T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R"

Transkript

1 Sayı : 1 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde belirtildiği üzere, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca, Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3 üyenin CHP den, 2 üyenin de MHP den olması nedeniyle, yapılan gizli oylamada; CHP den Kemal SIĞIRCIKOĞLU, Penpe TAYLAN ve Memet Ali KULAÇ, MHP den İsmail İNAM ve Mehmet AKLAN Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

2 Sayı : 2 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde; Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir denilmektedir Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

3 Sayı : 3 07/01/2013 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 programcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli programcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

4 Sayı : 4 07/01/2013 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkuller, imarında konut alanına isabet etmekte olup, tamamı Belediyemize aittir. Bu gayrimenkuller atıl vaziyette bulunmakta, işgal altında ya da çevre kirliğine neden olacak şekilde çöp ve moloz döküm alanı şeklindedir. Söz konusu parsellerin ekonomiye kazandırılması, Belediyemize gelir getirmesi, yatırıma dönüştürülmesi, bütçede öngörülen performans hedeflerine ulaşılması için satışında yarar görülmektedir. Yukarıda arz olunan nedenlerle, aşağıda ada, pafta, parsel numaraları belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre (2886 sayılı Yasaya göre ihale komisyonu belediye encümenidir.) satışı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 1- İmarında konut alanına isabet eden 849 m² lik Viranşehir Mahallesi 30-L-4B pafta, 137 ada,14 parsel 2- İmarında konut alanına isabet eden 536 m² lik Yeni Mahalle 16-H-IV pafta, 658 ada,1 parsel 3- İmarında konut alanına isabet eden 1136,76 m² lik Merkez Mahallesi 30-K-3D pafta, 616 ada,1 parsel 4- İmarında konut alanına isabet eden 560 m² lik Viranşehir Mahallesi 933 ada, 3 parsel 5- İmarında konut alanına isabet eden 743,86 m² lik Merkez Mahallesi 30-L-1D pafta, 532 ada, 9 parsel 6- İmarında konut alanına isabet eden 599 m² lik Merkez Mahallesi 29-K-2B pafta, 605 ada, 6 parsel 7- İmarında konut alanına isabet eden 1316 m² lik Yeni Mahalle 16-H-III,30-L-2D pafta, 263 ada, 4 parsel 8- İmarında konut alanına isabet eden 2356 m² lik Akdeniz Mahallesi 29-K-4B pafta, 926 ada, 1 parsel

5 Sayı : 5 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-7 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli O32-c- 09-b-2-a paftasına isabet etmektedir. Malabadi Sitesi Yönetimi, 24/12/2012 tarih ve 9092 sayılı dilekçe ile müracaat ederek, Malabadi Sitesinin kuzeyinde yer alan ve kamuya terk edilmiş olan Park Alanına Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Deniz Mahallesi, Malabadi Sitesi nin kuzeyinde yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Park Alanı olarak işaretlenmiştir. İmar Planı Tadilatının amacı, mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş alanın bir kısmına Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü nün 27/06/2012 tarih ve sayılı yazısı ile mevcut imar planında kamuya terki yapılmış park alanının bir kısmına imar planı tadilatı yapılarak trafo yeri tahsis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alanın kuzeydoğusuna Trafo Alanı işaretlenmiştir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

6 Sayı : 6 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-8 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe köyü, Kısırözü mevkii, 910 parsel (1.168 m²) ve 835 parsel (270 m²) numaralarında kayıtlı olup, toplam m² alan büyüklüğüne sahiptir. Parseller Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-3-a Uygulama İmar Planı paftasına isabet etmektedir. Parsel maliki, 25/12/2012 tarih ve 9143 sayılı dilekçesi ile 835 ve 910 nolu parseller için hazırlatmış olduğu Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir. Uygulama imar planına konu olan parseller, hem mülga Davultepe Belediyesi Uygulama İmar Planına, hem de mülga Tece Belediyesi Uygulama İmar Planına isabet etmektedir. Söz konusu parseller, mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında M lejandı ile Konut Alanı, mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretlenmiştir. Ayrıca, söz konusu parsellerin bulunduğu alan, Mezitli bölgesinde II. Bölge I. Etap olarak planlanmış ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli II.Bölge I. Etap İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Söz konusu parseller için hazırlanmış olan uygulama imar planı tadilatının plan açıklama raporunda ; İmar Planı tadilatına konu olan 910 ve 835 nolu parseller Mezitli ye bağlanan her iki belediyenin kesişme noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle her iki belediye döneminde plan sınırları içerisine dahil edilmiştir. Mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 910 ve 835 nolu parseller başka parsellerle birlikte bir imar adası oluşturmaktadır. Planda 910 nolu parsel GMK Bulvarından cephe almakta ancak, 835 nolu parsel ada içerisinde yollardan cephe almayan bir parsel niteliği taşımaktadır. Mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise her iki parsel birlikte tek bir imar adası şeklinde görünmektedir. Parseller için imar durumu alma aşamasında planlarda bir karmaşa olması nedeniyle tereddütler oluşmaktadır. Her iki planda da farklı plan koşullarına sahip olmasından dolayı imar durumu da alınamamakta olup, parsel malikleri tarafından yatırım yapılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla teklif plan hazırlanmıştır. İmar planı teklifinde mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında görüldüğü şekliyle başka parsellerinde içinde yer aldığı bir imar adası olması nedeniyle bu plan dikkate alınmıştır. Yürürlükte olan planda 910 nolu parselin kuzeyinde bir miktar alan, 35 metrelik yoldan ve doğusunda yer alan 10 metrelik yoldan ihdas alacak şekilde düzenlenmiştir. Teklif planda ise 35 metrelik yol güzergahı korunacak şekilde düzenlenmiş olup, parsel miktarı korunacak şekilde doğuda yer alan 10 metrelik yola otopark alanı işaretlenmiştir. Ayrıca söz konusu parseller teklif plana; 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mersin-Mezitli II. Bölge I.Etap Nazım İmar Planına TK (Tercihli Kullanım Alanı) (Turizm ya da Konut Alanı) işaretlenmiş olduğundan dolayı Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Plan teklifinde parsellere yapılanma koşulu olarak, 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planında verilmiş olan 350 kişi/ha yoğunluğa karşılık gelen ve mevcut imar planında da aynı şekilde verilmiş olan E=1.60 (Emsal) değeri işaretlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri teklif plana işaretlenmiştir. denilmektedir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

7 Sayı : 7 07/01/2013 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/01/2013 tarih ve 24-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : ÇEK Cumhuriyeti nin Başkenti Prag da bulunan Mediteranian Organization Şti Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek festivale Belediyemizin Folklor Ekibini davet etmişlerdir. Festivale katılacak Belediyemiz yetkilileri ile halk oyunları ekibinden katılacak kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

8 Sayı : 8 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Tam Zamanlı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellere Verilecek Ücretin Belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret,söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 proğramcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme hariç, İdarece önerilen; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli proğramcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret verilmesi, Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

9 Sayı : 9 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mezitli Belediyesine ait 8 adet gayrimenkulün satışı ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasının 19/11/2012 tarih 2012/389 sayılı ve 08/01/2013 tarih; 2013/11,12,13,14,15,16,17 sayılı yazıları ile; Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 07/12/2012 tarih ve 9692 belge nolu, 10/01/2013 tarih ve 316 belge nolu raporlarında ve belediyemiz emlak rayiç değerleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait müstakil durumdaki aşağıda ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri ile rayice uygun m² birim fiyatları incelenerek taşınmazların satışına esas olacak değerleri aşağıda düzenlenen tabloda gösterilmiştir. MAHALLE PAFTA ADA PARSE L CİNSİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) EMLAK RAYİÇ DEĞERİ (m²) TİCARET SANAYİ ODASI (m²) TÜM EMLAKÇILAR ODASI (m²) KOMİSYONCA ÖNGÖRÜLEN m² BİRİM FİYATLAR Viranşehir 30-L-4B 137/14 Arsa 849,00 60,07 430,00 TL 450,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-IV 658/1 Arsa 536,00 1,86 250,00 TL 250,00 TL TL Merkez 30-K-3D 616/1 Arsa 1136,76 17,59 220,00 TL 250,00 TL TL Viranşehir 30-L-4C 933/3 Arsa 560,00 25,00 620,00 TL 650,00 TL TL 30-L-3D Merkez 30-L-1D 532/9 Arsa 743,86 10,75 350,00 TL 350,00 TL TL Merkez 29-K-2B 605/6 Arsa 599,00 10,01 500,00 TL 600,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-III 263/4 Arsa 1316,00 60,79 470,00 TL 450,00 TL TL 30-L-2D Akdeniz 29-K-4B 926/1 Arsa 2356,00 1,27 300,00 TL 250,00 TL TL 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, taşınmazların Komisyonca öngörülen rayiç bedellerinden aşağı olmamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi uyarınca uygulamanın Belediye Encümenince yapılması hususunda karar alınması için, Meclisimize sunulmasına oy çokluğu karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 9 ret oya (İsmail İNAM, Yusuf YAZICI, Fazlı AÇIK, Mehmet AKLAN, Meryem DEMİRCİ, Fatma Aysel MİS, Mustafa KÖÇ, Ramazan TÜZÜN ve Mehmet SOYDAN) karşı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, yukarıda ada, pafta, parsel numaraları ve miktarları belirtilen 8 (sekiz) adet taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

10 Sayı : 10 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Arsa Takası ya da Kamulaştırması ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporunda; Numan GÜNEŞ vekili Feza KÜÇÜKTÜRK ün Belediyemize vermiş olduğu 28/02/2012 tarih ve 1655 sayılı dilekçesinde; Mezitli, Atatürk Mahallesi, 16-H-II pafta, 202 ada, 6 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak plana işaretli taşınmazda adı geçen şahsın 1932,00 m² hissesinin bulunduğu belirtilmiş olup, söz konusu parseldeki hissesine karşılık, aynı değerde müstakil tapulu bir arsa ile takas edilmesi ya da hissesinin kamulaştırılması talep edilmiştir. Dilekçede belirtilmiş olan takas ya da kamulaştırma ile ilgili konu, Belediye Meclisi nin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmiş olup, konu ile ilgili olarak söz konusu arsa ve belediyemize ait arsalarla ilgili alan (m²) ve rayiç bedel tespitleri konusunda komisyonlarımızın müştereken yaptığı inceleme ve değerlendirmenin devam etmesi nedeniyle nihai kararın verilebilmesi için meclisten ek süre istenilmiştir. Belediye Meclisimiz 03/12/2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile komisyonumuza 1 ay ek süre vermiştir. Konuyu görüşmek üzere, komisyon üyeleri yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yapılan inceleme sonucunda; 1-Teklif edilen BHA (Belediye Hizmet Alanı) üzerinde kalıcı bir tesis bulunmaması, bu tür alanlarda çok sayıda benzer durumun mevcut olması, ayrıca 6 nolu parsel içerisinde telebin haricinde müşterek (taliplinin haricinde) hissesi olan çok sayıda hissenin bulunması ve buralarda da takas ya da kamulaştırmanın yapılması halinde belediyemize müstakil bir parsel kazandırılmasının mümkün olabileceği ancak bunun çok uzun süre alacağı düşünüldüğünden şu an için teklifin uygun olmadığı, bunun yerine Mezitli ilçesindeki benzer yerlerin tamamı ile ilgili bir düzenleme çalışmasının yapıldıktan sonra konunun görüşülmesi, 2-Ayrıca benzer durumda daha acil olduğu düşünülen ve üzerinde Belediyeye ait tesislerin bulunduğu Belediye Hizmet Alanlarından (BHA) mülkiyeti belediyeye ait olmayanların, belediyemiz mülkiyetine geçirilmesi amacıyla takas ya da kamulaştırma çalışmalarının öncelikle bu tür yerlerde yapılmasının hukuksal sorunlar başta olmak üzere çok sayıda sorunu çözeceği nedeniyle daha uygun olacağı görüş ve kanaatiyle, her iki komisyon tarafından talebin oybirliği ile reddine karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporu doğrultusunda arsa takası ya da kamulaştırması ile ilgili teklifin reddine, oy birliği ile karar verildi.

11 Sayı : 11 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, Çevre- Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen, İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda; MEZİTLİ BELEDİYESİ İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KROKİSİ RAPORU Mezitli Belediye Meclisinin 03/12/2012 Tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu na müştereken havale edilen Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak her üç komisyon üyeleri Mezitli Belediye sınırları içerisindeki bölgeleri gezerek inceleyip aşağıdaki kararı almıştır. 1. Daha önce Mezitli Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer açılabilecek bölgeler kroki üzerine mavi renk ile işaretlenerek Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/09/2005 tarih ve B.05.1.EGM sayılı Genelgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik gereğince bu bölgelerin aynı şekilde içkili yer bölgesi olarak kabul edilip korunmasına, 2. Yeni tespit edilen içkili yer bölgelerinin kroki üzerinde kırmızı renk ile işaretlenerek belirlenmesine, 3. Yukarıdaki maddelere göre Mezitli ilçesinin doğu sınırı olarak kabul edilen Yenişehir Belediyesi sınırı olan GMK Bulvarından güneye doğru Adnan Menderes Bulvarı kavşağına kadar olan caddenin batı cephesi ile Adnan Menderes Bulvarını takip ederek batıya doğru bulvarın her iki tarafındaki cephesi ile deniz kenarındaki dolgu alanının daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden dolayı aynı şekilde korunmasına, 4. Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (AMB) üzerindeki 30010, 30012, sokakların daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, sokağın içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 5. Adnan Menderes Bulvarından devamla Babil Kavşağına, Babil Kavşağından GMK Bulvarını geçip Sanayi Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar yolun her iki cephesi, sk, Hal Caddesi ve sokağın İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan yolların her iki cephesi, 7. İsmet İnönü Bulvarının Vatan Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan yolun her iki cephesi, 8. GMK Bulvarından İsmet İnönü Caddesine kadar uzanan Vali Şenol Engin Caddesinin her iki cephesi, 1/4

12 9. GMK Bulvarından İsmet İnönü Bulvarına kadar devam eden Kelveli Caddesinin her iki cephesi, 10. Cengiz Topel Caddesinin Babil Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak batıya doğru Milli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Cengiz Topel Caddesinin her iki cephesi, 11. Mezitli Deresinin Akdeniz kıyısı ile İsmet İnönü Bulvarı arasında kalan bölgesinde derenin her iki cephesi, 12. GMK Bulvarından sokaktan sokak üzerinden batıya devam ederek sokakla kesişerek tekrar GMK ile bağlandığı yolun her iki cephesi, 13. AMB ile Babil Caddesinin kesiştiği noktadan batıya doğru dolgu alanı dahil olmak üzere denize cepheli alanın Mezitli Deresi ile kesiştiği yere kadar sahil cephesi, 14. Mezitli Deresinin Akdeniz e döküldüğü yerden batıya doğru Viranşehir Caddesini takiben denize cepheli yerleşim yerlerinin Çeşmeli sınırına kadar olan sahil bandı, 15. Viranşehir Mahallesi, sk., sk., sk., sokaklar ile sokağın sokak ile kesiştiği yere kadar ve Mezitli Deresinin batısından başlayarak Viranşehir Caddesi arasında kalan sahil yolunun her iki cephesi, 16. GMK Bulvarı ile Cengiz Topel Caddesi arasında kalan Viranşehir Caddesinin her iki cephesi, 17. Cengiz Topel Caddesi, sk ile sk arasındaki kalan bölgenin daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 18. Milli Egemenlik Caddesinin tamamının her iki cephesi ve Milli Egemenlik Caddesi ile Cengiz Topel Caddesinin kesiştiği noktadan güneye doğru uzanan sokağın her iki cephesi, 19. Limon, Bakanlık ve Şehit Fatih Soydan Caddelerinin tamamının her iki cephesi, 20. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinin Millli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktadan batıya doğru Soli kavşağına kadar olan yolun her iki cephesi, 21. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile kesişen sokağın her iki tarafı ile Adonis, İçişleri Bakanlığı Tesisleri, Liparis 1, Denizhan 2, Seher Yıldızı ve Selen Sitesi, Denizhan 1 ve Soli Dinlenme Tesislerinin tamamı, 22. Merkez Mahallesi sokağın daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 23. Merkez Mahallesi Fındıkpınarı caddesinden kuzeye doğru Karacaoğlan caddesine kadar, buradan batıya doğru Karacaoğlan caddesini takiben Vatan Caddesi kavşağına kadar, buradan güneye doğru GMK kavşağına kadar olan yolların her iki cephesi, 24. Kuyuluk Fındıkpınarı Caddesi ile 345 nolu sokağın kesiştiği yerden kuzeye doğru aynı caddenin üzerinde bulunan 510 nolu sokağın kesiştiği yere kadar yolun her iki cephesi, 25. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşaktan otoban köprüsüne kadar olan yolun batı kısmı otoban köprüsünden sonra orman içi piknik alanına kadar olan yolun her iki cephesi ve orman içi piknik alanının tamamı, 26. GMK Bulvarı Soli Kavşağından Eskiköy Caddesi kavşağına kadar olan Zeytinli Caddenin her iki cephesi, 2/4

13 27. Mezitli Yenişehir ilçe sınırından Çeşmeli sınırına kadar olan GMK Bulvarı boyunca bulvarın her iki cephesi, 28. Mezitli Akdeniz Mahallesi sk. ve sk., sokakların denize açılması nedeniyle sokak başında bulunan Cami ve Akaryakıt İstasyonuna gerekli yasal mesafenin korunması şartıyla her iki cephesinin içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 29. Kandak Deresinin GMK Bulvarından sahile kadar olan bölümünde derenin her iki cephesi, Yıl Mahallesi GMK Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi arasında kalan Mimar Sinan Bulvarı boyunca yolun her iki cephesi, Yıl Mahallesi Çamlık Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy caddesi arasında kalan GMK Bulvarına cepheli Tece Çamlık Adası, sokağın sonundan batıya doğru sahil cepheli Mezitli ilçesi batı sınırına kadar olan sahil boyu cepheli yerleşim yerlerine, Üniversite Kampüsünün kuzeyindeki Ziya Gökalp caddesinden batıya doğru takiben Acıgöl Caddesi buradan Deniz Mahallesi Cengiz Topel Caddesi devamla Kum Harmanı caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar Cennet Caddesini takiben sahil caddesi kavşağına buradan da Tece Deresine devamla güney sahile kadar olan yolların her iki cephesi, 33. Tece Deresi ile sahilin kesiştiği yerden kuzeye doğru Cennet Caddesi ile doğuya doğru devamla Meskokent Caddesine kadar olan yolun her iki cephesi, 34. Deniz Mahallesi GMK Bulvarı ile Zeytinlik Caddesinin kesiştiği kavşaktan kuzeye doğru zeytinlik caddesini takiben spor alanın güneyindeki yoldan doğuya doğru spor alanının doğusunu takiben kuzeye doğru sokağı takiben GMK Bulvarı ile kesiştiği yolların her iki cephesi, 35. Deniz Mahallesi Deniz Caddesi ve Plaj Caddesinin tamamının her iki cephesi, 36. Mezitli İlçesi Doğu sınırındaki Yenişehir Fuar Alanı kavşağından başlayan GMK Bulvarının Çeşmeli sınırına kadar olan ve kroki üzerinde işaretlenen yolun her iki cephesindeki yerleşim yerlerine 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki hükümler göz önüne alınarak içkili yer bölgesi tespit edilmiştir. Bu bölgelerdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilecek ruhsatlarda 30. Madde hükümleri uygulanacaktır. GMK Bulvarı ilgili yönetmeliğin 30/b maddesindeki Karayolu kapsamında olmayıp belediye hudutları içerisinde bulunan bulvar niteliğinde cadde olarak değerlendirilmiştir. Mezitli ilçesi belediye sınırları içerisinde bulunan sitelerde ve bu sitelerin yönetim planlarında umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan lokanta, gazino, bar, içkili kafe vb. gibi yerlere verilmiş olan ruhsatlar müktesep hak nedeni ile geçerliliğini korumaktadır. Bundan sonra sitelerdeki bu gibi ortak kullanım alanı olan yerlere içkili yer ruhsatı talep edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin 5/b maddesi gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde iş yeri olarak görülen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılmak istenmesi durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması halinde iş yeri açılış ruhsatı verilebilecektir. 37. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mülki 3/4

14 İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşü alınarak hazırlanan krokisi ve raporu ile bir bütünlük arz eden İçkili Yer Bölgesi Krokisi ve Raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporu doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 4/4

15 Sayı : 12 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık Komisyonu Raporunda; İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli 29-L-Ia imar paftası ile O33-d-01-a-2-c halihazır paftasına isabet etmektedir. Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Mezitli Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Develi Sahil Sitesi (Soli-3) Yönetimi, 22/11/2012 tarih ve 8265 sayılı dilekçe ile müracaat etmiş olup, Develi Sahil Sitesinin doğusunda kamuya terk edilmiş alana Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesi, Develi Sahil Sitesi nin (Soli-3) doğusunda yer almakta olup, kamuya terki yapılmış olan ve mevcut imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alana isabet etmektedir. İmar Planı Tadilatının amacı, sitenin trafo tesisinin TEDAŞ a devri ile ilgili olarak; mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan ve kamuya terki yapılan alana Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak, belediyemiz TEDA Ş tan (Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü) tarih ve 2113 sayılı yazı ile görüş talep etmiş olup, ilgili kurumun belediyemize ilettiği tarih ve sayılı yazı ile Denizhan-1 sitesine hizmet eden mevcuttaki trafonun kuzeyindeki alana trafo yapılmasının uygun olduğu yönünde görüş belirtilmiştir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan kamuya terki yapılmış alana Trafo Alanı işaretlenmiştir. Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede; Denizhan-1 Sitesinin kuzeyinde, Soli Sitesinin doğusunda bulunan eski tip trafo binasının yaya yoluna tecavüzlü olduğu, görüntü kirliliği oluşturduğu ve çok yer işgal ettiği görüldüğünden; konu ile ilgili kalıcı bir sonuç alınabilmesi için Soli Sitesinin talebinin, etrafındaki sitelerle birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla komisyonumuza ek süre verilmek üzere, dosyanın idareye iadesine, komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, dosyanın İdareye iadesi ile tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16 Sayı : 13 04/02/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü nün 18/01/2013 tarih ve 1632 sayılı yazısında; Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri ile şahıslar tarafından teminat gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin yapılabilmesi için Satış Komisyonu Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin belirlenerek bildirilmesi istenmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasanın 90. maddesi uyarınca, 2013 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Mehmet AŞK ın asıl, Mustafa ÇOLAK ın yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

17 Sayı : 14 04/02/2013 Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve 01-5 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü nün 10/01/2013 tarih ve 490 sayılı yazılarında; 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlıkları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Sanat Etkinlikleri Derneği, ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iş birliği ile Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir. Festivalin Tertip Komitesi, yukarıdaki kuruluşlarımızın birinci derece temsilcileridir. İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmasının yanı sıra, uluslararası tanıtımına da imkan sağlayan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı müzik konusunda saygın yeri bulunan çok sayıda sanatçı ve grup iştirak edecektir. Bu yıl 12.si yapılacak olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belediyelerimizin aynı desteği vermesi önem taşımaktadır. Bu itibarla, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için, Festival Yürütme Kurulunun görüşmeleri sonucu belirlenen, KDV hariç olmak üzere, belediye başkanlıklarının 90 ar bin TL. maddi destek sağlamaları, Valiliğimizce de uygun görülmektedir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (p) bendi gereğince, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, Belediyemizin KDV hariç, ,00 TL (doksanbintürklirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

18 Sayı : 15 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü nün 17/01/2013 tarih ve B.05.1.EGM (81720) 272 sayılı yazılarında; Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan sosyal projeler kapsamında, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, emniyet mensupları ile vatandaşlarımız arasında etkin bir iletişim ve köprü kurulmasına yardımcı olunması, milli kültür ve ahlaki değerlerimize verilen önemin toplantı ve sosyal organizasyonlar ile pekiştirilmesine yönelik çalışmalarda Emniyet Müdürlüğümüzce kullanılmak üzere çay bahçesi ve sosyal tesis alanı tahsis ve yapı işlerinin Belediye Başkanlığınızca değerlendirmeye alınması, bu bağlamda Belediyeniz sorumluluk alanı içerisinde, İçel Anadolu Lisesi ön tarafında bulunan çay bahçesinin talep doğrultusunda değerlendirilmesini rica ederim. denilmektedir. Yukarıda konu edilen talep değerlendirildiğinde; hızlı bir nüfus artışı ve hızlı bir kentleşme süreci yaşayan İlçemizde emniyet teşkilatının konuşlandırılmasının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, vatandaş emniyet ilişkilerinin kurulmasında, İlçemizin sosyal kalkınmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, İlçemiz Viranşehir Mahallesi, İçel Anadolu Lisesi önünde mülkiyeti Belediyemize ait 3669 parsel üzerinde Belediyemizce inşa olunan tesis ve müştemilatının Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal projeler birimi ve güvenlik noktası olarak, müştemilatta bulunan soyunma-giyinme yeri ve wc nin halka açık şekilde kullanılması kaydı ile 5 yıldan az 10 yıldan çok olmamak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim-Kültür ve Sanat, Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

19 Sayı : 16 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 01/02/2013 tarih ve 13-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İlgi:Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih ve M.33.0.MBB / sayılı yazısı İlgi tarih ve sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın yazısında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 33 sayılı kararı ile ilgili olarak; Bakanlık Makamı nın 28/12/2012 tarih, B050MAH /İNS sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın 04/01/2013 tarih ve (33-7) 87 sayılı görev emirleri uyarınca yürütülen ön inceleme kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli II.Bölge I.Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu kararına, Mezitli Belediye Meclisi nin 05/06/2009 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile bu kararın onaylanmasıyla sonuçlanan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 17/07/2009 tarih ve 276 sayılı kararına katılarak, Mezitli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı kullanım kararları bulunan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerin Turizm Tesis Alanı olarak belirlendiği ve bu alanda yapılaşmaya müsaade edildiği, böylece Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranıldığı iddia edilerek, söz konusu meclis kararlarına katılan meclis üyelerinden yazılı ifade talep edilmiş olması sebebi ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine vermiş oldukları yazılı önerileri neticesinde, tarih ve 32 sayılı meclis kararı ile Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talepleri doğrultusunda hazırlanan, ilgili belediye meclisleri tarafından onaylanan ve soruşturma konusu olan nazım ve uygulama imar planı revizyonu ve değişiklikleri hakkında, meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, gerekli düzenlemelerin yapılması istemi gündeme alınmış ve Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır denilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerle (4627 parsel) ilgili İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

20 Sayı : 17 04/02/2013 Belediye Meclisimizin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan imar planı değişikliklerine ait Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda; Mezitli Belediye Meclisi nin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı ara kararı ile, Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile gerekli düzenlemelerin yapıldığı imar planı değişikliklerine ait konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Daha önce Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talep ve emirleri doğrultusunda hazırlanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ile Mezitli İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği nce soruşturma konusu yapılan; Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış olup adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır. Bu doğrultuda, 1- Mezitli 4627 numaralı parsel, 2- Davultepe, Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, 3- Davultepe, Bölmece Mevkii, 28.J.2.B ve 28.J.2.C paftalar, 1021 numaralı parsel ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan İmar Planı Değişiklikleri hakkında komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1- Mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğine ait olan Mezitli 4627 sayılı parsel, mülga Mezitli Belediye Meclisinin 04/09/1998 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı kullanım kararı ile planlandığı, tadilat öncesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ise 2729 ve 3670 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş bir parsel olduğu, 2729 nolu parselin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Tesisleri, 3670 nolu parselin ise Blok Nizam, 2 kat, Emsal (E)=0.80 yoğunluk ve yapılaşma koşulları ile Konut Alanı olarak planlandığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına tarih ve 178 sayılı yazısı ile mülkiyetindeki söz konusu parsel için Mezitli İlçesi 16 pafta, 4627 nolu parselde kayıtlı bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Tesislerinin bulunduğu alan ve yakın çevresinin, revizyon imar planı kapsamı dışında bölge 1/6

21 ölçeğinde ivedi olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması talep ve talimatının iletildiği, Söz konusu talebe ilişkin düzenleme öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve ön incelemeye konu olan 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Mezitli 1/5000 ölçekli II. Bölge 1. Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu çalışmaları kapsamında değerlendirildiği, parselle eşdeğer konumda yer alan planlanmış ya da yapılaşmış tercihli turizm, konut ve ikinci konut siteleri, eğitim tesisi ve benzer kullanım kararlı alanlar göz önünde bulundurularak, idare talebi doğrultusunda söz konusu parseli kapsayan alanda turizm tesisi alanı öngörüsü geliştirildiği, plan uygulama hükümlerinde turizm tesis alanları için Emsal (E) = 2, H.Max = Serbest yapılanma koşulu belirlendiği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 11/05/2009 tarih ve 86 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına göre mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Eğitim Birliği adına kayıtlı Mezitli, 16 pafta, 4627 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının tarafınızca ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilerek ivedi olarak hazırlanması ve belediye meclisinde görüşülerek onaylanması talep ve talimatının iletildiği, Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 21/05/2009 tarih ve 97 sayılı yazısı ekinde 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, mülkiyeti İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Eğitim Birliği adına kayıtlı olan 4627 nolu parsel için hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi onaylanmak üzere Mezitli Belediyesine gönderildiği, Hazırlanan plan teklifinin plan açıklama raporunda 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak plan değişikliğine gidilerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında parselin kullanım şekli Turizm Tesis Alanı olarak değiştirildiği, yapılaşma yoğunluğu ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı raporunda da belirtilen ve komşu parsellerdekine (Liparis, Denizhan Sitesi) eşdeğer olan E=2.00 (inşaat emsali) verildiği, parselin batı kısmından 12 metrelik yaya yolu ile sahil yoluna kuzey-güney istikametinde bir yaya aksı ile ulaşım sağlandığı, ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa caddesinden girişi mevcut kullanım şekline uygun olarak ve parkların arasındaki yaya yollarının değiştirilerek tesis alanına giriş yolu için 12 metrelik bir trafik yolu önerildiği şeklinde yapılaşma hükümlerinin getirildiği, 4627 nolu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi Mezitli İlçe Belediye Meclisinin 05/06/2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edildiği ve söz konusu ilçe belediye meclisi kararı, 17/07/2009 tarih ve 275 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onandığı, Mersin Büyükşehir Belediyesince onaylanan nazım imar planı revizyonunda ve Mezitli İlçe Belediyesince onaylanan uygulama imar planı değişikliklerinde mülga Mezitli İlk Kademe Belediyesince, büyükşehir belediye sınırlarına dahil olmadan önce onaylanan ve yürürlüğe konulan imar planlarında sahil şeridi için öngörülen plan kararları göz önünde bulundurulduğu, bu alanlara ilişkin benimsenen planlama anlayışı benzer kullanım kararları ile sürdürülmüş olmasına rağmen Mülkiye Müfettişliğince ön incelemeye konu edilmesi nedeni ile 4627 sayılı parsele ilişkin plan revizyon ve tadilatları, imar mevzuatı, Kıyı Kanunu ve Uygulama yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirildiği, 2/6

22 Söz konusu parselin kısmen kıyı mevzuatında tarif edilen sahil şeridi içerisinde bulunması nedeni ile Mezitli Belediye Başkanlığından 30/01/2013 tarih ve sayılı yazı ile parsele ilişkin kısmi yapılaşma kararının tesis edilip edilmediği ya da kısmi yapılaşma konusunda Mezitli Belediye Meclisi nce alınmış herhangi bir kararın bulunup bulunmadığı sorulduğu, Mezitli Belediye Başkanlığı nın 31/01/2013 Tarih ve Sayılı yazısı ile söz konusu parsele ilişkin Mezitli Belediyemizce alınmış kısmi yapılaşma kararının bulunmadığının bildirildiği, - Bu durumda söz konusu parselin büyük bölümünün; 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 4. Maddesi ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. ve 16. Maddelerindeki hükümlere göre kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi içerisinde kalması nedeni ile söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğüne hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; 4627 numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin sahil şeridinin kuzeyinde kalan bölümünün ise plan değişikliği öncesindeki kullanım kararı olan Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin kuzeyinde sahil şeridi dışında kalan bölümünün Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu parselin batı sınırında 10 metre, doğu sınırında 7 metre enkesitli kuzey güney istikametli yaya yollarının ayrılması yönündeki imar planı değişikliklerinin kabulüne Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildiği görülmüştür. 2- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Davultepe Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, mülga Davultepe Belediye Meclisinin 13/06/2002 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (BHA), Park Alanı ve Yol olarak işaretlendiği, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 10/10/2007 tarih ve 5738 sayılı yazısı ile söz konusu parsel için mevcut imar planında öngörülen belediye hizmet alanı, park ve yol olarak belirlenmiş kullanım kararlarının değiştirilmesi, parselin turizm amaçlı alana dönüştürülmesi ve sonucundan bilgi verilmesi talep edildiği, yine Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 27/02/2008 tarih ve 1556 sayılı yazısı ile ilk yazı ilgi tutularak söz konusu plan değişikliği talebi yenilendiği, yapılan iş ve işlemlerin bildirilmesinin istendiği,mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12/03/2008 tarih ve 1777 sayılı yazısı ile yukarıdaki yazılara cevap verildiği, ilgili teklifin Mersin Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmekte olduğu, bu planın onayı neticesinden 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yapılabileceği hususunun bildirildiği, 1/25000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanması sonrasında, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 01/09/2008 tarih ve 5858 sayılı yazısı ile kadastral çapı ekte sunulan hazine adına kayıtlı taşınmazın tek parça halinde turizm yatırımlarına uygun olarak yapılacak olan planlamaların şehircilik ilkelerine ve plan 3/6

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ 05/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU. Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745.

KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU. Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745. KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY-Kaşif ERDAL- Ali ADIGÜZEL (Katılmadı)- Mustafa YAZICI- Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat

Detaylı

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / 01 2 09/01/2009 / 02 3 09/01/2009 / 03 4

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06.02.2015 Karar No : 32 Karar Konusu : Güzelhisar mahallesi 1985 ada 5 nolu parselde trafo yerinin kiraya verilmesi. Meclis 1. Başkan Vekili : Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı