Yahya Kemal in Hastalığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yahya Kemal in Hastalığı"

Transkript

1

2 Prof. Dr. Nihat! Reşat! B elger \ M Yahya Kemal in Hastalığı Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası Sayı: I den Ayrı Basım İstanbul 1959

3 Yahya Kemal in Hastalığı Prof. Dr. NlHAD BEŞAD BELGER P aris de tahsil ettiği zaman tanıdığım Yahya K em al i P aris den İstanbul a döndükten on sene sonra 1922 de Lozan da görmüştüm. Yahya Kemal, A nkara dan Lozan a gelen sulh heyetine m atbuat m üşâviri olarak katılmış, Ruşen Eşref Ü naydın la berâber m atbuat ve istihbârat işlerini idareye memur edilmişti. O zaman 38 yaşm a basmış olan Yahya Kem al i çok değişmiş bulmadım. Evvelki hâline nazaran biraz toplamış, fakat obese denilecek kadar şişmanlamamıştı. P aris de Olduğu gibi sıhhati normal ve neş esi yerinde idi. Eskisi gibi hareketli ve canlı bir genç hâli vardı. Beau Rivage Oteli nde, akşam yemeklerinden sonra buluşur, konuşurduk ve hasbıhâl ederdik. Lozan da berâber geçirdiğimiz bir kaç ay esnâsmda Yahya Kemal sıhhî durumundan asla şikâyet etmediği gibi ben de kendisinde bu bakım dan dikkati çeken gayri tabiî bir hâl görmedim. Lozan konferansı, uzun müzâkere ve münâkaşalardan sonra inkıtâa uğradığı zaman o da bütün heyetle berâber A nkara ya dönmüştü. Bu dönüşten sonra teşrîî ve siyasî hayâta atılmağa kat î karârını vermiş olan Yahya Kemal Lozan a ikinci defâ giden heyete katılmacı. A nkara da kalarak mebus seçilmek için icâbeden teşebbüslere geçti. İkinci Lozan konferansında m atbuat ve istihbârat müdürü sıfatıyle ona ben halef oldum. Lczan da sulh imzâ edildikten sonra heyetle A nkara ya döndüğüm zaman o, Büyük Millet Meclisi nde Urfa mebusu idi. Buluştuk, konuştuk, sıhhati yine ber-kemâl idi. Ben kısa, bir zaman sonra tekrar P aris e dönmek mecburiyetinde kaldım. Yahya Kemal bir müddet mebus olarak A nkara da ikametten sonra Polonya da hüküm etim izi temsil etmek üzere orta elçilik pâyesiyle V arşova ya, oradan, Madrid ve Lizbon elçiliğine tâyin edildiğinden Madrid e gitti. Daha sonra M adrid deki vazifesinden ayrılarak P aris e geldi. Yıllarca Yahya Kemal den ayrı ve uzak kaldıktan sonra Paris de ona lcaj vuştum. Sene 1932 idi. I

4 118 NlHAD REŞAD BELGER Paris de Yahya Kemal i hemen her gün görür- Hastalığın ilk B elirtilen düm y aşj elliye yaklaşmış ve b ir hayli şişmanlamıştı. Y ürüyüşünde eski canlılık hemen kalmamış, nefesinde kolaylıkla farkedilen bir darlık başlamıştı. Karşılıklı iştiyâkımızın ve yeniden buluşmamızın heyecan ve sevinci sükûnet bulduktan sonra ilk sözlerim kendisinden sıhhati hakkında malûmat istemek olmuştu. «Sıhhatim fena sayılmaz, faaliyetim e mâni olmuyor, fakat İspanya da bulunduğum sıralarda bir aralık epiyce şişmanladığımı, fazlaca su içtiğimi görünce meşhur bir profesöre m üracaat lüzûmunu duydum. Profesör M aran an a m üracaat ettim.» dedi. Beslenme hastalıklarında ihtisas sahibi olan bu zâtın pek mâruf bir tıb üstâdı olduğunu bilirim; en salâhiyetli bir doktora mürâcaat etmişsin azizim, cevâbını verdim ve profesörün ne düşündüğünü ve nasıl bir tedâvî tavsiye ettiğini öğrenmek istedim. Sizde şişmanlık ve şeker hastalığı var demiş; mûtâdından az yemesini, pek az ekmek ije et, yeşil sebze ve pek tatlı olmıyan meyvelerden m ürekkep bir gıda rejimini tatbik etmesini ve hergün yürüyerek Sédentaire hayattan çekinmesini tavsiye etmiş. Yahya Kemal Paris de bu rejimi takip etmeye gayret ediyordu. Lâkin aynı zamanda bir ruhî ıztırap içinde kıvranıyor, üzülüyor, sıkılıyor ve neş esini bulamıyordu. Çok konuşmuyor, sükûtu te r cih ediyor ve çok düşünüyordu. Rûhî b ir depression içinde olduğu aşikâr idi. Sıhhî durumuyle candan alâkalandım ve kendisini hem Paris de hem Plombières de tedâvî ettim. Tedâvîrün têsiri ile kanda şeker normal hizaya düştü. Bedenî sıkleti biraz azaldı. Tansiyonu normaldi. Rûhî ıztırâbı dahi pek mahsûs bir derecede hafiflemişti. Plombières de şifâhön bana söylediği bu iyileşmeyi Paris e döndükten sonra mektupla da teyit etti, ve beni sevindirdi. (13 ve 18 Temmuz 1932 de Paris de Celtic Oteli nde yazdığı iki mektup.) Bu mektupların birinde «tedâvîmin vücûda getirdiği farkı bu sabah daha fazla hissettim. Aylarca beni sıkan Paris nisbeten daha mûnis göründü. Öyle zannederim ki gördüğüm k ü r ün têsiri devam edecektir.» diğerinde: S ' V<Vv. \ A, c/v > v» U' ^ <s - à J' 4 y y V? f aût O yo

5 YAHYA K EM ALİN HASTALIĞI Temmuz 1932, Paris Aziz ve muhterem kardeşim doktor! Bundan önce iki mektup takdim etmiştim. «Sıhhatim, eskisinden çok iyidir. İnşallah bu siyakda devam eder. Dün biraz depression gelmiş idi, lâkin bir kaç saat sonra geçti. Bundan anladım ki eskiden olduğu gibi günlerce harap bir vaziyette kalmıyacağım.» diyordu. Görülüyor ki Yahya Kemal in hastalığı ilkönce Ispanya da başlamış ve ondan sonra müzmin bir şekilde devâm edip gitmiştir... Yahya Kemal P aris den ayrılıp A nkara ya dön- ^ ci n s ı y o n x w s c. J, m os ı i *i ı i *,, < _ - _ dükten sonfa kendisinden uzun zaman haber alamadım da ben Yalova Kaplıcaları Müdürü ve Mütehassıs doktoru olarak Paris den İstanbul a dönüp işe başladıktan sonra Yahya Kemal ile yine buluştuk. O târihten, hayâtının sonuna kadar, eski, sıkı ve samimî dostluğumuz devâm etti. Sıhhati ile dâima meşgul olur ve gıda rejimi ile, sigara ve alkollü içkiler hakkında her vakit kendisine izahat vererek müm kün olduğu - kadar sıhhî şartlar dâhilinde yaşamasını temine çalışırdım. Ne çare ki dâima otelde yaşaması, lokantalarda yemek yemesi, rejimini arzu edilen şekilde tatbik etmesine engel oluyordu. Mamâafih ısrarlı ricalarım üzerine arada bir sigarayı ya çok azaltır yahut büsbütün keserdi. Alkollü içkilerden dahî bir m üddet vazgeçtiği olurdu. Nitekim 14 Nisan 1941 tarihli, A nkara dan yazdığı bir m ektupta: s jjuj e r t «* 1 ciai 2 o / cjtssıi> ^ ^ ^ 'V J t c ^ o~>- «Sıhhatim fcnâ değil. Artık emin oldum ki benim asıl derdim nikotindir. Sigarayı çok azalttım, bıraktım gibi. Alkolü haftada bir defâya kadar indireceğim. Bu hafif rejimin iyiliğini şimdiden görmekteyim. Yalnız sizden bir ricam var. Bana her sabah aldığım müshilin bir reçetesini gönderir misiniz?» diyordu. Bir buçuk ay sonra, 30 Mayıs 1941 de yine A nkara dan aldığım biı~ başka mektupta:

6 120 NİHAD REŞAD BELGER ajz>' C-»v. V., I ^ ^ / O ««*., -,V; - - '* :. ^/O -i \;J * ai5> * ^' ^ /- t A-. '» _>v ' 5 r*-'./ Jr 'j rj^_'?c, (fa> * ^ ci > V */ f J / ft)«cr*ii> <X>»v >%!,>/ ç/ y, ' V * l o? <»>. *'/C rjjß-j Cr^/C X -<**«* t (V?«s» J i./ -^-O.- <Oy> *» «J0. ^ - r r - a '* Cr^-" L > A*4 t.. 1 «<*,.- *.... o^. Is 4 ^ t fs* A-W- --X>,C. A.,. ^^ 5 «{ (A 30 Mayıs 1941, Ankara Çok azız kardeşim doktor. Bugün mektubunu aldım. Bu Ankara havası içinde bu sâatde dünyâlar kadar sevindim. «Sıhhatime dâir malûmat istiyorsun, önce, o ciheti arz edeyim: Yedi günden beri kat i olarak sigarayı ve kiiûlü bıraktım. Yâni tek bir sigara içmediğim gibi, küûle benzer bir mayii de ağzıma koymadım. Yemek cihetinden perhize de çok dikkat ediyordum. Ancak dün çok fecî bir baş ağrısı duydum; o kadar ağrılı idi ki başımı gövdemin üzerinde tutamıyordum. Bu hâli sigarayı birdenbire bırakmağa hamlettim. Burada mebus arkadaşlardan, sabık Hatay başvekili bizim Abdurrahman Melik Bey var, iyi bir doktordur. O, tansiyona bakmak liizûmunu hatırlattı. Meclisin doktorunun yanına gittik, hemen tansiyona baktı* 23!... Abdurrahman Bey ve meclisin doktoru vücûdumu muâyene ettiler; başka bir arıza bulamadılar, hattâ şeker tahlili (2) çıktı. Yâni sizin son muayenenizdeki teşhise tetâbuk etti.» dem ekte idi.

7 YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI 121 Yüksek tansiyon, şişmanlık ve diyabet senelerce devam etti. Yahya Kemal in sıhhî durumu yavaş yavaş artarak bozulmakta idi. Sinsi sinsi devâm eden bu anormal durumun bir gün ciddî komplikasyonlara sebep olabileceğini tab an vehham olan Yahya K em al e, kendisini çok k o rk u t madan ölçülü bir iiade ile anlatmaya çalışırdım. Bâzan izahlarım ona o kadar derin bir tesir icra ederdi ki derhal ricalarımı kabul eder, nasihatlerimi tatbîka başlardı. M aateessüf - yaşama şartlarının husûsîyeti sebebiyle - sıhhî kaidelere riâyeti pek devamlı olamazdı. Vaziyet böyle iken günün birinde bir komplikasyon daha zuhûr etti: Yüz felci, konuşmada güçlük, sağ kol ve bacakta hafif bir kuvvetsizlik görüldü. Bunlar da tedavi gördü ve iyileşti. Hulâsa Madrid'de başlıyan diyabet ve şişmanlık yavaş yavaş damar sistemini bozarak tansiyonun yükselmesine ve asabi bâzı ihtilâfların zuhûruna sebeb olmuştu. Yalıya Kemal, 1957 de tedâvî edildiği Cerrahpaşa Hastahânesi nde de yeni ve mühim bir komplikasyon ile Kan K aybı ve Ancnıı ]îa rşıiaşıldı: M akattan kan kaybı. K an, Yahya Kemal i o kadar üzmüş ve sarsmıştı ki sabahleyin tuvalette kanı görür görmez bana hemen telefon ederek «Doktor çabuk gel, çok kan kay

8 122 NİHAD REŞAD BELGER bettim. Heyecanlıyım. Seni bekliyorum.» deyince şimdi geliyorum, cevabını verdim. Beş, on dakika sonra Yahya Kemal in Park Oteli ndeki 165 num aralı odasmdaydım. Kanın rengi kıpkırmızı idi. Mıkdârı kendisini telaşlandıracak kadar fazla değildi. Nezfin emoroid lerden geldiğini fak at zannettiği kadar çok olmadığını izah ederek epeyce bozulmuş olduğunu hissettiğim mâneviyâtını kuvvetlendirmeye çalıştım. Kanamanın tekerrürü ihtimâlini söyliyerek şayet gine kan görülürse mutlaka bana haber vermesini ricâ ettim. Bâzan birkaç hafta ve bâzan birkaç ay fâsıla ile kaybettiği kanın arada bir zift gibi simsiyah renkte olduğunu gördüm. Bunun hazım yollarının yukarıki kısım larından geldiğine kanâat getirdim. Kanamaların tekerrürü mühim anemiye (kansızlık) sebep oldu. Ve Yahya Kemal in ıztırâbını arttırdı. Kendisine kan verilmesi için C errahpaşa H astahânesi ne nakline lüzûm görüldü. Hastahânede icap eden m u ayeneler yapıldıktan ve aneminin derecesi tâyin edildikten sonra lüzûmu kadar kan verildi. Yahya Kemal iyileşti ve otele döndü. Aradan aylar geçtikten sonra aynı durum zuhûr etti. K anam alar ve anemi. Yahya K e mal yine Cerrahpaşa H astahânesi ne nakledildi ve kendisine yine kan verildi. Kandaki kırmızı yuvarlakların sayısı durumuna göre bir milyon veyâ daha fazla arttık tan sonra oteline döndü. Cerrahpaşa Hastahânesi nde Yahya Kemal Profesör Muzaffer Esat Güçhan ve asistanları ile Profesör Kâzım İsmail Gürkan ve muâvinleri farklından dâimi nezâret altında bulundurularak tedâvî edilmekte idi. Profesör İhsan Şükrü Aksel de hastahâneye sık sık uğrar Yahya Kemal i yoklardı. Hastahânede servis şeflerinden en mütevâzı hademeye kadar, herkes, onun sıhhati ile alâkalanmakta ve iyilik haberlerini heyecanla beklemekte idi. Tedâvîde, dikkat ve ihtimamda ve her türlü arzusunun derhal infazında en küçük bir gevşeme ve ihmâl olmadığı muhakkaktır. H astahâneden otele geldikten sonra dahî ayni ihtimam eksilmedi. Profesör M uzaffer Esat Bey in muâvinleri hocalarının direktifiyle otelde anemi tedavisine ve kan muâyenesine muntazaman devam ediyorlar, Yahya Kemal i esaslı nezâret altında bulunduruyorlardı. Ben de berm utat Park Oteli ne sık sık uğrar, yapılan tedâvî hakkında kendisine etraflı îzâhat v erir ve bu tedâviye devâmının zarûrî olduğunu anlatırdım. Yahya K e mal'in Park Oteli nden hastahâneye nakli, hastahâneden Park Oteli ne avdeti bâzan kısa bâzan uzun fâsılalarla senelerce devam etti. H astahânede yapılan muhtelif m uâyeneler ve araştırm alar Yahya K em al in hazım sisteminde herhangi bir karha, habîs bir tüm ör göstermedi, fakat kanam anın (emoroidden gelen nezif müstesna) sebebi ne olduğu anlaşılamadı.

9 YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI 123 Lâkin bugün m ütehassislarca ittifakla kabul edilen bir ilm i hak ik attir ki, barsak kanam alarında yüzde yirm i nisbetinde nezfin sebepleri teşhis ve tesbît edilememektedir. B arsak kanam alarında sür atle gelip geçen, hiçbir habâseti olmıyan ve nörovegetatif patojeni ye bağlı olan nezifler mevcuttur. Fakat ölümle neticelenen ve en müdekkikaane yapılan otopsilerde dahî sebepleri bulunamıyan pek çok vahim kanama vak aları vardır. Gerek hazım cihâzmda gerek cihâz hâricinde yapılan bütün muâyenelerde bağırsak kanamasının sebebi hemen bulunamazsa teşhisi m üm kün değildir. Yahya K em al de de böyle oldu. D urum un bu sarahatine ve yapılan tedâvîlerin isâbetine rağm en hastalığın yıllardan beri devamı sebebiyle ben Yahya Kem al e bir kere de P aris e giderek ilmi değerini pek iyi bildiğim, hazım yolları hastalıklarında ve bilhassa proktoloji dediğimiz rektum ve makad hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ihtisasıyle çok mâruf dostum Doktor Arnous tarafından muâyene ve tedâvî edilmek üzere bir müddet Paris de kalmasını ehemmiyetle tavsiye ettim. Yahya Kemal fikrim i kabulde tereddüd etmedi senesinde P a ris e gitti. Doktor Arnous a Yahya Kemal in hastalığı hakkında düşündüklerimi ve iktizâ eden malûmatı yazdım. Üstad'da mevcûdiyetine kani olduğum emoroidleri tedavi etmesini, hazım borusunun yukarıki kısım larının bilhassa radyolojik m uâyenelerle tam b ir tedkik den geçirilmesini ricâ ettim. Doktor Arnous Yahya Kemal de gayet iri,( adetâ tumorales manzaralı emoroidler görerek bunları tedâvî ettiğini ve makaddan 22 santimetrelik b ir mesafeye kadar endoscopique muayenede herhangi b ir uzvî lésion a te sadüf etmediğini bildiriyordu, başka mütemm im m uâyeneler yapılacağını (Dr. Arnous un P aris den yazdığı 1 H aziran târihli mektup) kendisini dâhiliye m ütehassıslarına ve lüzûm görülürse kan ve şeker hastalıkları m ütehassıslarına muâyene ettireceğini yazıyordu. Doktor Arnous ikinci m ektubunda (Paris 19 H aziran 1957) sclérosantes zerklerle yapılan tedâvî neticesinde nezfin çarçabuk kesildiğini ve onbeş gün zarfında kırmızı yuvarlak sayısının 2,100,000 den 4,100,000 e çıktığını yaptığı diğer muayenelerin normal vaziyet gösterdiğini bahusus kan şekerinin yalnız 1,37 bulunduğunu ve idrarda şeker kalmadığını tebşir ediyordu. O târihlerde Yahya K em al den aldığım iki m ektup Doktor A r nous un verdiği bu iyi haberleri têkid ediyordu:

10 124 NÎHAD REŞAD BELGER Ulvî yaradılışlı, aziz, büyük ruhlu muhibbim, Sizi bu kadar günden beri mektupsuz bırakmak, her saat, her an ruhumun ezâsı olmuştur. Hastalık, yol zahmetleri, sürekli miişkilât, istediğim gibi yazmağa mâni oldu. Paris de altı defâ otel değiştirmeğe mecbur oldum. Bir küçük müddet de Neuilly de Pierre Choré Sokağı nda, bizim doktorun gönderdiği bir klinikte kaldım. Şimdi tedavimden bahsedeyim. Doktor Arnous size yazdığını vâkıâ söyledi. Paris e gelir gelmez, ilk işim Doktor Arnous u görmek oldu. Çok hastası olmasına rağmen, sizin mektubunuzu okuduğu anda hemen hiisn-i kabûl etti. Tedâvîye başladı. Şimdiye kadar, kendi nezâreti altında, muâvini Doktor Partout ya, fâsılalarla altı enjeksiyon yaptırdı. Sizin İstanbul da tahmin ettiğiniz gibi, (emoroid) lerin alt tarafta olduğu tahakkuk etti; başka bir doktora yaptırdığı bir radyografi neticesinde de üst kısımda bir şey olmadığı meydana çıktı. Tanı sizin İstanbul daki tahminlerinizin doğru olduğu sâbit oldu. Yeryüzünde büyük bir insan olduğunuz kadar büyük bir doktor olduğunuz bir kere daha sâbit olmuştur. 12 Haziranda bir kontrol daha yapacaktır. Ondan sonra yir.e onun emrine tâbi olacağım. Paris, fuar münâsebetiyle çok kalabalık; çok pahalı. Bana ettiğiniz iyiliğin şükranını ifâdan âcizim. Bugünlük bu kadar yazabildim. Bütün kalbimle ellerinizi, gözlerinizi öperim. Hayrânımz Yahya Kemal Beyatlı II 27 Haziran 1957, Paris Azız Doktor. Glion dan lütfettiğin mektubu aldım. Sana İstanbul'a iki mektup göndermiştim. İkincisini hâlâ almadığını anlıyorum. Zâten seyahatte olduğunu tahmin ediyordum. Doktor Arnous da iki mektupla tedavi vaziyetini iş âr etmişti. Tabiî hepsini biraz teahhürle alırsın. Doktor Arnous (7) enjeksiyon sonunda vaziyetimin mükemmel olduğunu ve artık İstanbul a dönebileceğimi kanâatle söyledi. Son günü başka bir doktorun yaptığı (rectoscopie) neticesi: Kanın dört milyon yüz bine çıktığını şekerin (absence), albumine in kezâ (absence) olduğunu söyledi. Arnous bıı neticenin fevkalâde güzel olduğunu söyledi. Seniıı büyük insanlığın ve büyük doktorluğunun bir daha hayranıyım. Bu işin kısa bir zamanda, tam bir isabetle bitmesi yalnız senin eserindir. Mektubun geldiği gün, maatteessüf İstanbul'a dönmek üzere tiren ve vapur biletim alınmıştı. Glion a sana gelmek, seni bütün minnetdarhğımfla kucaklamak

11 YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI 125 en büyük enıelimdi. Yazık ki kaabil olmadı. Artık seni İstanbul da görebileceğim; fazlın ve faziletin hâlis timsâli, büyük ruhlu doktorum. Perestişle hayranın Yahya Kemal (1) Elde edilen bu neticeden çok memnun görünen Yahya Kemal, röntken muâyeneleri ve kan tahlilleri yapıldıktan sonra, Dr. Arnous un tasvibi ve m uvafakati ile İstanbul a dönmüştü. Ne yazık ki İstanbul a >avdetinden biraz sonra kanama yine başladı v e,y alıya K em al i bihakkın üzdü. Âdetâ ye se götürdü: Park Oteli 19 Temmuz 1957, İstanbul Çok azız, ulvî yaradılışlı muhibbim. Bilmem bu mektubum sizi Glion'da bulacak mı? Vaziyeti kısaca arz edeyim: 13 Haziranda Doktor Arnoüs un bir kan muayenesi müessesesiııe yaptırdığı, esaslı bir mııâyenede, küreyvât-ı lıamrâ adedi dört milyon yüz bin, emoglobin, yüzde yetmiş beş çıkmıştı. Gece idrarında albumine (absence) şeker de keza (absence) kaydediyordu. Doktor bu raporu aldıktan sonra «Netice hânkıılâdedir» dedi. Bu işiıı böyle hayırlı bir neticeye varışından çok sevindim. Lâkin yine işretten külliyyen mütevakkî idim; bir kadeh alkol almıyordum ve perhize eskisi gibi devâın ediyordum. 8 Temmuzda İstanbul a vardım. Birgüıı, muharrik bir sebep, bir vesile olmaksızın, bir defâlık bir (kanama) oldu. Çok müteessir oldum ve merak ettim. İlk defâ yaptırdığım kan muayenesinde küreyvât-ı hamrânın üç milyon üçyüz bine, ikinci defâ bir muayenede ise iki milyon beşyüz elli bine düştüğü anlaşıldı. Doktor Muzaffer Esad Bey dedi ki: «Paris seyahatiniz ve Doktor Arnous un tedâ\ isi hayırlı ve faideli olmuştur. Çünkü bizim keşfedemediğimiz âmânın ne olduğunu ve mahallini keşfetmiştir. Anlaşılan yakılmamış birkaç emoroid kalmıştır.», I. ; 1 Paris'den ayrılırken Doktor Arnous, her ihtimâle karşı bu hâl nüks ederse, iştîmâl edilmek üzere iki paket anusclérol ampulleri vermişti. Bunları istîmâl ve tatbik husûsunda, Doktor Muzaffer Esad Bey dedi ki: «En doğru tedbîr, Doktor Nilıad Reşad Bey in İstanbul'a avdetini beklemek, -bu ampullerin tatbikini ondan rica etmektir.» İşte aziz Doktorum; vaziyet budur. Yakında gelirseniz mübarek ellerinizle bu belâdan kurtulurum. Eğer avdetiniz uzun sürerse nasıl hareket etmemiz lâzım geldiğini lütfen yazarsınız. Vaziyetin intizâr edilmiyen bir hâl olmasına rağmen bunu bir sukut-ı hayâl 1 Prof. Dr. Nihad Reşad Bclger in, Yahya Kemal Müzesi ne hediye ettiği ve makalesine aynen almadığı bu iki mektup, mecmuamız tarafından, târihî vesika değerleri ve merhum Yahya Kemal in son yıllarındaki hastalığı üzerinde ne ölçüde hassas olduğu düşünülerek, buraya aynen alınmıştır. Mektupların fotoğrafları, Dr. Arnous un mektuplarıyle birlikte, bu yazının sonundadır.

12 126 NİHAD REŞAD BELGER telâkki etmiyorum. Senin nûrânî görüşlerine lâyezâl itimâdım tamamıyle bakîdir. Ancak bir nokta beni ye se sevk ediyor: Kaç defa haplarla ve enjeksiyonla kiireyvât-ı hamrâ dört milyondan fazla yükselmişti. Tedaviyi kestikten sonra kansızlık tekrar baş gösterdi. Ömrümün bakıyyesi böyle tedâvî ile mi geçecektir? Bu'hastalığın kat î bir tedâvîsi yok mudur? Bu ye se düşerken sizin tabâbetdeki kudretinizi, bana karşı gösterdiğiniz hudutsuz şefkati düşününce iimidvâr Oluyorum. Bu perişan satırları bu perişan kafamla ancak yazabildim. Allahın inayeti ile mektubum sizi Glion da bulur ve cevap alırım. Mübârek ellerinizden ve gözlerinizden öperim. Yahya Kemal Beyatlı Hâmış: Aziz Doktorum, bu mektubum size vâsıl olursa dört beş kelimelik bir telgrafla, Park Otel e', bana, mektubumu aldığınızı, avdetinizin târihini bildirir misiniz? Yahya K em al in m ektubunu hüzünle okuduktan sonra bu yeni kanam anın, daha bidâyetden beri düşündüğüm veçhile, barsaklarm yukarıdaki kısım larından geldiğine k a t î bir kanâatle hükmettim. Nezif, bu sefer de tekerrür etti ve şiddetli bir anemiye sebep oldu. Kandaki kırmızı yuvarlakların sayısı çok azaldı ve Yahya Kemal, tedâvî için Cerrahpaşa Hastahânesi ne - maalesef son defâ olarak - nakledildi. Hastahânede tahliller yapıldı, saati saatine, dakikası dakikasına kendisine lüzûmu kadar kan verildi. Her türlü ihtimam ve itinâda asla kusûr edilmeksizin, bu aziz hastamız, devamlı, sıcak bir sevgi ve şefkat havası içinde mükemmel bir tedâvîye tâbi tutuldu. Ne hazindir ki bu defâ bol bol kan verilmesine ve en modern tedâvînin tatbik edilmesine rağmen nezif durdurulamadı. Vaziyet her gün ve her saat fenâlaşmakta ve hayâtı tehlike gösteren çok vahim b ir m âhiyet alm akta idi. Y ahya Kemal, çok üzülüyor, sıkılıyor, bâzan hırçınlaşıyor hattâ bir aralık kan verilmesine bile itirâz ediyordu. Açıktan açığa söylemiyorsa da mühlik bir duruma düştüğünü sezdiği anlaşılıyordu. O esnâda bir gün «Doktor, P aris e bir defâ daha gitsem nasıl olur?» demişti. Esâsen tedâvîsi ile meşgûl olan bizler de daha evvel bunu düşünmüş olduğumuzdan bu son arzûsuna itirâz etmedik. Bunun üzerine Yahya K em al döviz m ü sâadesi ve pasaport istedi ve aldı. Ama artık vaziyeti, Paris seyâhati şöyle dursun, oteline bile dönemiyecek kadar ağırlaşmıştı. Paris e giderse benim behemehâl kendisine refâkat etmekliğimi çok istiyordu. O dere

13 YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI 127 cede ki bu arzûsunun is âfını sûret-i mahsûsada rica etmek için Başvekilimize bir telgraf dahî çekmiş idi. Zavallı Yahya Kemal. Bir taraftan P aris e giderek ilmin en son ilerlemelerinden istiâneleri düşünürken diğer taraftan yarım asırlık kadîm ve sâdık bir dostunun şefkatinden, mânevi ve rûhî tesellisinden mahrum kalmak istemiyordu. A radan birkaç gün geçti. Bütün tedâvîlere rağmen gittikçe artan sürekli nezifler koca şâiri ölümün pençesine kadar sürükledi. K anam a neticesinde husûle gelen semlerden mütevellid derin bir koma içinde, öleceğini anlamadan, hayâta vedâ ederek, dostlarını, hayranlarını ve milletini sonsuz bir mâtem içinde bırakarak aram ızdan ebediyyen ayrıldı. Yahya Kemal, yine Cerrahpaşa Hastahânesi ndeki son hastalığında. Not: Dr. Arnous un m ektubunda bahsi geçen röntken muayenelerine âit filimler Cerrahpaşa Ilastahânesi Kliniği ndedir. Yahya Kemal Enstitüsü yakında, bu filimleri de üstadın hastalığına âit dosyaya ilâve etmek emelindedir.

14 128 N IH A D REŞAD BELGER e u J ^ _ / HOTEL BALTİMORE 88*-*a v e n u e K l é b e r PA R IS A J»-' ** r b*.j** J-* r L^j> <r <a^ a - i- * «-*1* czaaas-*' ù \-& t ~~à ' r *" -7 +* * "T y «/ * " > - * V scrc J Oj> r <A- - : ^ «>>' *w i «V '* ^ * * > - - / * ' >'Z ' ^ ^ 61/ ^ r - ' * «r ^ ' I i ' A 1, - ~ * r * ~. «M<i>-* **>> ^ a^uu <- J-A5 ^ «/,> >»-»*' c ^ ' - C*^ **,... - r.. a C, > c/^0- *-* U>* v ^ ' --it /î (JL * y,,., A / L y Á* U I '* 0 ' S/tJr*+S* ' j>^s» C*i '* **. «* > -* -r i: ~ j j ~-LcT. I "'l«' '***' r * CrJ<,. i *>-*»-** _ 1 jj * ' ' JZiT ejj * C-~v'-> *** -V V ' ^ ^ "*,'y j *-*" '-* t». «yya' il rc1 **J ' f * < t ^ a J ~ LS TİJİ S * > Jí. L C ** ->'- s. <, ^ 1 ^ < s ** - ^ ^ -* > ~ 7> ^ ^ y ^ V c r «a *. ' ^ ^ r / < I

15 YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI 129 HOTEL BALTİMORE 88'! AVENUE KLÉBER PARI S c r - v t- > S' V.A.I5W <- X f c. -- &J /->- - A > r ^ ı ' Xv> A, 0 - ^ ' ' 'T~J*** ^ * ^ c - :</Q ojcr^-'1 W t -> <* CT<mİ> «(f V-T* ^ </ J İ*T (A- -~A> \ cfjc <VA p j - û j r - f * ~ i d 'd? «r - ^ r w» - ^ i-jc~j ö >r ) ip ı~*xj - tj. -«-TL ô «-V-. <CL«jy -«.LT ; *, ) cr~~"jr { 0 -Lv^ } 'a /^ - -i f 'e </ i L-»? J) cu-^üt «/ * wio^a *^T A/t- <«r V Lp1 V* VjM y <' o t -O o S ' T * ^«^A/-*» sa y-«-).î>» _, e^ A > / O ı ^ J a *' o i - «* <ut-i7* * *~ ^ S ^ ~Mo (-«<Lf 'a O O icl_ *»^ <» 0 tjs O U. ı ^ t T ^ ' ^ ç. - w C, <2^-r Q/J -,, v. ^.../' -» > j^ <^- > c/*~ -"-T* - t 6>KA-ua> > ~zuâ< t-? * '^* ; * «5ja/ ^. ^JZSj j _a ^-» «- '" I v> c

16 130 NİHAD REŞAD BELGER YAHYA KEMAL İN HASTALIĞI PARK OTELİ AYAZ-PAŞA t<taw BU t-*b E Y O flm Ttİgr. ı^rtti s PARK- İstanbul İstanbul : T.l.fon ; t 95 PARK OTELİ A Y A Z - P A Ş A l* T A N B U L - B 6 Y 0 Ö L U Talgr. adrsai PARK - İstanbul İstanbul Tslsfon i A - '1 -p-'. ı p r, ' r &l*js f *>j - \Aav <*"* v v- f L f" r -**- yv y ir^ J^r 1 < ^ r ) i ^ ^.-*^S t* İfS~*. ^ ^ V*v> W ^ T* <>^ ^ 'j- p*^ «*> ( C - y,, cs<rr^-< A ^ * r - r " - ^ 7 */*s r -a ~ r* >» v ~ ' >-** " ". ^ v V y r ^ ( ^ ö? ^ ' C-v ı ; j s. - ^ - 4*. jjj} ) yia.^ >f w : c» U s > *-* ^ 6 r>j' Ü-^ >> d ^ * c _ J~ «--f- ^ Cy l > «.c * W «WA«1» *- y / * T v-. İ w *- ^ JZSj j cj> -sja. ^ / -» > ' -* < L _ (v L d ^ c jr çt -t/ y y -V l* t - ' - ^ - f. ^ v- V> d «Y - ; r < ~ > J s *J U n_s. 1 C(S~ -') r r- rt*' / a *w^ J 1 ^ A> ^ t** o - î> ^ C / V ' f v ^ * ^ V. _ y > - -» -- ş *. '. y y - d r* ; > 1 - T r ' ^.>. o. L <Liy «İ^/*a/. V "5 ' V J ^ c -. _, çjj t o o A - l- > 1 0 Xo T ' V' - f ^ yy Ç- VyOTI «Jjj-y *' -* a ; c - /,t_ 4 ^ o- ^ u v ' ^ '-t Y ı ~ e L j-.- y. CAa.. a (^y ky i <2r*--v'"' j r±. Û <~>> 1/->> I /. V -r^* ^ ^ ; - ^ c^s" _,r"' -< 4/.> L*-'* * *-' o - 1 " i> o- ^ ^ r*'^' C*~~ ^ / ^ V - *y.^v JK >J* * f ' X X v r > ' C ^ ^ > L' " -- C/A» İ f a ; * / < 's ^ ' o- -;r:- L _1 i A dl \ -Î> r-~ ı > p -> d ' d ' * i > 6 ' o ^ C j - ^ ^-->*' V- <-ya-» ı c >û-iı' d " 1 «" ^ }, p -d ->*4a ^ V d *. c ---'1 ' J^ p -* * i.,- c / ğs / d vr-'i 5. <- III (devam) iu '\ \. y tc - 1 c*' *' ' -* ' «Y ^ - * r - " ' i P y -: _, ı t r. * S o*0^>u 4 _ <S /» V» ( d' >-, v> -*- <WV 1 r ^ i'j l/ U ' k i e *! ' t^o1* ^ ' - A T «Y O '*' >~ ' -p-' 0 * * ii f. r v ^ V A ^ y ' L - / < v. ' s -~*j y. ^ T., «UXUİ.. d- * '-»-= /-i" * 1 ( j ^ ^ 1 f ">, (' s ^C*l ' " >İ5- ;s.- < III

17 132 NÎHAD RESAD BELGER ikh ARNQUU Mon cher Ami, PARIS, le 1 e r.ju in 1957 J'ai Y.u,- ces jours den iers, votre -.a ad'e 'Monsieur lâiïla KSMAL BEI, que vous avez eu la 7oniillesse de- me confier. J ai trouvé à la recto scopie.des héuorroides internes, tmaoraies, sans aucune autre lésion jusqu'à vingt-deux centimètres. Il est vraisemblable que les émorr?-. les qu il a présentées sont en rapport?vec ces '\6 - morroides volumineuses et pour n'en assurer je lui ' ai fait trois injections sclérosantes qui doivent a r r ê te r l e s h em orroides; c ' e s t ce q u i s ' e s t p r o d u it,/fia is l e r e c u l n 'e s t que d 'u n e sem aine. Par a ilh u r s, j e l u i a i f a i t f a i r e d if f é r e n t s examens e t je v a is l e m ontrer à d es m édecins de m édecine g é n é r a le e t au b e s o in A un hém atologue e t à d ia b é to lo g u e. Je vous tie n d r a i au courant de la.su ite d es événem ents. Je vous rem ercie de v o tr e c o n fia n c e e t vous p r ie de c r o i re,m on cher Ami, h. mes b ie n f i d è l e s pen sées» t Dr. Arnous un, Prof. Nihad Re ad Belger e 1 Haziran 1957 târihli mektubu.

18 YAHYA K EM A LİN HASTALIĞI 133 a *-aévité oz Me.oc6i.Ni: Al. J.Kİ0**01.t? t «L U N s. a U S H E B Ö E S <XV»»«). HA» ^-*5 P a ris, le 19 ju in 1957?ñZ -V/O'jiV ' * ' Mon cher ami, Comme su ite à la premier l e t t r e que je.vous ai adressée, je tie n s à vous donner de trè s bonnes nouvelles de Monsieur Yahya Reniai be. Sous l'a c tio n des in je c tio n s sclé ro santes, ses 'hémorragies anales ont cessé rapidement. La ru...«ration g lo b u laire a passé en 10 jours ae à üooj les autres examens que j ai oï'atioués sont bons en p a r tic u lie r sa glycémie est seulement a 1,37. Il n 'y a pas de sucre dans les u rines. Je lu i ai donné le nom du produit à in je c te r s i par hasard i l a v ait encore besoin d'inje ctio n s sclérosantes» Je vous remercie erieor.e de votre confiance-et vous prie de c ro ire à mes sentim ents fidèlem ent dévoués. Dr. Arnoııs un Prof. Nihad Reşad Belger e 19 Haziran 1957 târihli mektubu. II Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

TABURCUYUZ, YA SONRASI?

TABURCUYUZ, YA SONRASI? TABURCUYUZ, YA SONRASI? Uzm. Hemş. Emel DİLEK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Annem, 67 yaşında, Emekli öğretmen, HT hastası, 2002 yılında geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

ESERLERLE BAŞ BAŞA KALMAK. Hayalinizde yarattığınız bir yerin sadece hayal olmadığının farkına vardığınız bir an

ESERLERLE BAŞ BAŞA KALMAK. Hayalinizde yarattığınız bir yerin sadece hayal olmadığının farkına vardığınız bir an Ece Şenses 21001982 ESERLERLE BAŞ BAŞA KALMAK Hayalinizde yarattığınız bir yerin sadece hayal olmadığının farkına vardığınız bir an oldu mu hiç? Louvre müzesi benim için tam olarak böyle oldu. Sadece benim

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Dr. İsmet Turanlı. Köln

Dr. İsmet Turanlı. Köln Dr. İsmet Turanlı Köln Fertilite bozukluklarında Psikosomatik yönden diagnoz ve tedavi Fertilite bozukluğu olan hastalara prensip olarak BİO-PSİKO-SOSYAL dimensiyonda yaklaşmak lazımdır. Lüzumlu diyagnostik:

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: Τουρκικά Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006 11:00 13:00

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Gemeinsam Verantwortung tragen für ein generationenund kulturenübergreifendes Zukunftskonzept HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Stand Juni 2013 Bakım ve yardım işlemlerinin anlaşılır bir dille anlatımı! ÖNEMLİ

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy: HASTAMIZ UÇAK AMBULANS İLE İSTANBUL A TRANSFER EDİLMİŞTİR 17 Ocak 2014 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN "Biz apartmanlara yabancıyız. Bir ailenin hayatında ev ocak en esaslı bir unsurdur. Bir odanın kapısını açtığım zaman, burada babam doğmuştu, bir sofaya çıktığım zaman, burada halam gelin olmuştu, bahçeye

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı

BAZAL INSÜLIN TEDAVISI IÇIN. başlangıç yardımı

BAZAL INSÜLIN TEDAVISI IÇIN. başlangıç yardımı BAZAL INSÜLIN TEDAVISI IÇIN başlangıç yardımı SAYIN HASTA, Şayet bu küçük broşürü elinizde bulunduruyorsanız doktorunuz, diyabetiniz için bazal insülinli bir tedaviyi uygun görmüş demektir. Bu sizin için

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

YAZAR YASAR KEMAL 35 GÜNDÜR YOGUN BAKIMDA

YAZAR YASAR KEMAL 35 GÜNDÜR YOGUN BAKIMDA Portal Adres YAZAR YASAR KEMAL 35 GÜNDÜR YOGUN BAKIMDA : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 18.02.2015 : http://www.sabah.com.tr/yasam/2015/02/18/yazar-yasar-kemal-35-gundur-yogun-bakimda 1/3 YAZAR

Detaylı

Merhabalar :) Projemde ilk ayı tamamladım, size sürecimden bahsedeyim.

Merhabalar :) Projemde ilk ayı tamamladım, size sürecimden bahsedeyim. Ülke: ispanya Şehir : Lleida Koordinatör Kuruluş : Associació Prosec Ev sahibi Kuruluş : Associació Prosec Proje Adı : Educación en el tiempo libre para niños y jóvenes Başlama Tarihi : 22.05.2016 Bitiş

Detaylı

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ Son 50 yılda organ nakli hızla gelişti ve Türkiye de 2011 de 3.836 nakil yapıldı. Türkiye de yılda 20 bin, Çin de 2 milyon kişi organ bekliyor. Cerrahinin

Detaylı

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir. HİPERTANSİYON Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir? Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim 1923, saat 20.30 Tarih : 28.10.2011 29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biriydi. TBMM de saat 20.30 u gösterirken Anayasa da gerekli değişiklikler yapıldı,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi

için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi Bu ilaç, ek bir denetime tabi tutulmaktadır. Böylece güvenliğe ilişkin yeni bulguların hızlı bir biçimde saptanması mümkün olur. Görülebilen her türlü yan etkileri

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım Doğukan Türkekul Akgün 21302032 TURK 102-1 Seda Uyanık Tarih: 25.09.2014 Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım Budapeşte Gezi Notlarım Lise yıllarımdan beri arkadaşımla her yaz beraber tatile gitme planı yapar

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris.

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris. - Adres Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac 75500 Paris. Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

Turkiye' ye dönmeden önce üniversiteyi kazandığımı öğrenmistim. Hayatımın en mutlu haberini de orada almıştım.

Turkiye' ye dönmeden önce üniversiteyi kazandığımı öğrenmistim. Hayatımın en mutlu haberini de orada almıştım. Meraba, Ben Asena Ünğan. 19 yaşındayım. 1-22 Eylül 2016 tarihinde Güney Kore'de, Incheon, Seoul,Jeonju,Gyeonju ve Busan da bulundum. Güney Kore topraklarına sevdam 9 yaşında iken, Taekwondo ile başladı.

Detaylı

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi B ü l ten Ta r ihi:04. 04.2 0 16 Cilt 1, Sayı 1 M ü dü rü n Adı : Hasa n CE Rİ T M ü dü r Ya rdı mc ı sı nı n A dı : Şe no l T ÜM TA Ş Okulumuzdan Haberler

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA.

An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA. TÜRK ÜROLOJI DERGISI (T. Urol. Derg.) Ci lt : 2. 4. S: 241-246. 1976 PROFÜZ MESANE KANAMALARINDA ACiL TEDAVI (6 SENELiK BiR UYGULAMANıN SONUCLARI) An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA. GIRIŞ

Detaylı

Beynimizi Zinde Tutmak. Dr. Emre Esen Bilecik Devlet Hastanesi 11.03.2015

Beynimizi Zinde Tutmak. Dr. Emre Esen Bilecik Devlet Hastanesi 11.03.2015 Beynimizi Zinde Tutmak Dr. Emre Esen Bilecik Devlet Hastanesi 11.03.2015 Beyin Farkındalığı Haftası Beynin fonksiyonları, Beyin sağlığı, Beyin araştırmalarının yararları hakkında; Toplumda farkındalık

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ) Tedavi planınız kan şekerinizi hedef değerler arasında tutmada daha etkili hale geldikçe, arada sırada hipoglisemi (düşük

Detaylı

Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari

Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari Johannesburg (1) / Maun (9) BU SEYAHATTE... Okavango Deltası Afrika daki en büyük tatlı su alanı olup dünyanın denize açılmayan en büyük

Detaylı

GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 19.12.2012 Ben de bilim insanı olmak istiyorum çünkü pes etmem! (7. Sınıf Aklımda bilim insanlarının da hep doğruyu tam olarak bilemeyecekleri kaldı. Bilim insanlarının

Detaylı

NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN

NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN ferhad ile şirin NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN... Toprağı, dostlarımı, karımı sevdiğim kadar tiyatroyu severim. Sevgilerimin hiç birinde platonik olmadığım gibi; tiyatro sevgimde de platonik değilim...

Detaylı

SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN?

SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN? SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN? Ya pı Kre di Ya yın la rı - 4878 Sa nat - 235 Sen Surat Okumayı Bilir misin? / Selçuk Demirel Editör: İshak Reyna Kitap tasarımı: Selçuk Demirel Grafik uygulama: Süreyya

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Gurur Göç, yazarlığa adım attı

Gurur Göç, yazarlığa adım attı Gurur Göç, yazarlığa adım attı Bodrum da geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşayan 22 yaşındaki Gurur Göç, Erken Gördüm Hayatı adlı ilk kitabını

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD ETİK VAKA TARTIŞMALARI Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD İstanbul da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve film sonuçlarına

Detaylı

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI Güneşli bir günün sabahında, Geyikçik uyandı ve o gün en yakın arkadaşı Tavşancık ın doğum günü olduğunu hatırladı. Tavşancık arkadaşlarına her zaman yardımcı oluyor, ben

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına 23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına Bodrum da 3 yıl önce kaptanlığa başlayan Gül Yavuz, 23 yıl yazılım sektöründe çalıştıktan sonra nasıl yat kaptanı olduğunu ve denizlerde kadın kaptan olmanın

Detaylı

Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nden Diş Doktoru olarak mezun oldum. (1996-2002)

Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nden Diş Doktoru olarak mezun oldum. (1996-2002) NEREYE GİDİYORUZ? BÖLÜM 1 Diş Hekimi olmak, kolay iş değildir! Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nden Diş Doktoru olarak mezun oldum. (1996-2002) Aynı sene, Ankara Üniversitesi Ağız, Diş,

Detaylı

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar.

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar. MESLEĞE VEDA From: Güney Dinç Sent: Wednesday, April 16, 2014 1:56 PM To: Subject: [ÇEHAV] Mesleğe Veda Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum.

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

ISTANBUL ÜNIV. ÖGRETIM ÜYESI ALIM ILANI

ISTANBUL ÜNIV. ÖGRETIM ÜYESI ALIM ILANI YASAR KEMAL IN DURUMU STABIL Portal : www.sonhaberx.com İçeriği : İletişim Teknolojileri Tarih : 21.02.2015 Adres : http://www.sonhaberx.com/d/yasar-kemalin-durumu-stabil_37354 Yaşar Kemal in durumu stabil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu Davlumbaz Zirve (3479 mt) Faaliyet Tarihi 8 9 Ağustos 2015 Yeri Niğde - Aladağlar Süresi 2 gün Türü Alpinizm Güzergah Çukurbağ köyü > Traktör ile arpalık mevkii > Tekepınarı > Oba yeri kamp alanı >Davlumbaz

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı