Geriatri 2013, 16/2. ISSN: e-issn: The Official Scientific Journal of Turkish Geriatrics Society

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geriatri 2013, 16/2. ISSN: 1304-2947 e-issn: 1307-9948. www.geriatri.org. The Official Scientific Journal of Turkish Geriatrics Society"

Transkript

1 Turkish Journal of Geriatrics ISSN: e-issn: Geriatri 2013, 16/2 3 Association of Peripheral Visfatin Levels and Visfatin G-948T Gene Polymorphism With Alzheimer s Disease In A Turkish Population Türk Populasyonunda Periferal Visfatin Düzeyinin ve Visfatin G-948T Polimorfizminin Alzheimer Hastal ile liflkisi Ufuk VURGUN, Özlem fiAH N, Kemal U ur TÜFEKC, Pembe KESK NO LU, Görsev YENER,Kemal Kürflad GENÇ, fiermin GENÇ 3 Yafl n nme Sonras Fonksiyonel Rehabilitasyon Sonuçlar na Etkisi The Effect of Age On Functional Rehabilitation Outcomes After Stroke P nar Öztop Ç FTKAYA, Nur Saraçgil COfiAR, Oya Ümit YEM fiC, fiehri AYAfi, Kübra USTAÖMER 3 Prevalence and Risk Factors of Dementia Among Community Dwelling Elderly People in Izmir, Turkey zmir de Yaflayan Yafllilarda Demans Sikli i ve Risk Etmenleri Pembe KESK NO LU, Erdem YAKA, Reyhan UÇKU, Görsev YENER, P nar KURT 3 Is Ankle Brachial Index and Framingham Risk Score A Predictor of Cardiovascular Diseases in People Aged 50 Years? Anke Brakial ndeks ve Framingham Risk Skoru 50 Yafl ve Üzerinde Kardiyovasküler Hastaliklarin Bir Belirleyicisi midir? Hasan Hüseyin ÇEL K, Ruhuflen KUTLU, Selma Ç V 3 Öznel Bellek Yakinmalari Anketi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin De erlendirilmesi Investigation of The Psychometric Properties of The Turkish Form of Subjective Memory Complaints Questionnaire Erguvan Tu ba ÖZEL KIZIL, Berker DUMAN, Özge ALTINTAfi, Sevinç KIRICI, Gülbahar BAfiTU, Zeynel BARAN, Umut ALTUNÖZ 3 Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Yafll Hastalarda Geliflen Nozokomiyal nfeksiyon S kl ve Risk Faktörleri Incidence and Risk Factors of Nosocomial Infections In Elderly and Adult Patients In Intensive Care Units Kevser ÖZDEM R, Murat D ZBAY, Asiye D KMEN 3 Yo un Bak mda Yatan Geriatrik Olgularda Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulamas Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Application to Geriatric Patients in Intensive Care Unit Exercises in The Treatment of Elderly Patients With Knee Osteoarthritis: Factors Affecting The Efficiency of Patient Education fiule fiAH N ONAT, Sibel ÜNSAL DEL AL O LU, Demet UÇAR 3 The Attitudes of Nursing Home Carers Towards The Privacy of Elderly People: A Scale Development Study Huzurevi Çal flanlar n n Yafll Mahremiyetine liflkin Tutumlar : Bir Ölçek Gelifltirme Çal flmas M. Cumhur ZG, Mustafa ÇOBAN, Emine Gül KAPÇI, N. Yasemin YALIM 3 Genç ve Yafll Bireylerin Duygusal Bellek fllevleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas A Comparison Between Young and Elderly People With Respect to Emotional Memory Functions Filiz SAYAR, Banu CANGÖZ 3 Prostat Kanseri Taramalar na Kat l mda Engel Alg s n Etkileyen Faktörlerin ncelenmesi Investigating The Factors That Affect The Barrier Perception in Attending Prostate Cancer Screenings Cantürk ÇAPIK 3 Bulgaristan Göçmeni Yafll larda Sosyal A ve Sosyal Destek Social Support and Social Network for Elder Immigrants From Bulgaria Hülya ÇET N, Aynur UYSAL 3 Yafll lara Yönelik Tutum Ölçe i nin Bir Grup Üniversite Ö rencisi Üzerinde Türkçe ye Uyarlama Çal flmas Türk Geriatri Dergisi / Turkish Journal of Geriatrics Muhammed Emin AKKOYUNLU, Levent KART, Yasemin AKKOYUNLU, Ahmet DANALIO LU,Hatice KUTBAY ÖZÇEL K, Fatmanur KARAKÖSE, Mehmet BAYRAM 3 Yafll larda Diz Osteoartriti Tedavisinde Egzersiz: Hasta E itiminin Verimlili ine Etki Eden Faktörler The Adaptation of Attitudes Towards The Elderly Scale to Turkish With A Group of University Students Veli DUYAN, Selahattin GELBAL 3 Üçüncü S n f T p Ö rencilerinin Yafll lara Yönelik Tutumlar : Bir E itim Program n n Etkisinin De erlendirilmesi Third-Year Medical Students Attitudes Towards The Eldery: Evaluation of The Effect of An Educational Programme Sevgi ÖZCAN, Veli DUYAN, Filiz KOÇ, Nafiz BOZDEM R 3 Geriatrik Yafl Grubu Kad nlarda Üretra Darl klar Tan ve Tedavi The Diagnosis and Treatment of Urethral Strictures in Geriatric Female Patients Ramazan Yavuz AKMAN, Alparslan YÜKSEL, Hakan ÖZKARDEfi 3 RS3PE ve Psödogut Birlikteli i Coexistence of RS3PE and Pseudogout Bar fl NACIR, Seçil ATASOY, Burcu DUYUR ÇAKIT, Hakan GENÇ 3 Geritrik Yaflta Ürogenital Enfeksiyon Sonucu Geliflen Mortal Seyreden Bilateral Psoas Apsesi Mortal Bilateral Psoas Abscess Caused By Urogenital Infection in Geriatric Age Ali KUTLUCAN, Gökhan CELBEK, Hafize T T Z, Abdurrezak YILMAZ, Seher KIR, Yusuf AYDIN 3 Yafll Hastada Akut Dil Kökü Apsesi: Olgu Sunumu Acute Lingual Base Abscess in An Elderly Patient: Case Report Fahri Halit BEfi R, Hüseyin YAMAN, Mehmet MEM fi, bak GÖNEN, Ethem LHAN 3 An 85-Year-Old Male Patient With Tracheoesophageal Compression Due to A Right-Sided Aortic Arch Sa Yerleflimli Aortik Arkus Nedeniyle Trakeoözafagial Kompresyonu Olan 85 Yafl ndaki Hasta 16/ Bülent ALTINSOY, Egemen DÖNER 3 Acinetobacter Infection Developed After Leech Therapy in A Patient With Gonarthrosis: A Case Report bak GÖNEN, Mustafa ÖZfiAH N, Hakan TURAN, Mustafa USLU, Gokhan CELBEK, Mustafa YILDIRIM, Safinaz ATAO LU Erkan Kaya Balneoterapi S ras nda Beklenmedik Bir Kompliasyon: Hemoptizi 16/2 Gonartrozlu Bir Hastada Sülük Tedavisi Sonras Geliflen Acinetobacter nfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu The Official Scientific Journal of Turkish Geriatrics Society Türk Geriatri Derne i nin Bilimsel Yay n Organ d r

2 ISSN: e-issn: Türk Geriatri Derne i IAGG üyesidir Member of IAGG TÜRK GER ATR DERNE nin bilimsel yay n organ ve yerel süreli yay nd r. (The official scientific journal of Turkish Geriatrics Society) SAH B (Owner) TÜRK GER ATR DERNE ad na (On Behalf of Turkish Geriatrics Society) Yeflim GÖKÇE-KUTSAL YAZI filer MÜDÜRÜ (Editorial Manager) Orhan YILMAZ TEKN K HAZIRLIK (Technical Assistance) hsan A IN BASKI (Printing) Ayr nt Bas mevi - vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) Turkish Journal Of Geriatrics ; Science Citation Index Expanded (Sci Search), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Sci Search, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜB TAK - ULAKB M TÜRK TIP D Z N, Türk Medline ve Türkiye At f Dizini kapsam nda yer almaktad r. Turkish Journal of Geriatrics is indexed in: Science Citation Index Expanded (Sci Search), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Sci Search, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO and Turkish Medical Index of Turkish Academic Network and Information Center in The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK-ULAKB M), Turk Medline and Turkey Citation Index. Y lda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aral k) yay nlan r. [Published four times (March, June, September, December) a year] LET fi M (Correspondance) Günefl Kitabevi Ltd. fiti. M. Rauf nan Sok. No S hhiye/ankara Tel: (0312) Fax: (0312) web: e-posta: TÜRK GER ATR DERNE Turkish Geriatrics Society Bas m Tarihi: 10 Haziran 2013 Turkish Journal of Geriatrics Türk Geriatri Dergisi ULUSLARARASI DANIfiMA KURULU (INTERNATIONAL ADVISORY BOARD) Vladimir ANISIMOV RUSSIA Jean-Pierre BAEYENS BELGIUM Yitshal BERNER ISRAEL Julien BOGOUSSLVSKY SWITZERLAND Alison BRADING C.J. BULPITT Robert N. BUTLER Roger Mc CARTER Mark CLARFIELD ISRAEL Cyrus COOPER Gaetano CREPALDI ITALY Michael FARTHING Ghada El-Hajj FULEIHAN LEBANON David GELLER Barry J. GOLDLIST CANADA Melvin GREER Renato M. GUIMARAES BRASIL Gloria M. GUTMAN CANADA Carol HUNTER-WINOGRAD Alfenso JC JENTOFT SPAIN Vladimir KHAVINSON RUSSIA Cengizhan AÇIKEL Sema AKALIN Hamdi AKAN Fehmi AKÇ ÇEK At f AKDAfi Asena AKDEM R Okan AKHAN Özlem AK Mete ALP Yücel ANADOLU Berna ARDA Ali ATAN Vildan AVKAN O UZ Levent AVTAN P nar AYDIN O DWYER Tolga AYDOS Hakk AYHAN Semih BASKAN M. Murad BAfiAR Mehmet BEYAZOVA Kutay B BERO LU Nazmi B L R Ayfle BORA-TOKÇAER P nar BORMAN BAfi ED TÖR (Editor in Chief) Yeflim GÖKÇE-KUTSAL ED TÖRLER KURULU (Editorial Board) Dilek ASLAN Orhan YILMAZ TEKN K ED TÖRLER (Technical Editor) Sercan ÖZYURT Münir Demir BAJ N NG L ZCE D L DANIfiMANI (English Language Advisor) Sevgi BEYAZOVA Sedat BOYACIO LU Banu BOZKURT Selçuk BÖLÜKBAfiI Selçuk CANDANSAYAR Banu CANGÖZ Ali DEM RSOY Ülkü Nesrin DEM RSOY Engin EKER Belk s ERBAfi Nurper ERBERK ÖZEN Fethiye ERD L Nilay ET LER Ça atay GÜLER Haldun GÜNDO DU Emel GÜNGÖR Vedat HAMURYUDAN Nur HERSEK Kenan HIZEL Fatma NANICI Yücel KANPOLAT Zeki KARAGÜLLE Erdem KARABULUT Sevilay KARAHAN Ayfle KARS Barbara REID B YO STAT ST K DANIfiMANI (Biostatistics Advisor) Ergun KARAA AO LU John KANIS Tom KIRKWOOD Jean-Pierre MICHEL SWITZERLAND John E. MORLEY Robert MOULIAS FRANCE Desmond O'NEILL IRELAND Sokrates PAPAPOULOS HOLLAND Mirko PETROVIC BELGIUM Russel REITER Haim RING ISRAEL Rene RIZZOLLI SWITZERLAND Ego SEEMAN AUSTRALIA Walter O. SEILER SWITZERLAND Alan SINCLAIR Gary SINOFF Raymond C. TALLIS Adele TOWERS Joseph TROISI MALTA Guy VANDERSTRATEN BELGIUM Alan WALKER Ken WOODHOUSE Archie YOUNG ULL DANIfiMA KURULU (NATIONAL ADVISORY BOARD) /2 Burhanettin KAYA As m KAYTAZ Semih KESK L Ali KUTSAL Erhan NALÇACI fiule OKTAY Nüket ÖRNEK-BÜKEN Sinan ÖZALP Orhan ÖZCAN Haluk ÖZEN Banu SANCAK Kaynak SELEKLER Ayfle SERTÇEL K Aksel S VA Gültekin SÜLEYMANLAR Altan fiah N Ethem TANKURT Cem TERZ Songül VA ZO LU Erhan VARO LU Baflak YALÇIN Kaya YORGANCI rfan YORULMAZ Web tabanl dan flma kurulu ve hakem listesi adresinde yer almaktad r

3 TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS Turkish Journal of Geriatrics dan flman de erlendirmeli (hakemli) bir dergi olup en yüksek etik ve yay m ilkelerine ba l d r. Derginin editörler kurulu Council of Science Editors taraf ndan onaylanan Editorial Policy bildirisine uyarlar (www.councilscienceeditors.org). Turkish Journal of Geriatrics kapsam nda yay mlanan makalelerin her hakk sakl d r vewww.turkgeriatri.org adresinde çevrimiçi olarak görüntülenir. Dergi yaz m kurallar International Committee of Medical Journal Editors (Last Version)-Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals temel al narak haz rlanm flt r (www.icmje.org). TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS Turkish Journal of Geriatrics is a peer-reviewed journal and is devoted to high standards of scientific rules and publication ethics. The Editors of the Journal accepts to follow Editorial Policy of the Council of Science Editors (www.councilscienceeditors.org/). Any article published in the journal is also published in electronic format and is shown at Instructions for authors are based on the report of International Committee of Medical Journal Editors [(Last Version)- (Uniform Requirements for manuscripts Submitted to Biomedical Journals, YAZARLARA B LG için adres: YAZARLARA B LG Turkish Journal of Geriatrics, Türk Geriatri Derne i nin resmi yay n organ d r ve (Mart, Haziran, Eylül, Aral k aylar nda) y lda dört kez yay nlan r. Derginin yaz dili Türkçe ve ngilizce dir. Turkish Journal of Geriatrics, geriatri, gerontoloji, yafllanma ve ilgili alanlardaki klinik ve deneysel çal flmalara dayal orijinal araflt rma yaz lar n, derlemeleri, orijinal olgu sunumlar n, editöre mektuplar, toplant, haber ve duyurular yay nlar. Yaz lar dergi web sitesinde detayland r lan kurallara göre haz rlanmal ve online olarak adresinden gönderilmelidir. Türk Geriatri Dergisi için, makale haz rlan rken son kontrolde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar (2011) Dikkat! Online Baflvuru Yapmadan Önce Kontrol Edilmesi Gereken Ad mlar: 1. Editöre yaz lm fl mektup 2. Yaz flmalar için ilgili yazar n adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri 3. Bütün yazarlar n çal flt klar kurumlar 4. Tüm yazarlarca imzalanm fl Yay n Hakk Devir Formu formu (posta ile gönderilecek) 5. Etik Kurul Onay n n bir kopyas (posta ile gönderilecek) 6. Türkçe ve ngilizce bafll k 7. Yap land r lm fl Öz ve Abstract (En fazla 250 sözcük) 8. Medical Subjects Headings listesine uygun anahtar sözcükler (en fazla alt ) (Türkçe ve ngilizce) 9. Uygun bölümlere ayr lm fl en az 1500, en fazla 3500 sözcükten oluflan makale 10. Bütün flekil, tablo ve grafikler (en fazla 5 adet) 11. Dergi yaz m kurallar na uygun haz rlanm fl, tam ve do ru kaynaklar listesi (bütün kaynaklar makalede parantez içinde yaz lm fl olmal d r; kaynaklar en fazla 25 adet olmal, PMID numaralar yaz lmal d r) 12. ngilizce yaz lar için gramer ve imla aç s ndan titizlikle kontrolün yap lmas, gerekiyorsa ana dili ngilizce olan konunun uzmanlar ndan destek al nmas. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS INSTRUCTIONS Turkish Journal of Geriatrics is on official publication of Turkish Geriatrics Society and is published four times a year. Official languages of the journal are Turkish and English. Turkish Journal of Geriatrics invites submission of Original Articles based on clinical and laboratory studies, Review Articles including up to date published material, Original Case Reports, Letters to the Editor and News and Announcements of congress and meetings concerning all aspects of Geriatrics, Aging and Gerontology and related fields. Manuscripts should be submitted online at Adress for e-collitera author guide (communication to author s module, registration to system, entry into the system and sending a new article) is: Attention! Last Control Before Submission (Checklist for Submitted Articles) 1. Letter of submission written for editor. 2. address as well as postal address, telephone and fax number for corresponding author 3. Affiliations of all authors 4. Copyright Release Form (will be sent via mail with all of the authors signature) 5. Copy of Ethical Committee Approval (will be sent via mail) 6. Turkish and English heading 7. Structured Abstract (Both in Turkish and English) (250 words at maximum) 8. Keywords in accordance with Medical Subjects Headings List (up to 6) 9. Article divided into appropriate sections ( words) 10. All figures (with legends) and tables (with titles) cited 11. Complete and accurate references (all references cited in text by numbers in brackets; references should be 25 at maximum with the PMID numbers) 12. Article checked by a physician whose mother language is English

4 De erli Meslektafllar m, Geriatri ve Gerontoloji Bilimlerinin De erli Araflt rmac lar, FROM THE EDITOR IN CHIEF Uluslararas Gerontoloji ve Geriatri Birli i (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG) üyesi, Avrupa Birli i Geriatrik T p Derne i (European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) ve Avrupa Yafllanma Platformu (AGE Platform Europe) gözlemci üyesi olan ve e itim etkinlikleri Uluslararas Yafllanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) taraf ndan desteklenen; Türk Geriatri Derne i 3-6 Nisan 2014 tarihlerinde stanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi nde Türk Geriatri Ulusal Yafll Sa l Kongresi ni düzenlemektedir. Kongrede yafll l k tüm yönleriyle ele al narak irdelenecek, uluslararas ve ulusal kat l mc lar n birikimleri ile zenginlefltirilecektir. Kongre öncesinde 3 Nisan 2014 tarihinde Temel Geriatri Güncelleme Kursu ve Geriatri Hemflireli i Kursu: Güncel Bilgiler yap lacakt r. Kongrede sunulacak bildiri özetleri Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜB TAK - ULAKB M Türk T p Dizini, Türk Medline ve Türkiye At f Dizini kapsam nda yer alan Türk Geriatri Dergisi nin kongre özel say s nda yay nlanacak ve en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Kurslara ve kongreye kat l m n z ; birikimlerinizi paylaflman z bekler, sayg lar sunar z. Türk Geriatri Derne i Yönetim Kurulu ad na Prof. Dr. Yeflim GÖKÇE KUTSAL Baflkan

5

6 Turkish Journal of Geriatrics Türk Geriatri Dergisi /2 Ç NDEK LER (CONTENTS) /2 ARAfiTIRMALAR (RESEARCHES) Association of Peripheral Visfatin Levels and Visfatin G-948T Gene Polymorphism With Alzheimer s Disease In A Turkish Population Türk Populasyonunda Periferal Visfatin Düzeyinin ve Visfatin G-948T Polimorfizminin Alzheimer Hastal ile liflkisi Ufuk VURGUN, Özlem fiah N, Kemal U ur TÜFEKC, Pembe KESK NO LU, Görsev YENER, Kemal Kürflad GENÇ, fiermin GENÇ Yafl n nme Sonras Fonksiyonel Rehabilitasyon Sonuçlar na Etkisi The Effect of Age On Functional Rehabilitation Outcomes After Stroke P nar Öztop Ç FTKAYA, Nur Saraçgil COfiAR, Oya Ümit YEM fic, fiehri AYAfi, Kübra USTAÖMER Prevalence and Risk Factors of Dementia Among Community Dwelling Elderly People in Izmir, Turkey zmir de Yaflayan Yafllilarda Demans Sikli i ve Risk Etmenleri Pembe KESK NO LU, Erdem YAKA, Reyhan UÇKU, Görsev YENER, P nar KURT Is Ankle Brachial Index and Framingham Risk Score A Predictor of Cardiovascular Diseases in People Aged 50 Years? Anke Brakial ndeks ve Framingham Risk Skoru 50 Yafl ve Üzerinde Kardiyovasküler Hastaliklarin Bir Belirleyicisi midir? Hasan Hüseyin ÇEL K, Ruhuflen KUTLU, Selma Ç V Öznel Bellek Yakinmalari Anketi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin De erlendirilmesi Investigation of The Psychometric Properties of The Turkish Form of Subjective Memory Complaints Questionnaire Erguvan Tu ba ÖZEL KIZIL, Berker DUMAN, Özge ALTINTAfi, Sevinç KIRICI, Gülbahar BAfiTU, Zeynel BARAN, Umut ALTUNÖZ Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Yafll Hastalarda Geliflen Nozokomiyal nfeksiyon S kl ve Risk Faktörleri Incidence and Risk Factors of Nosocomial Infections In Elderly and Adult Patients In Intensive Care Units Kevser ÖZDEM R, Murat D ZBAY, Asiye D KMEN

7 Yo un Bak mda Yatan Geriatrik Olgularda Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulamas Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Application to Geriatric Patients in Intensive Care Unit Muhammed Emin AKKOYUNLU, Levent KART, Yasemin AKKOYUNLU, Ahmet DANALIO LU, Hatice KUTBAY ÖZÇEL K, Fatmanur KARAKÖSE, Mehmet BAYRAM Ç NDEK LER (CONTENTS) /2 Yafll larda Diz Osteoartriti Tedavisinde Egzersiz: Hasta E itiminin Verimlili ine Etki Eden Faktörler Exercises in The Treatment of Elderly Patients With Knee Osteoarthritis: Factors Affecting The Efficiency of Patient Education fiule fiah N ONAT, Sibel ÜNSAL DEL AL O LU, Demet UÇAR The Attitudes of Nursing Home Carers Towards The Privacy of Elderly People: A Scale Development Study Huzurevi Çal flanlar n n Yafll Mahremiyetine liflkin Tutumlar : Bir Ölçek Gelifltirme Çal flmas M. Cumhur ZG, Mustafa ÇOBAN, Emine Gül KAPÇI, N. Yasemin YALIM Genç ve Yafll Bireylerin Duygusal Bellek fllevleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas * A Comparison Between Young and Elderly People With Respect to Emotional Memory Functions Filiz SAYAR, Banu CANGÖZ Prostat Kanseri Taramalar na Kat l mda Engel Alg s n Etkileyen Faktörlerin ncelenmesi Investigating The Factors That Affect The Barrier Perception in Attending Prostate Cancer Screenings Cantürk ÇAPIK Bulgaristan Göçmeni Yafll larda Sosyal A ve Sosyal Destek Social Support and Social Network for Elder Immigrants From Bulgaria Hülya ÇET N, Aynur UYSAL Yafll lara Yönelik Tutum Ölçe i nin Bir Grup Üniversite Ö rencisi Üzerinde Türkçe ye Uyarlama Çal flmas The Adaptation of Attitudes Towards The Elderly Scale to Turkish With A Group of University Students Veli DUYAN, Selahattin GELBAL Üçüncü S n f T p Ö rencilerinin Yafll lara Yönelik Tutumlar : Bir E itim Program n n Etkisinin De erlendirilmesi Third-Year Medical Students Attitudes Towards The Eldery: Evaluation of The Effect of An Educational Programme Sevgi ÖZCAN, Veli DUYAN, Filiz KOÇ, Nafiz BOZDEM R

8 OLGU SUNUMU (CASE REPORTS) Geriatrik Yafl Grubu Kad nlarda Üretra Darl klar Tan ve Tedavi The Diagnosis and Treatment of Urethral Strictures in Geriatric Female Patients Ramazan Yavuz AKMAN, Alparslan YÜKSEL, Hakan ÖZKARDEfi RS3PE ve Psödogut Birlikteli i Coexistence of RS3PE and Pseudogout Bar fl NACIR, Seçil ATASOY, Burcu DUYUR ÇAKIT, Hakan GENÇ Ç NDEK LER (CONTENTS) /2 Geritrik Yaflta Ürogenital Enfeksiyon Sonucu Geliflen Mortal Seyreden Bilateral Psoas Apsesi Mortal Bilateral Psoas Abscess Caused By Urogenital Infection in Geriatric Age Ali KUTLUCAN, Gökhan CELBEK, Hafize T T Z, Abdurrezak YILMAZ, Seher KIR, Yusuf AYDIN Yafll Hastada Akut Dil Kökü Apsesi: Olgu Sunumu Acute Lingual Base Abscess in An Elderly Patient: Case Report Fahri Halit BEfi R, Hüseyin YAMAN, Mehmet MEM fi, bak GÖNEN, Ethem LHAN An 85-Year-Old Male Patient With Tracheoesophageal Compression Due to A Right-Sided Aortic Arch Sa Yerleflimli Aortik Arkus Nedeniyle Trakeoözafagial Kompresyonu Olan 85 Yafl ndaki Hasta Bülent ALTINSOY, Egemen DÖNER Acinetobacter Infection Developed After Leech Therapy in A Patient With Gonarthrosis: A Case Report Gonartrozlu Bir Hastada Sülük Tedavisi Sonras Geliflen Acinetobacter nfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu bak GÖNEN, Mustafa ÖZfiAH N, Hakan TURAN, Mustafa USLU, Gokhan CELBEK, Mustafa YILDIRIM, Safinaz ATAO LU ED TÖRE MEKTUP (LETTER TO THE EDITOR) Balneoterapi S ras nda Beklenmedik Bir Kompliasyon: Hemoptizi Erkan Kaya

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 NİSAN/APRIL 2013 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2013

Detaylı

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Polivinil klorür maruziyetinin pulmoner sisteme etkileri (Pulmonary manifestations of polyvinyl chloride exposure)

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Polivinil klorür maruziyetinin pulmoner sisteme etkileri (Pulmonary manifestations of polyvinyl chloride exposure) ISSN: 0494-1373 Türk Tüberküloz ve Toraks T Derneği nce üç ayda bir yayımlanır Klinik Çalışmalar (Clinical Reports) Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvı N-Terminal-Pro-B-Tip natriüretik

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 5 Say / Issue: 1 Mart / March 2011 Sayfa / Page: 1-44 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2010 HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 1-4 Nisan 2010 İnfeksiyon

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 13 SAYI/ISSUE 4 ARALIK/DECEMBER 2009 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Eylül September 10 3 2012 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ YIL/YEAR: 2008 CİLT/VOLUME: 13 SAYI/NUMBER: 4 Derlemeler/Review Articles

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Haziran June 9 2 2010 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere -

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Evaluation of Children with Rotavirus Enteritis

Detaylı

Meme Kanseri Operasyonu Sonrası Yaşam Kalitesi. Type-2 Diabetes Mellitus Obesity Calcaneal Spur. MEFV Mutations in Rheumatoid Arthritis Patients

Meme Kanseri Operasyonu Sonrası Yaşam Kalitesi. Type-2 Diabetes Mellitus Obesity Calcaneal Spur. MEFV Mutations in Rheumatoid Arthritis Patients ISSN 1302-0234 E-ISSN 1308-6316 Editör / Editor Ayşegül Ketenci Editör Yardımcıları Associate Editors Ayşe Nur Bardak Sibel Eyigör Nurettin Taştekin İlker Yağcı Orijinal Makaleler / Original Articles Meme

Detaylı

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S AKD ISSN 1302-8723 The Anatolian Journal of Cardiology Cilt Vol. Say 12 Issue 3 Mayıs May 2012 Bafl Editör / Editor-in-Chief Bilgin Timuralp Editör / Editor Gulmira Kudaiberdieva Bu Say n n Yay n Dan flmanlar

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations www.cocukenfeksiyon.com ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 5 Sayı / Issue: 4 Aralık / December 2011 Sayfa / Page: 123-163 Editör / Editor Mustafa Hacımustafaoğlu

Detaylı

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor)

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor) www.turkjphysiotherrehabil.org ISSN:1300-8757 e-issn: 2148-0109 TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ nin bilimsel yayın organı ve süreli yayınıdır. (The official scientific journal of Turkish Physiotherapy

Detaylı

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation ISSN 1302-0234 E-ISSN 1308-6316 Editör / Editor Ayşegül Ketenci Editör Yardımcıları Associate Editors Ayşe Nur Bardak Sibel Eyigör Nurettin Taştekin İlker Yağcı Orijinal Makaleler / Original Articles Spinal

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Sayı / Issue: 2 Haziran / June 2010 Sayfa / Page: 48-92 Editör / Editor Mustafa Hacımustafaoğlu

Detaylı

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S AKD ISSN 1302-8723 The Anatolian Journal of Cardiology Cilt Vol. Say 12 Issue 2 Mart Harch 2012 Bafl Editör / Editor-in-Chief Bilgin Timuralp Editör / Editor Gulmira Kudaiberdieva Bu Say n n Yay n Dan

Detaylı