RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG"

Transkript

1 RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi

2

3 YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar 4. Uygulama Hatalar 5. Denetim vb. eksikliklerden kaynaklanan hatalar, eklinde ifade edilebilir. Hatalar n sonucu hepimizi do rudan yada dolayl olarak etkilemektedir. Bu sunumda, yasa ve yönetmelikler dikkate al narak yukarda ki hatalar hakk nda özet bilgi verilmeye çal lm t r.

4 1. DÜZENS Z B NALAR Depreme kar davran lar ndaki olumsuzluklar nedeni ile tasar m ndan ve yap m ndan kaç n lmas gereken düzensiz binalar n tan mlanmas ile ilgili olarak, 1. Planda Düzensizlik ve 2. Dü ey Do rultuda Düzensizlik meydana getiren durumlar iki ba l k olarak verilmektedir.

5 1.1. Planda Düzensizlik Durumlar Burulma Düzensizli i Katsay s bi nin 1.2 den büyük olmas durumu. bi = ( i)max / ( i)ort > 1.2

6 1.2. Dö eme Süreksizlikleri I Merdiven ve asansör bo luklar dahil, bo luk alanlar toplam n n kat brüt alan n n 1/3 ünden fazla olmas durumu, II Deprem yüklerinin dü ey ta y c sistem elemanlar na güvenle aktar labilmesini güçle tiren yerel dö eme bo luklar n n bulunmas durumu, III Dö emenin düzlem içi rijitlik ve dayan m nda ani azalmalar n olmas durumu

7 1.3. Planda Ç k nt lar Bulunmas Bina kat planlar nda ç k nt yapan k s mlar n birbirine dik iki do rultudaki boyutlar n n her ikisinin de, binan n o kat n n ayn do rultulardaki toplam plan boyutlar n n %20'sinden daha büyük olmas durumu.

8 2. DÜ EY DO RULTUDA DÜZENS ZL K DURUMLARI 2.1. Kom u Katlar Aras Dayan m Düzensizli i (Zay f Kat) Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem do rultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili kesme alan n n, bir üst kattaki etkili kesme alan na oran olarak tan mlanan Dayan m Düzensizli i Katsay s ci nin 0.80 den küçük olmas durumu Kom u Katlar Aras Rijitlik Düzensizli i(yumu ak Kat) Birbirine dik iki deprem do rultusunun herhangi biri için, herhangi bir i inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oran n n bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oran na bölünmesi ile tan mlanan Rijitlik Düzensizli i Katsay s ki nin 2.0 den fazla olmas durumu.

9 2.3. Ta y c Sistemin Dü ey Elemanlar n n Süreksizli i a.ta y c sistemin dü ey elemanlar n n (kolon veya perdelerin) baz katlarda kald r larak kiri lerin veya guseli kolonlar n üstüne veya ucuna oturtulmas, ya da üst kattaki perdelerin alttaki kolonlara oturtulmas durumu.

10 (b)kolonun iki ucundan mesnetli bir kiri e oturmas durumunda, kiri in bütün kesitlerinde ve ayr ca göz önüne al nan deprem do rultusunda bu kiri in ba land dü üm noktalar na birle en di er kiri ve kolonlar n bütün kesitlerinde, dü ey yükler ve depremin ortak etkisinden olu an tüm iç kuvvet de erleri %50 oran nda artt r lacakt r.

11 (c) Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmas na hiçbir zaman izin verilmez

12 (d) Perdelerin binan n herhangi bir kat nda, kendi düzlemleri içinde kiri lerin üstüne aç kl k ortas nda oturtulmas na hiçbir zaman izin verilmez.

13 3. HASARLI ve MEVCUT B NALARIN GÜÇLEND R LMES 3.1. Binalardan Bilgi Toplanmas Mevcut binalar n ta y c sistem elemanlar n n kapasitelerinin belirlenmesinde ve deprem dayan mlar n n de erlendirilmesinde kullan lacak eleman detaylar ve boyutlar, ta y c sistem geometrisine ve malzeme özelliklerine ili kin bilgiler, binalar n projelerinden ve raporlar ndan, binada yap lacak gözlem ve ölçümlerden, binadan al nacak malzeme örneklerine uygulanacak deneylerden elde edilecektir.

14 3.2. Bilgi Düzeyleri Binalar n incelenmesinden elde edilecek mevcut durum bilgilerinin kapsam na göre, her bina türü için bilgi düzeyi ve buna ba l olarak bilgi düzeyi katsay lar tan mlanacakt r. Bilgi düzeyleri s ras yla s n rl, orta ve kapsaml olarak s n fland r lacakt r. Elde edilen bilgi düzeyleri ta y c eleman kapasitelerinin hesaplanmas nda kullan lacakt r

15 3.3. Betonarme Binalarda S n rl Bilgi Düzeyi D var ise; Bina Geometrisi Saha çal mas ile binan n ta y c sistem plan rölevesi ç kar l r. Mimari projeler mevcut ise, röleve çal malar na yard mc olarak kullan l r. Elde edilen bilgiler tüm betonarme elemanlar n ve dolgu duvarlar n n her kattaki yerini, eksen aç kl klar n, yüksekliklerini ve boyutlar n içermelidir ve binan n hesap modelinin olu turulmas için yeterli olmal d r. Temel sistemi bina içinde veya d nda aç lacak yeterli say da inceleme çukuru ile belirlenir. Binadaki k sa kolonlar vb. olumsuzluklar kat plan na ve kesitlere i lenir. Binan n kom u binalarla olan ili kisi (ayr k, biti ik, derz var/yok) belirlenir.

16 Eleman Detaylar Her katta en az birer adet olmak üzere perde ve kolonlar n %10 unun ve kiri lerin %5 inin pas paylar s yr larak donat ve donat bindirme boyu tespiti yap l r. S y rma i lemi kolonlar n ve kiri lerin uzunlu unun aç kl k ortas ndaki üçte birlik bölümde yap lmal, ancak donat bindirme boyunun tespiti amac yla en az üç kolonda bindirme bölgelerinde yap lmal d r. S yr lan yüzeyler daha sonra yüksek dayan ml tamir harc ile kapat l r. Pas pay s yr lmayan elemanlar n %20 sinde enine ve boyuna donat say s ve yerle imi donat tespit cihazlar ile belirlenir. Donat tespiti yap lan betonarme kolon ve kiri lerde bulunan mevcut donat n n minimum donat ya oran n ifade eden donat gerçekle me katsay s kolonlar ve kiri ler için ayr ayr belirlenir. Bu katsay donat tespiti yap lmayan di er tüm elemanlara uygulanarak olas donat miktarlar belirlenir.

17 Malzeme Özellikleri Her katta kolonlardan veya perdelerden TS de belirtilen ko ullara uygun ekilde en az iki adet beton karot örne i al narak deney yap l r, Karot örneklerden elde edilen en dü ük bas nç dayan m mevcut beton dayan m olarak al n r. Donat s n f, yukar daki paragrafta aç kland ekilde s yr lan yüzeylerde yap lan görsel inceleme ile tespit edilir, bu s n ftaki çeli in karakteristik akma dayan m mevcut çelik dayan m olarak al n r. Bu incelemede, donat s nda korozyon gözlenen elemanlar planda i aretlenir ve bu durum eleman kapasite hesaplar nda dikkate al n r.

18

19 3.4. Betonarme Binalarda Orta Bilgi Düzeyi D var ise; Bina Geometrisi Binada yap lacak ölçümlerle mevcut geometrinin projesine uygunlu u kontrol edilir. Proje yoksa saha çal mas ile binan n ta y c sistem rölevesi ç kart l r. Bina geometrisi bilgileri, bina kütlesinin hassas biçimde tan mlanmas için gerekli ayr nt lar içermelidir.

20 Eleman Detaylar Pas paylar s yr larak donat kontrolü yap lacak perde, kolon ve kiri lerin say s her katta en az iki er adet olmak üzere o kattaki toplam kolon say s n n %20 sinden ve kiri say s n n %10 undan az olamaz. Pas pay s yr lmayan elemanlar n %20 sinde enine ve boyuna donat say s ve yerle imi donat tespit cihazlar ile belirlenir. Proje ile uygulama aras nda uyumsuzluk bulunmas halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donat n n projede öngörülen donat ya oran n ifade eden donat gerçekle me katsay s kolonlar ve kiri ler için ayr ayr belirlenir. Eleman kapasitelerinin belirlenmesinde kullan lan bu katsay 1 den büyük olamaz.

21

22 Malzeme Özellikleri Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 400 m 2 den bir adet beton karot örne i al narak deney yap l r. Elemanlar n kapasitelerinin hesaplanmas nda beton karot örneklerden elde edilen ortalama de erden standart sapma de eri ç kart larak (ortalama-standart sapma) elde edilen de er mevcut beton dayan m olarak al n r.

23 3.5. Betonarme Binalarda Kapsaml Bilgi Düzeyi D var ise; Bina Geometrisi Binan n betonarme projeleri mevcuttur. Projeler, ölçümler ile önemli farkl l klar gösteriyor ise proje yok say l r ve bina orta bilgi düzeyine uygun olarak incelenir Eleman Detaylar Binan n betonarme detay projeleri mevcuttur. Donat n n projeye uygunlu unun kontrolü için orta bilgi düzeyindeki i lemler, ayn miktardaki betonarme elemanda uygulan r.

24 Malzeme Özellikleri Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 200 m 2 den bir adet beton karot örne i al narak deney yap l r. Donat s n f için her s n ftaki çelikten birer adet örnek al narak deney yap l r, Çeli in akma ve kopma dayan mlar ve ekil de i tirme özellikleri belirlenerek projeye uygunlu u saptan r. Projesine uygun ise, projede kullan lan çeli in karakteristik akma dayan m mevcut çelik dayan m olarak al n r. Uygun de il ise, en az üç adet örnek daha al narak deney yap l r, elde edilen en elveri siz de er eleman kapasite hesaplar nda mevcut çelik dayan m olarak al n r.

25

26 AFET R SK ALTINDAK ALANLARIN DÖNÜ TÜRÜLMES HAKKINDAK KANUN un ÜLKEM Z Ç N HAYIRLI OLMASI D LE YLE SAYGILAR SUNARIM.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM KAPSAMINDA NCELENMES EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE

Detaylı

... TÜRKİYE DE KULLANILAN BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. nfl. Müh. Mete YILDIZ MO st. fib. Beton AR-GE Laboratuvar

... TÜRKİYE DE KULLANILAN BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. nfl. Müh. Mete YILDIZ MO st. fib. Beton AR-GE Laboratuvar inceleme STANBUL BÜLTEN TÜRKİYE DE KULLANILAN BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ... nfl. Müh. Mete YILDIZ MO st. fib. Beton AR-GE Laboratuvar Özet Bu çal flmada gerek nflaat Mühendisleri Odas stanbul

Detaylı

Program De erlendirmenin Gereklili i

Program De erlendirmenin Gereklili i E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir.

Detaylı

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi 2 3 Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. RAIL.ONE ILGAZ Cinnah Caddesi Piyade Sk. Re

Detaylı

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Bina Tasar m Sistemi v15 probina.com.tr Prestij Blok Residence, stanbul P EM Mühendislik Hilton Otel, Liverpool, ngiltere Halcrow Yolles Süleyman Seba Hastanesi, stanbul,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail.

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 211 GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ Onur KUTLUKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi onur@kutlukaya.com Deniz ALKAN

Detaylı

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 9 YAPI MALZEMESİ TAZE ve SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR BETONDA KALİTE KONTROLÜ TAZE BETON İşlenebilirlik Deneyleri (çökme, Vebe, Sarsma tablası,

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEK E T M VE Ö RET M S STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) SANATVETASARIM RÖLEVE

T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEK E T M VE Ö RET M S STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) SANATVETASARIM RÖLEVE T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEK E T M VE Ö RET M S STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) SANATVETASARIM RÖLEVE ANKARA2008 Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

XX XX XX XX YY Y YYY stasyonda kullan lan cihazlar

XX XX XX XX YY Y YYY stasyonda kullan lan cihazlar EK-A ÖLÇÜM STASYONU KURULUM RAPORU N BA VURU FORMU stasyon No. (MGM taraf ndan doldurulur.) Ba vuru sahibi tüzel ki i Ölçüm stasyonu Rüzgar Güne li stasyonun yeri lçesi Mevkii UTM Koordinat (6 derece ED

Detaylı

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi?

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? Vahap ÜNLÜ MESS Mü avir Avukat Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? RHE NLAND-PFALZ EYALET MAHKEMES 1 Karar Tarihi : 30.10.2009 Karar Say s : 6 TaBv 33/09 ÖZET

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı