K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer"

Transkript

1 K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Malzeme : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EC-No.Kayıt numarası Kimyasal Ġsmi CAS-No. EC-No. Index No. Styrene ,3-Butadiene Microcrystalline/Paraffin Wax Legal Entity Kayıt numarası Chevron Phillips Chemicals International NV Chevron Phillips Chemicals International NV X XXXX Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP K-Resin SBC Six Pines Drive The Woodlands, TX Lokal : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium SDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Acil durum telefonu: Sağlık: (Kuzey Amerika) MSDS Numarası: /10

2 (Uluslararası) Nakliye: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) China: EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Sorumlu bölüm : Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu Elektronik posta adresi : Web sitesi : Üretici, insan vücuduna kalıcı veya geçici implantasyonu içeren tıbbi uygulamalarda herhangi bir K- Resin SBC maddesinin kullanılmasını önermez. BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanitimi Maddenin veya karışımın sınıflandırması Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketlendirme ve paketlemesine dair (EC) No 1272/2008 No'lu Düzenleme, Ek VI, Tablo 3.1 (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karıģım. Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC) 1999/45/EC Direktifine göre, ürün ne sınıflandırma ne de etiketlendirme gerektirmemektedir. AT-67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine göre bu madde ya da karıģım zararalı değildir. Etiket elemanları Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karıģım. BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi EĢanlamlıları : Pelletized Plastic Karışımlar Zararlı bileşenler Kimyasal Ġsmi Styrene-Butadiene Copolymer CAS-No. EC-No. Index No. Sınıflandırması (EEC/67/548) Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) Konsantrasyon [wt%] GHS'e (Küresel UyumlaĢtırılmıĢ Sistem) göre tehlikeli içerikler içermemektedir. : BÖLÜM 4: Ilk Yardim önlemleri Solunması halinde : Yanma veya aģırı ısıtma sonucu açığa çıkan duman ve tozların MSDS Numarası: /10

3 kaza ile solunması durumunda temiz havaya çıkarınız. Semptomlar devam ederse doktora baģvurunuz. Deriyle teması halinde : EritilmiĢ madde cilde temas ederse, cildi derhal suyla soğutun. Hemen tıbbi yardım alın. KatılaĢmıĢ maddeyi cilt üzerinden soymaya çalıģmayın veya maddeyi çözmek için çözücüler ya da incelticiler kullanmayın. Gözle teması halinde : Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız. Yutulması halinde : Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. BÖLÜM 5: Yanginla mücadele önlemleri Parlama noktası Kendiliğinden tutuģma sıcaklığı Uygun yangın söndürücüler : Su. Su buharı. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Köpük. Bu yüzeyi yakan bir madde olduğundan, mümkünse, bir sis buharı oluģturacak Ģekilde sis ağızlığından su püskürtülmelidir. Yüksek hızlı su uygulaması yanan yüzey katmanını geniģletecektir. Toz bulutu ve toz patlaması riski oluģturabilecek düz akıģların kullanımından kaçının. Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Yangın söndürme sırasında oluģabilecek özel zararlar Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Toz birikmesi, örnek olarak yerde ve kenarlarda, toz birikmesi tutuģma riskine ve ardından alevin yayılmasına veya ikincil patlamalara neden olabilir. : KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Ek bilgi : Bu madde yanıcıdır, ancak kolaylıkla tutuģmaz. Yangın ve patlamaya karģı koruma Tehlikeli bozunma/ayrıģma ürünleri : Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluģturmaktan kaçının; havada dağılmıģ Ģekilde bulunan yeterli konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateģleme kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluģturur. : Basit Hidrokarbonlar. Karbon oksitler. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayilma önlemleri KiĢisel önlemler : Kayma tehlikesini ortadan kaldırmak için süpürünüz. Atıkları solumayınız. Çevresel önlemler : Yerüstü sularının kirlenmemesine dikkat ediniz. Ürünün kanalizasyona karıģmamasına dikkat ediniz. Temizleme yöntemleri : Elektrikli süpürge veya süpürge ile hemen temizleyiniz. MSDS Numarası: /10

4 Ek öneri : Yüzeylerde toz birikintilerinin oluģmasına izin verilmemelidir, çünkü bunlar yeterli konsantrasyonda atmosfere karıģtığında patlayıcı bir karıģım oluģturabilir. Havaya toz karıģmasını önleyin (örneğin tozlanmıģ yüzeyleri basınçlı havayla temizleyin). BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama Elleçleme Güvenli elleçleme önerileri : Ürünün güvenli Ģekilde kullanılması için iyi bakım ve temizlik prosedürlerini uygulayın. Su kaynaklarından ve kanalizasyonlardan uzak tutun. Dökülen pelletler kayma tehlikesi oluģturabilir. Elektrostatik yük birikebilir ve bu malzeme kullanılırken tehlikeli bir durum oluģturabilir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, elektrik toprak bağlantısı ve topraklama gerekebilir ancak bunlar tek baģına yeterli olmayabilir. Elektrostatik yük ve/veya yanıcı atmosfer oluģturma ve biriktirme olasılığı taģıyan tüm iģlemleri (depo ve konteyner doldurma, püskürterek doldurma, depo temizleme, örnek alma, kalibrasyon, anahtar yükleme, filtreleme, karıģtırma, çalkalama ve vidanjör iģlemleri dahil) inceleyin ve uygun azaltıcı prosedürleri uygulayın. Daha fazla bilgi için, OSHA Standardı 29 CFR "Yanıcı ve TutuĢabilir Sıvılar"; Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA 77), "Önerilen Statik Elektrik Uygulamaları"; ve/veya Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) Önerdiği Uygulamalar 2003, "Statik Akım, Yıldırım ve Kaçak Akımlardan Kaynaklanan TutuĢmalara KarĢı Korunma" belgelerine baģvurun. Yangın ve patlamaya karģı korunma önerileri : Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluģturmaktan kaçının; havada dağılmıģ Ģekilde bulunan yeterli konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateģleme kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluģturur. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Genel depolama için öneriler : Kuru bir yerde saklayınız. Ġyi havalandırılmıģ bir yerde saklayınız. : Yükseltgen ve kendi kendine tutuģan ürünlerle birlikte saklamayınız. BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma Mühendislik önlemleri Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kiģisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iģ faaliyetlerini ve çalıģma yerindeki diğer maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iģ uygulamaları bu maddenin zarar verici düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aģağıda sıralanan kiģisel koruyucu ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli Ģartlar altında sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve anlamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar MSDS Numarası: /10

5 Solunum sisteminin korunması : Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Isıtılan madde havalandırma sistemi tarafından yeterli Ģekilde kontrol edilmeyen buhar veya gaz oluģturursa, NIOSH onaylı filtreye sahip bir maske takın. Hava temizleme filtreleri için aģağıdaki öğeleri kullanın: Kontrol dıģı serbest kalma olasılığı varsa, maruz kalma düzeyleri bilinmiyorsa veya hava temizleme filtrelerinin yeterli korumayı sağlayamadığı durumlarda pozitif basınçlı solunum cihazı kullanın. Toplam toz konsantrasyonunun 10 mg/m3 ü geçtiği durumlarda toz maskesi kullanınız. Gözlerin korunması : Sağlıklı kullanım için, yan siperliğe sahip koruyucu gözlük kullanımı iyi endüstri uygulamasıdır. Bu madde ısıtılacaksa, kimyasal koruyucu özellikli gözlük veya yan siperliğe sahip koruyucu gözlük veya yüz koruyucusu takın. Toz oluģma olasılığı varsa, kimyasal koruyucu özellikli gözlükler kullanın. Deri ve vücudun korunması : Ortam sıcaklıklarına uygun, temiz ve koruyucu giysilerin kullanılması sektör genelinde önerilen bir uygulamadır. Madde ısıtılacak veya eritilecekse, eritilen ürünün sıcaklığına dayanabilecek Ģekilde termal yalıtımlı, ısıya dayanıklı eldivenler takın. Bu madde ısıtılacaksa ve mühendislik denetimleri ile iģ uygulamaları yeterli düzeyde değilse, ciltle teması önlemek için yalıtılmıģ giysiler giyin. Koruyucu tedbirler : Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kiģisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iģ faaliyetlerini ve çalıģma yerindeki diğer maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iģ uygulamaları bu maddenin zarar verici düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aģağıda sıralanan kiģisel koruyucu ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli Ģartlar altında sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve anlamalıdır. BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Görünüş Fiziksel hali : küçük toplar halinde Maddenin hali : Katı Renk : berrak ile hafif bulanık arası Koku : Çok az kokulu ya da kokusuz Koku EĢiği Güvenlik bilgileri Parlama noktası Alt patlama limiti Üst patlama limiti MSDS Numarası: /10

6 Kendiliğinden tutuģma sıcaklığı Termik bozunma (dekompozisyon) ph Erime noktası/donma noktası Ġlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Buhar basıncı Nispi yoğunluk Yoğunluk Su içinde çözünürlüğü Dağılım katsayısı ( n- oktanol/su) Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü AkıĢkanlık (viskozite, dinamik) AkıĢkanlık (viskozite, kinematik) Rölatif buhar yoğunluğu BuharlaĢma oranı : Basit Hidrokarbonlar Karbon oksitler : Ihmal edilebilir : uygulanmaz Uçucu madde yüzdesi : 0,2 % BÖLÜM 10: Kararlilik ve tepkime Reaktivite : Bu malzemenin, normal ortam ve beklenilen depolama ve elleçleme koģullarındaki sıcaklık ve basınç altında reaktif olmadığı düģünülür. Kimyasal stabilite : Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç Ģartları taģıma. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Kaçınılması gereken durumlar : Yüksek sıcaklıkta uzun süreyle saklamaktan kaçının. Kaçınılması gereken malzemeler : Güçlü oksitlendirici ajanlarla temasından kaçınılmalıdır. Termik bozunma : Basit Hidrokarbonlar, Karbon oksitler (dekompozisyon) MSDS Numarası: /10

7 Tehlikeli bozunma/ayrıģma ürünleri : Basit Hidrokarbonlar Karbon oksitler BÖLÜM 11: Toksikoloji bilgisi K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Akut oral toksisite : Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Akut solunum(inhalasyon) : Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir toksisitesi K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Akut dermal toksisite : Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Hassasiyet : Laboratuvar hayvanlarında duyarlılığa neden olmadı. BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi Ekotoksisite Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik) Biyoakümülasyon : Biyoakümülasyon yapmaz. Hareketlilik (Mobilite) : Bu ürün suda çözünmez ve nötr yüzme yeteneğine sahiptir. Bu ürün suda yüzebilir veya batabilir. Biyolojik bozunma : Bu maddenin kolaylıkla biyoindirgenebilir olması beklenmez. Ekotoksikoloji Değerlendirmesi Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Bu malzeme suda yaģayan organizmalar için zararlı olması beklenmemektedir., Balık veya kuģlar, sindirim yollarını tıkayabilecek tabltleri yiyebilirler. BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür. Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüģümünü sağlayın. Bu maddenin atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmıģ olan tehlikeli atık kriterlerini karģılayabilir. Doğru bir belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiģ bileģenlerin incelenmesi gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmıģsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli atık tesisinde bertaraf edilmelidir. BÖLÜM 14: Taşimacilik bilgisi Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve MSDS Numarası: /10

8 yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın). Nakliye Ģartlarıyla ilgili ek açıklamalar için (teknik adları vs.) yurtiçi veya uluslararası nakliye Ģekline özgü ve miktara özgü Tehlikeli Madde Yönetmeliklerine baģvurun. Bu nedenle, burada sunulan bilgiler her zaman konģimentoda belirtilen madde nakliye tanımı ile uyumlu olmayabilir. SDS ve konģimentoda geçen madde alevlenme noktaları birbirinden biraz farklı olabilir. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Ulusal kanunlar Kaza tehlikelerini içeren ana kanunlar : 96/82/EC Düzeltme: /82/EC no'lu direktif uygulanmaz Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya) : nwg suyu kirletmez MSDS Numarası: /10

9 Tebliğ hali Avrupa REACH : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur ABD TSCA : TSCA Envanterinde Kanada DSL : Bu ürünün içindekilerin hepsi Avustralya DSL listesinde yer almaktadır. Avustralya AICS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Yeni Zellanda NZIoC : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Japonya ENCS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Kore KECI : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Filipinler PICCS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Çin IECSC : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler NFPA Sınıflandırması : Sağlık zararlılığı: 0 Yangın tehlikesi: 1 Reaktivite Tehlikesi: Ek bilgi Eski SDS Numarası : Son versiyondan bu yana gerçekleģen kayda değer değiģiklikler kenarda vurgulanmıģtır. Bu versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır. Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taģıma, kullanma, iģleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıģtır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiģ madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıģtırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemiģse. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar ACGIH Hükümete Bağlı Endüstriyel LD50 Öldürücü Doz %50 Hijyen Uzmanları Amerika Konferansı AICS Avustralya, Kimyasal Maddeler Envanteri LOAEL Gözlenen En düģük Advers Etki Düzeyi DSL Kanada, Yerli Maddeler Listesi NFPA Ulusal Yangından Korunma Kurumu NDSL Kanada, Yerli Kaynaklı Olmayan Maddeler Listesi NIOSH Ulusal ĠĢ Sağlığı & Güvenliği Enstitüsü CNS Merkezi Sinir Sistemi NTP Ulusal Toksikoloji Programı CAS Kimyasal Damıtma Hizmeti NZloC Yeni Zelanda Kimyasal Envanteri EC50 Etkili Konsantrasyon NOAEL Gözlenebilir Advers Etki Düzeyi Yok EC50 Etkili Konsantrasyonun %50'si NOEC Gözlenen Etki Konsantrasyonu Yok EOSCA Jenerik Maruziyet OSHA ĠĢ Güvenliği & Sağlığı Ġdaresi MSDS Numarası: /10

10 EINECS MAK Senaryo Aracı Avrupa Petrol Sahalarına Özel Kimyasallar Birliği Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri Almanya Maksimum PEL PICCS PRNT Ġzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir Konsantrasyon Değerleri GHS Küresel Uyum Sistemi RCRA Kaynak Koruma Geri Kazanım Kanunu >= Yüksek veya EĢit STEL Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı IC50 Ġnhibisyon Konsantrasyonunun %50'si SARA Superfund DeğiĢiklikleri ve Tekrar Yetkilendirme Kanunu IARC Uluslararası Kanser AraĢtırmaları TLV EĢik Sınırı Değeri Kurumu IECSC Çin Mevcut Kimyasal Maddeler TWA Zaman Ağırlıklı Ortalama Envanteri ENCS Japonya, Mevcut ve Yeni TSCA Toksik Madde Denetimi Yasası Kimyasal Maddeler Envanteri KECI Kore, Mevcut Kimyasal Envanter UVCB Bilinmeyen veya DeğiĢken BileĢenli, KarmaĢık Reaksiyon Ürünleri ve Biyolojik Maddeler <= Daha Az veya EĢit WHMIS ĠĢ Yeri Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi LC50 Öldürücü konsantrasyon %50 MSDS Numarası: /10

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 2012-03-22. Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : 1094430, 1028357, 1033221, 1031056, 1025157

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 2012-03-22. Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : 1094430, 1028357, 1033221, 1031056, 1025157 Orthoxylene 99% 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : 1094430, 1028357, 1033221, 1031056, 1025157 EC-No.Kayıt numarası Kimyasal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

IPETHENE 4203, 100, 111, 210, 320, 470, 600, 670, 810, 830, 900

IPETHENE 4203, 100, 111, 210, 320, 470, 600, 670, 810, 830, 900 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 169004 Kimyasal Adı Düşük Yoğunluk Polietilen CAS No 9002-88-4 Molekül Formülü (C2H4)n Ürün Tanımı Düşük Yoğunluk

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

YENİ DÜZENLEME TARİHİ 17.11.2014 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ 14.07.2008

YENİ DÜZENLEME TARİHİ 17.11.2014 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ 14.07.2008 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO 0001017933, 0001016804 EŞ ANLAMLILARI KULLANIM Lost Circulation Material; LCM Kayıp Sirkülasyon Malzemesi FİRMA Chevron Phillips Chemical

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 2255 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. CGAS R134a

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. CGAS R134a Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FiRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı HFC 134a Ürün Kodu/No 811-97-2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Firma: 1.3.2 Temsilci: Firma Adı CANTAŞ İÇ

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı