TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri - Türkiye de Yerleşme

2 TÜRKİYE DE NÜFUS VE YERLEŞME TÜRKİYE DE NÜFUS VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FİZİKİ (DOĞAL) FAKTÖRLER Yer şekilleri (yükselti, eğim, bakı) İklim (sıcaklık ve yağış) Su kaynakları Jeolojik yapı Toprak özellikleri Bitki örtüsü BEŞERİ FAKTÖRLER Göçler Madencilik ve ormancılık Teknolojide ve bilimdeki gelişmeler Turizm, sanayi ve ticari faaliyetler Ulaşım Tarihi, Askeri ve Siyasi faktörler Ekonomik faaliyetler (sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, madencilik balıkçılık vs) BULGARİSTAN YUNANİSTAN Yıldız Dağları M A R M A R A D E N İ Z İ Biga Tarımadası Kıyı Ege Menteşe Çatalca Kocaeli Bursa Teke Eskişehir Antalya TÜRKİYE DE NÜFUSUN DAĞILIŞI A K D E N İ Z Zonguldak K A R A D E N İ Z Ankara Taşeli Tuz Gölü çevresi Çukurova Samsun Gaziantep Doğu Karadeniz Sık Nüfuslu Erzurum Kars Diyarbakır Batman GÜRCİSTAN ERMENİSTAN İ R A N Seyrek Nüfuslu TÜRKİYE DE YOĞUN NÜFUSLU YERLER Çatalca - Kocaeli Platosu: Ekonomik faaliyetlerin, ticaret ve sanayinin gelişmiş olması nedeniyle çok nüfuslanmıştır. Türkiye de nüfusun en kalabalık olduğu yerdir. Nüfuslanmasında iklimin elverişli olmasının yanısıra önemli ticaret yolları üzerinde bulunması ve tarihi geçmişininde etkisi vardır. Kıyı Ege Ovaları: İklimin elverişli ve toprakların verimli olmasının yanısıra İzmir in burada bulunması nüfuslanmasını arttırmıştır. Zonguldak ve çevresi: Madencilik faaliyetlerine bağlı olarak iş olanaklarının çok olması ve yörede Ereğli ve Karabük demir-çelik fabrikalarının bulunması nüfuslanmasını etkilemiştir. Çukurova: İkliminin elverişli olmasının yanısıra verimli tarım alanlarının bulunmasına bağlı olarak ham madde üretimi kolaylaşmış bu durum da sanayi faaliyetlerini arttırmıştır. Diğer sık nüfuslu alanlar ise, Bursa, Adapazarı, Yalova, Samsun, Trabzon, Ordu, Gaziantep, Diyarbakır, Batman gibi alanlardır. TÜRKİYE DE SEYREK NÜFUSLU YERLER Tuz Gölü ve Çevresi: Nüfusun seyrek olmasında iklimin elverişsizliği söz konusudur. Özellikle de yağış miktarının az olması ve buna bağlı ortaya çıkan kuraklık etkilidir. Yer şekilleri sadedir. Menteşe Yöresi (Muğla): Yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle seyrek nüfusludur. İklim elverişlidir (Akdeniz iklimi). Yörede nüfus kıyılara toplanmıştır. Nedeni turizm faaliyetleridir. Yıldız Dağları: Engebeli olması ve ana yollara sapa kalması nedeniyle nüfuslanamamıştır. İklim elverişlidir. Teke ve Taşeli Platoları: Arazinin karstik yapıda olması ve buna bağlı olarak engebeliliğin fazla yüzey sularının yetersiz olması nüfuslanmalarını önlemiştir. İklim elverişlidir (Akdeniz iklimi). Biga Yarımadası: Ana yollara uzakta yer alması nedeniyle nüfuslanamamıştır. Hakkâri Yöresi: Yer şekillerinin, yükseltinin dolayısıyla iklimin elverişsizliği nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.

3 TÜRK İ Y E D E N Ü F U S U N TA R İ H S E L D E Ğ İ Ş İ Mİ 1927 de yapılmış olan ilk nüfus sayımında, daha öncesinde resmi bir sayım olmadığı için artış oranı bilinmemektedir. İlk sayımdan günümüze kadar nüfusumuz sürekli olarak artmıştır. En düşük nüfus artışı döneminde olmuştur. Bunun nedeni II. Dünya Savaşı nda seferberlik ilân edilmiş ve erkek nüfus silah altına alınmıştır , ve dönemlerinde nüfus artış oranımız sürekli artış göstermiştir sayımında ülkemiz nüfus artış hızı düşmüştür yılından itibaren nüfus artışında düşme başlamıştır. Bu durumun nedenleri; kadınların iş hayatına daha çok katılması ve doğurganlık hızının düşmesidir. Nüfus (Milyon) Nüfus artış hızı (Binde) Nüfus Sayım Yılları TÜRK İ Y E D E N Ü F U S U N YA P I SA L Ö Z E L L İ K LERİ a) Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş piramidinin taban kesimi nispeten geniştir. Bu durum genç nüfusun fazlalığını, yaşlı nüfusun ise azlığını göstermektedir. Nüfusun yarısından fazlası yaş grubu içinde yer almaktadır. Buna göre, nüfusun yarısından fazlasını ekonomik bakımdan aktif nüfus (çalışabilir) oluşturmaktadır. Nüfusun yaklaşık 1/3 ü 0-14 yaş grubunda yer alır. Bu oran, nüfusun genç bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Nüfusunun yarısı 0-25 yaş arasındaki çocuk ve genç nüfustan oluşmaktadır. Nüfusun üçüncü yaş grubunu 65 yaş ve üzerindekiler oluşturmaktadır. Yaşlı nüfus oranı geçmiş yıllara göre artma eğilimi içindedir. Bunda tıptaki gelişmelerin ve yaşam düzeyinin yükselmesinin etkisi büyüktür. Nüfus Piramidi 2010 Yaş Grubu Erkek Kadın 5 b) Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Günümüzde tarımda çalışanların oranı yaklaşık % 25,2 dir. Bu oranın yakın gelecekte tarımda modern yöntemlerin yaygınlaşması ve sanayileşmenin gelişmesine bağlı olarak daha da azalacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de çalışan nüfusun en yüksek olduğu ikinci faaliyet kolu hizmet sektörüdür. Günümüzde hizmet sektöründe çalışanların oranı yaklaşık % 49.6 dur. Çalışan nüfusun en fazla olduğu ikinci sektör sanayi sektörüdür. Bu sektörde çalışanların oranı % 26.2 dir. 0 % 5 Sanayi % Hizmet Tarım % 25.2 % 48.6 c) Nüfusun Cinsiyet Durumu 2012 yılında Türkiye nin toplam nüfusu kişidir. Erkek nüfusun oranı % 50,2 iken kadın nüfusun oranı ise % 49,8 dir. Yani Türkiye nin kadın-erkek nüfusu birbirine hemen hemen eşit durumdadır. d) Nüfusun Eğitim Durumu 2012 yılı verilerine göre, okuma yazma bilmeyen % 5, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen % 7 oranında nüfusumuz var. İlkokul mezunu oranımız; % 28 dir. İlköğretim diplomasına sahip olanların oranı % 21, % 5 ortaokul veya dengi okul mezunumuz, lise veya dengi okul mezunumuzun oranı % 22 dir. Yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranı % 11 dir. e) Kır ve Kent Nüfusu 1927 de nüfusun % 76 sı kırsal nüfus, % 24 ü kentsel nüfustu yılına kadar sürekli artış gösteren kent nüfusunun oranı bu tarihten itibaren kır nüfusundan daha fazla olmuştur. Bunda kentsel nüfusun doğal artışına ek olarak, köylerden kentlere doğru gerçekleşen hızlı göç hareketinin de etkisi vardır nüfus sayımına göre nüfusumuzun % 76 sını kentsel nüfus, % 24 ünü kırsal nüfus oluşturmaktadır. Bu durum sanayileşme ve ekonomik gelişmenin bir sonucudur.

4 T Ü R K İ Y E D E Y E R L E Ş M E TÜRKİYE DE MESKEN TİPLERİ Ahşap Meskenler Yağış miktarının fazla olduğu, taş, tuğla ve kerpiç gibi yapı malzemelerinin bulunmadığı veya az bulunduğu ormanlık alanlarda yaygın olarak görülür. Türkiye de Karadeniz Bölgesi nde dağların denize bakan yamaçları ile Marmara Bölgesi nin Yıldız Dağları ile Güney Marmara Bölümü nde orman içindeki meskenlerin çoğu ahşaptır. Toprak (Kerpiç) Meskenler İç bölgelerimizde kurak ve yarı kurak iklime sahip kırsal yerleşmelerin büyük bir kısmında toprak evler yaygındır. Yeterli ağaç veya mesken inşaası için elverişli taşların olmadığı İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ndeki kırsal alanlarda topraktan yapılmış olan evler hâkimdir. Taş Meskenler Kalker, granit, şist ve dış püskürük kayaçlar (bazalt, andezit gibi ) mesken yapımında en fazla kullanılan kayaçlardır. Doğu Anadolu nun volkanik arazilerinde bazalt, Ege ve Akdeniz in genelde kalker yapılı meskenler görülürken Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin de meskenlerin yumuşak kireç taşları ile yapılmaktadır. Hımış Meskenler Genellikle bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak alanlar ile bitki örtüsünün gür olduğu nemli ve yağışlı bölgelere geçiş sahalarında (İç Anadolu dan Karadeniz e ya da Marmara ya geçiş sahaları) görülen bir konut tipdir. Daha çok Batı Anadolu da, Marmara (Kütahya, Balıkesir, Bursa) ve İç Anadolu nun kuzeyinde (Beypazarı, Safranbolu, Tokat, Kastamonu, Amasya yöreleri) kullanılır. TÜRKİYE DE YERLEŞME ŞEKİLLERİ KIR YERLEŞMELERİ LÜKLERİNE GÖRE KÖYLER DEVAMLI YERLEŞMELER KÖY İDARİ ALANINDAKİ KIR YERLEŞMELERİ DOKULARINA GÖRE GEÇİCİ YERLEŞMELER TOPLU YERLEŞMELER DAĞINIK YERLEŞMELER TÜRKİYE DE YERLEŞMELER Çiftlik Mezra Yayla Ağıl Mahalle Divan Kom Dam Oba KENT YERLEŞMELERİ LÜKLERİNE GÖRE EKONOMİK FOKSİYONLARINA GÖRE KÜLTÜREL FONKSİYONLARINA GÖRE İDARİ FONKSİYONLARINA GÖRE ASKERİ ŞEHİRLER Küçük Kent Tarım Üniversite Turizm Orta Büyüklükteki Kent Kentleri Ulaşım Büyük Kent Sanayi ve Madencilik Metropol Kent Ticaret ve Liman Başkent Askeri Birlikler

5 A. Kır Yerleşmeleri Ekonomik fonksiyonu tarım ve hayvancılığa dayalı, nüfusu 2000 e kadar olan yerleşmelerdir. Kır yerleşmeleri; 1. Büyüklüklerine göre 2. Dokularına göre olmak üzere iki başlık altında incelenir. a) Köy Yerleşmeleri 1. B ü y ü k l ü ğ ü n e G ö r e K ı r Ye r l e ş m e l e r i Nüfusu 2000 den az olan, cami, okul, otlak, yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanların bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte oluşturdukları yerleşme birimidir. b) Köyaltı Yerleşmeleri Muhtarın sorumluluğunda olan, köyden küçük yerleşmelerdir. Devamlı ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. D e v a m l ı Ye r l e ş m e l e r G e ç i c i Ye r l e ş m e l e r Mahalle Köyden ayrılmış fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı bir köy olarak kabul edilmeyen yerleşmelerdir. Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Marmara ve Ege Bölgeleri nde görülür. Çiftlik Köy ve kent yerleşmelerinin uzağında, geniş bir toprak mülkiyeti içinde oluşmuş küçük bir yerleşme biçimidir. Marmara (Trakya), Ege, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri nde yaygındır. Yayla Türkiye de en yaygın ve en önemli geçici kır yerleşme biçimlerindendir. Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu olup Doğu Anadolu Bölgesi nin özellikle batısında da yaylalara rastlanır. Oba Temel ekonomik geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık olan aile ve aşiretlerin kurdukları, çoğunlukla çadırdan oluşan geçici yerleşmelerdir. Ege Bölgesi, Doğu Karadeniz Orta Karadeniz ve Güney Marmara bölümleri ile Toroslar da rastlanır. Mezra Türkiye nin doğusunda yaygın olarak görülen yerleşmelerdir. Hayvancılığın yanı sıra tarla bitkileri de yetiştirilmektedir. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölümü nde görülür. Divan Samsun - Bolu - İstanbul üçgenindeki alanda görülen ve mahalle yapısında olan bir yerleşme biçimidir. Tahıl tarımı başta olmak üzere tarla ürünlerinin üretimi ön plana çıkmıştır. Kom Hayvancılık faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulmuş olan Doğu Anadolu ya özgü geçici bir köy altı yerleşme biçimidir. Dam Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, tarım arazilerine zarar vermemeleri için götürüldükleri yerlerdir. Ege Bölgesi, Göller Yöresi, Gökçeada ve Bozcaada da yaygındır. a. Toplu Yerleşmeler Toplu yerleşme tipinde evler birbirine yakın inşa edilmiştir. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu yarı kurak alanlarda en yaygın görülen yerleşme dokusudur. Toplu yerleşmeler, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara da dikkati çeker. 2. D o k u l a r ı n a G ö r e K ı r Ye r l e ş m e l e r i b. Dağınık Yerleşmeler Evler, birbirine uzak inşa edilmiştir. Arazinin çok engebeli, tarım alanlarının küçük ve parçalı olduğu alanlarda dağınık yerleşme yaygındır. Dağınık yerleşmeler daha çok Karadeniz (özellikle Doğu Karadeniz Bölümü), Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde görülür. Bu tip köylerimizde başlıca geçim kaynakları; bahçe tarımı ve hayvancılıktır. Ağıl Kış mevsiminde karın az düştüğü veya hiç yağmadığı yerlerde, doğal malzemelerle yapılmış duvar ya da çitlerin kuşattığı, küçükbaş hayvanların barındığı, tek bir çoban evinden oluşan yerleşmelerdir. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri nde daha yaygındır.

6 B. Kent Yerleşmeleri 1) Büyüklüklerine Göre Kentler a- Küçük Kent: Nüfusu ile arasında olan şehirlerdir. Türkiye deki ilçe merkezlerinin çoğu küçük şehir grubunda yer alır: Karaisalı (Adana), Gölbaşı (Adıyaman), Çay (Afyonkarahisar), Merzifon (Amasya), Kızılcahamam (Ankara), Korkuteli (Antalya), Arhavi (Artvin) gibi. c- Büyük Kent: Nüfusu ile arasında olan şehirlerdir. Trabzon, Elazığ, Adapazarı, İzmit, Zonguldak, Samsun, İskenderun. b- Orta Büyüklükteki Kent: Nüfusu ile arasında olan şehirlerdir. Yurdumuzda orta büyüklükteki şehirlerin bir kısmı gelişerek büyük şehir grubuna dahil olmuştur. Yüksekova (Hakkâri), Dörtyol (Hatay), Silifke (İçel), Balçova (İzmir), Kars, Develi (Kayseri) d- Metropol Kent: Nüfusu den fazla olan şehirlerdir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Diyarbakır ve Mersin örnek olarak verilebilir. 2) Ekonomik Fonksiyonlarına Göre Kentler a- Tarım Kenti: İnsanların temel geçim kaynaklarının tarım ürünlerinden sağlandığı kentlerlerdir. İnegöl, Rize, Yozgat, Ödemiş, Söke, Ceyhan, Kadirli, Akhisar, Bergama, Turgutlu, Salihli, Niksar gibi. b- Sanayi Kenti: Şehrin gelirinde sanayi ürünlerinin payının önemli olduğu yerleşmeler bu gruba girerler. İstanbul, İzmit, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Bursa, Gebze, Adapazarı, Kırıkkale, Kayseri, Batman gibi. c- Maden Kenti: Çeşitli madenlerin çıkarıldığı veya işlendiği ve buna bağlı olarak nüfusun arttığı şehirlerdir. Zonguldak, Batman, Murgul, Yatağan, Ergani, Soma, Tavşanlı, Seydişehir, Divriği, Maden, Susurluk gibi. d- Turizm Kenti: Bazı şehirlerimiz gelirini önemli ölçüde turizmden sağlarlar. İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Fethiye, Bursa gibi. e- Liman Kenti: İthal ve ihraç ürünlerimizin deniz yoluyla geldiği limanlara sahip şehirlerdir. İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Antalya, Samsun, Zonguldak ve Trabzon, İzmit, Bandırma, Karadeniz Ereğlisi ve Hopa gibi. f- Ulaşım Kenti: Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan ve gelişmişliğini bu işlek yolların avantajıyla sağlayan şehirlerdir. Eskişehir, Konya, Afyon, İstanbul, Ankara, Kayseri gibi. 3) Kültürel Fonksiyonlarına Göre Kentler a- Üniversite Kenti: Üniversite ve yüksek okulların bulunduğu, sanat, bilim ve kongre etkinliklerinin düzenlendiği, tarihi zenginliklere sahip şehirlerdir. İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Bursa, Eskişehir gibi. 4) İdari Fonksiyonlarına Göre Kentler a- Başkent: Türkiye nin en büyük idari şehri Ankara dır. Ankara nın büyüyüp gelişmesinde başşehrimiz olması önemli rol oynamıştır. 5) Askeri Kentler Ülke savunması için hayati önem arz eden yerlerde kurulmuş olan kentlerdir. Gölcük, Sarıkamış, Polatlı, Malatya, Burdur, Çorlu, Erzincan, Erzurum gibi.

7 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de nüfusun yıldan yıla artmasının ortaya çıkardığı sorunlar arasında gösterilemez? A) Temel ihtiyaç maddelerinin karşılanmasında zorlukların yaşanması B) Temel tüketim maddelerine olan ihtiyacın artması C) Toplumsal sıkıntıların artması D) Eğitim ve sağlık alanında aksamaların yaşanması E) Yatırımların plansız dağılması 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin genç nüfuslu olduğuna kanıt olarak gösterilemez? A) Yaş bağımlılık oranının yüksek olması B) Kadın ve erkek nüfusunun dengeli olması C) Yaşlı nüfus oranının az olması D) Çalışma yaşının düşük olması E) Okul çağındaki nüfusun fazla olması 2. Tarımsal nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. diyen biri, bunu özellikle hangi coğrafi bölgemiz için söylemiş olabilir? A) Karadeniz Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Marmara Bölgesi D) Akdeniz Bölgesi E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 5. Türkiye de kent ve kır nüfusu dengeli olarak dağılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi kent nüfusunun fazla olduğu yerlerin genel özelliklerinden değildir? A) Aile başına düşen çocuk sayısının az olduğu yerlerdir. B) İç göç alan yerlerdir. C) İş olanaklarının kırsal alana göre fazla olduğu yerlerdir. D) Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yerlerdir. E) Kuru tarım yönteminin yaygın olduğu yerlerdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüksek olmasının ortaya çıkarabileceği sosyo - ekonomik problemlerden biri değildir? A) Doğal kaynakların kullanım hızının artması B) Kişi başına düşen milli gelirin azalması C) İşsizlik oranının artması D) Ülke nüfusunun artış hızının düşmesi E) Demografik yatırımların artması 6. Türkiye de nüfusun dağılışı düzenli değildir. Nüfusun dağılışında daha çok doğal faktörlerin etkili olduğu görülür. Bu durum Paragraf aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa daha doğru olur? A) Türkiye de gelenek ve göreneklerin nüfusun dağılışını etkilediği gösterir. B) Türkiye de sanayi ve ticari faaliyetlerin geliştiğini gösterir. C) Türkiye nin ekonomik yönden gelişmediğini gösterir. D) Türkiye de toprak dağılışının farklılıklar gösterdiğini gösterir. E) Türkiye de turizm çeşitliliğinin olduğunu gösterir. 1. B 2. C 3. D 4. B 5. E 6. C

8 7. Topoğrafik özelliklerden olan dağların uzanış doğrultusu nüfus dağılışını etkiler. Dağların kıyı çizgisine paralel olarak uzandığı kıyılarda kıyılarla iç kesimler arasında ulaşımın zorlaşmasının yanısıra, iç kısımlar daha az yağış alır. Bu durumda, bu tür alanlarda nüfusun kıyılara toplanmasına neden olur. Buna göre, aşağıda verilen yörelerden hangisinde dağların kıyı çizgisine göre uzanışından dolayı nüfusun iç kesimlere daha fazla yayılmasına olanak sağlamıştır? A) Antalya B) Giresun C) İzmir D) Rize E) Ordu 10. Başta Trakya olmak üzere, Batı Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri nde yaygın olarak bulunan köy altı yerleşmelerden biridir. Köy ve kent yerleşmelerinin uzağında kurulmuş genellikle geniş bir toprak mülkiyeti içinde oluşmuş küçük yerleşim birimleridir. Genel olarak tarım, hayvancılık ya da her ikisi birden yapılır. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan köy altı yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezra B) Oba C) Kom D) Divan E) Çiftlik 8. Yerleşme alanlarında evlerin yapı malzemelerini genellikle doğal koşullara bağlı olarak çevredeki yapı malzemeleri belirler. Bazı yerlerde yağışın fazlalığına bağlı olarak ahşap, bazı yerlerde de yağışın azlığına bağlı olarak kerpiç evlere rastlanır. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli olan yerlerden hangisinde evlerin yapımında çoğunlukla ahşap malzeme kullanılmıştır? A) Iğdır B) Antalya C) Rize D) Mardin E) Eskişehir 11. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin genellikle çadırlardan oluşan ve yaz aylarında yerleşilen geçici yerleşmelerdir. Akdeniz Bölgesi ndeki yörüklerin geleneksel yaşamları şekillleridir. Geleneksel karakterini koruduğu yerlerin başında Ordu ve Giresun yöreleri gelmektedir. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan köy altı yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çiftlik B) Oba C) Kom D) Köy E) Yayla 9. Kerpiç, yıllık yağışın az olduğu yörelerde yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Buna göre, kerpiçten yapılmış evlerin aşağıdaki bölümlerden hangisinde daha çok görülmesi beklenir? A) Güney Marmara Bölümü B) Asıl Ege Bölümü C) Orta Karadeniz Bölümü D) Orta Fırat Bölümü E) Antalya Bölümü 12. Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında, çeşitli özellikleri dikkate alınır. Bazı şehirlerde sanayi, ticaret, çeşitli hizmetler, turizm, eğitim, ulaşım vb. birçok sektör bir arada bulunur. Bazı kentlerde ekonomik faaliyetlerden birkaçı bir arada bulunabilir. Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisi hem sanayi hem de liman kenti olarak nitelendirilebilir? A) Sinop B) Rize C) Antalya D) Ordu E) İzmir 7. C 8. C 9. D 10. E 11. B 12. E

9 BÖLGELER VE ÜLKELER 12. BÖLÜM - Bölge Sınırları Nasıl Çizilir? - Bölge Sınırları Değişir mi? - Beşeri ve Doğal Bölge Sınırları Çakışır mı?

10 O R TA K PAY D A : B Ö L G E Bölg e Sınırları Nasıl Çizilir? Bölge sınırlarının oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan, bölgelerin işlevsel özellikleridir. Örneğin; iklim verilerinde yararlanarak sıcak bölgeler, ılıman bölgeler ya da soğuk bölgeler oluşturulabilir. Bölge sınırı oluşturulurken kullanılacak sabit ve değişken coğrafi unsurlar dikkate alınır. Sabit Unsurlar Değişken Unsurlar İklim Nüfus Yoğunluğu Yer Şekilleri Yerleşim Özellikleri Doğal Bitki Örtüleri Ekonomik Özellikler DOĞAL (FİZİKİ) ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER 1. Yer Şekillerine Göre Bölgeler a. Engebeli Bölgeler: Alp Dağları - Karpatlar - Pireneler - Balkan Dağları Bölgesi gibi b. Düz Bölgeler: Fransa Ovası - Kuzey Avrupa Ovaları - Rusya Platosu Bölgesi gibi 2. İklim Tiplerine Göre Bölgeler Akdeniz İklim Bölgesi, Muson İklim Bölgesi, Çöl İklim Bölgesi gibi 3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler Orman Bölgesi, Savan Bölgesi, Tayga Bölgesi, Step Bölgesi gibi. 4. Su Özelliklerine Göre Bölgeler Van Gölü Kapalı Havzası Bölgesi, Karadeniz Açık Havzası gibi. Bölg e Sınırları Değişir mi? Doğal (Fiziki) özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken dikkate alınan yer şekilleri, iklim özellikleri, doğal bitki örtüsü ve su özellikleri gibi doğal unsurların değişmesi uzun bir zaman süreci aldığından bu unsurlara göre oluşturulan bölge sınırları kolay kolay değişmez. Örneğin; Alp dağlık bölgesi, Muson iklim bölgesi, Tayga ormanları bölgesi, Akdeniz açık havzası bölgesi. Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken dikkate alınan nüfus, yerleşme ve ekonomik beşeri unsurların değişme süreci daha kısa sürede olduğu için bu unsurlara göre oluşturulan bmlge sınırları daha kolay ve hızlı değişmektedir. Örneğin; Avrupa Birliği bölgesi, Batı Avrupa sık nüfuslu bölgesi, Japonya sanayi bölgesi, Ortadoğu petrol bölgesi gibi. Beşeri ve Doğal Bölge Sınırları Çakışır mı? Fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölgeler üzerinde insanın çok çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirdiği bilinmektedir. Yüksek dağlık alanlar bölgesinde bulunan bir elmas madeni, bu alanın aynı zamanda elmas üretim bölgesi olmasını da sağlar. Yani aslında, beşeri bölge sınırları değişken olduğu gibi doğal bölge sınırlarıyla da çakışabilir. BEŞERİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER 1. Nüfus Özelliklerine Göre Bölgeler a. Sık Nüfuslu Bölgeler: Batı Avrupa, Muson Asyası b. Seyrek Nüfuslu Bölgeler: Sibirya, Kuzey Afrika 2. Siyasi ve Askeri Bölgeler Avrupa Birliği, OECD, NATO, OPEC, NAFTA, KEİ gibi 3. İdari Bölgeler Ankara, Paris, Moskova, Londra, Atina, Kahire, Roma gibi EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER 1. Tarım Bölgeleri Mezopotamya, Nil Deltası, Muson Asyası, Çukurova 2. Sanayi Bölgesi Batı Avrupa, Japonya, İzmit, Kayseri, Adana, İstanbul gibi. 3. Maden Bölgesi Petrol Bölgesi, Demir Bölgesi, Kömür Bölgesi, Bakır Bölgesi gibi. 4. Turizm Bölgesi Deniz Turizmi Bölgeleri, Kış Turizmi Bölgeleri, Sağlık Turizmi Bölgeleri, Golf Turizmi Bölgeleri, Yat Turizmi Bölgeleri gibi.

11 HÜRRİCANE AVRUPA ATLAS U HÜRRİCANE AFRİKA TAYFUNLAR HİNT U GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA DÜNYA DA NEMLİ VE KURAK BÖLGELER DÜNYA DA TROPİKAL RÜZGARLAR BÖLGELERİ KUZEY AMERİKA ASYA Kuzeybatı Amerika Büyük Tuz Gölü Çölü ASYA Batı Avrupa KUZEY AMERİKA ATLAS U Orta Asya Çölleri AVRUPA Muson Asyası Arabistan Çölleri Sahra Çölü AFRİKA Endonezya GÜNEY Atakama AMERİKA Çölü Güney Şili Nemli Bölgeler HİNT U Kongo Amazon Namib Çölü Büyük Avustralya Çölü Kalahari Çölü Malezya AVUSTRALYA Doğu Avustralya Kurak Bölgeler (Çöller) ATLAS U HİNT U Yaprak Döken Ormanlar Biyomu Bölgesi Yağmur Ormanları Biyomu Bölgesi Savan Biyomu Bölgesi Tundra Biyomu Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlar Biyomu Bölgesi Ilıman Çayırlar Biyomu Bölgesi Çalılık Biyomu Bölgesi Kutup Biyomu Bölgesi Çöl Biyomu Bölgesi DÜNYA DA ÇIĞ RİSKİNİN FAZLA OLDUĞU BÖLGELER DÜNYA DA BİYOM BÖLGELER İskandinav Dağları Alp Dağları Kayalık Dağları Ural Dağları Kafkas Dağları Himalayalar ATLAS U Klimanjaro Dağı HİNT U And Dağları Çığ riskinin yüksek olduğu bölgeler Dağ Biyomu Bölgesi MARMARA TÜRKİYE DE İKLİM ÇEŞİTLERİNE GÖRE BÖLGELER TÜRKİYE DE ARAZİ KULLANIMINA GÖRE BÖLGELER DENİZİ Yüksek Dağ Çayırları Bölgesi Ormanlık Alanlar Bölgesi Endrüstriyel Bitki Alanları Bölgesi Tarım Alanları Bölgesi Otlak Çayır Alanları Bölgesi Marmara İklim Bölgesi Batı Karadeniz İklim Bölgesi İç Anadolu Karasal İklim Bölgesi Ege Türü Akdeniz İklim Bölgesi Orta Karadeniz İklim Bölgesi Doğu Anadolu Karasal İklim Bölgesi Akdeniz İklim Bölgesi Doğu Karadeniz İklim Bölgesi Güneydoğu Anadolu Karasal İklim Bölgesi Karadeniz Arkası İklim Bölgesi Trakya Tipi Karasal İklim Bölgesi TÜRKİYE DE YAĞIŞ MİKTARINA GÖRE BÖLGELER TÜRKİYE DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE GÖRE BÖLGELER Bağlık bahçelik Alanlar Bölgesi Orman Bölgeleri Bozkır Bölgeleri Orman, Çalılık, Antropojen Bozkır Bölgeleri Maki Bölgeleri Çayır (Alpin çayır, Dağ çayırı) Bölgeleri Yağışın Fazla Olduğu Bölgeler Yağışın Orta Derecede Olduğu Bölgeler Yağışın Az Olduğu Bölgeler

12 1. İklim koşullarının elverişli, su kaynaklarının yeterli, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu alanlar sık nüfuslu bölgeleri oluşturur. Aşağıdaki alanlardan hangisi sık nüfuslu bölgelerden biri değildir? A) Kuzeybatı Avrupa B) Kuzey Amerika C) Güneydoğu Asya D) Orta Asya E) İndus ve Ganj nehri çevresi 4. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde yalnızca doğal koşullar değil, beşeri unsurlar da etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bölgelerin belirlenmesinde kullanılan beşeri bir unsur değildir? A) Tarım faaliyetleri B) Bitki örtüsü dağılışı C) Sanayi faaliyetleri D) Turizm faaliyetleri E) Nüfus hareketleri 2. Coğrafyada, bölgelerin sınırlarının çizilmesinde, önceleri doğal koşullar ölçüt olarak kullanılmış ancak daha sonra, insanın gittikçe artan etkisi de göz önüne alınmıştır. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisi doğal özelliklerine göre sınıflandırılmamıştır? A) Dağlık bölgeler B) Akdeniz iklimi bölgesi C) Maki bölgesi D) Yarı nemli bölgeler E) Tahıl bölgesi 5. Sanayi Devrimi ile birlikte maden işleme de hız kazanmış, madencilik bölgeleri oluşmuştur. Aşağıdaki alanlardan hangisi, Dünya nın önemli maden bölgeleri arasında yer almaz? A) Ortadoğu Petrol Bölgesi B) Hazar Petrol Bölgesi C) Akdeniz Doğalgaz Arama Bölgesi D) Sibirya Kömür Bölgesi E) Avrupa Alsas-Loren Bölgesi 3. Bölge sınırlarının çiziminde doğal ve beşeri unsurlar kriter olarak alınır. Ancak bunlardan bazıları ile çizilen sınırlar kısa sürede değişebilir. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları, diğerlerine göre daha uzun zamanda değişebilir? A) Ortadoğu petrol bölgesi B) Konya tahıl bölgesi C) Akdeniz iklim bölgesi D) Essen sanayi bölgesi E) Doğu Karadeniz arıcılık bölgesi 6. İnsanın faaliyetleri ile ortaya çıkmış fonksiyonel bölgeler, dinamik coğrafi birliklerdir. Hem başka bölgelerde hem de küresel coğrafi kalıplarla sürekli etkileşim hâlindedirler. diyen bir bilim insanı aşağıda verilen bölgelerin hangisini kastetmemiştir? A) Petrol bölgesi B) Tahıl bölgesi C) Sanayi bölgesi D) Orman bölgesi E) Turizm bölgesi 1. D 2. E 3. C 4. B 5. C 6. D

13 7. İklim elemanlarının şekillendirdiği bölgeler klimatik bölgelerdir. Klimatik bölgeler genel olarak sıcak, ılıman ve soğuk olarak üçe ayrılabilir. Buna göre, Türkiye, bulunduğu konum düşünüldüğünde aşağıdaki klimatik bölgelerden hangisinde yer almaz? A) Sert karasal iklim bölgesi B) Akdeniz iklim bölgesi C) Karadeniz iklim bölgesi D) Ilıman karasal iklim bölgesi E) Savan iklim bölgesi 10. Dil, ırk, din gibi kültürel özellikler, yeryüzünde kültür bölgelerinin oluşumunda etkilidir.aşağıda, kültür bölgeleri ve o bölgede yer alan ülkelerden biri verilmiştir. Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Arap Bölgesi - Mısır B) Latin Amerika Bölgesi - Meksika C) İslam Bölgesi - Sırbistan D) Balkan Bölgesi - Bulgaristan E) Slav Bölgesi - Ukrayna 8. İklim elemanlarının şekillendirdiği bölgeler, klimatik bölgelerdir. Yeryüzünde matematik ve özel konum etkisine bağlı olarak çok çeşitli klimatik bölge vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye gibi bir orta kuşak ülkesinde görülebilecek klimatik bölgelerden biri değildir? A) Akdeniz B) Tundra C) Ilıman okyanus D) Karasal E) Sert karasal 11. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan geniş ve verimli topraklar, binlerce yıl önce insanların ilk medeniyetleri kurdukları bölgedir. Sulama ve tarım yapma imkanı, medeniyetin kurulmasında temel güç olmuştur. Aynı bölge, günümüzde sanayinin vazgeçilmez gücü olan petrol nedeniyle daha da değerlidir. Yukarıda sözü edilen ve Türkiye nin de stratejik önemini artıran bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortadoğu B) Uzakdoğu C) İskandinavya D) Latin Amerika E) Kuzey Afrika 9. Bölge sınıflandırmasında doğal ve beşeri özellikler dikkate alınır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bölgelerin hangisinin oluşturulmasında beşeri özellikler dikkate alınmamıştır? A) Türk Dünyası Bölgesi B) Arap Birliği Bölgesi C) Serbest Ticaret Bölgesi D) Avrupa Birliği E) Dağ Çayırları Bölgesi 12. Dil, ırk, din, nüfus dağılış ya da toplanma alanları ile siyasal örgütlenme, kültürü oluşturan özellikler arasındadır. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri ortaya çıkar. Buna göre, aşağıda verilen ülke gruplarından hangisi kültür bölgelerinden biri olamaz? A) Latin Amerika ülkeleri B) Karadeniz çevresi ülkeleri C) Türki Cumhuriyetler D) İskandinav ülkeleri E) Arap ülkeleri 7. E 8. B 9. E 10. C 11. A 12. B

14 13. Ülkelerin sosyal, ekonomik, politik ve askeri güçlerini dikkate alarak bölgesel ve uluslararası güç oluşturabilmek için fiziki ve beşeri koşulları değerlendirdikleri bölgesel kalkınma projeleri vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapımı büyük ölçüde tamamlanmış bölgesel kalkınma projesidir? A) DOKAP B) KOP C) ZBK D) DAP E) GAP 16. Bölge sınırları zamanla değişebilir. Ülkeler arası ilişkilere bağlı olarak askeri ve siyasi birlikler kurulur, zamanla önemini yitirip ortadan kalkabilir. Aşağıdakilerden hangisi zamanla önemini yitirip ortadan kalkan Türkiye nin de bir süre üye olduğu siyasi bölgelerdendir? A) Balkan Antantı B) NATO C) D8 D) G 20 E) Birleşmiş Milletler 14. Aşağıdaki bölgelerden hangisi, sınırları siyasi kararlarla değişebilen beşeri ve ekonomik bölgelerdendir? A) İskandinav bölgesi B) Türk Dünyası bölgesi C) Arap bölgesi D) Avrupa Birliği E) Kuzey Afrika Çöl bölgesi 17. Dünya deprem ve volkanik alanlar dağılış haritalarına bakılarak aşağıdaki bölgelerden hangisini de bulmak mümkündür? A) Jeotermal kaynak bölgeleri B) Düz ovalık bölgeler C) Akarsu aşınım bölgeleri D) Seyrek nüfuslu bölgeler E) Ilıman iklim bölgeleri 15. Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerine göre bölgeler arasında yer almaz? A) Karadeniz iklim bölgesi B) Hakkari dağlık bölgesi C) Maki bölgesi D) Terra rosa bölgesi E) Taş evler bölgesi 18. Taş, konut yapı malzemesi olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır. Hem volkanik arazilerde hem de kolay işlenebilen kalker yapılı arazilerde taş ev bölgeleri oluşmuştur. Aşağıdaki alanlardan hangisinde taş evler bölgesi bulunmaz? A) Akdeniz kıyıları B) Ege kıyıları C) Erciyes Dağı çevresi D) Ağrı Dağı çevresi E) Doğu Karadeniz kıyıları 13. E 14. D 15. E 16. A 17. A 18. E

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

E DE VE NASILY AŞYIORUZ?

E DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE Sosyal Bilgiler Akademik Ders Notları Sayfası Paylaşımıdır.... İbrahim Ulaş Baldemir E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BÖLÜM 8 NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?

BÖLÜM 8 NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ? NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ? TÜRKİYE DE NÜFUSUN VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Doğal Faktörler - Beşeri Faktörler TÜRKİYE DE YERLEŞME - Türkiye de Mesken Tipleri - Türkiye de Yerleşme Şekilleri

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü HAZİRAN 212- ANKARA 1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR 15-19 ŞUBAT AŞIRI SICAKLIKLAR İklim değişikliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi de aşırı hava olaylarının birbiri ardına tekrar etmesidir. 2000 li yılların başından itibaren hemen hemen her sene

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ (2016 Şubat en sıcak Şubat ayı oldu.) 1. Genel Değerlendirme 2016 yılı Şubat ayı Türkiye ortalama sıcaklığı 8,2 C ile 1981 2010 ortalaması olan 3,5 C nin 4,7

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru ESKİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE MUHAFAZA, TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) ESKİ KOD YENİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı