D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: tarihli 51 nci Birleşimden tarihli 72 nci Birleşime kadar T. B. M. M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M."

Transkript

1 D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: tarihli 51 nci Birleşimden tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası

2

3 Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Millet-* vekili Süleyman Demirel'in görevlendirilmiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezlkeresi. (3/356) 170 Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/344) 4 Balkanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulunan C. Senatosu Üyesi Sa'di Irmak'ın, Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını bildirdiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/349) 36 Başbakan Süleyman Demirerin teklifi üzerine; yeniden üç adet Devlet Bakanlığı teşkili, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının «Köy İşleri Bakanlığı» olarak isimlendirilmesi' ve Bakanlar Kuruluna seçilen zevatın atandıklarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/369) 255: Başbakan Süleyman Demirel tarafından 257 kurulan Bakanlar Kurulu hakkın'da Anayasanın 103 ncü maddesi uyarınca güven oylaması. 452: 456,457:460 Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 33*4:431 Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması.! 309 Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'na Devlet Bakanı Muslin Fer'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/357) 170>: 171 Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı Halûk Cillov'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/341) 4 Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara' ya Devlet Bakanı Mehmet ÖZgüneş'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/368) 255 Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/350) 36 Yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Nermin Neftçi'ye Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/342) 4 ÇEŞITLİ İŞLER Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyeliğine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste (5/27) Yasama Meclislerinin Dış Münasebet lerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Ka- nunun 1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci j maddesinde söz konusu edilen ve 1 nci madde 476 : hükümleri uyarınca, Siyasî Parti Gruplarınca i aday olarak gösterilen Kuzey Atlantik AsSambl leşi Türk Grupu üyelerine ait liste (5/25) 144

4 _ 4 DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname»' nin görüşülmesine dair Danışma Kurulu önergesi. 38 Başkanlık Divanında boşalan bir İdareci Üyelik için, görev yeri dağıtımı konusunda, Danışma Kurulu önerisi. 485:492 Hükümet programının görüşülmesine ilişkin esaslar hakkında Danışma Kurulu önerisi. 257:267,299:300 Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına 4. 3, tarihleri arasında ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 5:6 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi ile Danışma Kurulu görüşü (4/39) 251, 503:518,519,522 DIŞ SEÇİMLER Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karına Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) 145: :231,300,476:477 KANUNLAR No. Cilt 1869 Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5953 Sayılı Kanuna Ek Kanun , 60: Kadroları il Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkındaki Kanun : 111,213: ^ Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna iki Ek Madde 1872 Ünönü Üniversitesi Kanunu , 515: , : 224 No. Cilt 1873 Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun : 233,234:238,322,342,348:351,366,393,398: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 6 3, Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kalırılması ve Bu Kanuna Bir Ek : 645 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun , 64:67

5 No. Cilt sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 6 269, : Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım. Bankası Kurulması ile ilgili Yetki Kanunu : 522, :13, 95:97,417:424,440,501: Türkiye Cumhuriyeti İle Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun : ,31, 58,61,93,111,141:144,196,233,274: Türkiye Cumhuriyeti İle Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Suçluların Geriverilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 547,586: ,32, 70:73,93,111,153:156,196,233,266: Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Kırallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 547,586: ,32, 70:73,93,111,153:156,196,233,261: Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun No. Cilt 7 539: ,31, 38:41,93,111,121:124,196,233,250: Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 544: ,32, 74:77,93,111,157:160,196,233,286: Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun : ,31, 34:37,93,111,117:120,196,233,246: Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 545,547,594: ,32, 78:81,93,111,161,164,196,233,290: Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun : 544,547,582: ,31: 32,66:69,93,111,149:152,196,233,282: Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun , 547,570: ,31, 54:57,93,111,137:140,196,233,270:273

6 _ 6 No. Cilt 1887 Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun : 542,547,566: ,31, 50:53,93,111,133:136,196,233,262: «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül : 541,547,558: ,31, 42:45,93,111,125:127,196,233,254: «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 Tarihli Tokyo Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ,' 547,562: ,31, 46:49,93,111,129:131,196,233,258:261 No. Cilt Gün ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa Ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun , 61: Haziran 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 58 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun , 64,197: : Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 6 36, : 31,93:94,111,165:168,197,233:234,294:297 KARARLAR /6 Esas Numaralı Dosyayı İncelemekle Görevli Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin : Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair : 323,334:431,452:456,457: Milletvekili Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin , 503:518,519:522 KOMİSYON BÜLTENİ Millet Meclisi 4 ncü dönem 2 nci toplantı yılı (13 Temmuz Şubat) 1975) ko- I misyonlar bülteni 327 MECLÎS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve sorunlarının kimler olduğunun saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 308,332:334 Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu

7 yüzden olmuş ve olmatka devam eden olaylar ve alınan tedbirlerin tespiti amaciyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 229 Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amaciyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 229:230 Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/9) 228:229 îçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 " arkadaşının, tçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 251,254 Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün 7 tutumunu saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün.102 ve H)3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 251,254:255 Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/6, 3/355) 144:145 Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amaciyle kurulan Aratşırma Komisyonuna üye seçimi. (10/15) 230 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arkadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/22) 308,331:332 ÖNERGELER Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' in, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci madesinin (D) ve (E) fıkralarıyle 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/344, 4/60) 145 Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın Başkanlık Divanı üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/63) 547 Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, milletvekilliğinden istifa ettiğine dair önergesi (4/61) sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun tasarısının, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi hakkında İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in önergesi (1/209, 4/59) 37:38 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi (4/39) 503:518,519,522 RAPORLAR )RI Adalet Komisyonu raporlan 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (1/140, 2/213) 62: 63,201,492:502 İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 arkadaşının 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (2/198) 503,549:556 İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırh'nın ve İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkada-

8 8 sının, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi dolayısiyle 100 ncü madesi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri hakkında (2/71, 2/72) 492,549 Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının affına dair Kanun teklifi hakkında (2/212) 503,556:560 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 arkadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Kanun tekliflerine dair raporu (2/202, 2/195) 503,560:569, Anayasa Komisyonu raporu Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesine dair (4/39) 251,503:518,519,522 Bütçe Karma Komisyonu raporu İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkında (2/239) 59,60:61 Dışişleri Komisyonları raporları Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 34,67,334,440:443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sövyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj inşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına dair (1/6) 251 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmes'ine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı hakkında (1/64) 298 Türkiye - Tunus Dostluk Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/204) 33,67,334,432:435 Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısına dair (1/207) 33,67,334,436: Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına dair (1/255) 34,67,334,444:447 İçişleri Komisyonu raporu Uşak eski Milletvekili Fafhri Uğrasızoğlu'nun, 2'î tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (2/1) 549,503 Karma Komisyon raporu (Anayasa - Adalet) Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyel'ik için yapılacak seçime dair (3/173) 145: 146,230:231,300,476:477 Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu Millet Meclisi, Cumihur'başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1973 malî yılı Kesinhesap cetveline dair (5/24) 452,485 Millî Savunma Komisyonu raporları 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31! tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci maddeleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir ma'dde eklenmesi -hakkında kanun tasarısına dair (1/178) 63: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması Ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/179) 35,64: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerin'in değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/177) 57:59 14, günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a' gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 167

9 I Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve * I bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hak verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun kında kanun tasarısı'na dair (1/179) 35,64: 67 bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun I 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Pertasarısına dair (1/257) 240 I sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril - 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı As- I mesi hakkında kanun tasarısı'na dair (1/177) kerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine 57:59 ilişkin kanun tasarısı'na dair (1/235) I günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 33,64 gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensupları- Plan Komisyonu Raporları I nınaylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve bir- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I ligin başka giderleri hakkında kanunun birinci I maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde ka- I rarnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında I I geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 167 I 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci (1/148) 34,38:57,177:196 I maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile I dair (1/135) 62,201 Muhasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı I Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında j Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte kanun tasarısı'na dair (1/189) 33,61:62 I Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı I Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 1475 Sayılı tş Kanununun 14 ve 26 nci I Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında (1/64) maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendi- I nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve I 298 istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin ki- I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılma- Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti I sına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve I Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 2 arkadaşının, 1475 sayılı îş Kanununun 14 I Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konuncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme- I sunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylansine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, I masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin Tasarısı'na dair (1/6) 251 değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında I - Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki- (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 62,201 I lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileşti- Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü- I rilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gereyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek- I lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi I verilmesi hakkındaki 6101 sayılı Kanunun bazı lenmesi hakkında kanun teklifine dair (2/228) I maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı'na 57,196 dair (1/257) sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tarih ve 1323 sayılı gün ve 257 sayılı Er ve Er- I baş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci maddeleriyle Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci mad- I delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin hakkında (1/49) 59:60 değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir madde tarihli ve 1589 sayılı Kanunun eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan (1/178) 63:64 \ I tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmün-

10 10 de Kararname ile tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında (1/52) 251 Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin kı- dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal',n, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 62, sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/135) 62,201 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın Başkanlık Divanı üyeliğinden çekilmesi (4/62) 547 UrSa Milletvekili Necati Aksoy'un milletvekilliğinden istifası (4/61) 476 İzinler Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu' na izin verilmesi (3/360) 171 İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a izin verilmesi (3/3.60) 171 Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil'e izin verilmesi (3/367) 244 Ödenekler Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a ödeneğinin verilmesi (3/361) 171 Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil'e ödeneğinin verilmesi (3/366) 244:245 Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 229:230 Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/9) 228:229 Komisyondaki açık üyeliklere seçim. 5 Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu Üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı' nm bu görevden istifası ile boşalan üyeliğe Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un seçilmesi (5/29) 547 Plan Komisyonuna üye seçimi Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/15) 230 Seçimler Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyeliklerine, üye seçimi. (2/28) 485 Başkanlık Divanında boşalmış bulunan bir Başkanvekilliği üye seçimi 548 Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alman tedbirlerin tespiti amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 229 Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Yasama dokunulmazlıkları Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın yasama dokunulmazlığı (1/346) 34 Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, yasama dokunulmazlığı (3/373) 462 Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in yasama dokunulmazlığı (3/348) 35 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun yasama dokunulmazlığı (3/372) 462 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in yasama dokunulmazlığı (3/374) 462

11 İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/386) 573 Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/376) Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in yasama dokunulmazlığı (3/345) 34 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı (3/371) 462 SORULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ Adalet Bakanından İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/179) İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) Sivas Milletvekili Muştama Timisi'nin, Televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı di zi filminde geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) 573 Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 298 Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/188) 573 B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Adalet Bakanından Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Aydınlık Dergisi ve TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı (7/440) 133:135 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, parti yasaklarına aykırı hareket eden siyasî partilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı (7/435) 130:131 Başbakandan Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, pamukların maliyet fiyatının altında devredileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/500) 462 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 27 Mayıs 1960 devriminde Başbakanlık kasasından çıkan eşya ve paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/499) 462 Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/452) 3 Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Nakliye araçları ithalâtı için Teşvik Tedbirlerinden yararlanan firmaya kredi sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/484) 308 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ilinin yatırım programlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/448) Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında Hükümetin düşüncelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/506) 277: Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan' in, C. H. P. Genel Başkanının yurt dışı gezileriyle ilgili TRT yayınlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/460) 35: 291:292 Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, TRT Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/430) 162:163 Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş' in Hükümet programı görüşmeleri sırasında Millet Meclisinde yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/503) 474 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun Avustralya'da çalışan işçilerimizin sosyal haklarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/374) 159:162

12 12 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, bakanlıklar ve kurumlara verilen 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/475) 240 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atamalar \\e Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/523) 573 Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Pancar bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/451) 3 Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' in.gümüşhane ilinin televizyon yayın sahasına alınmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/420) 124:125 Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/426) 126:127 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Hükümete güvenoyu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/502) 462, 474 Hatay Milletvekili Sabahattin Adah'nın, Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yapacağı askerî yardıma ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/463) 35,292:293 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, TÖB - DER toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/454) 3 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Beyoğlu Ağacami imam ve müezzin lojmanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/461) 35 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3974 yılı yatak sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/462) 35 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Üniversitesindeki olaylara ilişkin sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/388) 104 İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, İstanbul Fen Fakültesi ve site yurdunda meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/520) 573 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/479) 298 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in Harp Okullarında askerlik mesleği dışında okutulan derslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/492) 330 Manisa Milletvekii M. Gündüz Sevilgen'in, resmî ve özel sektörde sakat ve malul olarak çalışanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/494) 330 Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczanelerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/342) 80:81 Bayındırlık Bakanından Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak' in yazılı cevabı (7/467) 140,464:470 Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, geri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım programına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/400) 24 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu inşaatı nedeniyle istimlâk edilen taşınmaz mallara ödenen para miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/351) 84:85 Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trabzon Liman ve altyatırımlarının genişletilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/424) 150:153 Çalışma Bakanından Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, tarım iş yasasıyle ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in yazılı cevabı (7/438) 131:132 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Bakanlık İş Güvenliği Müfettişine ilişkin Çalışma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/516) 541 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İskenderun Demir Çelik tesisleri inşaatının yapımında hayatını kaybeden işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in yazılı cevabı. (7/356) 268:269

13 13 - Devlet Bakanlarından Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/443) 270:276 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili ve ilçelerindeki imam kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/444) 270:276 Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanı k'ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcısı) yazılı soru önergesi. (7/505) 481 tçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, «Aydınlık» dergisinde yayınlanan bildiride adı geçen kişilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/377) 90:91 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/478) 251 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Türkiye'de Mason ve Siyonist teşkilâtına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/394) 21:22 Dışişleri Bakanından Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, A. B. D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hartmann ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/515) 541 Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'ın, Kıbrıs Rum bölgesinde yaşayan suydaşlanmıza ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı. (7/336) 7:8 Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, bazı yabancı memleketler cezaevlerindeki Türk uyruklu kişilerin sayısı ve işledikleri suçlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı. (7/307) 68:69 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/521) 573 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/466) 140, 576:581 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ilinde 1974 yılında gerçekleştirilen köy elektrifikasyonu programına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın, yazılı cevabı. (7/355) 11:13 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ilinde etüdü yapılıp 1975 yılı programına alınan baraj, yeraltı suları ve taşkınlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/344) 81:84 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/413) 207:214 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan' in, Ankara Belediyesince havagazı ücretlerine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/354) 85:86 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, Eskişehir Kırka Boraks İşletmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/495) 452 Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' in, Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür ovasının sulanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/30) 6:7 Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, İstanbul ve Ankara şehirlerinde satılan linyit kömürlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/341) 8:10 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Tahtaköprü Barajına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/436) 269:270 İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İstanbul elektrik şebekesi ve tevsiî projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/404) 113:115

14 14 İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, İzmir - Torbalı ilçesindeki demir madeni yatağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/362) 14:15 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Kars ilinde elektrik getirilen ve programa alınan köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/417) 214:217 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/457) 288:291 Gençlik ve Spor Bakanından İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, Dernekler Kanununa göre kapanan spor kulüplerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun yazılı cevabı (7/439) 133 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, Adana'da selden zarar gören çiftçilere ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından yazılı soru önergesi. (7/524) 573 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Çukurova'daki beyaz sinekle ilgili tedbirlere ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/522) 573 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez man'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Reşat Aktan'ın yazılı cevabı. (7/465) 140,293: 294 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, beyaz sinekle mücadele için piyasaya sürülen bir ilâca ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı.' (7/432) 128:129 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, memleketimizin yıllık traktör ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/490). 380,537: 538 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, suni gübre ve ziraî mücadele ilâçlarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı (7/428) 127:128 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, traktör ithaline ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı. (7/429) 26:27 Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, Tekirdağ çiftçisinin ilâç ihtiyacına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öergesi (7/518) 573 Gümrük ve Tekel Bakanından Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale bölgesinde tütün baş fiyatına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi (7/497) 452 îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tarsus yöresinde dağıtılan topraklı tuza ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in, yazılı cevabı. (7/373) 159 Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı (7/423) 125:126 Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trabzon Gümrüğündeki bina ve personel kıyafetsizliğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı (7/425) 21:218 İçişleri Bakanından Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık olağan Genel Kurul çalışmalarındaki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/483) 536:537 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık olağan Genel Kurul çalışmalarındaki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/483) 308 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, Amasya Öğretmen Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/517) 573 Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Elmalı ilçesi Gölova bucağı Muhtarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/473) 240,527 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'ın, Germencik ilçesi Jandarma Birlik Komutanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/383) 95:96

15 15 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'ın Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/382) 95,203 Balıkesir Milletvekili Behran Eker'in, Balıkesir Özel idare binası üzerindeki lojmanlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/398) 22:24 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin Türkiye'ye gelen Amerikan narkotik uzmanı ve arkadaşlarının tetkiklerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in, yazılı cevabı (7/411) 149:150 Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum - Tortum ilçesine bağlı Uzundere bucağı Nüfus Memurluğunun merkeze nakline ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/468) 167,295 Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' nın, Erzurum - Horasan ilçesinde yakalanamayan bir suçluya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/469) 221,525:526 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, yükseköğretim kurumları ve yurtlarındaki öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/363) 15:16 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/397) 112:113 içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, TÖB - DER toplantılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/454) 235:236 İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist ve Mason derneklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/395) 22 İstanbul Milletvekili Metanet Emin Sungur'un, köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin' in yazılı cevabı (7/407) 115:117 İstan'bul Milletvekili Reşit Ülker''in, Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek 1 Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevaibı (7/389) 105 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımın miktarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevata (7/477) 251,535 İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, İzmir eski Belediye Başkanı hakkında açılan tahkikata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mm kadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/458) 34,247 İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Güvenlik Kuvvetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/416) 124 Kastamonu Milletvekili Metildi Keskin' in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/409) 25 Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' ün, İzmir Milletvkeili Yüksel Çakmur'ım, belediye bütçesinden bastırdığı kitap ve broşürlere ilişkin İçişleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/496) 452 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' in, Tescili yapılmış talebe cemiyetleri ile bunların birlik, deferasyon ve üst kuruluşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/493) 330 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Türkiye'de yurt dışında irtibatı olan cemiyet, kulüp ve benzeri kuruluşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/491) 330 Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli" nin, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Büvet köyündeki bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/410) 119 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, İstanbul'da meydana gelen bir zabıta olayı ile ilgili sorumluların tutumlarına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzihan Asiltürk'ün yazılı cevâbı (7/480) 535:536 İmar ve İskân Bakanından Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, eski İmar ve İskân Bakanının yaptığı tayinlefo iliş'kin sorusu ve İınar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/317) 69:80

16 16 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sami şeridinin düzene sokulması amacıyle alınması gerkli tedbirlere ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/403) 205:207 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Tekirdağ bölgesindeki ayçiçeği estrasyon tesislerinin inşasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/427) 232:233 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antalya And - Birlik Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/419) 574:576 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazılı som önergesi (7/471) 221 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili Topralksu ve Yol Su Elektrik yatırımlarına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/447) 276:277 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, eski Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının yaptığı tayinlere ilişkin sorusu ve Köy İşler? ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı Aydınoğlu' nun, yazılı cevabı (7/312) 146:148 Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesine ilâve edilen ek yatırım programlan ödeneklerine ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/401) 204:205 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel'de kurulan İç'ko - Birlik ve İçel Erdemli Merkez Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine kredi miktarı ve tevziine ilişkin Ticaret, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/327) 231:232 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukurova'da pamuk üreticilerine uygulanan taban fiyat politikasının amacından saptırıldığına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/372) 16:17 Maliye Bakanından Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 1974 yılı Bütçesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/456) 34,302 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın yurt dışından ithal edilen otomobiller ile ilgili gazete haberlerine adının karşıtığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/384) 203:204 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, T. C. Emekli Sandığının yatırımları ile iştirakçilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/369) 088:90 İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İstanbul - Bakırköy Emlâk Vergi Dairesinin yeni bir binaya taşınmasındaki Hazine zararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy' un yazılı cevabı (7/375) 201:203 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin yıl Bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/457) 34 Millet Meclisi Başkanından Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Millet Meclisi personeline ve bazı satınalmalara ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/367) 87:88 Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Parlamento binasında C. H. P. ve A. P. gruplarına ve Genel Başkanlarına tahsis edilen odalara ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/470) 221,302:303 Millî Eğitim Bakanından Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan' in, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/459) 34,237

17 Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antalya Lisesinde dağıtılan bazı kitaplara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu' nun yazılı cevabı (7/418) 245:546 Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz'ın, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoflu'nun yazılı cevabı. (7/385) 17:20 Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsündeki olaylara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/476) 240,470 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili ve ilçelerindeki okullara yapılan yatırım programlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/445) 135:136 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/464) 140,463:464 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, öğretmenlerin derece ve kadro durumları ile terfihlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/474) 240,527:534 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Çanakkale'nin Gökçeada Atatürk îlköğretmen Okulundaki rozet yasağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/481) 298,470:471 tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel'in, Erdemli ilçesi lisesinin Türkçe öğretmenine ilişkin sorusu ve Başbakan adına Milllî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/381) 94:95 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/455) 34,236:237 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/389) 20:21 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' in, orta dereceli okulların Sosyal Bilimler dalında görev alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî EŞitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/489) 330, Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu' nun, İstanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen kişiye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/422) 25:26 Millî Savunma Bakanından İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un askerlik görevini yapıp yapmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/488) 330 Orman Bakanından Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' nin, Devlet ormanları içindeki su ürünleriyle ilgili yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Fikret Saatçioğlu'nun yazılı cevabı. (7/441) 233:234 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/472) 221,327 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel - Anamur ilçesinde yapılan hastanenin hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/453) 3,156 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul ilinin çöp problemine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/406) 148:149 Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczanelerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/34fe) 80:81 : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, hastanelerde çalışan laborantların intibaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/365) 86:87 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, İstanbul'da meydana gelen bir zabıta olayı ile ilgili sorumluların tutumlarına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından yazılı soru önergesi (7/480) 298

18 Sanayi ve Teknoloji Bakanından Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Sümerbank Satış Mağazası açılmasına ve Bolu Sümerlit Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gülhan'ın yazılı cevabı. (7/443) 163:164 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale'de çimento fabrikası kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı. (7/442) 234:235 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan projelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/412) 120:112 Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, pancar bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/451) 246:247 izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şeker üretim ve tüketimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/450) 3 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şeker üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın. yazılı cevabı (7/450) 154:156 Sosyal Güvenlik Bakanından Balikesir Milletvekili Necati Cebe'nin, işçi emekli aylıklarıyle ilgili çalışmalar ile Bağ - Kur üyelerine ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin yazılı cevabı (7/437) 131 Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/504) 471 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, sağlık hizmeti gören büro ve poliklinik işçilerinin, hizmet zammı alan diğer personelden ayrı tutulmamasına ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide'nin yazılı cevabı (7/390) 105: İ Ticaret Bakanından Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, peynir üretim ve tüketimine İlişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halûk Cillov'un yazılı cevabı (7/408) 117:119 Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' nun, Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği eski Genel Müdürüne ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/519) 573 I İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunca alındığı gazetelerde yazılı karara ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/482) 308 Turizim ve Tanıtma Bakanından Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakanlık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) 541 Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan «Turkey 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) 462 Ulaştırma Bakanından Afyon Karahisar Milletvekili Mete ' Tan'ın, T. C. Devlet Demiryolları memurlarının özlük haklarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/414) 121:124 Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ' cevabı. (7/386) 96:103 j Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Baka,- I nından yazılı soru önergesi. (7/513) 541 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungür'un, İzmir - İstanbul seferini yapan F-28 Bursa yolcu uçağının düşme sebepleri ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/378) 91:94 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, taşıt I ücretlerinin indirilmesine ilişkin Ulaştırma Ba- I kanından yazılı soru önergesi. (7/501) 462

19 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı personeline ve uçak kazalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/391) 106: Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'm, Türk Hava Yolları Roterdam Genel Satış Acentasının teftişine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/431) 301: TASARILAR tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanununa Ek Kanun tasarısı (1/267) sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1/148) 172:196 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değitşirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/189) 33,61: sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/192) sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında Kanuna Ek Kanun tasarısı (1/279) sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/136) 62,201 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/140) 62:63,201,492:502 Bütçe uygulama kanunu tasarısı (3/343) sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa " tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/178) 63: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/179) 35,64: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/177) 57: tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı (3/351) 36 İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/274) 251 Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/273) 251 Malî Uygulama Kanunu tasarısı (1/266) 3 Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Bağlı, Kara, Deniz ve Hava Ordusu Mensupları için Listelere ikişer Kalem Teçhizat Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/281) tarih ve 2615 sayılı Askerî Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/272) 35, günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkında Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 1/199) tarih ve 1468 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/280) Temmuz 1967 tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (1/283) 541 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/277) 251

20 20 Posta Biriktirme Sandığı Kanunu tasarısı (1/272) sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci maddesinin eğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/135) 62,201 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/270) 34 Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/239) 34,67,199:200,334,440:443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan «Gelir ve Servet Vergilerine Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma» nın ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun tasarısı (1/271) 34 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı (1/268) 33 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/6) 251 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/64) 298 Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/204) 33,67,198:199,334,432:435 Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası Kanunu tasarısı (3/352) 36 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet- kişi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/257) 240 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (1/284) 541 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/278) 251 Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı (1/207) 33,67,179,334,436: sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun tasarısı (1/282) tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/276) Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı (1/235) 33,64, Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/255) 34,67,200:201,334, 444: tarihli ve 1235 sayılı iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek Kanun tasarısı (1/269) 34,36: tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/52) 140, gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/49) 59: sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun tasarısı (1/209) 37:38

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 82 NCİ BİRLEŞİM 17. 3. 1993 Çarşamba Saat : 13.00 ı BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER m 5 GENEL GÖRÜŞME

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Millet Meclisi GÜNDEMİ

Millet Meclisi GÜNDEMİ 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER Millet Meclisi GÜNDEMİ 99 NCU BİRLEŞİM 11 s 5. 1976 Sah Saat : 15.00 1. Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının,

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ILLET o o KOMISYONLAR KÜLT I. 27 Temmuz 1993 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 27 Ocak 1994 komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler

ILLET o o KOMISYONLAR KÜLT I. 27 Temmuz 1993 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 27 Ocak 1994 komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler 0 0 0 0 ILLET o o KOMISYONLAR KÜLT I 27 Temmuz 1993 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 27 Ocak 1994 komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler 199 4 19 UNCU DÖNEM BAŞINDAN 27 OCAK 1994 TARİHÎNE

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı