D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: tarihli 51 nci Birleşimden tarihli 72 nci Birleşime kadar T. B. M. M.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M."

Transkript

1 D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: tarihli 51 nci Birleşimden tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası

2

3 Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Millet-* vekili Süleyman Demirel'in görevlendirilmiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezlkeresi. (3/356) 170 Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/344) 4 Balkanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulunan C. Senatosu Üyesi Sa'di Irmak'ın, Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını bildirdiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/349) 36 Başbakan Süleyman Demirerin teklifi üzerine; yeniden üç adet Devlet Bakanlığı teşkili, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının «Köy İşleri Bakanlığı» olarak isimlendirilmesi' ve Bakanlar Kuruluna seçilen zevatın atandıklarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/369) 255: Başbakan Süleyman Demirel tarafından 257 kurulan Bakanlar Kurulu hakkın'da Anayasanın 103 ncü maddesi uyarınca güven oylaması. 452: 456,457:460 Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 33*4:431 Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması.! 309 Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'na Devlet Bakanı Muslin Fer'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/357) 170>: 171 Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı Halûk Cillov'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/341) 4 Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara' ya Devlet Bakanı Mehmet ÖZgüneş'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/368) 255 Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/350) 36 Yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Nermin Neftçi'ye Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/342) 4 ÇEŞITLİ İŞLER Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyeliğine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste (5/27) Yasama Meclislerinin Dış Münasebet lerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Ka- nunun 1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci j maddesinde söz konusu edilen ve 1 nci madde 476 : hükümleri uyarınca, Siyasî Parti Gruplarınca i aday olarak gösterilen Kuzey Atlantik AsSambl leşi Türk Grupu üyelerine ait liste (5/25) 144

4 _ 4 DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname»' nin görüşülmesine dair Danışma Kurulu önergesi. 38 Başkanlık Divanında boşalan bir İdareci Üyelik için, görev yeri dağıtımı konusunda, Danışma Kurulu önerisi. 485:492 Hükümet programının görüşülmesine ilişkin esaslar hakkında Danışma Kurulu önerisi. 257:267,299:300 Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına 4. 3, tarihleri arasında ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 5:6 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi ile Danışma Kurulu görüşü (4/39) 251, 503:518,519,522 DIŞ SEÇİMLER Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karına Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) 145: :231,300,476:477 KANUNLAR No. Cilt 1869 Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5953 Sayılı Kanuna Ek Kanun , 60: Kadroları il Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkındaki Kanun : 111,213: ^ Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna iki Ek Madde 1872 Ünönü Üniversitesi Kanunu , 515: , : 224 No. Cilt 1873 Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun : 233,234:238,322,342,348:351,366,393,398: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 6 3, Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kalırılması ve Bu Kanuna Bir Ek : 645 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun , 64:67

5 No. Cilt sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 6 269, : Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım. Bankası Kurulması ile ilgili Yetki Kanunu : 522, :13, 95:97,417:424,440,501: Türkiye Cumhuriyeti İle Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun : ,31, 58,61,93,111,141:144,196,233,274: Türkiye Cumhuriyeti İle Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Suçluların Geriverilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 547,586: ,32, 70:73,93,111,153:156,196,233,266: Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Kırallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 547,586: ,32, 70:73,93,111,153:156,196,233,261: Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun No. Cilt 7 539: ,31, 38:41,93,111,121:124,196,233,250: Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 544: ,32, 74:77,93,111,157:160,196,233,286: Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun : ,31, 34:37,93,111,117:120,196,233,246: Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun , 545,547,594: ,32, 78:81,93,111,161,164,196,233,290: Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun : 544,547,582: ,31: 32,66:69,93,111,149:152,196,233,282: Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun , 547,570: ,31, 54:57,93,111,137:140,196,233,270:273

6 _ 6 No. Cilt 1887 Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun : 542,547,566: ,31, 50:53,93,111,133:136,196,233,262: «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül : 541,547,558: ,31, 42:45,93,111,125:127,196,233,254: «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 Tarihli Tokyo Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ,' 547,562: ,31, 46:49,93,111,129:131,196,233,258:261 No. Cilt Gün ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa Ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun , 61: Haziran 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 58 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun , 64,197: : Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 6 36, : 31,93:94,111,165:168,197,233:234,294:297 KARARLAR /6 Esas Numaralı Dosyayı İncelemekle Görevli Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin : Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair : 323,334:431,452:456,457: Milletvekili Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin , 503:518,519:522 KOMİSYON BÜLTENİ Millet Meclisi 4 ncü dönem 2 nci toplantı yılı (13 Temmuz Şubat) 1975) ko- I misyonlar bülteni 327 MECLÎS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve sorunlarının kimler olduğunun saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 308,332:334 Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu

7 yüzden olmuş ve olmatka devam eden olaylar ve alınan tedbirlerin tespiti amaciyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 229 Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amaciyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 229:230 Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/9) 228:229 îçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 " arkadaşının, tçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 251,254 Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün 7 tutumunu saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün.102 ve H)3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 251,254:255 Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/6, 3/355) 144:145 Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amaciyle kurulan Aratşırma Komisyonuna üye seçimi. (10/15) 230 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arkadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/22) 308,331:332 ÖNERGELER Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' in, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci madesinin (D) ve (E) fıkralarıyle 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/344, 4/60) 145 Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın Başkanlık Divanı üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/63) 547 Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, milletvekilliğinden istifa ettiğine dair önergesi (4/61) sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun tasarısının, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi hakkında İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in önergesi (1/209, 4/59) 37:38 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi (4/39) 503:518,519,522 RAPORLAR )RI Adalet Komisyonu raporlan 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (1/140, 2/213) 62: 63,201,492:502 İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 arkadaşının 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (2/198) 503,549:556 İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırh'nın ve İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkada-

8 8 sının, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi dolayısiyle 100 ncü madesi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri hakkında (2/71, 2/72) 492,549 Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının affına dair Kanun teklifi hakkında (2/212) 503,556:560 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 arkadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Kanun tekliflerine dair raporu (2/202, 2/195) 503,560:569, Anayasa Komisyonu raporu Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesine dair (4/39) 251,503:518,519,522 Bütçe Karma Komisyonu raporu İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkında (2/239) 59,60:61 Dışişleri Komisyonları raporları Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 34,67,334,440:443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sövyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj inşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına dair (1/6) 251 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmes'ine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı hakkında (1/64) 298 Türkiye - Tunus Dostluk Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/204) 33,67,334,432:435 Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısına dair (1/207) 33,67,334,436: Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına dair (1/255) 34,67,334,444:447 İçişleri Komisyonu raporu Uşak eski Milletvekili Fafhri Uğrasızoğlu'nun, 2'î tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında (2/1) 549,503 Karma Komisyon raporu (Anayasa - Adalet) Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyel'ik için yapılacak seçime dair (3/173) 145: 146,230:231,300,476:477 Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu Millet Meclisi, Cumihur'başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1973 malî yılı Kesinhesap cetveline dair (5/24) 452,485 Millî Savunma Komisyonu raporları 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31! tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci maddeleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir ma'dde eklenmesi -hakkında kanun tasarısına dair (1/178) 63: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması Ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/179) 35,64: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerin'in değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/177) 57:59 14, günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a' gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 167

9 I Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve * I bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hak verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun kında kanun tasarısı'na dair (1/179) 35,64: 67 bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun I 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Pertasarısına dair (1/257) 240 I sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril - 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı As- I mesi hakkında kanun tasarısı'na dair (1/177) kerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine 57:59 ilişkin kanun tasarısı'na dair (1/235) I günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 33,64 gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensupları- Plan Komisyonu Raporları I nınaylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve bir- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I ligin başka giderleri hakkında kanunun birinci I maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde ka- I rarnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında I I geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 167 I 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci (1/148) 34,38:57,177:196 I maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile I dair (1/135) 62,201 Muhasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı I Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında j Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte kanun tasarısı'na dair (1/189) 33,61:62 I Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı I Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 1475 Sayılı tş Kanununun 14 ve 26 nci I Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında (1/64) maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendi- I nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve I 298 istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin ki- I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılma- Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti I sına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve I Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 2 arkadaşının, 1475 sayılı îş Kanununun 14 I Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konuncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme- I sunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylansine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, I masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin Tasarısı'na dair (1/6) 251 değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında I - Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki- (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 62,201 I lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileşti- Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü- I rilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gereyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek- I lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi I verilmesi hakkındaki 6101 sayılı Kanunun bazı lenmesi hakkında kanun teklifine dair (2/228) I maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı'na 57,196 dair (1/257) sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tarih ve 1323 sayılı gün ve 257 sayılı Er ve Er- I baş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci maddeleriyle Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci mad- I delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin hakkında (1/49) 59:60 değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir madde tarihli ve 1589 sayılı Kanunun eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan (1/178) 63:64 \ I tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmün-

10 10 de Kararname ile tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında (1/52) 251 Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin kı- dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal',n, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 62, sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair (1/135) 62,201 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın Başkanlık Divanı üyeliğinden çekilmesi (4/62) 547 UrSa Milletvekili Necati Aksoy'un milletvekilliğinden istifası (4/61) 476 İzinler Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu' na izin verilmesi (3/360) 171 İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a izin verilmesi (3/3.60) 171 Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil'e izin verilmesi (3/367) 244 Ödenekler Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a ödeneğinin verilmesi (3/361) 171 Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil'e ödeneğinin verilmesi (3/366) 244:245 Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 229:230 Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/9) 228:229 Komisyondaki açık üyeliklere seçim. 5 Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu Üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı' nm bu görevden istifası ile boşalan üyeliğe Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un seçilmesi (5/29) 547 Plan Komisyonuna üye seçimi Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/15) 230 Seçimler Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyeliklerine, üye seçimi. (2/28) 485 Başkanlık Divanında boşalmış bulunan bir Başkanvekilliği üye seçimi 548 Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alman tedbirlerin tespiti amacıyle kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 229 Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Yasama dokunulmazlıkları Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın yasama dokunulmazlığı (1/346) 34 Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, yasama dokunulmazlığı (3/373) 462 Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in yasama dokunulmazlığı (3/348) 35 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun yasama dokunulmazlığı (3/372) 462 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in yasama dokunulmazlığı (3/374) 462

11 İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/386) 573 Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/376) Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in yasama dokunulmazlığı (3/345) 34 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı (3/371) 462 SORULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ Adalet Bakanından İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/179) İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) Sivas Milletvekili Muştama Timisi'nin, Televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı di zi filminde geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) 573 Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 298 Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/188) 573 B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Adalet Bakanından Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Aydınlık Dergisi ve TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı (7/440) 133:135 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, parti yasaklarına aykırı hareket eden siyasî partilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı (7/435) 130:131 Başbakandan Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, pamukların maliyet fiyatının altında devredileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/500) 462 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 27 Mayıs 1960 devriminde Başbakanlık kasasından çıkan eşya ve paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/499) 462 Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/452) 3 Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Nakliye araçları ithalâtı için Teşvik Tedbirlerinden yararlanan firmaya kredi sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/484) 308 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ilinin yatırım programlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/448) Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında Hükümetin düşüncelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/506) 277: Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan' in, C. H. P. Genel Başkanının yurt dışı gezileriyle ilgili TRT yayınlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/460) 35: 291:292 Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, TRT Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/430) 162:163 Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş' in Hükümet programı görüşmeleri sırasında Millet Meclisinde yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/503) 474 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun Avustralya'da çalışan işçilerimizin sosyal haklarına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/374) 159:162

12 12 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, bakanlıklar ve kurumlara verilen 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/475) 240 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atamalar \\e Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/523) 573 Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Pancar bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/451) 3 Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' in.gümüşhane ilinin televizyon yayın sahasına alınmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/420) 124:125 Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/426) 126:127 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Hükümete güvenoyu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/502) 462, 474 Hatay Milletvekili Sabahattin Adah'nın, Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yapacağı askerî yardıma ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/463) 35,292:293 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, TÖB - DER toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/454) 3 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Beyoğlu Ağacami imam ve müezzin lojmanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/461) 35 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3974 yılı yatak sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/462) 35 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Üniversitesindeki olaylara ilişkin sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/388) 104 İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, İstanbul Fen Fakültesi ve site yurdunda meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/520) 573 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/479) 298 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in Harp Okullarında askerlik mesleği dışında okutulan derslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/492) 330 Manisa Milletvekii M. Gündüz Sevilgen'in, resmî ve özel sektörde sakat ve malul olarak çalışanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/494) 330 Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczanelerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/342) 80:81 Bayındırlık Bakanından Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak' in yazılı cevabı (7/467) 140,464:470 Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, geri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım programına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/400) 24 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu inşaatı nedeniyle istimlâk edilen taşınmaz mallara ödenen para miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/351) 84:85 Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trabzon Liman ve altyatırımlarının genişletilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/424) 150:153 Çalışma Bakanından Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, tarım iş yasasıyle ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in yazılı cevabı (7/438) 131:132 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Bakanlık İş Güvenliği Müfettişine ilişkin Çalışma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/516) 541 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İskenderun Demir Çelik tesisleri inşaatının yapımında hayatını kaybeden işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in yazılı cevabı. (7/356) 268:269

13 13 - Devlet Bakanlarından Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/443) 270:276 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili ve ilçelerindeki imam kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/444) 270:276 Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanı k'ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcısı) yazılı soru önergesi. (7/505) 481 tçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, «Aydınlık» dergisinde yayınlanan bildiride adı geçen kişilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/377) 90:91 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/478) 251 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Türkiye'de Mason ve Siyonist teşkilâtına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/394) 21:22 Dışişleri Bakanından Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, A. B. D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hartmann ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/515) 541 Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'ın, Kıbrıs Rum bölgesinde yaşayan suydaşlanmıza ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı. (7/336) 7:8 Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, bazı yabancı memleketler cezaevlerindeki Türk uyruklu kişilerin sayısı ve işledikleri suçlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı. (7/307) 68:69 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/521) 573 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/466) 140, 576:581 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ilinde 1974 yılında gerçekleştirilen köy elektrifikasyonu programına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın, yazılı cevabı. (7/355) 11:13 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur ilinde etüdü yapılıp 1975 yılı programına alınan baraj, yeraltı suları ve taşkınlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/344) 81:84 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/413) 207:214 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan' in, Ankara Belediyesince havagazı ücretlerine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/354) 85:86 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' nun, Eskişehir Kırka Boraks İşletmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/495) 452 Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' in, Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür ovasının sulanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/30) 6:7 Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, İstanbul ve Ankara şehirlerinde satılan linyit kömürlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/341) 8:10 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Tahtaköprü Barajına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/436) 269:270 İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İstanbul elektrik şebekesi ve tevsiî projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/404) 113:115

14 14 İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, İzmir - Torbalı ilçesindeki demir madeni yatağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/362) 14:15 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Kars ilinde elektrik getirilen ve programa alınan köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/417) 214:217 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/457) 288:291 Gençlik ve Spor Bakanından İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, Dernekler Kanununa göre kapanan spor kulüplerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun yazılı cevabı (7/439) 133 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, Adana'da selden zarar gören çiftçilere ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından yazılı soru önergesi. (7/524) 573 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Çukurova'daki beyaz sinekle ilgili tedbirlere ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/522) 573 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez man'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Reşat Aktan'ın yazılı cevabı. (7/465) 140,293: 294 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, beyaz sinekle mücadele için piyasaya sürülen bir ilâca ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı.' (7/432) 128:129 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, memleketimizin yıllık traktör ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/490). 380,537: 538 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, suni gübre ve ziraî mücadele ilâçlarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı (7/428) 127:128 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, traktör ithaline ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı. (7/429) 26:27 Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, Tekirdağ çiftçisinin ilâç ihtiyacına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öergesi (7/518) 573 Gümrük ve Tekel Bakanından Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale bölgesinde tütün baş fiyatına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi (7/497) 452 îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tarsus yöresinde dağıtılan topraklı tuza ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in, yazılı cevabı. (7/373) 159 Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı (7/423) 125:126 Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trabzon Gümrüğündeki bina ve personel kıyafetsizliğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı (7/425) 21:218 İçişleri Bakanından Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık olağan Genel Kurul çalışmalarındaki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/483) 536:537 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık olağan Genel Kurul çalışmalarındaki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/483) 308 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, Amasya Öğretmen Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/517) 573 Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Elmalı ilçesi Gölova bucağı Muhtarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/473) 240,527 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'ın, Germencik ilçesi Jandarma Birlik Komutanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/383) 95:96

15 15 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'ın Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/382) 95,203 Balıkesir Milletvekili Behran Eker'in, Balıkesir Özel idare binası üzerindeki lojmanlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/398) 22:24 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin Türkiye'ye gelen Amerikan narkotik uzmanı ve arkadaşlarının tetkiklerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in, yazılı cevabı (7/411) 149:150 Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum - Tortum ilçesine bağlı Uzundere bucağı Nüfus Memurluğunun merkeze nakline ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/468) 167,295 Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' nın, Erzurum - Horasan ilçesinde yakalanamayan bir suçluya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/469) 221,525:526 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, yükseköğretim kurumları ve yurtlarındaki öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/363) 15:16 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/397) 112:113 içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, TÖB - DER toplantılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına içişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı. (7/454) 235:236 İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist ve Mason derneklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/395) 22 İstanbul Milletvekili Metanet Emin Sungur'un, köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin' in yazılı cevabı (7/407) 115:117 İstan'bul Milletvekili Reşit Ülker''in, Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek 1 Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevaibı (7/389) 105 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımın miktarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevata (7/477) 251,535 İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, İzmir eski Belediye Başkanı hakkında açılan tahkikata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mm kadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/458) 34,247 İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Güvenlik Kuvvetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/416) 124 Kastamonu Milletvekili Metildi Keskin' in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/409) 25 Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' ün, İzmir Milletvkeili Yüksel Çakmur'ım, belediye bütçesinden bastırdığı kitap ve broşürlere ilişkin İçişleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/496) 452 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' in, Tescili yapılmış talebe cemiyetleri ile bunların birlik, deferasyon ve üst kuruluşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/493) 330 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Türkiye'de yurt dışında irtibatı olan cemiyet, kulüp ve benzeri kuruluşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/491) 330 Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli" nin, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Büvet köyündeki bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mulkadder Oztekin'in yazılı cevabı (7/410) 119 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, İstanbul'da meydana gelen bir zabıta olayı ile ilgili sorumluların tutumlarına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzihan Asiltürk'ün yazılı cevâbı (7/480) 535:536 İmar ve İskân Bakanından Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, eski İmar ve İskân Bakanının yaptığı tayinlefo iliş'kin sorusu ve İınar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/317) 69:80

16 16 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sami şeridinin düzene sokulması amacıyle alınması gerkli tedbirlere ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/403) 205:207 Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Tekirdağ bölgesindeki ayçiçeği estrasyon tesislerinin inşasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/427) 232:233 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antalya And - Birlik Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/419) 574:576 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazılı som önergesi (7/471) 221 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili Topralksu ve Yol Su Elektrik yatırımlarına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/447) 276:277 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, eski Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının yaptığı tayinlere ilişkin sorusu ve Köy İşler? ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı Aydınoğlu' nun, yazılı cevabı (7/312) 146:148 Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesine ilâve edilen ek yatırım programlan ödeneklerine ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/401) 204:205 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel'de kurulan İç'ko - Birlik ve İçel Erdemli Merkez Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine kredi miktarı ve tevziine ilişkin Ticaret, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/327) 231:232 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukurova'da pamuk üreticilerine uygulanan taban fiyat politikasının amacından saptırıldığına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/372) 16:17 Maliye Bakanından Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 1974 yılı Bütçesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/456) 34,302 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın yurt dışından ithal edilen otomobiller ile ilgili gazete haberlerine adının karşıtığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/384) 203:204 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, T. C. Emekli Sandığının yatırımları ile iştirakçilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/369) 088:90 İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İstanbul - Bakırköy Emlâk Vergi Dairesinin yeni bir binaya taşınmasındaki Hazine zararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy' un yazılı cevabı (7/375) 201:203 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin yıl Bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/457) 34 Millet Meclisi Başkanından Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Millet Meclisi personeline ve bazı satınalmalara ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/367) 87:88 Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Parlamento binasında C. H. P. ve A. P. gruplarına ve Genel Başkanlarına tahsis edilen odalara ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/470) 221,302:303 Millî Eğitim Bakanından Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan' in, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/459) 34,237

17 Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antalya Lisesinde dağıtılan bazı kitaplara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu' nun yazılı cevabı (7/418) 245:546 Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz'ın, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoflu'nun yazılı cevabı. (7/385) 17:20 Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsündeki olaylara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/476) 240,470 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu ili ve ilçelerindeki okullara yapılan yatırım programlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/445) 135:136 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/464) 140,463:464 Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, öğretmenlerin derece ve kadro durumları ile terfihlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/474) 240,527:534 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Çanakkale'nin Gökçeada Atatürk îlköğretmen Okulundaki rozet yasağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/481) 298,470:471 tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel'in, Erdemli ilçesi lisesinin Türkçe öğretmenine ilişkin sorusu ve Başbakan adına Milllî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/381) 94:95 İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/455) 34,236:237 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek Okulundaki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/389) 20:21 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' in, orta dereceli okulların Sosyal Bilimler dalında görev alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî EŞitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/489) 330, Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu' nun, İstanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen kişiye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/422) 25:26 Millî Savunma Bakanından İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un askerlik görevini yapıp yapmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/488) 330 Orman Bakanından Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' nin, Devlet ormanları içindeki su ürünleriyle ilgili yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Fikret Saatçioğlu'nun yazılı cevabı. (7/441) 233:234 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/472) 221,327 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel - Anamur ilçesinde yapılan hastanenin hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/453) 3,156 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul ilinin çöp problemine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/406) 148:149 Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczanelerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/34fe) 80:81 : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, hastanelerde çalışan laborantların intibaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/365) 86:87 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, İstanbul'da meydana gelen bir zabıta olayı ile ilgili sorumluların tutumlarına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından yazılı soru önergesi (7/480) 298

18 Sanayi ve Teknoloji Bakanından Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Sümerbank Satış Mağazası açılmasına ve Bolu Sümerlit Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gülhan'ın yazılı cevabı. (7/443) 163:164 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, Çanakkale'de çimento fabrikası kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı. (7/442) 234:235 Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan projelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/412) 120:112 Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, pancar bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/451) 246:247 izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şeker üretim ve tüketimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/450) 3 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şeker üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın. yazılı cevabı (7/450) 154:156 Sosyal Güvenlik Bakanından Balikesir Milletvekili Necati Cebe'nin, işçi emekli aylıklarıyle ilgili çalışmalar ile Bağ - Kur üyelerine ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin yazılı cevabı (7/437) 131 Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/504) 471 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, sağlık hizmeti gören büro ve poliklinik işçilerinin, hizmet zammı alan diğer personelden ayrı tutulmamasına ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide'nin yazılı cevabı (7/390) 105: İ Ticaret Bakanından Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' nin, peynir üretim ve tüketimine İlişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halûk Cillov'un yazılı cevabı (7/408) 117:119 Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' nun, Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği eski Genel Müdürüne ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/519) 573 I İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunca alındığı gazetelerde yazılı karara ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/482) 308 Turizim ve Tanıtma Bakanından Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakanlık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) 541 Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan «Turkey 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) 462 Ulaştırma Bakanından Afyon Karahisar Milletvekili Mete ' Tan'ın, T. C. Devlet Demiryolları memurlarının özlük haklarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/414) 121:124 Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ' cevabı. (7/386) 96:103 j Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Baka,- I nından yazılı soru önergesi. (7/513) 541 İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungür'un, İzmir - İstanbul seferini yapan F-28 Bursa yolcu uçağının düşme sebepleri ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/378) 91:94 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, taşıt I ücretlerinin indirilmesine ilişkin Ulaştırma Ba- I kanından yazılı soru önergesi. (7/501) 462

19 Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı personeline ve uçak kazalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/391) 106: Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'm, Türk Hava Yolları Roterdam Genel Satış Acentasının teftişine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/431) 301: TASARILAR tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanununa Ek Kanun tasarısı (1/267) sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1/148) 172:196 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değitşirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/189) 33,61: sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/192) sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında Kanuna Ek Kanun tasarısı (1/279) sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/136) 62,201 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/140) 62:63,201,492:502 Bütçe uygulama kanunu tasarısı (3/343) sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa " tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/178) 63: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/179) 35,64: sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/177) 57: tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı (3/351) 36 İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/274) 251 Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/273) 251 Malî Uygulama Kanunu tasarısı (1/266) 3 Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Bağlı, Kara, Deniz ve Hava Ordusu Mensupları için Listelere ikişer Kalem Teçhizat Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/281) tarih ve 2615 sayılı Askerî Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/272) 35, günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkında Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 1/199) tarih ve 1468 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/280) Temmuz 1967 tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (1/283) 541 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/277) 251

20 20 Posta Biriktirme Sandığı Kanunu tasarısı (1/272) sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci maddesinin eğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/135) 62,201 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/270) 34 Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/239) 34,67,199:200,334,440:443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan «Gelir ve Servet Vergilerine Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma» nın ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun tasarısı (1/271) 34 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı (1/268) 33 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/6) 251 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/64) 298 Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/204) 33,67,198:199,334,432:435 Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası Kanunu tasarısı (3/352) 36 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet- kişi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/257) 240 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (1/284) 541 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/278) 251 Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı (1/207) 33,67,179,334,436: sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun tasarısı (1/282) tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/276) Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı (1/235) 33,64, Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/255) 34,67,200:201,334, 444: tarihli ve 1235 sayılı iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek Kanun tasarısı (1/269) 34,36: tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/52) 140, gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/49) 59: sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun tasarısı (1/209) 37:38

T. B. M. M. CİLT: 16

T. B. M. M. CİLT: 16 TOPLANTI ; 16 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 16 10. 11.1976 tarihli 1 nci Birleşimden 18.4.1977 tarihli 7 noi Birleşime kadar 1976 1977 T. B. M. M. Basımevi Fihrist ÇEŞİTLİ İŞLER Atatürk'ün ölümünün

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ 1 2 İçindekiler 12 EYLÜL BELGELERİ 5 Milli Güvenlik Konseyi bildirileri 6 TSK'NIN UYARI MEKTUBU... 6 ORGENERAL EVREN'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 8 12 EYLÜL'ÜN İLK BİLDİRİSİ... (Radyodan okunan)

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı