Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 211, Elazığ, Turkey Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti M. Akar 1, A. Fenercioğlu 2, M. Soyaslan 3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Müh. Böl., Tokat/Türkiye The Diagnosis of Rotor Bar Broken Fault in Asynchronous Motor with Electromagnetic Torque Abstract Asynchronous motors have been the first place of the most often used actuators in the industry because of the simple structure, inexpensive price and stability of working. Condition monitoring of these motors is very important because faults of these motors lead to both decreasing of manufacturing power and increasing of the repair and cost prices. Asymmetry that caused by the rotor broken bar fault, decreases the average value of the motor electromagnetic torque, at the same time reveals the additional frequency components of the electromagnetic torque spectrum. In this presented study, induction motor, is modeled with Finite Element Method and subjected to transient state analysis. The motor starting current and starting torque signal were monitored while there was different number of robust and rotor broken bar fault. The effect of rotor broken bar fault on electromagnetic torque analysis was carried out with graphical results. Keywords Rotor broken bar fault, fault diagnosis I. GİRİŞ Elektrik motorları sanayinin en önemli tahrik elemanlarından biridir ve çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu motorlardan birisi olan asenkron motorlar; yapılarının basit, fiyatlarının ucuz olması ve kararlı çalışmaları sebebiyle endüstride en sık kullanılan tahrik elemanlarının başında gelmektedirler. Çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların arızalanmaları hem üretim gücünü düşürür, hem de bakım ve maliyet masraflarını artırır [1]. Asenkron motorlarının arızalarının kaynağına bakıldığında 4 ana unsurun ön plana çıktığı görülmüştür. Bu arızaların uluslararası ölçütlere göre dağılımı tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1: Elektrik motor arızalarının dağılımı [2] IEEE-IAS (%) EPRI (%) Rulman Arızaları Sargı Arızaları Rotor Arızaları 8 9 Diğer Arızalar Bu arızalar şekil 1 deki gibi ayrıntılı olarak sınıflandırılabilir. Şekil 1: Elektrik motor arızaları [2] Asenkron motorlarda rotor yapıları yıllar boyunca çok az değişime uğramıştır [3]. Endüstride kullanılan asenkron motorlarda sincap kafesli rotor yapısı daha fazla tercih edilmektedir. Zamanla rotorda bazı arızalar meydana gelmektedir. Oluşan bu arızaların birkaç sebebi vardır. Bunlar [4]: o Termal olarak aşırı yüklenmeden dolayı oluşan kayıplar ve çubuklardaki gözenekler o Düzensiz manyetik çekimlerden dolayı oluşan gürültü, titreşim o Üretici hatasından dolayı oluşan hatalar o Motor milindeki yükün oluşturduğu tork, merkezkaç o ve dairesel dönmeden dolayı oluşan hatalar Nem, kimyasal, kir gibi çevresel şartlardan dolayı oluşan arızalardır. Motor akım sinyallerin analizi; rotor çubuğu kırığı arızası, eksenden kaçıklık arızası, stator sargılarında kısa devre arızası ve diğer mekaniksel arızaların tespitinde uzun yıllardır kullanılmaktadır []. Ancak bu yöntemde rotorda meydana gelen arızanın seviyesini belirlemek zordur [6]. Bu durum araştırmacıları stator akımlarının Park dönüşümü, ani gücün izlenmesi, elektromanyetik tork sinyalinin analizi vb. yöntemleri kullanmaya yöneltmiştir [7-11]. Elektromanyetik tork sinyali motor akısı, stator ve rotor akımları ile ilgili bilgi içermesi sebebiyle asimetrik çalışma koşullarından fazlasıyla etkilenmektedir. Rotor arızası bulunan bir motorda meydana gelen simetrisizlik rotor döner alanında pozitif ve negatif bileşenlerin ortaya çıkmasına sebep olur [1]. Rotor döner alanda meydana gelen negatif yöndeki bileşenin stator döner 142

2 M. Akar, A. Fenercioğlu, M. Soyaslan alanıyla etkileşmesi sonucu elektromanyetik tork spektrumunda kaymaya ve motor çalışma frekansına bağlı olarak yeri 2 sfs ' ye bağlı frekans bileşeni ortaya çıkar. s motor kaymasını, f s besleme frekansını temsil etmektedir. Bu frekans bileşenini kullanılarak hata tespiti yapmak mümkündür. II. ARIZALI MOTORUN MODELLENMESİ Sağlam ve arızalı duruma ait karakteristik bilgilerin gerçeğe en yakın şekilde modellenebilmesinden dolayı asenkron motorların izlenmesi ve hata teşhisinde Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) en sık kullanılan benzetim yöntemlerinin başında gelmektedir [12]. Asenkron motorun SEY ile analize hazır hale gelebilmesi için temel büyüklüklerin ayarlanması ve gerçek sisteme en yakın şekilde modellenmesi gerekir. Bunun için motorun bazı fiziki ve elektriksel büyüklüklerinin hesaplanması veya ölçülmesi gerekir. Modellemede kullanılan asenkron motorun etiket değerinde yazan elektriksel ve ölçülerek hesaplanan fiziksel parametreleri tablo 2' de verilmiştir. Tablo 2: Model motor parametreleri Mil gücü Anma gerilimi Anma hızı 3.7 kw 22/38 ( /Y ) 1421 d/d Stator dış çapı Rotor dış çapı 89. Mil çapı 1 mm mm 36 mm Derinlik 13 mm Stator oluk sayısı 36 Rotor oluk sayısı 28 Stator oluk boyu Kısa devre halkası Kısa devre halkası 14.7 mm yüksekliği 13. mm genişliği 1.6 mm Bu veriler doğrultusunda motorun boş, anma, kısa devre ve devrilme moment, akım ve kayıpları hesaplanarak gerçeğe en yakın şekilde modelleme yapmak mümkündür. Modelleme yapılırken şekil 2' de verilen akış diyagramındaki işlem basamakları takip edilmiştir. gerçekleştirilebilir. SEY analitik motor teorisi ve eşdeğer devre yöntemlerini esas alarak, doğrusal olmayan malzemelerin etkilerini üçüncü boyutu da göz önünde bulundurarak modellenen motoru inceler. Geçici durum analizinde belirli zaman aralıklarıyla motorun bir periyot boyunca manyetik alan, enerji, güç, kayıp hız ve akı değerlerine ulaşılabilmektedir [13]. Geçici durum analizinde bazı varsayımlar kabul edilir. Bunlar; Modelde herhangi bir hareket varsa "band" bölgesinde gerçekleştiği, dış bölgelerin sabit olduğu kabul edilir. Model üzerinde açısal yada dairesel harekete izin verilir. Tanımlanan band nesnesi içerisinde hareket edebilen kısım birden fazla olabilir. Geçici durum analizinde motora ait zamana bağlı manyetik alan ifadeleri Maxwell eşitlikleri kullanılarak hesaplanabilir [14]. Elektriksel alan şiddeti ve akım yoğunluğu arasındaki ilişki eşitlik 1 ile ifade edilebilir. Eşitlikte kullanılan J akım yoğunluğunu, E ise elektrik alan şiddetini temsil eder. J E (1) Bu durumda indüklenen alan ifadesi ise; xe xa (2) şeklinde tanımlanır. Eşitlikte kullanılan A manyetik vektör potansiyelinin negatif rotasyoneline eşittir. 2 boyutlu problemlerde elektriksel alan eşitlik 3 ile tanımlanır. E ( Ax V) (3) Eşitlik 3' ün ifadesi eşitlik 1' de yerine konulursa; Motor seçimi Motor güç, kutup sayısı,frekans, hız ve gerilim bilgisinin Sonuçların eldesi ve modelin başka programa aktarımına hazır hale gelmesi Çözümün gerçekleştirilmesi J A V (4) ifadesi elde edilir. Akım yoğunluğu manyetik vektör potansiyeli ve gerilim değerinin gradyantına göre eşitlik gibi ifade edilebilir. 1 x( xa) A V J kaynak () ( B) Motora ait geometrik yapının Sargı yapısı ve laminasyonun Yük tipinin seçimi (Sabit güç, hız, moment) Kullanılan malzemelerin BH eğrilerinin Şekil 2: Modelleme akış diyagramı [13] Modelleme sonucu elde edilen geometri ve sonuçlar kullanılarak asenkron motorun SEY ile analizi Eşitlikte kullanılan ifadesi ortamın manyetik geçirgenliğini ifade ederken, V ise 2 boyutlu çözümlerde iletken malzeme dışında kalan bölgedeki gerilim değerinin gradyantını ifade eder. SEY eşitlik ifadesini karışık bir frekans değerinde dalgalanan alanların çözümünde kullanırken, frekans değişimi olduğunda manyetik vektör potansiyelinin fazör değişimi de yapılır. Bu vasıtayla A değerinin genlik ve faz açısı hesaplanır. Geçici durum analizinde elde edilen model simülasyon süresinin ve kullanılan matris sayısının azaltılması amacıyla 3/4 oranında düşürülerek kullanılmıştır. Geçici durum analizi için kullanılan model şekil 3' de görülmektedir. 143

3 Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti Stator Sargılar 1 Rotor çubuğu Rotor Mil c) 1 Şekil 3: Asenkron motorun SEY modeli III. SİMÜLASYON SONUÇLARI Yapılan simülasyon çalışmasında asenkron motor sağlam, 1 rotor çubuğu kırık, 2 rotor çubuğu kırık, 3 rotor çubuğu kırık ve 4 rotor çubuğu kırık arızası mevcut durumda yüksüz ve tam yük altında çalıştırılmıştır. Yapılan çalışmada simülasyon süresi. saniye ve adım süresi de. saniye olarak seçilmiştir. Sağlam motorda stator ve rotor arasındaki manyetik alan dağılımı simetriktir. Rotor çubuğu arızası oluşması durumunda kırık çubuklar üzerinde akım dolaşmayacağından manyetik alanda bir simetrisizliğe ve kırık çubuklar civarında rotor ve statorda kısmi doyuma sebep olur. Bu durum aynı zamanda motorun kalıcı durumdaki akım dalga şekillerinde de bozulmaya sebep olur. Sağlam ve değişik sayıda rotor çubuğu kırık arızası durumundaki motor tam yük kalıcı durum faz akımları şekil 4' de görülmektedir d) e) Şekil 4: Asenkron motor faz akım sinyalleri, a) Sağlam, b) 1 çubuk kırık, c) 2 çubuk kırık, d) 3 çubuk kırık, e) 4 çubuk kırık Şekil 4-a,b,c,d,e incelendiğinde rotor çubuğu kırığı adeti artıkça motor faz akımının dalga şeklindeki bozulmalarının (1-1 ms arası) da arttığı görülmektedir. Ayrıca rotor çubuğu kırığı sayısının artışı motor yol alma akımını artırırken, kalıcı durum akımının ortalama değerinde de azalmaya sebep olmaktadır. Bu durum tablo 3' de daha net görülmektedir a) 1 Tablo 3: Sağlam ve arızalı motor akım değerleri Kırık çubuk sayısı Yol alma akımı (A) Kalıcı durum akımı (A) b) Tablo 3 incelendiğinde sağlam ve arızalı durum için akım değerlerinde özellikle kalıcı durum için değişimin çok fazla olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca yükteki küçük bir salınımın da motor akımının ortalama değerinde değişimler yapacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Motor sağlam ve rotor çubuğu kırık durumdaki tam yük elektromanyetik tork sinyalleri izlenmiş ve şekil ' de sunulmuştur. 144

4 M. Akar, A. Fenercioğlu, M. Soyaslan a) b) c) d) e) Şekil : Asenkron motor elektromanyetik tork sinyalleri, a) Sağlam, b) 1 çubuk kırık, c) 2 çubuk kırık, d) 3 çubuk kırık, e) 4 çubuk kırık Arızalı durum yol alma anında yüksek yol alma akımı sebebiyle motor manyetik akı ve manyetik akı yoğunluğu değeri de yüksektir. Bundan dolayı rotor ve stator arasındaki özellikle de stator oluk ağzı bölgesinde relüktans düşer. Motor stator oluk ağzı bölgesinde manyetik vektör potansiyeli artar, motor kalkışta yüksek bir elektromanyetik tork üretir. Buna karşın kalkıştaki manyetik satürasyon mıknatıslanma ve özindüktans değerlerini düşürür. Buna bağlı olarak da elektromanyetik tork sinyalinin ortalama değeri düşer. Tablo 4' te motor tam yük yol alma ve kalıcı durum tork değerleri verilmiştir. Tablo 4: Sağlam ve arızalı motor elektromanyetik tork değerleri Kırık çubuk sayısı Yol alma torku (Nm) Kalıcı durum torku (Nm) Elektromanyetik tork sinyalindeki arızalı durum ile ilgili değişim motor boş çalışma elektromanyetik tork sinyalinde de gözlemlenmiştir. Motor kalkış torkundaki değişim sağlam durumdaki tork değerine göre daha yüksek olmasına karşın kalıcı durumdaki salınım yüklü durumdaki kadar net olarak ayırt edilememektedir Sağlam -6 4 çubuk kırık Şekil 6: Asenkron motor yüksüz elektromanyetik tork sinyalleri Rotor döner alanda meydana gelen simetrisizlik sonucu elektromanyetik tork spektrumunda kaymaya ve motor çalışma frekansına bağlı olarak yeri 2 sfs ' ye ( s =.2, f s = Hz) bağlı frekans bileşeni ortaya çıkar. Bu frekans bileşeninin genlik değişimi ile motor rotor arızası hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu durum normalize edilmiş tork spektrumunda daha net görülmektedir. 14

5 Genlik (Nm) Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti Sağlam 1 kırık 2 kırık 3 kırık 4 kırık Frekans (Hz) Şekil 7: Asenkron motor elektromanyetik tork spektrumu Normalize edilmiş tork spektrumu incelendiğinde sağlam durumda 2sfs frekansındaki genlik değeri.37 Nm' den 1 çubuk kırık arızasında.6 Nm' ye, 2 çubuk kırık arızasında.97 Nm' ye, 3 çubuk kırık arızasında.13 Nm ye ve 4 çubuk kırık arızasında ise.19 Nm' ye yükselerek yaklaşık katlık bir genlik artışı göstermiştir. IV. SONUÇLAR Yapılan çalışmada sincap kafesli asenkron motorun rotor çubuğu arızası SEY ile incelenmiştir. Sağlam, 1, 2, 3 ve 4 rotor çubuğu kırık durumlarında motorun yüksüz ve tam yük çalışmada çektiği akımlar ve ürettiği elektromanyetik tork sinyalleri izlenmiştir. Motor faz akımları incelendiğinde arızalı durumda yol alma akımlarının genlik değerlerinde arıza miktarına göre bir artış gözlemlenirken, motor kalıcı duruma geçtiğinde çektiği akımın ortalama değerinde arıza miktarına bağlı olarak bir düşüş gözlemlenmiştir. Sağlam ve arızalı durum arasındaki genlik değişimi özellikle kalıcı durumda çok ayırt edici değildir. Ayrıca yükteki küçük salınımların da akım genlik değerinde değişimlere yol açabilmektedir. Bu sebeple elektromanyetik tork sinyali izlenmiştir. Çünkü elektromanyetik tork; motor akısı, stator ve rotor akımları ile ilgili bilgi içermektedir. Elektromanyetik tork sinyali izlendiğinde sağlam ve arızalı durum birbirinden çok net olarak ayırt edilebilmektedir. Arızalı durumda kalkış torkunda sağlam duruma göre büyük bir genlik değişimi olurken kalıcı durum torkunun ortalama değerinde de arıza miktarına göre bir düşüş ve salınım gözlemlenmiştir. Bu durum ilgili şekil ve tablolarda sunulmuştur. Ayrıca arıza durumunda hava aralığında meydana gelen simetrisizlik elektromanyetik tork spektrumunda bir frekans bileşeni ortaya çıkarmıştır. Bu frekans bileşenindeki genlik değişimi arıza seviyesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Sonuç olarak arıza ile ilgili izlenen sinyalin sayısındaki artışın arıza durumu ile ilgili daha net bilgiler verdiği bir gerçektir. Elektromanyetik tork sinyalinin akı, stator ve rotor akım bilgilerini içermesi rotor çubuğu kırık arızası hakkında daha detaylı bilgi sunmuştur. Bu bilgiler kullanılarak rotor çubuğu kırığı arızası çok net teşhis edilebilmektedir. KAYNAKLAR [1] M. Akar, İ. Çankaya, Evirici ile Sürülen Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Tespiti, IATS' 9, Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, 29. [2] C. Yeh, A. Sayed-Ahmed, R. Povinelli, A Reconfigurable Motor for Experimental Emulation of Stator Winding Inter-Turn and Broken Bar Faults in Polyphase Induction Machines, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 23, No. 4, pp , December. 28. [3] G. B. Kliman, W. J. Premerlani, R. A. Koegl, and D. Hoeweler, A new approach to on-line fault detection in ac motors, Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting Conference, pp , San Diego, CA, [4] S. Nandi, H.A. Toliyat, and X. Li, Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Machines-A Review, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 2, No. 4, pp , December. 2. [] J. Cusidó, J. Rosero, J.A. Ortega, A. Garcia, L. Romeral, Fault Detection in Induction Machines Using Power Spectral Density in Wavelet Decompositions, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.,pp ,February 28. [6] A. Belling, F. Filippetti, G. Franceschini, C. Tassoni, G.b. Kliman, Quantitave evaluation of induction motor broken bars by means of electrical signature analysis, IEEE Transactions on Industrial Applications, Vol. 37, No., pp , April, 21. [7] Z. Liu, X. Yin, et al., On-line monitoring and diagnosis way based on spectrum analysis of Hilbert modulus in induction motors, Procedings of the CSEE, Vol. 23, No.7, pp , 23. [8] X. Hou, G. Wu, et al., A method for detecting rotor faults in asynchronous motors based on the square of the park s vector modulus, Proceedings of the CSEE, Vol: 23, No:9, pp: , 23. [9] S. M. A. Cruz, A. J. Marques Cardoso, Rotor cage fault diagnosis in three-phase induction motors by the total instantaneous power spectral analysis, Industry Applications Conference, pp ,1999. [1] A. M. Trzynadlowski, Ewen Ritchie, Comparative investigation of diagnostic media for induction motors: A Case of Rotor Cage Faults, IEEE Trans. Ind. Electron., Vol.47, No., pp , 2. [11] J. S. Hsu, Monitoring of defects in induction motors through air-gap torque observation, IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 31, No., pp , 199. [12] F. Jawad, M.E. Bashir, A New Pattern for Detecting Broken Rotor Bars in Induction Motors During Start- up, IEEE Trans. on Mag., Vol.44, No.12, pp , Dec., 28. [13] D., Bayram, Zaman Harmonikli Gerilimlerin Kafesli Asenkron Makinada Yarattığı Etkilerin Sonlu Elemenlar Yöntemi İle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü., 29. [14] M. Tezcan, İ. Çanakoğlu Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Barı Arızalarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi, IATS' 9, Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük,

Asenkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi

Asenkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi Asenkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi *1 Elif İNGENÇ, 2 Goşenay HATIK, 3 Mehmet AKAR 1,2,3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

Doğrudan Yolvermeli Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Rotor Çubuk Arızasının İncelenmesi

Doğrudan Yolvermeli Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Rotor Çubuk Arızasının İncelenmesi Doğrudan Yolvermeli Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Rotor Çubuk Arızasının İncelenmesi *1 Goşenay HATIK, Elif İNGENÇ, 3 Mehmet AKAR 1,,3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

ASENKRON MOTOR ROTOR ARIZALARININ ANALİZİ

ASENKRON MOTOR ROTOR ARIZALARININ ANALİZİ ASENKRON MOTOR ROTOR ARIZALARININ ANALİZİ *Abdurrahman ÜNSAL 1, Oktay KARAKAYA 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Kütahya, unsal@dpu.edu.tr 2 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti. Mühendisliği Bölümü 60250, TOKAT

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti. Mühendisliği Bölümü 60250, TOKAT EEB 26 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, -3 Mayıs 26, Tokat TÜRKİYE Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti Mustafa ER Mehmet AKAR

Detaylı

PERFORMANCE EVALUATION OF AN INDUCTION MOTOR BY USING FINITE ELEMENT METHOD

PERFORMANCE EVALUATION OF AN INDUCTION MOTOR BY USING FINITE ELEMENT METHOD PERFORMANCE EVALUATION OF AN INDUCTION MOTOR BY USING FINITE ELEMENT METHOD A. İhsan ÇANAKOĞLU *, A. Gökhan YETGİN**, Mustafa TURAN** *Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase nduction Motor Design and FFT Analysis Murat TEZCAN 1, A. Gökhan YETGİN 2, A. İhsan ÇANAKOĞLU 3, Mustafa TURAN 4 1,3 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı

KIRIK ROTOR ÇUBUĞU VE STATOR ARIZALARININ TEŞHİSİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI

KIRIK ROTOR ÇUBUĞU VE STATOR ARIZALARININ TEŞHİSİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 134-149 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KIRIK ROTOR ÇUBUĞU VE STATOR ARIZALARININ TEŞHİSİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İlhan

Detaylı

DENGESİZ GERİLİMLER ALTINDA ASENKRON MOTORLAR. KISIM 1: PERFORMANS ANALİZİ

DENGESİZ GERİLİMLER ALTINDA ASENKRON MOTORLAR. KISIM 1: PERFORMANS ANALİZİ DENGESİZ GERİLİMLER ALTINDA ASENKRON MOTORLAR. KISIM 1: PERFORMANS ANALİZİ ÖZET 1 Merve ŞEN 1 merve.sen@amasya.edu.tr 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Amasya Üniversitesi Güç sistemlerinde; eşit

Detaylı

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti EEB 26 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, -3 Mayıs 26, Tokat TÜRKİYE Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti Mustafa ER Mehmet AKAR

Detaylı

EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN ASENKRON MOTORLARDA ROTOR ÇUBUĞU KIRIK ARIZASININ TESPİTİ

EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN ASENKRON MOTORLARDA ROTOR ÇUBUĞU KIRIK ARIZASININ TESPİTİ 5. Uluslararası İleri Teknljiler Sempzyumu (IATS 9), 13 15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN ASENKRON MOTORLARDA ROTOR ÇUBUĞU KIRIK ARIZASININ TESPİTİ THE DIAGNOSIS OF ROTOR BAR BROKEN FAULT

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa Rüzgar Türbini Uygulamaları için 500 kw Çift Beslemeli Asenkron Generatör Tasarımı Design of 500 kw Doubly Fed Induction Generator For Wind Turbine Applications Cenk ULU 1, Güven KÖMÜRGÖZ 2 1 TÜBİTAK Marmara

Detaylı

CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ

CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ 3. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ Mehmet Fidan a, * and Mine Sersöz b

Detaylı

3 Fazlı Asenkron Motorda Sıcaklık Artışı ve Dağılımının Elektriksel Benzeşim ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesaplanması

3 Fazlı Asenkron Motorda Sıcaklık Artışı ve Dağılımının Elektriksel Benzeşim ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesaplanması 3 Fazlı Asenkron Motorda Sıcaklık Artışı ve Dağılımının Elektriksel Benzeşim ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesaplanması Filiz Şimşek 1 Faik Mergen 2 1,2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

ASENKRON MOTORLARDA KIRIK ROTOR BARI ARIZALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

ASENKRON MOTORLARDA KIRIK ROTOR BARI ARIZALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ASENKRON MOTORLARDA KIRIK ROTOR BARI ARIZALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ FINITE ELEMENT STUDY

Detaylı

Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan Arıza Tespit Algoritması

Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan Arıza Tespit Algoritması Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan rıza Tespit lgoritması Đlhan ydın Mehmet Karaköse 2 Erhan kın 3,2,3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ e-posta: iaydin@firat.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

Şebeke Kalkışlı Daimi Mıknatıslı Senkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi

Şebeke Kalkışlı Daimi Mıknatıslı Senkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi Şebeke Kalkışlı Daimi Mıknatıslı Senkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi Burak KARA 1 Zafer DOĞAN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Farklı Mıknatıs Dizilimleri Different Magnet Configurations in BLDC Motors

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Farklı Mıknatıs Dizilimleri Different Magnet Configurations in BLDC Motors Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Farklı Mıknatıs Dizilimleri Different Magnet Configurations in BLDC Motors Aptullah İŞLER 1 Nezih G. ÖZÇELİK 2 Lale T. ERGENE 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : Abdurrahman ÜNSAL 1*, Ahmet KABUL 1

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : Abdurrahman ÜNSAL 1*, Ahmet KABUL 1 Politeknik Dergisi, 27; 2 (2) : 283-289 Journal of Polytechnic, 27; 2 (2) : 283-289 Asenkron Motor Rotor Arızalarının İstatiksel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi Abdurrahman ÜNSAL *, Ahmet KABUL Dumlupınar

Detaylı

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI 3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında

Detaylı

Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Çubuğu Arızası Analizi İçin Bir Deney Seti Geliştirilmesi

Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Çubuğu Arızası Analizi İçin Bir Deney Seti Geliştirilmesi Asenkron Motorlarda ırık Rotor Çubuğu Arızası Analizi İçin Bir Deney Seti Geliştirilmesi Designing an Experimental Set For Induction Motors to Analyze Broken Rotor Bar Faults M. Murat TEZCAN 1, A. İhsan

Detaylı

LİNEER MOTORLU BİR ASANSÖR KAPI TAHRİK SİSTEMİ

LİNEER MOTORLU BİR ASANSÖR KAPI TAHRİK SİSTEMİ LİNEER MOTORLU BİR ASANSÖR KAPI TAHRİK SİSTEMİ 1.GİRİŞ Mahir DURSUN 1 Harun ÖZBAY 2 Fatmagül KOÇ 3 1 GÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar/Ankara Tel:0(312)2028526, e-posta:

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Asenkron makinelerde stator yalıtım arızasının koherens analizi ile belirlenmesi

Asenkron makinelerde stator yalıtım arızasının koherens analizi ile belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:8, Sayı: 5, 35-45 Ekim 29 Asenkron makinelerde stator yalıtım arızasının koherens analizi ile belirlenmesi Hasan Murat UÇAR *, Emine AYAZ, Serhat ŞEKER İTÜ Elektrik-Elektronik

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/04 ASENKRON MOTORLARDA AKIM VE TĠTREġĠM VERĠSĠNE DAYALI KESTĠRĠMCĠ BAKIM Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 11.1 (2015) 17-23 11.1 (2015) 17-23 TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM Engin YILDIRIM 1*, M.M. Fatih KARAHAN 2 1 Celal

Detaylı

Asenkron Makineler (2/3)

Asenkron Makineler (2/3) Asenkron Makineler (2/3) 1) Asenkron motorun çalışma prensibi Yanıt 1: (8. Hafta web sayfası ilk animasyonu dikkatle inceleyiniz) Statora 120 derecelik aralıklarla konuşlandırılmış 3 faz sargılarına, 3

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Eksenden Kaçıklık Arızasının Titreşim Sinyali ile Tespiti

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Eksenden Kaçıklık Arızasının Titreşim Sinyali ile Tespiti ISSN:246-868 Sayı:3, Yıl: 26, Sayfa:87-2 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 4..26 Yayına Kabul Tarihi: 8.2.26 Baş Editör: Ebubekir ALTUNTAŞ Alan Editörü: Levent GÖKREM Sabit Mıknatıslı Senkron

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 2, Bursa Sürekli Mıknatıslı AC Servomotor Tasarımında Radyel ve Paralel Mıknatıslamanın Motor Performansına Etkisi

Detaylı

Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda meydana gelen arızaların incelenmesi Analysis of faults in permanent magnet synchronous motors

Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda meydana gelen arızaların incelenmesi Analysis of faults in permanent magnet synchronous motors DUFED 6 (1) (2017) 17-22 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda meydana gelen arızaların incelenmesi Analysis of faults

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Asenkron Motorların Korunmasına Yönelik PLC Tabanlı Bir Uygulama

Asenkron Motorların Korunmasına Yönelik PLC Tabanlı Bir Uygulama Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 2 s.117-121, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.117-121, 2007 Asenkron Motorların Korunmasına Yönelik PLC Tabanlı Bir Uygulama Aşkın BEKTAŞ, Ramazan BAYINDIR,

Detaylı

ASENKRON MOTORLARDA MOMENT

ASENKRON MOTORLARDA MOMENT 1 ASENKRON MOTORLARDA MOMENT Moment Tork, Moment yada Kuvvet Momenti, bir eksen, destek noktası yada mil etrafında nesneyi döndürmek için bir kuvvet uygulanmasıdır. Tıpkı kuvvette olduğu gibi, cismi döndüren

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI ÖNSÖZ Bu kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimi ders programında verilen

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORLARDA FAZ ENDÜKTANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORLARDA FAZ ENDÜKTANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 145-150 ANAHTARLAMALI

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Elektrikli Araç Uygulamaları için 75 kw Asenkron Motor Tasarımı Design of 75 kw Asynchronous Motor for Electric Vehicle Applications

Elektrikli Araç Uygulamaları için 75 kw Asenkron Motor Tasarımı Design of 75 kw Asynchronous Motor for Electric Vehicle Applications Elektrikli Araç Uygulamaları için 75 kw Asenkron Motor Tasarımı Design of 75 kw Asynchronous Motor for Electric Vehicle Applications Cenk Ulu 1, Güven Kömürgöz 2 1 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ

DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ Ahmet KÖKSOY 1 Onur ÖZTÜRK 1 1 Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Müh. Böl. 41400 Gebze

Detaylı

DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ BÖLÜM 2: YÜK AKIŞI UYGULAMALARI

DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ BÖLÜM 2: YÜK AKIŞI UYGULAMALARI DENGESİZ GÜÇ AKIŞI ANALİZLERİ İÇİN SABİT HIZLI ASENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ BÖLÜM 1: GENERATÖR MODELİ BÖLÜM 2: YÜK AKIŞI UYGULAMALARI Ahmet KÖKSOY Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü

Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü Ayşe Kocalmış Bilhan Sedat Sünter Hüseyin ALTUN 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-1 Diferansiyel Formda Maxwell Denklemleri İntegral Formda Maxwell Denklemleri Fazörlerin Kullanımı Zamanda Harmonik Alanlar Malzeme Ortamı Dalga Denklemleri Michael Faraday,

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BOYUNDURUK VE DİŞ BOYUTLARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ THE EFFECTS OF YOKE AND TOOT DIMENSIONS ON INDUCTION MOTOR PERFORMANCE

ASENKRON MOTORUN BOYUNDURUK VE DİŞ BOYUTLARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ THE EFFECTS OF YOKE AND TOOT DIMENSIONS ON INDUCTION MOTOR PERFORMANCE ASENKRON MOTORUN BOYUNDURUK VE DİŞ BOYUTLARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ *Asım Gökhan YETGİN 1, Mustafa TURAN 2, Ali İhsan ÇANAKOĞLU 1 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik

Detaylı

Seri Köprü Doğrultuculu Sığaç Özuyartımlı Asenkron/Senkron Generatör

Seri Köprü Doğrultuculu Sığaç Özuyartımlı Asenkron/Senkron Generatör Seri Köprü Doğrultuculu Sığaç Özuyartımlı Asenkron/Senkron Generatör Onur Copçuoğlu 1 Güven ÖNBĐLGĐN 2 Đrfan ŞENLĐK 2 1 Đltek Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş, Đstanbul 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

18/12 Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü

18/12 Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (), 9-, 7 9 (), 9-, 7 8/ Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü Zeki OMAÇ, Hasan KÜRÜM ve Ahmet

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi

Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:1, 19-30 Temmuz 2008 Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi Ahmet FENERCİOĞLU, İlhan

Detaylı

Öğrencinin Adı - Soyadı Numarası Grubu İmza DENEY NO 1 ÖN HAZIRLIK RAPORU DENEYİN ADI SERBEST UYARMALI D.A. GENERATÖRÜ KARAKTERİSTİKLERİ a) Boşta Çalışma Karakteristiği b) Dış karakteristik c) Ayar karakteristik

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Eleco 214 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 214, Bursa Fırçasız, Dış Rotorlu Elektrikli Bisiklet Motoru Tasarımı, Üretimi Ve Deneysel Doğrulaması Design,

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTİK MAKİNALAI LABOAT UAI II Öğretim Üyesi : Pro. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Senkron Makina Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası :

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Fatih Alpaslan KAZAN 1, Osman BİLGİN 2. 1 Elektrik Programı. Ilgın Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi, Ilgın, KONYA

Fatih Alpaslan KAZAN 1, Osman BİLGİN 2. 1 Elektrik Programı. Ilgın Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi, Ilgın, KONYA Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Alan Yönlendirmeli Kontrolü ve Simülasyonu Field Oriented Control and Simulation of Permanent Magnet Synchronous Motor Fatih Alpaslan KAZAN 1, Osman BİLGİN 2 1 Elektrik

Detaylı

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 618 Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 1 Latif TUĞ ve * 2 Cenk YAVUZ 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Sakarya,

Detaylı

Yazılım Çözümleri Elektrik Motor Tasarım Yazılımları

Yazılım Çözümleri Elektrik Motor Tasarım Yazılımları Yazılım Çözümleri Elektrik Motor Tasarım Yazılımları 1 SPEED Yazılımın Özellikleri SPEED, elektrik motor ve generatörlerinin tasarımı ve analizinde kullanılan manyetik eşdeğer devre tabanlı, hızlı, güvenilir

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

ZAMAN SERİSİ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANAN DESTEK VEKTÖR MAKİNALAR TABANLI ARIZA SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI

ZAMAN SERİSİ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANAN DESTEK VEKTÖR MAKİNALAR TABANLI ARIZA SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI ZAMAN SERİSİ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANAN DESTEK VEKTÖR MAKİNALAR TABANL ARZA SNFLANDRMA ALGORİTMAS Suna YLDRM 1 Erhan AKN İlhan AYDN 3 Mehmet KARAKÖSE 4 1,, 3, 4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendislik

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Buna göre bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için; Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.) İletken manyetik alan

Detaylı

DEVELOPİNG A MATLAB/GUI BASED FAULT CALCULATION INTERFACE USING SYMMETRICAL COMPONENTS METHOD

DEVELOPİNG A MATLAB/GUI BASED FAULT CALCULATION INTERFACE USING SYMMETRICAL COMPONENTS METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (ATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye SİMETRİLİ BİLEŞENLER METODU KULLANLARAK MATLAB/GU TABANL BİR ARZA HESAB ARAYÜZÜ GELİŞTİRME DEELOPİNG A MATLAB/GU BASED

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

Rüzgar türbinlerinde mekanik dengesizlik arızalarının elektriksel ölçümlerden tespit edilmesi

Rüzgar türbinlerinde mekanik dengesizlik arızalarının elektriksel ölçümlerden tespit edilmesi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:3 (2016) 687-694 Rüzgar türbinlerinde mekanik dengesizlik arızalarının elektriksel ölçümlerden tespit edilmesi Mehmet Bayrak

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ Bölüm 1: ENERJİ SİSTEMLERİNDE KISA DEVRE OLAYLARI... 3 1.1. Kısa Devre Hesaplarında İzlenen Genel Yol... 5 1.2. Birime İndirgenmiş Genlikler Sistemi (

Detaylı

PWM İnvertörden Beslenen Asenkron Motorların Stator Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri

PWM İnvertörden Beslenen Asenkron Motorların Stator Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: s.13-18, 008 Vol: 11 No: pp.13-18, 008 PWM İnvertörden Beslenen Asenkron Motorların Stator Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Yılmaz KORKMAZ

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

Matris Konverter Beslemeli Self Kontrollü Senkron Motorda Amortisör Sargı Etkileri

Matris Konverter Beslemeli Self Kontrollü Senkron Motorda Amortisör Sargı Etkileri Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 8 (), 33-39, 016 8 (), 33-39, 016 Matris Konverter Beslemeli Self Kontrollü Senkron Motorda Amortisör Sargı Etkileri Özet Abuzer ÇALIŞKAN,

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dı

Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dı Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dışına Takılan Bir Bobinle Belirlenmesi Determination of Number of Rotor Slots of an Induction Machine Using an External Search Coil Ozan Keysan 1, H. Bülent Ertan

Detaylı

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

Rulman Titreşim Analizi ile Bölgesel Hataların İncelenmesi

Rulman Titreşim Analizi ile Bölgesel Hataların İncelenmesi TOK'07 Bildiriler Kitab stanbul, 5-7 Eylül 2007 Rulman Titreşim Analizi ile Bölgesel Hataların İncelenmesi Cüneyt Aliustaoğlu 1, Hasan Ocak 2, H. Metin Ertunç 3 1,2,3 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Kocaeli

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI ALTERNATİF AKIM ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Belirli üreteçler sürekli kutup değiştiren elektrik enerjisi üretirler. (Örnek: Döner elektromekanik jeneratörler) Voltajın zamana bağlı olarak sürekli yön değiştirmesi

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ

ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ Özgür Salih Mutlu Eyüp Akpınar Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir. Sadeleştirilmiş bir şebeke şeması ; bir sabit AC güç kaynağını, bir anahtarı, anahtarın üstündeki empedansı temsil eden Zsc yi ve bir yük empedansı Zs i kapsar. (Şekil 10.1) Gerçek bir sistemde, kaynak

Detaylı

mikroc Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları / Dr. Serkan DİŞLİTAŞ

mikroc Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları / Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 12. Motor Kontrolü Motorlar, elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektromekanik sistemlerdir. Motorlar temel olarak 2 kısımdan oluşur: Stator: Hareketsiz dış gövde kısmı Rotor: Stator içerisinde

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR ÜRÜN GÖSTERİMİ TEKNİK YENİLİK ANA KARAKTERİSTİĞİ Yüksek Verim ve Enerji Tasarrufu Küçük Boyutlu ve Daha Düşük Bir Kütle Yüksek Performans Yüksek Sorumluluk Güçlü Yapı Kontrolü

Detaylı

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1 ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri Kısa devre rotorlu asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatöre benzediklerinden kalkış anında normal akımlarının

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ

NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 4, 745-753, 29 Vol 24, No 4, 745-753, 29 NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE ve Erhan

Detaylı

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc KTÜ, Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik aboratuarı. Giriş EZONNS DEVEEİ Bir kondansatöre bir selften oluşan devrelere rezonans devresi denir. Bu devre tipinde selfin manyetik enerisi periyodik

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı