İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas ÖZET Kentimizde nüfus art ş na bağl olarak dikey yap laşmadaki art ş, bina içi insan taş mac l ğ n n önemini art rm şt r. Kullan c lar n güvenliğini sağlamak amac yla asansörlerin montaj yap ld ktan ve işletmeye al nd ktan sonra düzenli periyodik muayenelerinin ve ayl k bak mlar n yap lmas gerekmektedir. Bu bildiride, İzmir ve Manisa il s n rlar içerisinde 1996 y l ndan itibaren merkez ve metropol ilçe belediyeleri ile yap lan protokoller sonras nda gerçekleştirilen periyodik muayene çal şmalar n mevcut asansörlerin iyileştirilmesine ve güvenlik şartlar n n yükseltilmesine katk s anlat lmaya çal ş lm şt r. 1. ASANSÖR PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Çal şmalar k saca 6 ana aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar incelendiğinde; 1. Protokolün İmzalanmas. 2. Haz rl k Çal şmalar. a) Yöneticilerin Bilgilendirilmesi. b) Doküman Çal şmalar. c) Eğitim Semineri. d) Bölgelere ay rma çal şmalar. 3. Asansör Denetimleri 4. Asansör Takip Denetimleri 5. Sonuçlar n Değerlendirilmesi 6. Kay tlar n Saklanmas Protokol imzalanmas ve haz rl k çal şmalar ndan sonra asansör denetimlerinde yetkili mühendisler öncelikle bina sorumlusu ile temasa geçerek asansörün periyodik muayenesi için ilk onay al r. Onay n ard ndan asansörün periyodik muayenesi başlar. Periyodik muayenelerde asansörlerde olmas muhtemel çeşitli kazalarla ilgili güvenliği sağlanacak kişiler olarak; a. Kullan c lar n, b. Asansör Servis ve Bak m Personelinin, c. Asansör Kuyusu, Makine Dairesi veya Makara Dairesi D ş ndaki Kişilerin, güvenliği gözetilmektedir.

2 402 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Muayenelerde kullan lan kontrol formu 111 maddeden oluşmakta, can ve mal güvenliği yönünden ** l 50 maddeden birinin dahi uygun olmamas durumunda asansöre k rm z etiket yap şt r lmaktad r. Eksik ve hatalar n giderilmesi yönünde * l 51 maddeden birinin uygunsuzluğu durumunda asansöre sar etiket yap şt r lmaktad r. Asansörde hiçbir uygunsuzluk olmamas durumunda veya ** ve * l maddelerin d ş nda kalan maddelerde olan uygunsuzluklar öneri olarak değerlendirilmekte ve öneriler k sm na yaz larak asansöre yeşil etiket yap şt r lmaktad r. Muayeneler sonras asansöre yap şt r lan güvenlik seviyesini gösteren K rm z, Sar ve Yeşil etiketlerin içeriği; K rm z Etiket: Kullan lmas nda can ve mal güvenliği aç s ndan tehlike içeren Sar Etiket: Eksik ve hatalar olmas na rağmen kullan c n n can ve mal güvenliği için risk teşkil etmeyen fakat bak m personeli için riskler oluşturan Yeşil Etiket: Tamamen uygun, hiçbir eksik ve hatas olmayan şeklindedir. Asansör muayene raporunu almaya gelen bina yöneticilerine Asansör ve Yürüyen Merdivenleri Güvenli Kullanma Esaslar n içeren broşürler ücretsiz verilmektedir. Bu broşür ile yöneticilerin hukuki sorumluluklar, asansör ve yürüyen merdivenler ile ilgili yanl ş bilinenler, kullan m ile ilgili dikkat edilecek hususlar ve güvenlik kurallar hakk nda bina yöneticilerinin ve kullan c lar n bilinçlendirilmesi sağlanmaktad r. Birinci kontrol çal şmalar ndan sonra ücret karş l ğ nda muayene raporlar n alan ve k rm z etiket alm ş asansörlere belirlenmiş bir süre sonras nda eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespiti için bina yöneticilerinin başvurusu ile takip muayene yap lmakta, yeniden bir muayene asansör raporu düzenlenmekte ve bunun için binadan herhangi bir ilave ücret talep edilmemektedir. Muayene çal şmalar n n sonunda k rm z etiketli can ve mal güvenliğini tehdit eden asansörler kapat lmas için ilgili belediyelere bildirilmektedir. Bildirim sonras nda asansörlerin kapat lmas beklenmektedir. 2. İZMİR ve MANİSA DA ASANSÖR PERİYODİK MUAYENELERİN TARİHSEL SÜRECİ Türkiye de ilk olarak çal şmalar İzmir de 06 Aral k 1992 y l nda Karş yaka Belediyesi ile yap lan protokol ile başlat lm şt r. Ancak bu sürecin çeşitli nedenlerle fiili olarak başlat lmas 1996 y l nda olmuştur. Daha sonra diğer Belediyelerinde konuya hassasiyet göstermesiyle gelişerek süreklilik arz eden duruma gelmiştir. Bu Muayeneler halen değişen mevzuat şartlar ile sürdürülmektedir.

3 403 Tablo 1. İzmir ve Manisa İl S n rlar ndaki Belediyelere Ait Etiket Durum Raporu* BELEDİYE ADI KONTROL SAYILARI Kontrol Edilen Asansör s 2. ve 3. Kontrol s ETİKET DURUMU KIRMIZI SARI YEŞİL ALİAĞA ,6% 26 10,0% 19 7,3% BALÇOVA ,9% 26 6,8% 73 19,2% ÇİĞLİ ,7% ,1% ,3% GÜZELBAHÇE ,1% 2 4,4% 11 24,4% SELÇUK ,0% 6 10,0% 6 10,0% KARŞIYAKA ,6% 76 2,6% ,7% MENDERES ,7% 0 0,0% 21 12,3% BAYRAKLI ,0% 46 3,1% ,9% SEFERİHİSAR ,5% 2 3,8% 4 7,7% GAZİEMİR ,8% 77 8,2% ,0% SOMA ,9% 4 4,1% 0 0,0% NARLIDERE ,6% 63 8,6% ,8% URLA ,0% 0 0,0% 0 0,0% BORNOVA ,6% 92 7,1% ,4% SALİHLİ ,8% 11 3,0% 8 2,2% MANİSA ,7% 19 1,3% ,1% TORBALI ,3% 11 2,0% 71 12,7% ÖDEMİŞ ,3% 12 3,2% 2 0,5% BERGAMA ,6% 3 3,9% 11 14,5% DİKİLİ ,0% 0 0,0% 15 50,0% ALAŞEHİR ,0% 0 0,0% 0 0,0% GÖRDES ,0% 0 0,0% 0 0,0% GENEL ,5% 706 5,6% ,9% *Elde edilen veriler Mart 2012-Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm şt r.

4 404 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Tablo 2. İzmir ve Manisa İl S n rlar ndaki Asansörlerin Rapor Al m Durum Raporu* BELEDİYE ADI RAPOR ALIM ORANI Raporu Al nan Asansör s Raporu Al nmayan Asansör s ALİAĞA ,0% 75 29,0% BALÇOVA ,5% 74 19,5% ÇİĞLİ ,7% ,3% GÜZELBAHÇE 34 75,6% 11 24,4% SELÇUK 51 85,0% 9 15,0% KARŞIYAKA ,8% ,2% MENDERES ,2% 51 29,8% BAYRAKLI ,0% ,0% SEFERİHİSAR 29 55,8% 23 44,2% GAZİEMİR ,9% ,1% SOMA 81 83,5% 16 16,5% NARLIDERE ,8% ,2% URLA 11 73,3% 4 26,7% BORNOVA ,3% ,7% SALİHLİ ,3% 91 24,7% MANİSA ,3% ,7% TORBALI ,0% 50 9,0% ÖDEMİŞ ,6% 50 13,4% BERGAMA 42 55,3% 34 44,7% DİKİLİ 25 83,3% 5 16,7% ALAŞEHİR 30 81,1% 7 18,9% GÖRDES 6 100,0% 0 0,0% GENEL ,1% ,9% *Elde edilen veriler Mart 2012-Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm şt r.

5 405 Tablo 3. İzmir ve Manisa İl S n rlar ndaki Asansör Yetkili Servis Durum Raporu* BELEDİYE ADI Yetkili Firmalar n Bakt ğ Asansör s BAKIM YAPAN FİRMALAR Yetkili Olmayan Firmalar n Bakt ğ Asansör s ALİAĞA ,9% 43 16,6% BALÇOVA ,5% ,2% ÇİĞLİ ,5% 95 7,9% GÜZELBAHÇE 39 86,7% 6 13,3% SELÇUK 46 76,7% 2 3,3% KARŞIYAKA ,1% 209 7,3% MENDERES ,7% 14 8,2% BAYRAKLI ,2% ,4% SEFERİHİSAR 42 80,8% 9 17,3% GAZİEMİR ,1% ,0% SOMA 86 88,7% 10 10,3% NARLIDERE ,4% 92 12,6% URLA ,0% 0 0,0% BORNOVA ,5% 102 7,8% SALİHLİ ,2% 42 11,4% MANİSA ,7% ,9% TORBALI ,6% 18 3,2% ÖDEMİŞ ,8% ,2% BERGAMA ,0% 0 0,0% DİKİLİ ,0% 0 0,0% ALAŞEHİR 22 59,5% 11 29,7% GÖRDES 6 100,0% 0 0,0% GENEL ,0% ,0% *Elde edilen veriler Mart 2012 Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm şt r. 3. İZMİR İLİ ASANSÖRLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ İzmir ve Manisa illerinde yap lan asansör muayenelerinde %80,5 oran nda k rm z etiketli, %5,6 oran nda sar etiketli ve %13,9 oran nda yeşil etiketli asansör muayene sonuçlar ile karş laş lm şt r. Bina yöneticileri %76,1 oran nda asansör muayene raporlar n al rken, %23,9 oran nda raporlar al nmam şt r. %85 oran nda Yetkili Servis asansör bak m hizmeti verir iken, %15 oran nda yetkisiz firmalar bak m hizmeti sunmaktad r.

6 406 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım GENEL OLARAK PERİYODİK KONTROLDE KARŞILAŞILAN UYGUNSUZLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI ELEKTRİK TESİSATI VE ELEKTRİK PANOSU KABİN ÜSTÜ ASANSÖR KUYUSU KARŞI AĞIRLIK/DENGELEME AĞIRLIĞI / KABİN VE AYDINLATMA HIZ REGÜLATÖRÜ REGÜLATÖR GERGİ MAKARASI AŞIRI YÜK SİSTEMİ SINIR KESİCİLER KABİN KAPISI KAT DIŞ KUMANDA BUTON VE GÖSTERGELERİ MOTOR FREN TESTİ PİSTON VE BAĞLANTILARI ELEKTRİKLİ KAYMA DÜZELTME SİSTEMİ TESTİ AŞAĞI YÖNDE ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI TESTİ KARŞI/DENGELEME AĞIRLIĞI REGÜLATÖR SONUÇ Bu çal şmalar, İzmir ve Manisa illerimizde Belediyelerin kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde Meslek Odalar yla yapt ğ işbirliği ve dayan şman n güzel bir örneğini oluşturmuş, ayn zamanda Odalara mühendislik mesleğinin toplum yarar na sunulmas aç s ndan son derece önemli bir deneyim sağlam şt r. İzmir ve Manisa da yap lan muayenelerde asansörlerin güvenliğinde ciddi art ş sağlam şt r. Muayene sonucu düzenlenen raporlar n al nmas ve takip edilmesinde yöneticilerin duyarl l klar önemli rol oynam şt r. Belediye ad na uyar yaz lar yaz lmas na rağmen raporlar n almayan veya eksiklerini gidermeyen yöneticiler de bulunmaktad r. Raporlar n al nmamas nedeni ile var olan olumsuzluklar n giderilmemesi sonucu, can ve mal güvenliğinin tehlikeye at ld ğ asansörler halen kullan lmaktad r. Bu tehlikenin ortadan kald r lmas için belediyelerin ivedi olarak yapt r mlar n artt rmalar gerekmektedir. Muayeneler kamu yarar na yap lmaktad r. Çal şmalar n kar amac gütmemesi ve ticari kayg lardan uzak olmas kamu aç s ndan büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ticari kayg lar bulunmayan meslek odalar gibi bağ ms z kurumlarca muayeneler yayg nlaşt r lmal ve sürekliliği sağlanmal d r. Asansör periyodik muayenelerde görülmüştür ki, asansörlerin say sal değerleri (tip, kapasite, h z vb.) ve güvenlik seviyeleri ile ilgili kesin veriler sağlamaktad r. Ayr ca yap lan

7 407 muayeneler ve muayene raporlar n n yöneticiler arac l ğ ile dağ t lmas, kullan c bilincini yükseltmiş ve toplumsal duyarl l ğ n artmas na neden olmuştur. KAYNAKLAR Asansör Bak m ve İşletme Yönetmeliği 18/11/2011 tarih ve say l R.G. MMO OBYS program

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ. S. Zafer GÜNEŞ Barış AYDIN

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ. S. Zafer GÜNEŞ Barış AYDIN 735 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ S. Zafer GÜNEŞ Barış AYDIN Makina Mühendisi Elektrik Mühendisi zafer.gunes@mmo.org.tr baris.aydin@emo.org.tr

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ TANIM Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15 den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve 1) İnsanların, 2) İnsanların ve yüklerin,

Detaylı

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU Konya 2009 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Adres : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:120 Selçuklu - KONYA Telefon : 0 332 444 8 666 0 332 238 52 70 (pbx)

Detaylı

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur.

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur. Muayene : Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir. Asansör

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. ÖNSÖZ Doğalgaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin bir etüt, doğru projelendirme ve verimli bir tesisatın

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

/ 5 15.07.2015 15:55

/ 5 15.07.2015 15:55 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi DOI NO: 10.5578/JSS.6806 Pakize Özyürek 1 Fatma Bayram 2 Gülbahar Beştepe 3 Yeşim Ceylantekin 4 Yeliz Ciğerci 5 Yasemin

Detaylı

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 377 İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr ÖZET Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı