T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R"

Transkript

1 Sayı : 1 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde belirtildiği üzere, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca, Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3 üyenin CHP den, 2 üyenin de MHP den olması nedeniyle, yapılan gizli oylamada; CHP den Kemal SIĞIRCIKOĞLU, Penpe TAYLAN ve Memet Ali KULAÇ, MHP den İsmail İNAM ve Mehmet AKLAN Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

2 Sayı : 2 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının Denetim Komisyonu başlıklı 25. maddesinde; Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir denilmektedir Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

3 Sayı : 3 07/01/2013 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 programcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli programcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

4 Sayı : 4 07/01/2013 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkuller, imarında konut alanına isabet etmekte olup, tamamı Belediyemize aittir. Bu gayrimenkuller atıl vaziyette bulunmakta, işgal altında ya da çevre kirliğine neden olacak şekilde çöp ve moloz döküm alanı şeklindedir. Söz konusu parsellerin ekonomiye kazandırılması, Belediyemize gelir getirmesi, yatırıma dönüştürülmesi, bütçede öngörülen performans hedeflerine ulaşılması için satışında yarar görülmektedir. Yukarıda arz olunan nedenlerle, aşağıda ada, pafta, parsel numaraları belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre (2886 sayılı Yasaya göre ihale komisyonu belediye encümenidir.) satışı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 1- İmarında konut alanına isabet eden 849 m² lik Viranşehir Mahallesi 30-L-4B pafta, 137 ada,14 parsel 2- İmarında konut alanına isabet eden 536 m² lik Yeni Mahalle 16-H-IV pafta, 658 ada,1 parsel 3- İmarında konut alanına isabet eden 1136,76 m² lik Merkez Mahallesi 30-K-3D pafta, 616 ada,1 parsel 4- İmarında konut alanına isabet eden 560 m² lik Viranşehir Mahallesi 933 ada, 3 parsel 5- İmarında konut alanına isabet eden 743,86 m² lik Merkez Mahallesi 30-L-1D pafta, 532 ada, 9 parsel 6- İmarında konut alanına isabet eden 599 m² lik Merkez Mahallesi 29-K-2B pafta, 605 ada, 6 parsel 7- İmarında konut alanına isabet eden 1316 m² lik Yeni Mahalle 16-H-III,30-L-2D pafta, 263 ada, 4 parsel 8- İmarında konut alanına isabet eden 2356 m² lik Akdeniz Mahallesi 29-K-4B pafta, 926 ada, 1 parsel

5 Sayı : 5 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-7 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli O32-c- 09-b-2-a paftasına isabet etmektedir. Malabadi Sitesi Yönetimi, 24/12/2012 tarih ve 9092 sayılı dilekçe ile müracaat ederek, Malabadi Sitesinin kuzeyinde yer alan ve kamuya terk edilmiş olan Park Alanına Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Deniz Mahallesi, Malabadi Sitesi nin kuzeyinde yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Park Alanı olarak işaretlenmiştir. İmar Planı Tadilatının amacı, mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş alanın bir kısmına Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü nün 27/06/2012 tarih ve sayılı yazısı ile mevcut imar planında kamuya terki yapılmış park alanının bir kısmına imar planı tadilatı yapılarak trafo yeri tahsis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alanın kuzeydoğusuna Trafo Alanı işaretlenmiştir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

6 Sayı : 6 07/01/2013 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 13-8 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar Planı tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe köyü, Kısırözü mevkii, 910 parsel (1.168 m²) ve 835 parsel (270 m²) numaralarında kayıtlı olup, toplam m² alan büyüklüğüne sahiptir. Parseller Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-3-a Uygulama İmar Planı paftasına isabet etmektedir. Parsel maliki, 25/12/2012 tarih ve 9143 sayılı dilekçesi ile 835 ve 910 nolu parseller için hazırlatmış olduğu Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir. Uygulama imar planına konu olan parseller, hem mülga Davultepe Belediyesi Uygulama İmar Planına, hem de mülga Tece Belediyesi Uygulama İmar Planına isabet etmektedir. Söz konusu parseller, mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında M lejandı ile Konut Alanı, mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretlenmiştir. Ayrıca, söz konusu parsellerin bulunduğu alan, Mezitli bölgesinde II. Bölge I. Etap olarak planlanmış ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli II.Bölge I. Etap İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Söz konusu parseller için hazırlanmış olan uygulama imar planı tadilatının plan açıklama raporunda ; İmar Planı tadilatına konu olan 910 ve 835 nolu parseller Mezitli ye bağlanan her iki belediyenin kesişme noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle her iki belediye döneminde plan sınırları içerisine dahil edilmiştir. Mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 910 ve 835 nolu parseller başka parsellerle birlikte bir imar adası oluşturmaktadır. Planda 910 nolu parsel GMK Bulvarından cephe almakta ancak, 835 nolu parsel ada içerisinde yollardan cephe almayan bir parsel niteliği taşımaktadır. Mülga Davultepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise her iki parsel birlikte tek bir imar adası şeklinde görünmektedir. Parseller için imar durumu alma aşamasında planlarda bir karmaşa olması nedeniyle tereddütler oluşmaktadır. Her iki planda da farklı plan koşullarına sahip olmasından dolayı imar durumu da alınamamakta olup, parsel malikleri tarafından yatırım yapılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla teklif plan hazırlanmıştır. İmar planı teklifinde mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında görüldüğü şekliyle başka parsellerinde içinde yer aldığı bir imar adası olması nedeniyle bu plan dikkate alınmıştır. Yürürlükte olan planda 910 nolu parselin kuzeyinde bir miktar alan, 35 metrelik yoldan ve doğusunda yer alan 10 metrelik yoldan ihdas alacak şekilde düzenlenmiştir. Teklif planda ise 35 metrelik yol güzergahı korunacak şekilde düzenlenmiş olup, parsel miktarı korunacak şekilde doğuda yer alan 10 metrelik yola otopark alanı işaretlenmiştir. Ayrıca söz konusu parseller teklif plana; 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mersin-Mezitli II. Bölge I.Etap Nazım İmar Planına TK (Tercihli Kullanım Alanı) (Turizm ya da Konut Alanı) işaretlenmiş olduğundan dolayı Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Plan teklifinde parsellere yapılanma koşulu olarak, 1/ ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planında verilmiş olan 350 kişi/ha yoğunluğa karşılık gelen ve mevcut imar planında da aynı şekilde verilmiş olan E=1.60 (Emsal) değeri işaretlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri teklif plana işaretlenmiştir. denilmektedir. İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

7 Sayı : 7 07/01/2013 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/01/2013 tarih ve 24-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : ÇEK Cumhuriyeti nin Başkenti Prag da bulunan Mediteranian Organization Şti Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek festivale Belediyemizin Folklor Ekibini davet etmişlerdir. Festivale katılacak Belediyemiz yetkilileri ile halk oyunları ekibinden katılacak kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

8 Sayı : 8 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Tam Zamanlı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellere Verilecek Ücretin Belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; Belediyelerde norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret,söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir denilmektedir sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/ /12/2013 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat, 12 mühendis, 3 şehir plancısı, 3 mimar, 1 peyzaj mimarı, 3 tekniker, 1 teknisyen ve 1 proğramcı Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme hariç, İdarece önerilen; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukat, mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı için her birine aylık net: 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknikere aylık net: 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), tam zamanlı sözleşmeli proğramcıya aylık net: 1.200,00 TL (binikiyüztürklirası), tam zamanlı sözleşmeli teknisyene ise aylık net: 1.150,00 TL (binyüzellitürklirası) ücret verilmesi, Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

9 Sayı : 9 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mezitli Belediyesine ait 8 adet gayrimenkulün satışı ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasının 19/11/2012 tarih 2012/389 sayılı ve 08/01/2013 tarih; 2013/11,12,13,14,15,16,17 sayılı yazıları ile; Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 07/12/2012 tarih ve 9692 belge nolu, 10/01/2013 tarih ve 316 belge nolu raporlarında ve belediyemiz emlak rayiç değerleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait müstakil durumdaki aşağıda ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri ile rayice uygun m² birim fiyatları incelenerek taşınmazların satışına esas olacak değerleri aşağıda düzenlenen tabloda gösterilmiştir. MAHALLE PAFTA ADA PARSE L CİNSİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) EMLAK RAYİÇ DEĞERİ (m²) TİCARET SANAYİ ODASI (m²) TÜM EMLAKÇILAR ODASI (m²) KOMİSYONCA ÖNGÖRÜLEN m² BİRİM FİYATLAR Viranşehir 30-L-4B 137/14 Arsa 849,00 60,07 430,00 TL 450,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-IV 658/1 Arsa 536,00 1,86 250,00 TL 250,00 TL TL Merkez 30-K-3D 616/1 Arsa 1136,76 17,59 220,00 TL 250,00 TL TL Viranşehir 30-L-4C 933/3 Arsa 560,00 25,00 620,00 TL 650,00 TL TL 30-L-3D Merkez 30-L-1D 532/9 Arsa 743,86 10,75 350,00 TL 350,00 TL TL Merkez 29-K-2B 605/6 Arsa 599,00 10,01 500,00 TL 600,00 TL TL Yeni Mah. 16-H-III 263/4 Arsa 1316,00 60,79 470,00 TL 450,00 TL TL 30-L-2D Akdeniz 29-K-4B 926/1 Arsa 2356,00 1,27 300,00 TL 250,00 TL TL 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, taşınmazların Komisyonca öngörülen rayiç bedellerinden aşağı olmamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi uyarınca uygulamanın Belediye Encümenince yapılması hususunda karar alınması için, Meclisimize sunulmasına oy çokluğu karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 9 ret oya (İsmail İNAM, Yusuf YAZICI, Fazlı AÇIK, Mehmet AKLAN, Meryem DEMİRCİ, Fatma Aysel MİS, Mustafa KÖÇ, Ramazan TÜZÜN ve Mehmet SOYDAN) karşı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, yukarıda ada, pafta, parsel numaraları ve miktarları belirtilen 8 (sekiz) adet taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

10 Sayı : 10 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Arsa Takası ya da Kamulaştırması ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporunda; Numan GÜNEŞ vekili Feza KÜÇÜKTÜRK ün Belediyemize vermiş olduğu 28/02/2012 tarih ve 1655 sayılı dilekçesinde; Mezitli, Atatürk Mahallesi, 16-H-II pafta, 202 ada, 6 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak plana işaretli taşınmazda adı geçen şahsın 1932,00 m² hissesinin bulunduğu belirtilmiş olup, söz konusu parseldeki hissesine karşılık, aynı değerde müstakil tapulu bir arsa ile takas edilmesi ya da hissesinin kamulaştırılması talep edilmiştir. Dilekçede belirtilmiş olan takas ya da kamulaştırma ile ilgili konu, Belediye Meclisi nin 05/11/2012 tarih ve 76 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmiş olup, konu ile ilgili olarak söz konusu arsa ve belediyemize ait arsalarla ilgili alan (m²) ve rayiç bedel tespitleri konusunda komisyonlarımızın müştereken yaptığı inceleme ve değerlendirmenin devam etmesi nedeniyle nihai kararın verilebilmesi için meclisten ek süre istenilmiştir. Belediye Meclisimiz 03/12/2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile komisyonumuza 1 ay ek süre vermiştir. Konuyu görüşmek üzere, komisyon üyeleri yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Yapılan inceleme sonucunda; 1-Teklif edilen BHA (Belediye Hizmet Alanı) üzerinde kalıcı bir tesis bulunmaması, bu tür alanlarda çok sayıda benzer durumun mevcut olması, ayrıca 6 nolu parsel içerisinde telebin haricinde müşterek (taliplinin haricinde) hissesi olan çok sayıda hissenin bulunması ve buralarda da takas ya da kamulaştırmanın yapılması halinde belediyemize müstakil bir parsel kazandırılmasının mümkün olabileceği ancak bunun çok uzun süre alacağı düşünüldüğünden şu an için teklifin uygun olmadığı, bunun yerine Mezitli ilçesindeki benzer yerlerin tamamı ile ilgili bir düzenleme çalışmasının yapıldıktan sonra konunun görüşülmesi, 2-Ayrıca benzer durumda daha acil olduğu düşünülen ve üzerinde Belediyeye ait tesislerin bulunduğu Belediye Hizmet Alanlarından (BHA) mülkiyeti belediyeye ait olmayanların, belediyemiz mülkiyetine geçirilmesi amacıyla takas ya da kamulaştırma çalışmalarının öncelikle bu tür yerlerde yapılmasının hukuksal sorunlar başta olmak üzere çok sayıda sorunu çözeceği nedeniyle daha uygun olacağı görüş ve kanaatiyle, her iki komisyon tarafından talebin oybirliği ile reddine karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık ile Plan- Bütçe Komisyonları Raporu doğrultusunda arsa takası ya da kamulaştırması ile ilgili teklifin reddine, oy birliği ile karar verildi.

11 Sayı : 11 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, Çevre- Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen, İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda; MEZİTLİ BELEDİYESİ İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KROKİSİ RAPORU Mezitli Belediye Meclisinin 03/12/2012 Tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu na müştereken havale edilen Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak her üç komisyon üyeleri Mezitli Belediye sınırları içerisindeki bölgeleri gezerek inceleyip aşağıdaki kararı almıştır. 1. Daha önce Mezitli Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki içkili yer açılabilecek bölgeler kroki üzerine mavi renk ile işaretlenerek Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/09/2005 tarih ve B.05.1.EGM sayılı Genelgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik gereğince bu bölgelerin aynı şekilde içkili yer bölgesi olarak kabul edilip korunmasına, 2. Yeni tespit edilen içkili yer bölgelerinin kroki üzerinde kırmızı renk ile işaretlenerek belirlenmesine, 3. Yukarıdaki maddelere göre Mezitli ilçesinin doğu sınırı olarak kabul edilen Yenişehir Belediyesi sınırı olan GMK Bulvarından güneye doğru Adnan Menderes Bulvarı kavşağına kadar olan caddenin batı cephesi ile Adnan Menderes Bulvarını takip ederek batıya doğru bulvarın her iki tarafındaki cephesi ile deniz kenarındaki dolgu alanının daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden dolayı aynı şekilde korunmasına, 4. Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (AMB) üzerindeki 30010, 30012, sokakların daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, sokağın içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 5. Adnan Menderes Bulvarından devamla Babil Kavşağına, Babil Kavşağından GMK Bulvarını geçip Sanayi Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar yolun her iki cephesi, sk, Hal Caddesi ve sokağın İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan yolların her iki cephesi, 7. İsmet İnönü Bulvarının Vatan Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan yolun her iki cephesi, 8. GMK Bulvarından İsmet İnönü Caddesine kadar uzanan Vali Şenol Engin Caddesinin her iki cephesi, 1/4

12 9. GMK Bulvarından İsmet İnönü Bulvarına kadar devam eden Kelveli Caddesinin her iki cephesi, 10. Cengiz Topel Caddesinin Babil Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak batıya doğru Milli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Cengiz Topel Caddesinin her iki cephesi, 11. Mezitli Deresinin Akdeniz kıyısı ile İsmet İnönü Bulvarı arasında kalan bölgesinde derenin her iki cephesi, 12. GMK Bulvarından sokaktan sokak üzerinden batıya devam ederek sokakla kesişerek tekrar GMK ile bağlandığı yolun her iki cephesi, 13. AMB ile Babil Caddesinin kesiştiği noktadan batıya doğru dolgu alanı dahil olmak üzere denize cepheli alanın Mezitli Deresi ile kesiştiği yere kadar sahil cephesi, 14. Mezitli Deresinin Akdeniz e döküldüğü yerden batıya doğru Viranşehir Caddesini takiben denize cepheli yerleşim yerlerinin Çeşmeli sınırına kadar olan sahil bandı, 15. Viranşehir Mahallesi, sk., sk., sk., sokaklar ile sokağın sokak ile kesiştiği yere kadar ve Mezitli Deresinin batısından başlayarak Viranşehir Caddesi arasında kalan sahil yolunun her iki cephesi, 16. GMK Bulvarı ile Cengiz Topel Caddesi arasında kalan Viranşehir Caddesinin her iki cephesi, 17. Cengiz Topel Caddesi, sk ile sk arasındaki kalan bölgenin daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 18. Milli Egemenlik Caddesinin tamamının her iki cephesi ve Milli Egemenlik Caddesi ile Cengiz Topel Caddesinin kesiştiği noktadan güneye doğru uzanan sokağın her iki cephesi, 19. Limon, Bakanlık ve Şehit Fatih Soydan Caddelerinin tamamının her iki cephesi, 20. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinin Millli Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktadan batıya doğru Soli kavşağına kadar olan yolun her iki cephesi, 21. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile kesişen sokağın her iki tarafı ile Adonis, İçişleri Bakanlığı Tesisleri, Liparis 1, Denizhan 2, Seher Yıldızı ve Selen Sitesi, Denizhan 1 ve Soli Dinlenme Tesislerinin tamamı, 22. Merkez Mahallesi sokağın daha önceden içkili yer bölgesi olarak tespit edildiğinden korunmasına, 23. Merkez Mahallesi Fındıkpınarı caddesinden kuzeye doğru Karacaoğlan caddesine kadar, buradan batıya doğru Karacaoğlan caddesini takiben Vatan Caddesi kavşağına kadar, buradan güneye doğru GMK kavşağına kadar olan yolların her iki cephesi, 24. Kuyuluk Fındıkpınarı Caddesi ile 345 nolu sokağın kesiştiği yerden kuzeye doğru aynı caddenin üzerinde bulunan 510 nolu sokağın kesiştiği yere kadar yolun her iki cephesi, 25. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşaktan otoban köprüsüne kadar olan yolun batı kısmı otoban köprüsünden sonra orman içi piknik alanına kadar olan yolun her iki cephesi ve orman içi piknik alanının tamamı, 26. GMK Bulvarı Soli Kavşağından Eskiköy Caddesi kavşağına kadar olan Zeytinli Caddenin her iki cephesi, 2/4

13 27. Mezitli Yenişehir ilçe sınırından Çeşmeli sınırına kadar olan GMK Bulvarı boyunca bulvarın her iki cephesi, 28. Mezitli Akdeniz Mahallesi sk. ve sk., sokakların denize açılması nedeniyle sokak başında bulunan Cami ve Akaryakıt İstasyonuna gerekli yasal mesafenin korunması şartıyla her iki cephesinin içkili yer bölgesine dahil edilmesine, 29. Kandak Deresinin GMK Bulvarından sahile kadar olan bölümünde derenin her iki cephesi, Yıl Mahallesi GMK Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi arasında kalan Mimar Sinan Bulvarı boyunca yolun her iki cephesi, Yıl Mahallesi Çamlık Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy caddesi arasında kalan GMK Bulvarına cepheli Tece Çamlık Adası, sokağın sonundan batıya doğru sahil cepheli Mezitli ilçesi batı sınırına kadar olan sahil boyu cepheli yerleşim yerlerine, Üniversite Kampüsünün kuzeyindeki Ziya Gökalp caddesinden batıya doğru takiben Acıgöl Caddesi buradan Deniz Mahallesi Cengiz Topel Caddesi devamla Kum Harmanı caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar Cennet Caddesini takiben sahil caddesi kavşağına buradan da Tece Deresine devamla güney sahile kadar olan yolların her iki cephesi, 33. Tece Deresi ile sahilin kesiştiği yerden kuzeye doğru Cennet Caddesi ile doğuya doğru devamla Meskokent Caddesine kadar olan yolun her iki cephesi, 34. Deniz Mahallesi GMK Bulvarı ile Zeytinlik Caddesinin kesiştiği kavşaktan kuzeye doğru zeytinlik caddesini takiben spor alanın güneyindeki yoldan doğuya doğru spor alanının doğusunu takiben kuzeye doğru sokağı takiben GMK Bulvarı ile kesiştiği yolların her iki cephesi, 35. Deniz Mahallesi Deniz Caddesi ve Plaj Caddesinin tamamının her iki cephesi, 36. Mezitli İlçesi Doğu sınırındaki Yenişehir Fuar Alanı kavşağından başlayan GMK Bulvarının Çeşmeli sınırına kadar olan ve kroki üzerinde işaretlenen yolun her iki cephesindeki yerleşim yerlerine 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki hükümler göz önüne alınarak içkili yer bölgesi tespit edilmiştir. Bu bölgelerdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilecek ruhsatlarda 30. Madde hükümleri uygulanacaktır. GMK Bulvarı ilgili yönetmeliğin 30/b maddesindeki Karayolu kapsamında olmayıp belediye hudutları içerisinde bulunan bulvar niteliğinde cadde olarak değerlendirilmiştir. Mezitli ilçesi belediye sınırları içerisinde bulunan sitelerde ve bu sitelerin yönetim planlarında umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan lokanta, gazino, bar, içkili kafe vb. gibi yerlere verilmiş olan ruhsatlar müktesep hak nedeni ile geçerliliğini korumaktadır. Bundan sonra sitelerdeki bu gibi ortak kullanım alanı olan yerlere içkili yer ruhsatı talep edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin 5/b maddesi gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde iş yeri olarak görülen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılmak istenmesi durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması halinde iş yeri açılış ruhsatı verilebilecektir. 37. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mülki 3/4

14 İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşü alınarak hazırlanan krokisi ve raporu ile bir bütünlük arz eden İçkili Yer Bölgesi Krokisi ve Raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür-Spor Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporu doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 4/4

15 Sayı : 12 11/01/2013 Belediye Meclisimizin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar-Bayındırlık Komisyonu Raporunda; İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli 29-L-Ia imar paftası ile O33-d-01-a-2-c halihazır paftasına isabet etmektedir. Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Mezitli Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarih ve 83 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Develi Sahil Sitesi (Soli-3) Yönetimi, 22/11/2012 tarih ve 8265 sayılı dilekçe ile müracaat etmiş olup, Develi Sahil Sitesinin doğusunda kamuya terk edilmiş alana Trafo Alanı işaretlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları Uygulama İmar Planı Tadilatının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesi, Develi Sahil Sitesi nin (Soli-3) doğusunda yer almakta olup, kamuya terki yapılmış olan ve mevcut imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alana isabet etmektedir. İmar Planı Tadilatının amacı, sitenin trafo tesisinin TEDAŞ a devri ile ilgili olarak; mevcut imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan ve kamuya terki yapılan alana Trafo Alanı işaretlenmesidir. Konu ile ilgili olarak, belediyemiz TEDA Ş tan (Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü) tarih ve 2113 sayılı yazı ile görüş talep etmiş olup, ilgili kurumun belediyemize ilettiği tarih ve sayılı yazı ile Denizhan-1 sitesine hizmet eden mevcuttaki trafonun kuzeyindeki alana trafo yapılmasının uygun olduğu yönünde görüş belirtilmiştir. Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak işaretlenmiş olan kamuya terki yapılmış alana Trafo Alanı işaretlenmiştir. Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede; Denizhan-1 Sitesinin kuzeyinde, Soli Sitesinin doğusunda bulunan eski tip trafo binasının yaya yoluna tecavüzlü olduğu, görüntü kirliliği oluşturduğu ve çok yer işgal ettiği görüldüğünden; konu ile ilgili kalıcı bir sonuç alınabilmesi için Soli Sitesinin talebinin, etrafındaki sitelerle birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla komisyonumuza ek süre verilmek üzere, dosyanın idareye iadesine, komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, dosyanın İdareye iadesi ile tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16 Sayı : 13 04/02/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü nün 18/01/2013 tarih ve 1632 sayılı yazısında; Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri ile şahıslar tarafından teminat gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin yapılabilmesi için Satış Komisyonu Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin belirlenerek bildirilmesi istenmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasanın 90. maddesi uyarınca, 2013 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Mehmet AŞK ın asıl, Mustafa ÇOLAK ın yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

17 Sayı : 14 04/02/2013 Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 28/01/2013 tarih ve 01-5 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü nün 10/01/2013 tarih ve 490 sayılı yazılarında; 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlıkları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Sanat Etkinlikleri Derneği, ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iş birliği ile Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir. Festivalin Tertip Komitesi, yukarıdaki kuruluşlarımızın birinci derece temsilcileridir. İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmasının yanı sıra, uluslararası tanıtımına da imkan sağlayan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı müzik konusunda saygın yeri bulunan çok sayıda sanatçı ve grup iştirak edecektir. Bu yıl 12.si yapılacak olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belediyelerimizin aynı desteği vermesi önem taşımaktadır. Bu itibarla, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için, Festival Yürütme Kurulunun görüşmeleri sonucu belirlenen, KDV hariç olmak üzere, belediye başkanlıklarının 90 ar bin TL. maddi destek sağlamaları, Valiliğimizce de uygun görülmektedir. denilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (p) bendi gereğince, 12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, Belediyemizin KDV hariç, ,00 TL (doksanbintürklirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

18 Sayı : 15 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü nün 17/01/2013 tarih ve B.05.1.EGM (81720) 272 sayılı yazılarında; Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan sosyal projeler kapsamında, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, emniyet mensupları ile vatandaşlarımız arasında etkin bir iletişim ve köprü kurulmasına yardımcı olunması, milli kültür ve ahlaki değerlerimize verilen önemin toplantı ve sosyal organizasyonlar ile pekiştirilmesine yönelik çalışmalarda Emniyet Müdürlüğümüzce kullanılmak üzere çay bahçesi ve sosyal tesis alanı tahsis ve yapı işlerinin Belediye Başkanlığınızca değerlendirmeye alınması, bu bağlamda Belediyeniz sorumluluk alanı içerisinde, İçel Anadolu Lisesi ön tarafında bulunan çay bahçesinin talep doğrultusunda değerlendirilmesini rica ederim. denilmektedir. Yukarıda konu edilen talep değerlendirildiğinde; hızlı bir nüfus artışı ve hızlı bir kentleşme süreci yaşayan İlçemizde emniyet teşkilatının konuşlandırılmasının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, vatandaş emniyet ilişkilerinin kurulmasında, İlçemizin sosyal kalkınmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, İlçemiz Viranşehir Mahallesi, İçel Anadolu Lisesi önünde mülkiyeti Belediyemize ait 3669 parsel üzerinde Belediyemizce inşa olunan tesis ve müştemilatının Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal projeler birimi ve güvenlik noktası olarak, müştemilatta bulunan soyunma-giyinme yeri ve wc nin halka açık şekilde kullanılması kaydı ile 5 yıldan az 10 yıldan çok olmamak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim-Kültür ve Sanat, Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

19 Sayı : 16 04/02/2013 Başkanlıkça Meclise havaleli 01/02/2013 tarih ve 13-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İlgi:Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih ve M.33.0.MBB / sayılı yazısı İlgi tarih ve sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın yazısında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 33 sayılı kararı ile ilgili olarak; Bakanlık Makamı nın 28/12/2012 tarih, B050MAH /İNS sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın 04/01/2013 tarih ve (33-7) 87 sayılı görev emirleri uyarınca yürütülen ön inceleme kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli II.Bölge I.Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu kararına, Mezitli Belediye Meclisi nin 05/06/2009 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile bu kararın onaylanmasıyla sonuçlanan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 17/07/2009 tarih ve 276 sayılı kararına katılarak, Mezitli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı kullanım kararları bulunan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerin Turizm Tesis Alanı olarak belirlendiği ve bu alanda yapılaşmaya müsaade edildiği, böylece Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranıldığı iddia edilerek, söz konusu meclis kararlarına katılan meclis üyelerinden yazılı ifade talep edilmiş olması sebebi ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine vermiş oldukları yazılı önerileri neticesinde, tarih ve 32 sayılı meclis kararı ile Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talepleri doğrultusunda hazırlanan, ilgili belediye meclisleri tarafından onaylanan ve soruşturma konusu olan nazım ve uygulama imar planı revizyonu ve değişiklikleri hakkında, meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, gerekli düzenlemelerin yapılması istemi gündeme alınmış ve Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır denilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 sayılı parseller ile Mahalli İdareler Birliği ne ait yerle (4627 parsel) ilgili İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

20 Sayı : 17 04/02/2013 Belediye Meclisimizin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan imar planı değişikliklerine ait Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA : İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda; Mezitli Belediye Meclisi nin 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı ara kararı ile, Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile gerekli düzenlemelerin yapıldığı imar planı değişikliklerine ait konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Daha önce Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği ve İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü nün talep ve emirleri doğrultusunda hazırlanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ile Mezitli İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği nce soruşturma konusu yapılan; Davultepe Bölmece Mevkii, 1020 ve 1021 numaralı parseller ile mülkiyeti Mahalli İdareler Birliği ne ait Mezitli 4627 numaralı parseli kapsayan nazım ve uygulama imar planı revizyon ve değişiklikleri hakkında meri mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış olup adı geçen parsellerle ilgili İmar Planı Değişiklikleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır. Bu doğrultuda, 1- Mezitli 4627 numaralı parsel, 2- Davultepe, Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, 3- Davultepe, Bölmece Mevkii, 28.J.2.B ve 28.J.2.C paftalar, 1021 numaralı parsel ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi nin 01/02/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan İmar Planı Değişiklikleri hakkında komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1- Mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğine ait olan Mezitli 4627 sayılı parsel, mülga Mezitli Belediye Meclisinin 04/09/1998 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı kullanım kararı ile planlandığı, tadilat öncesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ise 2729 ve 3670 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş bir parsel olduğu, 2729 nolu parselin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Tesisleri, 3670 nolu parselin ise Blok Nizam, 2 kat, Emsal (E)=0.80 yoğunluk ve yapılaşma koşulları ile Konut Alanı olarak planlandığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına tarih ve 178 sayılı yazısı ile mülkiyetindeki söz konusu parsel için Mezitli İlçesi 16 pafta, 4627 nolu parselde kayıtlı bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Tesislerinin bulunduğu alan ve yakın çevresinin, revizyon imar planı kapsamı dışında bölge 1/6

21 ölçeğinde ivedi olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması talep ve talimatının iletildiği, Söz konusu talebe ilişkin düzenleme öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve ön incelemeye konu olan 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Mezitli 1/5000 ölçekli II. Bölge 1. Etap Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu çalışmaları kapsamında değerlendirildiği, parselle eşdeğer konumda yer alan planlanmış ya da yapılaşmış tercihli turizm, konut ve ikinci konut siteleri, eğitim tesisi ve benzer kullanım kararlı alanlar göz önünde bulundurularak, idare talebi doğrultusunda söz konusu parseli kapsayan alanda turizm tesisi alanı öngörüsü geliştirildiği, plan uygulama hükümlerinde turizm tesis alanları için Emsal (E) = 2, H.Max = Serbest yapılanma koşulu belirlendiği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 11/05/2009 tarih ve 86 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına göre mülkiyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Eğitim Birliği adına kayıtlı Mezitli, 16 pafta, 4627 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının tarafınızca ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilerek ivedi olarak hazırlanması ve belediye meclisinde görüşülerek onaylanması talep ve talimatının iletildiği, Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliğinin Mezitli Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 21/05/2009 tarih ve 97 sayılı yazısı ekinde 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, mülkiyeti İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Eğitim Birliği adına kayıtlı olan 4627 nolu parsel için hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi onaylanmak üzere Mezitli Belediyesine gönderildiği, Hazırlanan plan teklifinin plan açıklama raporunda 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak plan değişikliğine gidilerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında parselin kullanım şekli Turizm Tesis Alanı olarak değiştirildiği, yapılaşma yoğunluğu ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı raporunda da belirtilen ve komşu parsellerdekine (Liparis, Denizhan Sitesi) eşdeğer olan E=2.00 (inşaat emsali) verildiği, parselin batı kısmından 12 metrelik yaya yolu ile sahil yoluna kuzey-güney istikametinde bir yaya aksı ile ulaşım sağlandığı, ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa caddesinden girişi mevcut kullanım şekline uygun olarak ve parkların arasındaki yaya yollarının değiştirilerek tesis alanına giriş yolu için 12 metrelik bir trafik yolu önerildiği şeklinde yapılaşma hükümlerinin getirildiği, 4627 nolu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi Mezitli İlçe Belediye Meclisinin 05/06/2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edildiği ve söz konusu ilçe belediye meclisi kararı, 17/07/2009 tarih ve 275 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onandığı, Mersin Büyükşehir Belediyesince onaylanan nazım imar planı revizyonunda ve Mezitli İlçe Belediyesince onaylanan uygulama imar planı değişikliklerinde mülga Mezitli İlk Kademe Belediyesince, büyükşehir belediye sınırlarına dahil olmadan önce onaylanan ve yürürlüğe konulan imar planlarında sahil şeridi için öngörülen plan kararları göz önünde bulundurulduğu, bu alanlara ilişkin benimsenen planlama anlayışı benzer kullanım kararları ile sürdürülmüş olmasına rağmen Mülkiye Müfettişliğince ön incelemeye konu edilmesi nedeni ile 4627 sayılı parsele ilişkin plan revizyon ve tadilatları, imar mevzuatı, Kıyı Kanunu ve Uygulama yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirildiği, 2/6

22 Söz konusu parselin kısmen kıyı mevzuatında tarif edilen sahil şeridi içerisinde bulunması nedeni ile Mezitli Belediye Başkanlığından 30/01/2013 tarih ve sayılı yazı ile parsele ilişkin kısmi yapılaşma kararının tesis edilip edilmediği ya da kısmi yapılaşma konusunda Mezitli Belediye Meclisi nce alınmış herhangi bir kararın bulunup bulunmadığı sorulduğu, Mezitli Belediye Başkanlığı nın 31/01/2013 Tarih ve Sayılı yazısı ile söz konusu parsele ilişkin Mezitli Belediyemizce alınmış kısmi yapılaşma kararının bulunmadığının bildirildiği, - Bu durumda söz konusu parselin büyük bölümünün; 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 4. Maddesi ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. ve 16. Maddelerindeki hükümlere göre kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi içerisinde kalması nedeni ile söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğüne hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; 4627 numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin sahil şeridinin kuzeyinde kalan bölümünün ise plan değişikliği öncesindeki kullanım kararı olan Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; numaralı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında 100 metre derinliğindeki sahil şeridi kısmının Park Alanı, söz konusu parselin kuzeyinde sahil şeridi dışında kalan bölümünün Resmi Kurum Alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu parselin batı sınırında 10 metre, doğu sınırında 7 metre enkesitli kuzey güney istikametli yaya yollarının ayrılması yönündeki imar planı değişikliklerinin kabulüne Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildiği görülmüştür. 2- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Davultepe Bölmece Mevkii 1020 numaralı parsel, mülga Davultepe Belediye Meclisinin 13/06/2002 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (BHA), Park Alanı ve Yol olarak işaretlendiği, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 10/10/2007 tarih ve 5738 sayılı yazısı ile söz konusu parsel için mevcut imar planında öngörülen belediye hizmet alanı, park ve yol olarak belirlenmiş kullanım kararlarının değiştirilmesi, parselin turizm amaçlı alana dönüştürülmesi ve sonucundan bilgi verilmesi talep edildiği, yine Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 27/02/2008 tarih ve 1556 sayılı yazısı ile ilk yazı ilgi tutularak söz konusu plan değişikliği talebi yenilendiği, yapılan iş ve işlemlerin bildirilmesinin istendiği,mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12/03/2008 tarih ve 1777 sayılı yazısı ile yukarıdaki yazılara cevap verildiği, ilgili teklifin Mersin Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmekte olduğu, bu planın onayı neticesinden 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yapılabileceği hususunun bildirildiği, 1/25000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanması sonrasında, Mersin Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 01/09/2008 tarih ve 5858 sayılı yazısı ile kadastral çapı ekte sunulan hazine adına kayıtlı taşınmazın tek parça halinde turizm yatırımlarına uygun olarak yapılacak olan planlamaların şehircilik ilkelerine ve plan 3/6

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R Sayı : 1 06/01/2014 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2013 tarih ve 84990756-301.03-187 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ HİZMET İCİ YAZIŞMA Kime : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tarih : 19.10.2015 Kimden : İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 05/01/2015 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 05/01/2015 K A R A R Sayı : 1 05/01/2015 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2014 tarih ve 84990756-301.03-188 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.80.0.OSM.0.10.2009 / 28.01.2009 Konu : Gündem Maddeleri. OSMANİYE BELEDİYE MECLİSİ 2009 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI Yoklama ve Açılış. 06.01.2009 tarihli

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-218 O 61 12 0 1 4 Konu: Konyaaltı 4024 ve 4025 adalar kuzeyi park

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Süleyman EVCİLMEN Belediye Başkanı Devlet İlkay ÖNCEL Hasan Hüsnü KİLİT Belediye Meclis Başkanı Divan Katibi Divan Katibi

Süleyman EVCİLMEN Belediye Başkanı Devlet İlkay ÖNCEL Hasan Hüsnü KİLİT Belediye Meclis Başkanı Divan Katibi Divan Katibi 03.03.2014 TARİH VE 69 SAYILI KARARI Karar No. 69 Özü: Sağlık İşleri Müdürlüğü yazısının gündemin 33. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. Yazı İşleri Müdürü, T.C. Muratpaşa

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 37 KARAR 37- İlçemizin İskele Mahallesi, 1077 ada, 9 parsel sayılı mülkiyeti Urla Belediyesine ait taşınmazın boş olan kısmının Spor Tesisi kullanım amacıyla 6 yıllığına kiralama talebi değerlendirilmiş,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37 Konu : Sözleşmeli Personel KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan Şehir Plancısı, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında;

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138 Konu : Vize Cetvelleri KARAR : 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devredilen Başarakavak Belediyesinin Un Fabrikasında

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : Revizyon Uygulama İmar Planı. Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :38 KARAR 38 : Zehra AKÇALI nın talebi üzerine, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan boş bir arsanın, Huzurevi yapmak ve bina tamamlandıktan sonra Belediyemize bağışlanmak amacıyla tarafına verilmesi

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı