ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi. SA.WI:l . ' SAMSUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi. SA.WI:l . ' SAMSUN - 1986"

Transkript

1 .. ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi ilah-iyat F AKÜL.. TESİ. DERGiSi SA.WI:l. ' SAMSUN İ ,'.. :..

2 f SL\YENTOLOJi A\EZHEOi KURUCUSU ve.. Ö G. R E T i S t. GİRİŞ _. PrOf. Dr. Ekrem SARI~ÇIOGLU Sayentoloji Kilisesi (Scientology Church) ismiyle ortaya: çıl<:an dini ceryan, Müslüman. ve Hıristiyanların alışık oldukları dini. yapıdan. uzak bir sistem olarak görünmektedir.. Bu sebeple, Sayentoloji'nin klasik bir. dini akım olarak kavranmasında bazı güçlükler vardir. Aynı ğüçlük Budizm ve Taoizm gibi Hint ve Çin dinleri için de söz konusudur~.. Kuruluşlarından buyana asırlar. geçmeşine rağmen, bazı çevrelerde bir din sayılıp sayılmayacakları konusu ' lıa.ia tartışılmaktadır Halbuki ayrıntılar bir k-mara bırakılırsa, bütün dinler ve mezheplerin ort~k hede-. fi, ruha ölümden önce veya _sonra ebedi saadet kazandırn~aktır. Bu husus, Sayentoloji Kilisesiniri._de ana hedefidir. Bu sebeple. lraşt~ı~ına. konumuz olan ceryan da, geriellikle Hıristiyan mezheplerinin, «nezhep» anlamına kullandıkları «kilise» Ubirini, herhangi bir Hıristiyan -mezhebi olmamakla birlikte,. dini bir ceryan olduklarını belirtınesi bakı-. mından, kendileri için de kullanmışlardır.. İsim ı Yeni akımın ismi ol~n «Sayentoloji» (Scientology) kelimesinin sözlük anlamının. «ilim, sanat, teknik» manalarıila gelen «science» 2.ve yine «logos»tan türeyen «ilim tahsili» manasma kullanılan «-loji» \-logy) 3 kelimelerinden ortaya çıkmış, birleşik bir isim olduğu görülür. Sistemin kurucusu bunu Şöyle açıklar: «Scientology yeni ilim manasma kullanılmıştır. Latince 'scio' ve Yunanca 'logos' kelimelerinden 'türetilmiştir. 'Sdo' bilmek, tefrik. etmek ve ilim (science). manasınadır. 'Ology' logos'i'an, etüt etmek, araştırmak manasına, alınmıştır. Ancak kel~enin teş~kkülü 'science-tology' veya 'scio-tology' şeklinde. Edward. Conze, Der Buddhismus, Stuttgart 962, s. 9 v.d. 2. SchilfJ:Ier/Weis, Ha!'ldwörterbuch, Englisch-Deutsch, Stuttgart 973, ş., 920~ ' S. Funk-Wagnalls_, Standart College Dictionary, New York. ı:,ı,:,. :.

3 .. i :,. ı ~.!. :. '. ı i ı.. ı.. yapılmamış, teleffi.ız kolaylığı ve. basitliği düşünülerel<: 'scientology' (Sayentoloji) şeklinde klıllanılmıştır» 4.'. I<;avrabı olar~:k Sayentoloji. (S2lo.ıtology) «bilgi. yolu» maı:ıasına kullanılmakla birlikte, kendisi bilgi sayılmaz. Ulaşılması arzu edilen bilgi de değildii.s. Öenel anlamda dini karakterdeki bir ce).uaatın dini bı'r mezhebin adi olarak Jcullamlır 6 Kelime daha önce A. Nordenholz tarafından «ilmin temin edilmesi ve kullanılması» mfmasında 934 yi-. lıııda kt~llamlmıştır 7 ; Hubbard'm da henüz mezhep ortaya çıkmadan önce 938 yılında bu kelimeyi kullandığım görliyoruz 8 Kavrainin temel esasları önce «aksiyomlar» olarak formüle edilmişse de, sonradan.947 de 'dianetics' (dayanetiks) aksiyemları şeklinde değiştirimiştir 9 Geniş bir mananın ve sistemin ifadesi olarak: 'Sayentolojr 9Sl'den sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır..bütün hayatı, ruhu, zihni problemleri içine alan bir inanç sistemi olarak ortaya. ç.ı.kmıştır 0. Muhteva.sı içindeki psikoterapik teori ve faaliyetler de,<,.lianetik» ; dayan~tik) ismi altında toplanmıştır Dianetilc; günlük pro :)leıiı ve. cilayları İcendine konu edinir. Çocuk nasıl büyütülür? Teşkilatlar nasıl idare edilir? Mevcut akıl kapasitesinden 'daha çqk ve daha, iyi nasıl aydalanılır? vs. gibi herkesin ilgi duyduğu konularla meşgul olur 2 Ancak bu c:\lai Sayentoloji'niıı zahiri kısmını teşkil eder. Batınl kısıi:ıını teşkil eden diğer alanı ise, kend~sine ruhu ve ruhsal faliyetleri konu. rilır. Taraftariarına metafizik bir hı.biliyet ve ebedi saadet kalandırma~ yı vaad eder 3 Propaganda metinlerinde «vlicut içi.ri THanetik, i-üh için Sayer.ıtoloji» sloganı kullanıiırh. Zahiri alan olan Dhirı:etiİc ile ilgileri kc:ı.zanılari ferdler tedricen. batını alana, inanç alanına çekilile:der 5 Gaye ruhun zindam olarak görülen maddi vücuttan ve maddeden ruhu. ı,, 4. Lafpyette Rorı Hubbard, The Phoneix Lectu~es, Sussex : 968, s.. :...-,s:.' ~evıin \),ictor Ander:ton, Repo.~ of t~e Bo~rd of lnquiry into Sci~ntology,.... ı.. Victoria 965, s. 6. :. 6. «Scien.tology»,.Encyclopedia Americario, c , s: ,. A. Nordenhclz, Scientologie, Wissenschaft von. der ' Beschaffenhet und der Dauglichkeit d~s Wisse.ns, Münch.en ' 8. Aı:ıi:ler.:so~, Report., ~ Ander.son, Report., s. 2...,... 0: L.R. H:Ubb~rd, Tiı'e. Phoenix Lectures, ~. f.. L.R. Hubbard, The Phoenik. lectures, s.. 2. L. Ron Hubbard, The Creation of Human Ability, Sussex 968, s. 2.. ~oy Wallis, The Road to Total Freedom;. A sociological Analysis of Scieritology, Lo.r}doı:ı 9'76, ~ :..,. ~ : ~.. ~: : :Roy: -.yal.lis, Th.~. _Rcad. to T<:?tal F~eed~m, s. 24:. ' ' -:.,.. 4. Advence,' lssue 54 September/October '978; p / \.

4 ..,. r. '... t uzaklaştırarak, ruhun vücut p~şinde 'J(oşmasıriı önlem~k~ ruha ezeldek~. vetenekledni kazandırmaktır. Tarihte «Gnostik Cer.yanlar» ismi altın~ da örneklerine rasladigımız benz~ri eğilim, günümüzde psikoterapil~. bir kült il~ birlil~te l~arşımıza çıkmaktadır. '.. i. Yakın Dini. C.eryanlar Sayentolojistler. bütün yayınlarında kendilerinin felsefi bir din oduklannı vurgularlar. Mezhebin kurucusu L. Ron Hubbard, kendini Hint kutsal kitaplarından olan Vedalardan beri çlevam eden dini. ge-.. leneğin l:ıir temsilcisi olarak görür 6 Hatta kendisinin, Buda dinj.nin beklenen mehdisi Maitreya olduğunu söyler 7 Ancak yeni meihebin kaynağı, İslam ve. Hıristiyanlıkta olduğu gibi ilahi değil, me;hdisi ol~ duğunu beyan ettiği Budizm' de.görüldüğü üzere tefekküre, ruhi aydın~ Janmaya dayanır. Hatta zihinsel aydınlanma esasından hareketle zih-. nin yeteneklerini geliştirıne ve ruhi aydınlanm~ya ' kademe kademe' nerıeyenik, ruhu maddeden ve hultıı girdabından icurtarmayı savunur. Ancak bu görüşler M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak M.S. 5. yüzyıllara kadal" Ortadoğu ve.. Roma İmparatorluğunda görülen Gnostisjzm'i de hatırlatmaktadır. Kelimenin aslı igıiosis'.yunanca 'bilme, tamma' an~ larnma gelir. Belirli bir sistem olup olmadığı halen münakaşa. konusu. duı~. Sistemin ana karakteri, ruh ve. maddeyi kesin hatlarla ayırması., Ye.ruhun kaynağını ilahi alem,. nur 'alemi olarak görrriesidir. Buna gö~. re, vücut ve ~adde, ruhun zindanıdı r. Ruhun ezeldeki üstün yetenek~ lerini kapatarak, onu.kör ve sağır hale getirir. Karanlık ve bilgisizlik içinde hapsetrneğe çalışır. Rt.iliu kurtaı:m.anın çaresi, on~ kayna ğını ve varlığının mahiyetini. tanıtmak ve öğretmektir 8 Hidayeti,.. ruhun bu tti:ı;jü - ayd.ınlarıma~ına bağlayan, başka.: dini. siştemier de vardu~ ki, Sa.: '. yantqloji..mezhebi.kendini. bunlara. y.akın hisseder; ka:rdeş hakikat sistemiert Ç>larak.değerlendir:ir:... a. Budizm 'i. i Hintli bir prens olan Buda Şakyamuni'nin. (M.Ö ). kt~rduğu Jıidayet sis.temidir. Buna g~:>re, vücut.ruhun zindanıdır..;. Hicİayet, ruha. ı t~krai- 'tecrar,vücut, elbisesini. giydiren, 0~U -ızdırap içiride :t.utan. baği;. ları yok ederek,. tcmasüh girda'enndan kurtarmaktır. Çaresi;. nthu bu. ı i / : i. ~ ' ı s. l.'.r. Hubbard, The ' Creatio ıi ;, of Human. AbÜify, :s.. 0. R.. Walli ~;. The. Road to Total. Freedom, s :,. i.'...,.. :.,, 6.. L.R. Hubbard, Tlıe Phoeni~ Lectures, s. 35. ".:.. ' 7. L.R.. Hubbard, Hymn of Asia,,Los Angeles.. 974,. va. 2.3a, ŞSaı,. H~a ; ~j~ a.. E!. A. Adam Lehrbi.ıch der Dogmengeschichte, C..:, Güterslcich 9.70,. s. sş.,v.d. s \ ;!

5 r.ı ıl J ı :ı ı. ır~ :ı l.., 'ı :ı girdaba ~üriikleyen kaıma'yı 9 yok etmek ve ruhti. aydınlatmaktır. Bu. da dört kutsal gerçeğ i tanımak!~ olur: Birincisi, varlığın bir elem olduğudur. Doğum, ihtiyarlık, hastalık, ölüm elemdir. Sevilmeyenle bir olmak, sevilenden ayrılmak veya hasret çekilene kavuşamanak e lem dir,. İkin cisi; elemin kaynağı problemidir. Arzulara ve var olrnaya. susamışlıktır: Hayat'a, yaşamaya susamışhktır. Üçüncüsü, elemin or- tadan kaldırılabilmesi için, bütün arztiların yok edilmesidir. Dördün- '. cüsü, kurtuluşa götüren seldz yoldur ki, doğru inanç, doğru. irade, ~oğru konuşma, doğru fiil, doğru düşünm e, doğru yaşa- mh, doğru niyet, doğru teemmüldur. Bu dört kutsal gerçek vasıtasiyle ruh aydmlanır, gerekli çalışmalarla karma yok ed,ilerek, tenasüh girdaı.bındaıı, vücut zincirinden kı,ırtulunur. Yani- hidayet kaynağı Tal)rıya iman değil,. vücuttan ruhu kurtaracak yolu bilmektir. İçindeki posalc.r'ı atmış su kabağının, druma su yükne yükseldiği gibi, vücuttan, maddeden.kurtulau: ruh da, kainat. üzerine, mutlak sukcmet aleınine.. yükselir. Ora.da ebedi saade~ içinde kalır 20 Ron' Htibbard'a göre, Buda hakikat ı bulmuştur. Aneale b~lduğu yol, dar ve uıiıumun geçmesine müsait değildir. Zamanla Buda'n.ın öğretisi' de a~;liyetini kaybetmiş ve gerçek yolu değişmiştir Elde bazı hakikat kıvılcımları var'sa da, kurtuluş için yeterli :!eğildir. Buda~nın istikbalde geleceğin i ve öğretiyi yeniden kurcağım, büyük yolu açacağım müjdelediği kişi, Maitreya kendisidir, yani Lafayette Ron Hubbard' tır2. Aslında Buda Sayentoloji Mezhebinii-ı keşfettiği ~< Clearlik» mak~mına 23 kadar yükselebilmiştir. Ron ve O'na. tabi olanlar -ise, bu manevi. makamı geçerek, çok gerilerde bırakmışlardı ı.-25. Bu sebepl~ SayentoloH mezhebi bir nevi, Budizm'in mehdici, reformist mez~ebi olm,aktadır. Ancak mevcut Budizm'den oldukça farklı oluşu, doğrudan doğruya bir Budist mezhebi sayılmasım güçleştirırie~te ve Hubbard' da böyle açık. bir ifadeden kaçınmakta, sadece BucÜzm;in kendileı ine en yakın, kardeş bir sistem olduğunu ıfade ile yetinınekte.diru. ı :i ı.6 9. 'Karma, Hint dinlerine göre, ruhun vücut içinde kalmasını zorunlu kılan bir kilinat kiınunudur. Canlının hayattaki' fiilierinin neticesine göre çalı~ır. Ruhundünyaya canlı vücudunda geleceğini hükmeder. Ruhun dünyaya~ geliş kederini takdir eder:; 20. E. Conze, Der Buddhismus, s. 39 v.d, 2. R. Hubbard, Hymn of Asia, va.. 54a. 22. R: Hubbard, Hym~ of ~ia, va. 23a, 55a, 4a, 2a. 23. Ruhsal bir mertebe'nin ismidir Anderson, Report., s Anderson, Report., s Ande_rscın, Report., s. :6.... ~.. ı - ~.. :.: :... : J' \

6 . ' l. Çinli bir mütefekkir olan Laotze (M.Ö M.Ö. 54) ta! afından kurulmuştur. Negatif bir fe]sefeye dayanan. bir hayat yoludıır. Kiş.inin mutlak saadete ulaşahilmesi için pasif olmaı;ı, aktiflikten kaçin :ı ı ası gerekir. insan lconuşmamakla,.bir şey yap:qıamakla hedefe ulaşabilir. Pencereden bakmadan gök göriilebilir, evden çıkina:dan dünya tanınabilir. Hikme_t sahibi ldşi, görmeden ve duymadan eşyayı tanıyabilir. Hareketsizlik ve sükunet her şeyi çözümler. Bu suretle ruhi aydınlanm~ doğar ve ezeli gücünü kazanan ruh, maddi sınır ve kuvvet t:ınımaz. Zaman ve mekan sınırlarını aşarı. Taoizm'in yükselen ruh hakkında söyledikleri, Sayen~oloii.nin de ruhi makamlarla ilgili haberleı:ine benzemektedir'. Taoizm'den övgüyle söz edip, «ıızak akraba» ~larak tanımlamalarının 2 _ 9 sebebi pek açıklıkla belirtilmemekle birlikte, Tanrı'yı tanımamalarında, ruhi l~abiliyetler ve hedefler konusundaki yakın görüş sahibi oımalarıiıdan olabilir. 'Tao'ya.ulaşmayı, «theta clearlik» 30 makamına yükselınek olarak da değerlendjrirleı.3 '. \ c. Eslti Yunan Sır Dinleri.,. Ron Hubbard'ın yakınlık duyduğu sistemlerden biri de, Eski Yun~n Sır dinlerid ir. Bunlardan Orfeus dinine göre, insan niluinun t anrısal bir kaynağı y~n-dır. İnsan bu dünyaya değil, _- yıldızlar dünya- ~ma aittir. Ruh bedene hap solmuş nurani bir varlıktır. Dünyada vücuda girmek!~ bir çeşit ızdırap çekmektedir. Bu ızdıraptan kutulma'sı için, tenasüh çarkından da kurtulması, aslına dönmesi gerekiı-3 2 Bu görüş ler Pitagoras, (M.Ö. 6. yüzyıl) vasıtasiyle felsefeye de girmiştir. Efla~uh'tin «ideler»' gç)rüşüye daha da gelişmiştir : Buna göre, esas ve. ebedi olan ideler Alerr ıidir. Çevremizdeki gördüklerimiz ise; fark lı ye değişen şeylerdir. Gerçek deği~dir. Hayaldeki vücut bizi dünyaya ba ğ-,27. Helmut von Glassenapp, Die nichkhristlichen Religione'n, Frankfurt 963, s. 0 - t4.. > F. ' Heiler,. Pie Religionen de~. Menschheit, Stuttgiırt 959, s Aban G. Widgery, Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Istanbul '97, s ' 28. Bkz! s. 57 v.d: 29. Aridersı:ın, Re~rt., s Tasavvuftaki kutupi Jk makamına benzer bir makam. 3. Hubbard, The Phoenix!.echires, s E.. Güngör, Isilim Tasavvufunun Meseleleri, lst. 982, s. 3. F. He il er;: -R~Iigionen, s

7 ' ı ' ' ' ',j ' hyaraic, özleri, ideleri anlamamıza el)gel.' olurll. Ruhun i delere. ulaşa\ bilmesi için, vücudun esaretinden tamamen sıyrılması gerekir. Bu düşünceler Yeni Eflatunculuğun k,urucusu sayılan Plotinus (M.S ) da daha ' gelmiştir.: B~na göre, 'her şeyi kirleten, kötülük kayna ğı, aşa- ~ ğı bir varlık olan maddedir. Vücut da madde olduğu içi:q, ruhumuz onun esaretine düşmüş bulunuyor. Kurtuluş ruhun bedenden s ıyrılarak aslına dönmesidir 4 Sayentoloji Mezhe'Qin,e göre, bu gerçekle~ ve felsefi hakikatlar,..jnce Hindistan' dan yayılarak, Sami. diniere v~ Yunan felsefet;ine karışmıştır. Dolay}siyle Batı felsefesine de kaynaldık yapmıştır s. Hatta.Eski Mısır dij:ıiniiı «Ölüler Kitabı» ve «Kitabı Mukaddes»ip Hint hikmetlerini saklaması buradan gelir36..ı ' ı'- \ı ı,, ı :ı : d. Hıristiyanlık Hıristiyanların kendi inançl~rına göre; İsa Uluhiyet'in bir parçasıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh teslisinde ifadesini bulan kanata göre, Baba Tanrı oğlu İsa'yi insanları. ezeli günahtan (Hz.,Adem'in cennette işlediği günahın İnirasınd~ı.n) kurtarmak için dünyaya göndermiştir. Hatta İsa koyduğu komünyon ayiniyle ilahi vücudun ve cevherin ina, nanlara geçmesini sağlayarak yüceltmiş, ulcihiyetin bir parçası.olarak ezell vataniarına dönmelerini ye kurtulid:alarını sağlamıştır., Ron Hubbard'a göre, Hı ristiyanlıktaki, Yeni Ahid'teki bazı: hakikatların h~ngi yolla isa'ya geldiği bil~ej!lekle birliicte, bunlar «v eda» gerçeklerini yansıtmaktadır 7 Çünkü Hıristiyan Tarin sı, Yahudi.. Tanrısınçlan. farklıd ı r. Karakteri Veda: Tanrılaqnı hatıl-iatır 8 Ayrıca -İsa'nın meşhur teşbihleri. de Musa. kaiıalıyle, Eski Mısır dinin «Ölü-. ler Kjtabı»İıdan.Yeni Ahid'c ulaşmış olabilir 9 Doğu ve Batı felsefeleri arasında~i ayrı lıklar da, Doğu malzemesinin Batı'ya iyi bit ş'eltild~, sat olarak taşınainaı:iıas_ından kaynaklanmaktadı:r-4. İsa'n,ın manevi derecesi de ancak Buda seviyesindedir ki, Sayentolojrnin <<clearlik» ma- l kamının 'biraz üzerindedir 4 Ron'un Hıristiyanlıktaki h~kikat pırıltı- \. 33. E. Güngör, Islam Tasavvufunun Meseleleri, s E.. Güngör, Islam Tasavv.ufunun Meseleleri, s. 42 v.d The Church of Scientolqgy; Sussex. 970, s Hubbard, The Phoeni~ \ ectures,' s Hubbard, Th~ P.hoenix. Lectur.es, s ıhubbard, The Phoenix. lectures, s Hubbard, The Phoenix. i.~ctures,,- s. 27 v.d Hubbard, The Phoenix.. Lectyres,,, s. 29. ' 4. Anderson, Repor-t., s ,

8 ~ lan olarak gördüğü unsurl aı: ise,. Kilise BabalannıV. uzun zaıruinlar i ı. Kılise'ye sızmastnı önlemeğe çalıştığı, mücadele ettiği Gnostik. fikir. ve: inançlar olmaiıdır. Çünkü Sayentoloji mezhebi, Gnostik bir din olan\ Maniheizm'i de akraba ve yakın dinlerden sayar 42 e.. Maniheizm Sayentoloji mezhebinin kendisine yakınlık duyduğu dinlerden biri de Maniheizm' dir. Mani (M.S /77) tarafından kurulmuştur..şık ve karanj,ığm, Y.~llli ruh ve maddenin ezeli ayrılığı üzerine bina. edilmiştir. Maniheizm'e göre, ruh hakim varlığın, ilahi varhğ~ çevheri oj an ışıktandır. Maddedert tamamen ayrıdır. Madde. ise karanlık-, tan, zuhnetten, şerden teşekkül etmişt ir. Aslında ruh alemi de madde: alemi de ezelden beri vardırlar, yaratılmamışlardır. Ancak. karanlık alemi, nur alemini kıskanarak ona saldırmış. ve nur aleminin bir ıcısmını kaparak yutnitiştur. Yani bir kısım ruhlar, ışık unsurlan maddenin esiri olmuştur. Hidayet, ruhun maddenin esaretinden kurtulması ve saf rü.h hali olan ilk. menşeine dönmesiôir. Ruhun kurtuluşu, uyu:. yan Ademin uyandırılmas ı, insanın. menşeini tanıması ve bilmesidir. Vatanını ve mahiyetini tainyan insan, ruhunu vücut zindanından.ve tenasi.ih. zincirinden kurtarmak için gereldi kült işlemlerini yerine getirerek, hedefine varır, hidayet buluı:-4 3 Görüldü~li üzere, Maniheizm vücudu ruhun zindam kabul e~,_.. di.nl bir sistemdir. Sayentoloji mezhebi, Mani'yi de Buda ve İsa gibi hakikatı bulmuş büyüklerden kabul eder. Maniheizm'de de hakikat unsurlarının varlığını savunur 44 Gnostik inanç ve felsefeleri l<endisine. ya"lcırt sayması sebebiyle, Maniheizm'i de akraba sayar. 2. Spirtualizm Canlılarda, özellikle insanlarda maddi vücuttan tamamen ayı:j, cemlıya canlılığı,nı veren, kendine özgü. bir sevk.ve idare gücünr.! sahip, <._ruh» ismiyle anılan yönetici.ve hakim kuvve~, tarih boyunca 'insanların ilgisini çekmiş, varlık ve mahiyetini anlayabilmek için pek Çok düsünür gayret sarfetmiştir.. Konuyla ilgili Çeş itli görüş ve teoril~r iled sürülmüştür 45 Özellikle parapsikoloji, ruhi deneyleri ve olayları ken- 42 «The Divine Spark», Advance, lssue 66, s Geo Widengren, Mani und der Manihaeismus, Stuttgart 96, s Hubbard; The Divine Spark, Advance,. lssue 66, s S. Onbulak, Ruhi Olaylar ve Ölümden Sonrası, fsta nbul 975;' s. 36:~..ı 9. \.

9 .. ı ~:~ : ':... di türleri içinde toplayarak araştırmalarını sürdürür. Ayrıca dünyanın ç.eşitli ülkelerinde konuya il gi duyan kişilerin kurçlukları!ipirtualist derneklerin de a:mt:ıtörce araştırınalarmı sürdürdükleri ve aralarmda uluslarara'sı bir ilişkinin olduğu bir gerçektir. Ron Hubbard- da Amerika Birleşik Devletiemideki spırtualist akımlarla yakından ilgilenmiş, ruh ile ilgili çağdaş görüş ve teorilerden haberdar olmuştur. Bu akımlardan biri de Ron'un 2. Dünya Savaşı : sonras ı 946 larda ilişki kurduğu Pasadona'daki «Ordo Templi Ori-. entis» isimli spirtualist bir mezheptir. Hatta bu mezhebin ileri gelenierinden Jaclc Parsons ile aynı çatı altmda ikarhet etmiştir 46 Daha sonı aian Ro n. görüş ayrılığı sebebiyle bu cemaatten ayrılmıştır 7 ' Eserlerinde,ğ~k sık d eğindiği, tenkit ettiği problemlerden anlaşıldığma göre, telepati; telekinez, tertte tabiatüstü kabiliyederin ortc,tya çıkarılması vs: gibi o~kült pratik ve teorilerden istifade ettiği şüphesizdir. 3. Araştırmalar- Amerika Birleşik Devletlerinde doğarak, önce İngilizce konuşulan ülkel<:;rde ilk' başarılai-mı kazanan Sayeİıtoloji mezhebine ilk ilgi ve tepki~er Hıristiyan Kilisel7Hnden gelmiştir. -Kiliseler, gazete ve dergi gibi yayın organlarmda basit 'savunmalara girişm işlerdir. Bunlardan çoğu acele ile kaleme alınmış amatörce yazılardır. Bu arada bazı ciddi incelemelere girişenler de olmuştur:. '. a. Roy Wa:llis'in «The Road to Total Freedom; A sociological Aiıalysis of Scientology», isimli 976 da Londra'da yayınlanan 280 sahifeük eseri, isminden de an laşılabileceği gibi, kominun sosyolojik yönden güzel bir araştırmasıdır.. b. Kevin Victor Anderson'un «Report of the Board of Inquiry ~ into Scientology», isimli 965 yılında Melbourne'da yayınlanan 202 sahifelik eserinin aslı, Avustralya hükümetince ku~ulan resmi soruşturma komisyonunun tahkikat v~ raporlarına dayanmaktadır. Eserili Sayentobji mezhebi yayınlarıyle birlikte, mezhep taraftarlarının ve bilir.kişilerin beyanlanndm~ istifade ile. hazırlanmış olması, kıymetini artırmaktadır. c. Sir John G. Foster, «Enquiry into the Practice and Effects of Scientology» isimli, 97 yılında Londra' da yayınlanan eser, ingiltere Parlementosunurt konuyla. ilgili tahkikat sonuçlarını ve İngiliz kanunian karşısındaki mezhebin durumunu ihtiva etmektedir. D~ğ~rli bir çalışma mahsulüdür Roy W allis, The. Road. to Total Freedom, s. 0 v.d. 47. Roy \"..ıli is. 'he Road tc> "<otal Freedom, s. 2.

10 I. MEZHEBİN KURUCUSU LAFAYETTE RON HUBBARD'IN HAYATI.. Lafayette Ron Hubbard hakkındaki bilgilerimiz büyül~ ölçüde Sayentoloji mezhebinin yayınladığı kitaplardaki bilgilere dayannraktadır. Muhaliflerinin yazdıkları da Sayentoloji. bibliyografyası dışına. çıkamamaktadır. Ancak Avustralya Hükümetinin kurduğu soruşturma komisyonu, Sayentolojistlerin açıklamalarındaki resmi makamlarla ilgili hususları, ilgili resmi makamlardan sorarak tahkik yoluna gidebilmiştir. ı. Ailesi ve Çocukluğu L. Ron Hubbard -İngiliz asıllı bir Amerikan ailesiı:ı.in çöcuğudür. Anne tarafı 7. yüzyılçla, baba tarafı 9. yüzyılda Amerika'ya 'göç etmişlerdir. Babaannesi İskoç'tur. Lafayette Ron 3 Mart 9 de Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska Eyaleti, Tilden şehrn~de doğdu. Baba sı, Deniz Kuvvetlerinde subay Harry Ross Hubbard idi. Annesi Dora May Hubbard idf, kızlık soyadı 'nee Waterbury' diı..3 Ran'un ailenin tek çocuğu mu, başka kardeşleri var mı, sorularına kaynaklarımııda c~vap bulamıyoruz. Mezhep tarafta~larının ve muhaliflerini"n. hiç konuya.değinmem~lerinden, Rün'un ailenin tek çocuğu olabileceğini anlıyoru z. Ron çocuklulc yıllarını Montana' da anne tarafından büyükbabası oian dedesinin 4 sığır çiftliğinde, kendi ifadesine göre, ata binerek, çakal aviayarak geçirmiş İi 5 Çevresindeki insanlar, 'sığır çobanları Ekovboylar) ve Blackfoot (Pikuni) Kızılderilileri idi:. Ha'ta Kızılderili bir halk heleimi (medizierimen) ile yakın dostlük kurmuş \ie onlarla kan kardeşi dahi olmuştu 6 Daha sonra kaleme. aldığı <<Geyik : Anderson, Report., s Hubbard, Dianetics: The' Original Thesis, Copenhagen 970, s. 58. L. Ron Hubbard,- Diar\etics Today, Les Angeles 975, s L. Ron Hubbard, Have You Lived Before This Life?, ~os Angeles 977, s L..Roiı Hubbard, Hymn of Asia, Los Angeles 974, va. 40b. Wallis,- The Road to Total Fredom, e. 2. 3: Anderson, Report., s L. Ron Hubbard, Mission into Time, Copenhagen 9n, s Hubbara, Have You Lived., 297. Hubbard, Hymn of Asia" va. 40b. 6. Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b.

11 ,., 'i,,. i,ı i: Derili Birlikler» (Buckskin Brigades) isi~li ilk makalesi bu Kızılderi :! liler hakkıi:ıdadır 7 ı.,ı ı. : ı. 2. Gençlik Çağları ve Eğitimi. Ron dedesinin çi.ftliğinde çocukluğunun güzel günlerini geçirirken, aleranları gibi düzenli bir okula devam edememişti. Bu sebeble okuma yazınayı çifdikte kendi gayretiyle özel olarak öğrenmişti. On yaşlarına geldiğinde, babas ı oğlunun eğitim ve öğren~indeki eksikliklerini görerek yanına aldı ve eğwmde kaybettiği zamanı telafi ettirmeğe. 'çalıştı 8 'Önce Washington D.C.'de bir ilk okula 9, sonra da liseye (Hele. rıa High Schc:ıôl'a) devam ettp 0. 'ı il ı. ı ı:.. ı.ı,,.. Bu arada babası~ın Uzakdoğu'ya tayin edilmesi, Ron'un öğrenimi ni yarıda bırakmasına sebep oldu. Aile 92S - ı929 yıları arasında Uzakdoğu' da kaldı. Ron,'un bu yıllarda, zengin eledesinin maddi yardımıyla Çin, ve Hindistan'ı ziyaret ettiğinden; Budist din büyükl~rinden dersler alarak, insan rıihu ve kaderi' konusunda değişik din ve dünya görüşlerini öğrendiğinden söz edilir : Ancak Ron'un Uzakdoğu'ya aile _siyle mi birlikte, yoksa cllha sonra ını gittiği, orada öir oku\a devam edip etmediği, sözü edile'n Budist büyüklerinden hangi süre ve nerede, nasıl ders aldığı konularmda hiç bir bilgiye.ra:stlanınaz. Ailenin Ame-.. dka'ya dönüşü, dedesinin ölümüne bağlanır. 'Lise tahsilini yarıda bırakan Ron da 'tekrar öğrenimine başlar. Önce Virginia' da Manassas Swaveyly Üp.i~ersite Hazırlıle.Okulu'na (Preparatory School'a). ve sonra da Washington D.C.'de Woodward Üniver-site Hazırlık Okulu'na _(I>reparatory School'a) devam eder~k, 930 yılı güz döneminde George.. : Washington Ünive_rsitesi,. Mühendislik Böliin~ü'ne kaydolur yılı 'gü7.. döneminde üniversiteye lc~ydolan Ron'un hangi yılda üniversiteden mezun olduğuna dair hiç bir teayda rastlanmaz. Bununla birlikt~ onun a,ktif bir öğrenci olduğu, «Hatchetı> h;iın:li üniversite gazetesinde yayın yardımcısı görevinde bulunduğu,.d niversitenin pele çok kulüq ve dernekleri~ıe üye_ olduğu, havacılık kursları na katılarak pumör pilotluğu diploması aldığı; nükleer fizik kurslarına ka Hubbard. Diaiınetic~ Today, s Hı.ıbbard, Mission intd Time, s. 4 v.d. 9. Hubbard, Dianktics Today, s Hubbard, Have You Lived., s. 298,. Hub.bard, Have.You Lived., s. 298, Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b. ' 2. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Dianetics Today, s. 987.

12 ııldığı 3, 93 de Karayibler Denizinde yapıl~m su altı filiinleri çekinı.ind e; 932 de Puerto Rico mineroloji haritasının çıkarılmasında._ görevler aldığ ı anlatılır 4 Ron bir müddet sonra Washington Üniversttesinden ayrılarak Princeton Üniversitesine kaydolur~ 5 K~ynaW.arımız-. da nakil sebebi üzerinde durulrtı.az. Ancak <5Lisans Diplomas ı» (Bachelor of Science) ve «Yü~sek Mühendis» (Chief Ingineer) ünv<mlarıyla m.eztin olduğu söylenirse de, şüphe : üzerine Avustralya Soruşturma Komisyonunun San Francisco Baş Konsolqslukları kanalıyla yap~ıkları. araştırmalax:da, Ron'un ünivers.ite öğrenimini taınamladığına, yukardaki ünvaniardan her hangi birini ald~ğına dair hiç bir kayda rast-. ianmadığı tesbit edilmiştir 6.Hatta soruşturma sonunda, Sayentoloji teşkilatı da Ron'un akademik. ünvaniarından söz etmez O.liDUŞtu~. Şimc;li ise, Ron'un 940 yılında almış olduğu «Motorlu ve. Buharlı Ge-. mi Kaptanlığı» ve yine aynı yılda aldığı «Yelkenli Geini Kaptanhğı» diplomalarından övgüyle bahsedilir 7 ' Şüphes iz Ron'un en ku'l(vetli özelliği yazarlığıdır. Çeşitli dergi ve r.-azetelerde seyahat makaleleri, macera hikayeleri, bilim kurgu ( sei~nce ficshin) yazıları yayınl_anmıştır yılında, henüz 24 yaşlarında Hollywood'a sinema filimleri üretimind~ metin yazarı olarak gitmiştir9. Tefekkürü seven, felsefi eserlerden hoşlanan Ron, 938 yılında. hayatm mahiy~tini, insan ve faaliyetlerinin durumunu konu ::ılan 'bir. kitap yazm ışsa cıa, müsvette halinde kalmış, yayınlarimamıştıı:-2.. \ Hollywood'un yaşamaya dönük, 4areketli hayatı, Rori'u pek memnun etmemiş.. olacak ki, 940 yılı Mayıs ayında Alaska Radyosu dene~e yayınlarında görev alarak Hollywood' dan ayrılmış, ıs sız Alaslca sahilierinde yelkenf gemisiyle dolaşmak en büyük zev.ki olmuştuı:-2 Bu olay oi:ıun sakin, içe dönük bir 'tabiata sahip olduğunu da göstermektedir. 3. Andersen, Report., s. 40. Hubbard, Have You. Lived.,~ s Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b. 4. Hubbard, Have You. Lived., s L. Ron Hubbard, Scieniology, The Ft,ındam_entals of Thought, Copenhag'en 976,.s. 5.. '. 6. Anderson, Report., s. 40. Scientology under the \Microscope, _Spectator.Valume 22, Num (6.. Aug. 968) s Hubba rd,. Dianetics Today, s Hubbard, Have You Lived, s Hubbard, Dianetics Today, s 988. Anderson, Report., s., 40. W allis, The Road to Total Freedom, s Hubbard, L.R.», Brockhaus Enzyklopaedie, C.VIII, Wiesbaden 969, s Anderson, Report., s. 40. Hubbard, Have )'oi.j Lived., s Hubbard, Dianetics.Todya, s Hubbard, Have You Lived., s

13 i94 yıiında ise, A~er~ka B.irleşik )?evletleri'nin 2. Diinyd savaşına giı;m.esi üzerine Deniz Kuvvetlerinde görevli olarak askere alınmış ve Filipinlere gönderilmiştir. Harbin ilk yılh(rını Güney Pasifik'de. geçirmiş ve 94?. yılmda yaralananilc lukesine geri gönderilmiştir.. Ancak kesiıi ta~ il. veriiı:nediği için, Güney Pasifik' de ne Inidar kaldığını bilemiyor~tz. Fakat yı:ıntsı hafif olmalı ki, kısa bir sürede t~davisi ta ~aınlanai ak Kuzey Atlantik' e gönderilni.iştir 22,.burada terpide ımıhı-ip komutanı olarak, lendi ifadesine göre <kör ve kötiirüıiı olar~-lk», Oak.Knol Bahriye Hastanesin~ götüri.üünce.ye kadar devam etmiştir 24. Tedavisi esnasında tesadüfen 923- i928 yıllarından babasının eski bir arkadaşı ve psikoanaliz taraftarı Dr. Thonipson isimli bir hekimle ta. mşınıştı r. Hastaneele geçirdiği bir seı~eye yakın sürede,. Dr. Thompson' dan zihnin yapisı ve psikoanaliz konularında bilgi edinmiştir 25 Daha sonra, ülkesine. dönen. Ron, Deniz Kuvvetlerindeki r.esmi göıevi Y,anında, esas.. inesleği olaıi yazarlığını sürdürm~ğe devam etmiş olın~lıdır. Bu ara,da Ron'tin 946 yılında Kalifoniiya J?oğu Mabet Cemaatıyla (Orclo Templi Orientis'le) ilişki kuı~duğtmu, bu c;pirtualist ceınaatiı:ı. önderlerinden Jac}t Pars.ons ile tanıştığını gôri.i.yoruz. Hatta Ro n ile J ack P.arsons ortak bir. banka hesabı açarlar ve «Ay Çocüğu» {Moonchild) ayinleri yapınayı kararlaştırırlar. 946' Martında Ron bir nevi lcahin rolü oynar. Ancak ortak banka hesabındaki para meselesi yi.izünden Paı~sons'la araları açılır ve ayrılırlar. Bu ayrılınada Ran'un bı.:t ceinaatın zararlı olduğu kanaatma varına ~ının da tesiri olmuş olabilir. Çünkü daha so,nra Ron, bu cemaatı dağıtmaya teşebbüs et ~nişse de, başaraın~mıştn..ı 6 \ \ Hubbard, M issiorı info Tfme, s Hubbard, Dianetics: The Original Thesis, s. 58. Hubbard, Hymn of Asia, va. 40b.'.24. RoH'un harpte ya:ralandığı konusuna, Friedrich - Wilhelm Haack katı l mamakta, «Hubbard'ın ya raland ığına dair bir kaydın bulunmadığın ı», Arrierjkan Deniz Kuvvetlerinin. aç ı klad ı ğ ı n ı, hastaneye yatış sebebi'nin ise, onikiparmak bağırsağ ı çıbanı, sa~ omuz~nda eklem sa,lgı bezi enf~ksiyonu artritis ve gözkapağ ı. il tihab ı ' şikayet l erinden olduğunu ile.ri sürmektedir. (Friedrich ~ IJiiilhelm Haack, Die neue n Jugendreligionen, München 979, s. 34 v.d.) :4 25. Hubbard, Haye. Yo.u Lived., s Friedrich - Wilhe lm Haack,. Die neuen Jugeridreligionen, München 979, s. 35.

14 3. Yeni Mezhebin Ortaya Çıkışı Üstün hayal gücü ve başarılı «hayal bilim» (science fiction) 27 yazarı olan Ron'un tedavi için kaldığı Oak Knoll Bahriye hastanesinden ayrıldıktal). sonra da, ruh 'e ruhi problemler konusundaki merakı devam etmiştir.spirtualist «Doğu Mabet Cemaatı» ile ilişki. kunnuş ve çalışmalarını ilerieterele 948 yılında 'psikoterapinin yeni bir teodsi şeklinde «Dianetics: The Original.Thesis» isimli 'kitabını yayınlamıştır. Ron bu kitabında, psilcoanaliz tezinin karşısınd.adır. Kendi «haya~. bilim» kaabiliyetini, çağdaş spirtualist görüşleri~ Hint dinleri ve fel-' sefeleriyle ilgili kanatlarını yoğuraı ak, yeni bir senteze girişmiştir. Roh'un ortaya koyduğu yeni teorisine en büyük ilgi «hayal bhim» edebiyatının en büyük isimlerinden olan «Astounding Science Fiction ıı dergisi ycızı işleri müdürü John W. Campbell'den geldi. Ron bu sıra- ' larda kronik sinüzit'ten muzdaripti. Bu Amerika'nın meşhur hayal bilim yayıncısı sayesinde, Ron hel(imlerle, y~yıncılarla ve. bil.im~ileı::le tanışaı ak, geniş bir çevre edindf 8 Bu çevrede Ron'un yeni psikoterapisi kadar, medyumculuğu da buyük rol oynuyorclu. Bu.arada Dr. J. A. Winter, Campbell vasıtasıyle tai:ııştığı Ron'u, New Jersey, :Ellzabeth şehrinde ziyaret etti. Bir müddet sonra da Ron'la. bi'dikç.e ça-. bşmak üzere New Jersey'e taşındı. Ron ve Winter birlikte yeni teorinin. geliştirihiıesine ve formüle edilmesine çalışıyorlardı2 9 Konu ile ilgili okuyucu mektuplarını «Astowding Science Fiction» dergisinde cevaplandırıyorlar ve yeni makaleler yazıyorlardı. Konu geniş bir kitlenin ilgisini çekmişti. Nihayet geliştirilen fikirler «Dianetics: The Modern Science qf Mental Health>> (Dianetilc Ruh Sağlığının Modern İlmi) isimli bir kitapta toplanarak yayınlandı. Eser büyük bi:ı;- yarıkı uyan- 27. uhaya ı bilim» (Science Fiction), hayal ürünü olan roman veya kısa hikayelerdir. Genellikle yıldızlar arası spyahatlardan, gelecek yüzyıllardaki ilmi gelişmeler sayesinde ortaya. çıkacak problemlerden, yeryüzünde veya yıldızlarda gelecekte tasavvur ettikleri sosyal hayatlardan, 3. Dünya Atom savaşından, dünyanın yıkılışından vey~ tekrar ortaya çıkışınc;jan, geçmiş veya gelecekteki zaman dilimlerinde seyahat etmekten vs. den bahseden hayal ve t.ısavvur unsuru yazılardır :.Efsane ve mitolojilerde kökleri görülmekle birlikte, bu çeşit literatür es'as ola ra~.. 9. yüzyı'ı son la rı ve 20. yüzy ıl başlarında Amerika'da ortaya çıkmıştır. Günümüzde oldukça. gelişmi ş bir yazı türüd.ür.. Punda özellikle «Astounding Scic:ınce Fiction» isimli dergi ve yayıncıs ı John W. Campbell'in büyük hizmetleri olmu~tur.. (Croof Conklin, Science Fiction; Encyclopedia ln,ternationa), Ne'w York, c. 6, s. 269). ' 28. W allis, The Road to Total Freedom, s Wallis, The Road to Total Freedom, s: Hubbard, Have You Lived., s ıs

15 ;r:~ -.!i. :ı.,;_.. :. il!. - ı,. d ırdı ve 950. yp.ı '.Mayıs ayında New York Times'ın en çpk satılan: kitaplar listesinin.başına yükseldi yılında İtalyancaya. tercüme edilerek, Roma' da yayınlandı 3 Kitap, ilaçsız ve doktorsuz,.herkesin yapabileçeği şekilde, insanlara daha akıllı olma, zihne metafizik kabiliyeder kazandırma, zihinsel ve bedensel her türlü hastalıkta kurtulma yolunu gösterrbe iddiasında idi. Daha akı lıı :ve daha beceriidi olmak, rpaddi ve manevi hastalfldardan kurtulmak isteyen bin.erce kişi eserin yazarı Lafayette Ron Hubbard'a koşmaya başladı. Çe~,resinde toplanan.ümidi meraklılar gayretiyle aynı yıl (9SO) New Jcrsey'de 32 <,Hubbard Dianetics Araştırma Vakfı» (Hubbard Dianetics Research rouudation) kuruldu. Bu Sayentoloji mezhebinin kurulması yönünde ilk ad~mdı, ilk teşldlattı 3... «Dianetics, Akıl Sağlığının Modern İlmi ;> isimli eserle: Gi.iney Kaliforniya Sequoia Üniversitesinin Ron:a «Felsefe Doktoru» (Ph. D.) ' şeref ünvanı verdiğinden söz edilirse. de 34, Avustralya Hüküm'etinin resmi soruşturmalarında böyle bir ün van verilinediği ortaya. çıkmıştıı-35. Haha başarı o kadar. çok abartılır ki, Hubbard'ın bu keşfine Amerika Birleş ik Devletle~i ~ükümetlerinin sahip çıkmak istedikleri, yeni buluşu politik sahada,kullanmak için baskı yapıldığı, bunu kabui etmeyen Ron'un Deniz Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia ediliı-36. Bu ididalardan Hubbard'ın, harbi~ sona ermesinden son-. ra da 950 yılına kadar devlet memurluğu yaptığını, başarısı. ve hayranlan artan Ron'ım amirleriyle anlaşmazlı~a düştüği.inü. anlıyoruz. t l ll lı ~ r, ' ~~.; lı. ı :ı: Ron'un başkanlığmda, akıl sağlığını ve yeteneklerini araş tırmak gayesiyie kurulan amatörler vakfı, yayın ve çloktrin faaliyetlerini de hızlandınr. Ancak bu faaliyetler gittikçe artan bir Şekilde dini karak- ~re bllrünmeğe, hayc! bilim imana dönüşrneğe başlar. Nihayet 954 ~: ılı Şubatmda Sayentoloji Kilisesi (Church of Scientology) ismi altmda resmen yeni bir mezhep kurul url'. insan zihninin özellikleri ve sağlığı konusunda hayal bilimden gelişen akım, kısa zamanda mistik hir din halini alır. Bir yıl sonra, 2 Temmuz 955 günü CoJumbia Bölge: Mahkeme~i, Ron'un y~ni bir mezhep kurucusu ve. başkan ı oldu- 3'. Hubba-~d, Have.You Lived., s Hubbard, Dianetics Toda.y, s ' 33. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Scientology, The Fundamentals of Thought, s Anderson, Report., s. 40. ~ 6. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Have You Lived., s

16 . ğunu da tastilc edeı-3 8 Fakat bu yeni ' mezhebin klasik manada he!lüz kült iş lemleri yoktu. Mevcut küt psikoanalize benzer, «auditip.g» ismi. veri.len faaliyetlerden ibaretti. Bu eksiklik 959 yılına kadar si.irdü ve,. teşkilatın yayinladıği «The Church of Scientology».(Sayentoloji 'Kil~ı sesi) ismindeki bir kitapla nikah, cenaze ve toplantı.adabı belirli esas- İara bağlanarak eksiklik giderilmeğe ç~lışıldı.. 4. Mehdiliği Ron'un çeşitli eserlerinde, babasının görevi dolayı~iyle J+8 yaşları arasında Uzakdoğu'ya gittiği, Çin ve Hindisfaniı. ziyaret ettiğindcn, [,,ark hakimlerinden dersler aldığından övgüyle balısedilir. Gerçekten. Ron'un, şahsiyetini arama çağlannda Budistlerle yakın dostlu~ içinde bulunmas ı, onda Hint felsefesine karşı derin bir sevginin uyanmasına f.~bep olmuştur. Buda'ya karşı büy,ük hayraiılık duymuştur. Aiıcak ço CLıkluğunun ilk kültürünü Amerikan toplumu içinde alan Ron Budizmi aynen be~ıimseyememiştir. Karşılaştığı çelişkileri,. zamanın <Jnşırıda gerçek Budizm in değişmesi olarak görmüştih.3 9 Budizm'in, ~ngin ha- yal dünyasına hitap eden felsefesiyle, içinde yetiştiği materyalist hayalı uzlaştıramadığı gibi, mistik Budist hayatını da beinmseyememiştir 4.D. Amerika'ya döndükten sonra d~ çelişkili düşüncelerden kendini kuruıı amamış, problemin çözümünü düşüılineğe, araştırmaya deva:m etm i ştir4. / Budizm'in zaman, mekan,. madde ve metafizik varlıklar hakkında J<i temel görüşlerini benimşeyen Ron, istikbalde geleceği, geniş v.e kolay bir hidayet. yolu açarak, insanlığı kurtar'acağı haber verilen, Budist mehclisi Maitreya hakkında cl~ geniş bilgi sahibi olmuştır.. \. Hemen bütün mehdici hareketlerde görüldüğü üzere, 9SO yılla~ nndan sonra Ron'ım kısa zamanda kavuştuğu şöhret ve başarı, onda Budizm'in müjdele d iği kişinin!~endisi olabileceği duygusu.ııu kuvvetlendirmiş ve riv~ıye ' edilen kehanetierin yorumlanpa girişriuştir. Elbette bu kel~anetler sırt çevirdiği Hiris tiyanlığın değil, gönül verdiği Budizm'in olacaktı: Ri vayete göre Maitreya, kamil.. bir aydmlatıcı, bütün ilimleri ve yolları bilen bir Buda olacal~tı 42 Tanrıları ve insan- / 3B. Hubbard, Have You Lived., s Hubbard, Hymn of. Asia, s. 54a. Hubbard, The Phoenix L~ctures, ~. 22.!4{). Hubbard, The Phoenix Lectu.res, s Hubbard, Dianelics: The Original Thesis,s E. Sankç ı oğlu, Buda Dininde Mehdi Inancı ve Buda'dan Bir Rivay~h, ls3mi ilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 4, s

17 ı ı.. ı. ı ı! :j ılı: :r;.!'' ı :. ları hidayete götürecekti 43. Rengi. altin renginde ve gözler~ mavi 6lacaktı 44 Hidayetini siyasetle değil, tebliğle ve eğit~le yütiitecekti45. 'Ron bu temel özellikleri kendisinde de görrneğe başlaimştı:: O da kamil bir aydınla.tıcı olarak, Doğu ve Batı'nın bütün ilimlerhi ve i elsefeleririi öğrenmiştil Açtığı yol yalnız insanlara değil, tanrılan dahi hicu\yete götür.ecek nitelikte idi! Maitreya'nın altın renginele olacaği', sarışm olacağına işa:retti. Zaten Ron da sarışın ve gözleri mavi değil mi idi? Açtığı yol da siyasetten uzak, eğitim ve öğretimle değil mi idi? j; ' «Beni Maitreya nıivıym»? isimli şiirir..de: «Beni.Ölmüş göriirsen, ben ebeciiyen yaşayacağım, Ben sana sulh içinde geliri'ın, Ben sana öğretmen olarak gelirim, Ben bir kilise.veya mezhebin men'ı.uru olarale gelmem, Ben sana ferd olarak gelirim, Ben bir tanrı olarak gelmem, Ben.sana hikmet getirı~ek i,çin gelirim.» 46 diyerek kehaneti şah&ına yorumlar. Başka bir şiirinde ise, Maitreya ol~rak, sulhla, il~le öğretmeğe ve yardıma gellyorum, der ve kendisine tabi oiarilara kısa zamanda aydınlığa kavuşacaklarinı (clear olacaklarını) vaad eder 47.. '.. Yine «... göreceksiniz ve anlayacaksınız, Buda'lar olacaksinız, bütün bunları vaad ediyorum», der 48 ve Buda'nın kehaı~etlerini 2500 ylldır eıncak kendi'::inin yerine 'getireceğini, yüzyılların boı?luğunu kendisinin doldurcluğtmu 49, hilemetin yalnız Btıda ve kendisinde o lduğu~u 50, kulak verenlerin Boddhi'ye (aydınlığa) ulaşacaklçmıj.i, kurtuiacaklarını5 müjdeler. Şimdi hidayet yalız kendisindeclir 2 Maitreya hakkındaki rivayetlerde belirtildi~i gibi, Buda Şakyamuni'n in söyledikleriyle E'. Sarıkçıoğlu, Buda D lıı.inde Mehdi., s E. Sarıkçıoğlu, Buda Dininde Mehdi., s E. Sarıkçıoğlu., Buda Dininde Mehdi., s. ' 8. v.d. 46. Hubbard, Hymn of Asla, va. a Hubbard, Hymn of Asia, va. 3a: 48. Hubbard, Hymn ~f Asla, a. ~a. 49. Hubbard, Hymn of Asia, va. 55a. 50. Hubbard, Hymn of Asia, va. 26b. 5. Hubbard, Hymn of Asia, va. 24a. 52. Hubbard, Hymn of.asia, va. 22a.

18 ].;Gndisinfn söyledikleri temelde aynıdıi.s 3 Maitreya veya Metı c~y a k~'limelerinin sıı lı birer isim olmasından müıniıler şaşırmamalıdıdar5 4 Hatta bir dörtlükte: «Görülebiliyor muyum? İşitHebiliyor muyum? Öyle ise gör ve işit!' Ben Maitreya ınıyıın? Kötü ölüme ve bütün kötülere af ilan ediyorum. Cinlerde-n ve. karanlıklardan kurtuluş bahşediyoruın.» 55 Jer-ve Mehdi Maitreya olarak icrat:mdan bahseder. O Buqa'nıri kaybolan!vlehdi Maitreya olarak icraatıncian bahseder... O Buda'nın kaybolan. derslerini yenileınek için gelmiştir. Griları ii.sanlığa yeniden kazandirmak istemektedir. Kendisi de Buda gibi bir öğretınendir 56 Biyolojik. \.. hayatına bakaı:ak Budistler kendisini yanlış değerlendirınemehdirler5 7. ı Maitreyanın altın r~nginde olacağı leehaneti de «kendisinin alt!n saçlı» oluşuyla tastik edilmeldedir:. «Beyaz mıyım? Altın saçım - v~r ını? Senin kabul ettiğin bu mu?» mı.sral~rıyla 53 Budistleri uyarmaya çalışır. Yine Mehdi Maitreya cle,vı:hi.in olağanüstü özellikleri de gelmiştir. Çeşitli hastalıkların, insan! eksikliklerin ortadan kalkacağ~ rivayetlerine uygun olarak 59, Saye'nto Joji' de «kör tekrar görebilir, kötürüm gezebilir, hasta iyileşir, deli akıllanır ı/e akıllı daha akıllı olabilmektedir», diyerek 60 büıün kehanetlerin kendisine ve devrine işaret ettiğini ilan eder. Artık beklenen Maitreya kendisidir. Budistlerin kendisini tfinımala:rı gerekir Ron, kendisinin MehdJ. Maitreya oldu~ti. köimsu üzerinde pek durmaz. ~çinde yaşadığı Hıristiyan çevrenin bu yolla -ilgisinin çekilen"li:-;'c:!cei!,i şuurundadır. Yukarda gördüğtiınüz : ' kanaatıriı da l956 yılıric:ıa, Bu'c.lizm'in yıldöni.imüne armağan olarak yazdığı «Hymn of.' \ f' 'ı H!Jbbard, Hymn of Asia, va. S3a. Hubbard, Hymn oıf Asia, va. 47a. Hubbard, Hymn of Asia, va.2a. Hubbard, Hymn of Asia, va. 7a. Hqbbard, Hymn of Asia, va~ 28a. Hubbard, Hymıı of Asia, va. 23~. Ekrem Sarıkçı6ğlu, «'Buda Dininde Mehdi inancı ve Buda'dan Bir Rivayet», islami ilimler Fakültesi Dergisi; Say ı 4, s. 82 v.d. L.R. Hubbard; Scientology: A History. of Man, Edinburı;ıh 968, :;, 5. 9 '

19 JH:i.a». i~imli şiir.. kitabı~da açıkl~.mıştır. Ron'un daha.iyi anlaşilabil. ım!si için, bu özelliğin dikkate. alınım\sınin gerektiği kanısındayız. 5. İngiltere'ye Hicreti i!..'.:ı' : ' :ı: ı,!j ' l '' i,, : ı : ' ~ı.: ~.. ~ı :ı.. 'ı l,. Ron'tın 'insan zihni ile ilgili tasavvurlarinı.. ihtiva eden Eserının vm;ı.kıları henüz kulakliu da çı~larken, hareketin dini bir karaklere bürl.lnmesi, Hıristiyan lığa karşı yeni bir mezhep olarak ortaya çıkması, Amerikan kamu oyunciald alkışiarın kısa zamanda menfi bir.gürültüye donüşmesine sebep oldu. Artık Ro: kendi ülkesinde kendini emniyettp. hissetı.niyordu. Rahat çalışamıyordu. Nihayet taraftarlarıncc:.: İngiltere'nin si.ıssex vilay~ti,. East Grinstead kasabasında Jaipıır Mihrace' siriin6 Saint Hill Manor sarayı Ron adına satın alındı ve Ron 958 y ılında 62 ailesiyle birlikte Amerika' dan ayrılarak buraya yerleşti. Bu-. rasını din! faaliyet~n merkezi yaptı 63. Ron'un Saint Hill'deki hayatı, hayatının daha öneelci safha~arında olduğu gibi efsaneleştirilir. Onun burada büyük pını den'eine ve kesiflerde bulunduğu, bunli:mn/ çok daha sonra İsveç, Alman, Rus, Amerikan, İngiliz ve Kanada iiim enstitü.lerince pek çok deneylerden sonra tastik edilebildiği anlatılıı-6 4 Ron pek çok ilmi gerçeği kendisinin keşfettiği kanaatındadı~. S aint Hill' de ik~nnet eden ve eğitim gören ö~reıicilerin Avustralya Soruştu:ı;ma Komisyonuna verdikleri ifadele;re göre. Ron;un tabii ilimlerle ilgili bir araştırma yaptığıl)a şahit ol. mamışlardır. Genellikle onun kendilerini gözlediğini, onlarda yanlış gördüği,i ' hususları düzeltiğini söylemişlerdi r65. Yirie Saint Hi.ll'de eğitim gören Avustr~lyalı öğrenci Mrs. Williams' ise, soruştt\rm::ı komis-. yonuna verdiği ifidede;.saiiıt Hill' de her hangi bir labaratuvar olmadığını, çok oqali sarayın, üç büyük salonu buhınduğunu, buniardan. birinin öğrencilerin televizyon seyretinesirie, üçüncü s aıonun da ileri ~ademedeki- :öğrencilerin auditing'ine 66 ayrıldığım ve auditihg'i R~."n Hubbard'ın id.are ettiğini beyan etrriişlerdiı Miracı (qöklere çıkışı) Ron 95 yılı Temmuz ayinda insan rulmnun düşünce sistemini 6. Hc;ırst Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschaften, Güterslch 979, s Hubbard, L.R.», 'Brockhaus Enzyklopae'die, Ç. 8, Wiesbaden 969, s Anderson-, Report., s. ~. 64, Hubbard, Have You Lived., s Andernon, Report., s 'Bh. Anders~m, Report., s: Ş Anderson, Report., s '. '20

20 ı... \. ve vücııttan ay"rılabileceğini tesbit.ettiğini ileri sürmüştü. Onun bu ka- ::ıaatı parapsil~olojiye dayanıyordu 68 Diğer dinlerde mevcut 'cennet, cehennem ve arafat (purgatory) inan~arını reddediyor69, bunların tam<ınıen efsane olduğunu, halkın saadetini bozmak isteyenlerin uydurnıuş olduğu yalanlar olduğunu söylüyordu 70 Bütün bunlara rağmen, Ren'un 963 ' yılı;da şaşırtıcı bir beyamitıyle karşılaşıldı: Hubhard Coriımunications Office BuJietin'in (HCO Bnll.) ı ı -Mayıs, AD 3 (963) tarihli nüshasında Ren'un göklere Çıktığı ve cenneti zi,.. yaret ' ettiği anlatılıyor ve şunları söylüyordu: «İlk. olarak cennete ula:;tığım ve zihnime kaydolduğu. zaman, Greenwich.. zamanına. göre 9 Mayıs 963 günü, saat :22,02 /2 den, 43 :89L832~ ~ yıl, '344 gün, 0 saat, 20 dakika ve 40 saniye önce idi» \ İkinci miraemın ise, hafızasına kaydolduğuna göre : «Greenwich hesabıyla 9 Mayıs 963 'günü saat 23,02 /2 qen yıl, 32 gün, 8 saat, 20 dakika ve ıs saniye önce idi» 72 :.. Ren'un bu beyanlarırıı, cennet ve cehennem hakkındaki mcnfi. kanaatına rağmen, nasıl uzlaştırabildiği ve problemi nasıl anladığı. konusu, Vktoria Soruşmrına Komisyonuna çağrılan Sayentolojistlere sorulc,iuğunda hiç bir açıkla~ada bulunmamışlardır. Kendilerinin de şaşır-. dıkların,ı, problemin açıklanmasının Ron Hubbard'ın kendisinden sorulmasının yerinde olacağını beyan etmişlerdir 73 Ancak konu 963 _yi-- hndan günümüze kadar tekrarlanan. yayınlarda, her nedense üzerinde hiç durulfuamış, müsbet veya menfi bir açıklamaya gidi~memiştir..... \.. 7. Vatansızlığa Hicret ve Amerika'ya Dönüş i R_on'un ana va~a4ı Amerika'dan İngiltere'ye l sığınması, ~ngiltere' yi yeni inanca rrierkez. eainmesi, gazetehrrde uzun süren münakaşalara sebep oldu. Ron ve Sayentoloji dini hakkındaki çeşitli İnünakaşaların ardı kesilmedi. Hakkında meclis soruşturması açıldı- ve hukuki durum- 63. Horst Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschaften} s Anderson, Repor.t., s: Asdersos, Report., s., Anderson; Report., s. 5. «Der Heilige Geist Strömt.in Mich Ein, Der Spiegel, Heft '45/976; (...976) s Anderson, Report., s Anderson, Report., s. 5. 2

21 ]arı..incelendf 4 Nihayet kainu oyu baskısıyla, Ron'w sı~ur lışı edil.uesine. 968 :de karar vei ildl Başka ülkelerin de oturma izni vermeıııeleri. üzerine, olayların gelişmesine uygun olarak, teşkilat bir gemi. =~atın aldı ve. Rori aüesiyle bi~ lilcte bu gemiye taşınarak açık deüizlercle _dolaşmaya başladı. Bu olay üzerine «Sayentolqji Deniz Teşkilatı kurul.. du. Artık Sayentoloji ınerk.ezi Ron'un emrindeki. bu gemi idf 5 Kendini davaya adamış kişilerden oluşan gemi mürettebatı Ron'un çalışmalarına. ya;rdımcı oluyor, elinin vaadettiği maddi ve ınanevi makamlarda yüksel~ eye çalışıyor, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış teşldiat~n i da-. ı esiiı~ hizmet ediyorlardı.. Bu dumm A:B.D.nin Şaye:ntoloji mezhebini resmen bir din ola" n.ık 'kabul etmesine kadar sürdü. Bunun üzerine 979 yılında Ron De-.. niz Teşkilatından ayrılarak FJorida'ya taşınclı 76. Sekiz sene süren deniz hayatı da son h!.ıld:u; Son Za~aiıları Her.ne kada~ Ron, elinin yhrucusu olarak, Sayentoloji te!>kilatıı~ın başı şeklinde görünüyorsa da, çeşitli ülkelerde hakkında gelişen menfi hava sebebiyle,. ı 9.58 yılında teşkilat idaresini «Yetmişler» olanıle isim-. J~:mdirilen bir meclise bırakmıştır 77, Kendisi geri planda sakin bir h~ynt sürmektedir/ Sayentoloji'nin geliştirumesiyle ilgili araştırınaları da halen 'bu. ~<YetmiŞler MeClisi». sürclürmektedir 78 Gelecekte cemaata bunlarin yön ve şekil verec~ği de anlaşılmaktadır~.. Rol). }:ıaleı birlikte yaşadığı 3. karısı Mary Sue. Hubbard ile 950 yilında evlenmiş 79 ve dört çocuğu olmuştur. Bunlardan Quentin, S,uzette ve Arthur babalarıyla 'birlikte otururlar. Büyük çocukları Diana evlidir. 975 yılı baskılı «Dianetics Today» isimil eserdeki habere göre, Qı.ıentin 2, Suzette 20, Arthur 6 ve-diana 22 yaşında idiler~~. Karısı.Mary Sue aynı zaıiıaıida Ron'un çalışma ' arkadaşidır. Auçliting çalışmalarıiıı. karşılıklı olarak :yaparlar. Şu anda Mary' Sue'nin koc:ası gibi. elem (aydınlanmış) ve tanrı (OT) m akamında olduğu kabul ediliı Fazla bilgi için bakınız! Sir John G. Foster, Enquiry. il"\to the Practice and Effects of Scientology, London «Der Heiligegeist Strömt in Mich Einn, Der Spiegel Heft 45i976, (..976) s H. Re ller, Handbuch Religiöse. Gemeinschaften; s 'H. Reller, Handbuch Religiöse Gemeinschafte~,,s ubbard, Mission into Time, s Anderson, Report., s. 42: Wall is, Hubbıı rd, Dianetics Today, s Hubbard, Mis~ion into Time, s. 73. Anderson, Report., s

22 Ron'un haleri 76 yaşlarında olması gerekiyor, aneale uzun zaman~,!::.rc:an beri hiç bir yeni fotôgrafının yayınlanmaması, çeşitli ülkelerder!. lunenka'ya giden ziyaretçilere bütün ısrarlara rağmen gösetilınemes i 82, onun ya çok ağır hasta veya çoktan ölmüş olabileceği kanaatını kuv~. vetlr~ndirmekte ve yaygınlaştırmaktaclır..... Ron ve karı sının Sayentoloji Mezhebinin OT 83 makamına erişme lerı sebebi)de, delaylı olarak tanrılaştıklarına. da inamlır. 9. Eserleri Henüz lise çağlannda. yazma kabiliyetini ke şfeelen Ron; bu kabiliyetini çeşitli sahalarda kaleme aldığı yazılanyle geliştirrneğe çalışmış. Ünıversitede eğitimine başladığı Mühendislik yerine, yaza'rhğl. kendisiı.ıe meslek edinmiştir. Hayatını kazanabilmek için, çeş itli dergi ve gazetelerde makaleler. yazmıştır. Burada üzermde duracağınu;z yazıları, 948 den sonra yayın lanan Sayentoloji Me~hebi ile iligli olanlard ır. Şüphesiz 948 yılı öncesi yazılan da, ondaki fikri gelişmeyi göst~rmt:si bakırnından çok öneqılidir. Ancak bu yazıların _ hentiz bir araya getidlmem i ş, hatta bir listenin dahi yapılmamış oluşu, şimdilik istifade :.ınk~mlarını kısıtlamaktadır. 948 yı:lında.,rı' sonra da en verimli yılları arasıdır ve hemen en önemli kitaplarını bu yıllarda kalemıj almıştır. Bunla rı şöyle sıralayabiliriz:. «Dianetics: The Original Thesis» isimli kitap, yazarın ~endi ifadesine göre 84, yazar insan ve hareketleri problemini henüz 932 yıllarında düşünmeğe ve araştırınağa başlamıştır. Hatta kendini -bu ko-.uda görevli hissederek, eski ve yeni felsefeleri öğrenmiş, i938. d~ problemin temel çözümüyle ilgili önemli adımlar atarak, ilk müsvettesini hazırlamıştır. Tesbit ettiği Iıususl.arı!~ontrol ve değiştirebilmek için, neşrinde acele etmemiş, harp yılları ve daha sonrası gôzlem ve araştırmalarını devam ettirmiştir. Sonunda bütün çalişm,alarını top-. layarak ilk kitabını. neşretmiştiı;. Kitap 9,5 :ıc 2 cm ebadında ve 60 sahifedir.. ' Haziran 980 günü Federal Almanya Münih Üniyersitesinde öğretim üyesi ve eski bir Sayentql6jist olan Dr. M.S.'i evindeki özel ziyaretimde, ccbütün gayretlerine rağme n, Almanya'dan Amerika Birleşik Devl.etlerine yalnız ziyaret gayesiyle gitmesine rağm'en görmeye muvaffak ôlamadığını, ölümünün çeşitli hesaplarla gizienmekte olduğunu, anlattı Dr. M.S.'nin Amerika yolcu ğu 978 de olmuştu; Aımar. Pıotestan Kilisesi'nin isıihbaratı da Ron'un ölmüş olabileceği kanaatındad tr, (F. Haack, Die neuen Jugendreligionen, s. 36). 83. Bkzl s Hubbard, Dianetics: The ~~iginal Thesis, s. i. 23

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ALBERT EİNSTEİN HAYATI

ALBERT EİNSTEİN HAYATI ALBERT EİNSTEİN HAYATI Albert Einstein!"#$ Albert Einstein 14 Mart 1879 da Almanya nın Ulm kasabasında dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein ve amcası Jakob bir elektrik şirketi kurdular. Annesi Pauline

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SAYENTOLOJİ KİLİSESİ NİN İNANÇ VE KURTULUŞ YOLU

SAYENTOLOJİ KİLİSESİ NİN İNANÇ VE KURTULUŞ YOLU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SAYENTOLOJİ KİLİSESİ NİN İNANÇ VE KURTULUŞ YOLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd.Doç.Dr.Nasuh GÜNAY Hazırlayan

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene kadar en küçük zor ânımızda bile bizim derdimizle dertlenen kutsal varlıklarımız, yani

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır.

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır. Prana Sanskritçe den nefes-nefes alma ve devamlı hareket şeklinde çevrilir. Bu Hint felsefesinde-tıbbında ve teolojisinde genel bir anlamı ifade eder. Dil uzmanları kelimeye bu anlamları yanında hayat

Detaylı

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL Editörden 2014 yılında çalışmalarına başladığımız INESJOURNAL ın (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science) onuncu sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Uluslararası

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları

İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları Lisans eğitim 3 yıl! İngiltere'de lisans programları 3 yıl sürmektedir. Böylelikle Türkiye de 4 senede tamamlayacağınız üniversite eğitiminizi İngiltere'de

Detaylı

MARS DA HAYAT VAR MI??????

MARS DA HAYAT VAR MI?????? Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi MARS DA HAYAT VAR MI?????? M A R S İçindekiler: 1-Mars da Hayat var mı?? 2-Mars da ilginç bilimler!! 3-Bulmacalar 4-Bilgiler 5-Ödülü Sorular 6-Bilim Adamları nın Gizemli Hayatı

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017

KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017 KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017 KONUMUZ; Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılı, Platon ve Sokratesin öğretisinin

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 1 Barème : I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 6 points II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 5 points III. EXPRESSION

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel Marie Curie Thomson Cabir bin Hayyan John Dalton Albert Einstein Henry Becquerel 1 John Dalton John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı

Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı Doğa bilimleri yardımıyla elektromagnetik kuvvetleri kontrol etmemizi sağlayarak günümüzü aydınlatan tüm insanlara huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Görülmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mücahit Soyad: Türk TC Kimlik No: 38996099036 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Pendik Doğum Tarihi: 04/09/1996 Telefon: 534 723 6834 Eposta Adresi: trkmcht@gmail.com

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında açılan disiplin soruşturmasında

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

On Yedinci Yüzyılda Felsefe Descartes. Prof. Dr. Doğan Göçmen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Ders: 03/10/2016

On Yedinci Yüzyılda Felsefe Descartes. Prof. Dr. Doğan Göçmen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Ders: 03/10/2016 On Yedinci Yüzyılda Felsefe Descartes Prof. Dr. Doğan Göçmen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Ders: 03/10/2016 Yenilik Çabalarının, Keşiflerin, İcatların, Buluşların Kaynağı Tin kendisini kendinde

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı