BILGISAYAR UYGULAMALAR'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BILGISAYAR UYGULAMALAR'"

Transkript

1 Ankara Üniversitesi ZİRAAT FAKÜLTES İ Yayın No: 1533 Ders Kitab ı : 486 BILGISAYAR UYGULAMALAR' Doç. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Dr. Halit APAYDIN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

2 Ankara Üniversitesi Yayın No: 1533 ZİRAAT FAKÜLTESI Ders Kitab ı: 486 BILGISAYAR UYGULAMALARI Doç. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Dr. Halit APAYDIN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ANKARA 2003

3 İ Ç İ NDEK İ LER Içindekiler dizini Önsöz vii 1 MICROSOFT WINDOWS Bilgisayarlar ı Tan ı yal ı m Bilgisayarlar ı n tarihi geli şimi Bilgisayarlar ı n tan ım ı Yaz ı l ı m ve donan ı m Donan ı m parçalar ı Bilgisayar ı n kurulmas ı Bilgisayar ı n çal ışt ı r ı lmas ı : açma, kapama Windows İşletim Sistemi Tan ı m Masaüstü Farenin kullan ı lmas ı Göstergecin hareket ettirilmesi T ı klamak Sa ğ t ı klamak Çift t ı klamak Sürükle ve b ı rak Programlar ı n Çal ışt ı r ı lmas ı Bilgisayarda Bilgilerin Saklanmas ı Dosya ve klasör Bilgilerin depolanmas ı Sabit disk (Harddisk) Disket CD Bilgisayarda Yaz ı Yazma Yaz ı dosyalar ı n ı n kaydedilmesi ve aç ı lmas ı 14

4 1.6. Bilgisayarda Resim Yapma Dosyalar ı n Yönetimi Windows gezgini Dosyalar ı n kopyalanmas ı ve ta şı nmas ı Dosyalar ı n silinmesi Yeni klasör açmak Dosya arama Dosya ad ı n ı n değ i ştirilmesi Windows Yard ı m Windows'da Ayarlar MICROSOFT WORD Giriş Metin Yaz ı m ı nda Dikkate Al ı nacak Noktalar Dosya adland ı rma Sayfa yap ı s ı Paragraf özelliklerinin ayarlanmas ı Metne Nesne Eklemek Bul ve Değiştir Metin Görüntüleme Çe ş itleri Metnin Yaz ı c ı ya Gönderilmesi Sayfa Numaralama Üst ve Alt Bilginin Kullan ı m ı Dipnot ve Resim Yaz ı s ı Ekleme Belgenin Sütunlara Ayr ı lmas ı Tablo Ekleme ve Özellikleri MICROSOFT EXCEL Temel i şlemler 73 3,1.1. Tan ı m Bloklama, blok seçimi ve veri giri ş i Kesme, kopyalama ve yap ışt ı rma i ş lemleri Hücrelerin ve içindeki yerinin silinmesi Dosyalar ı n kaydedilmesi, kapat ı lmas ı ve yeniden aç ı lmas ı 79 ii

5 3.2. Veri Setinin ve Hücrelerin Düzenlenmesi Yaz ı tipi ve boyutunun ayarlanmas ı Kal ı n italik ve alt ı çizili yaz ı m Hizalama Çizelge çerçevesinin haz ı rlanmas ı (kenarl ı klar) Hücrelerin zemin desenleri Hücrelerin düzenlenmesi Sütun genişliklerinin ayarlanmas ı Sat ı r yüksekliklerinin ayarlanmas ı Excel sayfalar ı n ı n biçimlendirilmesi Excel sayfas ı na resim eklenmesi Araç çubuklar ı Haz ı r hücre formatlar ı Rakamlar ı n binlik ayraçla gösterilmesi Tarih format ı n ı n olu şturulmas ı Stil'in araç çubu ğ una atanmas ı Sayfa i şlemleri Sayfalar ı n ı n taşı nmas ı ve kopyalanmas ı Sayfan ı n silinmesi Sayfa isminin de ğ i ştirilmesi Sayfa ayarlar ı ve ç ı kt ı al ı nmas ı Sayfa ayarlar ı Bask ı önizleme Grafik Haz ı rlama Veri Setinden Grafik Olu şturma Grafi ğin düzenlenmesi Formüllerin Kullan ı lmas ı Bir formülün hücreye girilmesi Birden fazla de ğ iş kene sahip formül kullan ı m ı Formüllerin kopyalanmas ı Formüllerin de ğ iştirilmesi ve silinmesi 129 iii

6 3.6. Genel Hücre i şlemleri Özel yap ışt ır ve hücre format ı Biçim boyac ı s ı Hücre aç ı klamalar ı Otomatik biçim i şlevlerin Kullan ı lmas ı 142 İşlevlerin uygulanmas ı Matematik ve trigonometri kategorisi Otomatik toplam ve topla i şlevi Çarp ı m i şlevi Dçarp işlevi S_Say ı_üret işlevi istatistiksel kategorisi Boşluksay işlevi Büyük işlevi Ortanca i şlevi Metin kategorisi Birle ştir işlevi Büyükharf i şlevi Mant ı ksal kategorisi Ve i şlevi Yada işlevi Eğer işlevi Mutlak Referanslar ve Diziler Mutlak referanslar Dizilerle yap ı lan i şlemler Veri Yönetimi Doğrudan işlem sayfas ı üzerinden bilgi giri ş i Bilgi giriş formunun kullan ı m ı Veri taban ı ndaki kay ı tlar ı n s ı ralanmas ı Kay ı tlar ı n filtrelenmesi veya süzülmesi 169 iv

7 Özel otomatik süzme Veri tablolar ı Tek de ğ i şkenli veri tablolar ı İ ki değ i şkenli veri tablolar ı Özet Tablo İ leri Hesaplama Araçlar ı Çözücü Optimizasyon problemi Optimizasyon problemi çözüm a şamalar ı Çözücü arac ı n ı n kullan ı m ı MICROSOFT POWERPOINT Ak ı ll ı içerik Sihirbaz ı Tasar ı m şablonu Genel Özellikler UYGULAMA ÖRNEKLERI Arazide Sulamadan Kaynaklanan Tuz Birikiminin Belirlenmesi Sulama Sular ı n ı n SAR Değerine Göre S ı n ıfland ı r ı lmalar ı SCS yöntemine Göre Yüzey Ak ış Debisinin Hesaplanmas ı Sulama Modülünün Hesaplanmas ı Manning E ş itli ğ inin Kullan ı m ı Drenaj Kanal ı nda Kritik H ı z ı n Bulunmas ı Thiessen Metodu İ le Havza Yağış Ortalamas ı n ı n Bulunmas ı Çift Silindir İ nfiltrometre Sonuçlar ı n ı n Bulunmas ı ve Grafiklenmesi Yap ı larda Is ı ve Nem Dengesi Basit Bir Yap ı da Metraj ve Ke ş if Özeti KAYNAKLAR ALFABETIK D İZ İ N 269

8 ÖNSÖZ Tarih boyunca insanoğ lu, ya şam ı n ı daha kolay bir hale getirebilmek için çeşitli aray ışlar içinde olmu ş ve bu aray ışlar sonunda büyük teknolojik geli şmeler kaydetmi ştir. Icat edilen yeni araçlar birbirinin geli şmesine de katk ı sağ lad ığı için, teknolojinin geli şmesi ivmeli bir ilerleme şeklinde olmu ştur. Bu ilerleme, mühendislik problemlerinin çözümünü kolayla şt ı ran güçlü donat ı lar ı ortaya ç ı karm ışt ı r. Günümüzün en önemli teknolojik donat ı s ı ise bilgisayard ı r. Günümüzde bilgisayar deste ğinin olmad ığı bir meslek grubu saymak hemen hemen imkans ızd ı r. Özellikle, mühendislik alan ı nda çal ışanlar için bilgisayarlar i şleri yürütmede temel araç haline gelmi ştir. Mühendislik çal ışmalar ı nda bilgisayarlar ı n iki türlü rolü sözkonusudur. Bunlardan biri, mevcut i şi yapmada geçen süreyi k ı saltmas ı ve ikincisi yap ı lan i şi minimum insan hatas ı ile ortaya koymas ı d ı r. Bu sayede çok karma şı k yap ıdaki problemler dahi kolayca çözülebilmektedir. Ziraat mühendisli ğ i çal ışmalar ı nda da bilgisayar kullan ı m ı etkin şekilde yerini alm ışt ı r. Mühendislik problemlerinin çözümünde, en çok kullan ı lan yaz ı l ı mlardan birisi olan MS Excel, ziraat mühendisinin de en büyük yard ı mc ı s ı d ı r. Bilgisayar uygulamalar ı dersinin amac ı, ziraat mühendisi adaylar ı na mesleki bilgilerini geli ştirip, problem çözmede uygulayabilecekleri referans bilgiyi sağ lamakt ı r. Verilen bilgiler ve çözülen örnekler ö ğ renciye kendini geli ştirmesi için gerekli yollar ı açmakta, bilgisayarl ı dü şünme mant ığı n ı n ipuçlar ı n ı vermektedir. Bu kitapta mesleki problemlere, özellikle MS Excel ile çözümler verilerek, benzer problemler kar şı s ı nda sonuca ula şma a şamalar ı anlat ı lm ışt ı r. Kitap bu özelli ği ile sadece lisans ö ğrencilerinin de ğil, tüm ziraat mühendislerinin faydalanaca ğı niteliktedir. Ö ğ renci ve meslekta ş lar ı m ıza faydal ı olmas ı dileklerimizle. Ankara 2003 Doç. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Dr. Halit APAYDIN vii

9 1. MICROSOFT WINDOWS Bilgisayarlar ı Tan ıyal ı m Bilgisayarlar ı n tarihi geli ş imi Tarihin ilk ça ğ lar ı ndan beri insanlar ihtiyaçlar ı n ı daha kolay elde edebilmek için bir tak ı m araçlar geli ştirmi şlerdir. Avlanmak için ta şlar ı yontarak çe ş itli silahlar yapm ış lar, daha kolay yük ta şı mak için tekerle ğ i icat etmi ş lerdir. İ nsan ı n i ş lerini daha kolay yerine getirme iste ğ i, onu çe şitli icatlar yapmaya zorlam ışt ı r. Örneğ in kendi kuvvetiyle yapamayaca ğı şeyler için makinalar ı icat etmi şler, çok uzaklara daha h ı zl ı ula şı m için uça ğı geli ştirmi şlerdir. İ nsanlar say ı larla hesap yaparken de zorlanm ış lar ve bu hesaplar ı kolay yapabilmek için de baz ı araçlar geli ştirmi şlerdir. Örne ğ in metal çubuklara dizili boncuklardan olu şan abaküs, kolay hesap yapmak için geli ştirilmi ş bir araçt ı r ( Şekil 1.1). Şekil 1.1. Hesap yapmada kullan ılan abaküs İ nsan ı n daha karma şı k hesaplar ı yapabilme ihtiyac ı n ı karşı lamak için hesap makineleri ve daha sonralar ı da bir çok hesaplamay ı birbiri arkas ı na yapabilen ilk bilgisayarlar icat edilmi ştir. Günümüzdeki bilgisayarlarla, ilk nesil bilgisayarlar aras ı nda birçok farkl ı l ı klar vard ır. Buna ra ğmen, bilgisayarlar ın birtak ı m matematiksel hesaplamalar yapmalar ı ortak yönlerini olu şturmaktad ır. Son y ı llarda bilgisayarlar geli ştirilerek hemen hemen her konuda yararlan ı labilecek duruma getirilmi şlerdir. Günümüzün bilgisayarlar ı, radyo ve CD çalar gibi dinlenebilen, televizyon gibi izlenebilen, telefon gibi ileti ş im sa ğlayabilen araçlar haline gelmi ş lerdir Bilgisayarlar ı n tan ı m ı Genel bir tan ı mla bilgisayar, kendisine verilen komutlar do ğ rultusunda işlemler yapan elektronik bir makinedir. Bu makine kendisine verilen bilgileri 1

10 depolayabilir, düzenleyebilir ve tekrar kullan ı c ı ya verebilir. Bilgisayarlar ı n çeş itli tipleri vard ı r. Bunlar; Kişisel masaüstü Bilgisayarlar (Personel Computer) "PC" Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop) Not Defteri Şeklinde Bilgisayarlar (Notebook) Avuçiçi Bilgisayarlar (Pocket PC) Bunlardan Masaüstü ve Not Defteri şeklindeki bilgisayarlar ı n kullan ı m ı en yayg ı n olan ı d ı r. Bilgisayar ı n yapt ığı i şler iki ana unsur sayesinde olmaktad ı r. Bunlardan biri "yaz ı l ı m" di ğeri "donan ı m"d ı r Yaz ı l ı m ve donan ı m Yaz ı l ı m, herhangi bir programlama diliyle yaz ı lm ış olan ve bilgisayar ı yöneten programd ı r. Asl ı nda yaz ı l ı m da bir çe şit bilgidir. Gözle görünmez elle tutulmaz. Bilgisayardaki bilgileri düzenler, onlarla i şlemler yapabilir. Donan ı m ise bilgisayar ı n gözle görünen elektronik ve mekanik parçalar ı n ı n tümüdür. Örne ğin bilgisayarda iki say ı n ı n çarp ı m ı n ı bulan bir program olsa ve bilgisayar taraf ı ndan bilgi giri şi istense. "Birinci rakam ı girin=?" Birinci rakam olarak 5 rakam ı girilsin. Sonra " İkinci rakam ı girin=?' şeklinde ikinci rakam istense. İ kinci rakam 4 olarak girilsin. Bu bilgilerle bilgisayar çarp ı m sonucunu "Sonuç=20" şeklinde yerse. Burada hem yaz ı l ım, hem de donan ı m kullan ı lm ış olur. Rakamlar ı girerken bas ı lan tu şlar ve bu rakamlar ı n üzerine kaydedildi ğ i ortamlar donan ı md ı r. Bu iki rakam ı n yani 5 ve 4 ün çarp ı lmas ı n ı sağ layan ve sonucu bulan ise bir program yani yaz ı l ı md ı r. Yaz ı l ı mlar gözle görülmeyen, elle tutulmayan ancak bir i ş yürütebilen programlard ır. Örne ğin bir CD deki müzik parçalar ı gözle görülmez elle tutulmaz yani CD deki müzik yaz ı l ı md ı r. Ama CD görünür ve elle tutulur durumdad ı r. O halde CD bir donan ı md ı r Donan ım parçalar ı Bir bilgisayara d ışar ı dan bak ı ld ığı nda dört ana parçadan olu ştu ğu görülür (Şekil 1.2). Şekil 1.2. Standart bilgisayar parçalara 2

11 1. Monitör: üzerinde ekran ile açma kapama, parlakl ı k ve görüntü ayar gibi dü ğmelerin bulundu ğu, bilgisayar ı n bilgi ve sonuçlar ı gösterdi ği birinci ana parçad ı r (Şekil 1.3). Şekil 1.3. Monitör 2. Sistem ünitesi: genellikle monitörün alt ı nda veya yan ında yer alan ikinci ana parçad ı r Şekil 1.4'de görülen bu ünite bilgisayar ın en önemli k ısm ıd ır. Çünkü bilgisayar ı n işlem yapan elektronik parçalar ı n ı n hemen hemen tamam ı bu birimin içindedir. Şekil 1.4. Sistem ünitesi 3. Klavye: bilgisayara veri giri şini sağlayan birimdir. Klavye, üzerindeki harf ve rakam tu şlar ı nedeniyle daktiloya benzetilebilir (Şekil 1.5). Zaten görevi de daktilonun görevine benzemektedir. Klavye kullan ı larak bilgisayara bilgi girilmesi yan ında komutlar da verilmektedir. Şekil 1.5. Klavye 3

12 4. Fare: kuyru ğa benzeyen kablosu nedeniyle bu adla an ı lan bilgisayar ı n yard ı mc ı bir parças ı d ı r (Şekil 1.6). Monitörün ekran ında ok şeklinde bir göstergeç vard ır. Bu göstergeç fareye ait bir i şaretleyicidir. Fare nereye hareket ettirilirse, göstergeç de o yöne hareket eder. Fare özellikle ekrandaki seçenekleri i şaretlemek için kullan ı l ı r. Farenin üzerinde çeşitli tiplerde tu şlar bulunur. Bu tu şlar üzerine parmak ile bas ı larak t ı klan ı r ve böylece seçenekler işaretlenebilir. Şekil 1.6. Fare Bilgisayar ın kurulmas ı Bilgisayar ı n temel k ı s ı mlar ı olan monitör, sistem ünitesi, klavye ve fare Şekil 1.7'de görüldü ğü gibi yerle ştirildikten sonra bu parçalar ı n bağ lant ı lar ı n ı n yap ı lmas ı gerekir. Şekil 1.7. Bilgisayar ana parçaların ın yerleştirilmesi Bilgisayar ı n d ışar ı dan kullan ı lan bütün parçalar ı (fare, monitör, klavye, mikrofon, hoparlör v.b.) sistem ünitesine ba ğ lanmal ı d ı r. Ba ğ lant ı y ı sağ layacak kablonun uç şekli iyice incelenmelidir. Sistem ünitesinin arkas ında, bu uca uygun bir ba ğlant ı mutlaka vard ı r. Uygun bağ lant ıya kablo ucu tak ı larak birleştirme sağ lan ı r. Örne ğin monitörden iki kablo ucu ç ı kar. Bunlar ı n biri 4

13 görüntüyü ileten kablo, di ğeri elektri ği ileten kablodur. Bu kablolar sistem ünitesinin arkas ı nda sadece bir yere uygundur. Bu nedenle kablolar ın yanl ış yere tak ı lmas ı söz konusu değildir. Ancak baz ı monitörlerin elektrik kablosunun ucu fiş şeklinde olabilir. Bu durumda monitör elektri ğ ini doğrudan prizden al ı r ve fişi sistem ünitesine değ il prize takmak gerekir. Klavye, fare, mikrofon ve hoparlör kablolar ı n ı bağlamak için de sistem ünitesinin arkas ı nda uygun yerler bulunacakt ı r. Son olarak sistem ünitesinin elektrik kablosu ba ğ lan ır. Di ğer ucu prize tak ı larak bilgisayar ı n kurulumu tamamlanm ış olur. Klavye veya monitörün sistem ünitesine ba ğ lanmas ı unutulursa; bilgisayar bip şeklinde bir ses ç ı kararak uyar ı verir Bilgisayar ın çal ışt ı r ı lmas ı : açma, kapama Bilgisayar, sistem ünitesi üzerindeki açma kapama dü ğmesi ile aç ı l ı r. Hemen arkas ı ndan monitörün dü ğmesine bas ı larak monitör aç ı l ı r. Bilgisayar, dü ğmesine bas ı larak aç ı ld ığı nda önce kendi kendine baz ı kontroller yapar. Bu kontrollerden sonra Windows i şletim sistemi otomatik olarak çal ışı r ve bilgisayar aç ı l ı r. Bilgisayar aç ı l ı nca masaüstü denilen ortam ekrana gelir. Bu ekrana, çal ışma masalar ı n ı n üstüne benzediği için masaüstü denmektedir. Bu çal ışma ortam ı Windows i şletim sistemi içerisinde anlat ı lm ışt ı r. Bilgisayar ı açmak için sadece sistem ünitesindeki ve monitördeki açma kapama dü ğmelerine basmak yeterliyken kapatma i şlemi sadece bu dü ğmelere basarak yap ı lmaz. Bilgisayar ı kapatmak açmaktan daha zordur. Kapatmak için işletim sisteminin onay ı n ı almak gerekmektedir. Öncelikle çal ışı r durumda olan bütün programlar kapat ı l ır. Bilgisayar ı kapatmak için masaüstünün sol alt köşesinde bulunan ba şlat butonuna fare ile t ı klan ı r. Bunun için farenin ok şeklindeki göstergecinin ucu ba şlat butonunun üzerine getirilir ve farenin sol tu şuna bas ı l ır. Bunun sonucunda bir pencere aç ı l ı r. Şekil 1.8'de görüldü ğ ü gibi pencerenin en alt sat ı r ı nda Bilgisayar ı kapat sat ı r ı vard ı r. Bu sat ı r farenin göstergeciyle t ı klan ı rsa, bilgisayar üç seçenekli Windows Oturumunu Kapat isimli bir pencere ile onay isteyecektir ( Şekil 1.9). 5

14 [rjurl MS Office Programlar S ık Kullan ılanlar.:7- j'±j, Belgeler Ajwarlar Bul 8 Yard ım Çal ışt ır... AHMET ÖZTÜRK Oturumunu Kapat... Bilgisayan Kapat... RaŞ! Şekil 1.8. Bilgisayarın kapat ılmas ı Windows Oturumunu Kapat Bilgisayar ın ne yapmas ını istiyorsunuz? e Ask ıya al 6-, Bilgisayar. apa Yeniden ba şlat MS-DOS kipinde ba şlat Tamam iptal Yard ım I Şekil 1.9. Oturum kapatma penceresi 6

15 Şekil 1.9'da görülen seçeneklerden ilki olan Ask ıya al ile bilgisayar geçici olarak kapat ı l ı r. İ kinci seçenek Bilgisayar' kapan ı r. Eğer bilgisayar ı bir süre için kapatmay ı amaçlad ı ysak, bu seçenek fare ile t ı klanarak i şaretlenir (zaten i şaretliyse, tekrar i şaretlemeye gerek yoktur). Alttaki Tamam butonu t ı klanarak bilgisayar kapat ı l ı r. Bu durumda monitör üzerindeki ve gerekiyorsa sistem ünitesi üzerindeki açma kapama dü ğmelerine basarak bilgisayar kapat ı labilir. Yeniden başlat seçene ği, bilgisayar ı hemen kapat ı p yeniden açmak için kullan ı l ı r. Penceredeki son seçenek ise MS DOS i şletim sisteminde i ş lemler yapmak için kullan ı l ı r. Bu seçenek i şaretlenir ve Tamam butonu t ı klan ı rsa, MS DOS ortam ı na ula şı l ı r. Buradan ç ı kmak ve Windows ortam ı na dönmek için win veya exit yaz ı p Enter tu şuna bas ı lmal ı, ya da bilgisayar, sistem ünitesindeki açma kapama dü ğ mesiyle kapat ı l ı p yeniden aç ı lmal ı d ı r Windows İşletim Sistemi Evde televizyon seyrederken kanal de ğ i ştirmek için ya da ses ve görüntü ayarlar ı n ı yapmak için ya televizyonun üzerindeki ya da uzaktan kumanda üzerindeki baz ı tu şlara bas ı l ı r. Bu tu şlar izleyici ile televizyon aras ı nda ileti şim sağlar. Sesin aç ı lmas ı istenmi şse, televizyonun sesi yükselir. Bilgisayarlarla anla şabilmek, onun hareketlerini kontrol edebilmek ve onunla ileti ş im kurabilmek için de bir arac ı ya ihtiyaç vard ı r. Bilgisayarla kullan ı c ı aras ı ndaki bu ileti şimi sa ğlayan arac ıya i şletim sistemi denmektedir. Günümüzde bilgisayarlarla ileti şim sa ğlamak için en çok kullan ılan sistem MS Windows i şletim sistemidir Tan ı m Windows pencereler anlam ı na gelen İ ngilizce bir sözcüktür. Gerçekten de Windows 98 ile çal ışı rken, irili ufakl ı bir çok pencere ile kar şı la şı l ı r. Windows, bilgisayar ile kullan ı c ı n ı n anla ş mas ı n ı sa ğlayan, onun komutlar ı n ı bilgisayara, bilgisayar ı n sonuçlar ı n ı da kullan ı c ıya ileten bir yaz ı l ı md ır. Yani asl ı nda Windows da bir programd ı r. Ancak bilgisayar ı yöneten bir programd ı r. Dolay ı s ı yla Windows kullanmay ı bilmek, bir bak ı ma bilgisayar kullanmay ı bilmek anlam ı na gelmektedir Masaüstü Windows çal ış ma ortam ı aç ı ld ığı nda karşı m ıza ç ı kan ekrana masaüstü denmektedir (Şekil 1.10). 7

16 BriglaS 51, n1 8u'l'" ı l' program 1.1, Fare Göstergeci Bebeleorn Gezgin ki Internet E splorer Ağ Kom şular ı "VAr ız ıp MASAÜSTÜ Geri C ı :mu; ı ar ı: Nom), An[iV ıııı :: 2, ıı Baş lat Butonu Aktif Program Görev Çubu ğ u Saat Hoparlör- Türkçe_ Klavye A B a şlat 3 rı4', ktap Microsoft Word '1114( ;' Şekil Masaüstü ekran ı Masaüstünde baz ı programlar ı n simgeleri, küçük resimcikler olarak görülmektedir. Ayr ı ca masaüstündeki baz ı bölümler Şekil 1.10`da görülmektedir. Masaüstünde fare oynat ı l ı nca onunla beraber hareket eden farenin ok şeklindeki göstergeci de görülmektedir. Bilgisayarda çal ışı rken bu göstergeç ile programlar ı çal ışt ı r ı labilir, şekiller çizilebilir, resimler yap ı labilir. Bilgisayar ı n sordu ğu seçmeli sorulara, bu göstergeçle i şaret konarak cevap verilebilir Farenin kullan ı lmas ı Göstergecin hareket ettirilmesi Farenin üzerine el yerle ştirilip fare kavrand ı ktan sonra yukar ı, aşağı, sa ğa, sola kayd ı r ı larak hareket edildi ğinde, fare ne yöne hareket ettirilirse, göstergecin de o yöne hareket etti ği gözlenebilir. Böylece fare kullan ı larak göstergeç ekranda istenilen bir noktaya getirilebilir T ı klamak T ı klamak, farenin üzerindeki butonlardan soldakine i şaret parma ğı yla bas ı p b ı rakmak demektir. Bilgisayarda bir seçenek i şaretlenirken, göstergeç o seçenek üzerine getirilir ve t ı klan ı r. Ya da bir simge üzerine farenin göstergeci ile gelinerek sol buton bas ı l ı p b ı rak ı l ı r. Bu i ş lem t ı klamak olarak adland ı r ı lm ışt ı r. 8

17 Sağ t ı klamak Sağ t ı klamak, farenin üzerindeki butonlardan sa ğdakine bas ıp b ı rakmak demektir. Genellikle herhangi bir penceredeyken o pencere içinde yap ı labilecek işlemleri bir liste halinde görüntülemek için kullan ı l ı r Çift t ıklamak Çift t ı klamak, farenin üzerindeki, soldaki butonu üst üste iki kez h ı zla t ı klamakt ı r. Genellikle programlar ı n çal ışt ı nlmas ı nda kullan ı l ı r Sürükle ve b ı rak Göstergeci sürüklemek, farenin üzerindeki butonlardan soldakine i şaret parma ğıyla bas ı p, parma ğı kald ı rmadan fareyi hareket ettirmek demektir. Genellikle bir alan ı seçerken ya da pencerelerin boyutlar ı n ı değ iştirirken kullan ı l ı r. Fareyle yap ı lan bu i şlemlere bir çok örnek verilebilir. Farenin göstergeci masaüstü ekran ı ndaki küçük resimcikler ile gösterilen program simgeleri üzerine getirilip bir tanesi t ı kland ığı nda, t ı klan ı lan simgenin rengi değ i şmektedir. Bu şekilde t ı klamayla o program simgesi seçilmi ş olur. Göstergeç bo ş bir yerdeyken sa ğ butonu t ı klan ı rsa yani sa ğ t ı klan ı rsa birkaç sat ı rdan olu şan ve her bir sat ı r ı bir komut olan i şlemlerin bir listesi ekrana gelir. Boş bir yer t ı klanarak bu liste kapat ı labilir. Masaüstünde simgesi olan programlar ı çal ışt ırmak için, o program ı n simgesini, fare ile çift t ı klamak gerekir (Şekil 1.11). Bilgisayar ın) F ıle [dit View Go Favorites Help 40, Up Cut Copy Paste Undo Delete Properties Address, Views 11111:113 _ Bilgisayar ım (C1 (D1 Yaz ıc ılar Denetim Masas ı Aç ı klamas ı n ı görüntülemek için bir ö ğ e seçin. Çevirmen A ğ Scheduled Web Klasörleri Tasks Şekil Bilgisayarım penceresi My Computer Örne ğin masaüstünde Bilgisayar ı m simgesi çift t ı klan ı rsa Bilgisayar ı m penceresi aç ı l ı r. Bu pencere bilgisayar ı n içeri ğ ini göstermektedir. Yani disketin tak ı ld ığı A sürücüsünü, bilgilerin depoland ığı sabit (hard) diski veya sabit 9

18 diskleri, bir de bilgisayarda CD sürücüsü varsa bunu gösterir. E ğer A sürücüsünde disket varsa, A sürücüsü fare ile çift t ı klan ı rsa, bu disket içindeki dosyalar görülebilir. Bilgisayar ı m simgesinin çift t ı klanmas ıyla çal ışt ı r ı lan program, bilgisayar ı n içeri ğ i hakk ı nda bilgi vermektedir. Masaüstünde aç ılan bu pencereler ta şınabilir, kapat ı labilir, boyutu değ iştirilebilir ya da pasif pencere olarak minimize duruma getirilebilir. Aç ı k bir pencerenin sa ğ üst kö şesinde şeklinde üç küçük kutu mevcuttur. Bu kutulardan A aç ı k pencereyi kapatmak için kullan ı l ı r. Bu kutucuk t ı klan ı rsa pencere kaybolur. Ortadaki [fili kutucu ğu t ı klan ı rsa pencere, tüm ekran ı kaplar, yine ayn ı kutucuk t ı klan ı rsa bu defa pencere eski boyutuna geri döner. Ba ştaki kutucu ğu t ı klan ı rsa pencere kapat ı lmaks ız ı n ekran ı n alt ı ndaki görev çubu ğu bölümüne pasif pencere olarak kald ı r ı l ı r. Yani pencere kapat ı lmaks ız ın görünmez hale gelir. Bu pencereyi tekrar açmak için ekran ı n alt ı nda görev çubu ğundaki pasif program simgesi t ı klan ı r. Aç ık olan bir pencerenin boyutlar ı istenildiği gibi ayarlanabilir. Örne ğ in, pencerenin enini art ı rmak için farenin göstergeci pencerenin kenar ına getirilip göstergeç Şekil 1.12`deki gibi çift tarafl ı ok şekline dönü ştü ğünde fare t ı klan ı p b ı rakmadan sürüklenmelidir. Buton b ı rak ı ld ığı nda pencerenin geni şledi ği ya da darald ığı görülür. Ayn ı şey pencerenin alt kenar ı na gelerek pencerenin yüksekli ğini değ i ştirmek için de yap ılabilir. Yaln ız bu durumda göstergeç yukar ı aşağı çift tarafl ı ok şekline dönü şür Programlar ı n Çal ışt ı r ı lmas ı Şekil Pencerelerin boyutland ınlmas ı Bilgisayarda, önceden yüklenmi ş bir çok program bulunabilir. Bilgisayardaki bu programlar kolayca çal ışt ı r ılabilir. Program ı kullanmak için, o program ı n özelliklerini bilmek gerekir. Örne ğin bilgisayarda yaz ı yazmay ı sağlayan program kolayca çal ışt ı r ı labilir. Ama program ın kullan ı lmas ı bilinmiyorsa, yaz ı lan yaz ı bir düzene sokulamaz, bilgisayara kaydedilemez, harflerin büyüklü ğü ayarlanamaz. Yani bir program ı çal ışt ırmakla, kullanmak farkl ı şeyleri ifade etmektedir. Programlar ı n baz ı lar ı masaüstü denen ekranda bir resim şeklinde (simge olarak) bulunmaktad ı r. Programlar ı çal ışt ı rmak için ya simgeleri çift t ı klan ı r, ya 1 0

19 da simgeler tek t ı klan ı p seçildikten sonra Enter tu şuna bas ı l ı r. Böylece ekranda simgesi görülen herhangi bir program çal ışt ı r ı labilir. Bir çok program ı n ekranda simgesi yoktur. Bunlar ı çal ışt ı rmak için öncelikle masaüstü ekran ı n ı n sol alt ı ndaki Baş lat butonu t ı klan ı r. Farenin imleci bu durumda aç ı lan menüdeki Programlar sat ı r ı na getirilir ( Şekil 1.13). Lt MS Offee Efügraffila ı J Şk Kullankaaar fialgakm L L ahead Nao Baalangç Damda Download Accekalator Grafik âyarlar 1321 Yardım AHMET ÖZTÜRK Olurıanunıı Kapat Media Miuoaof t Office Aıcylan Î. Nalan AnWints OnSpee US9 DAk Staaup WinZip gi MS -DOS Konut Istemi Wndows Gezgini BisMaYa. &Qat.. WitAIW 4"'J Şekil Programlar menüsü Bilgisayardaki programlar, bu sat ı r ı n alt ı nda grup halinde bulunmaktad ı r. Farenin göstergeci programlar sat ı r ı na getirildi ğinde, bütün programlar liste halinde ya da gruplar olarak yeni bir menüde görülür. Aç ı lan bu menüden, çal ışt ı r ı lmas ı istenilen program bulunur ve t ı klan ı rsa program çal ışı r. Dikkat edilirse, Programlar sat ı r ı n ı n sa ğ ı nda bir ok i şareti vard ı r. Bu i şaret, bu sat ı rdan yeni bir menüye geçildi ğini göstermektedir. Programlar menüsü aç ı l ı nca içerdeki programlar ı n baz ı lar ı nda da bu ok i şareti bulunmaktad ı r. Bu i şaret, o program grubunun alt ı nda ba şka programlar ı n da bulunduğ unu gösterir. Örne ğ in Not Defteri adl ı bir program çal ışt ı r ı lmak isteniyor. Bu program ı n Donat ı lar adl ı grubun alt ı nda oldu ğu biliniyor. Bu durumda izlenilecek yol; < Başlat/Programlar/Donat ılar/not Defteri > Not Defteri program ı çal ışı r. Çal ışt ı r ı lan programlar, aç ı lan pencerenin sa ğ üst kö şesindeki kutucuk t ı klanarak kapat ı labilir. Örne ğin, Windows Gezgini program ı n ı çal ışt ı rmak için; < Başlat/Programlar/Windows Gezgini > yolu izlenmelidir. Bilgisayarda çal ışı rken en çok kullan ı lan programlardan biri Windows Gezginidir Bilgisayarda Bilgilerin Saklanmas ı Dosya ve klasör Herhangi bir dersin ödevi yap ı l ı rken, ödev sayfalara yaz ı l ı r. Sonra bu sayfalar birbiriyle kar ışmas ı n diye s ı ralan ı p bir dosyaya tak ı labilir. Örneğ in, bir y ı l içerisinde Fizik dersinden 3 tane ödev haz ı rlanm ış olsun ve bu ödevler Fiz1, Fiz2, Fiz3 isimleri verilen sar ı renkli 3 dosyaya tak ı ls ı n. Matematik dersinden de 4 tane ödev haz ı rlan ı p, k ı rm ı z ı renkli 4 tane dosyaya Mati, Mat2, Mat3 ve Mat4 isimleriyle tak ı ls ı n. Her ders için bu şekilde ödevler haz ı rlansa, bu defa 11

20 dosyalar ı n kar ışmas ı gibi bir problem ortaya ç ı kacakt ı r. Bu problemi ortadan kald ı rmak için, her derse ait bir klasör yap ı labilir. Örne ğin Fizik klasörü Fiz1, Fiz2, Fiz3 dosyalar ı n] içerir. Matematik klasörüne de Mati, Mat2, Mat3 ve Mat4 dosyalar ı konmu ştur. Böylece her dersin bir klasörü olur ve ödevler kar ışmadan saklanabilir. Bilgisayarda çal ışt ı r ı lan bütün programlar yaz ı l ı md ı r. Yani asl ı nda bu programlar yaz ı d ı r. Yaln ız bilgisayarda görünmez bir şekilde yaz ı lm ışlard ı r. Bilgisayarda yüzlerce program oldu ğu dü şünülürse, yaz ı halindeki bu programlar ka ğıda döküldü ğünde milyonlarca sayfaya ancak s ığar. İşte bu kadar yaz ı y ı birbirine kar ışt ırmamak için bilgisayar da bu yaz ı lar ı önce dosyalara sonra klasörlere koymaktad ı r. Tabi ki görünmeyen yaz ı n ı n dosyas ı ve klasörü de görünmez durumdad ı r. Bilgisayar dosyalar ı klasörlere yerle ştirerek saklarken bazen ayn ı programa ait bir çok klasör olu şabilir. Bu durumda bilgisayar klasörleri birbirine kar ışt ı rmamak için onlar ı da büyük bir klasör içine yerleştirebilir. Yani bütün dersler içim yap ı lan ödevlerin dev bir ödev klasörüne yerleştirilmesi gibi. Bilgisayarda, bu şekilde dosya ve klasörleri iç içe yani hangi klasörde hangi dosyalar ı n oldu ğunu gösteren program Windows gezginidir Bilgilerin depolanmas ı Bilgisayardaki bütün bilgi ve programlar ı n asl ı nda yaz ı lardan olu ştu ğu, bu yaz ı lar ı n da dosya ve klasörlerin içinde bulundu ğu ve bu dosya ve klasörlerin elle tutulamaz ve gözle görülemez olduklar ı belirtilmi şti. Bu bilgiler ve yaz ı lar görülemez ancak onlar ı n depoland ığı, gözle görünen, elle tutulan ortamlar vard ı r. Örne ğin bir video kasetin içindeki film elle tutulamaz, gözle görülemez, ama kaset o filmi bilgi olarak içinde bulundurur. Bilgisayarda üretilmi ş bilgiler, yaz ılar ya da daha geni ş ad ıyla yaz ı l ı mlar da disket, harddisk ve CD gibi elemanlar üzerine kaydedilerek saklan ı r ve ta şı n ı r Sabit disk (Harddisk) Bilgisayar ı n içinde bulunan, yaz ı l ımlar ı n üzerine kaydedildi ği, bilgi depolamak için kullan ılan bir elemand ır. Harddisk bir teyp kasetine benzetilebilir. Üzerine binlerce kez kay ıt yap ıp silinebilir. Bilgisayarda bulunan bütün programlar harddiskin bir yerine kaydedilmi ştir. Bir program çal ışt ı r ıld ığında; bilgisayar, harddisk üzerinde bu program ı bulur, okur ve çal ışt ı r ı r. Harddisklerin de kasetlerde oldu ğu gibi belli bir kapasiteleri vard ı r. Fazla bilgi yüklendi ğ inde harddisk de dolabilir Disket Bilgisayardaki bilgileri saklamak ya da bir bilgisayardan di ğerine ta şı mak amac ıyla kullan ı lan manyetik disklerdir. Disketlerin boyutu cebe girecek kadar küçüktür ama içine ald ığ i bilgi de çok azd ı r. Bir disket ancak 1 milyon 440 bin kadar harften (1.44 MB) olu şan bilgiyi alabilir. Disketle bilginin ta şı nmas ı şöyle olmaktad ı r. Örneğin A bilgisayar ı n ın harddiskindeki bir bilgiyi B bilgisayar ı n ı n harddiskine ta şı mak için disket A bilgisayar ına tak ı l ır ve bilgi A'n ı n harddiskinden diskete kopyalan ı r. Disket B bilgisayar ı n ı n oldu ğu yere götürülür. Disket B bilgisayar ı na tak ı l ır ve disketteki bilgi B 'nin harddiskine kopyalan ı r. Böylece disket arac ı l ığı yla bilgi A bilgisayar ı ndan B bilgisayar ı na taşı nm ış olur. 12

21 CD Üzerine bilgi depolanabilen manyetik disklerdir. Müzik CD leri ile bilgisayar CD leri asl ı nda ayn ı d ı r. Fakat üzerine bilginin yaz ı lma şekli farkl ı oldu ğu için bilgisayar CD leri müzik setinde kullan ı lamazlar. CD ler disketlere göre çok fazla bilgi depolayabilirler. CD lere 700 milyon harf (700 MB) alacak kadar bilgi depolanabil ir. CD ler bilgisayar ı n sistem ünitesi üzerinde bulunan CD sürücüsü denen bölüme yerle ştirilerek okutulur. CD içindeki bilgi, bu sürücü taraf ı ndan okunur ve istenirse bilgisayar ı n harddiskine aktar ı labilir. E ğer CD de herhangi bir program varsa, bu program bilgisayara aktar ı lmadan doğrudan CD den de çal ışt ı r ı labilir Bilgisayarda Yaz ı Yazma Y ı llardan beri yaz ı yazma arac ı olarak kullan ılan daktilonun yerini art ı k bilgisayarlar alm ışt ı r. Windows i şletim sisteminde yaz ı yazmaya imkan veren bir çok program mevcuttur. Bunlardan en basit olan ı Wordpad yaz ı m program ı d ı r. Wordpad program ı, Başlat butonundaki Programlar menüsü içinde, Donat ı lar sat ı r ı ndan aç ı lan yeni bir menü içindedir < Başlat/Programlar/Donat ı lar/ Wordpad >. Bu yolla Wordpad program ı t ı klanarak çal ışt ı r ı ld ığı nda Şekil 1.14'de görülen pencere aç ı l ı r. 12 Belge - WordPad Qogra Bilgen âörüntim Ekle âiçim yard. aie:41 3_911 Times Ne (T ilrkçai eqo Yazı fontu Dosya i şlemleri Yaz ı boyutu Yazı ortalatma Yaz ı koyu italik alt ıçizili Yap ılan hatay ı geri alınal T Yard ım için Fl 'e bas ın AYI Şekil Wordpad yaz ı program ı Şekil 1.14`de önemli fonksiyonlar gösterilmi ştir. Program ın aç ı lan penceresinin üzerindeki her bir simge kutucu ğu bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Kutucuklar ı n alt ındaki boşluk ise, yaz ı yaz ı lacak aland ı r. Bu alan beyaz bir ka ğı da benzetilebilir. Klavyeden yaz ı yaz ı ld ı kça, bu bo şlukta harfler ve kelimeler belirecektir. İ lk olarak bir iki cümlelik bir yaz ı yaz ı labilir. Öncelikle yaz ı n ı n baş l ığı yaz ı l ı r. Ancak ba ş l ığı n koyu ve alt ı çizili yaz ı lmas ı dü ünülebilir. Koyu yazmak için D kutucu ğu t ı klan ı r. Alt ı çizili yazmak için de W kutucu ğ u t ı klan ı r. Bu kutucuklar t ı kland ığı nda renkleri değ işir. Bu şekilde aç ı k renge dönü şme onlar ı n aktif oldu ğunu gösterir. Yaz ıda ilk harf büyük olaca ğı için parmak klavyede shift ( fi ) tu şuna bas ı larak ilk harfi yaz ı l ı r ve shift tu ş u 13

22 b ı rak ı larak yazmaya devam edilir. E3 ve n kutucuklar ı n ı n t ı klanarak kapat ı lmas ı bundan sonra koyu ve alt ı çizili devam edilmeyece ği anlam ı na gelmektedir. Baş l ığı ortaya almak için, ba ş l ı k sat ı r ı ndayken U kutucu ğ unu t ı klanarak ba ş l ı k ortalanabilir. Enter (.1) tu şuna bas ı larak bir alt sat ı ra yani yaz ı n ı n ilk sat ı r ı na geçilebilir. Enter tu şu ile a şağı inince yaz ı hala ortal ı yazma konumundad ı r, bu, kutucu ğunu t ı klanarak sola dayal ı yazma durumuna getirilebilir. Paragraf başı yapmak için klavyeden Tab tu şuna bir kez basmak yeterlidir. Böylece yan ı p sönen yaz ı m imleci sat ı r başı yap ı p biraz içeriden yazacakt ı r. Bu durumdayken yaz ı yaz ı labilir. Dikkat edilecek bir şey sat ır sonuna gelindiğ inde aşağıya inmek için herhangi bir tu şa basmamakt ı r. Çünkü Wordpad sat ı r sonunu kendisi anlar ve otomatik olarak alt sat ı ra geçer. Sadece sat ı r ba şı (paragraf) yapmak için aşa ğıya geçileceğ i zaman Enter (J) tu şuna bas ı lmal ı d ı r. Yaz ı tamamlad ı ktan sonra yaz ı n ı n ilk kelimesini koyu hale getirilebilir. Bunun için ilk kelime fare ile sürüklenerek seçilir ve farenin butonu b ı rak ı l ı r. Sonra da koyu yaz anlam ı ndaki kutucu ğu t ı klan ı r. Ayn ı kelimenin bir de italik yap ı lmas ı istenirse yine kelime seçiliyken italik anlam ı nda 131 kutucu ğ u t ı klan ı r. Böylece yaz ıda istenilen bir bölüm sürükleyerek seçilip koyu, italik ya da alt ı çizili duruma veya bunlar ı n kombinasvonuna dönü ştürülebilir IDI kutucuklar ı kullan ı larak da seçili bir paragraf sola dayal ı, ortal ı ya da sağa dayal ı yaz ı lab lir (Şekil 1.15). n Belge - WordPad Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Yard ım E _19 filmes New Roman (TOrkçal 114 :J. KITIAIffil = ı z ı 4 ı '10' ı.11. ı ı.14. ı6 15 ilk Yazan Bilgisayar öğrenmeye yeni ba şlad ım. Ama daha şimdiden kendi yaz ılar ımı yazabiliyorum. Ilk olarak an ılar ımı m ı yazsam acaba. Böylece an ılarım hiç unutulmayacak kal ıc ı eserlere dönü şebilecek. 1 Yard ım için Fl 'e bas ın 'SAYI Şekil Yaz ı örneği Yaz ı dosyalar ı n ın kaydedilmesi ve aç ı lmas ı Yaz ı lan bu yaz ı bilgisayara kaydedilebilir. Bunun için sayfan ın üzerindeki işlem kutucuklar ı ndan 11 kutucu ğu t ı klanabilir. Ayn ı işlem Dosya menüsünde kaydet sat ı nyla ya da Farkl ı kaydet sat ı r ı yla da yap ı labilir (Şekil 1.16). 14

23 a Belge - WcedPad EEE Düzen Görünüm Ekle Biçim `iliard ım Yeni... Ctrl+N Aç... Ctr1+0 ] 114 K 1" Farkl ı Kaydet.. ı 7 ı Yazd ır... Ctrl+P Bask ı bnizleme İlk '5,7azım Sayfa Yap ıs ı... ;eni başlad ım..a Şekil Dosyan ın kaydedilmesi Bu üç kaydetme şeklinden ilk ikisi asl ı nda tamamen ayn ı d ı r ve mevcut dosyay ı kaydetmek için kullan ı l ı rlar. Üçüncüsü ise bir dosyay ı önceden verilen isminden farkl ı bir isimde kaydetmek için kullan ı l ı r. Dosya henüz isimlendirilmediyse her üç yolla da aç ı lacak pencere dosya için isim verilecek Farkl ı kaydet penceresidir ( Şekil 1.17). Farkl ı Kaydet Kaydetme yeri: I Windows Application Data Favorites Command Ll Fonts Config Lj Forrns Cookies Help _1 Crystal LjJava Cursors J Lhsp Lj Media msapps M sremote.sfs _j Odbc - PhotoCD - SendTo Dosya ad ı: I= Kaydet Kay ıt türü: 'Windows için Word 6.0 Iptal Şekil Farkl ı kaydet penceresi Farkl ı kaydet penceresinde Kaydetme yeri isimli bir bölüm vard ı r. Burada Windows diye gösterilen yer, yaz ı dosyas ı n ı n kaydedilece ği klasörün Şekil 1.17'de dosya Windows klasörüne kaydedilmektedir. Altta Dosya ad ı bölümüne ise dosyaya verilmesi dü şünülen ad (Belge) yaz ı l ı r. Dosya bu şekilde isim verilip Kaydet butonu t ı klanarak kaydedilir. Wordpad program ı kapat ı l ı p yeniden çal ışt ı r ı l ı rsa, az önce kaydedilen dosya tekrar üzerinde çal ışı lmak üzere aç ı labilir. Bunun için ya dosya menüsünden Aç komutu verilir ya da Wordpad'deki kutucu ğ u t ı klan ı r. Her iki durumda da Aç penceresi aç ı l ı r. Bu pencere ile Wordpad program ı nda üzerinde çal ışı lmas ı dü şünülen önceden yaz ı lm ış yaz ı lar aç ı labilir. Daha önceden yaz ı l ı p Windows klasörüne kaydedilen Belge isimli dosya aç ı lmas ı için Aç penceresinde Bak ı lacak yerin karşı s ı nda Windows klasörü görülmelidir. Bundan sonra ya pencere içinde dosya ad ı bulunup t ı klan ı r, ya da Dosya ad ı bölümüne dosyan ı n 15

24 ad ı (Belge) yaz ı l ır. Daha sonra Aç butonu t ı klanarak yaz ı lan yaz ı n ı n yeniden ekrana gelmesi sa ğlan ı r. Ayr ıca en son kullan ı lan bir kaç yaz ı dosyas ı Dosya menüsünde sondan geriye s ı ralanm ışt ır. Bu dosyalar ı, aç komutunu kullanmadan üzerini t ı klayarak açmak da mümkündür Bilgisayarda Resim Yapma Paint bilgisayarda baz ı basit resimler ve şekiller çizebilmek için geli ştirilmi ş bir programd ı r. Wordpad program ı ndan çok farkl ı değildir. Çizim için ayr ı lan yere yaz ı yazabilmenin yan ı nda çe şitli şekiller ve resimlerin yerle ştirilebilece ğ i bir programd ı r. Paint program ı da Wordpad program ı n ın çal ışt ı r ı ld ığı yerden (< Başlat/Programlar/Donat ı lar/paint >) bulunup çal ışt ı r ı l ı r. Paint program ı çal ışt ı r ı ld ığı nda Şekil 1.18'deki gibi bir çizim alan ı ile kar şı laşı l ı r. ads ız - Paint Dosya Düzen S ıarlinum time, Seçenekler Yemin O ca> Ğ A N A 0 o o :riff:fpfnif Yard ım için Yard ım M entiadndeki Yerden Konulen'm bklatin. Şekil Paint çizim program ı Bu alana çizim yaparken, önce çizim rengi, sonra çizim arac ı seçilir. Örne ğin k ı rm ı z ı renk seçilecekse, ekran ı n alt ı ndaki bölümden k ı rm ı z ı t ı klan ı r. Örne ğin kalemle serbest çizim yap ı lacaksa kalem arac ı t ı klan ı r ve resim çizilebilir. Çizim ortam ı na metin yazmak da mümkündür. Sol taraftaki araçlar ı kullanarak çizgi, geometrik şekil yapmak çe ş itli araçlarla boyamalar yapmak ve hatalar ı silmek mümkündür. Resim ya da çizim tamamlad ı ktan sonra Dosya menüsündeki Kaydet komutu t ı klanarak dosya kaydedilebilir. Yap ı lan bir çizimin kaydedilmesi aynen Wordpad program ında yaz ı dosyalar ı n ı n kaydedilmesi gibidir. Dosya kaydedildikten sonra Paint program ı n ı kapat ı l ı p istendi ği zaman kaydedilen resim ya da çizim Paint program ı tekrar çal ışt ı r ı larak aç ı labilir, üzerine ilaveler yap ı l ı p yeniden kaydedilebilir. 16

25 1.7. Dosyalar ın Yönetimi Bilgisayarda bilgi ve programlar ı n tamam ı dosyalanm ış haldedir. Bu dosyalar birbiri içerisine girmi ş, karma şı k bir durumda de ğ ildirler. Genellikle bir program ı n parçalar ı olan dosyalar ya da birbiriyle ilgili dosyalar, ayn ı klasörün içinde bulunmaktad ı r. Bilgisayardaki bu dosya ve klasörlerin ekranda görülmesini sa ğlayan program Windows gezginidir Windows gezgini Windows gezgini ile herhangi bir klasörde hangi dosyalar oldu ğ u görülebilir. Windows gezgini dosya ve klasörleri bir a ğaç ve dallar ı gibi grupland ı rm ışt ır. Fare ile bu a ğac ı n dallar ı gibi grupland ı r ı lm ış klasörlere t ı klanarak onlar ı n içerikleri görülebilir. Windows gezgininde ayr ıca bu dosyalar silinebilir, bir yerden ba ş ka bir yere kopyalanabilir veya ta şı nabilir. Windows gezgini işletim sistemiyle birlikte yüklenen bir programd ı r ve diğer programlar ı n çal ışt ı rd ığı gibi çal ışt ı r ı l ı r. Yani Ba şlat/programlar/windows Gezgini > yolu izlenerek çal ışt ı r ı l ı r (Şekil 1.19). kı arasralwo, IC, Kona D*. 5ddaiın 61 Sk Kulanilaraa Alası. Yamm Y. tî! Yikan Keı Kooyala Yarate Gea Al ;±ywic ı c: X. Si!, ffi 2 Oaeildea Grairiralee lt Non.. ğrawıtıs Kh.u. I BoyutiTix irşa Klaseerali acop Dosya Klesidaü Bilgisayara Dosya Klasa ıll ; 1-3/1 Diskel [Al 'J:J /Yara Dosya Klasidini :=1. M Belgeleirn data Dosya Klasöra Dosya Klasaıg Audio ckiveicam Dosya Klaidni J Balolara Foto Dosya Kleadda Inralay Dosya Klasrai data kitap Dosya Klasidida w dılveicam Dosya Klarau Nodlree Dosya Klasrai FJ InpWY oatlican Dosya Klaso ın kitap 1=1Program Files Dosya Klarau l"2:1 log Recycled Gen Didwaşiral KWUs l2j Neduee '21.n913 Dosya Klaraia '21 Para.] ı Vfnriows Dosya Klasati ı %gram Fine Ll yedek Dosya Klaseln l:,1/ Secycled a1asdlog 1KB LOG OCOY.. ownsa ialragra9 2SKB LOG Dcoyaa 1:-.1 Windows, 1 17 nesne Şekil Windows gezgini Şekil 1.19'da görüldü ğü gibi, Windows gezgininde en üstte bütün Windows programlar ı nda oldu ğ u gibi menüler, menülerin hemen alt ında da baz ı komutlar ı yerine getirmeyi sa ğlayan k ısa yol butonlar ı vard ı r. Altta ise iki ana pencere bulunmaktad ı r. Soldaki ana pencere, bilgisayar ı n içini bir a ğaç ve dallar ı gibi göstermektedir. Yani soldaki pencerede klasörlerin plan ı görülmektedir. Sa ğdaki pencere ise o anda aç ık olan klasörün içini göstermektedir. Örne ğin soldaki pencerede Windows klasörü t ı klan ı rsa Şekil 1.20'de görüldü ğü gibi Windows klasörü aç ı l ı r ve sağ pencerenin görüntüsü değ iş ir. 17

26 Böylece sa ğ pencerede Windows klasörünün içindeki klasör ve dosyalar görünür. Windows klasörünün içindeki bir klasörün içini görmek için o klasör çift t ı klan ı r. Böylece çift t ı klanan klasör sol pencerede aç ı l ı r ve bu klasörün içindeki klasörler ve dosyalar da sa ğ pencerede görünür. :410 dırveıcen J System Dosya Kla :B.0 Foto :... System32 Dosya Klasör,/ B0 IntrolaY...31) l'asks Zemanlanng GörevIA kitap : (.1"emp Donya Olasöni?- ',.n Ncdtree ',. ClWeb Dosya Klasoriı - C.] patkan -1.-, 1 stbool ACOSee BM P Image 2KB ffi'l:j log '., T emporary Internet Hes Dosya Klasariı : Plogıarn Files i,.. 6.Accatat 36KB Uygun i...% Recycled, ıe Active Setup log BAK 10KB BAK Dosyas, '.0 ın 98 Active Set,» L. 25KB Metin Belgesi..,..,,,sniina,,sAhmelözl pwl 1KB PWL Dosyas ı ).{..23 yedek '', AM 28KB Uygulama r. di (Di Asd BOKB Uygulama. 'niel Yaz ıc ılar Aspi2Hpsys 2KB Sistem dosyas ı Denetim Masas ı Backgrnd 102KB ACDSee GIF Image,Cid Çeviımeli Ağ.g bak 11KB BAKDosyas W,E 1KB Metin Belg,s.. Cil Zarnanlanrrns Gbevler (591 cs, 92KB Uygılarna Belgelerin, 9 CrfnnlaYar 104KB Uygulama 'Mem. Explorer Ab- Kom$ulem 128KB Uygulama Şekil Windows gezgininde klasör ve dosyalar ın incelenmesi Sağ pencerede görünen dosyalar ı n, adlar ı n ı n yan ı nda boyutlar ı yani dosyalar ı n az veya çok yer kaplad ı klar ı, türleri ve kopyaland ı klar ı tarih ve saat de görülebilir Dosyalar ı n kopyalanmas ı ve ta şınmas ı Windows gezgini ile kopyalanacak olan dosya önce bulunup tek t ı klanarak i şaretlenir. Daha sonra ya araç çubu ğunda kopyala kutucu ğu, yada Düzen menüsünde Kopyala sat ı r ı t ı klan ı r. Kopyala komutu verildikten sonra, dosya hangi klasöre kopyalanacaksa o klasör çift t ı klanarak aç ı l ır ve araç çubu ğ unda yap ışt ı r kutucu ğu yada Düzen menüsünde Yap ışt ı r komutu t ı klanarak seçilen dosyan ı n kopyas ı istenilen yere yap ışt ı r ı lm ış olur. Kopyalanacak birden fazla dosya varsa bütün dosyalar seçilip sonra kopyala komutunun verilmesi gerekir. Birden fazla dosya kopyalan ı rken, bunlar ı n seçilmesi şöyle yap ı l ır. E ğer dosyalar birbirine uzak sat ı rlardaysa Ctrl tu şuna bas ı l ıyken bu dosyalar tek tek t ı klanarak seçilebilir. E ğer kopyalanacak dosyalar birbirine kom şu sat ı rlardaysa o zaman önce en üstteki t ı klan ı r, sonra Shift tu şu bas ı l ı tutulurken en alttaki t ı klan ı r. Böylece aradaki dosyalarla beraber bütün dosyalar seçilmi ş olur. Daha sonra da Kopyala komutu verilir. Dosyalar ı n kopyalanmas ı nda mant ı k şöyledir; önce dosyan ı n kopyas ı haf ı zaya al ı n ı r, sonra hedef klasör aç ı l ı r ve haf ızadaki kopya oraya yap ışt ı r ı l ı r. Dosyalar ı n ta şı nmas ı da, mant ı ksal olarak kopyalamaya çok benzemektedir. Tek fark, kopyalamada kaynak dosya yerinde kal ı rken, ta şı mada kalmamas ı d ı r. Ta şı ma i şleminin a şamalar ı şöyledir; 1. Ta şı nacak dosya ya da dosyalar ı 18

27 işaretle 2. Kes X veya Düzen menüsünden Kes 3. ta şı man ı n yap ı laca ğı hedef klasörü t ı kla 4. Yap ışt ı r ni veya Düzen menüsünden Yap ışt ı r Dosyalar ın silinmesi Bazen bilgisayarda bize gerekli olmayan dosyalar bulunabilir ve bu dosyalar ı n silinmesi istenebilir. Windows gezgininde bir ya da daha çok dosyay ı silmek için öncelikle bu dosya ya da dosyalar fare ile i şaretlenir. İşaretlenen dosyalar klavyedeki Del (delete) tu şuna bas ı larak silinebilir. Ya da seçili dosyalar Windows gezgininin üzerindeki butonuna t ı klanarak silinebilir. Bilgisayar ı n içinde silinen her şeyin gitti ği bir çöp kutusu vard ı r. Bu çöpe Geri dönü şüm kutusu denilmektedir. Bilgisayardan silinerek çöpe gönderilen her dosya, bu çöpün içindeyken bir kez daha silinene kadar çöpte geri dönü ştürülebilir durumda bekler. E ğer herhangi bir dosya ya da simge kazayla silinirse, geri getirmek için geri dönü şüm kutusunun simgesi çift t ı klan ı r. Bu aşamada o ana kadar silinmi ş dosyalar ı n bir listesi geri dönü şüm kutusunda görülür ( Şekil 1.21). tş Geri Dönü şüm Kutusu Dosya Düzen Görünüm Yard ım k 1111:1E3 Adi I Özgün Konum 1 Silinme Tarihi I Tür I Boyut Belge C: \Ahmet C:WINDOWS : :02 Bit Eslem Resmi Microsoft Word D oc KB I I 1 nesne seçili!1,37mb 1.!_i Şekil Geri dönüşüm kutusu Bu listede silinmesinden vazgeçilen dosyalar seçilir ve Dosya menüsünden Geri al komutuyla tekrar silinmemi ş hale getirilir. Geri dönü şüm kutusu tamamen bo şalt ı lacaksa kutu içindeki dosyalar seçilip tekrar sil komutu verilir veya masaüstünde geri dönü şüm kutusunun simgesine sa ğ t ı klanarak aç ı lan menüde Geri dönü şüm kutusunu boşalt komutu t ı klan ı r Yeni klasör açmak Bilgisayarda herhangi bir grup dosyay ı saklamak için yeni bir klasör aç ı p baz ı dosyalar ı bu yeni klasöre kopyalayabiliriz. Yeni klasör olu şturmak için yeni klasörün aç ı laca ğı klasöre t ı klan ır ve Windows Gezgininin Dosya menüsünü aç ı l ı r. Burada ilk sat ı rda Yeni adl ı bir menü vard ı r (Şekil 1.22). D Düzen Görünüm Araçlar Yard ım eni IK.lasör 1,11 K ısavol Şekil Yeni klasör olu şturma 19

28 Bu menüden Yeni klasör t ı klan ı rsa önceki klasörün içine yeni bir klasör aç ı l ı r ve o yeni klasöre isim verilmesi istenir. Klasörün ad ı yaz ı l ı p Enter tu şuna bas ı l ı rsa yeni klasör bo ş olarak haz ı r hale gelir. Art ı k dosyalar bu yeni klasöre konabilir Dosya arama Daha önceden bilgisayara kaydedilen ve açmak istenilen bir dosyan ı n ya da bize gerekli herhangi bir dosyan ı n bilgisayarda nerede kay ı tl ı oldu ğ u hat ı rlanamayabilir. Bu durumda dosyan ı n nerede oldu ğu bulunmal ı d ı r. Bilgisayarda olan bir dosyan ı n ad ı ya da ba ş harflerinden birkaç ı biliniyorsa; bu dosya bilgisayara arat ı larak bulunabilir. Bu arama için 3 yol mevcuttur. 1. Başlat menüsünden Bul sat ı r ı t ı klanarak, 2. Windows Gezgininden, < Araçlar/Bul/Dosya > yolu izlenerek 3. Windows gezginindeyken klavyeden F3 tu şuna bas ı larak dosya aramas ı yapt ı r ı labilir. Her 3 yolla da Şekil 1.23'deki pencere aç ı l ı r. ifıl Bul: Tüm Dosyalar Dosya Düzen Görünüm Seçenekler Yard ım Ao Ef Ad ve Konum 1 Tarih 1 Geli şmiş 1 Ad: içerdiği metin: Konum: 1C:=) (C:) Ş imdi Bul Yeni Arama I ro Alt klasörlerle birlikte Gözat... Şekil Dosya arama penceresi Bu pencerede Dosya ad ı k ı sm ı na aranan dosyan ı n ad ı yaz ı l ı r. E ğer dosyan ı n tam ad ı bilinmiyorsa, bilinen k ı sm ı yaz ı l ı p arkas ı na *.* ilave edilir. Konum olarak bütün bilgisayar veya bir klasör seçilebilir. Bul butonu t ı klan ı rsa bilgisayar dosyay ı bulacakt ı r Dosya ad ı n ı n değ iştirilmesi Bazen herhangi bir dosyan ı n ad ı n ı n değ iştirmesi gerekebilir. Örne ğ in Murat' ı n yapt ığı resim adl ı bir resim dosyas ı n ın ad ı Muratres şeklinde değ i ştirilebilir. Bunun için önce resim adl ı dosya t ı klanarak i şaretlenir. Dosya ad ı n ı n renginin de ğ iştiğ i görüldükten sonra ya F2 tu şuna bas ı l ı r ya da dosya ad ı tekrar t ı klan ı r. Bu durumda dosya ad ı küçük bir çerçeve içinde de ğ iştirilebilecek hale gelir. Dosyan ı n yeni ismi verilerek Enter tu şuyla değ i şim sağlan ı r. 20

29 1.8. Windows Yard ı m Windows ile çal ışı rken bazen herhangi bir şeyin nas ı l yap ı laca ğı bilinmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda Windows kullan ı c ıya aç ı klamal ı bilgi verir. Windows'da yard ı ma çeşitli şekillerde ula şı labilir. Windows 98 de F1 yard ı m tu şudur. Bilinmeyen bir konuda F1'e basarak yard ı m al ı nabilir. Windows da genel yard ım bölümü ise Başlat menüsündeki Yard ım sat ı r ı ndad ı r. Masaüstü ekranda görünürken F1'e bas ı larak da ayn ı yere ula şı labilir ( Şekil 1.24). 10 Windows Yard ımı PIE112 Içindekiler I Dizin 9 ' ı'ar ıd ırna Ho ş Geldiniz -;,,. Windows 98 Tan ıt ımı Bilgisayar ın ız' Araşt ırma Internette Gezinme ; 2rl 'ten Seçenekler Web Yard Gizle ımı I Ara, ıı Windows Donat ılar ın ı Kullanma Yazd ırma... Donan ım ı ve Yaz ıl ım ı Yönetme Ağlara Bağlanma ';..,. Erişilebilirlik Özelliklerini kullanma Başlarken Kitab ı: Çevrimiçi Sürümü Sorun Giderme,, ıı u ı- Tl ; ; I l' -98 Yard ıma Ho ş Geldiniz Windows 98 hakk ı nda daha fazla ş ey ö ğrenmek için Yard ım sistemini kullan ı n, Sorular ı n ı z ın yan ıtlar ı n ı bulun. Başkrken kitab ı n ı n çevrimiçi sürümüne gözat ı n. Yazd ı m güncellestirmelerini almak için Web'e ba ğlan ı r), Sisteminizin sorunlar ı n ı giderin. Ceı1998 Microsoft Corporation. Tüm haklar ı sakl ı d ı r. 2:1 - Şekil Windows yard ım penceresi Bu pencere; içindekiler, Dizin ve Ara olmak üzere üç ana sekmeden oluşmaktad ı r. içindekiler k ı sm ı aynen Windows gezgini içerisinde klasörlere girer gibi kullan ı labilir. Yani ana konudan giderek istenilen özel bilgiye buradan ula şı labilir. Dizin sekmesi t ı klanarak aç ı l ı rsa, aran ı lan sözcü ğe göre bir dizin içerisinde konular görülür. Örne ğin ad değ iştirme hakk ında bilgi al ı nacaksa bu konu bulunur ve Görüntüle butonu t ı klanarak o konu hakk ı nda yard ı ma ula şı l ı r (Şekil 1.25). 21

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı kapatma ve

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI 1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır? a) Başlat > Ayarlar b) Donatılar > Sistem araçları c) Donatılar > Erişebilirlik d) Donatılar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

İŞLETİ M Sİ STEMİ DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1

İŞLETİ M Sİ STEMİ DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 İŞLETİ M Sİ STEMİ DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 1. Aşağıdakilerden hangisi İşletim Sistemi değildir? a) Unix b) Windows c) İnternet Explorer d) Windows ME 2. Shift+Del ne yapar? a) Program açar b) Program Kapatır

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Bölüm-6 Excel XP - 1 -

Bölüm-6 Excel XP - 1 - Bölüm-6 Excel XP - 1 - EXCEL PROGRAMININ BAŞ LATILMASI VE ÖZELLİ KLERİ Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Hesap tablosu programları pek çok hesaplamanın bir tablo üzerinde yapılmasını Sağlar.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir.

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir. Bu diyalog kutusunda Windows XP de 5 diğer sürümlerinde 6 sekme bulunmaktadır. Temalar sekmesi pencerelerin görünümlerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tema Bölümünden kutusunun sol tarafındaki

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI Bazı MSDOS komutları Windows XP, Vista işletim sisteminde Başlat\Çalıştır (Start \ Run) kısmına cmd veya command yazdığınızda MS-DOS penceresi gelir. BİR KOMUTUN NASIL KULLANILDIGINI ÖĞRENMEK İÇİN HELP

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı