ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi. SA.WI:l . ' SAMSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi. SA.WI:l . ' SAMSUN - 1986"

Transkript

1 .. ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi SA.WI:l. ' SAMSUN İ ,'.. :..

2 f SL\YENTOLOJi A\EZHEOi KURUCUSU ve.. Ö G. R E T i S t. GİRİŞ _. PrOf. Dr. Ekrem SARI~ÇIOGLU Sayentoloji Kilisesi (Scientology Church) ismiyle ortaya: çıl<:an dini ceryan, Müslüman. ve Hıristiyanların alışık oldukları dini. yapıdan. uzak bir sistem olarak görünmektedir.. Bu sebeple, Sayentoloji'nin klasik bir. dini akım olarak kavranmasında bazı güçlükler vardir. Aynı ğüçlük Budizm ve Taoizm gibi Hint ve Çin dinleri için de söz konusudur~.. Kuruluşlarından buyana asırlar. geçmeşine rağmen, bazı çevrelerde bir din sayılıp sayılmayacakları konusu ' lıa.ia tartışılmaktadır Halbuki ayrıntılar bir k-mara bırakılırsa, bütün dinler ve mezheplerin ort~k hede-. fi, ruha ölümden önce veya _sonra ebedi saadet kazandırn~aktır. Bu husus, Sayentoloji Kilisesiniri._de ana hedefidir. Bu sebeple. lraşt~ı~ına. konumuz olan ceryan da, geriellikle Hıristiyan mezheplerinin, «nezhep» anlamına kullandıkları «kilise» Ubirini, herhangi bir Hıristiyan -mezhebi olmamakla birlikte,. dini bir ceryan olduklarını belirtınesi bakı-. mından, kendileri için de kullanmışlardır.. İsim ı Yeni akımın ismi ol~n «Sayentoloji» (Scientology) kelimesinin sözlük anlamının. «ilim, sanat, teknik» manalarıila gelen «science» 2.ve yine «logos»tan türeyen «ilim tahsili» manasma kullanılan «-loji» \-logy) 3 kelimelerinden ortaya çıkmış, birleşik bir isim olduğu görülür. Sistemin kurucusu bunu Şöyle açıklar: «Scientology yeni ilim manasma kullanılmıştır. Latince 'scio' ve Yunanca 'logos' kelimelerinden 'türetilmiştir. 'Sdo' bilmek, tefrik. etmek ve ilim (science). manasınadır. 'Ology' logos'i'an, etüt etmek, araştırmak manasına, alınmıştır. Ancak kel~enin teş~kkülü 'science-tology' veya 'scio-tology' şeklinde. Edward. Conze, Der Buddhismus, Stuttgart 962, s. 9 v.d. 2. SchilfJ:Ier/Weis, Ha!'ldwörterbuch, Englisch-Deutsch, Stuttgart 973, ş., 920~ ' S. Funk-Wagnalls_, Standart College Dictionary, New York. ı:,ı,:,. :.

3 .. i :,. ı ~.!. :. '. ı i ı.. ı.. yapılmamış, teleffi.ız kolaylığı ve. basitliği düşünülerel<: 'scientology' (Sayentoloji) şeklinde klıllanılmıştır» 4.'. I<;avrabı olar~:k Sayentoloji. (S2lo.ıtology) «bilgi. yolu» maı:ıasına kullanılmakla birlikte, kendisi bilgi sayılmaz. Ulaşılması arzu edilen bilgi de değildii.s. Öenel anlamda dini karakterdeki bir ce).uaatın dini bı'r mezhebin adi olarak Jcullamlır 6 Kelime daha önce A. Nordenholz tarafından «ilmin temin edilmesi ve kullanılması» mfmasında 934 yi-. lıııda kt~llamlmıştır 7 ; Hubbard'm da henüz mezhep ortaya çıkmadan önce 938 yılında bu kelimeyi kullandığım görliyoruz 8 Kavrainin temel esasları önce «aksiyomlar» olarak formüle edilmişse de, sonradan.947 de 'dianetics' (dayanetiks) aksiyemları şeklinde değiştirimiştir 9 Geniş bir mananın ve sistemin ifadesi olarak: 'Sayentolojr 9Sl'den sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır..bütün hayatı, ruhu, zihni problemleri içine alan bir inanç sistemi olarak ortaya. ç.ı.kmıştır 0. Muhteva.sı içindeki psikoterapik teori ve faaliyetler de,<,.lianetik» ; dayan~tik) ismi altında toplanmıştır Dianetilc; günlük pro :)leıiı ve. cilayları İcendine konu edinir. Çocuk nasıl büyütülür? Teşkilatlar nasıl idare edilir? Mevcut akıl kapasitesinden 'daha çqk ve daha, iyi nasıl aydalanılır? vs. gibi herkesin ilgi duyduğu konularla meşgul olur 2 Ancak bu c:\lai Sayentoloji'niıı zahiri kısmını teşkil eder. Batınl kısıi:ıını teşkil eden diğer alanı ise, kend~sine ruhu ve ruhsal faliyetleri konu. rilır. Taraftariarına metafizik bir hı.biliyet ve ebedi saadet kalandırma~ yı vaad eder 3 Propaganda metinlerinde «vlicut içi.ri THanetik, i-üh için Sayer.ıtoloji» sloganı kullanıiırh. Zahiri alan olan Dhirı:etiİc ile ilgileri kc:ı.zanılari ferdler tedricen. batını alana, inanç alanına çekilile:der 5 Gaye ruhun zindam olarak görülen maddi vücuttan ve maddeden ruhu. ı,, 4. Lafpyette Rorı Hubbard, The Phoneix Lectu~es, Sussex : 968, s.. :...-,s:.' ~evıin \),ictor Ander:ton, Repo.~ of t~e Bo~rd of lnquiry into Sci~ntology,.... ı.. Victoria 965, s. 6. :. 6. «Scien.tology»,.Encyclopedia Americario, c , s: ,. A. Nordenhclz, Scientologie, Wissenschaft von. der ' Beschaffenhet und der Dauglichkeit d~s Wisse.ns, Münch.en ' 8. Aı:ıi:ler.:so~, Report., ~ Ander.son, Report., s. 2...,... 0: L.R. H:Ubb~rd, Tiı'e. Phoenix Lectures, ~. f.. L.R. Hubbard, The Phoenik. lectures, s.. 2. L. Ron Hubbard, The Creation of Human Ability, Sussex 968, s. 2.. ~oy Wallis, The Road to Total Freedom;. A sociological Analysis of Scieritology, Lo.r}doı:ı 9'76, ~ :..,. ~ : ~.. ~: : :Roy: -.yal.lis, Th.~. _Rcad. to T<:?tal F~eed~m, s. 24:. ' ' -:.,.. 4. Advence,' lssue 54 September/October '978; p / \.

4 ..,. r. '... t uzaklaştırarak, ruhun vücut p~şinde 'J(oşmasıriı önlem~k~ ruha ezeldek~. vetenekledni kazandırmaktır. Tarihte «Gnostik Cer.yanlar» ismi altın~ da örneklerine rasladigımız benz~ri eğilim, günümüzde psikoterapil~. bir kült il~ birlil~te l~arşımıza çıkmaktadır. '.. i. Yakın Dini. C.eryanlar Sayentolojistler. bütün yayınlarında kendilerinin felsefi bir din oduklannı vurgularlar. Mezhebin kurucusu L. Ron Hubbard, kendini Hint kutsal kitaplarından olan Vedalardan beri çlevam eden dini. ge-.. leneğin l:ıir temsilcisi olarak görür 6 Hatta kendisinin, Buda dinj.nin beklenen mehdisi Maitreya olduğunu söyler 7 Ancak yeni meihebin kaynağı, İslam ve. Hıristiyanlıkta olduğu gibi ilahi değil, me;hdisi ol~ duğunu beyan ettiği Budizm' de.görüldüğü üzere tefekküre, ruhi aydın~ Janmaya dayanır. Hatta zihinsel aydınlanma esasından hareketle zih-. nin yeteneklerini geliştirıne ve ruhi aydınlanm~ya ' kademe kademe' nerıeyenik, ruhu maddeden ve hultıı girdabından icurtarmayı savunur. Ancak bu görüşler M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak M.S. 5. yüzyıllara kadal" Ortadoğu ve.. Roma İmparatorluğunda görülen Gnostisjzm'i de hatırlatmaktadır. Kelimenin aslı igıiosis'.yunanca 'bilme, tamma' an~ larnma gelir. Belirli bir sistem olup olmadığı halen münakaşa. konusu. duı~. Sistemin ana karakteri, ruh ve. maddeyi kesin hatlarla ayırması., Ye.ruhun kaynağını ilahi alem,. nur 'alemi olarak görrriesidir. Buna gö~. re, vücut ve ~adde, ruhun zindanıdı r. Ruhun ezeldeki üstün yetenek~ lerini kapatarak, onu.kör ve sağır hale getirir. Karanlık ve bilgisizlik içinde hapsetrneğe çalışır. Rt.iliu kurtaı:m.anın çaresi, on~ kayna ğını ve varlığının mahiyetini. tanıtmak ve öğretmektir 8 Hidayeti,.. ruhun bu tti:ı;jü - ayd.ınlarıma~ına bağlayan, başka.: dini. siştemier de vardu~ ki, Sa.: '. yantqloji..mezhebi.kendini. bunlara. y.akın hisseder; ka:rdeş hakikat sistemiert Ç>larak.değerlendir:ir:... a. Budizm 'i. i Hintli bir prens olan Buda Şakyamuni'nin. (M.Ö ). kt~rduğu Jıidayet sis.temidir. Buna g~:>re, vücut.ruhun zindanıdır..;. Hicİayet, ruha. ı t~krai- 'tecrar,vücut, elbisesini. giydiren, 0~U -ızdırap içiride :t.utan. baği;. ları yok ederek,. tcmasüh girda'enndan kurtarmaktır. Çaresi;. nthu bu. ı i / : i. ~ ' ı s. l.'.r. Hubbard, The ' Creatio ıi ;, of Human. AbÜify, :s.. 0. R.. Walli ~;. The. Road to Total. Freedom, s :,. i.'...,.. :.,, 6.. L.R. Hubbard, Tlıe Phoeni~ Lectures, s. 35. ".:.. ' 7. L.R.. Hubbard, Hymn of Asia,,Los Angeles.. 974,. va. 2.3a, ŞSaı,. H~a ; ~j~ a.. E!. A. Adam Lehrbi.ıch der Dogmengeschichte, C..:, Güterslcich 9.70,. s. sş.,v.d. s \ ;!

5 r.ı ıl J ı :ı ı. ır~ :ı l.., 'ı :ı girdaba ~üriikleyen kaıma'yı 9 yok etmek ve ruhti. aydınlatmaktır. Bu. da dört kutsal gerçeğ i tanımak!~ olur: Birincisi, varlığın bir elem olduğudur. Doğum, ihtiyarlık, hastalık, ölüm elemdir. Sevilmeyenle bir olmak, sevilenden ayrılmak veya hasret çekilene kavuşamanak e lem dir,. İkin cisi; elemin kaynağı problemidir. Arzulara ve var olrnaya. susamışlıktır: Hayat'a, yaşamaya susamışhktır. Üçüncüsü, elemin or- tadan kaldırılabilmesi için, bütün arztiların yok edilmesidir. Dördün- '. cüsü, kurtuluşa götüren seldz yoldur ki, doğru inanç, doğru. irade, ~oğru konuşma, doğru fiil, doğru düşünm e, doğru yaşa- mh, doğru niyet, doğru teemmüldur. Bu dört kutsal gerçek vasıtasiyle ruh aydmlanır, gerekli çalışmalarla karma yok ed,ilerek, tenasüh girdaı.bındaıı, vücut zincirinden kı,ırtulunur. Yani- hidayet kaynağı Tal)rıya iman değil,. vücuttan ruhu kurtaracak yolu bilmektir. İçindeki posalc.r'ı atmış su kabağının, druma su yükne yükseldiği gibi, vücuttan, maddeden.kurtulau: ruh da, kainat. üzerine, mutlak sukcmet aleınine.. yükselir. Ora.da ebedi saade~ içinde kalır 20 Ron' Htibbard'a göre, Buda hakikat ı bulmuştur. Aneale b~lduğu yol, dar ve uıiıumun geçmesine müsait değildir. Zamanla Buda'n.ın öğretisi' de a~;liyetini kaybetmiş ve gerçek yolu değişmiştir Elde bazı hakikat kıvılcımları var'sa da, kurtuluş için yeterli :!eğildir. Buda~nın istikbalde geleceğin i ve öğretiyi yeniden kurcağım, büyük yolu açacağım müjdelediği kişi, Maitreya kendisidir, yani Lafayette Ron Hubbard' tır2. Aslında Buda Sayentoloji Mezhebinii-ı keşfettiği ~< Clearlik» mak~mına 23 kadar yükselebilmiştir. Ron ve O'na. tabi olanlar -ise, bu manevi. makamı geçerek, çok gerilerde bırakmışlardı ı.-25. Bu sebepl~ SayentoloH mezhebi bir nevi, Budizm'in mehdici, reformist mez~ebi olm,aktadır. Ancak mevcut Budizm'den oldukça farklı oluşu, doğrudan doğruya bir Budist mezhebi sayılmasım güçleştirırie~te ve Hubbard' da böyle açık. bir ifadeden kaçınmakta, sadece BucÜzm;in kendileı ine en yakın, kardeş bir sistem olduğunu ıfade ile yetinınekte.diru. ı :i ı.6 9. 'Karma, Hint dinlerine göre, ruhun vücut içinde kalmasını zorunlu kılan bir kilinat kiınunudur. Canlının hayattaki' fiilierinin neticesine göre çalı~ır. Ruhundünyaya canlı vücudunda geleceğini hükmeder. Ruhun dünyaya~ geliş kederini takdir eder:; 20. E. Conze, Der Buddhismus, s. 39 v.d, 2. R. Hubbard, Hymn of Asia, va.. 54a. 22. R: Hubbard, Hym~ of ~ia, va. 23a, 55a, 4a, 2a. 23. Ruhsal bir mertebe'nin ismidir Anderson, Report., s Anderson, Report., s Ande_rscın, Report., s. :6.... ~.. ı - ~.. :.: :... : J' \

6 . ' l. Çinli bir mütefekkir olan Laotze (M.Ö M.Ö. 54) ta! afından kurulmuştur. Negatif bir fe]sefeye dayanan. bir hayat yoludıır. Kiş.inin mutlak saadete ulaşahilmesi için pasif olmaı;ı, aktiflikten kaçin :ı ı ası gerekir. insan lconuşmamakla,.bir şey yap:qıamakla hedefe ulaşabilir. Pencereden bakmadan gök göriilebilir, evden çıkina:dan dünya tanınabilir. Hikme_t sahibi ldşi, görmeden ve duymadan eşyayı tanıyabilir. Hareketsizlik ve sükunet her şeyi çözümler. Bu suretle ruhi aydınlanm~ doğar ve ezeli gücünü kazanan ruh, maddi sınır ve kuvvet t:ınımaz. Zaman ve mekan sınırlarını aşarı. Taoizm'in yükselen ruh hakkında söyledikleri, Sayen~oloii.nin de ruhi makamlarla ilgili haberleı:ine benzemektedir'. Taoizm'den övgüyle söz edip, «ıızak akraba» ~larak tanımlamalarının 2 _ 9 sebebi pek açıklıkla belirtilmemekle birlikte, Tanrı'yı tanımamalarında, ruhi l~abiliyetler ve hedefler konusundaki yakın görüş sahibi oımalarıiıdan olabilir. 'Tao'ya.ulaşmayı, «theta clearlik» 30 makamına yükselınek olarak da değerlendjrirleı.3 '. \ c. Eslti Yunan Sır Dinleri.,. Ron Hubbard'ın yakınlık duyduğu sistemlerden biri de, Eski Yun~n Sır dinlerid ir. Bunlardan Orfeus dinine göre, insan niluinun t anrısal bir kaynağı y~n-dır. İnsan bu dünyaya değil, _- yıldızlar dünya- ~ma aittir. Ruh bedene hap solmuş nurani bir varlıktır. Dünyada vücuda girmek!~ bir çeşit ızdırap çekmektedir. Bu ızdıraptan kutulma'sı için, tenasüh çarkından da kurtulması, aslına dönmesi gerekiı-3 2 Bu görüş ler Pitagoras, (M.Ö. 6. yüzyıl) vasıtasiyle felsefeye de girmiştir. Efla~uh'tin «ideler»' gç)rüşüye daha da gelişmiştir : Buna göre, esas ve. ebedi olan ideler Alerr ıidir. Çevremizdeki gördüklerimiz ise; fark lı ye değişen şeylerdir. Gerçek deği~dir. Hayaldeki vücut bizi dünyaya ba ğ-,27. Helmut von Glassenapp, Die nichkhristlichen Religione'n, Frankfurt 963, s. 0 - t4.. > F. ' Heiler,. Pie Religionen de~. Menschheit, Stuttgiırt 959, s Aban G. Widgery, Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Istanbul '97, s ' 28. Bkz! s. 57 v.d: 29. Aridersı:ın, Re~rt., s Tasavvuftaki kutupi Jk makamına benzer bir makam. 3. Hubbard, The Phoenix!.echires, s E.. Güngör, Isilim Tasavvufunun Meseleleri, lst. 982, s. 3. F. He il er;: -R~Iigionen, s

7 ' ı ' ' ' ',j ' hyaraic, özleri, ideleri anlamamıza el)gel.' olurll. Ruhun i delere. ulaşa\ bilmesi için, vücudun esaretinden tamamen sıyrılması gerekir. Bu düşünceler Yeni Eflatunculuğun k,urucusu sayılan Plotinus (M.S ) da daha ' gelmiştir.: B~na göre, 'her şeyi kirleten, kötülük kayna ğı, aşa- ~ ğı bir varlık olan maddedir. Vücut da madde olduğu içi:q, ruhumuz onun esaretine düşmüş bulunuyor. Kurtuluş ruhun bedenden s ıyrılarak aslına dönmesidir 4 Sayentoloji Mezhe'Qin,e göre, bu gerçekle~ ve felsefi hakikatlar,..jnce Hindistan' dan yayılarak, Sami. diniere v~ Yunan felsefet;ine karışmıştır. Dolay}siyle Batı felsefesine de kaynaldık yapmıştır s. Hatta.Eski Mısır dij:ıiniiı «Ölüler Kitabı» ve «Kitabı Mukaddes»ip Hint hikmetlerini saklaması buradan gelir36..ı ' ı'- \ı ı,, ı :ı : d. Hıristiyanlık Hıristiyanların kendi inançl~rına göre; İsa Uluhiyet'in bir parçasıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh teslisinde ifadesini bulan kanata göre, Baba Tanrı oğlu İsa'yi insanları. ezeli günahtan (Hz.,Adem'in cennette işlediği günahın İnirasınd~ı.n) kurtarmak için dünyaya göndermiştir. Hatta İsa koyduğu komünyon ayiniyle ilahi vücudun ve cevherin ina, nanlara geçmesini sağlayarak yüceltmiş, ulcihiyetin bir parçası.olarak ezell vataniarına dönmelerini ye kurtulid:alarını sağlamıştır., Ron Hubbard'a göre, Hı ristiyanlıktaki, Yeni Ahid'teki bazı: hakikatların h~ngi yolla isa'ya geldiği bil~ej!lekle birliicte, bunlar «v eda» gerçeklerini yansıtmaktadır 7 Çünkü Hıristiyan Tarin sı, Yahudi.. Tanrısınçlan. farklıd ı r. Karakteri Veda: Tanrılaqnı hatıl-iatır 8 Ayrıca -İsa'nın meşhur teşbihleri. de Musa. kaiıalıyle, Eski Mısır dinin «Ölü-. ler Kjtabı»İıdan.Yeni Ahid'c ulaşmış olabilir 9 Doğu ve Batı felsefeleri arasında~i ayrı lıklar da, Doğu malzemesinin Batı'ya iyi bit ş'eltild~, sat olarak taşınainaı:iıas_ından kaynaklanmaktadı:r-4. İsa'n,ın manevi derecesi de ancak Buda seviyesindedir ki, Sayentolojrnin <<clearlik» ma- l kamının 'biraz üzerindedir 4 Ron'un Hıristiyanlıktaki h~kikat pırıltı- \. 33. E. Güngör, Islam Tasavvufunun Meseleleri, s E.. Güngör, Islam Tasavv.ufunun Meseleleri, s. 42 v.d The Church of Scientolqgy; Sussex. 970, s Hubbard, The Phoeni~ \ ectures,' s Hubbard, Th~ P.hoenix. Lectur.es, s ıhubbard, The Phoenix. lectures, s Hubbard, The Phoenix. i.~ctures,,- s. 27 v.d Hubbard, The Phoenix.. Lectyres,,, s. 29. ' 4. Anderson, Repor-t., s ,

8 ~ lan olarak gördüğü unsurl aı: ise,. Kilise BabalannıV. uzun zaıruinlar i ı. Kılise'ye sızmastnı önlemeğe çalıştığı, mücadele ettiği Gnostik. fikir. ve: inançlar olmaiıdır. Çünkü Sayentoloji mezhebi, Gnostik bir din olan\ Maniheizm'i de akraba ve yakın dinlerden sayar 42 e.. Maniheizm Sayentoloji mezhebinin kendisine yakınlık duyduğu dinlerden biri de Maniheizm' dir. Mani (M.S /77) tarafından kurulmuştur..şık ve karanj,ığm, Y.~llli ruh ve maddenin ezeli ayrılığı üzerine bina. edilmiştir. Maniheizm'e göre, ruh hakim varlığın, ilahi varhğ~ çevheri oj an ışıktandır. Maddedert tamamen ayrıdır. Madde. ise karanlık-, tan, zuhnetten, şerden teşekkül etmişt ir. Aslında ruh alemi de madde: alemi de ezelden beri vardırlar, yaratılmamışlardır. Ancak. karanlık alemi, nur alemini kıskanarak ona saldırmış. ve nur aleminin bir ıcısmını kaparak yutnitiştur. Yani bir kısım ruhlar, ışık unsurlan maddenin esiri olmuştur. Hidayet, ruhun maddenin esaretinden kurtulması ve saf rü.h hali olan ilk. menşeine dönmesiôir. Ruhun kurtuluşu, uyu:. yan Ademin uyandırılmas ı, insanın. menşeini tanıması ve bilmesidir. Vatanını ve mahiyetini tainyan insan, ruhunu vücut zindanından.ve tenasi.ih. zincirinden kurtarmak için gereldi kült işlemlerini yerine getirerek, hedefine varır, hidayet buluı:-4 3 Görüldü~li üzere, Maniheizm vücudu ruhun zindam kabul e~,_.. di.nl bir sistemdir. Sayentoloji mezhebi, Mani'yi de Buda ve İsa gibi hakikatı bulmuş büyüklerden kabul eder. Maniheizm'de de hakikat unsurlarının varlığını savunur 44 Gnostik inanç ve felsefeleri l<endisine. ya"lcırt sayması sebebiyle, Maniheizm'i de akraba sayar. 2. Spirtualizm Canlılarda, özellikle insanlarda maddi vücuttan tamamen ayı:j, cemlıya canlılığı,nı veren, kendine özgü. bir sevk.ve idare gücünr.! sahip, <._ruh» ismiyle anılan yönetici.ve hakim kuvve~, tarih boyunca 'insanların ilgisini çekmiş, varlık ve mahiyetini anlayabilmek için pek Çok düsünür gayret sarfetmiştir.. Konuyla ilgili Çeş itli görüş ve teoril~r iled sürülmüştür 45 Özellikle parapsikoloji, ruhi deneyleri ve olayları ken- 42 «The Divine Spark», Advance, lssue 66, s Geo Widengren, Mani und der Manihaeismus, Stuttgart 96, s Hubbard; The Divine Spark, Advance,. lssue 66, s S. Onbulak, Ruhi Olaylar ve Ölümden Sonrası, fsta nbul 975;' s. 36:~..ı 9. \.

9 .. ı ~:~ : ':... di türleri içinde toplayarak araştırmalarını sürdürür. Ayrıca dünyanın ç.eşitli ülkelerinde konuya il gi duyan kişilerin kurçlukları!ipirtualist derneklerin de a:mt:ıtörce araştırınalarmı sürdürdükleri ve aralarmda uluslarara'sı bir ilişkinin olduğu bir gerçektir. Ron Hubbard- da Amerika Birleşik Devletiemideki spırtualist akımlarla yakından ilgilenmiş, ruh ile ilgili çağdaş görüş ve teorilerden haberdar olmuştur. Bu akımlardan biri de Ron'un 2. Dünya Savaşı : sonras ı 946 larda ilişki kurduğu Pasadona'daki «Ordo Templi Ori-. entis» isimli spirtualist bir mezheptir. Hatta bu mezhebin ileri gelenierinden Jaclc Parsons ile aynı çatı altmda ikarhet etmiştir 46 Daha sonı aian Ro n. görüş ayrılığı sebebiyle bu cemaatten ayrılmıştır 7 ' Eserlerinde,ğ~k sık d eğindiği, tenkit ettiği problemlerden anlaşıldığma göre, telepati; telekinez, tertte tabiatüstü kabiliyederin ortc,tya çıkarılması vs: gibi o~kült pratik ve teorilerden istifade ettiği şüphesizdir. 3. Araştırmalar- Amerika Birleşik Devletlerinde doğarak, önce İngilizce konuşulan ülkel<:;rde ilk' başarılai-mı kazanan Sayeİıtoloji mezhebine ilk ilgi ve tepki~er Hıristiyan Kilisel7Hnden gelmiştir. -Kiliseler, gazete ve dergi gibi yayın organlarmda basit 'savunmalara girişm işlerdir. Bunlardan çoğu acele ile kaleme alınmış amatörce yazılardır. Bu arada bazı ciddi incelemelere girişenler de olmuştur:. '. a. Roy Wa:llis'in «The Road to Total Freedom; A sociological Aiıalysis of Scientology», isimli 976 da Londra'da yayınlanan 280 sahifeük eseri, isminden de an laşılabileceği gibi, kominun sosyolojik yönden güzel bir araştırmasıdır.. b. Kevin Victor Anderson'un «Report of the Board of Inquiry ~ into Scientology», isimli 965 yılında Melbourne'da yayınlanan 202 sahifelik eserinin aslı, Avustralya hükümetince ku~ulan resmi soruşturma komisyonunun tahkikat v~ raporlarına dayanmaktadır. Eserili Sayentobji mezhebi yayınlarıyle birlikte, mezhep taraftarlarının ve bilir.kişilerin beyanlanndm~ istifade ile. hazırlanmış olması, kıymetini artırmaktadır. c. Sir John G. Foster, «Enquiry into the Practice and Effects of Scientology» isimli, 97 yılında Londra' da yayınlanan eser, ingiltere Parlementosunurt konuyla. ilgili tahkikat sonuçlarını ve İngiliz kanunian karşısındaki mezhebin durumunu ihtiva etmektedir. D~ğ~rli bir çalışma mahsulüdür Roy W allis, The. Road. to Total Freedom, s. 0 v.d. 47. Roy \"..ıli is. 'he Road tc> "<otal Freedom, s. 2.

10 I. MEZHEBİN KURUCUSU LAFAYETTE RON HUBBARD'IN HAYATI.. Lafayette Ron Hubbard hakkındaki bilgilerimiz büyül~ ölçüde Sayentoloji mezhebinin yayınladığı kitaplardaki bilgilere dayannraktadır. Muhaliflerinin yazdıkları da Sayentoloji. bibliyografyası dışına. çıkamamaktadır. Ancak Avustralya Hükümetinin kurduğu soruşturma komisyonu, Sayentolojistlerin açıklamalarındaki resmi makamlarla ilgili hususları, ilgili resmi makamlardan sorarak tahkik yoluna gidebilmiştir. ı. Ailesi ve Çocukluğu L. Ron Hubbard -İngiliz asıllı bir Amerikan ailesiı:ı.in çöcuğudür. Anne tarafı 7. yüzyılçla, baba tarafı 9. yüzyılda Amerika'ya 'göç etmişlerdir. Babaannesi İskoç'tur. Lafayette Ron 3 Mart 9 de Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska Eyaleti, Tilden şehrn~de doğdu. Baba sı, Deniz Kuvvetlerinde subay Harry Ross Hubbard idi. Annesi Dora May Hubbard idf, kızlık soyadı 'nee Waterbury' diı..3 Ran'un ailenin tek çocuğu mu, başka kardeşleri var mı, sorularına kaynaklarımııda c~vap bulamıyoruz. Mezhep tarafta~larının ve muhaliflerini"n. hiç konuya.değinmem~lerinden, Rün'un ailenin tek çocuğu olabileceğini anlıyoru z. Ron çocuklulc yıllarını Montana' da anne tarafından büyükbabası oian dedesinin 4 sığır çiftliğinde, kendi ifadesine göre, ata binerek, çakal aviayarak geçirmiş İi 5 Çevresindeki insanlar, 'sığır çobanları Ekovboylar) ve Blackfoot (Pikuni) Kızılderilileri idi:. Ha'ta Kızılderili bir halk heleimi (medizierimen) ile yakın dostlük kurmuş \ie onlarla kan kardeşi dahi olmuştu 6 Daha sonra kaleme. aldığı <<Geyik : Anderson, Report., s Hubbard, Dianetics: The' Original Thesis, Copenhagen 970, s. 58. L. Ron Hubbard,- Diar\etics Today, Les Angeles 975, s L. Ron Hubbard, Have You Lived Before This Life?, ~os Angeles 977, s L..Roiı Hubbard, Hymn of Asia, Los Angeles 974, va. 40b. Wallis,- The Road to Total Fredom, e. 2. 3: Anderson, Report., s L. Ron Hubbard, Mission into Time, Copenhagen 9n, s Hubbara, Have You Lived., 297. Hubbard, Hymn of Asia" va. 40b. 6. Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b.

11 ,., 'i,,. i,ı i: Derili Birlikler» (Buckskin Brigades) isi~li ilk makalesi bu Kızılderi :! liler hakkıi:ıdadır 7 ı.,ı ı. : ı. 2. Gençlik Çağları ve Eğitimi. Ron dedesinin çi.ftliğinde çocukluğunun güzel günlerini geçirirken, aleranları gibi düzenli bir okula devam edememişti. Bu sebeble okuma yazınayı çifdikte kendi gayretiyle özel olarak öğrenmişti. On yaşlarına geldiğinde, babas ı oğlunun eğitim ve öğren~indeki eksikliklerini görerek yanına aldı ve eğwmde kaybettiği zamanı telafi ettirmeğe. 'çalıştı 8 'Önce Washington D.C.'de bir ilk okula 9, sonra da liseye (Hele. rıa High Schc:ıôl'a) devam ettp 0. 'ı il ı. ı ı:.. ı.ı,,.. Bu arada babası~ın Uzakdoğu'ya tayin edilmesi, Ron'un öğrenimi ni yarıda bırakmasına sebep oldu. Aile 92S - ı929 yıları arasında Uzakdoğu' da kaldı. Ron,'un bu yıllarda, zengin eledesinin maddi yardımıyla Çin, ve Hindistan'ı ziyaret ettiğinden; Budist din büyükl~rinden dersler alarak, insan rıihu ve kaderi' konusunda değişik din ve dünya görüşlerini öğrendiğinden söz edilir : Ancak Ron'un Uzakdoğu'ya aile _siyle mi birlikte, yoksa cllha sonra ını gittiği, orada öir oku\a devam edip etmediği, sözü edile'n Budist büyüklerinden hangi süre ve nerede, nasıl ders aldığı konularmda hiç bir bilgiye.ra:stlanınaz. Ailenin Ame-.. dka'ya dönüşü, dedesinin ölümüne bağlanır. 'Lise tahsilini yarıda bırakan Ron da 'tekrar öğrenimine başlar. Önce Virginia' da Manassas Swaveyly Üp.i~ersite Hazırlıle.Okulu'na (Preparatory School'a). ve sonra da Washington D.C.'de Woodward Üniver-site Hazırlık Okulu'na _(I>reparatory School'a) devam eder~k, 930 yılı güz döneminde George.. : Washington Ünive_rsitesi,. Mühendislik Böliin~ü'ne kaydolur yılı 'gü7.. döneminde üniversiteye lc~ydolan Ron'un hangi yılda üniversiteden mezun olduğuna dair hiç bir teayda rastlanmaz. Bununla birlikt~ onun a,ktif bir öğrenci olduğu, «Hatchetı> h;iın:li üniversite gazetesinde yayın yardımcısı görevinde bulunduğu,.d niversitenin pele çok kulüq ve dernekleri~ıe üye_ olduğu, havacılık kursları na katılarak pumör pilotluğu diploması aldığı; nükleer fizik kurslarına ka Hubbard. Diaiınetic~ Today, s Hı.ıbbard, Mission intd Time, s. 4 v.d. 9. Hubbard, Dianktics Today, s Hubbard, Have You Lived., s. 298,. Hub.bard, Have.You Lived., s. 298, Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b. ' 2. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Dianetics Today, s. 987.

12 ııldığı 3, 93 de Karayibler Denizinde yapıl~m su altı filiinleri çekinı.ind e; 932 de Puerto Rico mineroloji haritasının çıkarılmasında._ görevler aldığ ı anlatılır 4 Ron bir müddet sonra Washington Üniversttesinden ayrılarak Princeton Üniversitesine kaydolur~ 5 K~ynaW.arımız-. da nakil sebebi üzerinde durulrtı.az. Ancak <5Lisans Diplomas ı» (Bachelor of Science) ve «Yü~sek Mühendis» (Chief Ingineer) ünv<mlarıyla m.eztin olduğu söylenirse de, şüphe : üzerine Avustralya Soruşturma Komisyonunun San Francisco Baş Konsolqslukları kanalıyla yap~ıkları. araştırmalax:da, Ron'un ünivers.ite öğrenimini taınamladığına, yukardaki ünvaniardan her hangi birini ald~ğına dair hiç bir kayda rast-. ianmadığı tesbit edilmiştir 6.Hatta soruşturma sonunda, Sayentoloji teşkilatı da Ron'un akademik. ünvaniarından söz etmez O.liDUŞtu~. Şimc;li ise, Ron'un 940 yılında almış olduğu «Motorlu ve. Buharlı Ge-. mi Kaptanlığı» ve yine aynı yılda aldığı «Yelkenli Geini Kaptanhğı» diplomalarından övgüyle bahsedilir 7 ' Şüphes iz Ron'un en ku'l(vetli özelliği yazarlığıdır. Çeşitli dergi ve r.-azetelerde seyahat makaleleri, macera hikayeleri, bilim kurgu ( sei~nce ficshin) yazıları yayınl_anmıştır yılında, henüz 24 yaşlarında Hollywood'a sinema filimleri üretimind~ metin yazarı olarak gitmiştir9. Tefekkürü seven, felsefi eserlerden hoşlanan Ron, 938 yılında. hayatm mahiy~tini, insan ve faaliyetlerinin durumunu konu ::ılan 'bir. kitap yazm ışsa cıa, müsvette halinde kalmış, yayınlarimamıştıı:-2.. \ Hollywood'un yaşamaya dönük, 4areketli hayatı, Rori'u pek memnun etmemiş.. olacak ki, 940 yılı Mayıs ayında Alaska Radyosu dene~e yayınlarında görev alarak Hollywood' dan ayrılmış, ıs sız Alaslca sahilierinde yelkenf gemisiyle dolaşmak en büyük zev.ki olmuştuı:-2 Bu olay oi:ıun sakin, içe dönük bir 'tabiata sahip olduğunu da göstermektedir. 3. Andersen, Report., s. 40. Hubbard, Have You. Lived.,~ s Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b. 4. Hubbard, Have You. Lived., s L. Ron Hubbard, Scieniology, The Ft,ındam_entals of Thought, Copenhag'en 976,.s. 5.. '. 6. Anderson, Report., s. 40. Scientology under the \Microscope, _Spectator.Valume 22, Num (6.. Aug. 968) s Hubba rd,. Dianetics Today, s Hubbard, Have You Lived, s Hubbard, Dianetics Today, s 988. Anderson, Report., s., 40. W allis, The Road to Total Freedom, s Hubbard, L.R.», Brockhaus Enzyklopaedie, C.VIII, Wiesbaden 969, s Anderson, Report., s. 40. Hubbard, Have )'oi.j Lived., s Hubbard, Dianetics.Todya, s Hubbard, Have You Lived., s

13 i94 yıiında ise, A~er~ka B.irleşik )?evletleri'nin 2. Diinyd savaşına giı;m.esi üzerine Deniz Kuvvetlerinde görevli olarak askere alınmış ve Filipinlere gönderilmiştir. Harbin ilk yılh(rını Güney Pasifik'de. geçirmiş ve 94?. yılmda yaralananilc lukesine geri gönderilmiştir.. Ancak kesiıi ta~ il. veriiı:nediği için, Güney Pasifik' de ne Inidar kaldığını bilemiyor~tz. Fakat yı:ıntsı hafif olmalı ki, kısa bir sürede t~davisi ta ~aınlanai ak Kuzey Atlantik' e gönderilni.iştir 22,.burada terpide ımıhı-ip komutanı olarak, lendi ifadesine göre <kör ve kötiirüıiı olar~-lk», Oak.Knol Bahriye Hastanesin~ götüri.üünce.ye kadar devam etmiştir 24. Tedavisi esnasında tesadüfen 923- i928 yıllarından babasının eski bir arkadaşı ve psikoanaliz taraftarı Dr. Thonipson isimli bir hekimle ta. mşınıştı r. Hastaneele geçirdiği bir seı~eye yakın sürede,. Dr. Thompson' dan zihnin yapisı ve psikoanaliz konularında bilgi edinmiştir 25 Daha sonra, ülkesine. dönen. Ron, Deniz Kuvvetlerindeki r.esmi göıevi Y,anında, esas.. inesleği olaıi yazarlığını sürdürm~ğe devam etmiş olın~lıdır. Bu ara,da Ron'tin 946 yılında Kalifoniiya J?oğu Mabet Cemaatıyla (Orclo Templi Orientis'le) ilişki kuı~duğtmu, bu c;pirtualist ceınaatiı:ı. önderlerinden Jac}t Pars.ons ile tanıştığını gôri.i.yoruz. Hatta Ro n ile J ack P.arsons ortak bir. banka hesabı açarlar ve «Ay Çocüğu» {Moonchild) ayinleri yapınayı kararlaştırırlar. 946' Martında Ron bir nevi lcahin rolü oynar. Ancak ortak banka hesabındaki para meselesi yi.izünden Paı~sons'la araları açılır ve ayrılırlar. Bu ayrılınada Ran'un bı.:t ceinaatın zararlı olduğu kanaatma varına ~ının da tesiri olmuş olabilir. Çünkü daha so,nra Ron, bu cemaatı dağıtmaya teşebbüs et ~nişse de, başaraın~mıştn..ı 6 \ \ Hubbard, M issiorı info Tfme, s Hubbard, Dianetics: The Original Thesis, s. 58. Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b.'.24. RoH'un harpte ya:ralandığı konusuna, Friedrich - Wilhelm Haack katı l mamakta, «Hubbard'ın ya raland ığına dair bir kaydın bulunmadığın ı», Arrierjkan Deniz Kuvvetlerinin. aç ı klad ı ğ ı n ı, hastaneye yatış sebebi'nin ise, onikiparmak bağırsağ ı çıbanı, sa~ omuz~nda eklem sa,lgı bezi enf~ksiyonu artritis ve gözkapağ ı. il tihab ı ' şikayet l erinden olduğunu ile.ri sürmektedir. (Friedrich ~ IJiiilhelm Haack, Die neue n Jugendreligionen, München 979, s. 34 v.d.) :4 25. Hubbard, Haye. Yo.u Lived., s Friedrich - Wilhe lm Haack,. Die neuen Jugeridreligionen, München 979, s. 35.

14 3. Yeni Mezhebin Ortaya Çıkışı Üstün hayal gücü ve başarılı «hayal bilim» (science fiction) 27 yazarı olan Ron'un tedavi için kaldığı Oak Knoll Bahriye hastanesinden ayrıldıktal). sonra da, ruh 'e ruhi problemler konusundaki merakı devam etmiştir.spirtualist «Doğu Mabet Cemaatı» ile ilişki. kunnuş ve çalışmalarını ilerieterele 948 yılında 'psikoterapinin yeni bir teodsi şeklinde «Dianetics: The Original.Thesis» isimli 'kitabını yayınlamıştır. Ron bu kitabında, psilcoanaliz tezinin karşısınd.adır. Kendi «haya~. bilim» kaabiliyetini, çağdaş spirtualist görüşleri~ Hint dinleri ve fel-' sefeleriyle ilgili kanatlarını yoğuraı ak, yeni bir senteze girişmiştir. Roh'un ortaya koyduğu yeni teorisine en büyük ilgi «hayal bhim» edebiyatının en büyük isimlerinden olan «Astounding Science Fiction ıı dergisi ycızı işleri müdürü John W. Campbell'den geldi. Ron bu sıra- ' larda kronik sinüzit'ten muzdaripti. Bu Amerika'nın meşhur hayal bilim yayıncısı sayesinde, Ron hel(imlerle, y~yıncılarla ve. bil.im~ileı::le tanışaı ak, geniş bir çevre edindf 8 Bu çevrede Ron'un yeni psikoterapisi kadar, medyumculuğu da buyük rol oynuyorclu. Bu.arada Dr. J. A. Winter, Campbell vasıtasıyle tai:ııştığı Ron'u, New Jersey, :Ellzabeth şehrinde ziyaret etti. Bir müddet sonra da Ron'la. bi'dikç.e ça-. bşmak üzere New Jersey'e taşındı. Ron ve Winter birlikte yeni teorinin. geliştirihiıesine ve formüle edilmesine çalışıyorlardı2 9 Konu ile ilgili okuyucu mektuplarını «Astowding Science Fiction» dergisinde cevaplandırıyorlar ve yeni makaleler yazıyorlardı. Konu geniş bir kitlenin ilgisini çekmişti. Nihayet geliştirilen fikirler «Dianetics: The Modern Science qf Mental Health>> (Dianetilc Ruh Sağlığının Modern İlmi) isimli bir kitapta toplanarak yayınlandı. Eser büyük bi:ı;- yarıkı uyan- 27. uhaya ı bilim» (Science Fiction), hayal ürünü olan roman veya kısa hikayelerdir. Genellikle yıldızlar arası spyahatlardan, gelecek yüzyıllardaki ilmi gelişmeler sayesinde ortaya. çıkacak problemlerden, yeryüzünde veya yıldızlarda gelecekte tasavvur ettikleri sosyal hayatlardan, 3. Dünya Atom savaşından, dünyanın yıkılışından vey~ tekrar ortaya çıkışınc;jan, geçmiş veya gelecekteki zaman dilimlerinde seyahat etmekten vs. den bahseden hayal ve t.ısavvur unsuru yazılardır :.Efsane ve mitolojilerde kökleri görülmekle birlikte, bu çeşit literatür es'as ola ra~.. 9. yüzyı'ı son la rı ve 20. yüzy ıl başlarında Amerika'da ortaya çıkmıştır. Günümüzde oldukça. gelişmi ş bir yazı türüd.ür.. Punda özellikle «Astounding Scic:ınce Fiction» isimli dergi ve yayıncıs ı John W. Campbell'in büyük hizmetleri olmu~tur.. (Croof Conklin, Science Fiction; Encyclopedia ln,ternationa), Ne'w York, c. 6, s. 269). ' 28. W allis, The Road to Total Freedom, s Wallis, The Road to Total Freedom, s: Hubbard, Have You Lived., s ıs

15 ;r:~ -.!i. :ı.,;_.. :. il!. - ı,. d ırdı ve 950. yp.ı '.Mayıs ayında New York Times'ın en çpk satılan: kitaplar listesinin.başına yükseldi yılında İtalyancaya. tercüme edilerek, Roma' da yayınlandı 3 Kitap, ilaçsız ve doktorsuz,.herkesin yapabileçeği şekilde, insanlara daha akıllı olma, zihne metafizik kabiliyeder kazandırma, zihinsel ve bedensel her türlü hastalıkta kurtulma yolunu gösterrbe iddiasında idi. Daha akı lıı :ve daha beceriidi olmak, rpaddi ve manevi hastalfldardan kurtulmak isteyen bin.erce kişi eserin yazarı Lafayette Ron Hubbard'a koşmaya başladı. Çe~,resinde toplanan.ümidi meraklılar gayretiyle aynı yıl (9SO) New Jcrsey'de 32 <,Hubbard Dianetics Araştırma Vakfı» (Hubbard Dianetics Research rouudation) kuruldu. Bu Sayentoloji mezhebinin kurulması yönünde ilk ad~mdı, ilk teşldlattı 3... «Dianetics, Akıl Sağlığının Modern İlmi ;> isimli eserle: Gi.iney Kaliforniya Sequoia Üniversitesinin Ron:a «Felsefe Doktoru» (Ph. D.) ' şeref ünvanı verdiğinden söz edilirse. de 34, Avustralya Hüküm'etinin resmi soruşturmalarında böyle bir ün van verilinediği ortaya. çıkmıştıı-35. Haha başarı o kadar. çok abartılır ki, Hubbard'ın bu keşfine Amerika Birleş ik Devletle~i ~ükümetlerinin sahip çıkmak istedikleri, yeni buluşu politik sahada,kullanmak için baskı yapıldığı, bunu kabui etmeyen Ron'un Deniz Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia ediliı-36. Bu ididalardan Hubbard'ın, harbi~ sona ermesinden son-. ra da 950 yılına kadar devlet memurluğu yaptığını, başarısı. ve hayranlan artan Ron'ım amirleriyle anlaşmazlı~a düştüği.inü. anlıyoruz. t l ll lı ~ r, ' ~~.; lı. ı :ı: Ron'un başkanlığmda, akıl sağlığını ve yeteneklerini araş tırmak gayesiyie kurulan amatörler vakfı, yayın ve çloktrin faaliyetlerini de hızlandınr. Ancak bu faaliyetler gittikçe artan bir Şekilde dini karak- ~re bllrünmeğe, hayc! bilim imana dönüşrneğe başlar. Nihayet 954 ~: ılı Şubatmda Sayentoloji Kilisesi (Church of Scientology) ismi altmda resmen yeni bir mezhep kurul url'. insan zihninin özellikleri ve sağlığı konusunda hayal bilimden gelişen akım, kısa zamanda mistik hir din halini alır. Bir yıl sonra, 2 Temmuz 955 günü CoJumbia Bölge: Mahkeme~i, Ron'un y~ni bir mezhep kurucusu ve. başkan ı oldu- 3'. Hubba-~d, Have.You Lived., s Hubbard, Dianetics Toda.y, s ' 33. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Scientology, The Fundamentals of Thought, s Anderson, Report., s. 40. ~ 6. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Have You Lived., s

16 . ğunu da tastilc edeı-3 8 Fakat bu yeni ' mezhebin klasik manada he!lüz kült iş lemleri yoktu. Mevcut küt psikoanalize benzer, «auditip.g» ismi. veri.len faaliyetlerden ibaretti. Bu eksiklik 959 yılına kadar si.irdü ve,. teşkilatın yayinladıği «The Church of Scientology».(Sayentoloji 'Kil~ı sesi) ismindeki bir kitapla nikah, cenaze ve toplantı.adabı belirli esas- İara bağlanarak eksiklik giderilmeğe ç~lışıldı.. 4. Mehdiliği Ron'un çeşitli eserlerinde, babasının görevi dolayı~iyle J+8 yaşları arasında Uzakdoğu'ya gittiği, Çin ve Hindisfaniı. ziyaret ettiğindcn, [,,ark hakimlerinden dersler aldığından övgüyle balısedilir. Gerçekten. Ron'un, şahsiyetini arama çağlannda Budistlerle yakın dostlu~ içinde bulunmas ı, onda Hint felsefesine karşı derin bir sevginin uyanmasına f.~bep olmuştur. Buda'ya karşı büy,ük hayraiılık duymuştur. Aiıcak ço CLıkluğunun ilk kültürünü Amerikan toplumu içinde alan Ron Budizmi aynen be~ıimseyememiştir. Karşılaştığı çelişkileri,. zamanın <Jnşırıda gerçek Budizm in değişmesi olarak görmüştih.3 9 Budizm'in, ~ngin ha- yal dünyasına hitap eden felsefesiyle, içinde yetiştiği materyalist hayalı uzlaştıramadığı gibi, mistik Budist hayatını da beinmseyememiştir 4.D. Amerika'ya döndükten sonra d~ çelişkili düşüncelerden kendini kuruıı amamış, problemin çözümünü düşüılineğe, araştırmaya deva:m etm i ştir4. / Budizm'in zaman, mekan,. madde ve metafizik varlıklar hakkında J<i temel görüşlerini benimşeyen Ron, istikbalde geleceği, geniş v.e kolay bir hidayet. yolu açarak, insanlığı kurtar'acağı haber verilen, Budist mehclisi Maitreya hakkında cl~ geniş bilgi sahibi olmuştır.. \. Hemen bütün mehdici hareketlerde görüldüğü üzere, 9SO yılla~ nndan sonra Ron'ım kısa zamanda kavuştuğu şöhret ve başarı, onda Budizm'in müjdele d iği kişinin!~endisi olabileceği duygusu.ııu kuvvetlendirmiş ve riv~ıye ' edilen kehanetierin yorumlanpa girişriuştir. Elbette bu kel~anetler sırt çevirdiği Hiris tiyanlığın değil, gönül verdiği Budizm'in olacaktı: Ri vayete göre Maitreya, kamil.. bir aydmlatıcı, bütün ilimleri ve yolları bilen bir Buda olacal~tı 42 Tanrıları ve insan- / 3B. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Hymn of. Asia, s. 54a. Hubbard, The Phoenix L~ctures, ~. 22.!4{). Hubbard, The Phoenix Lectu.res, s Hubbard, Dianelics: The Original Thesis,s E. Sankç ı oğlu, Buda Dininde Mehdi Inancı ve Buda'dan Bir Rivay~h, ls3mi ilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 4, s

17 ı ı.. ı. ı ı! :j ılı: :r;.!'' ı :. ları hidayete götürecekti 43. Rengi. altin renginde ve gözler~ mavi 6lacaktı 44 Hidayetini siyasetle değil, tebliğle ve eğit~le yütiitecekti45. 'Ron bu temel özellikleri kendisinde de görrneğe başlaimştı:: O da kamil bir aydınla.tıcı olarak, Doğu ve Batı'nın bütün ilimlerhi ve i elsefeleririi öğrenmiştil Açtığı yol yalnız insanlara değil, tanrılan dahi hicu\yete götür.ecek nitelikte idi! Maitreya'nın altın renginele olacaği', sarışm olacağına işa:retti. Zaten Ron da sarışın ve gözleri mavi değil mi idi? Açtığı yol da siyasetten uzak, eğitim ve öğretimle değil mi idi? j; ' «Beni Maitreya nıivıym»? isimli şiirir..de: «Beni.Ölmüş göriirsen, ben ebeciiyen yaşayacağım, Ben sana sulh içinde geliri'ın, Ben sana öğretmen olarak gelirim, Ben bir kilise.veya mezhebin men'ı.uru olarale gelmem, Ben sana ferd olarak gelirim, Ben bir tanrı olarak gelmem, Ben.sana hikmet getirı~ek i,çin gelirim.» 46 diyerek kehaneti şah&ına yorumlar. Başka bir şiirinde ise, Maitreya ol~rak, sulhla, il~le öğretmeğe ve yardıma gellyorum, der ve kendisine tabi oiarilara kısa zamanda aydınlığa kavuşacaklarinı (clear olacaklarını) vaad eder 47.. '.. Yine «... göreceksiniz ve anlayacaksınız, Buda'lar olacaksinız, bütün bunları vaad ediyorum», der 48 ve Buda'nın kehaı~etlerini 2500 ylldır eıncak kendi'::inin yerine 'getireceğini, yüzyılların boı?luğunu kendisinin doldurcluğtmu 49, hilemetin yalnız Btıda ve kendisinde o lduğu~u 50, kulak verenlerin Boddhi'ye (aydınlığa) ulaşacaklçmıj.i, kurtuiacaklarını5 müjdeler. Şimdi hidayet yalız kendisindeclir 2 Maitreya hakkındaki rivayetlerde belirtildi~i gibi, Buda Şakyamuni'n in söyledikleriyle E'. Sarıkçıoğlu, Buda D lıı.inde Mehdi., s E. Sarıkçıoğlu, Buda Dininde Mehdi., s E. Sarıkçıoğlu., Buda Dininde Mehdi., s. ' 8. v.d. 46. Hubbard, Hymn of Asla, va. a Hubbard, Hymn of Asia, va. 3a: 48. Hubbard, Hymn ~f Asla, a. ~a. 49. Hubbard, Hymn of Asia, va. 55a. 50. Hubbard, Hymn of Asia, va. 26b. 5. Hubbard, Hymn of Asia, va. 24a. 52. Hubbard, Hymn of.asia, va. 22a.

18 ].;Gndisinfn söyledikleri temelde aynıdıi.s 3 Maitreya veya Metı c~y a k~'limelerinin sıı lı birer isim olmasından müıniıler şaşırmamalıdıdar5 4 Hatta bir dörtlükte: «Görülebiliyor muyum? İşitHebiliyor muyum? Öyle ise gör ve işit!' Ben Maitreya ınıyıın? Kötü ölüme ve bütün kötülere af ilan ediyorum. Cinlerde-n ve. karanlıklardan kurtuluş bahşediyoruın.» 55 Jer-ve Mehdi Maitreya olarak icrat:mdan bahseder. O Buqa'nıri kaybolan!vlehdi Maitreya olarak icraatıncian bahseder... O Buda'nın kaybolan. derslerini yenileınek için gelmiştir. Griları ii.sanlığa yeniden kazandirmak istemektedir. Kendisi de Buda gibi bir öğretınendir 56 Biyolojik. \.. hayatına bakaı:ak Budistler kendisini yanlış değerlendirınemehdirler5 7. ı Maitreyanın altın r~nginde olacağı leehaneti de «kendisinin alt!n saçlı» oluşuyla tastik edilmeldedir:. «Beyaz mıyım? Altın saçım - v~r ını? Senin kabul ettiğin bu mu?» mı.sral~rıyla 53 Budistleri uyarmaya çalışır. Yine Mehdi Maitreya cle,vı:hi.in olağanüstü özellikleri de gelmiştir. Çeşitli hastalıkların, insan! eksikliklerin ortadan kalkacağ~ rivayetlerine uygun olarak 59, Saye'nto Joji' de «kör tekrar görebilir, kötürüm gezebilir, hasta iyileşir, deli akıllanır ı/e akıllı daha akıllı olabilmektedir», diyerek 60 büıün kehanetlerin kendisine ve devrine işaret ettiğini ilan eder. Artık beklenen Maitreya kendisidir. Budistlerin kendisini tfinımala:rı gerekir Ron, kendisinin MehdJ. Maitreya oldu~ti. köimsu üzerinde pek durmaz. ~çinde yaşadığı Hıristiyan çevrenin bu yolla -ilgisinin çekilen"li:-;'c:!cei!,i şuurundadır. Yukarda gördüğtiınüz : ' kanaatıriı da l956 yılıric:ıa, Bu'c.lizm'in yıldöni.imüne armağan olarak yazdığı «Hymn of.' \ f' 'ı H!Jbbard, Hymn of Asia, va. S3a. Hubbard, Hymn oıf Asia, va. 47a. Hubbard, Hymn of Asia, va.2a. Hubbard, Hymn of Asia, va. 7a. Hqbbard, Hymn of Asia, va~ 28a. Hubbard, Hymıı of Asia, va. 23~. Ekrem Sarıkçı6ğlu, «'Buda Dininde Mehdi inancı ve Buda'dan Bir Rivayet», islami ilimler Fakültesi Dergisi; Say ı 4, s. 82 v.d. L.R. Hubbard; Scientology: A History. of Man, Edinburı;ıh 968, :;, 5. 9 '

19 JH:i.a». i~imli şiir.. kitabı~da açıkl~.mıştır. Ron'un daha.iyi anlaşilabil. ım!si için, bu özelliğin dikkate. alınım\sınin gerektiği kanısındayız. 5. İngiltere'ye Hicreti i!..'.:ı' : ' :ı: ı,!j ' l '' i,, : ı : ' ~ı.: ~.. ~ı :ı.. 'ı l,. Ron'tın 'insan zihni ile ilgili tasavvurlarinı.. ihtiva eden Eserının vm;ı.kıları henüz kulakliu da çı~larken, hareketin dini bir karaklere bürl.lnmesi, Hıristiyan lığa karşı yeni bir mezhep olarak ortaya çıkması, Amerikan kamu oyunciald alkışiarın kısa zamanda menfi bir.gürültüye donüşmesine sebep oldu. Artık Ro: kendi ülkesinde kendini emniyettp. hissetı.niyordu. Rahat çalışamıyordu. Nihayet taraftarlarıncc:.: İngiltere'nin si.ıssex vilay~ti,. East Grinstead kasabasında Jaipıır Mihrace' siriin6 Saint Hill Manor sarayı Ron adına satın alındı ve Ron 958 y ılında 62 ailesiyle birlikte Amerika' dan ayrılarak buraya yerleşti. Bu-. rasını din! faaliyet~n merkezi yaptı 63. Ron'un Saint Hill'deki hayatı, hayatının daha öneelci safha~arında olduğu gibi efsaneleştirilir. Onun burada büyük pını den'eine ve kesiflerde bulunduğu, bunli:mn/ çok daha sonra İsveç, Alman, Rus, Amerikan, İngiliz ve Kanada iiim enstitü.lerince pek çok deneylerden sonra tastik edilebildiği anlatılıı-6 4 Ron pek çok ilmi gerçeği kendisinin keşfettiği kanaatındadı~. S aint Hill' de ik~nnet eden ve eğitim gören ö~reıicilerin Avustralya Soruştu:ı;ma Komisyonuna verdikleri ifadele;re göre. Ron;un tabii ilimlerle ilgili bir araştırma yaptığıl)a şahit ol. mamışlardır. Genellikle onun kendilerini gözlediğini, onlarda yanlış gördüği,i ' hususları düzeltiğini söylemişlerdi r65. Yirie Saint Hi.ll'de eğitim gören Avustr~lyalı öğrenci Mrs. Williams' ise, soruştt\rm::ı komis-. yonuna verdiği ifidede;.saiiıt Hill' de her hangi bir labaratuvar olmadığını, çok oqali sarayın, üç büyük salonu buhınduğunu, buniardan. birinin öğrencilerin televizyon seyretinesirie, üçüncü s aıonun da ileri ~ademedeki- :öğrencilerin auditing'ine 66 ayrıldığım ve auditihg'i R~."n Hubbard'ın id.are ettiğini beyan etrriişlerdiı Miracı (qöklere çıkışı) Ron 95 yılı Temmuz ayinda insan rulmnun düşünce sistemini 6. Hc;ırst Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschaften, Güterslch 979, s Hubbard, L.R.», 'Brockhaus Enzyklopae'die, Ç. 8, Wiesbaden 969, s Anderson-, Report., s. ~. 64, Hubbard, Have You Lived., s Andernon, Report., s 'Bh. Anders~m, Report., s: Ş Anderson, Report., s '. '20

20 ı... \. ve vücııttan ay"rılabileceğini tesbit.ettiğini ileri sürmüştü. Onun bu ka- ::ıaatı parapsil~olojiye dayanıyordu 68 Diğer dinlerde mevcut 'cennet, cehennem ve arafat (purgatory) inan~arını reddediyor69, bunların tam<ınıen efsane olduğunu, halkın saadetini bozmak isteyenlerin uydurnıuş olduğu yalanlar olduğunu söylüyordu 70 Bütün bunlara rağmen, Ren'un 963 ' yılı;da şaşırtıcı bir beyamitıyle karşılaşıldı: Hubhard Coriımunications Office BuJietin'in (HCO Bnll.) ı ı -Mayıs, AD 3 (963) tarihli nüshasında Ren'un göklere Çıktığı ve cenneti zi,.. yaret ' ettiği anlatılıyor ve şunları söylüyordu: «İlk. olarak cennete ula:;tığım ve zihnime kaydolduğu. zaman, Greenwich.. zamanına. göre 9 Mayıs 963 günü, saat :22,02 /2 den, 43 :89L832~ ~ yıl, '344 gün, 0 saat, 20 dakika ve 40 saniye önce idi» \ İkinci miraemın ise, hafızasına kaydolduğuna göre : «Greenwich hesabıyla 9 Mayıs 963 'günü saat 23,02 /2 qen yıl, 32 gün, 8 saat, 20 dakika ve ıs saniye önce idi» 72 :.. Ren'un bu beyanlarırıı, cennet ve cehennem hakkındaki mcnfi. kanaatına rağmen, nasıl uzlaştırabildiği ve problemi nasıl anladığı. konusu, Vktoria Soruşmrına Komisyonuna çağrılan Sayentolojistlere sorulc,iuğunda hiç bir açıkla~ada bulunmamışlardır. Kendilerinin de şaşır-. dıkların,ı, problemin açıklanmasının Ron Hubbard'ın kendisinden sorulmasının yerinde olacağını beyan etmişlerdir 73 Ancak konu 963 _yi-- hndan günümüze kadar tekrarlanan. yayınlarda, her nedense üzerinde hiç durulfuamış, müsbet veya menfi bir açıklamaya gidi~memiştir..... \.. 7. Vatansızlığa Hicret ve Amerika'ya Dönüş i R_on'un ana va~a4ı Amerika'dan İngiltere'ye l sığınması, ~ngiltere' yi yeni inanca rrierkez. eainmesi, gazetehrrde uzun süren münakaşalara sebep oldu. Ron ve Sayentoloji dini hakkındaki çeşitli İnünakaşaların ardı kesilmedi. Hakkında meclis soruşturması açıldı- ve hukuki durum- 63. Horst Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschaften} s Anderson, Repor.t., s: Asdersos, Report., s., Anderson; Report., s. 5. «Der Heilige Geist Strömt.in Mich Ein, Der Spiegel, Heft '45/976; (...976) s Anderson, Report., s Anderson, Report., s. 5. 2

21 ]arı..incelendf 4 Nihayet kainu oyu baskısıyla, Ron'w sı~ur lışı edil.uesine. 968 :de karar vei ildl Başka ülkelerin de oturma izni vermeıııeleri. üzerine, olayların gelişmesine uygun olarak, teşkilat bir gemi. =~atın aldı ve. Rori aüesiyle bi~ lilcte bu gemiye taşınarak açık deüizlercle _dolaşmaya başladı. Bu olay üzerine «Sayentolqji Deniz Teşkilatı kurul.. du. Artık Sayentoloji ınerk.ezi Ron'un emrindeki. bu gemi idf 5 Kendini davaya adamış kişilerden oluşan gemi mürettebatı Ron'un çalışmalarına. ya;rdımcı oluyor, elinin vaadettiği maddi ve ınanevi makamlarda yüksel~ eye çalışıyor, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış teşldiat~n i da-. ı esiiı~ hizmet ediyorlardı.. Bu dumm A:B.D.nin Şaye:ntoloji mezhebini resmen bir din ola" n.ık 'kabul etmesine kadar sürdü. Bunun üzerine 979 yılında Ron De-.. niz Teşkilatından ayrılarak FJorida'ya taşınclı 76. Sekiz sene süren deniz hayatı da son h!.ıld:u; Son Za~aiıları Her.ne kada~ Ron, elinin yhrucusu olarak, Sayentoloji te!>kilatıı~ın başı şeklinde görünüyorsa da, çeşitli ülkelerde hakkında gelişen menfi hava sebebiyle,. ı 9.58 yılında teşkilat idaresini «Yetmişler» olanıle isim-. J~:mdirilen bir meclise bırakmıştır 77, Kendisi geri planda sakin bir h~ynt sürmektedir/ Sayentoloji'nin geliştirumesiyle ilgili araştırınaları da halen 'bu. ~<YetmiŞler MeClisi». sürclürmektedir 78 Gelecekte cemaata bunlarin yön ve şekil verec~ği de anlaşılmaktadır~.. Rol). }:ıaleı birlikte yaşadığı 3. karısı Mary Sue. Hubbard ile 950 yilında evlenmiş 79 ve dört çocuğu olmuştur. Bunlardan Quentin, S,uzette ve Arthur babalarıyla 'birlikte otururlar. Büyük çocukları Diana evlidir. 975 yılı baskılı «Dianetics Today» isimil eserdeki habere göre, Qı.ıentin 2, Suzette 20, Arthur 6 ve-diana 22 yaşında idiler~~. Karısı.Mary Sue aynı zaıiıaıida Ron'un çalışma ' arkadaşidır. Auçliting çalışmalarıiıı. karşılıklı olarak :yaparlar. Şu anda Mary' Sue'nin koc:ası gibi. elem (aydınlanmış) ve tanrı (OT) m akamında olduğu kabul ediliı Fazla bilgi için bakınız! Sir John G. Foster, Enquiry. il"\to the Practice and Effects of Scientology, London «Der Heiligegeist Strömt in Mich Einn, Der Spiegel Heft 45i976, (..976) s H. Re ller, Handbuch Religiöse. Gemeinschaften; s 'H. Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschafte~,,s ubbard, Mission into Time, s Anderson, Report., s. 42: Wall is, Hubbıı rd, Dianetics Today, s Hubbard, Mis~ion into Time, s. 73. Anderson, Report., s

22 Ron'un haleri 76 yaşlarında olması gerekiyor, aneale uzun zaman~,!::.rc:an beri hiç bir yeni fotôgrafının yayınlanmaması, çeşitli ülkelerder!. lunenka'ya giden ziyaretçilere bütün ısrarlara rağmen gösetilınemes i 82, onun ya çok ağır hasta veya çoktan ölmüş olabileceği kanaatını kuv~. vetlr~ndirmekte ve yaygınlaştırmaktaclır..... Ron ve karı sının Sayentoloji Mezhebinin OT 83 makamına erişme lerı sebebi)de, delaylı olarak tanrılaştıklarına. da inamlır. 9. Eserleri Henüz lise çağlannda. yazma kabiliyetini ke şfeelen Ron; bu kabiliyetini çeşitli sahalarda kaleme aldığı yazılanyle geliştirrneğe çalışmış. Ünıversitede eğitimine başladığı Mühendislik yerine, yaza'rhğl. kendisiı.ıe meslek edinmiştir. Hayatını kazanabilmek için, çeş itli dergi ve gazetelerde makaleler. yazmıştır. Burada üzermde duracağınu;z yazıları, 948 den sonra yayın lanan Sayentoloji Me~hebi ile iligli olanlard ır. Şüphesiz 948 yılı öncesi yazılan da, ondaki fikri gelişmeyi göst~rmt:si bakırnından çok öneqılidir. Ancak bu yazıların _ hentiz bir araya getidlmem i ş, hatta bir listenin dahi yapılmamış oluşu, şimdilik istifade :.ınk~mlarını kısıtlamaktadır. 948 yı:lında.,rı' sonra da en verimli yılları arasıdır ve hemen en önemli kitaplarını bu yıllarda kalemıj almıştır. Bunla rı şöyle sıralayabiliriz:. «Dianetics: The Original Thesis» isimli kitap, yazarın ~endi ifadesine göre 84, yazar insan ve hareketleri problemini henüz 932 yıllarında düşünmeğe ve araştırınağa başlamıştır. Hatta kendini -bu ko-.uda görevli hissederek, eski ve yeni felsefeleri öğrenmiş, i938. d~ problemin temel çözümüyle ilgili önemli adımlar atarak, ilk müsvettesini hazırlamıştır. Tesbit ettiği Iıususl.arı!~ontrol ve değiştirebilmek için, neşrinde acele etmemiş, harp yılları ve daha sonrası gôzlem ve araştırmalarını devam ettirmiştir. Sonunda bütün çalişm,alarını top-. layarak ilk kitabını. neşretmiştiı;. Kitap 9,5 :ıc 2 cm ebadında ve 60 sahifedir.. ' Haziran 980 günü Federal Almanya Münih Üniyersitesinde öğretim üyesi ve eski bir Sayentql6jist olan Dr. M.S.'i evindeki özel ziyaretimde, ccbütün gayretlerine rağme n, Almanya'dan Amerika Birleşik Devl.etlerine yalnız ziyaret gayesiyle gitmesine rağm'en görmeye muvaffak ôlamadığını, ölümünün çeşitli hesaplarla gizienmekte olduğunu, anlattı Dr. M.S.'nin Amerika yolcu ğu 978 de olmuştu; Aımar. Pıotestan Kilisesi'nin isıihbaratı da Ron'un ölmüş olabileceği kanaatındad tr, (F. Haack, Die neuen Jugendreligionen, s. 36). 83. Bkzl s Hubbard, Dianetics: The ~~iginal Thesis, s. i. 23

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YIL: ı SAYI: ı ı999/l

YIL: ı SAYI: ı ı999/l YIL: ı SAYI: ı ı999/l TARİHİ SÜREÇ AÇlSINDAN BUDİZM VE ÖGRETİSİ... NasuhGUNAY Batı dillerinde, Buda'nın kurduğu din olarak isimlendirilen, Hindistan ınenşeli dini-felsefi bir hareket olan Budizın'in, son

Detaylı

ANAHATLARIYLA ĠSLAM FELSEFESĠ

ANAHATLARIYLA ĠSLAM FELSEFESĠ ANAHATLARIYLA ĠSLAM FELSEFESĠ Yazar : Dr. Necip TAYLAN Yayınevi : Ensar Neşriyat Baskı : ISBN : Bilim Grubu : İslam / Felsefe Türü : Telif Hitap Ettiği Okuyucu Kitlesi: Özel İlgi Genel Değerlendirme: Kitap,

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J HIRİSTİYAN MİSYONERLİGİNE GENEL BİR BAKlŞ AliERBAŞ'* i\bstrl\ct The history of Christian rnissionary goes back to Jesus. All the rnissionary groups

Detaylı

KONFÜÇYÜS ve KONFÜÇYÜSÇÜLÜK ÖZET SUMMARY. Ahmet GÜÇ *

KONFÜÇYÜS ve KONFÜÇYÜSÇÜLÜK ÖZET SUMMARY. Ahmet GÜÇ * T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 2, 2001 ss. 43-65 KONFÜÇYÜS ve KONFÜÇYÜSÇÜLÜK ÖZET Ahmet GÜÇ * Konfüçyüs (M.Ö. 551-479), Çinlilerin başlıca dini olan Konfüçyüsçülüğün kurucusudur.

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V ISBN: 978-605-01-0364-9 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Baskı: Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Tel: (312) 433 23 10 Faks: (312) 434 03 56 Türk Mühendis ve Mimar

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİ NİN TÜRKİYE DE YARATTIĞI ETKİ VE TEPKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu. Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu. Prof. Dr. Abdülkadir Donuk ÖTÜKEN Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Prof. Dr. AbdülkadIr Donuk; 1948 yılında Ceyhan ın Kırmıt nahiyesinde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, Orta Okulu (1963-1964) ve Liseyi de (1966-1967)

Detaylı

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Meçhul Hintli Resul Yuz Asaf Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Budistlerce ve Hindularca Issa adıyla tanınan peygamberin öyküsü Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur.

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL AYDINLIK YÜZYIL İNSAN IRKININ tarihindeki en çalkantılı dönem olan yirminci yüzyıl sona ermiştir. Akışına damgasını vuran ağırlaşan ahlaki ve toplumsal kaos ile dehşete düşen dünya insanlarının çoğunluğu,

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Arife SÜNGÜ Tez Danışmanı Prof. Dr. Kemal SÖZEN ISPARTA 2009 ii

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

Rusya İmparatorluğu nda Müslümanlar ÇOBAN YILDIZI ABDÜRREŞİD İBRAHİM. Hazırlayan PROF. DR. SEYFETTİN ERŞAHİN

Rusya İmparatorluğu nda Müslümanlar ÇOBAN YILDIZI ABDÜRREŞİD İBRAHİM. Hazırlayan PROF. DR. SEYFETTİN ERŞAHİN Rusya İmparatorluğu nda Müslümanlar ÇOBAN YILDIZI ABDÜRREŞİD İBRAHİM Hazırlayan PROF. DR. SEYFETTİN ERŞAHİN Ankara, 2015 İnceleme Araştırma Dizisi YAYIN NO: 25 Rusya İmparatorluğu nda Müslümanlar ÇOBAN

Detaylı

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 İçindekiler BAŞLARKEN...4 DİNLERİN ABC si...5 MORONİ ve ALTIN TABLETLER...7 TAHRAN DAN AKKA YA...8 14. ASRIN MÜCEDDİDİ...8 BİLİM - KURGU...9 DİNLERİN GÖSTERDİĞİ...10 TARİHİ

Detaylı

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN / DOĞUŞU

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN / DOĞUŞU TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN / DOĞUŞU (3876-1908) David Kuslmer'den Tercüme Zeki Doğan Kitap Hakkkmda "Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu" adını taşıyan bu eser Türkiyat çalışmalarıyla tanınan David Kushner tarafından

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı...

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Selam olsun, selam olsun. Selam olsun insana, zaman ve mekana... Öncelikle insana, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana selam olsun... Alemlere

Detaylı

HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI

HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI TEZİN ADI HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI SEVİNÇ ÇOKUM UN ROMANLARINDA SOSYAL YAPI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Necla DAĞ

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED

TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI (İSLÂM TARİHİ) ANA BİLİM DALI TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED Doktora Tezi Bekir ARMAĞAN Ankara- 2012 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

sabah ülkesi SAYI22 Ocak 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç

sabah ülkesi SAYI22 Ocak 2010 üç aylık kültür ve sanat dergisi Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç sabah üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI22 Ocak Estetik Tarihi ne Kısa Bir Giriş Denemesi Batı dan Doğu ya Yürüyen Adam: Cemil Meriç Şehr-i İstanbul Röportaj: Necati Çelik ICINDEKILER 04 08 12 Estetik

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı