Yoğuşmal Is tma Cihazlar. Bosch Condens 5000 W TD ZBR 65-2 ZBR Kullanma K lavuzu (2010/07) TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğuşmal Is tma Cihazlar. Bosch Condens 5000 W 6 720 641 607-000.1TD ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kullanma K lavuzu 6 720 641 603 (2010/07) TR"

Transkript

1 Yoğuşmal Is tma Cihazlar osch Condens 5000 W ZR 65-2 ZR TD Kullanma K lavuzu (2010/07) TR

2 2 Içindekiler TR Içindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler Sembol Aç klamalar Emniyetle ilgili ilgiler Önemli uyar lar Kumanda Elemanlar na Genel ak ş İşletmeye Alma Is tma tesisat n n doldurulmas Entegre donma korumas Kullan m Menü Yap s Durum göstergesi ilgi menüsü Ayarlar menüsü Tuş kilidi (2010/07)

3 TR Içindekiler 3 6 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas Is tma tesisat n n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar lmas Is tma tesisat n n boşalt lmas Is tma tesisat n n acil durumda devreden ç kar lmas İşletme, servis ve ar za ikazlar İşletme ikazlar Servis ikaz Ar za ikazlar (2010/07) 3

4 4 Önsöz TR Önsöz Değerli Müşterimiz, Is tma alan nda müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik, ileri düzey kalite ve teknolojide en yeni ürünleri sunmay ilke edinen osch, bir evi tan mlayan en önemli simgenin s cakl k olduğuna inan yor. Huzur dolu, s cac k bir evde keyifli bir yaşam sürmenizi amaçlayan osch, 100 y l aşk n tecrübesiyle s tma alan nda size özel, güvenebileceğiniz çözümler üretiyor. osch un yak t tasarrufu sağlayan, güvenilir, sessiz ve en modern teknolojiyle üretilen ürünleri size keyifli bir yaşam için alternatifler sunuyor. Ürününüzle ilgili olarak bir problem yaşarsan z 7 gün 24 saat hizmet veren Is san yetkili servislerine başvurabilirsiniz. Is san yetkili servisleri en k sa sürede size ulaş p gerekli çözümü sağlayacakt r. osch un yaşam kalitenizi yükselten ürününüzü iyi günlerde kullanman z dileğiyle. Sayg lar m zla, Is san Is tma ve Klima Sanayi A.Ş (2010/07)

5 TR Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler 5 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler 1.1 Sembol Aç klamalar Emniyetle ilgili uyar lar: Metin içindeki emniyetle ilgili uyar lar bir çerçeve içinde bir uyar üçgeniyle belirtilmiştir. Hasar önleme uyar lar na dikkat edilmediğinde oluşabilecek tehlikelerin ağ rl klar sinyal sözcüklerle belirtilmektedir. Dikkat: Hafif maddi hasar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Uyar : Hafif kişisel yaralanmalar n veya ağ r maddi hasarlar n meydana gelebileceğini gösterir. Tehlike ağ r yaralanmalar n oluşabileceğini gösterir. Özellikle ağ r durumlarda hayati tehlike söz konusudur (2010/07) 5

6 6 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler TR Aç klamalar: Metin içindeki aç klamalar yandaki sembolle gösterilmiştir. u aç klamalar, ayr ca yatay çizgiler içine al nm şt r. u uyar lar, fertler ve cihazlar için tehlike oluşturmayan durumlarla ilgili önemli bilgiler içermektedir (2010/07)

7 TR Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler Emniyetle ilgili ilgiler Gaz kokusu al nd ğ nda patlama tehlikesi vard r Gaz vanas n kapat n ( ölüm 6.1). Pencere ve kap lar aç n. Herhangi bir elektrik anahtar na basmay n, herhangi bir elektrik fişini çekmeyin, telefonu kullanmay n veya kap zilini çalmay n. Aç k alevleri söndürün! Sigara içmeyin! Kibrit, çakmak vs. kullanmay n! Evin d ş ndan bina sakinlerini ikaz edin, fakat kap zillerine basmay n! Gaz dağ t m şirketine ve yetkili servise telefon edin. Gaz kaçağ n n sesle duyulur şekilde olmas halinde derhal binay terk edin. inaya girmeden polise ve itfaiyeye haber verin, binaya başkalar n n girmesine engel olun. At k Gaz Kokusu Al nmas Halinde Tehlike Vard r Is tma cihaz n kapat n ( ölüm 6.3). Pencere ve kap lar aç n. Yetkili servise haber verin. Yang n tehlikesi vard r Kolay tutuşabilen materyalleri (kağ t, tiner, boya vs.) s tma cihaz n n yak n nda kullanmay n veya depolamay n (2010/07) 7

8 8 Önemli uyar lar TR 2 Önemli uyar lar CE Konfirmasyon eyan u ürünün yap s ve işletimi A Direktifleri ile üye ülkelerin ek taleplerine uygundur. Amac na Uygun Kullan m Is tma cihaz sadece s tma sistemlerinin s tma suyunu s tmak için kullan lmal d r, doğrudan kullan m suyu sistemlerini s tmak için kullan lmamal d r. unun d ş ndaki kullan mlar amac na uygun olmayan kullan m olarak kabul edilmektedir. ak m aral ğ Is tma tesisat n en uygun şekilde ve sürekli olarak kullanmak için s tma tesisat n yetkili bir servise y lda en az bir defa kontrol ettirmenizi öneririz. Ayr ca, y ll k kontrol ve ihtiyaca göre bak m yap lmas için bir "ak m Sözleşmesi" imzalaman z öneririz. Is tma cihaz ndaki çal şmalar Montaj, işletime alma, kontrol ve olas onar m çal şmalar sadece yetkili bir servis taraf ndan yap lmal d r (2010/07)

9 TR Kazan dairesi Kazan dairesi donma tehlikesine karş korumal olmal d r. uradaki hava giriş deliklerinin önüne hiçbir eşya konmamal d r. Hava giriş delikleri her zaman aç k olmal d r. Önemli uyar lar 9 Temizlik Is tma kazan n n mantosu, nemli bir bezle silinebilir. Keskin ve aş nd r c temzilik maddeleri kullan lmamal d r. Su kalitesi Doldurma ve tamamlama suyu olarak sadece işleme tâbi tutulmam ş musluk suyu kullan lmal d r. Yeralt sular n n kullan m uygun değildir. Suyun, örneğin ph art r c / düşürücü maddelerle (kimyasal katk lar ve/ veya yavaşlat c lar), antifriz ya da su yumuşat c lar gibi maddelerle işleme tâbi tutulmas na izin verilmemektedir (2010/07) 9

10 10 Kumanda Elemanlar na Genel ak ş TR 3 Kumanda Elemanlar na Genel ak ş Kumanda cihaz, s tma tesisat n n veya s tma cihaz n n temel fonksiyonlar n kullanman z sağlamaktad r TD Res. 1 Kumanda elemanlar (2010/07)

11 TR Kumanda elemanlar n n fonksiyonlar Ana şalter [1]: Is tma cihaz n n aç lmas veya kapat lmas. reset butonu [2]: ir ar zadan sonra s tma cihaz n n yeniden başlat lmas ( ölüm 7.3). acac butonu [3]: acac işletmesinin etkinleştirilmesi (servis işletmesi). info butonu [4]: "ilgi" menüsünün çağr lmas ( ölüm 5.1.2). Ekran [5]: Is tma tesisat n n durumunu veya ayarlanm ş olan değerleri gösterir ( ölüm 5.1.1). menu butonu [6]: Ayarlar menüsünün çağr lmas ( ölüm 5.1.3). Kumanda Elemanlar na Genel ak ş 11 aşağ butonu [7] ve yukar butonu [8]: Menülerin içinde hareket edilmesi; s tma cihaz nda ayarlar n yap lmas veya okunmas. Servis konnektörü [9]: Servis teknikerinin ar za teşhis cihaz için olan bağlant (2010/07) 11

12 12 İşletmeye Alma TR 4 İşletmeye Alma Is tma tesisat n çal şmaya haz r durumda tutmak için işletme bas nc düzenli olarak kontrol edilmelidir. Güncel işletme bas nc ekranda gösterilir. Önerilen işletme bas nc 1,5 bar'd r. 1,0 bar'dan düşük bir işletme bas nc nda, ekrandaki bas nç göstergesinin üst k sm nda Servis yaz s gösterilir. Is tma tesisat n n doldurulmas gereklidir. 4.1 Is tma tesisat n n doldurulmas Eğer mevcutsa: ağlant grubunun mantosunu ç kart n. Res. 2 ağlant grubunun mantosu (aksesuar) TD (2010/07)

13 TR İşletmeye Alma 13 Kapağ sökün. DİKKAT: Tesisat hasar. Is tma tesisat n doldurmadan önce suyun kalitesi ile ilgili uyar lar dikkate al n ( ölüm 2). Res. 3 Doldurma ve boşaltma vanas n n kapağ İKAZ: İçme suyundaki kirlenme nedeniyle sağl k tehlikesi vard r. Yetkili servisten, s tma tesisat n n suyla nas l doldurulacağ n göstermesini isteyin (2010/07) 13

14 14 İşletmeye Alma TR İçi su dolu bir hortumu geri dönüş hatt nda bulunan doldurma ve boşaltma vanas na bağlay n [1]. Doldurma ve boşaltma vanas n aç n [2]. Su musluğunu aç n ve s tma tesisat n doldurun. u s rada s tma devresi için olan bas nç göstergesini bağlant grubunda veya s tma cihaz n n ekran nda takip edin. Res. 5 Su musluğunun aç lmas RS Res. 4 Hortumun bağlanmas (2010/07)

15 TR İşletmeye Alma 15 Is tma tesisat n, 1,5 bar'l k bir bas nca ulaş ncaya kadar doldurun. Radyatörlerdeki pürjörler üzerinden kalorifer sisteminin havas n al n. Res. 6 as nç göstergeleri Su musluğunu ve doldurma ve boşaltma vanas n kapat n. Res. 7 Radyatörlerin havas n n al nmas İşletme bas nc n tekrar okuyun. as nç 1,0 bar' n alt nda kalmaya devam ederse: Doldurma işlemini istenilen bas nca ulaş lana kadar tekrar edin. Hortumu çekip ç kar n (2010/07) 15

16 16 İşletmeye Alma TR Hortum ucunu sökün ve muhafaza edin. Kapağ vidalay n. ağlant grubunun mantosunu tekrar monte edin. Rakor bağlant lar ndan ve (otomatik) hava pürjöründen hava kabarc klar ç kmas, bir s tma tesisat ndaki bas nc n düşmesine neden olur. Temiz s tma suyunda bulunan oksijen de bir süre sonra s tma suyundan ayr şmaktad r (2010/07)

17 TR İşletmeye Alma Entegre donma korumas Is tma cihaz, entegre edilmiş bir donma korumas ile donat lm şt r. u nedenle s tma cihaz na başka bir donma korumas tak lmas na ihtiyaç yoktur. Donma korumas, 7 C kazan suyu s cakl ğ nda s tma cihaz n devreye sokar ve 15 C kazan suyu s cakl ğ nda devreden ç kar r. Fakat diğer taraftan s tma tesisat n n geri kalan k sm dona karş korunmaz. Radyatörlerin ya da tesisat bölümlerinin çevresel etkiler nedeniyle donma ihtimali mevcutsa, pompa ek çal şma süresini 24 saat olarak ayarlaman z öneririz ( ölüm 5.1.3) (2010/07) 17

18 18 Kullan m TR 5 Kullan m 5.1 Menü Yap s Is tma cihaz n n kullan m na yönelik olarak aşağ da belirtilen menüler mevcuttur: Durum göstergesi ( ölüm 5.1.1) ilgi menüsü ( ölüm 5.1.2) Ayarlar menüsü ( ölüm 5.1.3) Durum göstergesi Is tma cihaz aç ld ğ nda, ilk önce k sa süreli olarak tüm semboller gösterilir, ard ndan s tma cihaz n n normal işletmedeki durum göstergesi gösterilir (2010/07)

19 TR Kullan m 19 Durum göstergesi Is tma cihaz aç l rken gösterilen ekran göstergesi (yaklaş k 1 saniye süreyle) 20.0 Güncel gidiş suyu s cakl ğ [ C] p1.5 Sistem bas nc [bar] (sistem bas nc çok düşük olduğunda bu gösterge yan p söner) acac işletmesi (servis işletmesi) Örnek: Normal işletme s ras ndaki ekran göstergesi C I R S W rülör devrede Pompa çal ş yor Kalorifer çal ş yor İşlevsiz D ş hava s cakl ğ göstergesi Kilitleyici bir ar za meydana gelmiştir veya s tma cihaz na servis bak m yap lmas gereklidir Tab. 1 Normal işletme s ras nda ekranda gösterilen göstergeler (2010/07) 19

20 20 Kullan m TR ilgi menüsü u menü, güncel ayarlar ve işletme durumu ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayarlar okunabilmekte, fakat değiştirilememektedir. Aşağ daki tabloda, menünün yap s gösterilmektedir. Menüyü açmak için info L butonuna bas n.ekranda bir saniye boyunca info gösterilir. info L butonu 5 saniyeden daha uzun bas l tutulduğunda Ar za geçmişi menüsü aç l r. Ekranda değerleri arka arkaya okumak için N veya M butonlar na bas n. Menüden ç kmak için tekrar info L butonuna bas n.10 dakika boyunca hiçbir tuşa bas lmad ğ nda, ilgi menüsü otomatik olarak kapan r (2010/07)

21 TR Kullan m 21 Tuş Ekran göstergesi Anlam info Menü aç l rken ekranda bir saniyeliğine info yaz s gösterilir. Ayarlanm ş olan kalorifer gidiş suyu s cakl ğ 1 sn. sonra Ayarlanm ş olan maks. gidiş suyu s cakl ğ [ C]. Is tma cihaz kapal d r. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 21

22 22 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Kullan m suyu s cakl ğ N S cak kullan m suyu işletmesi mümkün değildir. Servis ikazlar (bir kod ile gösterilir) N Servis ikaz, sadece s tma cihaz nda bir servis bak ma ihtiyaç olduğunda gösterilir. Aksi takdirde, menüde bir sonraki ad m (işletme ve ar za ikazlar ) ile devam edilir. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

23 TR Kullan m 23 Tuş Ekran göstergesi Anlam İşletme ve ar za ikazlar (bir kod ile gösterilir) N Sistem bas nc N 2F Normal işletme s ras nda burada bir işletme kodu gösterilmektedir. ir ar za söz konusu olduğunda burada bir ar za kodu belirmektedir ( ölüm 7). Güncel olarak ölçülen sistem bas nc [bar]. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 23

24 24 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Güncel gidiş suyu s cakl ğ N Güncel olarak ölçülen gidiş suyu s cakl ğ [ºC]. Hesaplanan maksimum s cakl k N Kalorifer ve bacac işletmesi veya donma korumas için hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ (nominal değer) [ºC]. Gidiş suyu s cakl ğ, s talebine göre sürekli olarak yeniden hesaplan r. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

25 TR Kullan m 25 Tuş Ekran göstergesi Anlam D ş hava s cakl ğ (sadece hava şartlar na bağl kontrolde görünür) N D ş hava s cakl ğ [ºC]. ağlanm ş durumdaki bir d ş hava s cakl ğ sensörü 3 çizgi ile gösterilir. İyonizasyon ak m N Güncel olarak ölçülen iyonizasyon ak m [μa]. rülör çal şmaya başlar başlamaz bir alev sembolü gösterilir. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 25

26 26 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Güncel s tma gücü N Is tma veya bacac işletmesi s ras ndaki güncel s tma gücü [%] [ZR 65-2'deki ayar aral ğ : %], [ZR 98-2'deki ayar aral ğ : %] Pompa modülasyonu N Pompa modülasyonu [%]. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

27 TR Ayarlar menüsü Ayarlar, bu menüde aşağ da belirtilen şekilde değiştirilebilmektedir: Menüyü açmak için menu butonuna bas n.ekranda 1 saniye boyunca menu yaz s gösterilir. N veya M butonlar ile istediğiniz ayara geçin. Değeri değiştirebilmek için menu butonunu 2 saniye boyunca bas l tutun. u değer ekranda yan p sönmeye başlar ve şimdi değiştirilebilir. Değeri art rarak veya azaltarak istediğiniz değeri ayarlamak için N veya M butonlar na bas n. Değeri kaydetmek için tekrar menu O butonuna bas n. Kullan m 27 Değerden ç kmak için tekrar O butonuna bas n. 25 saniye boyunca hiçbir butona bas lmad ğ nda, Ayarlar menüsü otomatik olarak kapan r. UYARI: Yerden s tma sisteminde boru hatlar n n aş r s nmas nedeniyle sistemde hasar meydana gelme tehlikesi vard r! Yerden s tma sisteminde, maksimum kazan suyu s cakl ğ n 40 C'nin üzerinde ayarlamay n (2010/07) 27

28 28 Kullan m TR Aşağ daki tabloda, menünün yap s gösterilmektedir. Tuş Ekran göstergesi Anlam O Menü aç l rken ekranda 1 saniyeliğine menu yaz s gösterilir. 1 Is tma işletmesi 1.1 Is tma işletmesinin aç lmas /kapat lmas 1 sn. sonra On (aç k): Is tma cihaz aç kt r ve bir s talebi olduğunda brülör çal şmaya başlar. Off (kapal ): Is tma işletmesi kapal d r [Temel ayar: On (aç kt r)] Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07)

29 TR Kullan m 29 Tuş Ekran göstergesi Anlam 1.2 Maksimum gidiş suyu s cakl ğ N Maksimum gidiş suyu s cakl ğ [ C] [Temel ayar: 90 C], [Ayar aral ğ : C] Kontrol ayarlar : 40 C yerden s tma sistemi için C radyatörler için 90 C konvektörler için 1.3 Maksimum s tma gücü N 3 saniye süreyle maksimum s tma gücü [kw] gösterilir. Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07) 29

30 30 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam 3 sn. sonra 3 saniye sonra etkinleştirilen maksimum s tma gücü [%] belirir. [ZR 65-2'deki ayar aral ğ : %], [ZR 98-2'deki ayar aral ğ : %] [Temel ayar: 100%] 2 S cak kullan m suyu işletmesi N S cak kullan m suyu işletmesi mümkün değildir. Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07)

31 RS TR Kullan m 31 Tuş Ekran göstergesi Anlam 3 Pompa ayar N Pompa ayar servis teknikeri taraf ndan yap lmaktad r. Yap lan ayara bağl olarak enerjiden de tasarruf edilebilir. N 3.3 Pompa ek çal şma süresi N Tab. 3 Ayarlar menüsü Pompa ek çal şma süresi dakika (Min) veya saat (Hour) olarak belirtilmiştir. [Ayar aral ğ : 1 60 dk. veya 1 24 saat] [Temel ayar: 5 dk.] (2010/07) 31

32 32 Kullan m TR Tuş kilidi Tuş kilidi ile kumanda cihaz ndaki tüm fonksiyonlar kilitlenebilmektedir. u s rada sadece info L ve reset c butonu etkindir. Tuş kilidini etkinleştirmek için N veya M butonlar n 5 saniye boyunca birlikte bas l tutun. Ekranda Lock yazar TD Res. 8 Tuş kilidinin etkinleştirilmesi Tuş kilidinin etkinliğini kald rmak için N veya M butonlar na tekrar bas n (2010/07)

33 TR Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 33 6 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 6.1 Is tma tesisat n n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar lmas Is tma tesisat n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar n. Kumanda paneli devre d ş b rak ld ğ nda brülör de otomatik olarak kapanmaktad r. Kumanda panelinin kullan m ile ilgili ayr nt l bilgiler için, bkz. ölüm 5. Kumanda cihaz ndaki ana şalteri 0 konumuna al n. Ana kapatma donan m n veya gaz vanas n kapat n. Res. 9 Gaz vanas n n kapat lmas (2010/07) 33

34 34 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas TR ağlant grubunun çekvalfini ¼ tur kadar aç n [1]. UYARI: Sistem hasarlar. Güçlü bir don olduğunda s tma cihaz aşağ daki durumlarda donabilir: Şebeke gerilimi kesildiğinde, yetersiz gaz beslemesi olduğunda veya s tma tesisat ndaki bir ar zada. Res. 10 Çekvalf u koşullar alt nda, don tehlikesi olmas na rağmen s tma tesisat n n uzun süre devre d ş b rak lmas gerekirse, kalorifer sistemi boşalt lmal d r. Is tma tesisat n don tehlikesi bulunmayan bir yere kurun. Is tma tesisat uzun bir süre çal şmadan bekleyecekse, tesisattaki su boşalt lmal d r (2010/07)

35 TR 6.2 Is tma tesisat n n boşalt lmas Is tma suyunu, s tma tesisat n n en derin noktas nda, doldurma ve boşaltma vanas ya da radyatör yard m yla tahliye edin. u s rada, otomatik hava pürjörü, kalorifer sisteminin en yüksek noktas nda aç k olmal d r. Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 35 Is tma tesisat tamamen boşald ktan sonra çekvalfi tekrar kapat n ( Res. 10, [2]). 6.3 Is tma tesisat n n acil durumda devreden ç kar lmas Ana gaz kesme vanas n kapat n. Kalorifer tesisat, kazan dairesinin sigortas veya s tma devresi acil kapama şalteri üzerinden sadece acil durumlarda kapat lmal d r. Res. 11 Is tma tesisat n n boşalt lmas (2010/07) 35

36 36 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR 7 İşletme, servis ve ar za ikazlar Ekran, s tma cihaz n n çeşitli durum ikazlar n kod şeklinde gösterir. Aşağ da belirtilen ikaz türleri bulunmaktad r: İşletme ikazlar ( ölüm 7.1) Servis ikazlar ( ölüm 7.2) Ar za ikazlar ( ölüm 7.3) 7.1 İşletme ikazlar İşletme ikazlar, s tma cihaz n o andaki durumunu belirtir. unlar, ilgi menüsünde çağr labilir ve ekranda gösterilebilir ( ölüm 5.1.2) (2010/07)

37 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar 37 Ana Alt kod kod Is tma cihaz s tma işletmesindedir. Anlam Is tma cihaz boyler işletmesindedir Devre optimizasyonu program etkin. u program, 10 dakikal k periyotta 1 defadan daha s k olarak bir Açma/Kapama kumanda panelinin veya harici kumanda panelinin s talebi mevcut olduğunda etkinleştirilmektedir. u da s tma cihaz n n ilk brülör çal şmas ndan en erken 10 dakika sonra tekrar çal şt r labileceği anlam na gelir Is tma cihaz işletmeye haz r konumdad r. Is ihtiyac yoktur Gidiş suyu s cakl k sensörü, kumanda cihaz nda ayarlanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek ya da s tma karakteristik eğrisine göre hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek ya da boyler işletmesi için hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek olan bir gidiş suyu s cakl ğ ölçtü Is tma cihaz 30 dakikad r bacac işletmesinde (servis işletmesi). Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07) 37

38 38 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR Ana Alt kod kod Anlam Gidiş suyu s cakl k sensörü, kalorifer suyunda 5 K/saniyenin üzerinde bir s cakl k art ş ölçtü Gidiş ve dönüş suyu s cakl ğ aras nda ölçülen s cakl k fark 50 K'den daha yüksek Gidiş suyu s cakl k sensörü, brülör çal şmaya başlad ktan sonra kalorifer suyunda bir s cakl k art ş ölçmedi Zaman orant l program etkinleştirildi. Zaman orant l program, modüle edici regülasyonun güç talebi cihaz gücünün alt s n r alt nda olduğu zaman etkinleştirilir Servis Arac üzerinden bileşen testi evresi. Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07)

39 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar 39 Ana Alt kod kod Anlam Is tma cihaz, şebeke geriliminin aç lmas yla birlikte veya bir resetleme işleminden sonra çal şt r l r. Su taraf ndaki ak ş kontrolünün başlat lmas : Pompa, su ak ş n en fazla 4 kez oluşturmaya çal ş r. Fan 15 saniye süreyle maksimum devir say s n n yaklaş k %60 oran nda çal ş r. u kod ekranda maksimum 4 dakika süreyle belirir Is tma cihaz, s ihtiyac n n oluşmas ndan sonra brülörün çal şt r lmas na haz rlan r. Fan ve pompa çal şt r l r. Akkor ateşleme elektrotu kumanda edilir Gaz armatürü devreye sokuluyor Is tma cihaz, s cak su haz rlama tamamland ktan sonra geçici olarak çal şt r lamaz. Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07) 39

40 40 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR 7.2 Servis ikaz ir servis ikaz nda, durum göstergesinde Servis sembolü belirir. ir servis ikaz nda s tma cihaz çal şmaya devam eder. Fakat s tma cihaz nda bir servis bak m çal şmas (örn. s tma cihaz n n doldurulmas ) yap lmas gereklidir. Servis bak m çal şmas k sa bir zaman zarf nda yap lmazsa, s tma cihaz ar za duruma geçebilir ve devre d ş kalabilir. Servis kodunu ilgi menüsü üzerinden çağ r n ( ölüm 5.1.2). Res. 12 Ekrandaki servis sembolü Ana kod Alt kod Anlam H07 -- Is tma tesisat ndaki su bas nc çok düşüktür ve 0,8 bar n alt ndad r. 0,5 bar' n alt na düşüldüğünde, s tma gücü düşürülür. Su bas nc 1 bar'a veya daha yüksek bir değere yükseldiğinde servis kodu silinir. Tab. 5 Servis ikazlar (2010/07)

41 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar Ar za ikazlar ir ar za durumunda, ar za ikaz n n ar za kodu [1], sistem bas nc göstergesinin [2] yan nda belirir RS Res. 13 Ekrandaki servis ikaz 1 Ar za kodu 2 Sistem bas nc [bar] (2010/07) 41

42 42 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR Ar za ikazlar n n geri al nmas : Ar za ikaz ekranda yan p sönüyorsa, genelde s tma cihaz n n devre d ş kalmas na neden olan bir ar za söz konusudur. u ar zalar s kl kla reset c butonu ile geri al nabilmektedir. Ekranda re gösterilene kadar reset c butonunu [1] 5 saniye kadar bas l tutun TD Res. 14 "reset" tuşu Ar za ikaz bu şekilde geri al namazsa: Ar za ikaz n not al n ve yetkili servise haber verin (2010/07)

43 TR 43 Notlar (2010/07) 43

44

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus G162-65/80/100 7215 6700 (2011/02) TR Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir ısıtma bizim işimiz. aştan beri tüm enerjimizi ve tutkumuzu,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Yoğuşmalı Kazan GB162-65 GB162-80 GB162-100. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Yoğuşmalı Kazan GB162-65 GB162-80 GB162-100. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6600 (2011/02) TR Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir

Detaylı

Gazl, Duvar Tipi Yoğuşmal Cihazlar

Gazl, Duvar Tipi Yoğuşmal Cihazlar 70 3 303-00.O Comfort Condense Gazl, Duvar Tipi Yoğuşmal Cihazlar ZWBR 35-3A I ZBR 4-3A TR Kullanma K lavuzu İçindekiler İçindekiler Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili Bilgiler........ 5. Sembol Aç

Detaylı

Yoğuşmalı Kazan. Kullanma Kılavuzu Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 6 720 808 241 (2013/05) TR. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Yoğuşmalı Kazan. Kullanma Kılavuzu Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 6 720 808 241 (2013/05) TR. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Yoğuşmalı Kazan 6 720 808 241 (2013/05) TR Kullanma Kılavuzu Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir ısıtma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kullanma K lavuzu ecotec

Kullanma K lavuzu ecotec Kullanma K lavuzu ecotec TR Yoğuşma teknolojili, gazl duvar tipi VUW INT 356 VU INT 466 İçindekiler Genel hususlar Genel hususlar....................... Kullan lan semboller...................... Sorumluluk..............................3

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-24 GB072-24K Kullanıcı için Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 646 870 (11/2010) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (07/2009) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (07/2009) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (07/2009) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax U072

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax U072 reset press 5s mode Gazlı ısıtma cihazı ok 6 720 809 941-00.1O 6 720 805 077 (2013/04) TR Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax U072 U072-24K U072-28K Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. İçindekiler

Detaylı

Class 6000 W WBN 6000-24/28 CR N/L. Gazlı ısıtma cihazı. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 805 087 (2013/04) TR 6 720 806 464-00.

Class 6000 W WBN 6000-24/28 CR N/L. Gazlı ısıtma cihazı. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 805 087 (2013/04) TR 6 720 806 464-00. mode reset press 5s 6 720 806 464-00.1O Gazlı ısıtma cihazı WBN 6000-24/28 CR N/L Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler............

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı Kullanma Kılavuzu Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı 6 720 615 876-00.1RS Türkçe karakterler kullanalim lütfen. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazanlar. Sıvı/Gaz Yakıtlı Isıtma Kazanı. Logano SK645 Logano SK745. Kullanici ve yetkili servis içindir

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazanlar. Sıvı/Gaz Yakıtlı Isıtma Kazanı. Logano SK645 Logano SK745. Kullanici ve yetkili servis içindir Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Isıtma Kazanı 6 720 615 361-01.1SL Çelik Kazanlar Kullanici ve yetkili servis içindir Logano SK645 Logano SK745 6 720 646 766 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop SE brülörlü Logano G125WS Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz 6 720 644 775 (06/2004) TR/SY/JO/LB/IL/PS/SA/AE/OM/QA/ BH/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 100-W. Sistem işleticisi için. Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 100-W. Sistem işleticisi için. Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile VITOPEND 100-W 2/2009 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O.

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O. mode reset press 5s ok 6 720 806 464-00.1O Yoğuşmalı kombi Condens 2500 W WBC 24-1 DC Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler............

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 111-W. Sistem işleticisi için

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 111-W. Sistem işleticisi için Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklıkta veya dış hava kompanzasyonlu işletme için kontrol paneli ile VITOPEND 111-W 5/2010 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz (2012/10) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz (2012/10) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Yoğuşmalı kombi Condens 7000iW

Yoğuşmalı kombi Condens 7000iW Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı kombi Condens 7000iW GC7000iW 24/28 C GC7000iW 30/35 C 6720872143 (2017/04) TR 0010010586-001 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler 1 Sembol

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Solar Kit 6 720 608 648 (2010/09) TR 169,5 69,5 47 6720608087-00.3JS

Solar Kit 6 720 608 648 (2010/09) TR 169,5 69,5 47 6720608087-00.3JS 169,5 Solar Kit 7 709 003 776 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 648 (2010/09) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar / Güvenlik göstergeleri... 3 1.1 Sembol Aç klamalar.................

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21 70 3 303-00.O comfort / exclusive Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWC 4-3 MFA P / B RDW 4 ZWC 4-3 MFK P / B RDW 4 ZWC 8-3 MFA P / B RDW 8 ZWC 4-3 MFA / B RDW 4 8 ZWC 8-3 MFA / B RDW 8 8 ZWC

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

O. Classic Condense. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Kullanma Kılavuzu TR (2010/08) ZWB 28-3C...

O. Classic Condense. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Kullanma Kılavuzu TR (2010/08) ZWB 28-3C... 70 3 303-00.O Classic Condense Gazlı, Yoğuşmalı Kombi TR Kullanma Kılavuzu TR (00/08) ZWB 8-3C... Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik, ileri düzey kalite

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22 K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun.

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22 K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Kullanma Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihaz Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22 K Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720 614 792 TR (11/2010)

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

Kullanma kılavuzu Logamax plus GB062-24 KD H V2. Yoğuşmalı kombi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6720842638 (2015/06) TR 6 720 809 941-00.

Kullanma kılavuzu Logamax plus GB062-24 KD H V2. Yoğuşmalı kombi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6720842638 (2015/06) TR 6 720 809 941-00. reset press 5s mode Yoğuşmalı kombi ok 6 720 809 941-00.1O Kullanma kılavuzu Logamax plus GB062-24 KD H V2 6720842638 (2015/06) TR Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

TD. Hidrolik Bağlantı Grubu. Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98. Montaj Kılavuzu (2014/07) TR

TD. Hidrolik Bağlantı Grubu. Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98. Montaj Kılavuzu (2014/07) TR 6 70 64 59-000.TD Hidrolik Bağlantı Grubu Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98 Montaj Kılavuzu 6 70 8 375 (04/07) TR Içindekiler Içindekiler Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.............

Detaylı

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Classic Plus Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) 6 720 613 xxx-00.1o ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Yoğuşmalı kombi Kullanma kılavuzu Logamax plus. GB172i-24 KD (2016/07) TR. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Yoğuşmalı kombi Kullanma kılavuzu Logamax plus. GB172i-24 KD (2016/07) TR. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Yoğuşmalı kombi 0010010321-001 Kullanma kılavuzu Logamax plus GB172i-24 KD 6720863531 (2016/07) TR Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus mode Yoğuşmalı kombi reset press 5s ok 6 720 809 941-00.1O 6 720 810 864 (2014/08) TR Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus GB062-24 KD Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Değerli

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

/2006 TR Kullanı cı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

/2006 TR Kullanı cı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 002 553 03/2006 TR Kullanı cı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu Kılavuz Hakkında Bu ürünün yapısı ve işletme davranışı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Kullanma Kılavuzu. Yoğuşmalı Kazan. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz (2017/04) TR

Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Kullanma Kılavuzu. Yoğuşmalı Kazan. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz (2017/04) TR Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus GB162-69 V2 GB162-85 V2 GB162-100 V2 6720813686 (2017/04) TR 6 720 807 034-000.1DDC Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma

Detaylı

O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu kullanıcı içindir (2014/02) TR

O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu kullanıcı içindir (2014/02) TR 6 720 644 062-00.1O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Kullanma Kılavuzu kullanıcı içindir 6 720 641 169 (2014/02) TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan 6 720 646 143 (12/2005) TR/SY/JO/L/IL/PS/SA/AE/OM/QA/H/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW Logano G225 WS Logatop SE rülörlü Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazanlar Logano SK645 / SK745. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazanlar Logano SK645 / SK745. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan 6 720 615 361-01.1SL Çelik Kazanlar Logano SK645 / SK745 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 616 629-11/2007TR İçindekiler Sayın Müşterimiz,

Detaylı

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR)

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR) 6 720 644 062-00.1O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR (2010/04) TR) Kullanma Kılavuzu 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.......... 4 1.1 Sembol

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı