SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ"

Transkript

1 MTA Dergisi 139, 17-31, 2009 SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ Manolya SINACI* ve Vedia TOKER** ÖZ.- Bu araştırmada Ereğli-Ulukışla havzasında yüzeylenen Selandiyen-İpresiyen yaşlı kumtaşı-şeyl ardalanmasından oluşan Güney formasyonunun nannoplankton florası incelenmiştir. Ölçülen Güney stratigrafi kesitinden alınan 50 örnekte 16 nannoplankton cinsine ait 44 tür tanımlanmış ve bunlara bağlı olarak beş nannoplankton zonuna ait (Fasciculithus tympaniformis Zonu (geç Selandiyen) Heliolithus kleinpellii Zonu (geç Selandiyenerken Tanesiyen), Heliolithus ridelii Zonu (Tanesiyen), Discoaster multiradiatus Zonu (Tanesiyen), Tribrachiatus contortus Zonu (İpresiyen)) floralar saptanmıştır. Tanımlanan nannoplankton türlerinden ısıya karşı duyarlı olanlardan Coccolithus eopelagicus un ılıman-serin su, Discoaster ve Sphenolith in ılıman-sıcak su ortamını belirlemesine dayanarak, Selandiyen de deniz suyunun ılıman-sıcak olduğu, Tanesiyen de ılıman-serin ortam koşullarının hüküm sürdüğü; İpresiyen de ise yeniden ılıman-sıcak deniz suyu koşullarının varolduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Nannoplankton, Güney formasyonu, Ereğli-Ulukışla Havzası, Selandiyen, İpresiyen. ABSTRACT.- In this research, nannoplankton flora of Selandian-Ypresian Güney formation which is comprised of sandstone-shale intercalation and cropping out in Ereğli Ulukışla basin was studied. 44 species of 16 nannoplankton taxons were determined in 50 samples collected from Güney measured stratigraphic section. Flora of five nannoplancton zone [(Fasciculithus tympaniformis Zone (Late Selandian), Heliolithus kleinpellii Zone (Late Selandian early Thanetian, Heliolithus ridelii Zone (Thanetian), Discoaster multiradiatus Zone (Thanetian), Tribrachiatus contortus Zone (Ypresian)] were determined. Of the nannoplancton species which are sensitive to temperature, Coccolithus eopelagicus indicate mild cool water and Discoaster and Sphenolith indicate mild-warm water environments; based on this information, we suggest that the sea water during the Selandian was mild to warm, during the Thanetian, the sea water was mild to cool and during the Ypresian, again the mild to warm sea water conditions prevailed. Key Words: Nannoplankton, Güney formation, Ereğli-Ulukışla Basin, Selandian, Ypresian. GİRİŞ Ereğli-Ulukışla Havzası Adana ilinin 100 km KB sında yer alır (Şekil 1). Havzanın bir bölümünü oluşturan Güney formasyonu Ulukışla (Niğde), Çamardı, Pozantı ve Ereğli (Konya) yöresinde yayılım gösterir (Şekil 1). Havza doğuda Aladağlar ve Ecemiş fayı, batıda Niğde masifi, güneyde Bolkar Dağları ile sınırlandırılmıştır (Demirtaşlı ve diğerleri,1973) Çalışma alanı ve yakınında değişik amaçlı jeolojik çalışmalar; Ketin ve Akarsu (1965), Demirtaşlı ve diğerleri (1973), Oktay (1982), Dellaloğlu ve Aksu (1986), Pampal ve Meriç (1990), Sonel ve Sarı (2004), Dursun (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile inceleme alanında nannoplankton biyostratigrafisi ilk kez detaylı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma alanı ve yakın çevresinde Geç Kretase de bir ofiyolit yerleşimi izlenir, ardından Geç Kretase-Miyosen zaman aralığında devamlı olarak çökeller birikmiştir. Havzayı dolduran birimler, kırıntılı çökeller, volkanikler-sedimanter birimler, karbonatlar ve son dönemde de evaporitlerdir. Ulukışla, Halkapınar, Hasangazi ve Güney formasyonları arasında yatay ve düşey yönde *Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100,Ankara **Adıyaman Üniversitesi

2 18 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Şekil 1- Çalışma Alanı Yer Bulduru Haritası ve Ölçülü Stratigrafik Kesit Yeri (Harita MTA, 2002 den aynen alınmıştır) geçişler olup litofasiyes değişiklikleri de vardır (Şekil 2). Bu birimler filiş karakterindedir ve içerisinde bol miktarda kanal dolgusu yapıları yer almaktadır (Sonel ve Sarı 2004). Orta Eosen sonunda tektonik hareketler sonucu bölge hemen hemen bugünkü yapısal konumunu kazanmıştır. Bu çalışmada Güney formasyonunda ölçülen stratigrafi kesitinden (Şakil 1) alınan 50 örnekteki nannoplanktonlar tanımlanmış ve 5 biyozona ait taksonlar saptanmıştır (Şekil 3). Bu verilerle formasyonun yaşının Selandiyen-İpresiyen (Paleosen-erken Eosen) olduğu belirlenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM İnceleme sahasında Güney stratigrafi kesi tinden toplanan 50 örnek çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Örneklerden, nannoplanktonları elde etmek için kazıma yöntemi kullanılarak slaytlar hazırlanmıştır. Ölçülü stratigrafik kesitten derlenen örneklerden zon fosillerinin bollukları 200 alanda (Wei, 1988) sayılmış ve ortaya konmuştur. Buna göre her alanda bir veya bir çok tür Bol=B, 2-10 alanda bir tür Yaygın=Y, alanda bir tür Birkaç (Az)=A, alanda bir tane bulunan türler için Nadir=N olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 1). LİTOSTRATİGRAFİ İnceleme alanında yüzeyleyen Güney formasyonu kumtaşı-şeyl aradalanmasından oluşmakla birlikte, kırmızı renkli-merceksel çamur-

3 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 19 Şekil 2- Ereğli-Ulukışla Havzasının Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti (Dursun, 2006)) taşları ile ince-orta tabakalı merceksel kumtaşıçamurtaşı kaya türlerini de içermektedir. Birim içerisinde kalınlıkları 1-15,5 m arasında değişen yastık lavlar yer alır. İstifin tavanında yaygın olarak dereceli tabakalanmalı merceksel kanal dolguları, kayma çökelleri, türbiditik kumtaşı ardalanmaları görülür. Güney formasyonunun en iyi temsil edildiği yer Ulukışla ilçesi-güney köyü çevresidir. Formasyon kuzeyden güneye zaman-aşmalı olarak gelişmesi nedeniyle tip yöresinde ve Ulukışla güneydoğusunda farklı fasiyes ve yaşlarda izlenir (Oktay,1982).(Şekil 3) Güney formasyonu genel olarak dalga tabanı altında ve türbid akıntılar ile depolanmıştır. İstifin alt kısımları kanal dolguları içermektedir ve kumtaşı yoğunluğu fazladır, bu nedenle de yakınsak türbiditik bir özellik sunar. Çalışma alanında kuzeye doğru gidildikçe kumtaşı ve şeyl yoğunluğu eşittir bu bölgeler ortaç özellikte, isti-

4 20 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Şekil 3-. İnceleme alanında Güney stratigrafi kesitinde tanımlanan nannoplankton zonları fin üst kesimlerinde yine kanal dolguları gözlenmekte ve kumtaşı taneleri kabalaşmakta ve kumtaşı yoğunluğu artmakta, şeyl yoğunluğu ise azalmaktadır, bu sebeple de üst seviyeler yakınsak türbiditik karakterde görülmektedir. Birim genellikle gri-kaba kumtaşı ve şeyl ardışımı şeklinde gelişmiştir ve yaklaşık 800 m kalınlık gösterir. Çalışma alanında Güney formasyonu, Ulukışla formasyonu ve Halkapınar formasyonlarıyla yanal ve düşey yönde geçişlidir. Ulukışla güneyinde Güney formasyonuna rastlanmaz, bu alanda Güney formasyonuyla eş yaşlı olan Hasangazi formasyonu depolanmıştır. Aktoprak formasyonu, Hasangazi formasyonu ve Güney formasyonlarıyla yanal ve düşey yönde geçiş yaparak bu birimlerin üzerinde depolanmıştır. Miyosen-Pliyosen yaşlı Cihanbeyli formasyonu, çalışma alanı güneyinde Aktoprak formasyonu üzerine, kuzeyde ise Güney formasyonu üzerine uyumsuz olarak oturur. 652 metre kalınlıkta ölçülen ve kumtaşı-marn ardalanmasından oluşan Güney stratigrafi kesitinde metre arasında kumtaşı miktarı azalırken şeyl miktarı artmıştır metre arasında ise kumtaşı kalınlığı şeyl kalınlığından fazla miktarda gözlenmektedir (Şekil 3).

5 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 21 Çizelge 1- Güney formasyonu nannoplankton zon fosillerinin bollukları

6 22 Manolya SINACI ve Vedia TOKER BİYOSTRATİGRAFİ Güney formasyonunda 652 metre kalınlıkta ölçülen kesitten alınan nannoplanktonlarda 16 cins ve 44 tür tanımlanmış ve 5 biyozon saptanmıştır (Şekil 3). İlk 58 metrede Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler in ilk görünümü ile Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Fasciculithus tympaniformis zonu; metre arasında Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü ile Discoaster gemmeus Stradner in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Heliolithus kleinpellii Zonu; metre arasında Heliolithus rideli Bramlette ve Sullivan ya da Dicoaster nobilis Martini nin ilk görünümü ile Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Heliolithus rideli Zonu; metre arasında Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü ile Tribrachiatus contortus Stradner in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda Discoaster multiradiatus zonu; metre arasında Tribrachiatus contortus Stradner in ilk görünümü ile son görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğunda ise Tribrachiatus contortus zonu olarak tanımlanmıştır (Şekil 3, Çizelge 1,2). Nannoplanktonlarla yapılan biyostratigrafik zonlamalara ilişkin Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Okada ve Bukry (1980) ve Perch ve Nielsen (1985 a,b) çalışmaları bulunmaktadır. Bu incelemede kullanılan standart zonlamada Perch ve Nielsen (1985a,b) çalışması temel alınmıştır (Çizelge 1,2). Fasciculithus Tymasciculithus Zonu Tanım: Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler in ilk görünümü ile Heliolithus kleinpelli- Sullivan ın ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha I,Şekil 1). Yazar: Hay ve Mohler (1967) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Selandiyen Fosil Topluluğu: Biantolithus sparsus (Bramlette ve Martini), Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia ovalis (Black), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay and Mohler), Fasciculithus involotus (Bramlette ve Sullivan), Sphanolithus radians (Deflandre), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Thracosphaera sp. (Kamptner) ve Zygrhablithus bijugatus (Deflandre). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Martini (1971), Perch ve Nielsen (1972,1985a), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Meriç ve diğerleri (1987), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu aynı stratigrafik düzeyde tanımlamışlardır. Bu çalışmada da Fasciculithus tympaniformis Zonu Selandiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Heleliolithus Kleinpellii Zonu Tanım: Heliolithus kleinpellii Sullivan ın ilk görünümü ile Discoaster gemmeus Stradner un ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha, Şekil B). Yazar: Hay ve Mohler (1967) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Geç Selandiyen in üst seviyesi- erken Tanesiyen in alt seviyesi Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia ovalis (Black), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelliii(sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette) ve Toweius tovae (Perch ve Nielsen). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Perch ve

7 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 23 Çizelge 2- Paleosen-Alt Eosen nannoplankton zonlarının genel karşılaştırması

8 24 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Nielsen (1972,1985a), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Decima ve diğerleri (1975) yapmış oldukları çalışmada bu zonu Markalius inversus Zonu olarak tanımlamışlardır. Meriç ve diğerleri (1987) yapmış olduğu çalışmada bu zonu saptayamamışlardır. Bu çalışmada Heliolithus kleinpellii Zonu bulgular doğrultusunda Bukry (1969) esas alınarak geç Selandiyen in üst seviyesi- erken Tanesiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Heliolithus Redilii Zonu Tanım: Heliolithus ridelii Bramlette ve Sullivan ya da Dicoaster nobilis Martini in ilk görünümü ile Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğudur (Levha,Şekil C). Yazar: Bramlette ve Sullivan (1961), Perch- Nielsen (1972) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Tanesiyen Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Cribrocentum reticulatum (Gartner ve Smith) Perch ve Nielsen, Discoaster aster (Bramlette ve Riedel), Ericsonia formousa (Kamptner), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus tympaniformis (Hay and Mohler), Heliolithus ridelii (Bramlette ve Sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Sphenolithus editus (Perch-Nielsen), Sphenolithus primus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus radians (Deflandre), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Tribrachiatus orthostylus (Shamrai) ve Thracosphaera sp. Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Decima ve diğerleri (1975), Perch ve Nielsen (1985a), Wise-Pospichal (1990), Aydın (2005) te yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Toker (1977) ve Aköz (1981) yapmış oldukları çalışmalarda ise bu zonu Discoaster gemmeus Zonu olarak tanımlarken; Perch ve Nielsen (1972), Okada ve Bukry (1980), Lang ve Wise (1987) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu Discoaster nobilis Zonu olarak tanımlamışlardır. Meriç ve diğerleri (1987) yapmış olduğu çalışmada bu zona ait fosil topluluğunu tanımlamamıştır. Bu çalışmada Heliolithus ridelii Zonu bulgular doğrultusunda Bukry (1969) esas alınarak Tanesiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). Discoaster Multiradiatus Zonu Tanım: Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel in ilk görünümü ile Tribrachiatus contortus (Stradner) un ilk görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaçlar topluluğudur (Levha-I, Şekil 3). Yazar: Bramlette ve Sullivan (1961), Martini (1971) Kategori: Aşmalı Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Geç Tanesiyen in üst seviyesi Fosil Topluluğu: Biantolithus sparsus (Bramlette ve Martini), Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud), Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Chiasmolithus danicus (Brotzen), Chiasmolithus solithus (Bramlette ve Sullivan), Cribrocentum reticulatum (Gartner, 1967), Cruciplacolithus tenius (Stradner) Hay ve Mohler, Discoaster aster (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Discoaster deflandrei (Bramlette ve Riedel), Discoaster diastypus (Bramlette ve Sullivan), Discoaster elegans (Bramlette ve Sullivan), Discoaster gemmeus (Stradner), Discoaster multiradiatus (Bramlette ve Riedel), Discoaster pacificus (Haq), Discoaster salisburgensis (Stradner), Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia formosa (Kamptner), Ericsonia robusta (Bramlette ve Sullivan), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus involotus (Bramlette ve Sullivan), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelli (Sullivan), Heliolithus ridelii (Bramlette ve Sullivan), Micrantolithus crenulatus (Bramlette ve Sullivan), Markalius inversus (Deflandre), Neochiastozygus eoseapes (Perch ve Nielsen),

9 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 25 Neochiastozygus junctus (Bramlette ve Sullivan), Pontosphaera plana (Bramlette ve Sullivan), Sphenolithus anarrhopus (Burky ve Bramlette), Sphenolithus conspicuus (Martini), Sphenolithus editus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus primus (Perch ve Nielsen), Sphenolithus radians (Deflandre), Toweius tovae (Perch ve Nielsen), Thracosphaera sp., Toweius eminens (Bramlette ve Sullivan), Tribrachiatus orthostylus (Shamrai) ve Zygrhablithus bijugatus (Deflandre). Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967), Bukry (1969), Martini (1971), Perch ve Nielsen (1972,1985a), Decima ve diğerleri (1975), Toker (1977), Okada ve Bukry (1980), Aköz (1981), Meriç ve diğerleri (1987), Lang ve Wise (1987), Wise ve Pospichal (1990), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu aynı stratigrafik düzeyde tanımlamışlardır. Bu çalışmada da Discoaster multiradiatus Zonu geç Tanesiyen in üst seviyesinde tanımlanmıştır (Çizelge 2). Tribrachiatus Confortus Zonu Tanım: Tribrachiatus contortus (Stradner) un ilk görünümü ile son görünümü arasındaki süreçte oluşmuş kayaç topluluğudur (Levha 5, Şekil 1). Yazar: Hay (1964) ve Bukry (1973) Kategori: Menzil Zonu Stratigrafik düzey: Erken İpresiyen Fosil Topluluğu: Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis (Tan Sin Hok), Ericsonia ovalis (Black), Fasciculithus tympaniformis (Hay ve Mohler), Toweius tovae (Perch-Nielsen), Tribrachiatus contortus (Stradner). Karşılaştırma ve yorum: Meriç ve diğerleri (1987), Decima ve diğerleri (1975), Aydın (2005) yapmış oldukları çalışmalarda bu zonu tanımlamışlardır. Martini (1971), Toker (1977), Perch ve Nielsen (1985a) bu zonu Marthasterites contortus Zonu olarak tanımlarken, Okada ve Bukry (1980) ve Lang ve Wise (1987) Discoaster diastypus Zonu, Aköz (1981) Marthasterites tribrachiatus Zonu, Wise-Pospichal (1990) Tribrachiatus bramlettei Zonu, Bukry (1969) ise Marthasterites contortus and Discoaster diastypus Zonu olarak tanımlamışlardır. Perch ve Nielsen (1972) yapmış olduğu çalışmada bu zona rastlamamıştır. Bu çalışmada Tribrachiatus contortus Zonu erken İpresiyen de tanımlanmıştır (Çizelge 2). DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMİ Nannoplankton türlerine dayanılarak yapılan grafiksel değerlendirmelerde sıcak ve soğuk su ortamını belirten nannoplankton türlerinin sayılarında meydana gelen artış ve azalışa bağlı olarak ortamdaki suyun sıcaklığında meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Önceki araştırmalara göre; Coccolithus eopelagicus fert sayısı ılıman-serin deniz suyunda fazladır (Hay ve diğerleri, 1967), McIntre ve diğerleri, (1967,1970), We ve Wise (1989), Tantawy (2003), Villa ve diğerleri, 2005). Discoaster ve Sphenolithus türleri ise Ilıman-sıcak su alanlarında bol fert sayısı ile temsil edilirler (Wei ve Wise, 1989; Wise ve Pospichal, 1990; Edwards ve Perch-Nielsen,1975). Araştırmalar sonucu Discoaster ve Sphenolith cinslerine ait türlerin bollukları Coccolithus eoplelagicus türü bolluk oranı ile ters orantılı olarak belirlenmiştir. Selandiyen de örneklerdeki Coccolithus eoplelagicus fert sayısı 40 adet iken Sphenolith ve Discoaster e ait fert sayısı 3 adettir. Selandiyen sonuna doğru Coccolithus eoplelagicus tür sayısı azalmış, Sphenolith ve Discoaster tür sayısı artışına paralel olarak deniz suyu sıcaklığının da arttığı belirlenmiştir. Tanesiyen ortalarına kadar Coccolithus eoplelagicus sayısı önce 100 adet ve daha sonra 140 adete ulaşmış, Sphenolith ve Discoaster sayısı 3 adet ve ardından 2 adete düşmüştür. Bu veriler deniz su sıcaklığının azaldığını göstermektedir. Tanesiyen sonlarına doğru Coccolithus eoplelagicus fert sayısı tekrar azalarak 45 adet olmuş, Sphenolith ve Discoaster fert sayısı ise tekrar yükselerek 38 e çıkmış,

10 26 Manolya SINACI ve Vedia TOKER dolayısıyla su sıcaklığı artmıştır. Coccolithus eopelagicus fert sayısı İpresiyen de de azalmaya devam etmiş, İpresiyen ortalarında 30 a, sonlarına doğru ise 5 adete inmiş, Sphenolith ve Discoaster sayısı artmaya devam etmiş, İpresiyen ortalarında sayı 42 adete yükselirken, sonlarında 43 adete ulaşmış ve dolayısıyla su sıcaklığı artışı devam etmiştir (Şekil 4). Şekil 4- Güney ölçülü stratigrafi kesitinde ısıya dayalı Coccolithus eopelagicus ve Sphenolith+Discoaster fert sayısı dağılımı grafiği SONUÇLAR Ereğli-Ulukışla Havzası nda yer alan Güney ölçülü stratigrafi kesiti üzerinde yapılan nannoplankton biyostratigrafisi çalışması ile Fasciculithus tympaniformis Zonu, Heliolithus kleinpellii Zonu, Heliolithus ridelii Zonu, Discoaster multiradiatus Zonu ve Tribrachiatus contortus Zonları tanımlanmıştır. Buna göre havzada türbiditik bir istifle temsil edilen derin denizel çökelme döneminin Selendiyen-İpresiyen aralığında meydana gelmiş olduğu belirlenmiştir. Nannofosillerin fert sayılarına bağlı analiz sonuçlarına göre Selandiyen de deniz suyu sıcaklığı ılıman-sıcak iken, Tanesiyen başı ve ortasında suyun sıcaklığı düşmüş, Tanesiyen sonlarından İpresiyen e kadar ise su sıcaklığı yükselmeye devam etmiş ve su ısısı ılıman-sıcak hale gelmiştir. KATKI BELİRLEME Bu çalışmaya destek ve yardımcı olan, bilgi ve önerilerini esirgemeyen Dr. Oğuz Ertürk e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ndan Araştırma Merkezi Jeoloji Yüksek Mühendisi Nihat Bozdoğan a, Dr. Zühtü Batı ya, Jeoloji Yüksek Mühendisi Nihal Akça ya, Dr. Hayrettin Sancay a, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü nden Jeoloji Yüksek Mühendisi Emin Nevzat Erkan a, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ayşegül Aydın a ve Ankara Üniversitesi nden Prof. Dr. Nurettin Sonel e teşekkürlerimizi sunarız. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına verildiği tarih, 23 Şubat 2009 Aköz, Ö., Karababa Tip Stratigrafi Kesiti nin (GB Adıyaman) Nannoplankton larla Biyostratigrafik İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 81s (yayımlanmamış).

11 EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 27 Aydın, A., İzmit Kuzeybatısı Geç Kratese- Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi. Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 237 s. (yayımlanmamış). Bramlette, M. N. ve Sullivan, F., Coccolithophorids and related nannoplankton of the Early Tertiary in California. Micropaleontology 7, Bukry, D., Planktonic Microfossil Biostratigraphy of the NW Pasific Ocean. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 6.79s. Bukry, D., Low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 15; Decima, F. R., Roth, P.H ve Todesco, L., Nannoplankton calcareo del Paleocene e dell Eocene della Sezione di possagno: Schweiz. Palaont. Abh., v. 97, Dellaloğlu, A. A., ve Aksu, R., Ereğli (Konya)-Ulukışla-Çiftehan-Çamardı (Niğde) dolayının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO. Rapor No s. (yayımlanmamış). Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Erenler, F., Işılar, S., Sanlı, D., Selim, N. ve Turhan, N., Bolkardağlarının Jeolojisi: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler, MTA Yayını, Ankara, 608 s. Dursun, A.İ., Ereğli-Ulukışla Havzası Ulukışla Formasyonunun (Ulukışla ve Çevresi) Petrol Hazne Kaya Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 68 (yayımlanmamış). Edwards, A.R., Perch ve Nielsen, K., Calcareous nannofossils from the Southern SW Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 29. Initial Reports of the DSDP, 29, Gartner, S. Jr Calcareous nannofossils from Neogene of Trinidat, Jamaica and Gulf of Mexico. Paleont. Contr. Univ. Kansas. 29, 1-7. Hay, W.W., The use of the electron microsroscope in the study of fossils. Annual Rep. Smithsonian Inst. (1963); Hay, W.W., Mohler, H.P., Roth, P.H., Schmidt, R.R.ve Boudreaux, J.E., Calcareous nannoplankton zonation of the Cenozoic of the Gulf Coast and Caribbean-Antillean area, and transoceanic correlation. Transactions of the Gulf Coast Association of Geological Societies, 17, Hay, W.W. ve Mohler, H. P., Calcareous nannoplankton from early Tertiary rocks at Pont Labau, France, and Paleocene- Early Eocene correlations. Journ. Pal., 41,6, Ketin, İ. ve Akarsu, I., Ulukışla Tersiyer Havzasının jeolojik etüdü hakkında Rapor TPAO Rapor, 339 Ankara (yayınlanmamış). Lang T.H. ve Wise S. W., Neogene and Paleocene-Maestrichtian Calcareous nannofossil stratigraphy, Deep Sea Drilling Project Sites 604 and 605, Upper continental Rise off New Jersey: Sedimentation Rates, Hiatuses, and correlations with seismic stratigraphy, Martini, E., Standart Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. Proceedings of the 2 nd. Planktonic Conference, 1970, Roma, Edizioni Tacnoscienza,2, McIntre, A.,B, A.W.H, ve Roche, B., Modern Coccolithophoridae of the Atlantic Ocean. I. Pacoliths and cyrtoliths. Deep Sea Res. Oceanogr. 14, , ve, Modern Pacific Coccolithophoridae: a paleontological thermometer. N. Y. Acad. Sci. Trans. Sre. II 32,6, Meriç, E., Oktay, F. Y., Toker, V., Tansel, İ. ve Duru, M., Adıyaman yöresi Üst Kretase-Eosen istifinin sedimanter jeolojisi ve biyostratigrafisi. Türkiye Jeoloji Bülteni 30, MTA, 2002, 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji haritaları, No: 15 (Adana paftası). Okada H. ve Bukry D., Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry 1973, 1975) Mar. Micropaleont., 5,

12 28 Manolya SINACI ve Vedia TOKER Oktay, F. Y., Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 25, Pampal, S. ve Meriç, E., Ereğli (Konya) güneybatısındaki Tersiyer yaşlı tortulların stratigrafisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni 33, Perch-Nielsen, K., Remarks on late Cretaceous to Pleistocene coccoliths from the North Atlantic: Init. Repts. Deep-Sea Drilling Project, v. 12, Washington, U. S. Government Printing Office, , 1985a. Mesozoic calcareous nannofossils, Eds In Plankton Stratigraphy. Bolli, J. B. Saunders ve K. Perch-Nielsen, Cambridge University Press, , 1985b. Cenozoic calcareous nannofossils, Eds In Plankton Stratigraphy Bolli, J. B. Saunders ve K. Perch-Nielsen, Cambridge University Pres, Sonel, N. ve Sarı, A., Ereğli- Ulukışla (Konya-Niğde) Havzasının Hidrokarbon potansiyelinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 19/4, Tantawy, A.A.A.M., Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the Cretaceous-Tertiary transition in the central eastern desert of Egypt. Marine Micropaleontology, 47, Toker, V., Haymana yöresinin (GB Ankara), planktonik foraminifera ve nannoplanktonlarla biyostratigrafik incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Doçentlik tezi, 155 s. Villa, G., Palandri, S. ve Wise S.W., Quaternary calcareous nannofossils from Periantartic implications. Marine Paleontology, 56/ 3-4, Wei, W., A new tecnique for preparing quantitive nannofossil slides. Journal of Paleontology, 62, , ve Wise, S.W., Paleogene calcareous nannofossil magnetobiochronology: Results from South Atlantic DSDP site 516. Marine Micropaleontology, 14, Wise, S. W. ve Pospichal, J. J., Paleocene to Middle Eocene calcareous nannofossils of ODP sites 689 and 690, Maud Rise, Weddell Sea,

13 LEVHA

14 LEVHA - I Şekil 1- Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler; Örnek No: A 3 Şekil 2- Heliolithus kleinpellii Sullivan; Örnek No: A 10 Şekil 3a-b- Heliolithus ridelii Bramlette ve Sullivan; Örnek No: A 20 Şekil 4- Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 33 Şekil 5- Tribrachiatus contortus Stradner; Örnek No: A 48 Şekil 6- Discoaster saipanensis Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 46 Şekil 7- Tribrachiatus orthostylus Bramlette ve Riedel; Örnek No: A 42

15 Manolya SINACI ve Vedia TOKER LEVHA - I

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin Yerbilimleri, 31 (2), 83 98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzası

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

GELİBOLU YARIMADASI EOSEN FORMASYONLARI NANNOPLANKTON BİYO- STRATİGRAFİSİ

GELİBOLU YARIMADASI EOSEN FORMASYONLARI NANNOPLANKTON BİYO- STRATİGRAFİSİ GELİBOLU YARIMADASI EOSEN FORMASYONLARI NANNOPLANKTON BİYO- STRATİGRAFİSİ Vedia TOKER* ve Emin ERKAN** ÖZ--İnceleme alanı Gelibolu yarımadası Saros körfezi yöresidir. Eosen yaşlı yöre oluşuklarında ölçülen

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Kalecik (Ankara) güneydoğusu Alt Maastrichtiyen-Paleosen biyostratigrafisi ve paleoekolojisi

Kalecik (Ankara) güneydoğusu Alt Maastrichtiyen-Paleosen biyostratigrafisi ve paleoekolojisi Yerbilimleri, 22 (2000), 247-259 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kalecik (Ankara)

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : AyĢegül YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 01.01.1963 Adres : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY Telefon : 0382 288 2296 E-posta :

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Atike NAZİK* ve Vedia TOKER** ÖZ. Bu çalışmada, Adana ilinin Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde 21 planktonik Foraminifera türü

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

MUŞ TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ DOĞU TOROSLAR'IN PRE-OLİGOSEN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ GİRİŞ

MUŞ TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ DOĞU TOROSLAR'IN PRE-OLİGOSEN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ GİRİŞ MTA Dergisi 109, 59-76, 1989 MUŞ TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ Ergün AKAY*; Emin ERKAN* ve Engin ÜNAY* ÖZ. Muş Tersiyer havzası, birbirinden bağımsız olarak gelişen Orta-Geç Eosen, En Üst Eosen Erken

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM PROGRAM 1 2 16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize 25.10.2015-PAZAR BATUM GEZİSİ (7.00-19.00) Kalkış: Dedeman Otel önü 26.10.2015-PAZARTESİ AÇILIŞ VE KAYIT (8.00-10.00) 10.00 10.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında i Türlüye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24, 75-77 Ağustos 1981 Bulletin of ffee Geological Society of Turkey V. 24, 75-77 August 1981 Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ MTA Dergisi 113,17-30. 1991 GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** Muhsin SÜMENGEN* ve ismail TERLEMEZ* ÖZ. - Çalışma alanı Gelibolu yarımadasında, Saros körfezi kuzeyinde ve Marmara

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

JMO ALTIN ÇEKİÇ BİLİM: ÖDÜLÜ VE PROF. DR. ENGİN MERİÇ

JMO ALTIN ÇEKİÇ BİLİM: ÖDÜLÜ VE PROF. DR. ENGİN MERİÇ Jeoloji Mühendisliği, s. 42, 139-145, 1993 Geological Engineering, n.42, 139-145, 1993 JMO ALTIN ÇEKİÇ BİLİM: ÖDÜLÜ VE PROF. DR. ENGİN MERİÇ 1992 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998.

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998 Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi:

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

EREĞLİ-ULUKIŞLA (KONYA-NİĞDE) HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

EREĞLİ-ULUKIŞLA (KONYA-NİĞDE) HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 4, 393-403, 2004 Vol 19, No 4, 393-403, 2004 EREĞLİ-ULUKIŞLA (KONYA-NİĞDE) HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Nurettin

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

ADAPAZARI ÇEVRESİ ORTA DEVONİYEN STRATİGRAFİSİNE YENİ BİR KATKI GİRİŞ

ADAPAZARI ÇEVRESİ ORTA DEVONİYEN STRATİGRAFİSİNE YENİ BİR KATKI GİRİŞ MTA Dergisi, 108, 118-124, 1988 ADAPAZARI ÇEVRESİ ORTA DEVONİYEN STRATİGRAFİSİNE YENİ BİR KATKI Orhan KAYA* ve Rudolf BIRENHEIDE** ÖZ. Adapazarı alanı, Devoniyen jeolojisine giriş çerçevesi içinde, Yılanlı

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ NEOJEN HAVZALARI ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ Türkiye Jeolojisi Dersi A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara HAVZA NEDİR? NASIL OLUŞMUŞTUR? - Çevresine

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md.

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 39-49, Şubat - Ağustos 1989 Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 39-49, February - August 1989 Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi Importance

Detaylı

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ÖZET Zati TERNEK Bu etüdün gayesi Adana baseninin umumi jeolojisinin tetkiki

Detaylı

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.)

TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.) TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.) Ayça SALANCI Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1966 yılında O. Kaya tarafından İstanbul yöresinde Belgrad

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 HEYELAN SETİ GÖLLERİNE

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ Aynur HAKYEMEZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ANKARA

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

ÇAMARDI (NİĞDE) ÇEVRESİNDE PALEOSEN-EOSEN YAŞLI KAYALARIN STRATİGRAFİSİ, İRİ BENTİK FORAMİNİFER SAYISAL VERİLERİ VE BİYOFABRİĞİ

ÇAMARDI (NİĞDE) ÇEVRESİNDE PALEOSEN-EOSEN YAŞLI KAYALARIN STRATİGRAFİSİ, İRİ BENTİK FORAMİNİFER SAYISAL VERİLERİ VE BİYOFABRİĞİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 19, S. 1, SS. 1-25, Y. 2006 1 ÇAMARDI (NİĞDE) ÇEVRESİNDE PALEOSEN-EOSEN YAŞLI KAYALARIN STRATİGRAFİSİ, İRİ BENTİK FORAMİNİFER SAYISAL VERİLERİ VE BİYOFABRİĞİ

Detaylı

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

Log Korelasyon. Log Korelasyon Teknikleri ve Jeolojide Kullanımı

Log Korelasyon. Log Korelasyon Teknikleri ve Jeolojide Kullanımı Log Korelasyon Teknikleri ve Jeolojide Kullanımı O.Serra,, Scklumberger Educational Services,, Texas Çeviren. Aynur GEÇER A.ÜJF. JeoM&hBöl ANKARA GİRİŞ Koyu loğlarından jeoloji, jeofizik ve rezervuar özellikleri

Detaylı

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ Engin ÜNAY ve Şevket ŞEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı Çandır bucağı dolaylarında,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BESYO YERLEŞKESİNDE YAPILAN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BESYO YERLEŞKESİNDE YAPILAN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 44-50 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BESYO YERLEŞKESİNDE YAPILAN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Pollution Investigation and Using Multi-electrod Resistivity

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1 IX. MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR Uygulamalı Kuyu Kontrolu Eğitimi ARS-KM-01 IWCF Sertifikalı Level 3 & 4 Kuyu Kontrolü Kursu (5 gün kurs + 6. gün IWCF Yazılı Sertifika Sınavları) 2250 2820 3750 ARS-KM-02 ARS-KM-03

Detaylı

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular Yerbilimleri, 22 (2000), 183-192 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Baseni

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı 1 Sunum Planı NEDEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ (İSLAMOĞLU) Doğum Tarihi: 17 Ekim 1968 Doğum yeri: Ankara Yabancı dil: İngilizce ÜDS: 80 (2008-Mart) İş telefonu: - Ev telefonu:

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ İNCELEMENİN AMACI, YERİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İnceleme alanı, Ankara ili Mamak İlçesi Cengizhan mahallesi 868. sokaktır (Şekil 1). Bu sokakta

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com)

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com) 1 YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ Neo-tectonic features of the Yazır fault (Konya) Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail:

Detaylı

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ ÖZET: C. Kayıkçı 1, S. Karabulut 2, O. Özel 2 ve O. Tezel 2 1 Yüksek lisans öğrencisi,

Detaylı

STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI

STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI TÜRKİYE STRATİGRAFİ KOMİTESİ Ocak 1986 ANKARA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Teoman NORMAN Doç. Dr. Vedia TOKER Yrd. Doç. Dr. Demir

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP)

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) Araş. Gör. Gülten AKTAŞ İstanbul, Ağustos, 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. Doğal Gerilim Yöntemi

Detaylı

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 237-244

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM MTA Dergisi 120, 223-232, 1998 İSTANBUL BOĞAZI (HALlÇ - SARAYBURNU - ÜSKÜDAR BENTİK FORAMİNİFER (HOLOSEN PALEOBİYOFASIYESLERİ: AKDENiZ - KARADENiZ SU GEÇiŞi ÜZERiNE YENİ BİR YAKLAŞIM Mehmet SAKINÇ* ÖZ.

Detaylı

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU 1- Anlatımda 1. şahıs yerine, pasif 3. şahıs kullanılmalıdır; örneğin: bulmuştum, yapmıştım değil, bunun yerine bulunmuştur, yapılmıştır,... gibi. 2- Boyutu itibariyle tezin

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ HAZIRLAYAN/TEKNİK SORUMLU (1) (Jeoloji Mühendisi) : Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Talep/Ruhsat Sahibinin:

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

ULAŞ (SİVAS) KUZEYİNDEKİ TERSİYER YAŞLI BİRİMLERİN PETROL KAYNAK KAYA VE ORGANİK FASİYES ÖZELLİKLERİ

ULAŞ (SİVAS) KUZEYİNDEKİ TERSİYER YAŞLI BİRİMLERİN PETROL KAYNAK KAYA VE ORGANİK FASİYES ÖZELLİKLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.20, S.1, s. 38-51, Haziran 2003 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, V.20, No.1,

Detaylı

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL Yerbilimleri, 29 (2004), 11-27 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Catapsydrax,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melda FİDANCI ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası

Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası TürMye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 165-169, Ağustos 1978 BulleÛn of the Geological Society of Turkey, v. 21, 165-169, August 1978 Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası Example of an ancient

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993 Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993 CÎDEÎNA SOEZERÎÎ (SÎREL): YÜZLEKLER - TANIM - LEKTOTÎP - PARATÎPLER VE TARTIŞMA : Outcrops,

Detaylı

TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ. Aydok ÇALIM (*)

TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ. Aydok ÇALIM (*) TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ Aydok ÇALIM (*) Özet: Kuzey-Batı Anadolu Taşkömürü Havzasında, tektonik yapıyı meydana çıkarmak suretiyle,

Detaylı

Yazkonaðý Maðarasý'nýn (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluþumu Geology and Formation of Yazkonaðý Cave (Ünye-Ordu)

Yazkonaðý Maðarasý'nýn (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluþumu Geology and Formation of Yazkonaðý Cave (Ünye-Ordu) Jeoloji Mühendisliði Dergisi 30 (1) 2006 39 Araþtýrma Makalesi / Research Article Yazkonaðý Maðarasý'nýn (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluþumu Geology and Formation of Yazkonaðý Cave (Ünye-Ordu) Hakan ERSOY,

Detaylı

Kahramanmaraş Tersiyer kenar havzasının jeolojik evrimi

Kahramanmaraş Tersiyer kenar havzasının jeolojik evrimi Türkiye Jeoloji Bülteni C.31,1-10, Ağustos 1988 Geological Bulletin of Turkey, V.31,1-10 August 1988 Kahramanmaraş Tersiyer kenar havzasının jeolojik evrimi Geological evolution of the Kahramanmaraş Tertiary

Detaylı

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu Yerbilimleri, 26 (2002), 27-43 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University KaradenizÕin Üstanbul

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI 2002 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ. 2.RAPOR KAPSAMI 2.1. İçindekiler 2.2. Öz 2.3. Giriş... 2.4. Önceki nceîemeler 2.5. Ana gövde... 2.6. (Her konuya

Detaylı