Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus"

Transkript

1 Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek verimli HVAC sistemleri, yeenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı gibi hususların gerçekleştirilmesi gerekir. Avrupa Birliği nde ısı pompalarının yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilmesine benzer şekilde ısıl depolama (Thermal Energy Storage-TES) da USGB tarafından sürdürülebilir bir teknoloji olarak kabul edilmektedir. Burada ısıl depolamanın binalarda enerji verimliliğine sağladığı katkı üzerinde durulmuştur. Giriş LEED enerji puanlama sistemi ASHRAE Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings i esas almaktadır. Bu Standard enerji tasarrufundan ziyade parasal tasarrufu esas almaktadır ki simulasyon programlarındaki karşılaştırmalar da bune göre yapılmaktadır. Maliyetler tüm enerji verimliliği olanaklarının değerlendirilmesinde ve bina sahiplerinin kararlarını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. LEED puanlama sisteminde bina ASHRAE 90.1 standardına göre daha iyi performans sergilemesi gerekir. Standardın öngördüğü asgari değer baraj kabul edilir. LEED de başvurabilmek için bu barajın geçilmesi gerekir. Baraj geçildikten sonra iyileşme oranının yüksekliğine göre enerji puanı alınır. LEED ve TES Isıl depolamanın LEED puanında etkili olmasının bazı sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; a. Gece elektrik tarifelerinin gündüze göre düşük olması (bu şekilde çoğu binada işletmede önemli düşüş sağlamak mümkündür), b. Soğutmada gecenin serinliğinden yararlanılarak daha verimli soğutma gruplarının daha verimli çalışmaları, c. Kojenerasyon, ısı pompası gibi sistemlerin küçük kapasitelerde seçilmesi ve çalışma sürelerinin uzatılması (ilk yatırım maliyetinde düşüş, işletmede verimlilik artışı), d. Gündüzleri pik yükleri traşlayarak sistem verimliliğini artırır, e. Heat recovery özelliğine sahip su kaynaklı ısı pompalarında ısı geri kazanımın depolanmasını sağlar.

2 f. HVAC sistemlerinin verimli biçimde devreye girip çıkmalarına olanak sağlar. g. Kojenerasyon veya başka şekilde atık ısı çıkaran sistemlerin atık ısılarının ihtiyaç olmayan zamanlarda depolanarak ihtiyaç olan zamanlarda kullanılmasına katkı sağlar. h. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin depolanarak ihtiyaç olan saatlerde kullanımını sağlar. Buz depolamada olduğu üzere faz değiştiren malzemelerle küçük hacimlerde önemli miktarda sıcak depolamak da mümkündür. i. Free cooling yapmaya olanak sağlar. Yapılan araştırmalarda pik (peak) dışı zamanlarda (örneğin geceleri) kwh enerji üretiminde daha az fosil enerji tüketildiği tespit edilmiştir (1). Bunun nedenleri; a. Pik zamanlarda elektrik üretim santralarındaki türbinler daha düşük verimle çalışmaktadır. b. Elektrik iletim hatlarındaki kayıplar pik dışı zamanlarda (örneğin geceleyin) daha düşüktür. Çünkü geceleri daha az enerji nakli gerçekleştirilmektedir. c. Enerji santrallarında generatörlerde pik dışı zamanlarda kayıplar daha azdır. d. Geceleri, pik dışı zamanlarda, emisyonu düşük ve daha verimli santralların çalıştırılması ve diğerlerinin devre dışı bırakılma olanağı bulunmaktadır. Bu da çevre dostu bir uygulamadır. Kaliforniya da yapılan çalışmalarda yukarıdaki faktörler nedeniyle pik dışı zamanlarda enerji üretiminin %10 - %30 daha verimli olduğu belirlenmiştir. Teknik olarak bu durumun Türkiye için de geçerli olduğu söylenebilir. Isıl Depolama Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında ısıl depolamanın gerçektende yeşil olduğu söylenebilir. Diğer yandan çoğu HVAC tasarımcısı %20 ye kadar emniyet faktörü uygulamaktadır. Buna karşın, HVAC sistemleri ömürleri boyunca %100 kapasitede %5, %75 kapasitede %15, %50 kapasitenin altında %80 süre çalışmaktadır. Dolayısıyla emniyet faktörleri ile büyütülen sistemler ömürleri boyunca kapasitelerinin çok altında çalışmaktadır. Halbuki ısıl depolama yapılırsa emniyet faktörü ile cihaz kapasiteleri ile büyütmek yerine aynı oranda küçültmek olanaklı olmaktadır. Böylece ilave bir masraf gerekmeksizin sistem kapasitelerini küçültmek ve daha verimli bir işletme gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere ısıl depolama sistemleri, ısıyı başka bir zamanda kullanmak üzere çeken ya da bir ortama ekleyen ve verimliliği artıran sistemlerdir. HVAC uygulamaları için ısıl depolama, ısının ısıtma ve soğutmada kullanılan sıcaklıklarda depolanmasını içerir. Yüksek sıcaklıkta depolama genellikle güneş enerjisi ya da yüksek sıcaklıklı ısıtmayla ilgili iken, soğuk depolama iklimlendirme ve soğutma sıcaklık uygulamalarını içerir. Şekil 1 de bir soğutma sistemi ısıl depolama prensip şeması verilmiştir (2).

3 Şekil 1. Chiller ile ısıl depolama (2). Isıl depolama ile enerji, yüklenebilir, depolanabilir ve günlük, haftalık vb. temelde ya da hızlı proses çevrimleri biçiminde dağıtılabilir. Duyulur ısıl depolamada çok kullanılan ortamlar su, toprak, kaya, tuğla, seramik, beton ve bina yapısının ısıtılan ya da soğutulan değişik kısımları (ya da proses akışkanı) şeklindedir. İklimlendirme, mahal ısıtma gibi HVAC uygulamalarında su, genellikle seçilen depolama ortamı olup, kaynama ve donma sıcaklıkları arasında tutulduğunda arzu edilen özelliklerin hemen hepsine sahiptir. Isıl Depolamanın Yararları Yukarıda açıklandığı üzere ısıl depolama için birincil neden ekonomiktir. Aşağıdakiler ısıl depolamanın anahtar önemdeki yararlarından bir bölümünü oluşturmaktadır. Ekipman büyüklüğünün azaltılması. Eğer ısıl depolama ısıtma ya da soğutma yükünün tamamı ya da bir kısmını karşılamak üzere kullanılırsa, seçilecek olan ekipman büyüklüğü pik yükü karşılamak için seçilenden daha küçük olacaktır. (Yukarıda da açıklanmıştır). Küçük sistemler ömür boyunca etiket değerlerine daha yakın çalışacakları için daha verimli olacaklardır. Sermaye maliyeti kazanımı. Sermaye kazanımları hem ekipman büyüklüğünün düşürülmesinden hem de gece elektrik tarifelerinin düşüklüğü ile gece serinliğinde soğutma sistemlerinin verimli çalışmasından kaynaklanır. Bütün bunlar depolama maliyetlerini rahatlıkla dengeleyebilecek niteliktedir. Düşük sıcaklıktaki hava ve su dağıtım sistemleriyle

4 bütünleştirilen soğuk depolama daha küçük su soğutucular (chiller) pompa, boru tesisatı, kanal ve fanlar nedeniyle kurulum maliyetlerinde kazanımlar getirir. Depolama, çok kısa süren ısıtma ve soğutma pik yüklerine sahip sistemlerde sermaye maliyetlerinde bir kazanım potansiyeline de sahiptir. Enerji maliyetinden kazanım. Elektrik talep bedelleri gibi zamana bağlı enerji maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi ve pik zaman kullanım bedellerinin azalması ısıl depolamanın sağladığı en önemli tasarruflardır. Enerji tasarrufları. Isıl depolama sistemleri enerji tasarrufundan çok, enerji kullanımına zamansal bir kaydırma getirmelerine karşın, depolama enerji tüketimi ve maliyetlerinde kazanımlar sağlayabilmektedir. Ülke enerji üretim sistemine katkı. Yukarıda açıklandığı üzere pik dışı zamanlarda enerji santralları daha verimli çalışmaktadır. Isıl depolama bu duruma yardımcı olmaktadır. Buradaki iyileşme CO 2 emisyonlarının azalmasına da katkı sağlamaktadır. Diğer yandan düşük kondenser sıcaklıkları ekipman verimini iyileştirdiğinde, soğuk depolama sistemleri su soğutucuların (chiller) gece daha fazla çalışmasına izin vermekte olup, düşük kondenser sıcaklıkları ekipman verimini artırdığında, depolama ekipmanın yetersiz kısmi yük performansı ile değil tam yükte çalışmasını da sağlar. Soğutulmuş su depolama sistemleri kullanan iklimlendirme sistemlerinin kwh temelinde yıllık %12 ye varan enerji tasarruf sağladıklarına ilişkin döküman bulunmaktadır. Chiller kondenserlerinden geri kazanım yoluyla elde edilen ısı da ısıtma ekipmanına duyulan gereksinimi ve sonuçta enerji tüketimini ortadan kaldırabilir ya da önemli ölçüde düşürebilir. HVAC çalışmasının iyileştirilmesi. Isı depolama bir sistemin ısıl depolama yeteneğine, yük profilinin ekipman çalışmasından ayrılmasına olanak sağlayan yeni bir eleman ilave eder. Bu ilave esneklik, güvenirlik ya da sistem kontrol ve çalışmasında yedekleme olanağı yaratır. Diğer yararlar. Depolama diğer bazı yararları da beraberinde getirir. Örneğin soğuk depolama soğuk hava dağıtım sistemi ile bütünler hale getirilebilir. Isıl depolama, soğuk suyla yapılan depolamada çoğunlukla uygulandığı gibi ikincil bir işlev olan yangından korunma amacıyla da düzenlenebilir. Bazı soğuk depolama sistemleri serbest soğutma yoluyla yeniden yüklenebilir niteliktedir. Isıl depolama, temel yüke sahip buhar santrallerinden elde edilen atık enerjinin bir absorpsiyonlu chiller de üretilen ısının daha sonra kullanılmak üzere depolanması gibi enerji geri kazanım yönünde de kullanılabilir. Ekonomi. Isıl depolama sistemleri temelde iki amaç için kurulurlar. a Kurulum maliyetini,

5 b.işletme maliyetini düşürmek. Yük süresinin düşük ve yükün ortaya çıkması için geçen sürenin uzun olduğu cami, kilise ve spor tesisleri gibi yerlerdeki uygulamalar, genellikle ısıl depolama için en düşük kurulum maliyetine sahip alanlardır. Soğuk su depolama gibi modüler olmayan geniş ısıl depolama uygulamaları önemli bir ekonomi ortaya koyarken, eşdeğerdeki depolama kullanmayan sistemlerden daha düşük maliyettedir. Bu bağlamda buz depolama sistemleri de kompakt oluşları pompa, boru, hava hazırlama birimi, kanallar ve bu ekipman için gerekli ekipman kapasitesinde azalmalara yol açarak ek kazanımları da ortaya koyar. Isıl depolamada ikincil sermaye maliyetleri de düşük olabilir. Örneğin elektrik tüketimi pik enerji talebi düşük olduğundan azaltılabilir. Kaynaklar [1] MacCracken, 2004, Thermal Energy Storage In Sutainable Buildings, ASHRAE Journal, September [2] ASHRAE Application Handbook, 2006, Thermal Energy Storage, Chapter 34.

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik Tesisat Tasarımı Dr.

LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik Tesisat Tasarımı Dr. LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik esisat asarımı Dr. İbrahim ÇAKMANUS Anahtar kelimeler: enerji verimliliğine bütünsel bakış, enerji simülasyonu,

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir.

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir. 83. Sayının ekidir. HVAC SİSTEM ANALİZİ VE SİSTEM SEÇİMİ Bir Sistemin Seçimi HVAC Sistemleri ve Ekipmanı Yer Gereksinimleri Hava Dağıtımı Boru Tesisatı Sistem Yönetimi Bir HVAC sistemi, belirli bir mahalde

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum İbrahim Çakmanus (1), Arif Künar (2) Özet Tarihi ve sanat eserlerinin kültürel ve maddi

Detaylı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı 93. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA _ 747 GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA Andrea KINDINIS Stefano P. CORGNATI Emanuele BIANCO Zerrin YILMAZ ÖZET Güneşle soğutma sistemleri, konut

Detaylı

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ HİLMİ ÖZTEMİR MAKİNE MÜH. EVD ENERJİ YÖNETİMİ r01_01092010-1- Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Basitliği, kolay elde edilebilirliği

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FİLTRE SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim ÇAKMANUS, Dr. Mak. Y. Müh. (*) www.cakmanus.com.tr

ENDÜSTRİYEL FİLTRE SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim ÇAKMANUS, Dr. Mak. Y. Müh. (*) www.cakmanus.com.tr ENDÜSTRİYEL FİLTRE SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İbrahim ÇAKMANUS, Dr. Mak. Y. Müh. (*) www.cakmanus.com.tr Özet Çevre ve insan sağlığına verilen öneme paralel olarak iç ve dış mekanlarda endüstriyel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Geleneksel binalarla yeşil binalar arasında enerji kullanım oranları; Kullanılan enerji çeşitleri ve miktarları bakımından

Detaylı

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI Semih ÖNCÜL Eser Holding A.Ş. Turan Güneş Bulvarı Cezayir Cad. 718. Sokak No:14 Çankaya / Ankara soncul@eser.com ÖZET: Yapı sektörünün enerji tüketiminde

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Enerji Verimli Sanayi

Enerji Verimli Sanayi Enerji Verimli Sanayi Türkiye, doğusundan batısına Cumhuriyet tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türk ekonomisi her gün büyüyor. Ülkemizde dünyanın sayılı projelerinin

Detaylı

içinde Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı

içinde Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı 29 TTMD Ocak Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri Variable Refrigerant Flow (VRF) Air Conditioning Systems Fatma ÇÖLAŞAN Özet Enerji giderlerinin azaltılması 1970 lerden bu

Detaylı

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh 9 Haziran 2014 1 1.GİRİŞ İller Bankası nın son yıllarda Kentsel dönüşüme vermiş olduğu destek modern ve akıllı kentler

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ Isıtma/soğutma sektörünün geleceğini iki temel unsur belirleyecektir. Birincisi klasik enerji kaynaklarındaki azalma ve buna bağlı olarak bu enerji kaynaklarının

Detaylı

Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Alternatif

Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Alternatif Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 135 151 Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Alternatif Sistemlerle Karşılaştırılması

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMİK SANTRALLERDE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI- E.Ü.A.Ş. SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ Mümin TAŞKINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi

Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi Halime PAKSOY 1, Hunay EVLĐYA 1, Bekir TURGUT 2,Muhsin MAZMAN 3, Yeliz KONUKLU 1, Özgül GÖK 1, Metin Ö. YILMAZ 1, Selma YILMAZ

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı