T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları ve Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 1120 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi konut finansmanı kuruluşu olarak faaliyette bulunamaz? A) Bankalar B) Aracı kurumlar C) Finansman şirketleri D) Finansal kiralama şirketleri 5. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu fon kurulu nun görevlerinden A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünün yönetilmesi B) Emeklilik yatırım fonunun iç kontrol sisteminin oluşturulması C) Emeklilik yatırım fonu ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması D) Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması 2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde bağımsız denetim raporu düzenlenmesine gerek yoktur? A) Halka arz B) Nevi değiştirme C) Kuruluş aşamasında D) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş 3. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sermaye piyasası faaliyeti A) Yatırım danışmanlığı B) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği C) Türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık D) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri 4. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan özelliklerinden biri A) İbarelerinin aynı olması B) Yatırım aracı olarak kullanılması C) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması D) Şartlarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olması 6. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkilerinden A) İzleme B) Takas ve saklama C) Kayıt tutma D) Denetleme 7. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği uyarınca oluşturulan yatırımcıları koruma fonunun varlığı aşağıdakilerden hangisinde değerlendirilemez? A) Kamu bankalarında hazine bonosu B) Kamu bankalarında mevduat C) Kamu bankalarında ters repo D) Aracı kurumlarda hisse senedi 8. Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB) ihracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurul kaydına alınması zorunludur. B) KZOB lerin satış süresi her seri için en çok iki yıldır. C) KZOB ler hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. D) İhraç edilecek KZOB lerin üzerine, kâra ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi verilemeyeceği açıkça yazılır. 2

3 A 9. Esas sözleşmede yer alması kaydıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklıklar, Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki veremez? A) Bilanço kâr ve zarar hesabının tasdiki B) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması D) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması 12. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Portföylerinde yer alan gayrimenkullerin inşaat işlerini kendi personeli vasıtasıyla yürütürler. B) Kuruluş ve sermaye artırımlarında ayni sermaye konulması mümkündür. C) Kurucularından en az birinin lider sermayedar olması gereklidir. D) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırım ortaklığı ve menkul kıymet yatırım fonu arasındaki farklardan biri A) Yatırım ortaklıklarında asgari başlangıç sermayesine karşılık yatırım fonlarında asgari fon tutarı bulunur. B) Yatırım ortaklıkları esas sözleşmeye, yatırım fonları ise fon iç tüzüğüne dayanılarak kurulur. C) Yatırımcıların yatırım fonlarına katılımı katılma belgesi almak suretiyle, yatırım ortaklıklarına katılımı ise hisse senedi almak suretiyle olur. D) Yatırım ortaklıkları menkul kıymetlerin alım satıma aracılık edebildiği hâlde yatırım fonları aracılık yapamaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanacak satış yöntemlerinden biri A) Fiyat teklif alma yoluyla talep toplama yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplamaksızın satış yöntemi D) Geri alım vaadiyle satış yöntemi 13. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde tutulacak hesaplardan biri A) İhraççılar B) Aracı kuruluşlar C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Yetkili takas ve saklama kuruluşları 14. Borçlanma araçları ihracına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borçlanma aracı ihracı için ortaklık statüsündeki ihraççıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. B) Kurul kaydına alınma başvurusu için belli bir zaman sınırlaması yoktur. C) Borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. D) İhraç edilecek borçlanma araçlarının Kurula kaydettirilmeleri zorunludur. 15. Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden hangisinin ilan ve reklamları Kurul düzenlemelerine tabi A) Aracı kurumlar B) Derecelendirme kuruluşları C) Pay sahibi 50 yi aşan anonim şirketler D) Menkul kıymetleri halka arz olunan ihraççılar 3

4 A 16. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ve borçlanma araçlarına ilişkin farklardan biri A) Hisse senetleri ortaklığın sermayesini oluşturan payları temsil eder, borçlanma araçları ise ortaklığın alıcıya olan borcunu temsil eder. B) Hisse senetlerinin halka arzında arz sonrası fiyat istikrarına yönelik işlemler yapılabilir, borçlanma araçlarında böyle bir imkân yoktur. C) Borçlanma araçları ve hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. D) Gerek borçlanma araçları gerekse hisse senetleri mevzuatla belirlenen ihraç limiti dâhilinde ihraç edilebilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi İMKB tarafından üyelerine verilebilecek disiplin cezalarından biri A) Uyarı B) Para cezası C) Faaliyet izninin iptali D) Borsa üyeliğinden çıkarma 20. Aşağıdakilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da kıymetli maden olarak sayılmamıştır? A) Altın B) Alüminyum C) Gümüş D) Platin 17. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantlarının özelliklerinden biri A) Bir ortaklığın kendi payları üzerine varant ihraç edebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine tabi olması gerekir. B) Her hâlükârda ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracını satın alanlara verilmesi zorunludur. C) Varantlar bir ortaklığın paylarını belirli bir vadede bedelli veya bedelsiz alma hakkı verir. D) Ortaklık varantları ilgili sermaye piyasası aracı ile birlikte SPK kaydına alınır. 18. Aşağıdakilerden hangisi İMKB üyelerinden biri A) Aracı kurumlar B) Ticari bankalar C) Yatırım ve kalkınma bankaları D) Gayrimenkul değerleme şirketleri 21. Aşağıdakilerden hangisi Mali Suçları Araştırma Kurulunun görev ve yetkilerinden biri A) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek B) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek C) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek D) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak 22. I- Türev araçların alım satımına aracılık yapmaları II- Takas hizmeti vermeleri III- Kendi menkul kıymetlerini ihraç etmeleri Bankaların yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu na tabidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - III D) II - III 4

5 23. Aşağıdakilerden hangisi Birliğin görev ve yetkilerinden A) Üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla dernek kurmak B) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak C) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek D) Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü iş birliği yapmak TEMEL DÜZEY 1160 HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 1. I- Ulusal Pazar II- Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı III- Yeni Ekonomi Pazarı A İMKB bünyesinde yer alan yukarıdaki pazarlardan hangisi/hangilerinde fiyat değişme sınırı (fiyat aralığı) bulunmaktadır? A) I - II - III B) I - II C) I - III D) Yalnız I 24. Üyeler gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket ederek, kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar. ifadesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları aşağıdaki genel ilkelerden hangisini ifade etmektedir? A) Saydamlık ilkesi B) Mesleki özen ve titizlik ilkesi C) Dürüst ve adil davranma ilkesi D) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi 25. Aşağıdakilerden hangisi TSPAKB disiplin kurulları uyarınca uyarıyı gerektiren fiil ve hâllerden A) Mesleğin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu olarak adil ve tarafsız davranmamak B) Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek veya bunları yerine getirmemek C) Müşteri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak D) Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek 2. A hisse senedinin bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı 7,36 TL dir. Fiyat adımı 0,05 olduğuna göre A hisse senedinin bir sonraki seans işlemlerinde uygulanacak baz fiyatı kaç TL olur? A) 7,30 B) 7,35 C) 7,36 D) 7,41 3. Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşlem hacmi B) İşlem birimi C) Fiyat limiti D) Fiyat adımı 4. I- Açılış seansı - çok fiyat II- Açılış seansı - tek fiyat III- Sürekli müzayede - çok fiyat Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mevcut durumda İMKB Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan işlem yöntemlerindendir? A) I - II B) II - III C) Yalnız II D) Yalnız III 5

6 A 5. I- Klavye ile emir iletimi II- ExAPI ile emir iletimi III- Disketle emir iletimi Mevcut durumda İMKB Hisse Senetleri Piyasasında emir iletim yöntemi olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri uygulanmaktadır? A) I - II B) II - III C) Yalnız II D) Yalnız III 8. I- Vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektubu II- Devlet tahvili III- Nakit IV- Hisse senedi Yukarıdaki varlık türlerinden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında teminat olarak kabul edilemez? A) Yalnız I B) II - III C) Yalnız IV D) I - IV 6. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Kotasyon Yönetmeliği uyarınca Borsa kotundan çıkarmayı gerektiren durumlardan birisi olarak nitelendirilmez? A) Ortaklığın ara dönemler dâhil olmak üzere son iki döneme ait bağımsız denetim raporunun olumsuz görüş içermesi B) Ortaklığın aktiflerinin satış fiyatları esas olmak üzere düzenlenen ara bilançosuna göre sermayesinin beşte biri C) Ortaklığı temsile yetkili kişilerin öncelikle Borsaya verilmesi gereken bilgileri, Borsaya vermeden önce Borsa dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlara vermesi D) İlgili menkul kıymetin piyasa değerinin, nominal değerinin çok altına düşmesi 9. İMKB Hisse Senetleri Piyasası teminatlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hisse Senetleri Piyasasında yatırılacak teminatın miktarı, borsadaki iş hacmi dikkate alınarak borsanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. B) Hisse Senetleri Piyasasında faaliyetleri geçici olarak durdurulduktan sonra yeniden işlem yapma izni verilen üyelerden hiçbir teminat alınmaz. C) Maktu teminat tüm üyelerce eşit olarak yatırılması gereken teminat tutarıdır. D) Munzam teminat, üçer aylık dönemler içinde Hisse Senetleri Piyasası işlemleri sonucunda takas yükümlülüğünü takas gününde yerine getirmeyerek temerrüde düşen üyelerden alınan teminat türüdür. 7. I- Hisse senetlerinin halka arzında aracı kuruluşlar bakiyeyi yüklenim ve en iyi gayret aracılığı olmak üzere iki şekilde aracılık edebilirler. II- Halka arzdan önce yatırımcıların olası talepleri talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın aracı kuruluşlar tarafından toplanabilir. III- Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklığın sermaye artırımı yoluyla halka arzında aracı kuruluş bakiyeyi yüklenim yöntemiyle aracılık eder. Hisse senetlerinin halka arzı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 10. İMKB Hisse Senetleri Piyasası bünyesinde açılan Rüçhan Hakkı Kupon Pazarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rüçhan hakkı kupon pazarında özel emir verilemez. B) Pazar kapanış günü rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 5 inci iş günüdür. C) Fiyat adımları Ulusal Pazarda uygulandığı şekildedir. D) Pazar açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 6

7 A 11. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında emir düzeltmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Alım-Satım Sistemi ne girilen emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. B) Emir iyileştirilmesi, alış emri için fiyatı yükseltmek, satış emri için fiyatı düşürmek anlamındadır. C) Geçici olarak işleme kapatılmış hisse senedinde kapalılık süresince emir miktarının azaltılması mümkündür. D) Emir düzeltmesi işlemleri açılış seansında yapılır. 15. Özel emir kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru A) Özel emirlerde bir seferde üye adına sisteme girebilecek pay miktarının üst sınırı şirket sermayesinin % 10 udur. B) Kurucu ve imtiyazlı payların da özel emir olarak yazılabilmesi mümkündür. C) Özel emirlerin kısmi olarak eşleştirilebilmesi mümkündür. D) Gerçekleşen özel emir işlemleri Günlük Bülten de toplu olarak ilan edilmektedir. 12. İMKB de bulunan aşağıdaki pazarlardan hangisi kot içi pazar niteliğindedir? A) Gözaltı Pazarı B) İkinci Ulusal Pazar C) Yeni Ekonomi Pazarı D) Kurumsal Ürünler Pazarı 16. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki emirlerin geçerlilik sürelerinden A) Sürekli Emir B) Günlük Emir C) Anlık Emir D) Tarihli Emir 17. Aşağıdaki emirlerden hangisi maksimum lot miktarı sınırlamasına tabidir? 13. İMKB Hisse Senetleri bünyesindeki Yeni Ekonomi Pazarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borsa payı Ulusal Pazar da geçerli olan borsa payının yarısıdır. B) İşlem gören hisse senetleri İMKB-100 Endeksine dâhil edilmez. C) Kot içi pazar niteliğindedir. D) Özel emir ile girilebilir. 14. Hisse senedinin üzerindeki yazılı (nominal) değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 50 Kuruş B) 1 Lira C) 5 Lira D) 10 Lira A) Özel emirler B) Kalanı iptal et emirleri C) Özel limit değerli emirler D) Limit fiyatlı normal emirler 18. I- İşlem sayısı II- Maksimum lot miktarı III- İşlem değeri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında üye temsilcilerinin emirlerini sisteme aktarırken uymak zorunda oldukları sınırlamalardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 7

8 A 19. Aşağıdakilerden hangisinin hisse senetleri, İMKB tarafından İMKB Hisse Senetleri Piyasası için hesaplanan İMKB Tüm Endeksi ne dâhil A) Menkul kıymet yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları D) Ulusal Pazar da işlem gören şirketler 20. Hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketlerden üretim yeri/faaliyet merkezi aynı şehirde olanların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan endeks aşağıdakilerden hangisidir? A) İMKB Şehir Endeksleri B) İMKB Ulusal 100 Endeksi C) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi D) Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri 22. (E) şirketi ödenmiş sermayesinin 2,5 milyon TL (% 25) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmak, 1,5 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanarak hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmek suretiyle toplam 3 milyon TL bedelli, 14 milyon TL (% 140) de bedelsiz olarak 10 milyon TL den 28 milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerini 20 Nisan tarihinden itibaren dağıtmaya başlayacak ve mevcut hisse senetleri için % 80 oranındaki brüt kâr paylarını da 26 Mayıs tarihinden itibaren ödeyecektir. Bedelsiz hakları üzerinde olarak işlem gören hisse senedinin 19 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı ise 10,40 TL dir. Ayrı işlem sırası açıldığı varsayımıyla, hisse senedi dağıtımının başladığı gün yeni hisse senetlerinin baz fiyatı kaç TL olur? A) 4,20 B) 4,12 C) 4,00 D) 3, (K) şirketinin çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (% 20) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak, 25 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanıp hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilerek toplam 65 milyon TL bedelli, 60 milyon TL (% 30) de bedelsiz olarak 200 milyon TL den 325 milyon TL ye yükseltilmesi ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı, bedelsiz hisse senedi dağıtımı işlemleri ile % 75 oranındaki brüt kâr payı ödemeleri 18 Nisan tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Şirketin hisse senetlerinin 17 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 4,52 TL dir. Yukarıdaki bilgilere göre (K) şirketine ait hisse senetlerinin sermaye artırımı sonrası baz fiyatı kaç TL olur? A) 2,24 B) 2,38 C) 2,46 D) 2, ABC Şirketinin tüm hisse senetlerine % 82 oranında brüt kâr payını 5 Mayıs tarihinden itibaren ödediği ve hisse senetlerinin 4 Mayıs tarihindeki en son ağırlıklı ortalama fiyatının 56,30 TL olduğu durumda hisse senetlerinin kâr payı ödemesinin başladığı tarihteki baz fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 55,25 B) 55,50 C) 55,55 D) 56, Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde müşteri tarafından yatırılan özkaynak tutarının gerekli özkaynak tutarının altına düşmesi hâlinde aracı kurum tarafından özkaynak oranını aşağıdakilerden hangi orana tamamlayacak şekilde özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur? A) % 20 B) % 25 C) % 40 D) % 50 8

9 25. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle içerden öğrenenlerin ticareti fiilinin özelliklerinden biri TEMEL DÜZEY 1180 TAHVİL VE BONO PİYASALARI A A) Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri esas alarak işlem yapılmasını içerir. B) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozucu bir etkide bulunur. C) Bu fiilin sadece sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri tarafından işlenebileceği öngörülmüştür. D) Yapılan işlem mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek sonuçlarını doğurabilir. 1. Bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisine ne ad verilmektedir? A) Reel Getiri B) Nominal Getiri C) Basit Getiri D) Nominal Değer 2. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasına ne denir? A) Repo B) Tescil C) Ters repo D) İtfa 3. Aşağıdakilerden hangisinde tranş doğru olarak tanımlanmıştır? A) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limitidir. B) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti üst sınırıdır. C) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti alt sınırıdır. D) Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti içindeki her bir kademedir. 4. I- Aracı kuruluşlar II- Yatırım fonları III- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası IV- Sigorta şirketleri Yukarıda yer alan kuruluşlardan hangileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gerçekleştirebilir? A) I - II B) I - III C) II - III D) II - IV 9

10 A 5. Birinci tranş işlem limiti karşılığı olarak TL nakit ve TL değerinde Devlet tahvili yatıran bir bankanın İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında sahip olacağı işlem limiti ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL 9. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında geçerli emir türlerinden biri A) Piyasa Emri B) Özel Emir C) Kalanı İptal Et Emri D) Gerçekleşmezse İptal Et Emri 6. Türkiye de Avro para biriminden ihraç edilmiş, 2 Haziran 2010 itfa tarihli, sıra numarası 1 ve kontrol hanesi 4 olan Devlet tahvilinin ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir? A) TRT020610F14 B) TRB200610F41 C) TRT200610T14 D) TRB020610T İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aşağıdakilerden hangisinde sadece kirli fiyat üzerinden emir iletilebilir? A) Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları B) Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış anaparaları C) İskontolu olarak ihraç edilen TL ödemeli Hazine bonoları D) İskontolu olarak ihraç edilen döviz ödemeli Hazine bonoları 7. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanmasında kullanılan ISIN kodu hangi kurum tarafından üretilmektedir? A) Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ B) Sermaye Piyasası Kurulu C) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8. Tahvil ve bono piyasasındaki limitli emir tipine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fiyat/getiri ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir. B) Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. C) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler. D) Emir pasif emirlerle kısmi veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir. 11. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında üye hatası sonucu gerçekleşen işlemlerin iptali için kabul edilebilecek bir gerekçe A) Emir girerken fiyat/getiri girişinde maddi hata yapmak B) Portföyünde veya müşterisinde olan kıymeti sehven satmak C) Emir girerken repo oranı veya miktar girişinde maddi hata yapmak D) Sehven alış/repo emri yerine satış/repo emri girmek 12. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo ve Ters Repo, Normal Emirler Pazarında yürürlükte bulunan minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdakilerden hangisidir? A) TL TL B) TL TL C) TL TL D) TL TL 10

11 A 13. Aşağıda sayılan menkul kıymetlerden hangisinde piyasa yapıcılığı sistemi uygulanmaktadır? A) Özel sektör tahvilleri B) Gayrimenkul sertifikası C) Devlet iç borçlanma senetleri D) İMKB-30 Endeksinde yer alan hisse senetleri 14. Devlet İç Borçlanma Senedi satış ihalelerinde rekabetçi olan veya olmayan teklifler verilebilmektedir. Aşağıdaki kurumlardan hangisi rekabetçi olmayan teklif verme hakkına sahiptir? A) Piyasa yapıcı bankalar B) Piyasa yapıcı aracı kurumlar C) Piyasa yapıcı olmayan bankalar D) Piyasa yapıcı olmayan aracı kurumları 15. Aşağıdaki piyasa hareketlerinin hangisi TL ve repo faiz oranlarında artış, döviz ve altın fiyatlarında azalış beklentisine yol açar? A) Hazine ihale ödemesi B) T.C. Merkez Bankası döviz alışı C) T.C. Merkez Bankası repo ihalesi D) Likidite rezerv rakamlarının yüksek açıklanması 16. Ekonomide diğer değişkenlerin değişmediği varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisi tahvil fiyatlarının yükselmesine yol açmaz? A) Merkez Bankasının doğrudan bono alımı gerçekleştirmesi B) Hazine ihalesinde beklenenden düşük satış yapılması C) Hazine bonolarının itfa edilmesi D) Döviz fiyatlarında hızlı artış 17. Zorunlu karşılık uygulaması, para arzının kontrolü amacıyla kullanılan bir para politikası aracıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zorunlu karşılık oranı (r), parasal çarpan (m) ve para arzındaki (M) ilişki doğrudur? r m M A) Artırılırsa artar artar B) Azaltılırsa azalır artar C) Artırılırsa azalır azalır D) Azaltılırsa artar azalır 18. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının piyasa ile gerçekleştirdiği işlemlerden 19. A) Devlet İç Borçlanma Senedi alım ve satım işlemleri B) Özelleştirme kaynaklı TL transferleri C) Döviz alım ve satım işlemleri D) İhracat reeskont kredileri Tahvil Hazine Bonosu Borç Stoku Bir ülke ekonomisinde iç borçlanmada yararlanılan enstrümanların borç stoğuna olan oranına ilişkin veriler yukarıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. Bu ekonomi için ne söylenemez? A) Ekonomide iç borç tutarı azalmıştır. B) Ekonomi borçlanma vadesini uzatmıştır. C) İç borç içerisinde tahvilin ağırlığı artmıştır. D) Borç yönetimi açısından başarılı bir uygulama dönemi geçirilmiştir. 11

12 A 20. Aşağıdaki kurumlardan hangisi devletin bütçe açığının finansmanından sorumludur? A) Maliye Bakanlığı B) Hazine Müsteşarlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 24. Aşağıda vadesine kalan gün sayıları belirtilen ve Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Endeksleri hesaplamasına dâhil olan Devlet iç borçlanma senetlerinden hangisi bir sonraki gün Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Endeksleri hesaplamasına dâhil edilir? A) 61 B) 91 C) 181 D) Bir ülkenin kamu borç stoğunda büyük bir azalış meydana gelmiştir. Bu ülke ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? A) Toplam tüketimde bir artış olabilir. B) İstihdam imkânlarında azalış olabilir. C) Yatırımlarda bir artış olabilir. D) Faiz hadleri düşebilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Devlet İç Borçlanma Senedi Endekslerinden Fiyat ve Performans Endekslerinin hesaplandığı vadeler arasında yer almaz? A) 3 aylık (91 gün) B) 9 aylık (273 gün) C) 15 aylık (456 gün) D) 18 aylık (547 gün) 22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kaydında olan Devlet iç borçlanma senetlerinin Borsa dışında yapılan alım-satım işlemlerinin tescil merci aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkez Bankası B) Hazine Müsteşarlığı C) Sermaye Piyasası Kurulu D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 23. Bir tahvilin fiyatında, hem vadeye kalan günün azalması hem de piyasa faiz oranlarının değişmesi (artış veya azalış) nedeni ile meydana gelen değişimleri gösteren endekse ne denir? A) Performans Endeksi B) Sektör Endeksi C) Fiyat Endeksi D) Mali Endeks 12

13 A 1240 TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE VE MALİ ANALİZ 1. Aşağıdakilerden hangisi TL nin yıllık % 20 faiz oranı üzerinden 5 inci yıl sonunda bileşik faizle toplam tutarını verir? 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile Atina Borsasında (ATHEX) işlem gören hisse senetlerinden oluşturulan Türk-Yunan Ortak Endeksi nin kısaltmasıdır? A) GT-30 B) XU30 C) XUKURY D) XU100 A) TL B) 2.073,6 TL C) 2.488,3 TL D) 2.986,0 TL 2. Nominal faiz oranının % 21, enflasyon oranının % 10 olduğu bir ülkede reel faiz oranı nedir? A) % 11 B) % 10 C) % 12 D) % 9 3. Bir yatırımcı ABC bankasına TL yatırmıştır. ABC Bankasının yıllık mevduat faiz oranının % 10 olması hâlinde, 3 yıl sonra yatırımcının eline geçecek para kaç TL dir? (Bileşik faiz uygulandığını varsayalım.) A) 1300 B) 1331 C) 1371 D) Vadesine 180 gün kalmış TL nominal değerli bir hazine bonosu % 18 faiz oranı ile satılıyorsa fiyatı yaklaşık kaç TL olur? (Bir yıl 365 gündür.) 7. I- Bilanço II- Gelir Tablosu III- Satışların Maliyeti Tablosu IV- Nakit Akım Tablosu V- Fon Akım Tablosu Muhasebe sistemi uygulamaları genel tebliğince, yukarıdakilerden hangileri, herhangi bir koşula bağlı olmadan, tüm işletmelerin hazırlamakla yükümlü oldukları temel finansal tablolardır? A) I - II B) I - II - III C) I - II - IV - V D) II - III - IV 8. Nakit akım tablosu hazırlarken aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem içi nakit girişi olarak dikkate alınmalıdır? A) Faaliyet giderleri B) Duran varlık yatırımı C) Hisse senedi ihraç primleri D) Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri A) 832 B) 877 C) 918 D) Vadesi 4 yıl olan, TL nominal değerli kuponsuz bir tahvilin faiz oranı % 22 ise bugünkü değeri yaklaşık kaç TL olur? A) 712 B) 618 C) 532 D) Bir işletmenin stokları olmaksızın dönen varlıklarının kısa vadeli kaynaklarına bölünmesi (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) aşağıdaki oranlardan hangisini ifade eder? A) Nakit Oran B) Asit-test Oranı C) Cari Oran D) Kârlılık Oranı 13

14 A 10. Aşağıdaki finansal oranlardan hangisi bir işletmenin kaynak yapısının ölçüm ve değerlendirilmesinde kullanılır? A) Cari oran B) Stok devir hızı oranı C) Finansal kaldıraç oranı D) İşletme sermayesi devri hızı oranı 14. Aşağıdaki risklerden hangisi portföy oluşturma sürecinde ortadan kaldırılabilir? A) Kur riski B) Faiz riski C) Sistematik risk D) Sistematik olmayan risk 11. Bir şirketin bu yıl hisse başına dağıtmış olduğu temettü tutarı 3 TL olup daha sonraki yıllarda bu temettü tutarının her yıl % 5 artacağı öngörülmektedir. İskonto oranı % 10 ise bu hisse senedinin Temettü Kapitalizasyonu ile değerleme yöntemine göre değeri kaç TL dir? 15. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk kaynaklarından A) Faiz Oranı Riski B) Endüstri Riski C) Pazar Riski D) Kur Riski A) 21 B) 30 C) 31,5 D) Net kâr = TL Hisse senetlerinin toplam değeri = TL Özkaynaklar toplamı = TL Bir şirkete ilişkin yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; şirketin fyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranları sırasıyla ne olacaktır? A) 3-2 B) 1,5-2 C) 2-3 D) 1, Aşağıdakilerden hangisi şirket ve hisse senedi değerleme yöntemlerinden birisi A) Borsa Değeri B) Net Aktif Değeri C) Muhasebe Değeri D) Net İşletme Sermayesi Değeri yıl vadeli, her yıl sonu 150 TL kupon ödemesi olan TL nominal değerli tahvilin, piyasa faiz oranının % 15 olduğu bir ortamda değeri kaç TL dir? A) B) C) D) Piyasa risk primi % 12 risksiz faiz oranı % 5, beta kat sayısı 1,4 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaç olacaktır? A) 17 B) 19 C) 21,8 D) 23,6 18. Nominal değeri TL, 3 ayda bir faiz ödemeli tahvilin yıllık faiz oranı % 16 ise kupon ödemelerinin her biri kaç TL dir? A) B) C) 800 D)

15 A 19. Bir işletmenin şüpheli hâle gelmiş bir alacağı için karşılık ayırması, aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? A) İhtiyatlılık B) Maliyet Esası C) Dönemsellik D) Tutarlılık 20. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz? A) Kişilik kavramı B) Önemlilik kavramı C) Sosyal sorumluluk kavramı D) İşletmenin önceliği kavramı 21. Tek düzen hesap planına göre, aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi sermaye yedeği A) Yasal Yedekler B) Hisse Senetleri İhraç Primleri C) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları D) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 24. Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzenine ilişkin SPK düzenlemelerine göre yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan ücretlerin mahiyetini göstermek üzere düzenlenen müteselsil numaralı belgelere ne ad verilir? A) Nakit alındı-ödendi belgesi B) İşlem Sonuç Formu C) Müşteri Emir Formu D) İşlem Dağıtım Listesi 25. I- Aracı kurumların bünyelerinde bir teftiş birimi oluşturmaları ve bu birimde münhasıran çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam etmeleri zorunludur. II- Bankalarla acentelik tesisine izin verilen aracı kurumlar acentalarının sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere banka teftiş birimlerinden istifade edebilirler. III- Teftiş birimi doğrudan Genel Müdüre bağlı ve sorumlu olarak çalışır. Aracı kuruluşların teftiş sistemi ve teftiş birimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II 22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tek DÜzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar başlığı altında yer almaz? A) İştirakler B) Haklar C) Özel Maliyetler D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 23. Aşağıdakilerden hangisi Aracı Kuruluşlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgelerden A) Nakit alındı-ödendi belgesi B) Müşteri emir formu C) Hesap ekstresi D) Hesap takip listesi 15

16 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ B Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları ve Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

18 B 1120 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi TSPAKB disiplin kurulları uyarınca uyarıyı gerektiren fiil ve hâllerden A) Mesleğin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu olarak adil ve tarafsız davranmamak B) Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek veya bunları yerine getirmemek C) Müşteri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak D) Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek 2. Üyeler gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket ederek, kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar. ifadesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları aşağıdaki genel ilkelerden hangisini ifade etmektedir? 4. I- Türev araçların alım satımına aracılık yapmaları II- Takas hizmeti vermeleri III- Kendi menkul kıymetlerini ihraç etmeleri Bankaların yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu na tabidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - III D) II - III 5. Aşağıdakilerden hangisi Mali Suçları Araştırma Kurulunun görev ve yetkilerinden biri A) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek B) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek C) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek D) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak A) Saydamlık ilkesi B) Mesleki özen ve titizlik ilkesi C) Dürüst ve adil davranma ilkesi D) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi 3. Aşağıdakilerden hangisi Birliğin görev ve yetkilerinden A) Üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla dernek kurmak B) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak C) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek D) Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü iş birliği yapmak 6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da kıymetli maden olarak sayılmamıştır? A) Altın B) Alüminyum C) Gümüş D) Platin 7. Aşağıdakilerden hangisi İMKB tarafından üyelerine verilebilecek disiplin cezalarından biri A) Uyarı B) Para cezası C) Faaliyet izninin iptali D) Borsa üyeliğinden çıkarma 2

19 B 8. Aşağıdakilerden hangisi İMKB üyelerinden biri A) Aracı kurumlar B) Ticari bankalar C) Yatırım ve kalkınma bankaları D) Gayrimenkul değerleme şirketleri 11. Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden hangisinin ilan ve reklamları Kurul düzenlemelerine tabi A) Aracı kurumlar B) Derecelendirme kuruluşları C) Pay sahibi 50 yi aşan anonim şirketler D) Menkul kıymetleri halka arz olunan ihraççılar 9. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantlarının özelliklerinden biri A) Bir ortaklığın kendi payları üzerine varant ihraç edebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine tabi olması gerekir. B) Her hâlükârda ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracını satın alanlara verilmesi zorunludur. C) Varantlar bir ortaklığın paylarını belirli bir vadede bedelli veya bedelsiz alma hakkı verir. D) Ortaklık varantları ilgili sermaye piyasası aracı ile birlikte SPK kaydına alınır. 12. Borçlanma araçları ihracına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borçlanma aracı ihracı için ortaklık statüsündeki ihraççıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. B) Kurul kaydına alınma başvurusu için belli bir zaman sınırlaması yoktur. C) Borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. D) İhraç edilecek borçlanma araçlarının Kurula kaydettirilmeleri zorunludur. 10. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ve borçlanma araçlarına ilişkin farklardan biri A) Hisse senetleri ortaklığın sermayesini oluşturan payları temsil eder, borçlanma araçları ise ortaklığın alıcıya olan borcunu temsil eder. B) Hisse senetlerinin halka arzında arz sonrası fiyat istikrarına yönelik işlemler yapılabilir, borçlanma araçlarında böyle bir imkân yoktur. C) Borçlanma araçları ve hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. D) Gerek borçlanma araçları gerekse hisse senetleri mevzuatla belirlenen ihraç limiti dâhilinde ihraç edilebilir. 13. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde tutulacak hesaplardan biri A) İhraççılar B) Aracı kuruluşlar C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Yetkili takas ve saklama kuruluşları 14. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Portföylerinde yer alan gayrimenkullerin inşaat işlerini kendi personeli vasıtasıyla yürütürler. B) Kuruluş ve sermaye artırımlarında ayni sermaye konulması mümkündür. C) Kurucularından en az birinin lider sermayedar olması gereklidir. D) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar. 3

20 B 15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanacak satış yöntemlerinden biri A) Fiyat teklif alma yoluyla talep toplama yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplamaksızın satış yöntemi D) Geri alım vaadiyle satış yöntemi 18. Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB) ihracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurul kaydına alınması zorunludur. B) KZOB lerin satış süresi her seri için en çok iki yıldır. C) KZOB ler hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. D) İhraç edilecek KZOB lerin üzerine, kâra ve zarara katılacağı ve bu belgelere kâr garantisi verilemeyeceği açıkça yazılır. 16. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırım ortaklığı ve menkul kıymet yatırım fonu arasındaki farklardan biri A) Yatırım ortaklıklarında asgari başlangıç sermayesine karşılık yatırım fonlarında asgari fon tutarı bulunur. B) Yatırım ortaklıkları esas sözleşmeye, yatırım fonları ise fon iç tüzüğüne dayanılarak kurulur. C) Yatırımcıların yatırım fonlarına katılımı katılma belgesi almak suretiyle, yatırım ortaklıklarına katılımı ise hisse senedi almak suretiyle olur. D) Yatırım ortaklıkları menkul kıymetlerin alım satıma aracılık edebildiği hâlde yatırım fonları aracılık yapamaz. 19. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği uyarınca oluşturulan yatırımcıları koruma fonunun varlığı aşağıdakilerden hangisinde değerlendirilemez? A) Kamu bankalarında hazine bonosu B) Kamu bankalarında mevduat C) Kamu bankalarında ters repo D) Aracı kurumlarda hisse senedi 17. Esas sözleşmede yer alması kaydıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklıklar, Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki veremez? A) Bilanço kâr ve zarar hesabının tasdiki B) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması D) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması 20. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkilerinden A) İzleme B) Takas ve saklama C) Kayıt tutma D) Denetleme 21. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu fon kurulu nun görevlerinden A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünün yönetilmesi B) Emeklilik yatırım fonunun iç kontrol sisteminin oluşturulması C) Emeklilik yatırım fonu ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması D) Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması 4

21 22. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan özelliklerinden biri TEMEL DÜZEY 1160 HİSSE SENETLERİ PİYASALARI B A) İbarelerinin aynı olması B) Yatırım aracı olarak kullanılması C) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması D) Şartlarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olması 23. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sermaye piyasası faaliyeti A) Yatırım danışmanlığı B) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği C) Türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık D) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri 24. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde bağımsız denetim raporu düzenlenmesine gerek yoktur? A) Halka arz B) Nevi değiştirme C) Kuruluş aşamasında D) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş 1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle içerden öğrenenlerin ticareti fiilinin özelliklerinden biri A) Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri esas alarak işlem yapılmasını içerir. B) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozucu bir etkide bulunur. C) Bu fiilin sadece sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri tarafından işlenebileceği öngörülmüştür. D) Yapılan işlem mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek sonuçlarını doğurabilir. 2. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde müşteri tarafından yatırılan özkaynak tutarının gerekli özkaynak tutarının altına düşmesi hâlinde aracı kurum tarafından özkaynak oranını aşağıdakilerden hangi orana tamamlayacak şekilde özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur? A) % 20 B) % 25 C) % 40 D) % Aşağıdakilerden hangisi konut finansmanı kuruluşu olarak faaliyette bulunamaz? A) Bankalar B) Aracı kurumlar C) Finansman şirketleri D) Finansal kiralama şirketleri 3. ABC Şirketinin tüm hisse senetlerine % 82 oranında brüt kâr payını 5 Mayıs tarihinden itibaren ödediği ve hisse senetlerinin 4 Mayıs tarihindeki en son ağırlıklı ortalama fiyatının 56,30 TL olduğu durumda hisse senetlerinin kâr payı ödemesinin başladığı tarihteki baz fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 55,25 B) 55,50 C) 55,55 D) 56,00 5

22 B 4. (E) şirketi ödenmiş sermayesinin 2,5 milyon TL (% 25) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmak, 1,5 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanarak hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmek suretiyle toplam 3 milyon TL bedelli, 14 milyon TL (% 140) de bedelsiz olarak 10 milyon TL den 28 milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerini 20 Nisan tarihinden itibaren dağıtmaya başlayacak ve mevcut hisse senetleri için % 80 oranındaki brüt kâr paylarını da 26 Mayıs tarihinden itibaren ödeyecektir. Bedelsiz hakları üzerinde olarak işlem gören hisse senedinin 19 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı ise 10,40 TL dir. Ayrı işlem sırası açıldığı varsayımıyla, hisse senedi dağıtımının başladığı gün yeni hisse senetlerinin baz fiyatı kaç TL olur? A) 4,20 B) 4,12 C) 4,00 D) 3,96 6. Hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketlerden üretim yeri/faaliyet merkezi aynı şehirde olanların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan endeks aşağıdakilerden hangisidir? A) İMKB Şehir Endeksleri B) İMKB Ulusal 100 Endeksi C) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi D) Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri 7. Aşağıdakilerden hangisinin hisse senetleri, İMKB tarafından İMKB Hisse Senetleri Piyasası için hesaplanan İMKB Tüm Endeksi ne dâhil A) Menkul kıymet yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları D) Ulusal Pazar da işlem gören şirketler 5. (K) şirketinin çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (% 20) mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak, 25 milyon TL ortakların rüçhan hakkı kullanımı kısıtlanıp hisse senetleri Borsa Birincil Piyasada halka arz edilerek toplam 65 milyon TL bedelli, 60 milyon TL (% 30) de bedelsiz olarak 200 milyon TL den 325 milyon TL ye yükseltilmesi ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı, bedelsiz hisse senedi dağıtımı işlemleri ile % 75 oranındaki brüt kâr payı ödemeleri 18 Nisan tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Şirketin hisse senetlerinin 17 Nisan tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 4,52 TL dir. Yukarıdaki bilgilere göre (K) şirketine ait hisse senetlerinin sermaye artırımı sonrası baz fiyatı kaç TL olur? A) 2,24 B) 2,38 C) 2,46 D) 2,66 8. I- İşlem sayısı II- Maksimum lot miktarı III- İşlem değeri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İMKB Hisse Senetleri Piyasasında üye temsilcilerinin emirlerini sisteme aktarırken uymak zorunda oldukları sınırlamalardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 9. Aşağıdaki emirlerden hangisi maksimum lot miktarı sınırlamasına tabidir? A) Özel emirler B) Kalanı iptal et emirleri C) Özel limit değerli emirler D) Limit fiyatlı normal emirler 6

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KSIM 2010 Saat: 14.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı