Yoğuşmal Is tma Cihazlar. Bosch Condens 5000 W TD ZBR 65-2 ZBR Kullanma K lavuzu (2010/07) TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğuşmal Is tma Cihazlar. Bosch Condens 5000 W 6 720 641 607-000.1TD ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kullanma K lavuzu 6 720 641 603 (2010/07) TR"

Transkript

1 Yoğuşmal Is tma Cihazlar osch Condens 5000 W ZR 65-2 ZR TD Kullanma K lavuzu (2010/07) TR

2 2 Içindekiler TR Içindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler Sembol Aç klamalar Emniyetle ilgili ilgiler Önemli uyar lar Kumanda Elemanlar na Genel ak ş İşletmeye Alma Is tma tesisat n n doldurulmas Entegre donma korumas Kullan m Menü Yap s Durum göstergesi ilgi menüsü Ayarlar menüsü Tuş kilidi (2010/07)

3 TR Içindekiler 3 6 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas Is tma tesisat n n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar lmas Is tma tesisat n n boşalt lmas Is tma tesisat n n acil durumda devreden ç kar lmas İşletme, servis ve ar za ikazlar İşletme ikazlar Servis ikaz Ar za ikazlar (2010/07) 3

4 4 Önsöz TR Önsöz Değerli Müşterimiz, Is tma alan nda müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik, ileri düzey kalite ve teknolojide en yeni ürünleri sunmay ilke edinen osch, bir evi tan mlayan en önemli simgenin s cakl k olduğuna inan yor. Huzur dolu, s cac k bir evde keyifli bir yaşam sürmenizi amaçlayan osch, 100 y l aşk n tecrübesiyle s tma alan nda size özel, güvenebileceğiniz çözümler üretiyor. osch un yak t tasarrufu sağlayan, güvenilir, sessiz ve en modern teknolojiyle üretilen ürünleri size keyifli bir yaşam için alternatifler sunuyor. Ürününüzle ilgili olarak bir problem yaşarsan z 7 gün 24 saat hizmet veren Is san yetkili servislerine başvurabilirsiniz. Is san yetkili servisleri en k sa sürede size ulaş p gerekli çözümü sağlayacakt r. osch un yaşam kalitenizi yükselten ürününüzü iyi günlerde kullanman z dileğiyle. Sayg lar m zla, Is san Is tma ve Klima Sanayi A.Ş (2010/07)

5 TR Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler 5 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler 1.1 Sembol Aç klamalar Emniyetle ilgili uyar lar: Metin içindeki emniyetle ilgili uyar lar bir çerçeve içinde bir uyar üçgeniyle belirtilmiştir. Hasar önleme uyar lar na dikkat edilmediğinde oluşabilecek tehlikelerin ağ rl klar sinyal sözcüklerle belirtilmektedir. Dikkat: Hafif maddi hasar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Uyar : Hafif kişisel yaralanmalar n veya ağ r maddi hasarlar n meydana gelebileceğini gösterir. Tehlike ağ r yaralanmalar n oluşabileceğini gösterir. Özellikle ağ r durumlarda hayati tehlike söz konusudur (2010/07) 5

6 6 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler TR Aç klamalar: Metin içindeki aç klamalar yandaki sembolle gösterilmiştir. u aç klamalar, ayr ca yatay çizgiler içine al nm şt r. u uyar lar, fertler ve cihazlar için tehlike oluşturmayan durumlarla ilgili önemli bilgiler içermektedir (2010/07)

7 TR Sembol Aç klamalar ve Emniyetle İlgili ilgiler Emniyetle ilgili ilgiler Gaz kokusu al nd ğ nda patlama tehlikesi vard r Gaz vanas n kapat n ( ölüm 6.1). Pencere ve kap lar aç n. Herhangi bir elektrik anahtar na basmay n, herhangi bir elektrik fişini çekmeyin, telefonu kullanmay n veya kap zilini çalmay n. Aç k alevleri söndürün! Sigara içmeyin! Kibrit, çakmak vs. kullanmay n! Evin d ş ndan bina sakinlerini ikaz edin, fakat kap zillerine basmay n! Gaz dağ t m şirketine ve yetkili servise telefon edin. Gaz kaçağ n n sesle duyulur şekilde olmas halinde derhal binay terk edin. inaya girmeden polise ve itfaiyeye haber verin, binaya başkalar n n girmesine engel olun. At k Gaz Kokusu Al nmas Halinde Tehlike Vard r Is tma cihaz n kapat n ( ölüm 6.3). Pencere ve kap lar aç n. Yetkili servise haber verin. Yang n tehlikesi vard r Kolay tutuşabilen materyalleri (kağ t, tiner, boya vs.) s tma cihaz n n yak n nda kullanmay n veya depolamay n (2010/07) 7

8 8 Önemli uyar lar TR 2 Önemli uyar lar CE Konfirmasyon eyan u ürünün yap s ve işletimi A Direktifleri ile üye ülkelerin ek taleplerine uygundur. Amac na Uygun Kullan m Is tma cihaz sadece s tma sistemlerinin s tma suyunu s tmak için kullan lmal d r, doğrudan kullan m suyu sistemlerini s tmak için kullan lmamal d r. unun d ş ndaki kullan mlar amac na uygun olmayan kullan m olarak kabul edilmektedir. ak m aral ğ Is tma tesisat n en uygun şekilde ve sürekli olarak kullanmak için s tma tesisat n yetkili bir servise y lda en az bir defa kontrol ettirmenizi öneririz. Ayr ca, y ll k kontrol ve ihtiyaca göre bak m yap lmas için bir "ak m Sözleşmesi" imzalaman z öneririz. Is tma cihaz ndaki çal şmalar Montaj, işletime alma, kontrol ve olas onar m çal şmalar sadece yetkili bir servis taraf ndan yap lmal d r (2010/07)

9 TR Kazan dairesi Kazan dairesi donma tehlikesine karş korumal olmal d r. uradaki hava giriş deliklerinin önüne hiçbir eşya konmamal d r. Hava giriş delikleri her zaman aç k olmal d r. Önemli uyar lar 9 Temizlik Is tma kazan n n mantosu, nemli bir bezle silinebilir. Keskin ve aş nd r c temzilik maddeleri kullan lmamal d r. Su kalitesi Doldurma ve tamamlama suyu olarak sadece işleme tâbi tutulmam ş musluk suyu kullan lmal d r. Yeralt sular n n kullan m uygun değildir. Suyun, örneğin ph art r c / düşürücü maddelerle (kimyasal katk lar ve/ veya yavaşlat c lar), antifriz ya da su yumuşat c lar gibi maddelerle işleme tâbi tutulmas na izin verilmemektedir (2010/07) 9

10 10 Kumanda Elemanlar na Genel ak ş TR 3 Kumanda Elemanlar na Genel ak ş Kumanda cihaz, s tma tesisat n n veya s tma cihaz n n temel fonksiyonlar n kullanman z sağlamaktad r TD Res. 1 Kumanda elemanlar (2010/07)

11 TR Kumanda elemanlar n n fonksiyonlar Ana şalter [1]: Is tma cihaz n n aç lmas veya kapat lmas. reset butonu [2]: ir ar zadan sonra s tma cihaz n n yeniden başlat lmas ( ölüm 7.3). acac butonu [3]: acac işletmesinin etkinleştirilmesi (servis işletmesi). info butonu [4]: "ilgi" menüsünün çağr lmas ( ölüm 5.1.2). Ekran [5]: Is tma tesisat n n durumunu veya ayarlanm ş olan değerleri gösterir ( ölüm 5.1.1). menu butonu [6]: Ayarlar menüsünün çağr lmas ( ölüm 5.1.3). Kumanda Elemanlar na Genel ak ş 11 aşağ butonu [7] ve yukar butonu [8]: Menülerin içinde hareket edilmesi; s tma cihaz nda ayarlar n yap lmas veya okunmas. Servis konnektörü [9]: Servis teknikerinin ar za teşhis cihaz için olan bağlant (2010/07) 11

12 12 İşletmeye Alma TR 4 İşletmeye Alma Is tma tesisat n çal şmaya haz r durumda tutmak için işletme bas nc düzenli olarak kontrol edilmelidir. Güncel işletme bas nc ekranda gösterilir. Önerilen işletme bas nc 1,5 bar'd r. 1,0 bar'dan düşük bir işletme bas nc nda, ekrandaki bas nç göstergesinin üst k sm nda Servis yaz s gösterilir. Is tma tesisat n n doldurulmas gereklidir. 4.1 Is tma tesisat n n doldurulmas Eğer mevcutsa: ağlant grubunun mantosunu ç kart n. Res. 2 ağlant grubunun mantosu (aksesuar) TD (2010/07)

13 TR İşletmeye Alma 13 Kapağ sökün. DİKKAT: Tesisat hasar. Is tma tesisat n doldurmadan önce suyun kalitesi ile ilgili uyar lar dikkate al n ( ölüm 2). Res. 3 Doldurma ve boşaltma vanas n n kapağ İKAZ: İçme suyundaki kirlenme nedeniyle sağl k tehlikesi vard r. Yetkili servisten, s tma tesisat n n suyla nas l doldurulacağ n göstermesini isteyin (2010/07) 13

14 14 İşletmeye Alma TR İçi su dolu bir hortumu geri dönüş hatt nda bulunan doldurma ve boşaltma vanas na bağlay n [1]. Doldurma ve boşaltma vanas n aç n [2]. Su musluğunu aç n ve s tma tesisat n doldurun. u s rada s tma devresi için olan bas nç göstergesini bağlant grubunda veya s tma cihaz n n ekran nda takip edin. Res. 5 Su musluğunun aç lmas RS Res. 4 Hortumun bağlanmas (2010/07)

15 TR İşletmeye Alma 15 Is tma tesisat n, 1,5 bar'l k bir bas nca ulaş ncaya kadar doldurun. Radyatörlerdeki pürjörler üzerinden kalorifer sisteminin havas n al n. Res. 6 as nç göstergeleri Su musluğunu ve doldurma ve boşaltma vanas n kapat n. Res. 7 Radyatörlerin havas n n al nmas İşletme bas nc n tekrar okuyun. as nç 1,0 bar' n alt nda kalmaya devam ederse: Doldurma işlemini istenilen bas nca ulaş lana kadar tekrar edin. Hortumu çekip ç kar n (2010/07) 15

16 16 İşletmeye Alma TR Hortum ucunu sökün ve muhafaza edin. Kapağ vidalay n. ağlant grubunun mantosunu tekrar monte edin. Rakor bağlant lar ndan ve (otomatik) hava pürjöründen hava kabarc klar ç kmas, bir s tma tesisat ndaki bas nc n düşmesine neden olur. Temiz s tma suyunda bulunan oksijen de bir süre sonra s tma suyundan ayr şmaktad r (2010/07)

17 TR İşletmeye Alma Entegre donma korumas Is tma cihaz, entegre edilmiş bir donma korumas ile donat lm şt r. u nedenle s tma cihaz na başka bir donma korumas tak lmas na ihtiyaç yoktur. Donma korumas, 7 C kazan suyu s cakl ğ nda s tma cihaz n devreye sokar ve 15 C kazan suyu s cakl ğ nda devreden ç kar r. Fakat diğer taraftan s tma tesisat n n geri kalan k sm dona karş korunmaz. Radyatörlerin ya da tesisat bölümlerinin çevresel etkiler nedeniyle donma ihtimali mevcutsa, pompa ek çal şma süresini 24 saat olarak ayarlaman z öneririz ( ölüm 5.1.3) (2010/07) 17

18 18 Kullan m TR 5 Kullan m 5.1 Menü Yap s Is tma cihaz n n kullan m na yönelik olarak aşağ da belirtilen menüler mevcuttur: Durum göstergesi ( ölüm 5.1.1) ilgi menüsü ( ölüm 5.1.2) Ayarlar menüsü ( ölüm 5.1.3) Durum göstergesi Is tma cihaz aç ld ğ nda, ilk önce k sa süreli olarak tüm semboller gösterilir, ard ndan s tma cihaz n n normal işletmedeki durum göstergesi gösterilir (2010/07)

19 TR Kullan m 19 Durum göstergesi Is tma cihaz aç l rken gösterilen ekran göstergesi (yaklaş k 1 saniye süreyle) 20.0 Güncel gidiş suyu s cakl ğ [ C] p1.5 Sistem bas nc [bar] (sistem bas nc çok düşük olduğunda bu gösterge yan p söner) acac işletmesi (servis işletmesi) Örnek: Normal işletme s ras ndaki ekran göstergesi C I R S W rülör devrede Pompa çal ş yor Kalorifer çal ş yor İşlevsiz D ş hava s cakl ğ göstergesi Kilitleyici bir ar za meydana gelmiştir veya s tma cihaz na servis bak m yap lmas gereklidir Tab. 1 Normal işletme s ras nda ekranda gösterilen göstergeler (2010/07) 19

20 20 Kullan m TR ilgi menüsü u menü, güncel ayarlar ve işletme durumu ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayarlar okunabilmekte, fakat değiştirilememektedir. Aşağ daki tabloda, menünün yap s gösterilmektedir. Menüyü açmak için info L butonuna bas n.ekranda bir saniye boyunca info gösterilir. info L butonu 5 saniyeden daha uzun bas l tutulduğunda Ar za geçmişi menüsü aç l r. Ekranda değerleri arka arkaya okumak için N veya M butonlar na bas n. Menüden ç kmak için tekrar info L butonuna bas n.10 dakika boyunca hiçbir tuşa bas lmad ğ nda, ilgi menüsü otomatik olarak kapan r (2010/07)

21 TR Kullan m 21 Tuş Ekran göstergesi Anlam info Menü aç l rken ekranda bir saniyeliğine info yaz s gösterilir. Ayarlanm ş olan kalorifer gidiş suyu s cakl ğ 1 sn. sonra Ayarlanm ş olan maks. gidiş suyu s cakl ğ [ C]. Is tma cihaz kapal d r. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 21

22 22 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Kullan m suyu s cakl ğ N S cak kullan m suyu işletmesi mümkün değildir. Servis ikazlar (bir kod ile gösterilir) N Servis ikaz, sadece s tma cihaz nda bir servis bak ma ihtiyaç olduğunda gösterilir. Aksi takdirde, menüde bir sonraki ad m (işletme ve ar za ikazlar ) ile devam edilir. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

23 TR Kullan m 23 Tuş Ekran göstergesi Anlam İşletme ve ar za ikazlar (bir kod ile gösterilir) N Sistem bas nc N 2F Normal işletme s ras nda burada bir işletme kodu gösterilmektedir. ir ar za söz konusu olduğunda burada bir ar za kodu belirmektedir ( ölüm 7). Güncel olarak ölçülen sistem bas nc [bar]. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 23

24 24 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Güncel gidiş suyu s cakl ğ N Güncel olarak ölçülen gidiş suyu s cakl ğ [ºC]. Hesaplanan maksimum s cakl k N Kalorifer ve bacac işletmesi veya donma korumas için hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ (nominal değer) [ºC]. Gidiş suyu s cakl ğ, s talebine göre sürekli olarak yeniden hesaplan r. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

25 TR Kullan m 25 Tuş Ekran göstergesi Anlam D ş hava s cakl ğ (sadece hava şartlar na bağl kontrolde görünür) N D ş hava s cakl ğ [ºC]. ağlanm ş durumdaki bir d ş hava s cakl ğ sensörü 3 çizgi ile gösterilir. İyonizasyon ak m N Güncel olarak ölçülen iyonizasyon ak m [μa]. rülör çal şmaya başlar başlamaz bir alev sembolü gösterilir. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07) 25

26 26 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam Güncel s tma gücü N Is tma veya bacac işletmesi s ras ndaki güncel s tma gücü [%] [ZR 65-2'deki ayar aral ğ : %], [ZR 98-2'deki ayar aral ğ : %] Pompa modülasyonu N Pompa modülasyonu [%]. Tab. 2 "ilgi" menüsü (2010/07)

27 TR Ayarlar menüsü Ayarlar, bu menüde aşağ da belirtilen şekilde değiştirilebilmektedir: Menüyü açmak için menu butonuna bas n.ekranda 1 saniye boyunca menu yaz s gösterilir. N veya M butonlar ile istediğiniz ayara geçin. Değeri değiştirebilmek için menu butonunu 2 saniye boyunca bas l tutun. u değer ekranda yan p sönmeye başlar ve şimdi değiştirilebilir. Değeri art rarak veya azaltarak istediğiniz değeri ayarlamak için N veya M butonlar na bas n. Değeri kaydetmek için tekrar menu O butonuna bas n. Kullan m 27 Değerden ç kmak için tekrar O butonuna bas n. 25 saniye boyunca hiçbir butona bas lmad ğ nda, Ayarlar menüsü otomatik olarak kapan r. UYARI: Yerden s tma sisteminde boru hatlar n n aş r s nmas nedeniyle sistemde hasar meydana gelme tehlikesi vard r! Yerden s tma sisteminde, maksimum kazan suyu s cakl ğ n 40 C'nin üzerinde ayarlamay n (2010/07) 27

28 28 Kullan m TR Aşağ daki tabloda, menünün yap s gösterilmektedir. Tuş Ekran göstergesi Anlam O Menü aç l rken ekranda 1 saniyeliğine menu yaz s gösterilir. 1 Is tma işletmesi 1.1 Is tma işletmesinin aç lmas /kapat lmas 1 sn. sonra On (aç k): Is tma cihaz aç kt r ve bir s talebi olduğunda brülör çal şmaya başlar. Off (kapal ): Is tma işletmesi kapal d r [Temel ayar: On (aç kt r)] Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07)

29 TR Kullan m 29 Tuş Ekran göstergesi Anlam 1.2 Maksimum gidiş suyu s cakl ğ N Maksimum gidiş suyu s cakl ğ [ C] [Temel ayar: 90 C], [Ayar aral ğ : C] Kontrol ayarlar : 40 C yerden s tma sistemi için C radyatörler için 90 C konvektörler için 1.3 Maksimum s tma gücü N 3 saniye süreyle maksimum s tma gücü [kw] gösterilir. Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07) 29

30 30 Kullan m TR Tuş Ekran göstergesi Anlam 3 sn. sonra 3 saniye sonra etkinleştirilen maksimum s tma gücü [%] belirir. [ZR 65-2'deki ayar aral ğ : %], [ZR 98-2'deki ayar aral ğ : %] [Temel ayar: 100%] 2 S cak kullan m suyu işletmesi N S cak kullan m suyu işletmesi mümkün değildir. Tab. 3 Ayarlar menüsü (2010/07)

31 RS TR Kullan m 31 Tuş Ekran göstergesi Anlam 3 Pompa ayar N Pompa ayar servis teknikeri taraf ndan yap lmaktad r. Yap lan ayara bağl olarak enerjiden de tasarruf edilebilir. N 3.3 Pompa ek çal şma süresi N Tab. 3 Ayarlar menüsü Pompa ek çal şma süresi dakika (Min) veya saat (Hour) olarak belirtilmiştir. [Ayar aral ğ : 1 60 dk. veya 1 24 saat] [Temel ayar: 5 dk.] (2010/07) 31

32 32 Kullan m TR Tuş kilidi Tuş kilidi ile kumanda cihaz ndaki tüm fonksiyonlar kilitlenebilmektedir. u s rada sadece info L ve reset c butonu etkindir. Tuş kilidini etkinleştirmek için N veya M butonlar n 5 saniye boyunca birlikte bas l tutun. Ekranda Lock yazar TD Res. 8 Tuş kilidinin etkinleştirilmesi Tuş kilidinin etkinliğini kald rmak için N veya M butonlar na tekrar bas n (2010/07)

33 TR Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 33 6 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 6.1 Is tma tesisat n n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar lmas Is tma tesisat n kumanda paneli üzerinden devreden ç kar n. Kumanda paneli devre d ş b rak ld ğ nda brülör de otomatik olarak kapanmaktad r. Kumanda panelinin kullan m ile ilgili ayr nt l bilgiler için, bkz. ölüm 5. Kumanda cihaz ndaki ana şalteri 0 konumuna al n. Ana kapatma donan m n veya gaz vanas n kapat n. Res. 9 Gaz vanas n n kapat lmas (2010/07) 33

34 34 Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas TR ağlant grubunun çekvalfini ¼ tur kadar aç n [1]. UYARI: Sistem hasarlar. Güçlü bir don olduğunda s tma cihaz aşağ daki durumlarda donabilir: Şebeke gerilimi kesildiğinde, yetersiz gaz beslemesi olduğunda veya s tma tesisat ndaki bir ar zada. Res. 10 Çekvalf u koşullar alt nda, don tehlikesi olmas na rağmen s tma tesisat n n uzun süre devre d ş b rak lmas gerekirse, kalorifer sistemi boşalt lmal d r. Is tma tesisat n don tehlikesi bulunmayan bir yere kurun. Is tma tesisat uzun bir süre çal şmadan bekleyecekse, tesisattaki su boşalt lmal d r (2010/07)

35 TR 6.2 Is tma tesisat n n boşalt lmas Is tma suyunu, s tma tesisat n n en derin noktas nda, doldurma ve boşaltma vanas ya da radyatör yard m yla tahliye edin. u s rada, otomatik hava pürjörü, kalorifer sisteminin en yüksek noktas nda aç k olmal d r. Is tma Tesisat n n Devre D ş rak lmas 35 Is tma tesisat tamamen boşald ktan sonra çekvalfi tekrar kapat n ( Res. 10, [2]). 6.3 Is tma tesisat n n acil durumda devreden ç kar lmas Ana gaz kesme vanas n kapat n. Kalorifer tesisat, kazan dairesinin sigortas veya s tma devresi acil kapama şalteri üzerinden sadece acil durumlarda kapat lmal d r. Res. 11 Is tma tesisat n n boşalt lmas (2010/07) 35

36 36 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR 7 İşletme, servis ve ar za ikazlar Ekran, s tma cihaz n n çeşitli durum ikazlar n kod şeklinde gösterir. Aşağ da belirtilen ikaz türleri bulunmaktad r: İşletme ikazlar ( ölüm 7.1) Servis ikazlar ( ölüm 7.2) Ar za ikazlar ( ölüm 7.3) 7.1 İşletme ikazlar İşletme ikazlar, s tma cihaz n o andaki durumunu belirtir. unlar, ilgi menüsünde çağr labilir ve ekranda gösterilebilir ( ölüm 5.1.2) (2010/07)

37 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar 37 Ana Alt kod kod Is tma cihaz s tma işletmesindedir. Anlam Is tma cihaz boyler işletmesindedir Devre optimizasyonu program etkin. u program, 10 dakikal k periyotta 1 defadan daha s k olarak bir Açma/Kapama kumanda panelinin veya harici kumanda panelinin s talebi mevcut olduğunda etkinleştirilmektedir. u da s tma cihaz n n ilk brülör çal şmas ndan en erken 10 dakika sonra tekrar çal şt r labileceği anlam na gelir Is tma cihaz işletmeye haz r konumdad r. Is ihtiyac yoktur Gidiş suyu s cakl k sensörü, kumanda cihaz nda ayarlanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek ya da s tma karakteristik eğrisine göre hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek ya da boyler işletmesi için hesaplanan gidiş suyu s cakl ğ ndan daha yüksek olan bir gidiş suyu s cakl ğ ölçtü Is tma cihaz 30 dakikad r bacac işletmesinde (servis işletmesi). Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07) 37

38 38 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR Ana Alt kod kod Anlam Gidiş suyu s cakl k sensörü, kalorifer suyunda 5 K/saniyenin üzerinde bir s cakl k art ş ölçtü Gidiş ve dönüş suyu s cakl ğ aras nda ölçülen s cakl k fark 50 K'den daha yüksek Gidiş suyu s cakl k sensörü, brülör çal şmaya başlad ktan sonra kalorifer suyunda bir s cakl k art ş ölçmedi Zaman orant l program etkinleştirildi. Zaman orant l program, modüle edici regülasyonun güç talebi cihaz gücünün alt s n r alt nda olduğu zaman etkinleştirilir Servis Arac üzerinden bileşen testi evresi. Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07)

39 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar 39 Ana Alt kod kod Anlam Is tma cihaz, şebeke geriliminin aç lmas yla birlikte veya bir resetleme işleminden sonra çal şt r l r. Su taraf ndaki ak ş kontrolünün başlat lmas : Pompa, su ak ş n en fazla 4 kez oluşturmaya çal ş r. Fan 15 saniye süreyle maksimum devir say s n n yaklaş k %60 oran nda çal ş r. u kod ekranda maksimum 4 dakika süreyle belirir Is tma cihaz, s ihtiyac n n oluşmas ndan sonra brülörün çal şt r lmas na haz rlan r. Fan ve pompa çal şt r l r. Akkor ateşleme elektrotu kumanda edilir Gaz armatürü devreye sokuluyor Is tma cihaz, s cak su haz rlama tamamland ktan sonra geçici olarak çal şt r lamaz. Tab. 4 İşletme ikazlar (2010/07) 39

40 40 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR 7.2 Servis ikaz ir servis ikaz nda, durum göstergesinde Servis sembolü belirir. ir servis ikaz nda s tma cihaz çal şmaya devam eder. Fakat s tma cihaz nda bir servis bak m çal şmas (örn. s tma cihaz n n doldurulmas ) yap lmas gereklidir. Servis bak m çal şmas k sa bir zaman zarf nda yap lmazsa, s tma cihaz ar za duruma geçebilir ve devre d ş kalabilir. Servis kodunu ilgi menüsü üzerinden çağ r n ( ölüm 5.1.2). Res. 12 Ekrandaki servis sembolü Ana kod Alt kod Anlam H07 -- Is tma tesisat ndaki su bas nc çok düşüktür ve 0,8 bar n alt ndad r. 0,5 bar' n alt na düşüldüğünde, s tma gücü düşürülür. Su bas nc 1 bar'a veya daha yüksek bir değere yükseldiğinde servis kodu silinir. Tab. 5 Servis ikazlar (2010/07)

41 TR İşletme, servis ve ar za ikazlar Ar za ikazlar ir ar za durumunda, ar za ikaz n n ar za kodu [1], sistem bas nc göstergesinin [2] yan nda belirir RS Res. 13 Ekrandaki servis ikaz 1 Ar za kodu 2 Sistem bas nc [bar] (2010/07) 41

42 42 İşletme, servis ve ar za ikazlar TR Ar za ikazlar n n geri al nmas : Ar za ikaz ekranda yan p sönüyorsa, genelde s tma cihaz n n devre d ş kalmas na neden olan bir ar za söz konusudur. u ar zalar s kl kla reset c butonu ile geri al nabilmektedir. Ekranda re gösterilene kadar reset c butonunu [1] 5 saniye kadar bas l tutun TD Res. 14 "reset" tuşu Ar za ikaz bu şekilde geri al namazsa: Ar za ikaz n not al n ve yetkili servise haber verin (2010/07)

43 TR 43 Notlar (2010/07) 43

44

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus G162-65/80/100 7215 6700 (2011/02) TR Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir ısıtma bizim işimiz. aştan beri tüm enerjimizi ve tutkumuzu,

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-24 GB072-24K Kullanıcı için Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 646 870 (11/2010) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

Solar Kotrollü D ş Hava Termostat BUS uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200

Solar Kotrollü D ş Hava Termostat BUS uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200 6 720 612 481-00.1R Solar Kotrollü D ş Hava Termostat US uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200 Montaj ve Kullanma K lavuzu 2 Kumanda Elemanlar ve Sembollere Genel ak ş TR Kumanda

Detaylı

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus

Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus mode Yoğuşmalı kombi reset press 5s ok 6 720 809 941-00.1O 6 720 810 864 (2014/08) TR Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu Logamax plus GB062-24 KD Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Değerli

Detaylı

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21 70 3 303-00.O comfort / exclusive Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWC 4-3 MFA P / B RDW 4 ZWC 4-3 MFK P / B RDW 4 ZWC 8-3 MFA P / B RDW 8 ZWC 4-3 MFA / B RDW 4 8 ZWC 8-3 MFA / B RDW 8 8 ZWC

Detaylı

Class 6000 W WBN 6000-24/28 CR N/L. Gazlı ısıtma cihazı. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 805 087 (2013/04) TR 6 720 806 464-00.

Class 6000 W WBN 6000-24/28 CR N/L. Gazlı ısıtma cihazı. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 805 087 (2013/04) TR 6 720 806 464-00. mode reset press 5s 6 720 806 464-00.1O Gazlı ısıtma cihazı WBN 6000-24/28 CR N/L Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler............

Detaylı

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12)

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12) 70 3 303-00.O Comfort Condense Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWBR 35-3A (B RDC 35 4) ZBR 4-3A (B RDC 4 5) Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman

Detaylı

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Classic Plus Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) 6 720 613 xxx-00.1o ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik,

Detaylı

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O.

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O. mode reset press 5s ok 6 720 806 464-00.1O Yoğuşmalı kombi Condens 2500 W WBC 24-1 DC Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler............

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano SK655 Logano SK755. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 858 (2013/01) TR

Kullanma Kılavuzu. Logano SK655 Logano SK755. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 858 (2013/01) TR Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 032-00.2ITL Kullanma Kılavuzu 6 720 806 858 (2013/01) TR Logano SK655 Logano SK755 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı Kullanma Kılavuzu Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı 6 720 615 876-00.1RS Türkçe karakterler kullanalim lütfen. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

İşletici için. Kullanım kılavuzu. ecocompact. Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi

İşletici için. Kullanım kılavuzu. ecocompact. Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi İşletici için Kullanım kılavuzu ecocompact Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi TR İçindekiler Cihaz özellikleri Tavsiye edilen aksesuar İçindekiler Cihaz özellikleri... 2 Tavsiye edilen aksesuar...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 648 053-00.2T Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus SB745 Kapasite aralığı 800-1200 kw Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 801 064 (2012/03) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR)

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR) 6 720 644 062-00.1O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR (2010/04) TR) Kullanma Kılavuzu 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.......... 4 1.1 Sembol

Detaylı

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun.

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720 641 105 (11/2010) TR İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı Kullanım kılavuzu Kullanıcı için Kullanım kılavuzu ecotec pro, ecotec plus Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı TR İçindekiler İçindekiler Doküman ile ilgili uyarılar... 3. Dokümanların saklanması... 3.2

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı