DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1)"

Transkript

1 195 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No : Dayandığı Kanunun Tarihi : , No : 4914 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No : 8103 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi : 33, S Devlet orman işletmesinin gaye ve görevi Madde 1 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinin amaç ve görevleri: a) Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilecek ormanları imar etmek, korumak, amenajman planlarına ve iktisadi icaplara göre teknik usullerle ve devamlı bir şekilde işletmek; amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak; işletmeciliğin gerektirdiği kısa süreler içinde işçi ve hizmet içi personel yetiştirmek; her çeşit kesme, taşıma, biçme ve depolama işlerini yapmak ve yaptırmak; alım ve satım işlerini yapmak; artıkları kıymetlendirmek ve kıymetlendirilmesi mümkün olmayanları temizlemek veya temizletmek; orman içi ağaçlamaları yapmak ve bu maksatla muvakkat fidanlıklar kurmak, orman ağaçları tohumları üretimini yapmak; şebeke planlarına uygun orman yolları yapmak veya yaptırmak; ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerektirdiği yerlerde arsa ve arazi temin etmek, işletme işleri ile ilgili her türlü tesisat ve inşaat yapmak, (İşletme, Tamirhane, Yedek Parça, Orman Şefliği İdare ve ikamet binaları ile koruma binaları, Bakım ve Muhafaza Memurluğu binaları, ahır, depo, hangar, kulübe, baraka, samanlık, garaj, sundurma, anbar, Merkezi teshin ve kalorifer binaları, ilk müdahale ekip binaları, Role binaları, Telsiz atölye binaları, Tamirhane atölye binaları, işçi yemekhanesi, işçi yatakhanesi, İşletme Eğitim Merkezi binaları, işçi sağlık binaları, satış salonları, sera, kreş binası, patlayıcı madde depoları, yangın kule - kulübeleri gibi satın almak, kiralamak; istihsal ve değerlendirmenin gerektirdiği araç ve gereçleri temin etmek ve işletmek ve bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; orman tahribatını önlemek üzere fon tesis etmek; her çeşit basım, propaganda ve yayın yapmak; orman içinde mesire yerleri açmak, geliştirmek ve işletmek; özel Kanun ve tüzüklerle verilen sair görevleri ve ormana ilişkin bütün işlem ve hizmetleri görmek ve başarmaktır. b) Lüzum görüldüğü hallerde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının muvafakatiyle ormancılık faaliyet ve hizmetleri için lüzumlu her türlü makina, taşıt aracı alet, edavat, malzeme, yedek parça ve hizmet bu yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın mutad ticari usullere göre doğrudan doğruya dış piyasadan temin olunabilir. Ancak, bu hususta en az üç firmadan teklif istemek, teklif edilen fiatların, kalite farklarının ve ileri sürülen şartların mukayesesini yaparak idare menfaatine en uygun teklifte bulunana sipariş vermek şarttır. (1) Bu yönetmeliğin ekindeki kadro cetveli tarih ve 8103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 196 Madde 2 Devlet orman işletmeleri istihsallerini ham ve gerektiğinde yarı mamul bir halde piyasaya çıkarırlar. Ancak vaziyetin icabettirdiği ahvalde Orman Umum Müdürlüğünün tasvibiyle her nevi mamulat da yapılabilir. Devlet orman işletmesinin sermayesi ve parası Madde 3 Devlet orman işletmesi mütedavil sermayesi; orman işletmelerinin mevcut sermayesiyle Orman Umum Müdürlüğü bütçesine döner sermayeye eklenmek üzere gerektiğinde konulacak ödenek ve işletme sonunda hasıl olacak karlardan teşekkül eder. Madde 4 Devlet orman işletmelerinin paraları Devlete ait bankalarda, bu bankaların bulunmadığı yerlerde milli bankalarda açılacak cari hesaplarda bulundurulur. Devlet orman işletmeleri kadro, bütçe ve personel işleri Madde 5 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinin Döner Sermayesinin kadrolarına yapılacak atamalarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 6 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmesi Müdürlükleri, mıntıkalarındaki ormanlarda her yıl Döner Sermaye ile yapılacak işleri bir iş planı halinde tesbit ve buna göre gelir ve gider bölümlerini kapsamak üzere hazırlayacakları bütçeleri, gerekçesiyle birlikte tertip ederek en geç 15 Ağustosa kadar Orman Bölge Müdürlüğüne gönderirler. Orman Bölge Müdürlüğü, mıntıkasındaki İşletmelerin, iş planı ve bütçelerini inceledikten sonra mütalaasıyla birlikte en geç bir ay içinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderir. Orman Genel Müdürlüğü de bunlara dayanarak Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Bütçesini ve formülünü düzenler ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının onayından sonra Bölge Müdürlüğüne bir iş planı ile gönderir. Bütçe; istihsal, imalat, nakliyat, sabit kıymetler, genel giderler (İdari masraflar) ve Orman bakım giderleri ana bölümlerini ve bu bölümlerden lüzumu kadar maddeleri kapsar. Bu bölüm ve maddeler ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilir.

3 197 Bütçenin düzenlenmesinde, aylıklar, işletme ve yönetim harcamaları ile yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Fabrika, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri bütçeleri de aynı esaslar dairesinde düzenlenir. Bütçelerde aktarma yapılmasına zaruret olması halinde Döner Sermaye müesseselerinin bütçeleri arasında yapılacak aktarmalar ile ana hesaplarla bölümleri arasındaki aktarmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Madde 7 Devlet orman işletme müdürlükleri kendilerine tahsis edilen bütçe ödenek ve iş planı gereğince çalışırlar. Bütçe ve ödenekler dışında sarfiyat yapamazlar. Olağanüstü sebepler dolayısiyle bütçenin, tertiplenen plana göre kafi gelmemesi halinde lüzumlu ödenek bitmeden ihtiyaca göre münakale yapılması veya munzam tahsisat alınması lazımdır. Madde 8 Orman Kanunu, nizamnameleri ve bu Talimatname ile Devlet orman teşkilatına verilmiş olan işletme, imar ve yetiştirme işleri başmüdür, işletme müdürü, bölge şefleri tarafından kendilerine verilen yetkiler dahilinde idare olunur. Ve bunlara mıntıkalarının vüs'atine ve iş icap ve hacımlarına göre lüzumu kadar teknik, mali ve idari memurlarla sair müstahdemler verilir. Madde 9 (Değişik: 15/2/1956-4/6725 K.) Orman başmüdürlüklerinin çalışma saha ve merkezleri doğrudan doğruya, orman isletme müdürlerinin çalışma saha ve merkezleri orman başmüdürlüklerinin mütalası alınarak Orman Umum Müdürlüğünce tesbit, tayin ve tasdik olunur. Bölge şefliklerinin çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlerinin mütalası alınarak orman başmüdürlüklerince tayin ve tesbit olunmak, bölümlerin çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlüklerince tayin ve tesbit edilmek ve orman başmüdürlüklerinden mütalaa alınmak suretiyle Orman Umum Müdürlüğünce tasdik olunur. Madde 10 (Değişik: 16/2/1973-7/5864 K.) Orman işletme işleri için kullanılmakta olan taşıtlardan Başmüdürlük, İşletme ve Bölgelerin memur ve işçileri (sürekli olarak çalışan işçiler), görev sırasında bağlı oldukları üstlerin izni ile ve taşıt kanunu gereğince faydalanabilirler. Orman Bölge Şeflerinin ve yardımcılarının ormanlar içinde oturacakları binaların demirbaş eşyası bu yönetmeliğe ekli listeye göre İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilir. Şehir ve kasaba içerisindeki işletmeye ait hizmet evlerinden, görev yeri buralarda olan memur ve işciler (sürekli olarak çalışan işçiler), Orman Bakanlığınca onanacak hizmet evleri yönetmeliğinde belirtilen bedel ve şartlar dahilinde faydalanabilirler. Orman teşkilatında çalışan bilumum memur ve işçilerin (sürekli olarak çalışan işçiler), yakacak ihtiyaçları, fiili masraflarla tarife bedeli karşılığında ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde temin olunabilir. Bu yakacaklar başkalarına satılamaz ve devir olunamaz. Hesap işleri ve Muamelat Madde 11 (Değişik: 7/8/1958-4/10645 K.) Devlet Orman İşletmelerinin, kereste fabrikalarının, ana tamirhanelerinin ve yedek parça depolarının takip edecekleri muhasebe usulü, ticari icaplara göre kurulmuş muzaaf usuldür. Bu hususda Orman Umum Müdürlüğünce bir muhasebe planı ve izahnamesi hazırlanır.

4 198 Madde 12 Bankadan para çekmeye mahsus çek ile vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye ve mahsup fişlerinin ve makbuzların çift imzalı olması birinci derecede işletme müdürü, ikinci derecede muhasebeci veya bu yetkiye sahip olan memurlar tarafından imzalanmış bulunması şarttır. Çift imzayı haiz olmayan fişlere istinaden tahsil ve tediye yapılamaz. Bunun hilafında tahsil veya tediye yapan veznedar sorumlu tutulur. Muhasebecinin imzadan imtinai halinde işletme müdürü lüzum gördüğü takdirde mesuliyeti üzerine aldığına dair yazılı emir vermek suretiyle tediye yaptırabilir. Bu takdirde, durum ve muhasebecinin imtinaı sebepleri başmüdürlüğe bildirir. Madde 13 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) İşletmeler hesap işlerine ait mizan ve buna bağlı tali vaziyet cetvelleri ile sarf evrakı İşletme Müdürü ve Muhasebeci tarafından imzalanmış olarak iki nüsha halinde düzenlenir. Bunlardan mizan ve ek cetveller incelenmek üzere ilgili ayı takip eden ayın 20 sine kadar Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğünde mizanları incelendikten sonra topluca muntazam bir şekilde bir hafta içinde Genel Müdürlüğe gönderir. İşletmelerde kalması lazım gelen gider belgeleri, cetvel, bilanço, ve diğer belgeler dolaplarda veya arşivlerde düzenli dosyalar halinde saklanır. Saklama süresi sonunda 6696 Sayılı Kanun hükümlerine göre imhaları yapılır. Madde 14 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) İşletme Müdürlükleri her yıl sonunda kesin hesapları, bilançoları ve ek cetvelleri o yılın sonundan itibaren en geç 1,5 ay içinde hazırlayarak incelenmek üzere Orman Bölge Müdürlüğünce göndermeye mecburdurlar. Orman Bölge Müdürlüğünce İşletme Bilançoları incelenerek Bölge Müdürlüğü Konsolide Bilançosu tanzim edilir. İşletme Bilançoları ile birlikte en geç Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte bulundurulur. Ayrıca; Anatamirhane Müdürlükleri, Yedek Parça Depo Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlükleri bilançolarını doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne sene sonundan itibaren en geç 2 ay içinde göndermek zorundadırlar. Genel Müdürlükçe bilançolar incelendikten ve onaylandıktan sonra Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğünce İşletmelerin Genel bir bilançosu çıkartılır ve bastırılır. Madde 15 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) Merkezinde banka bulunan veya bulunmayan İşletme Merkezlerindeki vezne limitleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Her gün kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğunu Muhasebeci (Sayman) kontrol ederek günlük hesap veznedarla birlikte, müşterek imza sureti ile kapatılır. Madde 16 (Değişik : 16/2/ /188 K.) Devlet orman işletmelerince üretilen her çeşit orman ürünlerinin açık artırmalı, pazarlıklı, tahsisli veya özel kanunları uyarınca maliyet bedeli ile yapılan satışlarında maliyet ve tahmin olunan satış fiyatı aşağıdaki şekilde belirlenir. I - Maliyet Fiyatı a) Kesme, taşıma, depolama ve işleme giderleri (işleme sırasında, işlemeden doğan kayıplar hesaba katılır),

5 199 b) Dağıtım giderleriyle ortak giderler (genel yönetim ve orman bakım giderleri ile dönem ve taşınmazların yıpranma payları karşılığı), c) Satış giderleri, d) Maliyet fiyatı hesap edilen orman ürününün üretildiği yer tarife bedeli, e) Orman imar giderleri (a, b, c ve d alt bentlerindeki giderler toplamının Orman Genel Müdürlüğünce piyasa şartlarına göre belirlenecek %20 sine kadarı), toplamı maliyet fiyatını oluşturur. Dağıtım giderleri ile ortak giderler payı malın cinsi, çeşidi, niteliği ve istenmesi derecesine ve satış yerlerinin tüketim pazarlarına yakınlık veya uzaklığına göre, her yıl işletmelerin bütçelerine konulan giderler tutarı içinde Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanır. II - Tahmin Olunan Satış Fiyatı Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların yukarıda yazılı maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden, bir kez olmak üzere işletme müdürlüklerince en çok %20, bölge müdürlüklerince de en çok %50 ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Ortaya çıkan bu fiyat tahmin edilen satış fiyatıdır. Bu orandan fazla olarak yapılacak değişikliklerde Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir. Tahmin olunan satış fiyatı üzerinden yapılan açık artırmalı satışlarda istekli çıkmaması durumunda da yukarıdaki değişiklik yapma yetkisi kullanılabilir. Ancak tahmin olunan ilk satış fiyatının tespit edilmesi sırasında bu yetkiler kullanılmış ise değişiklik oranı yukarıdaki fıkrada belirtilen sınırı aşamaz. Daha fazla değişiklik yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün onayı gereklidir. Yapılan bu değişikliklerden üst makamlara hemen bilgi verilmesi zorunludur. Madde 17 Orman işletmelerinin çalışma ve istihsalini devamlı olarak takip maksadiyle başmüdürlük merkezlerinde ihsai mahiyette lüzumlu kayıtlar ve defterler tutulur. Madde 18 (Değişik : /8396 K.) İşletme, Fabrika, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlüğü Muhasebesinde tutulacak yevmiye, envanter, defteri kebir, kasa defterlerinin noterlikçe onaylanmış olması şarttır. Belirtilen Müdürlüklerde nakliye tezkeresi, çek, makbuz, sevk pusulası, tahsil, tediye ve mahsup fişleri, kıymetli evrak makbuzu, mahsup makbuzu, istihkak raporu gibi evrakın cilt ve varak numaraları sayılıp tesbit edilerek buna ait olan deftere kayıt olunur.

6 200 Bundan başka işler için lüzumlu görülen defterler tutulur. Çıkan yazılardan birer örnek numara ve tarih sırasıyla ayrı bir dosyada kopya defteri karşılığı olarak saklanır. Madde 19 (Değişik : /8396 K.) Devlet Ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir. Yukarıda kayıtlı işlerden kalifiye orman işçisini gerektirenler ile zaman ve mekan itibari ile sınırlı programlara bağlı işlerde sürekli kalifiye işçi çalıştırılabilir. Yukarıda belirtilen işlerin kapalı teklif veya pazarlık suretiyle yaptırılması halinde kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkarmaya ve ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir. Ancak; bu işlerin vahidi fiyat veya gündelikle yaptırılmasına bir parasal limite bağlı olmaksızın doğrudan işletme Müdürlükleri yetkilidir. Madde 20 (Değişik : /5864 K.) Her türlü fizibilite raporları ve projeleri ile yol, köprü, bina ve telefon gibi tesis işleri ve bunların onarımında tahmini tutarı liradan aşağı olanlar bir lüzum müzekkeresine, liradan liraya kadar olanlar keşif evrakına dayanılarak doğrudan doğruya, liradan liraya kadar Başmüdürlüğün, liradan liraya kadar olanlar Orman Genel Müdürlüğünün ve liradan yukarı olanlar Orman Bakanlığının izni ile, eksiltme, pazarlık veya emanet suretiyle İşletme Müdürlüğünce yaptırılır. Mahiyetleri ve çalışma şartları itibariyle bir bütünlük teşkil eden işler bölünemez.

7 201 Yaptırılacak her türlü inşaat ve tesisat işlerinin keşif, kontrolluk ve müşavirlik hizmetleri Genel Müdürlükten izin alınmak şartıyla İşletme ve Fabrika Müdürlüklerince eksiltme veya pazarlıkla yapılır. (1) Madde 21 (Değişik : /8396 K.) Vahidi fiyat ve gündelik ile yapılacak işlerde vahidi kıyası fiyatı veya gündelik miktarları, İşletme Müdürü ve bu işle ilgili Orman Şefi tarafından müştereken bir tutanakla tesbit olunur. Ve ilgililere duyurulur. Bir nüshası da dosyasında saklanır. Vahidi fiyatla çalışan işçilerin istihkakı, Orman Şefi veya yazılı emri ile sorumluluğa iştirak ettirilerek görevlendirileceği teknik bir elemanın vereceği istihkak raporuna, gündelikle çalışan işçilerin istihkakı da Şeflikçe yapılacak puvantaj cetvellerine dayanarak, muhasebece düzenlenecek istihkak bordroları ile ödenir. Vahidi fiyat ve gündelik tutanaklarının birer örneği sözleşme ile yaptırılan işlerdede şözleşme örnekleri ilk sarf evrakına bağlanır. Müteakip sarf evrakına tutanak ve şözleşmenin gün ve sayısı yazılmakla yetinilir. Madde 22 (Değişik : /5864 K.) 19 ncu madde gereğince, pazarlık suretiyle yaptırılacak işlerde isteklilerle yapılan pazarlık, İşletme Müdürü ve ilgili Bölge şefi tarafından yapılır. Bu pazarlık, işi alanın da imzasını ihtiva eden bir zabıtname ile tevsik olunur. Ve mahiyetlerine göre gerekli hallerde mukaveleye bağlanır. Bu zabıtname ve mukavelenin birer sureti 21 nci madde hükmüne göre muamele yapılmak üzere muhasebeye verilir. Madde 23 (Değişik : /5864 K.) Ormancılık hizmetleri için gerekli her türlü satın almalarda her kaleminin (satın alma tutarı ne olursa olsun) tahmin edilen tutar bedeli liradan aşağı olanların satın alınması doğrudan doğruya, liradan liraya kadar olan satın almalar Başmüdürlüğün, liradan liraya kadar olanlar Orman Genel Müdürlüğünün ve liradan yukarı olanlar Orman Bakanlığının önceden izni alınarak İşletme Müdürlüğünce eksiltme veya pazarlık suretiyle yapılır. Mahiyetleri itibariyle bir bütün teşkil eden satınalmalar bölünemez. 20. maddedeki, keşfi, yetkili mercilerin tasdikinden geçirilmiş işlere ait satınalmalar bu madde hükmüne bağlı değildir. (1) Madde 24 İşletmelerde pazarlıkla yapılacak mubayaalarda (500) liraya kadar olanlar doğrudan doğruya işletme müdürlüğü tarafından bir karar veya teklif almağa lüzum olmadan yapılabilir. 500 liradan yukarı mubayaalarda ise orman işletme müdürlüğü alım satım komisyonu marifetiyle muhtelif firmalardan yapılan fiyat soruşturmaları veya alınan teklif mektuplarının tetkikı ile malın evsafı ve fiyatı bakımından en uygunu bir zabıtla tesbit ve tevsik suretiyle bir karara bağlanır. (1) Madde 25 (Değişik : /10645 K.) İzin alınmasını icabettiren pazarlıklı mubayaalarla her çeşit pazarlıkla yapılacak işler için işin cinsi, evsafı, miktarı, mahiyeti, fiyatı, tercih sebepleri, mubayaanin kimden yapılacağı veya işin kime yaptırılacağı hususları izin vermeğe yetkili mercilere bildirilir, Bunların tasdiki izin vermeye salahiyetleri mercilere aittir. (1) Bu maddelerdeki parasal limitler tarih ve 8/4511 sayılı Kararname ile on misline yükseltilmiştir.

8 202 Madde 26 (Değişik : /15716 K.) Orman İşletmesi Müdürlüklerince üretilen orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık arttırma esastır. Ancak; 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emvali satışlarına ait Yönetmelik hükümlerine göre pazarlıkla da satışı yapılabilir. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda üretilen ürünlerin satışları ise; piyasa koşullarına uygun olarak, Orman Bakanlığınca tesbit edilecek şart ve esaslara göre artırma ile yapılabileceği gibi, ihracaatta dış alıcılara, ihtiyaçlarına karşılık kamu kuruluşlarına ve bu ürünleri ara veya son tüketimde kullanan gerçek ve tüzel kişilere tahsisen ve pazarlıkla da yapılabilir. Genel Müdürlüğün muvafakatı ile banka teminat mektubu, Devlet ve T.C. Ziraat Bankası tahvilleri mukabilinde artırmalı satış yapılabilir. Madde 27 (Değişik : /8396 K.) Her zaman piyasada alıcı bulunmaması sebebiyle İşletmelerce normal olarak istihsal edilmeyen ve ancak teminat alınmak suretiyle hususi bir şekilde ihtiyaç isteklisi adına ihzar olunan piyasa evsaf ve şartları dışında veya anormal ebattaki orman mahsulleri tahsis suretiyle pazarlıkla satılabilir. Tahsisin hangi sebep ve zaruretlerle yapılabileceği hususları ile piyasa evsaf ve şartları dışında veya anormal ebattaki mallar mahalli şart, adet ve ihtiyaçlara göre Genel Müdürlükçe belli edilir. Madde 28 (Değişik : /5864 K.) Odun, kömür, çıra ile reçine, sığla yağı ve diğer tali orman mahsullerinin artırma ile satış zaruret ve şartları, mahalli icap ve ihtiyaçlara göre Genel Müdürlükçe belirtilir. Madde 29 Orman kanunlarında satış şekilleri ve usulleri tesbit edilmiş bulunan emvalin satışları kanunda kayıtlı esaslar dahilinde yapılır. Madde 30 (Değişik : /5864 K.) Orman mahsullerinin artırma suretiyle yapılacak satışlarında bir taraftan malın cinsi, miktarı, yeri ve muhammen satış bedeline ait malümat, ilan ve satış şartnameleri ile birlikte Orman Başmüdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Diğer taraftan, mal satışa çıkarılır. Bölgelerde yapılacak müsadereli emval satışları, bu hükme tabi değildir. Madde 31 (Değişik : /5864 K.) Orman mahsullerinin artırmalı satışlarında, işletme alım satım komisyonu tarafından karar verilmesi lazımdır. Madde 32 (Mülga : /5864 K.) Madde 33 (Değişik : / 8396 K.) Arttırma, eksilme ve pazarlıkla yapılacak orman ürünlerinin satışı, mahiyeti, miktarı, bedeli ve sair şartlarını ihtiva eden şartname ve mukavelenameler Orman Genel Müdürlüğünce tesbit edilen esaslar dairesinde mahalli icap ve ihtiyaçlara göre tanzim edilir. Madde 34 (Değişik : /8396 K.) A) Bu yönetmelik gereğince karara bağlanması lazım gelen açık arttırma, eksiltme ve pazarlıkta yapılacak orman ürünlerinin satımı ile ilgili işlerin ihalesi,

9 203 Orman İşletme Müdürlüklerinde; İşletme Müdürünün başkanlığında, Muhasebeci ve konu ile ilgili bir teknik elemandan, (Şefliği ile ilgili satışlarda şef ve vekili); Kurulu Komisyon tarafından yapılır. Müdür ve muhasebecinin herhangi bir zorunlu nedenle Komisyona katılamaması halinde, Müdürün yerine görevlendireceği teknik bir eleman, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürünün görevlendirileceği bir eleman, Muhasebeci yerine de Muhasebeden görevlendirilecek bir memur komisyona katılır. 2 ve 3. fıkralarda belirtilen teknik elemanın bulunmaması halinde Müdürlükçe uygun görülecek bir eleman üçünçü üye olarak komisyona katılır. B) Artırma ve eksiltme sonunda verilen bedel, komisyonca layık hadde görüldüğü takdirde geçici ihalesi yapılır ve geçici ihale kararı karar defterine yazılarak komisyon başkanı ve üyeleri ile üzerine ihale yapılan kimse tarafından imzalanır. Kararlar çoğunlukla da verilebilir. Keyfiyet derhal Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bu ihale Bölge Müdürlüğünce en geç 15 gün içinde onaylanır veya red olunur. Onaylama veya red keyfiyeti derhal mahalline bildirilir. İhale onaylama emrinin tarih ve numarası geçici ihale kararının altına yazılmak suretiyle kesinlik kazanır. Keyfiyet ihale yapılan kimsenin şahsına veya kanuni ikametgahına tebliğ edilir. C) İhalenin onaylama emrinin işletmeye veya komisyon başkanlığına gelişine kadar, ihale bedeline en az % 10 nisbetinde zam veya tenzil teklifleri, geçici ihale bedeline ait kat'i teminat yatırılması şartı ile kabul edilir. Zam veya tenzil tekliflerinin ihaleyi yapan komisyon başkanlığına yapılması lazımdır. Bu takdirde geçici olarak üzerine ihale edilen istekliye de zam veya tenzil yapmayı kabul ettiği takdirde geçici teminatını kat'i teminata çıkarma şartı ile istekliler arasında bir oturuma mahsus olmak üzere bir karşılaştırma günü tayin ve tebliğ olunur. Karşılaştırmanın günü, ihale hakkındaki onay mercii kararının komisyona gelişinden sonraya rastlamak, zam veya tenzil teklifinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde olmak kaydı ve şartıyla mahallin özellik ve şartlarına göre komisyon başkanlığınca tayin olunur. Karşılaştırma gününde şartnamesi hükümlerine göre açık arttırma veya eksiltme yapılır. En uygun bedel teklif edene kesin olarak ihale edilir. Bundan sonra yapılacak zam veya tenzil teklifleri kabul olunmaz. Kesin ihale sonucu ilgili makamlara bildirilir. Onay Mercii ihaleyi red etmiş ise, karşılaştırma yapılmaz, isteklilerin teminatları geri verilir ve ihale tekrarlanır. D) Orman Şefliklerinde satılmasına zaruret görülen müsadereli malların satışı için İşletme Müdürünün izni ile Orman Şefi katip veya mutemet ve bir memurun katılması ile bölgelerde de komisyon kurulabilir. Bu komisyonlar, Orman Şefliğinde satılmasına zaruret görülen müsadereli malları, satışa çıkarmadan evvel İşletme Müdüründen izin almaya mecburdurlar. Bu komisyonların satışı kesindir. E) Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılmayacak hale gelmiş sabit kıymetlerde kayıtlı makina, vasıta, demirbaş, yedek parça ve malzeme, bina, tesis gibi değerlerin Genel Müdürlükten izin alınmak suretiyle imhası veya ihale usulü ile satılması ve kayıtlardan silinmesi satış komisyonlarınca yapılır.

10 204 Madde 35 (Değişik : /8396 K.) Orman ürünlerinin açık arttırma kapalı teklif ve pazarlık yolu ile yapılacak satış işlerinin tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarın iki katını aşan ihale konusu işler ihale tarihinden en az 10 gün önceden; a) Mahalli Belediye vasıtalarında, b) O yerde çıkan mahalli gazetelerden birinde, c) Ankara ve İstanbul'da çıkan birer gazete ile Resmi Gazetede olmak üzere birer defa ilan olunur. Yukarda belirtilen parasal sınırların altındaki işler yalnız belediye vasıtaları ile (2) defa ilan olunur. Orman İşletmelerinde yapılacak ihracatlar için malların limanlara veya gümrükleme yerlerine nakillerinde işin aciliyetine binaen bu sınıra bakılmaz. Orman Şefliklerinde yapılacak zapt ve müsadereli mal şatışları şeflik dahilinde münasip yerlerde ve mutad vasıtalarla duyurulur. Madde 36 (Değişik : /8396 K.) İhalelere girmek isteyenlerin ilanda bildirilmiş olan başlangıç saatinden önce ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3 oranında geçici teminatı yatırmış bulunmaları lazımdır. Alınan geçici teminat, ihalenin tebliğine müteakip15 gün içinde kat'i teminata çıkarılır. Kat'i teminat ihale bedelinin % 6 sıdır. Gayrimenkul ipoteği dışında kalan ve Devletçe geçici ve kesin teminat olarak kabul edilen kıymetler, geçici ve kesin teminat olarak kabul edilirler. Banka teminat mektupları Devlet ihaleleri için gerekli şartları haiz olmak zorundadır. İhalenin tebliğine müteakip 15 gün içinde teslim ve tesellümü yapılarak bedeli ödenen satışlarda geçici teminatın kat'i teminata çıkarılmasına lüzum yoktur. Madde 37 İhalede verilen bedel haddi layık görülmediği takdirde ihalenin temdidi veya talip çıkmadığı takdirde pazarlığa talikı hususları mahalli icap ve zaruretlere göre komisyonca bir kararla tesbit olunur. Madde 38 (Değişik : /5864 K.) liraya kadar olan pazarlıkla veya eksiltme ile yaptırılacak işlerde (mübayaalar hariç) teklif edilen fiyat miktarına bakılmaksızın ehliyet ve emniyet bakımından tercih hakkı kararı veren komisyona aittir. (1) Bu miktarın fazlası için tercihte Başmüdürlükten izin alınması şarttır. Bu komisyon liraya kadar olan işlerde tercih sebeplerini ihale kararında belirtmekle mükelleftir liradan yukarı işlerde de izin alınırken tercih sebeplerinin bildirilmesi mecburidir. (1) Mübayaalarda miktara bakılmaksızın tercihi izni Genel Müdürlükten alınır. Tercih işlerinde en az teklif edilen fiyatla tercihi istenen fiyat arasındaki farkın azami % 15 nispetinde olması lazımdır. Bundan fazla olan farklarda tercih yapılamaz. Makina, teknik alat ve malzeme mübayaasında % 15 kaydına bağlı kalınmaz. (1) Bu hükümlerdeki parasal limitler tarih ve 8/4511 sayılı Kararname ile on misline yükseltilmiştir.

11 205 Madde 39 (Değişik : /5864 K.) Orman İşletmelerinin, istihsal, taşıma, imal etme ve her türlü orman yolları ve köprüleri yapma ve orman temizleme gibi ormancılık ihtisası işlerine ait hususlarda işin teknik mahiyetine ve tutar bedeline göre Orman Genel Müdürlüğünce iş alan müteahhitlerden serbest bir orman mühendisi, mühendis yardımcısı veya orman teknikeri çalıştırmaları istenebilir. Madde 40 Orman Umum Müdürlüğünce, ormanların durumuna ve iş icaplarına göre doğrudan doğruya bir başmüdürlüğe bağlı olmak üzere münferit mahiyette kurulan bölge şeflikleri kendi bölgelerinde işletme müdürlüğü yetki ve görevini haiz olup bunların hesap ve bilanço işleri başmüdürlükçe tayin olunacak işletmelerden birisinin muhasipliğince görülür. Madde 41 (Değişik : /15716 K.) Mevcut Makina ve Motorlu vasıta Ana Tamirhaneleri ve Yedek Parça Depolarının daha randımanlı çalışmalarını sağlamak için, lüzum görülen hallerde müstakilen çalışmalarını teminen,bunlar Bölge Başmüdürlüklerine bağlanabilirler. Bu takdirde bu müesseseler ile Genel Müdürlüğe bağlı Fabrika Müdürlükleri, Fabrikalar Merkez Müdürlüğü ve Mamül Mal Satış Depo Müdürlükleri kendi mevzularında İşletme Müdürlüğü yetkilerini haizdir." Madde 42 (Mülga : /8396 K.) Görev ve yetkiler Orman başmüdürlerinin görev ve yetkileri Madde 43 Orman başmüdürü Orman Umum Müdürlüğüne bağlı olup mıntıkası dahilinde çalışan bütün orman teşkilatının amiri ve murakibidir. Madde 44 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürleri mıntıkalarına ait işleri Orman Kanunu diğer ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler,gelen emirler hükümleriyle Genel Müdürlüğün direktiflerine göre yönetim ve gözetimini genel plan esasları dairesinde mıntıkanın icap ve özelliklerine göre plan ve programlarını hazırlayarak işletmelerin çalışma mevzularını tertip ve düzenlemek, rasyonel bir iş düzeni sağlamak ve sık sık kendi işletmelerini kontrol etmekle yükümlü oldukları gibi aşağıdaki görevleri yapmaklada ödevlidirler. a) Orman İşletmeleri tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen Bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra tevhidini yaparak Genel Müdürlüğe yollamak, b) Amenejman, Silvikültür, ağaçlama ve diğer plan ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını birinci derecede incelemek ve onaylamak yetkisi içinde olanların uygulanmasını sağlamak, c) Koruma ağaçlama işleri ile Amenejman ve Silvikültür planlarının uygulanmasını mahallinde kontrol etmek ve ettirmek. d) Kesim, taşıma, imal, yapı, alım ve satımları çevrenin icaplarına ve iktisadilik esaslarına göre düzenlemek, takip etmek ve ettirmek. e) İşletmeler hesap işlerinin usulüne uygun ve düzgün olarak yürümesini temin etmek ve ettirmek İşletmeler bilançolarını konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek,

12 206 f) Döner Sermaye Bütçesinin aynı hesaplarında İşletmeden İşletmeye veya Fabrikadan Fabrikaya ödenek ve kadroları içinde aktarma yapmak ve durumdan Genel Müdürlüğe derhal bilgi vermek. g) Lüzum görülen hallerde gerek Bölge Müdürlüğü, gerekse İşletme Müdürlüğü mıntıkası içinde bulunan memurlardan münasip gördüklerini diğer bir İşletmede ve İşletmelerde bulunanları da Başmüdürlük Merkezin de üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak. h) Hertürlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek. Madde 45 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürlüklerine yardımcı olmak üzere iki veya üç teknik memur verilir. Bunlar Bölge Müdürünün vereceği direktif dairesinde Bölge Müdürlüğüne ait bütün işlerde çalışmakta ödevli olup Bölge Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Bölge Müdürüne tanınan görev ve yetkileri haizdir. Madde 46 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürlüklerine Orman koruma ve yangınla mücadele, İşletme ve Pazarlama, Orman idaresi ve planlama, Kadastro ve Mülkiyet, Milli Park, Eğitim, İnşaat ve İkmal, Personel,Fidanlık ve Tohum Ağaçlandırma ve Silvikültür, Araştırma Planlama ve Koordinasyon, İdari ve Mali İşlerle Hukuk İşleri ve Diğer Ormancılık işlerini müstakilen veya iş hacmine göre bu görevler birleştirilerek yürütmek üzere, yeteri kadar Müdür, Avukat ve Sayman, Teknik ve İdari Personel verilir. Bu elemanlar; Teknik, İdari, Hukuki, Mali her türlü iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler dairesinde ve Bölge Müdürünün vereceği direktif ve vazife taksimine göre yaparlar. Ayrıca Bölge Müdürünün vereceği diğer işleride yapmakla yükümlüdürler. Madde 47 (Değişik : /8396 K.) İşletme müdürünün görev ve yetkileri İşletme Müdürleri, Bölge Müdürlüğüne bağlı olup kendi mıntıkası içinde çalışan bütün memur ve görevlilerin amir ve murakıbı ve mali işlerde ita amiridir. İşletme Müdürleri, mıntıkalarına ait teknik, idari ve mali her türlü işleri kanun, tüzük ve yönetmelik, genel emirler ve Bölge Müdürlüğünden alacakları talimat dairesinde yürütmek, bu işler için de Bölge Müdürlüğü ile muhabere etmek ve İşletme ile ilgili aşağıdaki işleri görmekle ödevlidir. a) Kesim, nakil, istif, temizleme gibi İşletme ve imar işlerini Amenajman ve Silvikültür, İş planları esaslarına ve çevrenin gerektirdiği şartlara göre yaptırmak, Orman mahsüllerini en iyi şekilde kıymetlendirme tedbirlerini almak. b) Nakliyat için çeşitli yolları yaptırmak ve taşıt araçları tedarik etmek, telefon, bina, bakım, su nakliyat yolları gibi gerekli tesisleri yaptırmak. c) İnşaat ve tesislere ait keşifname projeleri yapmak ve yaptırmak, sözleşme ve şartnamelerini düzenlemek. d) Orman İşletmesi için sürekli ve geçici işçi temin etmek, ettirmek, müteahhitlerle sözleşme yapmak.

13 207 e) İşletme Müdürlüğünü ilgilendiren bütün işler için dava açmak ve açtırmak ve dava işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak. f) Arttırma eksiltme, pazarlık, vahidi fiat ve gündelik usulleriyle yapılacak satın alma, satış ve sair işlerin yaptırılmasını mevzuata ve bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre uygulamak, vahidi fiatlarda civar İşletmelerdeki vahidi fiatlarla düzen sağlamak. g) Şefliğin iş durumuna göre bütçe veya ek ödenek ve kadro tekliflerini, iş planını hazırlamak ve onaylamak üzere yetkili mercilere göndermek. h) İşletmeye ait hesap işlerinin düzenli ve bütçe dahilinde yürütülmesini, bu işlere ait, mizan, cetvel ve bilançoların düzenlenmesini ve zamanında ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak. i) Silvikültür ve Ağaçlama Plan ve Projelerini yaptırmak, Amenajman, silvikültür ve Ağaçlama Plan ve Projelerinin uygulanmasını sağlamak; Amenajman planlarının uygulama sonuçları hakkında yıllık raporları düzenlettirmek ve planlara işlenmesini sağlamak; bölme kartlarını düzenlettirmek. j) İşletme dahilindeki şeflikleri, istif yerlerini, bina ve tesisleri sık sık görmek, kontrol etmek, yapılan her nevi iş hakkında yerinde Orman Şefliğine, diğer memurlara bilgi ve direktif vermek, ormanda ve iş yerinde verilen emirleri şeflik direktif defterine kayıt ve imza etmek. k) Ormanlarda yapılan Amenajman ve Silvikültür uygulamasıyla ağaç kesme ve damgalama işlerini yerinde kontrol etmek; bölme numarataj kazıklarının çakılmasını sağlamak. l) İşletme dahilindeki bütün işleri günü gününe uygulamak gözetimini yapmak suretiyle rasyonel çalışmayı sağlamak. m) Lüzum görülen hallerde gerek İşletme merkezi ve gerekse kendi mıntıkası dahilindeki şefliklerde bulunan memurlardan münasip gördüklerini diğer şefliklerde bulunanlarıda İşletme merkezinde bir ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak ve bu süreden fazla görevlendirilecekleri, Bölge Müdürlüğüne haber vermek şartıyla yerinde bırakmak. (Her ne sebeple olursa olsun çalıştırma süresi üç ayı geçemez.) n) Her çeşit makine ve motorlu araçların bakımlı ve randımanlı çalıştırılmalarını sağlamak. Madde 48 (Değişik : /8396 K.) İşletme Müdürüne verilen yardımcılar büro ve dava işlerinin, teknik elemanlar branşları ile ilgili işlerin düzgün yürütülmesini temin etmekle beraber, İşletme Müdürünün vereceği direktif dairesinde İşletmeye ait bütün işlerde çalışmakla ödevlidir. İşletme Müdürünün bulunmadığı İşletmelerde veya Müdürün merkezde bulunmadığı zamanlarda, İşletme Müdürü yardımcıları veya bu işle görevlendirilen Orman Mühendisleri İşletme Müdürlerine verilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanırlar. İşletme muhasebecilerinin görev ve yetkileri Madde 49 (Değişik : /6725 K.) İşletme Muhasebecisi veya bu işde vazifeli memur muhasebe servisinin şefi olup bu Talimatnameye göre verilen vazifeleri ve tediyat, tahsilat, ayniyat ve bu işlere ait evrak ve defterle cetveller ve bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre ihzar ve tanzim etmek, işletmenin bilumum mali muamelat ve hesabatını yapmak ve muhasebe bakımından kendisine bağlı nakit ve ayniyat mutemetlerinin hesap muamelatının düzgün yürümesini sağlamakla mükelleftir.

14 208 Muhasebeye ait bilümum evrakı muhasebeci muhafaza etmek veya ettirmeyi sağlamakla mükelleftir. Madde 50 (Değişik : /8396 K.) Orman Şefleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olup, şefliği içinde çalışan bütün memurların amiri ve mali muamelatta tahakkuk memurudur. Orman şeflerinin görevleri arasına giren hizmetlerden bazılarının müstakil birimler tarafından gördürülmesine lüzum ve zaruret görülmesi halinde merkezde bu işle görevlendirilen elemanlar, kendisine verilen konuda, Orman Şefi yetkisini haiz olup kendi konularına ait harcamalarda tahakkuk memurudurlar. Orman Şefleri şefliğindeki teknik, idari ve mali her türlü işlerin kanun, tüzük, yönetmelik, talimat dairesinde yürütmekle ve bu işler için İşletme Müdürlüğü ile muhabere etmekle ve İşletme işleriyle ilgili aşağıdaki işleri yapmakla vazifelidirler. a) Orman Amenejman ve silvikültür planlarının ve iş planının icaplarına ve işletmece memur edilen silvikültür mühendisi veya diğer bir teknik elemanla birlikte silvikültür esaslarına göre inceleyerek ağaç seçmek,damgalamak,(ancak fevkalede ve müstacel hallerde işletme Müdürünün mesuliyeti altında bir teknik elemanla damga yapılabilir.) b) Teknik esaslara göre ağaç kestirmek, standartlara ve özel isteklere göre parçalara böldürtmek, icabında imal ettirmek ve her çeşit taşıma ve istif işlerini yaptırmak, c) Her çeşit nakliyat yollarının güzergahlarını tayin ve bütün tesisat ve inşaat işlerine ve bunlara ait plan ve keşif raporlarını yapmak ve yaptırmak, d) Bütün ölçme işlerini vaktinde ve yeride dikkatle yapmak yaptırmak, dikili ve yuvarlak ağaç tutanaklarını düzenlemek ve düzenletmek, sonuçlarını amenajman planına kaydetmek,kesim ve nakilden sonra kesim yerinin muayenesiyle makta muayenesini ait raporu vermek, e) Bölme dosya ve kartlarıyle işletme işlerinde kullanılacak her çeşit diğer defter ve cetvelleri tutmak ve tutturmak, işçi taşaron ve müteahhitlere ait istihkak raporları, puantajları ve diğer tahakkuk evrakını düzenlemek, f) Acele olan, işler için işçi bularak kullanmak ve normal hallerde de çalışacak işçi miktarını tesbit ve işletme müdürünün müsaadesiyle çalıştırmak, g) Görülen işlerde şefliğin direktif defterlerindeki emirler hakkında her ay sonunda tanzim edeceği faaliyet raporunun kesim, taşıma, imal ve stok vaziyet cetvelleri ile birlikte işletme Müdürlüğüne göndermek, h) Şeflik ormanlarını tamamen görüp durumlarını öğrenerek, muayyen bir işi olmasa dahi istif yerlerini, bina ve tesisleri ve işyerlerini, şeflik ormanlarının en ücra taraflararını dahi sık sık gezmek, İdari ve teknik tetkikler yapmak ve gerektiği takdirde işletme Müdürlüğüne tekliflerde bulunmak, i) Şeflik dahilindeki bina ve tesisleri ve demirbaş eşya malzemenin, vasıtaların bakım ve muhafazasını temin etmek ve ettirmek, j) Şeflik dahilindeki memurların mevzuata göre çalışıp çalışamadıklarını kontrol ve murakebe ederek gerekli bilgi ve direktifleri vermek ve verilen emirleri ayrıca direktif defterine kayıt ve imza etmek,

15 209 k) Silvikültür ve ağaçlama plan ve projelerini silvikültür mühendisi ve ağalama şefi ile birlikte hazırlamak ve bunlara ait keşif raporlarını yapmak ve emrindekilere yaptırmak, bölme sabit numarataj kazıklarını çaktırmak, amenajman, planlarının uygulanması sonuçları hakkında yıllık raporu düzenlemek ve planına işlemek, l) Fenolojik gözlemleri yapmak ve emrindekilere yaptırmak, sonuçlarını teknik gözlem defterine kaydetmek, Madde 51 (Değişik : /8396 K.) Şeflikler dahilinde çalışan muhafaza memuru, mutemet, katip, fidancı gibi memurların muhasebe ve işletme işleri bakımından görev ve yetkileri, görecekleri işlerin icap ve mahiyetlerine göre tesbit olunur. Madde 52 (Değişik : /8396 K.) Orman İşletme Müdürleri, İşletme Muhasebecileri ve tahakkuk memurlarının sorumlulukları halinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. a) İşletme Müdürleri mevzuata ve genel amirlere aykırı olduğundan muhasebece ödenmesinden çekinilen ödemeler için verilecek yazılı emirlerden, bu yönetmelik ile kendisinden doğrudan doğruya verilmiş ve muhasebe ile ilgili yetkilerin iyi kullanılmamasından daire ve ita amiri sıfatiyle doğrudan doğruya, b) İşletme Muhasebecileri veya bu işle görevli memurlar ile tahakkuk memurları, vergi, sigorta primi, emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuk ve gecikmesinden, mevzuata aykırı olarak tahakkuk ettirilmiş giderlerin ödenmesinden müştereken, c) Muhasebe hatalarından doğan kusurlu olaylar ile takip edilmemekten dolayı süre aşımına uğrayan işletme alacaklarından ve emanet sigota primi ve emekli keseneğinin ödenmesindeki gecikmeden Muhesebe veya bu işle görevli memurlar doğrudan doğruya, d) Kadro dışı, Bütçe dışı veya ait olduğu bölüm dışı ödemelerden, İşletme Müdürü ve Muhasebeci birlikte, Sorumludurlar. İşletme Merkezinde tahakkuk ettirilecek giderler için, İşletme Müdürlüğünce Muhasebeden bir memur tahakkuk memuru olarak görevlendirilir. İşletme Müdürleri, Muhasebecileri kadro dışı, Bütçe dışı ve ait olduğu bölüm dışı ödeme yapmaya zorlayamazlar. Madde 53 (Değişik : /1831 K.) İşletmelerde devirle ödevli memurlar şunlardır: İşletme müdürü, bölge şefi, muhasebeci, veznedar, ambar memuru, depo memuru, bölge katip ve mütemedi, bunlar gibi nakit ve aynıyata el koyan diğer memurlarla bu yetkileri taşıyan bütün memurlardan, a) İşletme müdürü veya bu işi gören işletme müdür yardımcısı ve muhasebeciler, mühendisler, gizli ve özel evrak ve mühürleri aynen ve işletmenin genel iş durumu hakkındaki bilgileri yazılı olarak, b) Bölge şefi, çalıştığı bölgelere ait damgalarla bütün dosya ve defterleri planları ve diğer evrakı aynen, sabit kıymetlerle demirbaşları, marka ve istif yerlerindeki stokları kayıtlariyle kontrol ederek, c) Muhasebeci veya bu işle görevlendirilen memurlar, devrettiği tarihe kadar olan sarf evrakını, çek ve makbuzları, çıkaracağı mizanlariyle birlikte,

16 210 d) Veznedar, kasayı sayarak kasa mevcudu ile kıymetli evrakın kasa ve emanet defterlerindeki kayıtlariyle uygunluğunu sağlamak suretiyle, e) Ambar memuru, ambar mevcutlarını birer birer sayarak ambar ve muhasebe kayıtlariyle kontrol etmek suretiyle, f) Depo memuru, depoda mevcut malların miktarlarını tesbit ederek bölge ve depo kayıtlariyle kontrol suretiyle, g) Bölge katip ve mutemetleri, sabit kıymetlerle bölge demirbaş defterlerinde kayıtlı demirbaşları, bulundukları yerler itibariyle sayarak ve tahsilatiyle avans artıklarını mütemetlik defteri, tahsilat makbuzu ve istihkak rapor ve bordrolariyle inceleyip uygunluğunu sağlayarak, Devir verilir. Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir. İşletme müdürü ile muhasebeci veya bu yetkileri haiz olan memurlar tarafından onaylanır. Onaysız devir cetvelleri muteber sayılmaz. Bu cetvellerin biri işletme dosyasında, biri bölge dosyasında, diğer nüshaları da devir eden ve devir alanda kalır. Ek Madde 1 (Ek : /6725 K; Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinde ve fabrikalarda kendi kendine sigorta usulü tatbik olunur. Bunun için İşletmeler ve Fabrikaların teklifleri üzerine İşletmeler ve Fabrikalar Umumi Bütçesine kalacak tahsisat işletmesine verilir. İşletmelerden Merkez İşletmesine gelecek sigorta teklifnamelerine ve abonman sigortalarına ait üç aylık mevcut cetvellerine göre tahakkuk ettirilecek primler tahsisatına müsteniden masraf ve dahili sigorta için açılacak hesaba matlup kayıt olunur. Hasar tazminatları bu hesaptan ödenir. Ancak, bina ve tesisler hasar tazminatı hasar tarihindeki rayiç değerlere göre hazırlanacak keşif evrakına göre karşılanır. Ek Madde 2 (Ek : /6725 K; Değişik : /5864 K.) 34. maddede kayıtlı komisyonlardan başka, Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek yerlerde, mahallinde temini imkansız veya pahalı olan malzemelerin satın alınması amaciyle; beşer kişilik komisyonlar teşkil edilebilir. Bu komisyonun başkanı ve iki asli üyesi Genel Müdürlükçe atanır. Komisyonun bulunduğu yerdeki, satın alınacak malzeme ile ilgili kuruluşun Müdür ve muhasebecisi bu komisyonun tabii üyesidir. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Komisyon üyelerinden herhangi birisinin zorunlu bir nedenle toplantılara katılamaması halinde; Başkan ve asli üyelerin yerlerine kimin katılacağı Orman Genel Müdürlüğünce önceden belirtilir. Tabii üyelerden Müdür yerine görevlendireceği teknik bir eleman; muhasebeci yerine görevlendirilecek ilgili bir memur, toplantılara katılır. Komisyonun satın alma yetkisi, bu yönetmelik ile Başmüdürlüğe tanınmış bulunan yetki ve sınırları aşamaz. Pazarlıkla yapılacak satın almalarda liraya kadar olanlar için komisyon başkanının teklifi ile mübayaa bedeli tutarı kadar komisyon mutemedine ilgili kuruluş müdürlüğünce avans verilebilir. Aynı şekilde ve bu sınırdan yukarı miktarda yapılacak mübayaalarda ayni usül dahilinde mutemet adına banka nezdinde kredi açılır. Her türlü muamele komisyonca ikmal edildikten sonra ödemeler, komisyon mutemedince veya ilgili kuruluş müdürlüğünce yapılır.

17 211 Komisyonun muhabere ve ihale takdik işleri, mıntıkasındaki Başmüdürlükçe ve bu yönetmelik dairesinde yürütülür. Ek Madde 3 (Ek : /6725 K; Değişik : /8396 K.) 19, 20 ve 23. maddeleri hükümlerine göre eksiltme veya pazarlıkla müteahhitlere yaptırılacak işlerde ve satınalmalarda kar karşılığında limit dehili banka teminat mektubu veya ihraç kıymetleri üzerinden Devlet iç istikraz tahvilleri alınmak ve şartnamesinde önceden belirtilmiş olması şartıyla taahhüt bedelinin % 10 na kadar avans verilir. Ek Madde 4 (Ek : /1831 K.) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanları olarak ayrılan, Araştırma Enstitüsüne bağlı ormanlar, araştırma maksatlarına göre kesim, nakil, maliyet ve satış konularında bu yönetmelik hükümlerine bağlı olmayıp, bu işle, Araştırma Enstitüsü Teknik Komisyonu tarafından hazırlanan ve Tarım Bakanlığınca onaylanan yönetmelik esasları dairesinde yürütülür. Bu işlerle görevlendirilenler Enstitü Müdürlüğüne bağlı olarak işletme müdürü ve bölge şefi yetkisini haizdirler. Ek Madde 5 (Ek : /163 K; Değişik : /5864 K.) Devlet Orman İşletmelerince işletilen ormanlar içinde açılacak mesire yerlerinin amaçlarına uygun olarak işletilmesi için gerekli ilk tesislere ilişkin yatırım giderleriyle bakım ve onarımla ilgili harcamalar (oturulacak yer, masa, ocak, tuvalet, çeşme, tel örgü, çocuk bahçesi, muvakkat baraka, seyir yeri, açık otopark gibi) ilgili işletme bütçesinden ödenir. İlk tesislerinin ikmalinden sonra, yukarıda sayılan (yatırımlar dışındaki) harcamaları bu yerlerden sağlanacak giriş ücretleriyle her türlü gelirlerinin tutarını aşmamak üzere, kendi gelirlerinden karşılanır. Bu maddenin uygulanması esasları, Orman Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir. Ek Madde 6 (Ek : /8396 K.) Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin parasal sınırlarını, gerektiğinde Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı (1) misli arttırabilir. Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği, Orman ürünlerinin Üretim, İmal, Kesme, Toplama, Taşıma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarını ilgilendiren konular dışındaki hususlarda Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmelik hükümleri uygulanır. Ek Madde 7 (Ek : 20/8/ /13234 K.) a) Tabii afete maruz kalan yörelerde afetten zarar gören gerçek ve tüzel kişilerden; Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlükleri ile bağlı birimlerinden (idare) orman ürünü satın almış olanların, b) Söz konusu afet bölgesindeki Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlükleri ile bağlı birimlerinden (idare) orman ürünü satın alıp da afet nedeniyle taahhüdünü zamanında yerine getiremeyen afet bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin, idareye verdikleri veya vermeleri gereken nakit ve teminat mektupları ile satış sürelerinin uzatılması, borçlarının ertelenmesi, bu sürüler için gecikme faizi alınıp alınmaması ile ilgili usul ve esasları tespit etmeye Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir.

18 Geçici Madde 1 (Ek : /8396 K.) 212 Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış işler için eski yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici Madde (Ek : /11242 K.) Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlükleri ile bunlara bağlı birimlerden (İdare) orman emvali satın alan şahıslarla ilgili, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya, Bolu,Hatay, Karabük İllerinde meydana gelen tabii afet nedeniyle, İdarece alınan ve alınması gereken nakit ve teminat mektuplarının sürelerinin uzatılması, gecikme faizi alınıp alınmaması, borçlarının ertelenmesi ile ilgili usul ve esasları tespite Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir. Madde 54 İşbu talimatname, yayımı gününden yürürlüğe girer.

19 TARİH ve 3/14652 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi / / / / / / / ( gününden geçerli olmak üzere) / / / ( tarihinden geçerli olmak üzere) /8/ / ( tarihinden geçerli olmak üzere) /2/ /188-26/2/2000

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUHASEBE DERSİ. Bütçe çeşitleri, döner sermaye ve döner sermayeli işletmelere ait yönetmelik hükümleri

MUHASEBE DERSİ. Bütçe çeşitleri, döner sermaye ve döner sermayeli işletmelere ait yönetmelik hükümleri MUHASEBE DERSİ Bütçe çeşitleri, döner sermaye ve döner sermayeli işletmelere ait yönetmelik hükümleri Bütçe Kavramı Bütçe kelimesi, Latince kökenlidir ve çanta veya torba anlamına gelen bulga kelimesinden

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KTÜ 30.11.2016 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üretim Şube Müdürlüğü 2-Pazarlama

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI YRD. DOÇ. DR. TANER OKAN 05.10.2017 ODUN DIŞI ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR 6831 sayılı Orman Kanununun 23.09.1983 gün ve 2896 sayılı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1-20/11/1998 tarih ve 2560 Sayılı Kanununun geçici 10.uncu

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr

06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; orman ürünlerinin satışına ilişkin

Detaylı

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21015

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21015 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21015 ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇİLİK TANITMA, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bakanlığa

Detaylı

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982-2680 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 31/03/1996 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 22597 Tarım

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği

Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.2.1989, No: 89/13850 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31.8.1956, No: 6831 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.3.1989, No: 20105 Yayımlandığı

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1)

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1) 2333 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5659 Kabul Tarihi : 24/3/1950 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/4/1950 Sayı : 7472 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 12 Ekim 2004/ 4421 sayılı Makam Onayı BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28187 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan:

Resmî Gazete Sayı : 28187 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: 28 Ocak 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28187 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı