SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ"

Transkript

1 MTA Dergisi 139, 17-31, 2009 SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ Manolya SINACI* ve Vedia TOKER** ÖZ.- Bu araştırmada Ereğli-Ulukışla havzasında yüzeylenen Selandiyen-İpresiyen yaşlı kumtaşı-şeyl ardalanmasından oluşan Güney formasyonunun nannoplankton florası incelenmiştir. Ölçülen Güney stratigrafi kesitinden alınan 50 örnekte 16 nannoplankton cinsine ait 44 tür tanımlanmış ve bunlara bağlı olarak beş nannoplankton zonuna ait (Fasciculithus tympaniformis Zonu (geç Selandiyen) Heliolithus kleinpellii Zonu (geç Selandiyenerken Tanesiyen), Heliolithus ridelii Zonu (Tanesiyen), Discoaster multiradiatus Zonu (Tanesiyen), Tribrachiatus contortus Zonu (İpresiyen)) floralar saptanmıştır. Tanımlanan nannoplankton türlerinden ısıya karşı duyarlı olanlardan Coccolithus eopelagicus un ılıman-serin su, Discoaster ve Sphenolith in ılıman-sıcak su ortamını belirlemesine dayanarak, Selandiyen de deniz suyunun ılıman-sıcak olduğu, Tanesiyen de ılıman-serin ortam koşullarının hüküm sürdüğü; İpresiyen de ise yeniden ılıman-sıcak deniz suyu koşullarının varolduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Nannoplankton, Güney formasyonu, Ereğli-Ulukışla Havzası, Selandiyen, İpresiyen. ABSTRACT.- In this research, nannoplankton flora of Selandian-Ypresian Güney formation which is comprised of sandstone-shale intercalation and cropping out in Ereğli Ulukışla basin was studied. 44 species of 16 nannoplankton taxons were determined in 50 samples collected from Güney measured stratigraphic section. Flora of five nannoplancton zone [(Fasciculithus tympaniformis Zone (Late Selandian), Heliolithus kleinpellii Zone (Late Selandian early Thanetian, Heliolithus ridelii Zone (Thanetian), Discoaster multiradiatus Zone (Thanetian), Tribrachiatus contortus Zone (Ypresian)] were determined. Of the nannoplancton species which are sensitive to temperature, Coccolithus eopelagicus indicate mild cool water and Discoaster and Sphenolith indicate mild-warm water environments; based on this information, we suggest that the sea water during the Selandian was mild to warm, during the Thanetian, the sea water was mild to cool and during the Ypresian, again the mild to warm sea water conditions prevailed. Key Words: Nannoplankton, Güney formation, Ereğli-Ulukışla Basin, Selandian, Ypresian. GİRİŞ Ereğli-Ulukışla Havzası Adana ilinin 100 km KB sında yer alır (Şekil 1). Havzanın bir bölümünü oluşturan Güney formasyonu Ulukışla (Niğde), Çamardı, Pozantı ve Ereğli (Konya) yöresinde yayılım gösterir (Şekil 1). Havza doğuda Aladağlar ve Ecemiş fayı, batıda Niğde masifi, güneyde Bolkar Dağları ile sınırlandırılmıştır (Demirtaşlı ve diğerleri,1973) Çalışma alanı ve yakınında değişik amaçlı jeolojik çalışmalar; Ketin ve Akarsu (1965), Demirtaşlı ve diğerleri (1973), Oktay (1982), Dellaloğlu ve Aksu (1986), Pampal ve Meriç (1990), Sonel ve Sarı (2004), Dursun (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile inceleme alanında nannoplankton biyostratigrafisi ilk kez detaylı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma alanı ve yakın çevresinde Geç Kretase de bir ofiyolit yerleşimi izlenir, ardından Geç Kretase-Miyosen zaman aralığında devamlı olarak çökeller birikmiştir. Havzayı dolduran birimler, kırıntılı çökeller, volkanikler-sedimanter birimler, karbonatlar ve son dönemde de evaporitlerdir. Ulukışla, Halkapınar, Hasangazi ve Güney formasyonları arasında yatay ve düşey yönde *Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100,Ankara **Adıyaman Üniversitesi

2 18 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Şekil 1- Çalışma Alanı Yer Bulduru Haritası ve Ölçülü Stratigrafik Kesit Yeri (Harita MTA, 2002 den aynen alınmıştır) geçişler olup litofasiyes değişiklikleri de vardır (Şekil 2). Bu birimler filiş karakterindedir ve içerisinde bol miktarda kanal dolgusu yapıları yer almaktadır (Sonel ve Sarı 2004). Orta Eosen sonunda tektonik hareketler sonucu bölge hemen hemen bugünkü yapısal konumunu kazanmıştır. Bu çalışmada Güney formasyonunda ölçülen stratigrafi kesitinden (Şakil 1) alınan 50 örnekteki nannoplanktonlar tanımlanmış ve 5 biyozona ait taksonlar saptanmıştır (Şekil 3). Bu verilerle formasyonun yaşının Selandiyen-İpresiyen (Paleosen-erken Eosen) olduğu belirlenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM İnceleme sahasında Güney stratigrafi kesi tinden toplanan 50 örnek çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Örneklerden, nannoplanktonları elde etmek için kazıma yöntemi kullanılarak slaytlar hazırlanmıştır. Ölçülü stratigrafik kesitten derlenen örneklerden zon fosillerinin bollukları 200 alanda (Wei, 1988) sayılmış ve ortaya konmuştur. Buna göre her alanda bir veya bir çok tür Bol=B, 2-10 alanda bir tür Yaygın=Y, alanda bir tür Birkaç (Az)=A, alanda bir tane bulunan türler için Nadir=N olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 1). LİTOSTRATİGRAFİ İnceleme alanında yüzeyleyen Güney formasyonu kumtaşı-şeyl aradalanmasından oluşmakla birlikte, kırmızı renkli-merceksel çamur-

3 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 19 Şekil 2- Ereğli-Ulukışla Havzasının Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti (Dursun, 2006)) taşları ile ince-orta tabakalı merceksel kumtaşıçamurtaşı kaya türlerini de içermektedir. Birim içerisinde kalınlıkları 1-15,5 m arasında değişen yastık lavlar yer alır. İstifin tavanında yaygın olarak dereceli tabakalanmalı merceksel kanal dolguları, kayma çökelleri, türbiditik kumtaşı ardalanmaları görülür. Güney formasyonunun en iyi temsil edildiği yer Ulukışla ilçesi-güney köyü çevresidir. Formasyon kuzeyden güneye zaman-aşmalı olarak gelişmesi nedeniyle tip yöresinde ve Ulukışla güneydoğusunda farklı fasiyes ve yaşlarda izlenir (Oktay,1982).(Şekil 3) Güney formasyonu genel olarak dalga tabanı altında ve türbid akıntılar ile depolanmıştır. İstifin alt kısımları kanal dolguları içermektedir ve kumtaşı yoğunluğu fazladır, bu nedenle de yakınsak türbiditik bir özellik sunar. Çalışma alanında kuzeye doğru gidildikçe kumtaşı ve şeyl yoğunluğu eşittir bu bölgeler ortaç özellikte, isti-

4 20 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Şekil 3-. İnceleme alanında Güney stratigrafi kesitinde tanımlanan nannoplankton zonları fin üst kesimlerinde yine kanal dolguları gözlenmekte ve kumtaşı taneleri kabalaşmakta ve kumtaşı yoğunluğu artmakta, şeyl yoğunluğu ise azalmaktadır, bu sebeple de üst seviyeler yakınsak türbiditik karakterde görülmektedir. Birim genellikle gri-kaba kumtaşı ve şeyl ardışımı şeklinde gelişmiştir ve yaklaşık 800 m kalınlık gösterir. Çalışma alanında Güney formasyonu, Ulukışla formasyonu ve Halkapınar formasyonlarıyla yanal ve düşey yönde geçişlidir. Ulukışla güneyinde Güney formasyonuna rastlanmaz, bu alanda Güney formasyonuyla eş yaşlı olan Hasangazi formasyonu depolanmıştır. Aktoprak formasyonu, Hasangazi formasyonu ve Güney formasyonlarıyla yanal ve düşey yönde geçiş yaparak bu birimlerin üzerinde depolanmıştır. Miyosen-Pliyosen yaşlı Cihanbeyli formasyonu, çalışma alanı güneyinde Aktoprak formasyonu üzerine, kuzeyde ise Güney formasyonu üzerine uyumsuz olarak oturur. 652 metre kalınlıkta ölçülen ve kumtaşı-marn ardalanmasından oluşan Güney stratigrafi kesitinde metre arasında kumtaşı miktarı azalırken şeyl miktarı artmıştır metre arasında ise kumtaşı kalınlığı şeyl kalınlığından fazla miktarda gözlenmektedir (Şekil 3).

5 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 21 Çizelge 1- Güney formasyonu nannoplankton zon fosillerinin bollukları

6 22 Manolya SINACI ve Vedia TOKER BİYOSTRATİGRAFİ Güney formasyonunda 652 metre kalınlıkta ölçülen kesitten alınan nannoplanktonlarda 16 cins ve 44 tür tanımlanmış ve 5 biyozon saptanmıştır (Şekil 3). İlk 58 metrede Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler in ilk görünümü ile Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Fasciculithus tympaniformis zonu; metre arasında Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü ile Discoaster gemmeus Stradner in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Heliolithus kleinpellii Zonu; metre arasında Heliolithus rideli Bramlette ve Sullivan ya da Dicoaster nobilis Martini nin ilk görünümü ile Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Heliolithus rideli Zonu; metre arasında Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü ile Tribrachiatus contortus Stradner in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Discoaster multiradiatus zonu; metre arasında Tribrachiatus contortus Stradner in ilk görünümü ile son görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda ise Tribrachiatus contortus zonu olarak tanımlanmıştır (Şekil 3, Çizelge 1,2). Nannoplanktonlarla yapılan biyostratigrafik zonlamalara ilişkin Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Okada ve Bukry (1980) ve Perch ve Nielsen (1985 a,b) çalışmaları bulunmaktadır. Bu incelemede kullanılan standart zonlamada Perch ve Nielsen (1985a,b) çalışması temel alınmıştır (Çizelge 1,2). Fasciculithus Tymasciculithus Zonu Tanım: Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler in ilk görünümü ile Heliolithus kleinpelli- Sullivan ın ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha I,Şekil 1). Yazar: Hay ve Mohler (1967) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Selandiyen Fosil Topluluğu: Biantolithus sparsus (Bramlette ve Martini), Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia ovalis (Black), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay and Mohler), Fasciculithus involotus (Bramlette ve Sullivan), Sphanolithus radians (Deflandre), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Thracosphaera sp. (Kamptner) ve Zygrhablithus bijugatus (Deflandre). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Martini (1971), Perch ve Nielsen (1972,1985a), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Meriç ve diğerleri (1987), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu aynı stratigrafik düzeyde tanımlamışlardır. Bu çalışmada da Fasciculithus tympaniformis Zonu Selandiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Heleliolithus Kleinpellii Zonu Tanım: Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü ile Discoaster gemmeus Stradner un ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha, Şekil B). Yazar: Hay ve Mohler (1967) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Geç Selandiyen in üst seviyesi- erken Tanesiyen in alt seviyesi Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia ovalis (Black), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelliii(sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette) ve Toweius tovae (Perch ve Nielsen). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Perch ve

7 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 23 Çizelge 2- Paleosen-Alt Eosen nannoplankton zonlarının genel karşılaştırması

8 24 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Nielsen (1972,1985a), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Decima ve diğerleri (1975) yapmış oldukları çalışmada bu zonu Markalius inversus Zonu olarak tanımlamışlardır. Meriç ve diğerleri (1987) yapmış olduğu çalışmada bu zonu saptayamamışlardır. Bu çalışmada Heliolithus kleinpellii Zonu bulgular doğrultusunda Bukry (1969) esas alınarak geç Selandiyen in üst seviyesi- erken Tanesiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Heliolithus Redilii Zonu Tanım: Heliolithus ridelii Bramlette ve Sullivan ya da Dicoaster nobilis Martini in ilk görünümü ile Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğudur (Levha,Şekil C). Yazar: Bramlette ve Sullivan (1961), Perch- Nielsen (1972) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Tanesiyen Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Cribrocentum reticulatum (Gartner ve Smith) Perch ve Nielsen, Discoaster aster (Bramlette ve Riedel), Ericsonia formousa (Kamptner), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus tympaniformis (Hay and Mohler), Heliolithus ridelii (Bramlette ve Sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Sphenolithus editus (Perch-Nielsen), Sphenolithus primus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus radians (Deflandre), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Tribrachiatus orthostylus (Shamrai) ve Thracosphaera sp. Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Decima ve diğerleri (1975), Perch ve Nielsen (1985a), Wise-Pospichal (1990), Aydın (2005) te yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Toker (1977) ve Aköz (1981) yapmış oldukları çalışmalarda ise bu zonu Discoaster gemmeus Zonu olarak tanımlarken; Perch ve Nielsen (1972), Okada ve Bukry (1980), Lang ve Wise (1987) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu Discoaster nobilis Zonu olarak tanımlamışlardır. Meriç ve diğerleri (1987) yapmış olduğu çalışmada bu zona ait fosil topluluğunu tanımlamamıştır. Bu çalışmada Heliolithus ridelii Zonu bulgular doğrultusunda Bukry (1969) esas alınarak Tanesiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Discoaster Multiradiatus Zonu Tanım: Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü ile Tribrachiatus contortus (Stradner) un ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha-I, Şekil 3). Yazar: Bramlette ve Sullivan (1961), Martini (1971) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Geç Tanesiyen in üst seviyesi Fosil Topluluğu: Biantolithus sparsus (Bramlette ve Martini), Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud), Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Chiasmolithus danicus (Brotzen), Chiasmolithus solithus (Bramlette ve Sullivan), Cribrocentum reticulatum (Gartner, 1967), Cruciplacolithus tenius (Stradner) Hay ve Mohler, Discoaster aster (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Discoaster deflandrei (Bramlette ve Riedel), Discoaster diastypus (Bramlette ve Sullivan), Discoaster elegans (Bramlette ve Sullivan), Discoaster gemmeus (Stradner), Discoaster multiradiatus (Bramlette ve Riedel), Discoaster pacificus (Haq), Discoaster salisburgensis (Stradner), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia formosa (Kamptner), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus involotus (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelli (Sullivan), Heliolithus ridelii (Bramlette ve Sullivan), Micrantolithus crenulatus (Bramlette ve Sullivan), Markalius inversus (Deflandre), Neochiastozygus eoseapes (Perch ve Nielsen),

9 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 25 Neochiastozygus junctus (Bramlette ve Sullivan), Pontosphaera plana (Bramlette ve Sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Sphenolithus conspicuus (Martini), Sphenolithus editus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus primus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus radians (Deflandre), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Thracosphaera sp., Toweius eminens (Bramlette ve Sullivan), Tribrachiatus orthostylus (Shamrai) ve Zygrhablithus bijugatus (Deflandre). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Perch ve Nielsen (1972,1985a), Decima ve diğerleri (1975), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Meriç ve diğerleri (1987), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu aynı stratigrafik düzeyde tanımlamışlardır. Bu çalışmada da Discoaster multiradiatus Zonu geç Tanesiyen in üst seviyesinde tanımlanmıştır (Çizelge 2). Tribrachiatus Confortus Zonu Tanım: Tribrachiatus contortus (Stradner) un ilk görünümü ile son görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğudur (Levha 5, Şekil 1). Yazar: Hay (1964) ve Bukry (1973) Kategori: Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Erken İpresiyen Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Toweius tovae (Perch-Nielsen), Tribrachiatus contortus (Stradner). Karşılaştırma ve yorum: Meriç ve diğerleri (1987), Decima ve diğerleri (1975), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Martini (1971), Toker (1977), Perch ve Nielsen (1985a) bu zonu Marthasterites contortus Zonu olarak tanımlarken, Okada ve Bukry (1980) ve Lang ve Wise (1987) Discoaster diastypus Zonu, Aköz (1981) Marthasterites tribrachiatus Zonu, Wise-Pospichal (1990) Tribrachiatus bramlettei Zonu, Bukry (1969) ise Marthasterites contortus and Discoaster diastypus Zonu olarak tanımlamışlardır. Perch ve Nielsen (1972) yapmış olduğu çalışmada bu zona rastlamamıştır. Bu çalışmada Tribrachiatus contortus Zonu erken İpresiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMİ Nannoplankton türlerine dayanılarak yapılan grafiksel değerlendirmelerde sıcak ve soğuk su ortamını belirten nannoplankton türlerinin sayılarında meydana gelen artış ve azalışa bağlı olarak ortamdaki suyun sıcaklığında meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Önceki araştırmalara göre; Coccolithus eopelagicus fert sayısı ılıman-serin deniz suyunda fazladır (Hay ve diğerleri, 1967), McIntre ve diğerleri, (1967,1970), We ve Wise (1989), Tantawy (2003), Villa ve diğerleri, 2005). Discoaster ve Sphenolithus türleri ise Ilıman-sıcak su alanlarında bol fert sayısı ile temsil edilirler (Wei ve Wise, 1989; Wise ve Pospichal, 1990; Edwards ve Perch-Nielsen,1975). Araştırmalar sonucu Discoaster ve Sphenolith cinslerine ait türlerin bollukları Coccolithus eoplelagicus türü bolluk oranı ile ters orantılı olarak belirlenmiştir. Selandiyen de örneklerdeki Coccolithus eoplelagicus fert sayısı 40 adet iken Sphenolith ve Discoaster e ait fert sayısı 3 adettir. Selandiyen sonuna doğru Coccolithus eoplelagicus tür sayısı azalmış, Sphenolith ve Discoaster tür sayısı artışına paralel olarak deniz suyu sıcaklığının da arttığı belirlenmiştir. Tanesiyen ortalarına kadar Coccolithus eoplelagicus sayısı önce 100 adet ve daha sonra 140 adete ulaşmış, Sphenolith ve Discoaster sayısı 3 adet ve ardından 2 adete düşmüştür. Bu veriler deniz su sıcaklığının azaldığını göstermektedir. Tanesiyen sonlarına doğru Coccolithus eoplelagicus fert sayısı tekrar azalarak 45 adet olmuş, Sphenolith ve Discoaster fert sayısı ise tekrar yükselerek 38 e çıkmış,

10 26 Manolya SINACI ve Vedia TOKER dolayısıyla su sıcaklığı artmıştır. Coccolithus eopelagicus fert sayısı İpresiyen de de azalmaya devam etmiş, İpresiyen ortalarında 30 a, sonlarına doğru ise 5 adete inmiş, Sphenolith ve Discoaster sayısı artmaya devam etmiş, İpresiyen ortalarında sayı 42 adete yükselirken, sonlarında 43 adete ulaşmış ve dolayısıyla su sıcaklığı artışı devam etmiştir (Şekil 4). Şekil 4- Güney ölçülü stratigrafi kesitinde ısıya dayalı Coccolithus eopelagicus ve Sphenolith+Discoaster fert sayısı dağılımı grafiği SONUÇLAR Ereğli-Ulukışla Havzası nda yer alan Güney ölçülü stratigrafi kesiti üzerinde yapılan nannoplankton biyostratigrafisi çalışması ile Fasciculithus tympaniformis Zonu, Heliolithus kleinpellii Zonu, Heliolithus ridelii Zonu, Discoaster multiradiatus Zonu ve Tribrachiatus contortus Zonları tanımlanmıştır. Buna göre havzada türbiditik bir istifle temsil edilen derin denizel çökelme döneminin Selendiyen-İpresiyen aralığında meydana gelmiş olduğu belirlenmiştir. Nannofosillerin fert sayılarına bağlı analiz sonuçlarına göre Selandiyen de deniz suyu sıcaklığı ılıman-sıcak iken, Tanesiyen başı ve ortasında suyun sıcaklığı düşmüş, Tanesiyen sonlarından İpresiyen e kadar ise su sıcaklığı yükselmeye devam etmiş ve su ısısı ılıman-sıcak hale gelmiştir. KATKI BELİRLEME Bu çalışmaya destek ve yardımcı olan, bilgi ve önerilerini esirgemeyen Dr. Oğuz Ertürk e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ndan Araştırma Merkezi Jeoloji Yüksek Mühendisi Nihat Bozdoğan a, Dr. Zühtü Batı ya, Jeoloji Yüksek Mühendisi Nihal Akça ya, Dr. Hayrettin Sancay a, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü nden Jeoloji Yüksek Mühendisi Emin Nevzat Erkan a, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ayşegül Aydın a ve Ankara Üniversitesi nden Prof. Dr. Nurettin Sonel e teşekkürlerimizi sunarız. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına verildiği tarih, 23 Şubat 2009 Aköz, Ö., Karababa Tip Stratigrafi Kesiti nin (GB Adıyaman) Nannoplankton larla Biyostratigrafik İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 81s (yayımlanmamış).

11 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 27 Aydın, A., İzmit Kuzeybatısı Geç Kratese- Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi. Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 237 s. (yayımlanmamış). Bramlette, M. N. ve Sullivan, F., Coccolithophorids and related nannoplankton of the Early Tertiary in California. Micropaleontology 7, Bukry, D., Planktonic Microfossil Biostratigraphy of the NW Pasific Ocean. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 6.79s. Bukry, D., Low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 15; Decima, F. R., Roth, P.H ve Todesco, L., Nannoplankton calcareo del Paleocene e dell Eocene della Sezione di possagno: Schweiz. Palaont. Abh., v. 97, Dellaloğlu, A. A., ve Aksu, R., Ereğli (Konya)-Ulukışla-Çiftehan-Çamardı (Niğde) dolayının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO. Rapor No s. (yayımlanmamış). Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Erenler, F., Işılar, S., Sanlı, D., Selim, N. ve Turhan, N., Bolkardağlarının Jeolojisi: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler, MTA Yayını, Ankara, 608 s. Dursun, A.İ., Ereğli-Ulukışla Havzası Ulukışla Formasyonunun (Ulukışla ve Çevresi) Petrol Hazne Kaya Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 68 (yayımlanmamış). Edwards, A.R., Perch ve Nielsen, K., Calcareous nannofossils from the Southern SW Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 29. Initial Reports of the DSDP, 29, Gartner, S. Jr Calcareous nannofossils from Neogene of Trinidat, Jamaica and Gulf of Mexico. Paleont. Contr. Univ. Kansas. 29, 1-7. Hay, W.W., The use of the electron microsroscope in the study of fossils. Annual Rep. Smithsonian Inst. (1963); Hay, W.W., Mohler, H.P., Roth, P.H., Schmidt, R.R.ve Boudreaux, J.E., Calcareous nannoplankton zonation of the Cenozoic of the Gulf Coast and Caribbean-Antillean area, and transoceanic correlation. Transactions of the Gulf Coast Association of Geological Societies, 17, Hay, W.W. ve Mohler, H. P., Calcareous nannoplankton from early Tertiary rocks at Pont Labau, France, and Paleocene- Early Eocene correlations. Journ. Pal., 41,6, Ketin, İ. ve Akarsu, I., Ulukışla Tersiyer Havzasının jeolojik etüdü hakkında Rapor TPAO Rapor, 339 Ankara (yayınlanmamış). Lang T.H. ve Wise S. W., Neogene and Paleocene-Maestrichtian Calcareous nannofossil stratigraphy, Deep Sea Drilling Project Sites 604 and 605, Upper continental Rise off New Jersey: Sedimentation Rates, Hiatuses, and correlations with seismic stratigraphy, Martini, E., Standart Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. Proceedings of the 2 nd. Planktonic Conference, 1970, Roma, Edizioni Tacnoscienza,2, McIntre, A.,B, A.W.H, ve Roche, B., Modern Coccolithophoridae of the Atlantic Ocean. I. Pacoliths and cyrtoliths. Deep Sea Res. Oceanogr. 14, , ve, Modern Pacific Coccolithophoridae: a paleontological thermometer. N. Y. Acad. Sci. Trans. Sre. II 32,6, Meriç, E., Oktay, F. Y., Toker, V., Tansel, İ. ve Duru, M., Adıyaman yöresi Üst Kretase-Eosen istifinin sedimanter jeolojisi ve biyostratigrafisi. Türkiye Jeoloji Bülteni 30, MTA, 2002, 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji haritaları, No: 15 (Adana paftası). Okada H. ve Bukry D., Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry 1973, 1975) Mar. Micropaleont., 5,

12 28 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Oktay, F. Y., Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 25, Pampal, S. ve Meriç, E., Ereğli (Konya) güneybatısındaki Tersiyer yaşlı tortulların stratigrafisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni 33, Perch-Nielsen, K., Remarks on late Cretaceous to Pleistocene coccoliths from the North Atlantic: Init. Repts. Deep-Sea Drilling Project, v. 12, Washington, U. S. Government Printing Office, , 1985a. Mesozoic calcareous nannofossils, Eds In Plankton Stratigraphy. Bolli, J. B. Saunders ve K. Perch-Nielsen, Cambridge University Press, , 1985b. Cenozoic calcareous nannofossils, Eds In Plankton Stratigraphy Bolli, J. B. Saunders ve K. Perch-Nielsen, Cambridge University Pres, Sonel, N. ve Sarı, A., Ereğli- Ulukışla (Konya-Niğde) Havzasının Hidrokarbon potansiyelinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 19/4, Tantawy, A.A.A.M., Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the Cretaceous-Tertiary transition in the central eastern desert of Egypt. Marine Micropaleontology, 47, Toker, V., Haymana yöresinin (GB Ankara), planktonik foraminifera ve nannoplanktonlarla biyostratigrafik incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Doçentlik tezi, 155 s. Villa, G., Palandri, S. ve Wise S.W., Quaternary calcareous nannofossils from Periantartic implications. Marine Paleontology, 56/ 3-4, Wei, W., A new tecnique for preparing quantitive nannofossil slides. Journal of Paleontology, 62, , ve Wise, S.W., Paleogene calcareous nannofossil magnetobiochronology: Results from South Atlantic DSDP site 516. Marine Micropaleontology, 14, Wise, S. W. ve Pospichal, J. J., Paleocene to Middle Eocene calcareous nannofossils of ODP sites 689 and 690, Maud Rise, Weddell Sea,

13 LEVHA

14 LEVHA - I Şekil 1- Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler; Örnek No: A 3 Şekil 2- Heliolithus kleinpellii Sullivan; Örnek No: A 10 Şekil 3a-b- Heliolithus ridelii Bramlette ve Sullivan; Örnek No: A 20 Şekil 4- Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 33 Şekil 5- Tribrachiatus contortus Stradner; Örnek No: A 48 Şekil 6- Discoaster saipanensis Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 46 Şekil 7- Tribrachiatus orthostylus Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 42

15 Manolya SINACI ve Vedia TOKER LEVHA - I

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular Yerbilimleri, 22 (2000), 183-192 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Baseni

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melda FİDANCI ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ÇOBANSARAY-KARAKAYA (YILDIZELİ KB-SİVAS) ARASINDAKİ ORTA ANADOLU BİNDİRME KUŞAĞININ (KUZEY NEOTETİS KENEDİ) TEKTONOSTRATİGRAFİK ve YAPISAL ÖZELLİKLERİ

ÇOBANSARAY-KARAKAYA (YILDIZELİ KB-SİVAS) ARASINDAKİ ORTA ANADOLU BİNDİRME KUŞAĞININ (KUZEY NEOTETİS KENEDİ) TEKTONOSTRATİGRAFİK ve YAPISAL ÖZELLİKLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.19, S.2, s. 135-150, Aralık 2002 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, V.19,

Detaylı

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Atike NAZİK* ve Vedia TOKER** ÖZ. Bu çalışmada, Adana ilinin Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde 21 planktonik Foraminifera türü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mert SALMAN EREĞLİ-AYRANCI-KARAPINAR (KONYA) YÖRESİ NİN LİNYİT OLANAKLARI VE EKONOMİK DEĞERİNİN TESPİTİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

MTA Dergisi 118, 1-8, 1996. Eşref ATABEY*

MTA Dergisi 118, 1-8, 1996. Eşref ATABEY* MTA Dergisi 118, 1-8, 1996 Eşref ATABEY* Öz.- Bu çalışma Doğu Toroslar'daki, Akdere havzasında (Gürün-GB Sivas) Üst Kretase/Paleosen ilişkisini ortaya koymayı amaçlar. İnceleme alanında Üst Kretase/Paleosen

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 09.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 26.12.2006

Detaylı

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 237-244

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 146 : 1-25 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ORTA SAKARYA BÖLGESİNDE YENİ BİR YAŞ BULGUSU (KB TÜRKİYE) Mehmet Fuat UĞUZ a,* a Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA Yerbilimleri, 27 (3), 163-171 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Yuvaköy (Ankara)

Detaylı

ESKİŞEHİR FAYI NIN KİNEMATİĞİ, DEPREMSELLİĞİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

ESKİŞEHİR FAYI NIN KİNEMATİĞİ, DEPREMSELLİĞİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ESKİŞEHİR FAYI NIN KİNEMATİĞİ, DEPREMSELLİĞİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 1. COĞRAFYA İçel ili sınırları içindeki morfolojik yapı dağlık alanlar, aşınım yüzeyleri, taban dolguları-alüvyal

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

Haymana (GB Ankara) Yöresindeki Petrol lü Kumtaşlarmm Sedimantolojik incelemesi

Haymana (GB Ankara) Yöresindeki Petrol lü Kumtaşlarmm Sedimantolojik incelemesi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, o. 21, 87-94, Şubat 1978 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 21, 87-94, February 1978 Haymana (GB Ankara) Yöresindeki Petrol lü Kumtaşlarmm Sedimantolojik incelemesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

POZANTI (ADANA) GÜNEYİNDEKİ GÜLEKDAĞI MİYOSEN KARBONAT İSTİFİNİN SEDİMANTOLOJİSİ

POZANTI (ADANA) GÜNEYİNDEKİ GÜLEKDAĞI MİYOSEN KARBONAT İSTİFİNİN SEDİMANTOLOJİSİ POZANTI (ADANA) GÜNEYİNDEKİ GÜLEKDAĞI MİYOSEN KARBONAT İSTİFİNİN SEDİMANTOLOJİSİ Şuayip ÜŞENMEZ* ÖZ. Araştırma alanı, Adana ilinin kuzeydoğusunda, Pozantı ilçesinin güneyinde bulunan Gülekdağı ve çevresindeki

Detaylı

Gökpınar karst kaynaklarının (Gürün-Sivas) hidrojeoloji incelemesi

Gökpınar karst kaynaklarının (Gürün-Sivas) hidrojeoloji incelemesi Yerbilimleri, 27 (3), 181-194 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Gökpınar karst

Detaylı

Kuzey Bozkuş Fay Zonunun (KB İran) Jeolojisi ve Tektonik Önemi Geology of the North Bozgush Fault Zone and Its Tectonic Significance, NW Iran

Kuzey Bozkuş Fay Zonunun (KB İran) Jeolojisi ve Tektonik Önemi Geology of the North Bozgush Fault Zone and Its Tectonic Significance, NW Iran Yerbilimleri, 34 (2), 83-100 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kuzey Bozkuş

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MALATYA, KULUNCAK KUZEYİNİN VE BATISININ MADEN JEOLOJİK İNCELEMESİ Abdulkadir PEKTAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı

Detaylı

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi Türkçe Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 43, Sayı 2, Ağustos 2000 Volume 4X Mmmimr2 9 ÂumsiSmO Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Detaylı

Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası

Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası TürMye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 165-169, Ağustos 1978 BulleÛn of the Geological Society of Turkey, v. 21, 165-169, August 1978 Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası Example of an ancient

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 1-21, ELAZIĞ-2003

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 1-21, ELAZIĞ-2003 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 1-21, ELAZIĞ-2003 DİPSİZ GÖL KAPALI HAVZASI NDAKİ ÇÖKME VE SÜBSİDANS DOLİNLERİ (BATI TOROSLAR)

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Cilt 45, Sayıl, Şubat 2002 Volume 45, Number I, February 2002

Cilt 45, Sayıl, Şubat 2002 Volume 45, Number I, February 2002 Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletion of Turkey Cilt 45, Sayıl, Şubat 2002 Volume 45, Number I, February 2002 Tokaris Sahası Mardin-Adıyaman Grubu Birimlerinin (Adıyaman-Kahta) Petrol Hazne Kaya

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 53-64 Mayıs 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 53-64 Mayıs 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 53-64 Mayıs 2002 GÜNEYDOĞU ANADOLU NUN MİYOSEN PALEOCOĞRAFYASI İLE MERMER YATAKLARININ İLİŞKİSİ ÖZET/ABSTRACT (RELATIONS BETWEEN

Detaylı

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu.

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 363-378, 2007 19 (3), 363-378, 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA,

Detaylı