UÇUŞ PERSONELİ ALKOL VE PSİKOAKTİF MADDE KONTROLLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM TASLAK. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇUŞ PERSONELİ ALKOL VE PSİKOAKTİF MADDE KONTROLLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM TASLAK. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 UÇUŞ PERSONELİ ALKOL VE PSİKOAKTİF MADDE KONTROLLERİNE İLİŞKİN TALİMAT Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, uçuş emniyetinin korunması ve artırılması maksadıyla, sivil havacılık faaliyetlerinde pilot olmak isteyen adayların, pilotaj eğitimi almakta olan öğrencilerin, uçuş öğretmenlerinin ve uçuş personelinin psikoaktif madde kullanımının ve alkol sorunlu kullanımının tespiti ve önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Talimat, havacılık tıp merkezlerini, uçuş eğitim organizasyonlarını, sivil havacılık işletmelerini, pilot olmak isteyen adayları, pilotaj eğitimi almakta olan öğrencileri, uçuş öğretmenlerini ve uçuş personelini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Talimat, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n), (o) ve (p) bentlerine, 8/A maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentlerine, 31 inci maddesine, Havacılık Sağlık Talimatının 19 uncu ve 20 nci maddelerine, ICAO Ek-1, ICAO Doc AN/895, ICAO Doc 9654-AN/945, 1178/2011 sayılı EU regülasyonuna, JAR FCL 3 e ve JAR OPS maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen, a) Aday: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde uçuş personeli ilk sağlık muayenesine giren kişiyi, b) Alkolmetre: Nefeste alkol düzeyi ölçümü için kullanılan test cihazını, c) Denetçi personel: Genel Müdürlük tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe (SHY TD01 Yönetmeliğine) göre yetkilendirilmiş olan teknik denetçileri, ç) Doğrulama testi: Alkol ve psikoaktif madde tespitinin doğrulanması için ileri teknolojiyle ve kanıtsal bir yöntemle yapılan laboratuar testlerini, d) EASA: Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı nı, e) EU: Avrupa Birliği ni,

2 f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü nü, g) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nü, ğ) Havacılık işletmeleri: Genel Müdürlük tarafından 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre yetkilendirilmiş havacılık kuruluşlarını, h) Havacılık tıp merkezleri: Genel Müdürlük tarafından uçuş personeli ve havacılık personeli sağlık muayenelerini yapmak üzere yetkilendirilen, kamu, özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde teşkil edilen birimleri, ı) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu nu, i) ICAO Ek-1: ICAO tarafından yayımlanmış personel lisanslandırmaya ilişkin kuralları, j) ICAO Doc 8984-AN/895: ICAO tarafından yayımlanmış sivil havacılık sağlık kuralları ile ilgili dokümanı, k) ICAO Doc 9654-AN/945: ICAO tarafından yayımlanmış havacılık işyerlerinde maddelerin sorunlu kullanımının önlenmesine yönelik dokümanı, l) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği ni, m) JAR FCL 3: JAA tarafından yayımlanmış uçuş ekibi üyesi lisanslandırmaya ilişkin sağlık kurallarını, n) JAR OPS: JAA tarafından yayımlanmış hava aracı operasyonlarına ilişkin kuralları, o) Madde tarama testi: Tükürük (ağız salgısı) veya idrar numunesinde psikoaktif madde tespiti için kullanılan tarama testlerini, ö) Makul şüphe: Psikoaktif madde veya alkol etkisini düşündüren nefeste alkol kokusu, yürüyüşte, konuşmada ve davranışta bozukluk gözlenmesi durumunu, p) Promil: Alkolün 1000 ml kanda gram cinsinden miktarını, r) Psikoaktif madde: Tütün ve kahve hariç olmak üzere bağımlılık veya sorunlu kullanıma yol açabilen, bilinçte, algılarda, duygu durumda, bilişsel işlevlerde değişikliklere yol açan, alkol ayrı olarak değerlendirileceğinden, opioidler, kannabinoidler, hipnotik ve sedatifler, kokain, amfetamin ve diğer uyarıcılar, halüsinojenler, uçucu solventler ve benzeri kimyasal maddeleri, s) Random test: Rastlantısal örnekler alınarak yapılan testi, ş) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nü, t) Sorunlu alkol kullanımı: Uçuş emniyetini tehlikeye sokacak şekilde ve/veya mesleki, toplumsal, zihinsel veya fiziksel sorun veya bozukluklara neden olacak şekilde alkol kullanımını, u) Tarama testi: Alkol ve psikoaktif madde tespitinde uygulanan testleri,

3 ü) Uçuş Eğitim Organizasyonu: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren SHGM tarafından onaylı eğitim kuruluşunu, v) Uçuş personeli: Uçuş süresince bir hava aracının operasyonu için gerekli olan görevleri yerine getirmekten sorumlu, SHGM tarafından lisanslandırılmış uçuş mürettebatını, pilotları, y) Uçuş öğretmeni: SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda uçuş eğitimi veren öğretmen pilotu ifade eder. (2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu nda, ilgili diğer mevzuatlarda ve ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar, Uygulamalar Psikoaktif madde ve sorunlu alkol kullanımı tespitine yönelik kontroller MADDE 5- (1) Adayların, pilotaj eğitimi almakta olan öğrencilerin, uçuş öğretmenlerinin ve sivil havacılık faaliyetlerinde görev yapmakta olan pilotların psikoaktif madde kullanımı ve/veya sorunlu alkol kullanımı göreve elverişsizlik gerektirir. (2) Pilot olmak isteyen adayların ilk sağlık muayenelerinde ve talep edilen durumlarda işe giriş öncesi yapılacak sağlık muayelerinde psikoaktif madde kullanımının belirlenmesi amacıyla havacılık tıp merkezlerince madde tarama testleri yapılmalıdır. (3) Havacılık tıp merkezlerince gerçekleştirilen uçuş personeli periyodik sağlık muayenelerinde psikoaktif maddelerin kullanımı ve sorunlu alkol kullanımı sorgulanarak belirtilerine dikkat edilmelidir. Şüpheli vakalarda psikoaktif madde kullanımının belirlenmesi amacıyla madde tarama testleri, alkol sorunlu kullanımının belirlenmesi amacıyla alkol düzeyi tespiti, ayrıca psikiyatri uzman muayenesi yapılmalı ve psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirme raporu düzenlenmelidir. (4) Genel Müdürlükçe görevlendirilen denetçi personel tarafından uçuş personeline, uçuş eğitimi almakta olan öğrencilere, uçuş öğretmenlerine rastlantısal olarak veya makul şüphe durumunda uçuş görevi öncesinde, esnasında veya sonunda alkol ve/veya madde tarama testleri uygulanacaktır. (5) Alkol ve/veya madde tarama testlerinde pozitif sonuç elde edilmesi ve test uygulanan kişinin itirazı durumunda doğrulama testlerinin yapılması sağlanacaktır. Test aşamaları MADDE 6- (1) Bu Talimat kapsamında tarama testleri, a) Pilot olmak isteyen adayların ilk sağlık muayenelerinde, b) Talep edilen durumlarda işe giriş öncesi sağlık muayenelerinde, c) Gerekli görülen durumlarda periyodik sağlık muayenelerinde,

4 ç) Rastlantısal olarak uçuş görevi öncesinde, esnasında veya sonunda d) Makul şüphe durumunda uçuş görevi öncesinde, esnasında veya sonunda yapılacaktır. Testler ve materyeller MADDE 7- (1) Bu Talimat kapsamında yapılacak tarama testleri için, a) Havacılık tıp merkezlerince psikoaktif madde kullanımının belirlenmesi amacıyla idrar numunesi alınarak idrarda madde tarama testleri yapılmalıdır. b) Havacılık tıp merkezlerince yapılacak alkol düzeyi belirlenmesi amacıyla kan numunesi alınarak kanda alkol düzeyi tespit edilmelidir. c) Genel Müdürlükçe görevlendirilen denetçi personel tarafından yapılacak tarama testleri için alkol düzeyinin belirlenmesi amacıyla alkolmetre ile ölçüm testi, madde kullanımının belirlenmesi amacıyla tükürük (ağız sıvısı) numunesinde madde tarama testi uygulanacaktır. (2) Bu Talimat kapsamında yapılacak doğrulama testleri için, a) Alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna test uygulanan kişi tarafından itiraz edilmesi halinde en geç 2 (iki) saat içinde kan numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir. b) Kan numunesi alınamayan, kanda alkol bakılamayan veya gecikmeli durumlarda idrar numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir. c) Tükürük (ağız sıvısı) madde tarama test sonucuna test uygulanan kişi tarafından itiraz edilmesi halinde idrar numunesi ve saç numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir. Numune alınacak kişinin saçının olmaması durumunda saç numunesi alınmayacaktır. ç) Havacılık tıp merkezlerince yapılan madde tarama testlerinin pozitif sonuç vermesi halinde idrar ve saç numunesi alınacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir. Numune alınacak kişinin saçının olmaması durumunda saç numunesi alınmayacaktır. d) Psikoaktif madde doğrulama testlerinin yapılması gereken durumlarda idrar ve saç numunesi alınamaması halinde kan numunesi alınması sağlanacaktır. (3) Bu Talimat kapsamında test uygulanan kişi tarafından denetçi personelce alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna veya tükürük (ağız sıvısı) madde tarama test sonucuna itiraz edilmesi halinde, referans laboratuarlarda doğrulama testi yapılması amacıyla kan, idrar veya saç numunesi alınması gereken durumlarda, a) Test uygulanan kişinin tarama test sonucuna itirazı, doğrulama testi yapılması için talebi ve kendisinden kan, idrar veya saç numunesi alınmasına izin verdiğine dair Ek 2 de yer alan 3 (üç) kopyalı alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formu doldurulmalıdır. İtiraz formu denetçi personel ve doğrulama testi talep eden kişi tarafından imzalanmalıdır. b) Genel Müdürlük denetçi personeli Ek 3 de yer alan 3 (üç) kopyalı numune talep formunu doldurarak imzalamalı, referans laboratuarlarda doğrulama testi yapılması amacıyla resmi veya özel bir sağlık kuruluşunda veya tıbbi laboratuarda sağlık personelince numune alınmasını sağlamalıdır. c) Numune alınması sırasında sağlık personelince Ek 4 te yer alan numune etiketi ve Ek 5 te yer alan 3 (üç) kopyalı numune formu doldurularak imzalanmalıdır.

5 ç) Kan numunesi alınması gereken durumlarda vakumlu biyokimya tüpü ve sodyum florür/potasyum oksalatlı tüp olmak üzere 2 ayrı tüpe sağlık personeli tarafından kan alınmalıdır. d) Kan numunesi alınırken alkollü pamuk kullanılmamalı, her iki tüp doldurulacak şekilde kan alınmalı, tüplere numune etiketleri yapıştırılmalıdır. e) İdrar numunesi alınması gereken durumlarda numune alınmadan önce idrar verecek kişinin dış giysilerini çıkarması, cüzdan çanta gibi tüm kişisel eşyalarını dışarıda bırakması, üzerinde herhangi bir materyal bulunmaması, numune vermeden önce ellerini yıkayarak iyice durulaması, numune alımı esnasında hiçbir şekilde su veya başka bir sıvı kullanmaması, sifonu çekmemesi gerekmektedir. f) İdrar numunesi alınır alınmaz, idrar miktarı, idrarın sıcaklığı, rengi ve görünüşü, herhangi bir kontaminasyon riskine karşı idrar numunesi alan sağlık personeli tarafından kontrol edilmeli, numune etiketi yapıştırılmalı ve numunenin uygunluğu numune formuna kaydedilmelidir. g) Alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formu, numune talep formu ve numune formunun birer kopyası numuneyi alan sağlık kuruluşu veya tıbbi laboratuara teslim edilmelidir. ğ) Alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formu ve numune talep formunun birer kopyası tarama testine itiraz eden kişiye teslim edilmelidir. (2) Genel Müdürlük denetçi personeli tarafından Ek 6 da yer alan 3 (üç) kopyalı doğrulama testi talep formu doldurularak imzalanmalıdır. Bu formun ve numune formunun birer kopyası ile birlikte alınan numune uygun usullerle ve güvenilir şekilde numune muhafaza (gözetim) zincirine uyularak referans laboratuarına doğrulama testi yapılması amacıyla gönderilmelidir. Psikoaktif madde analizi yapılacak maddeler MADDE 8- (1) Bu Talimat kapsamında psikoaktif madde tarama testleri ile, a) Amphetamin ve diğer uyarıcılar b) Benzodiyazepinler c) Kanabinoidler(THC) ç) Kokain d) Metamphetaminler e) Opioidler f) Methadonlar analiz edilmelidir. Test sonuçları MADDE 9- (1) Alkolmetre ile yapılan ölçüm sonucu promil cinsinden tespit edilir. Alkol ölçüm sonucu 0,2 promil (0,2 gram alkol / 1 litre kan = 20 miligram alkol / 100 mililitre kan) üstünde tespit edilirse test sonucu pozitif (+) olarak ve sorunlu alkol kullanımı olarak değerlendirir. (2) Psikoaktif madde tarama testlerinde aranan maddelerden herhangi birisinin bulunduğu tespit edilirse tarama test sonucu pozitif (+) olarak ve psikoaktif madde kullanımı olarak değerlendirilir. (3) Doğrulama testi yaptırılan durumlarda referans laboratuarından Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilen test sonucu esas alınır.

6 Test sonuçlarının bildirilmesi ve raporlanması MADDE 10 (1) Tarama test sonuçları Ek 1 de yer alan 3 (üç) kopyalı alkol/psikoaktif madde test sonuç formuna işlenir. Test sonuç formunun sağ üst kısmında kırmızı renkle belirtilmiş gizli-kişiye özel kaydı yer alır. (2) Alkol ve psikoaktif madde test sonuç formunun bir nüshası test uygulanan kişiye verilir, bir nüshası uçuş eğitim organizasyonu veya havacılık işletmesine gönderilir, bir nüshası Genel Müdürlük te kalır. (3) Tüm kayıtlar güvenli ve gizli bir şekilde saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sorumluluklar, Yükümlülükler ve İdari Yaptırımlar Uçuş personelinin sorumluluk, yükümlülükleri MADDE 11- (1) Bu Talimat kapsamında, pilot olmak isteyen adaylar, uçuş eğitimi almakta olan öğrenciler, uçuş öğretmenleri ve sivil havacılık faaliyetlerinde görev yapmakta olan pilotlar, a) Hastalığı nedeniyle hekim tarafından reçetelenmiş ilaç kullanması gereken durumlar hariç içeriğinde psikoaktif madde bulunan herhangi bir ilacı veya maddeyi kullanmamalıdırlar. b) Uçuş görevleri öncesi, görev sırasında veya sonunda kan alkol düzeyi 0,2 promilin üstünde olmamalıdır. c) Bu Talimatın altıncı maddesinde belirlenen aşamalarda sağlık muayenelerinde veya test uygulayacak denetçi personel tarafından istendiği takdirde alkol ve psikoaktif madde tarama testlerini yaptırmakla yükümlüdürler. (2) Uçuş eğitimi almakta olan öğrenciler, uçuş öğretmenleri ve sivil havacılık faaliyetlerinde görev yapmakta olan pilotlar, a) Hastalığı nedeniyle herhangi bir ilacı kullanmak zorunda olduklarında, kullandıkları ilaçların uçuş görevini emniyetli şekilde yerine getirmelerine uygun olduğundan emin olmadıkça uçuş görevlerini ifa etmemelidirler. b) Herhangi bir hastalık sebebiyle ilaç kullanmak zorunda oldukları takdirde durumu bağlı bulundukları havacılık işletmesine veya uçuş eğitim organizasyonuna bildirmekle yükümlüdürler. c) Hastalığı nedeniyle içeriğinde psikoaktif madde bulunan herhangi bir ilacı hekim kontrolünde dahi olsa kullandıklarında hastalık iyileşene, ilaç kullanımı sonlanıncaya ve ilacın uçuş emniyeti üzerine olumsuz etkileri ortadan kalkıncaya kadar uçuş görevlerini ifa etmemelidirler. ç) Hastalığı nedeniyle içeriğinde psikoaktif madde bulunan ilaçları hekim kontrolünde kullandğını geçerli sağlık raporu ve/veya hekim reçetesi ile belgelendirdiği takdirde, bu tür ilaçları kullandığı dönemde alkol ve psikoaktif madde tarama testlerine tabi tutulmazlar. Havacılık işletmeleri ve uçuş eğitim organizasyonlarının sorumluluk, yükümlülükleri MADDE 12- (1) Bu Talimat kapsamında, havacılık işletmeleri ve uçuş eğitim organizasyonları,

7 a) Görev yapmakta olan uçuş personelinin, uçuş eğitimi almakta olan öğrencilerin görevi ve/veya eğitimi sırasında psikoaktif madde veya sorunlu alkol kullanımını tespit etmeye ve önlemeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapmakla, tedbirleri almakla yükümlüdür. b) Görev yapmakta olan uçuş personelinin, uçuş eğitimi almakta olan öğrencilerin hastalığı ve ilaç kullanması gereken durumlarda, uçuş görevini emniyetli şekilde yapmaya uygun olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla havacılık tıp merkezlerince değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Havacılık tıp merkezlerinin sorumluluk, yükümlülükleri MADDE 13- (1) Bu Talimat kapsamında havacılık tıp merkezleri, a) Madde tarama testleri ve alkol düzeyi tespiti yapılması, kayıtların tutulması, sonuçlarının raporlanması, madde tarama test sonuçlarının pozitif (+) olduğu durumlarda referans laboratuarlara gönderilmek üzere numune alınması, numunelerin gönderilmesi, raporlanması ve sonuçların bildirimine ilişkin prosedürleri oluşturulmakla ve Genel Müdürlük ten onay almakla yükümlüdürler. b) Madde tarama test sonuçlarının pozitif (+) olduğu durumlarda referans laboratuarlara doğrulama testi yapılması amacıyla gönderilecek numunenin alınması, gönderilmesi, raporlanması ile yükümlüdür. c) Numunelerin alınması ve referans laboratuarlara gönderilmesi sırasında numune muhafaza (gözetim) zincirini oluşturmak ve gözetmekle yükümlüdürler. ç) Test sonuçlarını ve kararları test uygulanan kişiye ve Genel Müdürlük e bildirmekle yükümlüdürler. Tarama testlerini uygulayan denetçi personelin sorumluluk, yükümlülükleri MADDE 14- (1) Bu Talimat kapsamında, denetçi personelin alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif madde tarama testlerini uygulayabilmesi için, a) Genel Müdürlük tarfından alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif madde tarama testlerini uygulamakla görevlendirilmesi, b) Test cihazlarının kullanımı, numune alma teknikleri ve raporlama usulleri konularında eğitim almış ve eğitim belgesine sahip olması gereklidir. (2) Tarama testlerini uygulayan denetçi personel tarama testinin kriterlere uygun ve doğru yapıldığından emin olmalı, test sonuçlarını kaydetmeli ve raporlamalı ve Genel Müdürlüğe bildirmelidir. (3) Test uygulanacak kişinin yararına olması ve yanlış pozitif sonuçların minimize edilmesi için bu Talimatın sekizinci maddesinde yer alan psikoaktif maddelerden birinin sonucunun pozitif olması halinde tarama testini bir kez daha uygulamalıdır. (4) Test uygulanan kişi tarafından alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna ve/veya tükürük (ağız sıvısı) numunesinde yapılan madde tarama testine itiraz edilmesi halinde referans laboratuarlarda doğrulama testi yapılması amacıyla sağlık personelince uygun usullerde ve güvenilir şekilde kan, idrar veya saç numunesi alınmasını sağlamalıdır. (5) Kan numunesi alınması gereken durumlarda alkolmetre ile testten geç 2 (iki) saat içinde kan numunesi alınmasını sağlamalıdır. (6) Doğrulama testi için numune alınması gereken durumlarda numune muhafaza (gözetim) zincirine uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

8 İdari Yaptırımlar MADDE 15- (1) Bu Talimatın 11 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde açıklanan durum hariç alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif madde tarama testlerini yaptırmak istemeyen kişiler test açışından pozitif (+) kabul edilecek ve uçuş görevlerine elverişsiz olarak değerlendirilecektir. (2) Rastlantısal veya makul şüphe durumunda uçuş öncesi, uçuş sırasında veya sonunda yapılan tespitlerde alkol düzeyi belirlenen limitin üzerinde ise ve/veya psikoaktif madde tespit testlerinde aranan maddelerden herhangi birisine ilişkin pozitif (+) sonuç elde edilirse, a) İlk kez tespit edilen pozitif sonuçta test uygulanan kişi 6 (altı) ay süre ile uçuş görevlerini yapamaz. Lisansı ve sağlık sertifikası askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen havacılık tıp merkezinde ayda bir psikiyatri muayenesi ile takip edilir. b) İkinci kez tespit edilen pozitif sonuçta 2 (iki) yıl süre ile uçuş görevlerini yapamaz. Lisansı ve sağlık sertifikası askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen havacılık tıp merkezinde ilk altı ay süresince ayda bir, daha sonraki altı ay süresince 2 (iki) ayda bir, sonrasında 3 (üç) ayda bir psikiyatri muayenesi ile takip edilir. c) Üçüncü kez tespit edilen pozitif sonuçta 5 (beş) yıl süre ile uçuş görevlerini yapamaz. Lisansı ve sağlık sertifikası askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen havacılık tıp merkezinde ilk altı ay süresince ayda bir, daha sonraki altı ay süresince 2 (iki) ayda bir, sonrasında 3 (üç) ayda bir psikiyatri muayenesi ile takip edilir. ç) Dördüncü kez tespit edilen pozitif sonuçta lisans ve sağlık sertifikası süresiz iptal edilir. Tekrar uçuş görevlerine başlayamaz. (3) Doğrulama testi için numune alınan durumlarda, a) Numunenin gönderildiği referans laboratuarınca yapılan testin sonucu Genel Müdürlükçe onaylanıncaya kadar uçuş görevlerine elverişsiz olarak değerlendirilecektir. b) Referans laboratuarından pozitif (+) sonuç bildirildiği takdirde bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uygulanacaktır. Geçiş süreci DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 16- (1) Bu Talimatın yayımlanmasına müteakip, a) Havacılık tıp merkezleri en geç 6 (altı) ay içinde madde tarama testleri, alkol düzeyi tespiti ve numune muhafaza (gözetim) zincirine ilişkin prosedürleri oluşturmalı, Genel Müdürlük ten onay almalıdır. Aksi takdirde havacılık tıp merkezi yetkileri askıya alınacaktır. b) Havacılık işletmeleri ve uçuş eğitim organizasyonları en geç 6 (altı) ay içinde görevi ve/veya eğitimi sırasında psikoaktif madde veya sorunlu alkol kullanımını tespit etmeye ve önlemeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Yürürlük MADDE 17- (1) Bu talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9 Yürütme MADDE 18- (1) Bu talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

KABİN EKİBİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT OPS - SAĞLIK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KABİN EKİBİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT OPS - SAĞLIK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; KABİN EKİBİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT OPS - SAĞLIK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B)

YÖNETMELİK. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, 20/12/2012

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1-

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı