DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1)"

Transkript

1 195 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No : Dayandığı Kanunun Tarihi : , No : 4914 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No : 8103 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi : 33, S Devlet orman işletmesinin gaye ve görevi Madde 1 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinin amaç ve görevleri: a) Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilecek ormanları imar etmek, korumak, amenajman planlarına ve iktisadi icaplara göre teknik usullerle ve devamlı bir şekilde işletmek; amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak; işletmeciliğin gerektirdiği kısa süreler içinde işçi ve hizmet içi personel yetiştirmek; her çeşit kesme, taşıma, biçme ve depolama işlerini yapmak ve yaptırmak; alım ve satım işlerini yapmak; artıkları kıymetlendirmek ve kıymetlendirilmesi mümkün olmayanları temizlemek veya temizletmek; orman içi ağaçlamaları yapmak ve bu maksatla muvakkat fidanlıklar kurmak, orman ağaçları tohumları üretimini yapmak; şebeke planlarına uygun orman yolları yapmak veya yaptırmak; ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerektirdiği yerlerde arsa ve arazi temin etmek, işletme işleri ile ilgili her türlü tesisat ve inşaat yapmak, (İşletme, Tamirhane, Yedek Parça, Orman Şefliği İdare ve ikamet binaları ile koruma binaları, Bakım ve Muhafaza Memurluğu binaları, ahır, depo, hangar, kulübe, baraka, samanlık, garaj, sundurma, anbar, Merkezi teshin ve kalorifer binaları, ilk müdahale ekip binaları, Role binaları, Telsiz atölye binaları, Tamirhane atölye binaları, işçi yemekhanesi, işçi yatakhanesi, İşletme Eğitim Merkezi binaları, işçi sağlık binaları, satış salonları, sera, kreş binası, patlayıcı madde depoları, yangın kule - kulübeleri gibi satın almak, kiralamak; istihsal ve değerlendirmenin gerektirdiği araç ve gereçleri temin etmek ve işletmek ve bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; orman tahribatını önlemek üzere fon tesis etmek; her çeşit basım, propaganda ve yayın yapmak; orman içinde mesire yerleri açmak, geliştirmek ve işletmek; özel Kanun ve tüzüklerle verilen sair görevleri ve ormana ilişkin bütün işlem ve hizmetleri görmek ve başarmaktır. b) Lüzum görüldüğü hallerde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının muvafakatiyle ormancılık faaliyet ve hizmetleri için lüzumlu her türlü makina, taşıt aracı alet, edavat, malzeme, yedek parça ve hizmet bu yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın mutad ticari usullere göre doğrudan doğruya dış piyasadan temin olunabilir. Ancak, bu hususta en az üç firmadan teklif istemek, teklif edilen fiatların, kalite farklarının ve ileri sürülen şartların mukayesesini yaparak idare menfaatine en uygun teklifte bulunana sipariş vermek şarttır. (1) Bu yönetmeliğin ekindeki kadro cetveli tarih ve 8103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 196 Madde 2 Devlet orman işletmeleri istihsallerini ham ve gerektiğinde yarı mamul bir halde piyasaya çıkarırlar. Ancak vaziyetin icabettirdiği ahvalde Orman Umum Müdürlüğünün tasvibiyle her nevi mamulat da yapılabilir. Devlet orman işletmesinin sermayesi ve parası Madde 3 Devlet orman işletmesi mütedavil sermayesi; orman işletmelerinin mevcut sermayesiyle Orman Umum Müdürlüğü bütçesine döner sermayeye eklenmek üzere gerektiğinde konulacak ödenek ve işletme sonunda hasıl olacak karlardan teşekkül eder. Madde 4 Devlet orman işletmelerinin paraları Devlete ait bankalarda, bu bankaların bulunmadığı yerlerde milli bankalarda açılacak cari hesaplarda bulundurulur. Devlet orman işletmeleri kadro, bütçe ve personel işleri Madde 5 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinin Döner Sermayesinin kadrolarına yapılacak atamalarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 6 (Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmesi Müdürlükleri, mıntıkalarındaki ormanlarda her yıl Döner Sermaye ile yapılacak işleri bir iş planı halinde tesbit ve buna göre gelir ve gider bölümlerini kapsamak üzere hazırlayacakları bütçeleri, gerekçesiyle birlikte tertip ederek en geç 15 Ağustosa kadar Orman Bölge Müdürlüğüne gönderirler. Orman Bölge Müdürlüğü, mıntıkasındaki İşletmelerin, iş planı ve bütçelerini inceledikten sonra mütalaasıyla birlikte en geç bir ay içinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderir. Orman Genel Müdürlüğü de bunlara dayanarak Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Bütçesini ve formülünü düzenler ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının onayından sonra Bölge Müdürlüğüne bir iş planı ile gönderir. Bütçe; istihsal, imalat, nakliyat, sabit kıymetler, genel giderler (İdari masraflar) ve Orman bakım giderleri ana bölümlerini ve bu bölümlerden lüzumu kadar maddeleri kapsar. Bu bölüm ve maddeler ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilir.

3 197 Bütçenin düzenlenmesinde, aylıklar, işletme ve yönetim harcamaları ile yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Fabrika, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri bütçeleri de aynı esaslar dairesinde düzenlenir. Bütçelerde aktarma yapılmasına zaruret olması halinde Döner Sermaye müesseselerinin bütçeleri arasında yapılacak aktarmalar ile ana hesaplarla bölümleri arasındaki aktarmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Madde 7 Devlet orman işletme müdürlükleri kendilerine tahsis edilen bütçe ödenek ve iş planı gereğince çalışırlar. Bütçe ve ödenekler dışında sarfiyat yapamazlar. Olağanüstü sebepler dolayısiyle bütçenin, tertiplenen plana göre kafi gelmemesi halinde lüzumlu ödenek bitmeden ihtiyaca göre münakale yapılması veya munzam tahsisat alınması lazımdır. Madde 8 Orman Kanunu, nizamnameleri ve bu Talimatname ile Devlet orman teşkilatına verilmiş olan işletme, imar ve yetiştirme işleri başmüdür, işletme müdürü, bölge şefleri tarafından kendilerine verilen yetkiler dahilinde idare olunur. Ve bunlara mıntıkalarının vüs'atine ve iş icap ve hacımlarına göre lüzumu kadar teknik, mali ve idari memurlarla sair müstahdemler verilir. Madde 9 (Değişik: 15/2/1956-4/6725 K.) Orman başmüdürlüklerinin çalışma saha ve merkezleri doğrudan doğruya, orman isletme müdürlerinin çalışma saha ve merkezleri orman başmüdürlüklerinin mütalası alınarak Orman Umum Müdürlüğünce tesbit, tayin ve tasdik olunur. Bölge şefliklerinin çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlerinin mütalası alınarak orman başmüdürlüklerince tayin ve tesbit olunmak, bölümlerin çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlüklerince tayin ve tesbit edilmek ve orman başmüdürlüklerinden mütalaa alınmak suretiyle Orman Umum Müdürlüğünce tasdik olunur. Madde 10 (Değişik: 16/2/1973-7/5864 K.) Orman işletme işleri için kullanılmakta olan taşıtlardan Başmüdürlük, İşletme ve Bölgelerin memur ve işçileri (sürekli olarak çalışan işçiler), görev sırasında bağlı oldukları üstlerin izni ile ve taşıt kanunu gereğince faydalanabilirler. Orman Bölge Şeflerinin ve yardımcılarının ormanlar içinde oturacakları binaların demirbaş eşyası bu yönetmeliğe ekli listeye göre İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilir. Şehir ve kasaba içerisindeki işletmeye ait hizmet evlerinden, görev yeri buralarda olan memur ve işciler (sürekli olarak çalışan işçiler), Orman Bakanlığınca onanacak hizmet evleri yönetmeliğinde belirtilen bedel ve şartlar dahilinde faydalanabilirler. Orman teşkilatında çalışan bilumum memur ve işçilerin (sürekli olarak çalışan işçiler), yakacak ihtiyaçları, fiili masraflarla tarife bedeli karşılığında ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde temin olunabilir. Bu yakacaklar başkalarına satılamaz ve devir olunamaz. Hesap işleri ve Muamelat Madde 11 (Değişik: 7/8/1958-4/10645 K.) Devlet Orman İşletmelerinin, kereste fabrikalarının, ana tamirhanelerinin ve yedek parça depolarının takip edecekleri muhasebe usulü, ticari icaplara göre kurulmuş muzaaf usuldür. Bu hususda Orman Umum Müdürlüğünce bir muhasebe planı ve izahnamesi hazırlanır.

4 198 Madde 12 Bankadan para çekmeye mahsus çek ile vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye ve mahsup fişlerinin ve makbuzların çift imzalı olması birinci derecede işletme müdürü, ikinci derecede muhasebeci veya bu yetkiye sahip olan memurlar tarafından imzalanmış bulunması şarttır. Çift imzayı haiz olmayan fişlere istinaden tahsil ve tediye yapılamaz. Bunun hilafında tahsil veya tediye yapan veznedar sorumlu tutulur. Muhasebecinin imzadan imtinai halinde işletme müdürü lüzum gördüğü takdirde mesuliyeti üzerine aldığına dair yazılı emir vermek suretiyle tediye yaptırabilir. Bu takdirde, durum ve muhasebecinin imtinaı sebepleri başmüdürlüğe bildirir. Madde 13 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) İşletmeler hesap işlerine ait mizan ve buna bağlı tali vaziyet cetvelleri ile sarf evrakı İşletme Müdürü ve Muhasebeci tarafından imzalanmış olarak iki nüsha halinde düzenlenir. Bunlardan mizan ve ek cetveller incelenmek üzere ilgili ayı takip eden ayın 20 sine kadar Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğünde mizanları incelendikten sonra topluca muntazam bir şekilde bir hafta içinde Genel Müdürlüğe gönderir. İşletmelerde kalması lazım gelen gider belgeleri, cetvel, bilanço, ve diğer belgeler dolaplarda veya arşivlerde düzenli dosyalar halinde saklanır. Saklama süresi sonunda 6696 Sayılı Kanun hükümlerine göre imhaları yapılır. Madde 14 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) İşletme Müdürlükleri her yıl sonunda kesin hesapları, bilançoları ve ek cetvelleri o yılın sonundan itibaren en geç 1,5 ay içinde hazırlayarak incelenmek üzere Orman Bölge Müdürlüğünce göndermeye mecburdurlar. Orman Bölge Müdürlüğünce İşletme Bilançoları incelenerek Bölge Müdürlüğü Konsolide Bilançosu tanzim edilir. İşletme Bilançoları ile birlikte en geç Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte bulundurulur. Ayrıca; Anatamirhane Müdürlükleri, Yedek Parça Depo Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlükleri bilançolarını doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne sene sonundan itibaren en geç 2 ay içinde göndermek zorundadırlar. Genel Müdürlükçe bilançolar incelendikten ve onaylandıktan sonra Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğünce İşletmelerin Genel bir bilançosu çıkartılır ve bastırılır. Madde 15 (Değişik : 8/8/ /8396 K.) Merkezinde banka bulunan veya bulunmayan İşletme Merkezlerindeki vezne limitleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Her gün kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğunu Muhasebeci (Sayman) kontrol ederek günlük hesap veznedarla birlikte, müşterek imza sureti ile kapatılır. Madde 16 (Değişik : 16/2/ /188 K.) Devlet orman işletmelerince üretilen her çeşit orman ürünlerinin açık artırmalı, pazarlıklı, tahsisli veya özel kanunları uyarınca maliyet bedeli ile yapılan satışlarında maliyet ve tahmin olunan satış fiyatı aşağıdaki şekilde belirlenir. I - Maliyet Fiyatı a) Kesme, taşıma, depolama ve işleme giderleri (işleme sırasında, işlemeden doğan kayıplar hesaba katılır),

5 199 b) Dağıtım giderleriyle ortak giderler (genel yönetim ve orman bakım giderleri ile dönem ve taşınmazların yıpranma payları karşılığı), c) Satış giderleri, d) Maliyet fiyatı hesap edilen orman ürününün üretildiği yer tarife bedeli, e) Orman imar giderleri (a, b, c ve d alt bentlerindeki giderler toplamının Orman Genel Müdürlüğünce piyasa şartlarına göre belirlenecek %20 sine kadarı), toplamı maliyet fiyatını oluşturur. Dağıtım giderleri ile ortak giderler payı malın cinsi, çeşidi, niteliği ve istenmesi derecesine ve satış yerlerinin tüketim pazarlarına yakınlık veya uzaklığına göre, her yıl işletmelerin bütçelerine konulan giderler tutarı içinde Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanır. II - Tahmin Olunan Satış Fiyatı Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların yukarıda yazılı maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden, bir kez olmak üzere işletme müdürlüklerince en çok %20, bölge müdürlüklerince de en çok %50 ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Ortaya çıkan bu fiyat tahmin edilen satış fiyatıdır. Bu orandan fazla olarak yapılacak değişikliklerde Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir. Tahmin olunan satış fiyatı üzerinden yapılan açık artırmalı satışlarda istekli çıkmaması durumunda da yukarıdaki değişiklik yapma yetkisi kullanılabilir. Ancak tahmin olunan ilk satış fiyatının tespit edilmesi sırasında bu yetkiler kullanılmış ise değişiklik oranı yukarıdaki fıkrada belirtilen sınırı aşamaz. Daha fazla değişiklik yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün onayı gereklidir. Yapılan bu değişikliklerden üst makamlara hemen bilgi verilmesi zorunludur. Madde 17 Orman işletmelerinin çalışma ve istihsalini devamlı olarak takip maksadiyle başmüdürlük merkezlerinde ihsai mahiyette lüzumlu kayıtlar ve defterler tutulur. Madde 18 (Değişik : /8396 K.) İşletme, Fabrika, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlüğü Muhasebesinde tutulacak yevmiye, envanter, defteri kebir, kasa defterlerinin noterlikçe onaylanmış olması şarttır. Belirtilen Müdürlüklerde nakliye tezkeresi, çek, makbuz, sevk pusulası, tahsil, tediye ve mahsup fişleri, kıymetli evrak makbuzu, mahsup makbuzu, istihkak raporu gibi evrakın cilt ve varak numaraları sayılıp tesbit edilerek buna ait olan deftere kayıt olunur.

6 200 Bundan başka işler için lüzumlu görülen defterler tutulur. Çıkan yazılardan birer örnek numara ve tarih sırasıyla ayrı bir dosyada kopya defteri karşılığı olarak saklanır. Madde 19 (Değişik : /8396 K.) Devlet Ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir. Yukarıda kayıtlı işlerden kalifiye orman işçisini gerektirenler ile zaman ve mekan itibari ile sınırlı programlara bağlı işlerde sürekli kalifiye işçi çalıştırılabilir. Yukarıda belirtilen işlerin kapalı teklif veya pazarlık suretiyle yaptırılması halinde kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkarmaya ve ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir. Ancak; bu işlerin vahidi fiyat veya gündelikle yaptırılmasına bir parasal limite bağlı olmaksızın doğrudan işletme Müdürlükleri yetkilidir. Madde 20 (Değişik : /5864 K.) Her türlü fizibilite raporları ve projeleri ile yol, köprü, bina ve telefon gibi tesis işleri ve bunların onarımında tahmini tutarı liradan aşağı olanlar bir lüzum müzekkeresine, liradan liraya kadar olanlar keşif evrakına dayanılarak doğrudan doğruya, liradan liraya kadar Başmüdürlüğün, liradan liraya kadar olanlar Orman Genel Müdürlüğünün ve liradan yukarı olanlar Orman Bakanlığının izni ile, eksiltme, pazarlık veya emanet suretiyle İşletme Müdürlüğünce yaptırılır. Mahiyetleri ve çalışma şartları itibariyle bir bütünlük teşkil eden işler bölünemez.

7 201 Yaptırılacak her türlü inşaat ve tesisat işlerinin keşif, kontrolluk ve müşavirlik hizmetleri Genel Müdürlükten izin alınmak şartıyla İşletme ve Fabrika Müdürlüklerince eksiltme veya pazarlıkla yapılır. (1) Madde 21 (Değişik : /8396 K.) Vahidi fiyat ve gündelik ile yapılacak işlerde vahidi kıyası fiyatı veya gündelik miktarları, İşletme Müdürü ve bu işle ilgili Orman Şefi tarafından müştereken bir tutanakla tesbit olunur. Ve ilgililere duyurulur. Bir nüshası da dosyasında saklanır. Vahidi fiyatla çalışan işçilerin istihkakı, Orman Şefi veya yazılı emri ile sorumluluğa iştirak ettirilerek görevlendirileceği teknik bir elemanın vereceği istihkak raporuna, gündelikle çalışan işçilerin istihkakı da Şeflikçe yapılacak puvantaj cetvellerine dayanarak, muhasebece düzenlenecek istihkak bordroları ile ödenir. Vahidi fiyat ve gündelik tutanaklarının birer örneği sözleşme ile yaptırılan işlerdede şözleşme örnekleri ilk sarf evrakına bağlanır. Müteakip sarf evrakına tutanak ve şözleşmenin gün ve sayısı yazılmakla yetinilir. Madde 22 (Değişik : /5864 K.) 19 ncu madde gereğince, pazarlık suretiyle yaptırılacak işlerde isteklilerle yapılan pazarlık, İşletme Müdürü ve ilgili Bölge şefi tarafından yapılır. Bu pazarlık, işi alanın da imzasını ihtiva eden bir zabıtname ile tevsik olunur. Ve mahiyetlerine göre gerekli hallerde mukaveleye bağlanır. Bu zabıtname ve mukavelenin birer sureti 21 nci madde hükmüne göre muamele yapılmak üzere muhasebeye verilir. Madde 23 (Değişik : /5864 K.) Ormancılık hizmetleri için gerekli her türlü satın almalarda her kaleminin (satın alma tutarı ne olursa olsun) tahmin edilen tutar bedeli liradan aşağı olanların satın alınması doğrudan doğruya, liradan liraya kadar olan satın almalar Başmüdürlüğün, liradan liraya kadar olanlar Orman Genel Müdürlüğünün ve liradan yukarı olanlar Orman Bakanlığının önceden izni alınarak İşletme Müdürlüğünce eksiltme veya pazarlık suretiyle yapılır. Mahiyetleri itibariyle bir bütün teşkil eden satınalmalar bölünemez. 20. maddedeki, keşfi, yetkili mercilerin tasdikinden geçirilmiş işlere ait satınalmalar bu madde hükmüne bağlı değildir. (1) Madde 24 İşletmelerde pazarlıkla yapılacak mubayaalarda (500) liraya kadar olanlar doğrudan doğruya işletme müdürlüğü tarafından bir karar veya teklif almağa lüzum olmadan yapılabilir. 500 liradan yukarı mubayaalarda ise orman işletme müdürlüğü alım satım komisyonu marifetiyle muhtelif firmalardan yapılan fiyat soruşturmaları veya alınan teklif mektuplarının tetkikı ile malın evsafı ve fiyatı bakımından en uygunu bir zabıtla tesbit ve tevsik suretiyle bir karara bağlanır. (1) Madde 25 (Değişik : /10645 K.) İzin alınmasını icabettiren pazarlıklı mubayaalarla her çeşit pazarlıkla yapılacak işler için işin cinsi, evsafı, miktarı, mahiyeti, fiyatı, tercih sebepleri, mubayaanin kimden yapılacağı veya işin kime yaptırılacağı hususları izin vermeğe yetkili mercilere bildirilir, Bunların tasdiki izin vermeye salahiyetleri mercilere aittir. (1) Bu maddelerdeki parasal limitler tarih ve 8/4511 sayılı Kararname ile on misline yükseltilmiştir.

8 202 Madde 26 (Değişik : /15716 K.) Orman İşletmesi Müdürlüklerince üretilen orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık arttırma esastır. Ancak; 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emvali satışlarına ait Yönetmelik hükümlerine göre pazarlıkla da satışı yapılabilir. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda üretilen ürünlerin satışları ise; piyasa koşullarına uygun olarak, Orman Bakanlığınca tesbit edilecek şart ve esaslara göre artırma ile yapılabileceği gibi, ihracaatta dış alıcılara, ihtiyaçlarına karşılık kamu kuruluşlarına ve bu ürünleri ara veya son tüketimde kullanan gerçek ve tüzel kişilere tahsisen ve pazarlıkla da yapılabilir. Genel Müdürlüğün muvafakatı ile banka teminat mektubu, Devlet ve T.C. Ziraat Bankası tahvilleri mukabilinde artırmalı satış yapılabilir. Madde 27 (Değişik : /8396 K.) Her zaman piyasada alıcı bulunmaması sebebiyle İşletmelerce normal olarak istihsal edilmeyen ve ancak teminat alınmak suretiyle hususi bir şekilde ihtiyaç isteklisi adına ihzar olunan piyasa evsaf ve şartları dışında veya anormal ebattaki orman mahsulleri tahsis suretiyle pazarlıkla satılabilir. Tahsisin hangi sebep ve zaruretlerle yapılabileceği hususları ile piyasa evsaf ve şartları dışında veya anormal ebattaki mallar mahalli şart, adet ve ihtiyaçlara göre Genel Müdürlükçe belli edilir. Madde 28 (Değişik : /5864 K.) Odun, kömür, çıra ile reçine, sığla yağı ve diğer tali orman mahsullerinin artırma ile satış zaruret ve şartları, mahalli icap ve ihtiyaçlara göre Genel Müdürlükçe belirtilir. Madde 29 Orman kanunlarında satış şekilleri ve usulleri tesbit edilmiş bulunan emvalin satışları kanunda kayıtlı esaslar dahilinde yapılır. Madde 30 (Değişik : /5864 K.) Orman mahsullerinin artırma suretiyle yapılacak satışlarında bir taraftan malın cinsi, miktarı, yeri ve muhammen satış bedeline ait malümat, ilan ve satış şartnameleri ile birlikte Orman Başmüdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Diğer taraftan, mal satışa çıkarılır. Bölgelerde yapılacak müsadereli emval satışları, bu hükme tabi değildir. Madde 31 (Değişik : /5864 K.) Orman mahsullerinin artırmalı satışlarında, işletme alım satım komisyonu tarafından karar verilmesi lazımdır. Madde 32 (Mülga : /5864 K.) Madde 33 (Değişik : / 8396 K.) Arttırma, eksilme ve pazarlıkla yapılacak orman ürünlerinin satışı, mahiyeti, miktarı, bedeli ve sair şartlarını ihtiva eden şartname ve mukavelenameler Orman Genel Müdürlüğünce tesbit edilen esaslar dairesinde mahalli icap ve ihtiyaçlara göre tanzim edilir. Madde 34 (Değişik : /8396 K.) A) Bu yönetmelik gereğince karara bağlanması lazım gelen açık arttırma, eksiltme ve pazarlıkta yapılacak orman ürünlerinin satımı ile ilgili işlerin ihalesi,

9 203 Orman İşletme Müdürlüklerinde; İşletme Müdürünün başkanlığında, Muhasebeci ve konu ile ilgili bir teknik elemandan, (Şefliği ile ilgili satışlarda şef ve vekili); Kurulu Komisyon tarafından yapılır. Müdür ve muhasebecinin herhangi bir zorunlu nedenle Komisyona katılamaması halinde, Müdürün yerine görevlendireceği teknik bir eleman, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürünün görevlendirileceği bir eleman, Muhasebeci yerine de Muhasebeden görevlendirilecek bir memur komisyona katılır. 2 ve 3. fıkralarda belirtilen teknik elemanın bulunmaması halinde Müdürlükçe uygun görülecek bir eleman üçünçü üye olarak komisyona katılır. B) Artırma ve eksiltme sonunda verilen bedel, komisyonca layık hadde görüldüğü takdirde geçici ihalesi yapılır ve geçici ihale kararı karar defterine yazılarak komisyon başkanı ve üyeleri ile üzerine ihale yapılan kimse tarafından imzalanır. Kararlar çoğunlukla da verilebilir. Keyfiyet derhal Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bu ihale Bölge Müdürlüğünce en geç 15 gün içinde onaylanır veya red olunur. Onaylama veya red keyfiyeti derhal mahalline bildirilir. İhale onaylama emrinin tarih ve numarası geçici ihale kararının altına yazılmak suretiyle kesinlik kazanır. Keyfiyet ihale yapılan kimsenin şahsına veya kanuni ikametgahına tebliğ edilir. C) İhalenin onaylama emrinin işletmeye veya komisyon başkanlığına gelişine kadar, ihale bedeline en az % 10 nisbetinde zam veya tenzil teklifleri, geçici ihale bedeline ait kat'i teminat yatırılması şartı ile kabul edilir. Zam veya tenzil tekliflerinin ihaleyi yapan komisyon başkanlığına yapılması lazımdır. Bu takdirde geçici olarak üzerine ihale edilen istekliye de zam veya tenzil yapmayı kabul ettiği takdirde geçici teminatını kat'i teminata çıkarma şartı ile istekliler arasında bir oturuma mahsus olmak üzere bir karşılaştırma günü tayin ve tebliğ olunur. Karşılaştırmanın günü, ihale hakkındaki onay mercii kararının komisyona gelişinden sonraya rastlamak, zam veya tenzil teklifinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde olmak kaydı ve şartıyla mahallin özellik ve şartlarına göre komisyon başkanlığınca tayin olunur. Karşılaştırma gününde şartnamesi hükümlerine göre açık arttırma veya eksiltme yapılır. En uygun bedel teklif edene kesin olarak ihale edilir. Bundan sonra yapılacak zam veya tenzil teklifleri kabul olunmaz. Kesin ihale sonucu ilgili makamlara bildirilir. Onay Mercii ihaleyi red etmiş ise, karşılaştırma yapılmaz, isteklilerin teminatları geri verilir ve ihale tekrarlanır. D) Orman Şefliklerinde satılmasına zaruret görülen müsadereli malların satışı için İşletme Müdürünün izni ile Orman Şefi katip veya mutemet ve bir memurun katılması ile bölgelerde de komisyon kurulabilir. Bu komisyonlar, Orman Şefliğinde satılmasına zaruret görülen müsadereli malları, satışa çıkarmadan evvel İşletme Müdüründen izin almaya mecburdurlar. Bu komisyonların satışı kesindir. E) Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılmayacak hale gelmiş sabit kıymetlerde kayıtlı makina, vasıta, demirbaş, yedek parça ve malzeme, bina, tesis gibi değerlerin Genel Müdürlükten izin alınmak suretiyle imhası veya ihale usulü ile satılması ve kayıtlardan silinmesi satış komisyonlarınca yapılır.

10 204 Madde 35 (Değişik : /8396 K.) Orman ürünlerinin açık arttırma kapalı teklif ve pazarlık yolu ile yapılacak satış işlerinin tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarın iki katını aşan ihale konusu işler ihale tarihinden en az 10 gün önceden; a) Mahalli Belediye vasıtalarında, b) O yerde çıkan mahalli gazetelerden birinde, c) Ankara ve İstanbul'da çıkan birer gazete ile Resmi Gazetede olmak üzere birer defa ilan olunur. Yukarda belirtilen parasal sınırların altındaki işler yalnız belediye vasıtaları ile (2) defa ilan olunur. Orman İşletmelerinde yapılacak ihracatlar için malların limanlara veya gümrükleme yerlerine nakillerinde işin aciliyetine binaen bu sınıra bakılmaz. Orman Şefliklerinde yapılacak zapt ve müsadereli mal şatışları şeflik dahilinde münasip yerlerde ve mutad vasıtalarla duyurulur. Madde 36 (Değişik : /8396 K.) İhalelere girmek isteyenlerin ilanda bildirilmiş olan başlangıç saatinden önce ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3 oranında geçici teminatı yatırmış bulunmaları lazımdır. Alınan geçici teminat, ihalenin tebliğine müteakip15 gün içinde kat'i teminata çıkarılır. Kat'i teminat ihale bedelinin % 6 sıdır. Gayrimenkul ipoteği dışında kalan ve Devletçe geçici ve kesin teminat olarak kabul edilen kıymetler, geçici ve kesin teminat olarak kabul edilirler. Banka teminat mektupları Devlet ihaleleri için gerekli şartları haiz olmak zorundadır. İhalenin tebliğine müteakip 15 gün içinde teslim ve tesellümü yapılarak bedeli ödenen satışlarda geçici teminatın kat'i teminata çıkarılmasına lüzum yoktur. Madde 37 İhalede verilen bedel haddi layık görülmediği takdirde ihalenin temdidi veya talip çıkmadığı takdirde pazarlığa talikı hususları mahalli icap ve zaruretlere göre komisyonca bir kararla tesbit olunur. Madde 38 (Değişik : /5864 K.) liraya kadar olan pazarlıkla veya eksiltme ile yaptırılacak işlerde (mübayaalar hariç) teklif edilen fiyat miktarına bakılmaksızın ehliyet ve emniyet bakımından tercih hakkı kararı veren komisyona aittir. (1) Bu miktarın fazlası için tercihte Başmüdürlükten izin alınması şarttır. Bu komisyon liraya kadar olan işlerde tercih sebeplerini ihale kararında belirtmekle mükelleftir liradan yukarı işlerde de izin alınırken tercih sebeplerinin bildirilmesi mecburidir. (1) Mübayaalarda miktara bakılmaksızın tercihi izni Genel Müdürlükten alınır. Tercih işlerinde en az teklif edilen fiyatla tercihi istenen fiyat arasındaki farkın azami % 15 nispetinde olması lazımdır. Bundan fazla olan farklarda tercih yapılamaz. Makina, teknik alat ve malzeme mübayaasında % 15 kaydına bağlı kalınmaz. (1) Bu hükümlerdeki parasal limitler tarih ve 8/4511 sayılı Kararname ile on misline yükseltilmiştir.

11 205 Madde 39 (Değişik : /5864 K.) Orman İşletmelerinin, istihsal, taşıma, imal etme ve her türlü orman yolları ve köprüleri yapma ve orman temizleme gibi ormancılık ihtisası işlerine ait hususlarda işin teknik mahiyetine ve tutar bedeline göre Orman Genel Müdürlüğünce iş alan müteahhitlerden serbest bir orman mühendisi, mühendis yardımcısı veya orman teknikeri çalıştırmaları istenebilir. Madde 40 Orman Umum Müdürlüğünce, ormanların durumuna ve iş icaplarına göre doğrudan doğruya bir başmüdürlüğe bağlı olmak üzere münferit mahiyette kurulan bölge şeflikleri kendi bölgelerinde işletme müdürlüğü yetki ve görevini haiz olup bunların hesap ve bilanço işleri başmüdürlükçe tayin olunacak işletmelerden birisinin muhasipliğince görülür. Madde 41 (Değişik : /15716 K.) Mevcut Makina ve Motorlu vasıta Ana Tamirhaneleri ve Yedek Parça Depolarının daha randımanlı çalışmalarını sağlamak için, lüzum görülen hallerde müstakilen çalışmalarını teminen,bunlar Bölge Başmüdürlüklerine bağlanabilirler. Bu takdirde bu müesseseler ile Genel Müdürlüğe bağlı Fabrika Müdürlükleri, Fabrikalar Merkez Müdürlüğü ve Mamül Mal Satış Depo Müdürlükleri kendi mevzularında İşletme Müdürlüğü yetkilerini haizdir." Madde 42 (Mülga : /8396 K.) Görev ve yetkiler Orman başmüdürlerinin görev ve yetkileri Madde 43 Orman başmüdürü Orman Umum Müdürlüğüne bağlı olup mıntıkası dahilinde çalışan bütün orman teşkilatının amiri ve murakibidir. Madde 44 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürleri mıntıkalarına ait işleri Orman Kanunu diğer ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler,gelen emirler hükümleriyle Genel Müdürlüğün direktiflerine göre yönetim ve gözetimini genel plan esasları dairesinde mıntıkanın icap ve özelliklerine göre plan ve programlarını hazırlayarak işletmelerin çalışma mevzularını tertip ve düzenlemek, rasyonel bir iş düzeni sağlamak ve sık sık kendi işletmelerini kontrol etmekle yükümlü oldukları gibi aşağıdaki görevleri yapmaklada ödevlidirler. a) Orman İşletmeleri tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen Bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra tevhidini yaparak Genel Müdürlüğe yollamak, b) Amenejman, Silvikültür, ağaçlama ve diğer plan ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını birinci derecede incelemek ve onaylamak yetkisi içinde olanların uygulanmasını sağlamak, c) Koruma ağaçlama işleri ile Amenejman ve Silvikültür planlarının uygulanmasını mahallinde kontrol etmek ve ettirmek. d) Kesim, taşıma, imal, yapı, alım ve satımları çevrenin icaplarına ve iktisadilik esaslarına göre düzenlemek, takip etmek ve ettirmek. e) İşletmeler hesap işlerinin usulüne uygun ve düzgün olarak yürümesini temin etmek ve ettirmek İşletmeler bilançolarını konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek,

12 206 f) Döner Sermaye Bütçesinin aynı hesaplarında İşletmeden İşletmeye veya Fabrikadan Fabrikaya ödenek ve kadroları içinde aktarma yapmak ve durumdan Genel Müdürlüğe derhal bilgi vermek. g) Lüzum görülen hallerde gerek Bölge Müdürlüğü, gerekse İşletme Müdürlüğü mıntıkası içinde bulunan memurlardan münasip gördüklerini diğer bir İşletmede ve İşletmelerde bulunanları da Başmüdürlük Merkezin de üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak. h) Hertürlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek. Madde 45 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürlüklerine yardımcı olmak üzere iki veya üç teknik memur verilir. Bunlar Bölge Müdürünün vereceği direktif dairesinde Bölge Müdürlüğüne ait bütün işlerde çalışmakta ödevli olup Bölge Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Bölge Müdürüne tanınan görev ve yetkileri haizdir. Madde 46 (Değişik : /8396 K.) Orman Bölge Müdürlüklerine Orman koruma ve yangınla mücadele, İşletme ve Pazarlama, Orman idaresi ve planlama, Kadastro ve Mülkiyet, Milli Park, Eğitim, İnşaat ve İkmal, Personel,Fidanlık ve Tohum Ağaçlandırma ve Silvikültür, Araştırma Planlama ve Koordinasyon, İdari ve Mali İşlerle Hukuk İşleri ve Diğer Ormancılık işlerini müstakilen veya iş hacmine göre bu görevler birleştirilerek yürütmek üzere, yeteri kadar Müdür, Avukat ve Sayman, Teknik ve İdari Personel verilir. Bu elemanlar; Teknik, İdari, Hukuki, Mali her türlü iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler dairesinde ve Bölge Müdürünün vereceği direktif ve vazife taksimine göre yaparlar. Ayrıca Bölge Müdürünün vereceği diğer işleride yapmakla yükümlüdürler. Madde 47 (Değişik : /8396 K.) İşletme müdürünün görev ve yetkileri İşletme Müdürleri, Bölge Müdürlüğüne bağlı olup kendi mıntıkası içinde çalışan bütün memur ve görevlilerin amir ve murakıbı ve mali işlerde ita amiridir. İşletme Müdürleri, mıntıkalarına ait teknik, idari ve mali her türlü işleri kanun, tüzük ve yönetmelik, genel emirler ve Bölge Müdürlüğünden alacakları talimat dairesinde yürütmek, bu işler için de Bölge Müdürlüğü ile muhabere etmek ve İşletme ile ilgili aşağıdaki işleri görmekle ödevlidir. a) Kesim, nakil, istif, temizleme gibi İşletme ve imar işlerini Amenajman ve Silvikültür, İş planları esaslarına ve çevrenin gerektirdiği şartlara göre yaptırmak, Orman mahsüllerini en iyi şekilde kıymetlendirme tedbirlerini almak. b) Nakliyat için çeşitli yolları yaptırmak ve taşıt araçları tedarik etmek, telefon, bina, bakım, su nakliyat yolları gibi gerekli tesisleri yaptırmak. c) İnşaat ve tesislere ait keşifname projeleri yapmak ve yaptırmak, sözleşme ve şartnamelerini düzenlemek. d) Orman İşletmesi için sürekli ve geçici işçi temin etmek, ettirmek, müteahhitlerle sözleşme yapmak.

13 207 e) İşletme Müdürlüğünü ilgilendiren bütün işler için dava açmak ve açtırmak ve dava işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak. f) Arttırma eksiltme, pazarlık, vahidi fiat ve gündelik usulleriyle yapılacak satın alma, satış ve sair işlerin yaptırılmasını mevzuata ve bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre uygulamak, vahidi fiatlarda civar İşletmelerdeki vahidi fiatlarla düzen sağlamak. g) Şefliğin iş durumuna göre bütçe veya ek ödenek ve kadro tekliflerini, iş planını hazırlamak ve onaylamak üzere yetkili mercilere göndermek. h) İşletmeye ait hesap işlerinin düzenli ve bütçe dahilinde yürütülmesini, bu işlere ait, mizan, cetvel ve bilançoların düzenlenmesini ve zamanında ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak. i) Silvikültür ve Ağaçlama Plan ve Projelerini yaptırmak, Amenajman, silvikültür ve Ağaçlama Plan ve Projelerinin uygulanmasını sağlamak; Amenajman planlarının uygulama sonuçları hakkında yıllık raporları düzenlettirmek ve planlara işlenmesini sağlamak; bölme kartlarını düzenlettirmek. j) İşletme dahilindeki şeflikleri, istif yerlerini, bina ve tesisleri sık sık görmek, kontrol etmek, yapılan her nevi iş hakkında yerinde Orman Şefliğine, diğer memurlara bilgi ve direktif vermek, ormanda ve iş yerinde verilen emirleri şeflik direktif defterine kayıt ve imza etmek. k) Ormanlarda yapılan Amenajman ve Silvikültür uygulamasıyla ağaç kesme ve damgalama işlerini yerinde kontrol etmek; bölme numarataj kazıklarının çakılmasını sağlamak. l) İşletme dahilindeki bütün işleri günü gününe uygulamak gözetimini yapmak suretiyle rasyonel çalışmayı sağlamak. m) Lüzum görülen hallerde gerek İşletme merkezi ve gerekse kendi mıntıkası dahilindeki şefliklerde bulunan memurlardan münasip gördüklerini diğer şefliklerde bulunanlarıda İşletme merkezinde bir ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak ve bu süreden fazla görevlendirilecekleri, Bölge Müdürlüğüne haber vermek şartıyla yerinde bırakmak. (Her ne sebeple olursa olsun çalıştırma süresi üç ayı geçemez.) n) Her çeşit makine ve motorlu araçların bakımlı ve randımanlı çalıştırılmalarını sağlamak. Madde 48 (Değişik : /8396 K.) İşletme Müdürüne verilen yardımcılar büro ve dava işlerinin, teknik elemanlar branşları ile ilgili işlerin düzgün yürütülmesini temin etmekle beraber, İşletme Müdürünün vereceği direktif dairesinde İşletmeye ait bütün işlerde çalışmakla ödevlidir. İşletme Müdürünün bulunmadığı İşletmelerde veya Müdürün merkezde bulunmadığı zamanlarda, İşletme Müdürü yardımcıları veya bu işle görevlendirilen Orman Mühendisleri İşletme Müdürlerine verilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanırlar. İşletme muhasebecilerinin görev ve yetkileri Madde 49 (Değişik : /6725 K.) İşletme Muhasebecisi veya bu işde vazifeli memur muhasebe servisinin şefi olup bu Talimatnameye göre verilen vazifeleri ve tediyat, tahsilat, ayniyat ve bu işlere ait evrak ve defterle cetveller ve bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre ihzar ve tanzim etmek, işletmenin bilumum mali muamelat ve hesabatını yapmak ve muhasebe bakımından kendisine bağlı nakit ve ayniyat mutemetlerinin hesap muamelatının düzgün yürümesini sağlamakla mükelleftir.

14 208 Muhasebeye ait bilümum evrakı muhasebeci muhafaza etmek veya ettirmeyi sağlamakla mükelleftir. Madde 50 (Değişik : /8396 K.) Orman Şefleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olup, şefliği içinde çalışan bütün memurların amiri ve mali muamelatta tahakkuk memurudur. Orman şeflerinin görevleri arasına giren hizmetlerden bazılarının müstakil birimler tarafından gördürülmesine lüzum ve zaruret görülmesi halinde merkezde bu işle görevlendirilen elemanlar, kendisine verilen konuda, Orman Şefi yetkisini haiz olup kendi konularına ait harcamalarda tahakkuk memurudurlar. Orman Şefleri şefliğindeki teknik, idari ve mali her türlü işlerin kanun, tüzük, yönetmelik, talimat dairesinde yürütmekle ve bu işler için İşletme Müdürlüğü ile muhabere etmekle ve İşletme işleriyle ilgili aşağıdaki işleri yapmakla vazifelidirler. a) Orman Amenejman ve silvikültür planlarının ve iş planının icaplarına ve işletmece memur edilen silvikültür mühendisi veya diğer bir teknik elemanla birlikte silvikültür esaslarına göre inceleyerek ağaç seçmek,damgalamak,(ancak fevkalede ve müstacel hallerde işletme Müdürünün mesuliyeti altında bir teknik elemanla damga yapılabilir.) b) Teknik esaslara göre ağaç kestirmek, standartlara ve özel isteklere göre parçalara böldürtmek, icabında imal ettirmek ve her çeşit taşıma ve istif işlerini yaptırmak, c) Her çeşit nakliyat yollarının güzergahlarını tayin ve bütün tesisat ve inşaat işlerine ve bunlara ait plan ve keşif raporlarını yapmak ve yaptırmak, d) Bütün ölçme işlerini vaktinde ve yeride dikkatle yapmak yaptırmak, dikili ve yuvarlak ağaç tutanaklarını düzenlemek ve düzenletmek, sonuçlarını amenajman planına kaydetmek,kesim ve nakilden sonra kesim yerinin muayenesiyle makta muayenesini ait raporu vermek, e) Bölme dosya ve kartlarıyle işletme işlerinde kullanılacak her çeşit diğer defter ve cetvelleri tutmak ve tutturmak, işçi taşaron ve müteahhitlere ait istihkak raporları, puantajları ve diğer tahakkuk evrakını düzenlemek, f) Acele olan, işler için işçi bularak kullanmak ve normal hallerde de çalışacak işçi miktarını tesbit ve işletme müdürünün müsaadesiyle çalıştırmak, g) Görülen işlerde şefliğin direktif defterlerindeki emirler hakkında her ay sonunda tanzim edeceği faaliyet raporunun kesim, taşıma, imal ve stok vaziyet cetvelleri ile birlikte işletme Müdürlüğüne göndermek, h) Şeflik ormanlarını tamamen görüp durumlarını öğrenerek, muayyen bir işi olmasa dahi istif yerlerini, bina ve tesisleri ve işyerlerini, şeflik ormanlarının en ücra taraflararını dahi sık sık gezmek, İdari ve teknik tetkikler yapmak ve gerektiği takdirde işletme Müdürlüğüne tekliflerde bulunmak, i) Şeflik dahilindeki bina ve tesisleri ve demirbaş eşya malzemenin, vasıtaların bakım ve muhafazasını temin etmek ve ettirmek, j) Şeflik dahilindeki memurların mevzuata göre çalışıp çalışamadıklarını kontrol ve murakebe ederek gerekli bilgi ve direktifleri vermek ve verilen emirleri ayrıca direktif defterine kayıt ve imza etmek,

15 209 k) Silvikültür ve ağaçlama plan ve projelerini silvikültür mühendisi ve ağalama şefi ile birlikte hazırlamak ve bunlara ait keşif raporlarını yapmak ve emrindekilere yaptırmak, bölme sabit numarataj kazıklarını çaktırmak, amenajman, planlarının uygulanması sonuçları hakkında yıllık raporu düzenlemek ve planına işlemek, l) Fenolojik gözlemleri yapmak ve emrindekilere yaptırmak, sonuçlarını teknik gözlem defterine kaydetmek, Madde 51 (Değişik : /8396 K.) Şeflikler dahilinde çalışan muhafaza memuru, mutemet, katip, fidancı gibi memurların muhasebe ve işletme işleri bakımından görev ve yetkileri, görecekleri işlerin icap ve mahiyetlerine göre tesbit olunur. Madde 52 (Değişik : /8396 K.) Orman İşletme Müdürleri, İşletme Muhasebecileri ve tahakkuk memurlarının sorumlulukları halinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. a) İşletme Müdürleri mevzuata ve genel amirlere aykırı olduğundan muhasebece ödenmesinden çekinilen ödemeler için verilecek yazılı emirlerden, bu yönetmelik ile kendisinden doğrudan doğruya verilmiş ve muhasebe ile ilgili yetkilerin iyi kullanılmamasından daire ve ita amiri sıfatiyle doğrudan doğruya, b) İşletme Muhasebecileri veya bu işle görevli memurlar ile tahakkuk memurları, vergi, sigorta primi, emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuk ve gecikmesinden, mevzuata aykırı olarak tahakkuk ettirilmiş giderlerin ödenmesinden müştereken, c) Muhasebe hatalarından doğan kusurlu olaylar ile takip edilmemekten dolayı süre aşımına uğrayan işletme alacaklarından ve emanet sigota primi ve emekli keseneğinin ödenmesindeki gecikmeden Muhesebe veya bu işle görevli memurlar doğrudan doğruya, d) Kadro dışı, Bütçe dışı veya ait olduğu bölüm dışı ödemelerden, İşletme Müdürü ve Muhasebeci birlikte, Sorumludurlar. İşletme Merkezinde tahakkuk ettirilecek giderler için, İşletme Müdürlüğünce Muhasebeden bir memur tahakkuk memuru olarak görevlendirilir. İşletme Müdürleri, Muhasebecileri kadro dışı, Bütçe dışı ve ait olduğu bölüm dışı ödeme yapmaya zorlayamazlar. Madde 53 (Değişik : /1831 K.) İşletmelerde devirle ödevli memurlar şunlardır: İşletme müdürü, bölge şefi, muhasebeci, veznedar, ambar memuru, depo memuru, bölge katip ve mütemedi, bunlar gibi nakit ve aynıyata el koyan diğer memurlarla bu yetkileri taşıyan bütün memurlardan, a) İşletme müdürü veya bu işi gören işletme müdür yardımcısı ve muhasebeciler, mühendisler, gizli ve özel evrak ve mühürleri aynen ve işletmenin genel iş durumu hakkındaki bilgileri yazılı olarak, b) Bölge şefi, çalıştığı bölgelere ait damgalarla bütün dosya ve defterleri planları ve diğer evrakı aynen, sabit kıymetlerle demirbaşları, marka ve istif yerlerindeki stokları kayıtlariyle kontrol ederek, c) Muhasebeci veya bu işle görevlendirilen memurlar, devrettiği tarihe kadar olan sarf evrakını, çek ve makbuzları, çıkaracağı mizanlariyle birlikte,

16 210 d) Veznedar, kasayı sayarak kasa mevcudu ile kıymetli evrakın kasa ve emanet defterlerindeki kayıtlariyle uygunluğunu sağlamak suretiyle, e) Ambar memuru, ambar mevcutlarını birer birer sayarak ambar ve muhasebe kayıtlariyle kontrol etmek suretiyle, f) Depo memuru, depoda mevcut malların miktarlarını tesbit ederek bölge ve depo kayıtlariyle kontrol suretiyle, g) Bölge katip ve mutemetleri, sabit kıymetlerle bölge demirbaş defterlerinde kayıtlı demirbaşları, bulundukları yerler itibariyle sayarak ve tahsilatiyle avans artıklarını mütemetlik defteri, tahsilat makbuzu ve istihkak rapor ve bordrolariyle inceleyip uygunluğunu sağlayarak, Devir verilir. Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir. İşletme müdürü ile muhasebeci veya bu yetkileri haiz olan memurlar tarafından onaylanır. Onaysız devir cetvelleri muteber sayılmaz. Bu cetvellerin biri işletme dosyasında, biri bölge dosyasında, diğer nüshaları da devir eden ve devir alanda kalır. Ek Madde 1 (Ek : /6725 K; Değişik : /8396 K.) Devlet Orman İşletmelerinde ve fabrikalarda kendi kendine sigorta usulü tatbik olunur. Bunun için İşletmeler ve Fabrikaların teklifleri üzerine İşletmeler ve Fabrikalar Umumi Bütçesine kalacak tahsisat işletmesine verilir. İşletmelerden Merkez İşletmesine gelecek sigorta teklifnamelerine ve abonman sigortalarına ait üç aylık mevcut cetvellerine göre tahakkuk ettirilecek primler tahsisatına müsteniden masraf ve dahili sigorta için açılacak hesaba matlup kayıt olunur. Hasar tazminatları bu hesaptan ödenir. Ancak, bina ve tesisler hasar tazminatı hasar tarihindeki rayiç değerlere göre hazırlanacak keşif evrakına göre karşılanır. Ek Madde 2 (Ek : /6725 K; Değişik : /5864 K.) 34. maddede kayıtlı komisyonlardan başka, Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek yerlerde, mahallinde temini imkansız veya pahalı olan malzemelerin satın alınması amaciyle; beşer kişilik komisyonlar teşkil edilebilir. Bu komisyonun başkanı ve iki asli üyesi Genel Müdürlükçe atanır. Komisyonun bulunduğu yerdeki, satın alınacak malzeme ile ilgili kuruluşun Müdür ve muhasebecisi bu komisyonun tabii üyesidir. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Komisyon üyelerinden herhangi birisinin zorunlu bir nedenle toplantılara katılamaması halinde; Başkan ve asli üyelerin yerlerine kimin katılacağı Orman Genel Müdürlüğünce önceden belirtilir. Tabii üyelerden Müdür yerine görevlendireceği teknik bir eleman; muhasebeci yerine görevlendirilecek ilgili bir memur, toplantılara katılır. Komisyonun satın alma yetkisi, bu yönetmelik ile Başmüdürlüğe tanınmış bulunan yetki ve sınırları aşamaz. Pazarlıkla yapılacak satın almalarda liraya kadar olanlar için komisyon başkanının teklifi ile mübayaa bedeli tutarı kadar komisyon mutemedine ilgili kuruluş müdürlüğünce avans verilebilir. Aynı şekilde ve bu sınırdan yukarı miktarda yapılacak mübayaalarda ayni usül dahilinde mutemet adına banka nezdinde kredi açılır. Her türlü muamele komisyonca ikmal edildikten sonra ödemeler, komisyon mutemedince veya ilgili kuruluş müdürlüğünce yapılır.

17 211 Komisyonun muhabere ve ihale takdik işleri, mıntıkasındaki Başmüdürlükçe ve bu yönetmelik dairesinde yürütülür. Ek Madde 3 (Ek : /6725 K; Değişik : /8396 K.) 19, 20 ve 23. maddeleri hükümlerine göre eksiltme veya pazarlıkla müteahhitlere yaptırılacak işlerde ve satınalmalarda kar karşılığında limit dehili banka teminat mektubu veya ihraç kıymetleri üzerinden Devlet iç istikraz tahvilleri alınmak ve şartnamesinde önceden belirtilmiş olması şartıyla taahhüt bedelinin % 10 na kadar avans verilir. Ek Madde 4 (Ek : /1831 K.) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanları olarak ayrılan, Araştırma Enstitüsüne bağlı ormanlar, araştırma maksatlarına göre kesim, nakil, maliyet ve satış konularında bu yönetmelik hükümlerine bağlı olmayıp, bu işle, Araştırma Enstitüsü Teknik Komisyonu tarafından hazırlanan ve Tarım Bakanlığınca onaylanan yönetmelik esasları dairesinde yürütülür. Bu işlerle görevlendirilenler Enstitü Müdürlüğüne bağlı olarak işletme müdürü ve bölge şefi yetkisini haizdirler. Ek Madde 5 (Ek : /163 K; Değişik : /5864 K.) Devlet Orman İşletmelerince işletilen ormanlar içinde açılacak mesire yerlerinin amaçlarına uygun olarak işletilmesi için gerekli ilk tesislere ilişkin yatırım giderleriyle bakım ve onarımla ilgili harcamalar (oturulacak yer, masa, ocak, tuvalet, çeşme, tel örgü, çocuk bahçesi, muvakkat baraka, seyir yeri, açık otopark gibi) ilgili işletme bütçesinden ödenir. İlk tesislerinin ikmalinden sonra, yukarıda sayılan (yatırımlar dışındaki) harcamaları bu yerlerden sağlanacak giriş ücretleriyle her türlü gelirlerinin tutarını aşmamak üzere, kendi gelirlerinden karşılanır. Bu maddenin uygulanması esasları, Orman Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir. Ek Madde 6 (Ek : /8396 K.) Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin parasal sınırlarını, gerektiğinde Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı (1) misli arttırabilir. Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği, Orman ürünlerinin Üretim, İmal, Kesme, Toplama, Taşıma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarını ilgilendiren konular dışındaki hususlarda Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmelik hükümleri uygulanır. Ek Madde 7 (Ek : 20/8/ /13234 K.) a) Tabii afete maruz kalan yörelerde afetten zarar gören gerçek ve tüzel kişilerden; Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlükleri ile bağlı birimlerinden (idare) orman ürünü satın almış olanların, b) Söz konusu afet bölgesindeki Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlükleri ile bağlı birimlerinden (idare) orman ürünü satın alıp da afet nedeniyle taahhüdünü zamanında yerine getiremeyen afet bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin, idareye verdikleri veya vermeleri gereken nakit ve teminat mektupları ile satış sürelerinin uzatılması, borçlarının ertelenmesi, bu sürüler için gecikme faizi alınıp alınmaması ile ilgili usul ve esasları tespit etmeye Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir.

18 Geçici Madde 1 (Ek : /8396 K.) 212 Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış işler için eski yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici Madde (Ek : /11242 K.) Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlükleri ile bunlara bağlı birimlerden (İdare) orman emvali satın alan şahıslarla ilgili, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya, Bolu,Hatay, Karabük İllerinde meydana gelen tabii afet nedeniyle, İdarece alınan ve alınması gereken nakit ve teminat mektuplarının sürelerinin uzatılması, gecikme faizi alınıp alınmaması, borçlarının ertelenmesi ile ilgili usul ve esasları tespite Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir. Madde 54 İşbu talimatname, yayımı gününden yürürlüğe girer.

19 TARİH ve 3/14652 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi / / / / / / / ( gününden geçerli olmak üzere) / / / ( tarihinden geçerli olmak üzere) /8/ / ( tarihinden geçerli olmak üzere) /2/ /188-26/2/2000

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896 Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) 2525 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592 Yayımlandığı

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

d) İşletme: Bakanlığa bağlı olarak Genel Müdürlük bünyesinde kurulu olan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ni,

d) İşletme: Bakanlığa bağlı olarak Genel Müdürlük bünyesinde kurulu olan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ni, Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği Tarihi:02.10.1999 Sayısı:23834 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İşletmenin Faaliyet Alanı Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1945 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Eylül 1933 SALİ KANUNLARA

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Eylül 1933 SALİ KANUNLARA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 27 Eylül 1933 SALİ Sayı: 18174 YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 395 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 4/4/1988, No: 320 Yetki Kanununun Tarihi : 12.3.1986, No: 3268 9/4/1987,

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi 08.09.1983 Kanun No 2886 Yürürlük Tarihi 10.09.1983 Yayın Tarihi 10.09.1983 RG Sayısı 18161 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR MADDE 1 - KAPSAM Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ

ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ 477 ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 17.10.1990 Karar No. : 2 12 I. BÖLÜM Genel hükümler Kapsam Madde 1 Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı