T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R"

Transkript

1 Sayı : 1 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde belirtildiği üzere, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca, Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3 üyenin CHP den, 2 üyenin de MHP den olması nedeniyle, yapılan gizli oylamada; CHP den Kemal SIĞIRCIKOĞLU, Penpe TAYLAN ve Memet Ali KULAÇ, MHP den İsmail İNAM ve Mehmet AKLAN Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

2 Sayı : 2 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde; Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir denilmektedir Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

3 Sayı : 3 07/01/2013 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 programcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli programcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

4 Sayı : 4 07/01/2013 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkuller, imarında konut alanına isabet etmekte olup, tamamı Belediyemize aittir. Bu gayrimenkuller atıl vaziyette bulunmakta, işgal altında ya da çevre kirliğine neden olacak şekilde çöp ve moloz döküm alanı şeklindedir. Söz konusu parsellerin ekonomiye kazandırılması, Belediyemize gelir getirmesi, yatırıma dönüştürülmesi, bütçede öngörülen performans hedeflerine ulaşılması için satışında yarar görülmektedir. Yukarıda arz olunan nedenlerle, aşağıda ada, pafta, parsel numaraları belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre (2886 sayılı Yasaya göre ihale komisyonu belediye encümenidir.) satışı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 1- İmarında konut alanına isabet eden 849 m² lik Viranşehir Mahallesi 30-L-4B pafta, 137 ada,14 parsel 2- İmarında konut alanına isabet eden 536 m² lik Yeni Mahalle 16-H-IV pafta, 658 ada,1 parsel 3- İmarında konut alanına isabet eden 1136,76 m² lik Merkez Mahallesi 30-K-3D pafta, 616 ada,1 parsel 4- İmarında konut alanına isabet eden 560 m² lik Viranşehir Mahallesi 933 ada, 3 parsel 5- İmarında konut alanına isabet eden 743,86 m² lik Merkez Mahallesi 30-L-1D pafta, 532 ada, 9 parsel 6- İmarında konut alanına isabet eden 599 m² lik Merkez Mahallesi 29-K-2B pafta, 605 ada, 6 parsel 7- İmarında konut alanına isabet eden 1316 m² lik Yeni Mahalle 16-H-III,30-L-2D pafta, 263 ada, 4 parsel 8- İmarında konut alanına isabet eden 2356 m² lik Akdeniz Mahallesi 29-K-4B pafta, 926 ada, 1 parsel

5 Sayı : 5 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-7 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli O32-c- 09-b-2-a paftasına isabet etmektedir. Malabadi Sitesi Yönetimi, 24/12/2012 tarih ve 9092 sayılı dilekçe ile müracaat ederek, Malabadi Sitesinin kuzeyinde yer alan ve kamuya terk edilmiş olan Park Alanına Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Deniz Mahallesi, Malabadi Sitesi nin kuzeyinde yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Park Alanı olarak işaretlenmiştir. İmar Planı Tadilatının amacı, mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş alanın bir kısmına Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü nün 27/06/2012 tarih ve sayılı yazısı ile mevcut imar planında kamuya terki yapılmış park alanının bir kısmına imar planı tadilatı yapılarak trafo yeri tahsis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alanın kuzeydoğusuna Trafo Alanı işaretlenmiştir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

6 Sayı : 6 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-8 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe köyü, Kısırözü mevkii, 910 parsel (1.168 m²) ve 835 parsel (270 m²) numaralarında kayıtlı olup, toplam m² alan büyüklüğüne sahiptir. Parseller Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-3-a Uygulama İmar Planı paftasına isabet etmektedir. Parsel maliki, 25/12/2012 tarih ve 9143 sayılı dilekçesi ile 835 ve 910 nolu parseller için hazırlatmış olduğu Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir. Uygulama imar planına konu olan parseller, hem mülga Davultepe Belediyesi Uygulama İmar Planına, hem de mülga Tece Belediyesi Uygulama İmar Planına isabet etmektedir. Söz konusu parseller, mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında M lejandı ile Konut Alanı, mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretlenmiştir. Ayrıca, söz konusu parsellerin bulunduğu alan, Mezitli bölgesinde II. Bölge I. Etap olarak planlanmış ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli II.Bölge I. Etap İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Söz konusu parseller için hazırlanmış olan uygulama imar planı tadilatının plan açıklama raporunda ; İmar Planı tadilatına konu olan 910 ve 835 nolu parseller Mezitli ye bağlanan her iki belediyenin kesişme noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle her iki belediye döneminde plan sınırları içerisine dahil edilmiştir. Mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 910 ve 835 nolu parseller başka parsellerle birlikte bir imar adası oluşturmaktadır. Planda 910 nolu parsel GMK Bulvarından cephe almakta ancak, 835 nolu parsel ada içerisinde yollardan cephe almayan bir parsel niteliği taşımaktadır. Mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise her iki parsel birlikte tek bir imar adası şeklinde görünmektedir. Parseller için imar durumu alma aşamasında planlarda bir karmaşa olması nedeniyle tereddütler oluşmaktadır. Her iki planda da farklı plan koşullarına sahip olmasından dolayı imar durumu da alınamamakta olup, parsel malikleri tarafından yatırım yapılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla teklif plan hazırlanmıştır. İmar planı teklifinde mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında görüldüğü şekliyle başka parsellerinde içinde yer aldığı bir imar adası olması nedeniyle bu plan dikkate alınmıştır. Yürürlükte olan planda 910 nolu parselin kuzeyinde bir miktar alan, 35 metrelik yoldan ve doğusunda yer alan 10 metrelik yoldan ihdas alacak şekilde düzenlenmiştir. Teklif planda ise 35 metrelik yol güzergahı korunacak şekilde düzenlenmiş olup, parsel miktarı korunacak şekilde doğuda yer alan 10 metrelik yola otopark alanı işaretlenmiştir. Ayrıca söz konusu parseller teklif plana; 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mersin-Mezitli II. Bölge I.Etap Nazım İmar Planına TK (Tercihli Kullanım Alanı) (Turizm ya da Konut Alanı) işaretlenmiş olduğundan dolayı Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Plan teklifinde parsellere yapılanma koşulu olarak, 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planında verilmiş olan 350 kişi/ha yoğunluğa karşılık gelen ve mevcut imar planında da aynı şekilde verilmiş olan E=1.60 (Emsal) değeri işaretlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri teklif plana işaretlenmiştir. denilmektedir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

7 Sayı : 7 07/01/2013 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/01/2013 tarih ve 24-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : ÇEK Cumhuriyeti nin Başkenti Prag da bulunan Mediteranian Organization Şti Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek festivale Belediyemizin Folklor Ekibini davet etmişlerdir. Festivale katılacak Belediyemiz yetkilileri ile halk oyunları ekibinden katılacak kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

8 Sayı : 8 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Tam Zamanlı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellere Verilecek Ücretin Belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret,söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 proğramcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme hariç, İdarece önerilen; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli proğramcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret verilmesi, Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

9 Sayı : 9 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mezitli Belediyesine ait 8 adet gayrimenkulün satışı ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasının 19/11/2012 tarih 2012/389 sayılı ve 08/01/2013 tarih; 2013/11,12,13,14,15,16,17 sayılı yazıları ile; Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 07/12/2012 tarih ve 9692 belge nolu, 10/01/2013 tarih ve 316 belge nolu raporlarında ve belediyemiz emlak rayiç değerleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait müstakil durumdaki aşağıda ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri ile rayice uygun m² birim fiyatları incelenerek taşınmazların satışına esas olacak değerleri aşağıda düzenlenen tabloda gösterilmiştir. MAHALLE PAFTA ADA PARSE L CİNSİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) EMLAK RAYİÇ DEĞERİ (m²) TİCARET SANAYİ ODASI (m²) TÜM EMLAKÇILAR ODASI (m²) KOMİSYONCA ÖNGÖRÜLEN m² BİRİM FİYATLAR Viranşehir 30-L-4B 137/14 Arsa 849,00 60,07 430,00 TL 450,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-IV 658/1 Arsa 536,00 1,86 250,00 TL 250,00 TL TL Merkez 30-K-3D 616/1 Arsa 1136,76 17,59 220,00 TL 250,00 TL TL Viranşehir 30-L-4C 933/3 Arsa 560,00 25,00 620,00 TL 650,00 TL TL 30-L-3D Merkez 30-L-1D 532/9 Arsa 743,86 10,75 350,00 TL 350,00 TL TL Merkez 29-K-2B 605/6 Arsa 599,00 10,01 500,00 TL 600,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-III 263/4 Arsa 1316,00 60,79 470,00 TL 450,00 TL TL 30-L-2D Akdeniz 29-K-4B 926/1 Arsa 2356,00 1,27 300,00 TL 250,00 TL TL 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, taşınmazların Komisyonca öngörülen rayiç bedellerinden aşağı olmamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi uyarınca uygulamanın Belediye Encümenince yapılması hususunda karar alınması için, Meclisimize sunulmasına oy çokluğu karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 9 ret oya (İsmail İNAM, Yusuf YAZICI, Fazlı AÇIK, Mehmet AKLAN, Meryem DEMİRCİ, Fatma Aysel MİS, Mustafa KÖÇ, Ramazan TÜZÜN ve Mehmet SOYDAN) karşı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, yukarıda ada, pafta, parsel numaraları ve miktarları belirtilen 8 (sekiz) adet taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

10 Sayı : 10 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Arsa Takası ya da Kamulaştırması ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporunda; Numan GÜNEŞ vekili Feza KÜÇÜKTÜRK ün Belediyemize vermiş olduğu 28/02/2012 tarih ve 1655 sayılı dilekçesinde; Mezitli, Atatürk Mahallesi, 16-H-II pafta, 202 ada, 6 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak plana işaretli taşınmazda adı geçen şahsın 1932,00 m² hissesinin bulunduğu belirtilmiş olup, söz konusu parseldeki hissesine karşılık, aynı değerde müstakil tapulu bir arsa ile takas edilmesi ya da hissesinin kamulaştırılması talep edilmiştir. Dilekçede belirtilmiş olan takas ya da kamulaştırma ile ilgili konu, Belediye Meclisi nin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmiş olup, konu ile ilgili olarak söz konusu arsa ve belediyemize ait arsalarla ilgili alan (m²) ve rayiç bedel tespitleri konusunda komisyonlarımızın müştereken yaptığı inceleme ve değerlendirmenin devam etmesi nedeniyle nihai kararın verilebilmesi için meclisten ek süre istenilmiştir. Belediye Meclisimiz 03/12/2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile komisyonumuza 1 ay ek süre vermiştir. Konuyu görüşmek üzere, komisyon üyeleri yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yapılan inceleme sonucunda; 1-Teklif edilen BHA (Belediye Hizmet Alanı) üzerinde kalıcı bir tesis bulunmaması, bu tür alanlarda çok sayıda benzer durumun mevcut olması, ayrıca 6 nolu parsel içerisinde telebin haricinde müşterek (taliplinin haricinde) hissesi olan çok sayıda hissenin bulunması ve buralarda da takas ya da kamulaştırmanın yapılması halinde belediyemize müstakil bir parsel kazandırılmasının mümkün olabileceği ancak bunun çok uzun süre alacağı düşünüldüğünden şu an için teklifin uygun olmadığı, bunun yerine Mezitli ilçesindeki benzer yerlerin tamamı ile ilgili bir düzenleme çalışmasının yapıldıktan sonra konunun görüşülmesi, 2-Ayrıca benzer durumda daha acil olduğu düşünülen ve üzerinde Belediyeye ait tesislerin bulunduğu Belediye Hizmet Alanlarından (BHA) mülkiyeti belediyeye ait olmayanların, belediyemiz mülkiyetine geçirilmesi amacıyla takas ya da kamulaştırma çalışmalarının öncelikle bu tür yerlerde yapılmasının hukuksal sorunlar başta olmak üzere çok sayıda sorunu çözeceği nedeniyle daha uygun olacağı görüş ve kanaatiyle, her iki komisyon tarafından talebin oybirliği ile reddine karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporu doğrultusunda arsa takası ya da kamulaştırması ile ilgili teklifin reddine, oy birliği ile karar verildi.

11 Sayı : 11 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, Çevre- Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen, İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda; MEZİTLİ BELEDİYESİ İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KROKİSİ RAPORU Mezitli Belediye Meclisinin 03/12/2012 Tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu na müştereken havale edilen Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak her üç komisyon üyeleri Mezitli Belediye sınırları içerisindeki bölgeleri gezerek inceleyip aşağıdaki kararı almıştır. 1. Daha önce Mezitli Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer açılabilecek bölgeler kroki üzerine mavi renk ile işaretlenerek Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/09/2005 tarih ve B.05.1.EGM sayılı Genelgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik gereğince bu bölgelerin aynı şekilde içkili yer bölgesi olarak kabul edilip korunmasına, 2. Yeni tespit edilen içkili yer bölgelerinin kroki üzerinde kırmızı renk ile işaretlenerek belirlenmesine, 3. Yukarıdaki maddelere göre Mezitli ilçesinin doğu sınırı olarak kabul edilen Yenişehir Belediyesi sınırı olan GMK Bulvarından güneye doğru Adnan Menderes Bulvarı kavşağına kadar olan caddenin batı cephesi ile Adnan Menderes Bulvarını takip ederek batıya doğru bulvarın her iki tarafındaki cephesi ile deniz kenarındaki dolgu alanının daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden dolayı aynı şekilde korunmasına, 4. Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (AMB) üzerindeki 30010, 30012, sokakların daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, sokağın içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 5. Adnan Menderes Bulvarından devamla Babil Kavşağına, Babil Kavşağından GMK Bulvarını geçip Sanayi Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar yolun her iki cephesi, sk, Hal Caddesi ve sokağın İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan yolların her iki cephesi, 7. İsmet İnönü Bulvarının Vatan Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan yolun her iki cephesi, 8. GMK Bulvarından İsmet İnönü Caddesine kadar uzanan Vali Şenol Engin Caddesinin her iki cephesi, 1/4

12 9. GMK Bulvarından İsmet İnönü Bulvarına kadar devam eden Kelveli Caddesinin her iki cephesi, 10. Cengiz Topel Caddesinin Babil Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak batıya doğru Milli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Cengiz Topel Caddesinin her iki cephesi, 11. Mezitli Deresinin Akdeniz kıyısı ile İsmet İnönü Bulvarı arasında kalan bölgesinde derenin her iki cephesi, 12. GMK Bulvarından sokaktan sokak üzerinden batıya devam ederek sokakla kesişerek tekrar GMK ile bağlandığı yolun her iki cephesi, 13. AMB ile Babil Caddesinin kesiştiği noktadan batıya doğru dolgu alanı dahil olmak üzere denize cepheli alanın Mezitli Deresi ile kesiştiği yere kadar sahil cephesi, 14. Mezitli Deresinin Akdeniz e döküldüğü yerden batıya doğru Viranşehir Caddesini takiben denize cepheli yerleşim yerlerinin Çeşmeli sınırına kadar olan sahil bandı, 15. Viranşehir Mahallesi, sk., sk., sk., sokaklar ile sokağın sokak ile kesiştiği yere kadar ve Mezitli Deresinin batısından başlayarak Viranşehir Caddesi arasında kalan sahil yolunun her iki cephesi, 16. GMK Bulvarı ile Cengiz Topel Caddesi arasında kalan Viranşehir Caddesinin her iki cephesi, 17. Cengiz Topel Caddesi, sk ile sk arasındaki kalan bölgenin daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 18. Milli Egemenlik Caddesinin tamamının her iki cephesi ve Milli Egemenlik Caddesi ile Cengiz Topel Caddesinin kesiştiği noktadan güneye doğru uzanan sokağın her iki cephesi, 19. Limon, Bakanlık ve Şehit Fatih Soydan Caddelerinin tamamının her iki cephesi, 20. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinin Millli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktadan batıya doğru Soli kavşağına kadar olan yolun her iki cephesi, 21. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile kesişen sokağın her iki tarafı ile Adonis, İçişleri Bakanlığı Tesisleri, Liparis 1, Denizhan 2, Seher Yıldızı ve Selen Sitesi, Denizhan 1 ve Soli Dinlenme Tesislerinin tamamı, 22. Merkez Mahallesi sokağın daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 23. Merkez Mahallesi Fındıkpınarı caddesinden kuzeye doğru Karacaoğlan caddesine kadar, buradan batıya doğru Karacaoğlan caddesini takiben Vatan Caddesi kavşağına kadar, buradan güneye doğru GMK kavşağına kadar olan yolların her iki cephesi, 24. Kuyuluk Fındıkpınarı Caddesi ile 345 nolu sokağın kesiştiği yerden kuzeye doğru aynı caddenin üzerinde bulunan 510 nolu sokağın kesiştiği yere kadar yolun her iki cephesi, 25. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşaktan otoban köprüsüne kadar olan yolun batı kısmı otoban köprüsünden sonra orman içi piknik alanına kadar olan yolun her iki cephesi ve orman içi piknik alanının tamamı, 26. GMK Bulvarı Soli Kavşağından Eskiköy Caddesi kavşağına kadar olan Zeytinli Caddenin her iki cephesi, 2/4

13 27. Mezitli Yenişehir ilçe sınırından Çeşmeli sınırına kadar olan GMK Bulvarı boyunca bulvarın her iki cephesi, 28. Mezitli Akdeniz Mahallesi sk. ve sk., sokakların denize açılması nedeniyle sokak başında bulunan Cami ve Akaryakıt İstasyonuna gerekli yasal mesafenin korunması şartıyla her iki cephesinin içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 29. Kandak Deresinin GMK Bulvarından sahile kadar olan bölümünde derenin her iki cephesi, Yıl Mahallesi GMK Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi arasında kalan Mimar Sinan Bulvarı boyunca yolun her iki cephesi, Yıl Mahallesi Çamlık Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy caddesi arasında kalan GMK Bulvarına cepheli Tece Çamlık Adası, sokağın sonundan batıya doğru sahil cepheli Mezitli ilçesi batı sınırına kadar olan sahil boyu cepheli yerleşim yerlerine, Üniversite Kampüsünün kuzeyindeki Ziya Gökalp caddesinden batıya doğru takiben Acıgöl Caddesi buradan Deniz Mahallesi Cengiz Topel Caddesi devamla Kum Harmanı caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar Cennet Caddesini takiben sahil caddesi kavşağına buradan da Tece Deresine devamla güney sahile kadar olan yolların her iki cephesi, 33. Tece Deresi ile sahilin kesiştiği yerden kuzeye doğru Cennet Caddesi ile doğuya doğru devamla Meskokent Caddesine kadar olan yolun her iki cephesi, 34. Deniz Mahallesi GMK Bulvarı ile Zeytinlik Caddesinin kesiştiği kavşaktan kuzeye doğru zeytinlik caddesini takiben spor alanın güneyindeki yoldan doğuya doğru spor alanının doğusunu takiben kuzeye doğru sokağı takiben GMK Bulvarı ile kesiştiği yolların her iki cephesi, 35. Deniz Mahallesi Deniz Caddesi ve Plaj Caddesinin tamamının her iki cephesi, 36. Mezitli İlçesi Doğu sınırındaki Yenişehir Fuar Alanı kavşağından başlayan GMK Bulvarının Çeşmeli sınırına kadar olan ve kroki üzerinde işaretlenen yolun her iki cephesindeki yerleşim yerlerine 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki hükümler göz önüne alınarak içkili yer bölgesi tespit edilmiştir. Bu bölgelerdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilecek ruhsatlarda 30. Madde hükümleri uygulanacaktır. GMK Bulvarı ilgili yönetmeliğin 30/b maddesindeki Karayolu kapsamında olmayıp belediye hudutları içerisinde bulunan bulvar niteliğinde cadde olarak değerlendirilmiştir. Mezitli ilçesi belediye sınırları içerisinde bulunan sitelerde ve bu sitelerin yönetim planlarında umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan lokanta, gazino, bar, içkili kafe vb. gibi yerlere verilmiş olan ruhsatlar müktesep hak nedeni ile geçerliliğini korumaktadır. Bundan sonra sitelerdeki bu gibi ortak kullanım alanı olan yerlere içkili yer ruhsatı talep edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin 5/b maddesi gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde iş yeri olarak görülen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılmak istenmesi durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması halinde iş yeri açılış ruhsatı verilebilecektir. 37. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mülki 3/4

14 İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşü alınarak hazırlanan krokisi ve raporu ile bir bütünlük arz eden İçkili Yer Bölgesi Krokisi ve Raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporu doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 4/4

15 Sayı : 12 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık Komisyonu Raporunda; İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli 29-L-Ia imar paftası ile O33-d-01-a-2-c halihazır paftasına isabet etmektedir. Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Mezitli Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Develi Sahil Sitesi (Soli-3) Yönetimi, 22/11/2012 tarih ve 8265 sayılı dilekçe ile müracaat etmiş olup, Develi Sahil Sitesinin doğusunda kamuya terk edilmiş alana Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesi, Develi Sahil Sitesi nin (Soli-3) doğusunda yer almakta olup, kamuya terki yapılmış olan ve mevcut imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alana isabet etmektedir. İmar Planı Tadilatının amacı, sitenin trafo tesisinin TEDAŞ a devri ile ilgili olarak; mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan ve kamuya terki yapılan alana Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak, belediyemiz TEDA Ş tan (Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü) tarih ve 2113 sayılı yazı ile görüş talep etmiş olup, ilgili kurumun belediyemize ilettiği tarih ve sayılı yazı ile Denizhan-1 sitesine hizmet eden mevcuttaki trafonun kuzeyindeki alana trafo yapılmasının uygun olduğu yönünde görüş belirtilmiştir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan kamuya terki yapılmış alana Trafo Alanı işaretlenmiştir. Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede; Denizhan-1 Sitesinin kuzeyinde, Soli Sitesinin doğusunda bulunan eski tip trafo binasının yaya yoluna tecavüzlü olduğu, görüntü kirliliği oluşturduğu ve çok yer işgal ettiği görüldüğünden; konu ile ilgili kalıcı bir sonuç alınabilmesi için Soli Sitesinin talebinin, etrafındaki sitelerle birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla komisyonumuza ek süre verilmek üzere, dosyanın idareye iadesine, komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, dosyanın İdareye iadesi ile tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16 Sayı : 13 04/02/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü nün 18/01/2013 tarih ve 1632 sayılı yazısında; Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri ile şahıslar tarafından teminat gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin yapılabilmesi için Satış Komisyonu Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin belirlenerek bildirilmesi istenmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasanın 90. maddesi uyarınca, 2013 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Mehmet AŞK ın asıl, Mustafa ÇOLAK ın yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

17 Sayı : 14 04/02/2013 Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve 01-5 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü nün 10/01/2013 tarih ve 490 sayılı yazılarında; 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlıkları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Sanat Etkinlikleri Derneği, ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iş birliği ile Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir. Festivalin Tertip Komitesi, yukarıdaki kuruluşlarımızın birinci derece temsilcileridir. İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmasının yanı sıra, uluslararası tanıtımına da imkan sağlayan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı müzik konusunda saygın yeri bulunan çok sayıda sanatçı ve grup iştirak edecektir. Bu yıl 12.si yapılacak olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belediyelerimizin aynı desteği vermesi önem taşımaktadır. Bu itibarla, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için, Festival Yürütme Kurulunun görüşmeleri sonucu belirlenen, KDV hariç olmak üzere, belediye başkanlıklarının 90 ar bin TL. maddi destek sağlamaları, Valiliğimizce de uygun görülmektedir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (p) bendi gereğince, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, Belediyemizin KDV hariç, ,00 TL (doksanbintürklirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

18 Sayı : 15 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü nün 17/01/2013 tarih ve B.05.1.EGM (81720) 272 sayılı yazılarında; Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan sosyal projeler kapsamında, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, emniyet mensupları ile vatandaşlarımız arasında etkin bir iletişim ve köprü kurulmasına yardımcı olunması, milli kültür ve ahlaki değerlerimize verilen önemin toplantı ve sosyal organizasyonlar ile pekiştirilmesine yönelik çalışmalarda Emniyet Müdürlüğümüzce kullanılmak üzere çay bahçesi ve sosyal tesis alanı tahsis ve yapı işlerinin Belediye Başkanlığınızca değerlendirmeye alınması, bu bağlamda Belediyeniz sorumluluk alanı içerisinde, İçel Anadolu Lisesi ön tarafında bulunan çay bahçesinin talep doğrultusunda değerlendirilmesini rica ederim. denilmektedir. Yukarıda konu edilen talep değerlendirildiğinde; hızlı bir nüfus artışı ve hızlı bir kentleşme süreci yaşayan İlçemizde emniyet teşkilatının konuşlandırılmasının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, vatandaş emniyet ilişkilerinin kurulmasında, İlçemizin sosyal kalkınmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, İlçemiz Viranşehir Mahallesi, İçel Anadolu Lisesi önünde mülkiyeti Belediyemize ait 3669 parsel üzerinde Belediyemizce inşa olunan tesis ve müştemilatının Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal projeler birimi ve güvenlik noktası olarak, müştemilatta bulunan soyunma-giyinme yeri ve wc nin halka açık şekilde kullanılması kaydı ile 5 yıldan az 10 yıldan çok olmamak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim-Kültür ve Sanat, Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

19 Sayı : 16 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 01/02/2013 tarih ve 13-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İlgi:Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih ve M.33.0.MBB / sayılı yazısı İlgi tarih ve sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın yazısında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 33 sayılı kararı ile ilgili olarak; Bakanlık Makamı nın 28/12/2012 tarih, B050MAH /İNS sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın 04/01/2013 tarih ve (33-7) 87 sayılı görev emirleri uyarınca yürütülen ön inceleme kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli II.Bölge I.Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu kararına, Mezitli Belediye Meclisi nin 05/06/2009 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile bu kararın onaylanmasıyla sonuçlanan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 17/07/2009 tarih ve 276 sayılı kararına katılarak, Mezitli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı kullanım kararları bulunan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerin Turizm Tesis Alanı olarak belirlendiği ve bu alanda yapılaşmaya müsaade edildiği, böylece Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranıldığı iddia edilerek, söz konusu meclis kararlarına katılan meclis üyelerinden yazılı ifade talep edilmiş olması sebebi ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine vermiş oldukları yazılı önerileri neticesinde, tarih ve 32 sayılı meclis kararı ile Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talepleri doğrultusunda hazırlanan, ilgili belediye meclisleri tarafından onaylanan ve soruşturma konusu olan nazım ve uygulama imar planı revizyonu ve değişiklikleri hakkında, meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, gerekli düzenlemelerin yapılması istemi gündeme alınmış ve Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır denilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerle (4627 parsel) ilgili İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

20 Sayı : 17 04/02/2013 Belediye Meclisimizin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan imar planı değişikliklerine ait Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda; Mezitli Belediye Meclisi nin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı ara kararı ile, Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile gerekli düzenlemelerin yapıldığı imar planı değişikliklerine ait konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Daha önce Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talep ve emirleri doğrultusunda hazırlanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ile Mezitli İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği nce soruşturma konusu yapılan; Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış olup adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır. Bu doğrultuda, 1- Mezitli 4627 numaralı parsel, 2- Davultepe, Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, 3- Davultepe, Bölmece Mevkii, 28.J.2.B ve 28.J.2.C paftalar, 1021 numaralı parsel ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan İmar Planı Değişiklikleri hakkında komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1- Mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğine ait olan Mezitli 4627 sayılı parsel, mülga Mezitli Belediye Meclisinin 04/09/1998 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı kullanım kararı ile planlandığı, tadilat öncesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ise 2729 ve 3670 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş bir parsel olduğu, 2729 nolu parselin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Tesisleri, 3670 nolu parselin ise Blok Nizam, 2 kat, Emsal (E)=0.80 yoğunluk ve yapılaşma koşulları ile Konut Alanı olarak planlandığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına tarih ve 178 sayılı yazısı ile mülkiyetindeki söz konusu parsel için Mezitli İlçesi 16 pafta, 4627 nolu parselde kayıtlı bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Tesislerinin bulunduğu alan ve yakın çevresinin, revizyon imar planı kapsamı dışında bölge 1/6

21 ölçeğinde ivedi olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması talep ve talimatının iletildiği, Söz konusu talebe ilişkin düzenleme öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve ön incelemeye konu olan 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Mezitli 1/5000 ölçekli II. Bölge 1. Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu çalışmaları kapsamında değerlendirildiği, parselle eşdeğer konumda yer alan planlanmış ya da yapılaşmış tercihli turizm, konut ve ikinci konut siteleri, eğitim tesisi ve benzer kullanım kararlı alanlar göz önünde bulundurularak, idare talebi doğrultusunda söz konusu parseli kapsayan alanda turizm tesisi alanı öngörüsü geliştirildiği, plan uygulama hükümlerinde turizm tesis alanları için Emsal (E) = 2, H.Max = Serbest yapılanma koşulu belirlendiği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 11/05/2009 tarih ve 86 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına göre mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Eğitim Birliği adına kayıtlı Mezitli, 16 pafta, 4627 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının tarafınızca ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilerek ivedi olarak hazırlanması ve belediye meclisinde görüşülerek onaylanması talep ve talimatının iletildiği, Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 21/05/2009 tarih ve 97 sayılı yazısı ekinde 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, mülkiyeti İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Eğitim Birliği adına kayıtlı olan 4627 nolu parsel için hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi onaylanmak üzere Mezitli Belediyesine gönderildiği, Hazırlanan plan teklifinin plan açıklama raporunda 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak plan değişikliğine gidilerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında parselin kullanım şekli Turizm Tesis Alanı olarak değiştirildiği, yapılaşma yoğunluğu ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı raporunda da belirtilen ve komşu parsellerdekine (Liparis, Denizhan Sitesi) eşdeğer olan E=2.00 (inşaat emsali) verildiği, parselin batı kısmından 12 metrelik yaya yolu ile sahil yoluna kuzey-güney istikametinde bir yaya aksı ile ulaşım sağlandığı, ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa caddesinden girişi mevcut kullanım şekline uygun olarak ve parkların arasındaki yaya yollarının değiştirilerek tesis alanına giriş yolu için 12 metrelik bir trafik yolu önerildiği şeklinde yapılaşma hükümlerinin getirildiği, 4627 nolu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi Mezitli İlçe Belediye Meclisinin 05/06/2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edildiği ve söz konusu ilçe belediye meclisi kararı, 17/07/2009 tarih ve 275 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onandığı, Mersin Büyükşehir Belediyesince onaylanan nazım imar planı revizyonunda ve Mezitli İlçe Belediyesince onaylanan uygulama imar planı değişikliklerinde mülga Mezitli İlk Kademe Belediyesince, büyükşehir belediye sınırlarına dahil olmadan önce onaylanan ve yürürlüğe konulan imar planlarında sahil şeridi için öngörülen plan kararları göz önünde bulundurulduğu, bu alanlara ilişkin benimsenen planlama anlayışı benzer kullanım kararları ile sürdürülmüş olmasına rağmen Mülkiye Müfettişliğince ön incelemeye konu edilmesi nedeni ile 4627 sayılı parsele ilişkin plan revizyon ve tadilatları, imar mevzuatı, Kıyı Kanunu ve Uygulama yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirildiği, 2/6

22 Söz konusu parselin kısmen kıyı mevzuatında tarif edilen sahil şeridi içerisinde bulunması nedeni ile Mezitli Belediye Başkanlığından 30/01/2013 tarih ve sayılı yazı ile parsele ilişkin kısmi yapılaşma kararının tesis edilip edilmediği ya da kısmi yapılaşma konusunda Mezitli Belediye Meclisi nce alınmış herhangi bir kararın bulunup bulunmadığı sorulduğu, Mezitli Belediye Başkanlığı nın 31/01/2013 Tarih ve Sayılı yazısı ile söz konusu parsele ilişkin Mezitli Belediyemizce alınmış kısmi yapılaşma kararının bulunmadığının bildirildiği, - Bu durumda söz konusu parselin büyük bölümünün; 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 4. Maddesi ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. ve 16. Maddelerindeki hükümlere göre kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi içerisinde kalması nedeni ile söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğüne hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; 4627 numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin sahil şeridinin kuzeyinde kalan bölümünün ise plan değişikliği öncesindeki kullanım kararı olan Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin kuzeyinde sahil şeridi dışında kalan bölümünün Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu parselin batı sınırında 10 metre, doğu sınırında 7 metre enkesitli kuzey güney istikametli yaya yollarının ayrılması yönündeki imar planı değişikliklerinin kabulüne Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildiği görülmüştür. 2- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Davultepe Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, mülga Davultepe Belediye Meclisinin 13/06/2002 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (BHA), Park Alanı ve Yol olarak işaretlendiği, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 10/10/2007 tarih ve 5738 sayılı yazısı ile söz konusu parsel için mevcut imar planında öngörülen belediye hizmet alanı, park ve yol olarak belirlenmiş kullanım kararlarının değiştirilmesi, parselin turizm amaçlı alana dönüştürülmesi ve sonucundan bilgi verilmesi talep edildiği, yine Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 27/02/2008 tarih ve 1556 sayılı yazısı ile ilk yazı ilgi tutularak söz konusu plan değişikliği talebi yenilendiği, yapılan iş ve işlemlerin bildirilmesinin istendiği,mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12/03/2008 tarih ve 1777 sayılı yazısı ile yukarıdaki yazılara cevap verildiği, ilgili teklifin Mersin Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmekte olduğu, bu planın onayı neticesinden 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yapılabileceği hususunun bildirildiği, 1/25000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanması sonrasında, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 01/09/2008 tarih ve 5858 sayılı yazısı ile kadastral çapı ekte sunulan hazine adına kayıtlı taşınmazın tek parça halinde turizm yatırımlarına uygun olarak yapılacak olan planlamaların şehircilik ilkelerine ve plan 3/6

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R Sayı : 1 06/01/2014 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2013 tarih ve 84990756-301.03-187 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KARARI DÖNEMİ : ŞUBAT 206 BİRLEŞİM : OTURUM : GÜNDEM MADDE NO : KARAR NO : 2 : 06.0.206 TARİH VE 206/3 SAYILI MECLİS KARARIYLA İÇİŞLERİ VE HUKUK KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 02/01/2017 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 02/01/2017 K A R A R Sayı : 1 02/01/2017 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/12/2016 tarih ve 84990756-301.03-292 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR. Tarihi 06.01.2017 Sayısı 1 Oturum Özü 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması. Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ HİZMET İCİ YAZIŞMA Kime : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tarih : 19.10.2015 Kimden : İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :345 KARAR 345: Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 24 Ekim 2016 Pazartesi günü

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ 01/04/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARARI MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ MEHMET TOPKARA ALİ VAR ŞABAN DÖLEK SERDAR ARSLAN VELİ ŞAHMAN

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM ERENLER N 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Çaykışla Mahallesi Revizyon Uygulama

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı