T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: OCAK Karar Sayısı: 7/12986

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15816 11 OCAK 1977. Karar Sayısı: 7/12986"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mtidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 OCAK 1977 SALI Sayı: KARARNAMELE R Karar Sayısı: 7/12986 Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı bütün işyerlerinde, TES - İŞ Çukurova ve Havalisi Enerji İşçileri Sendikası tarafından uygulanmak üzere alınan grev kararının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 4/1/1977 tarihli ve /32 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihli 7/1/1977 ve 275 tarihinde sayılı Kanunun kararlaştırılmıştır. 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/1/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMÎREL Prof. Dr. N. ERBAKÂN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Balkanı A.TÜRKES S.ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA 1. MÜFTÜOĞLU Milli Savunma Bakanı İçişleri, Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN. O.ASİLTÜRK I.. ÇAĞLAYANGİL S (Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y.ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE KAZA N Sanayii ve Tok. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLI Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik, Bakara A. Ş. EREK R. DANİŞMAN M. A. ABLUM Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı : üncü derece kadrolu + 50 Ek Göstergeli Eskişehir Defterdar yardımcılığına, Denizli Vergi Dairesi Müdürü Vahdettin Yıldırım'ın 657 sayılı Kanunun değişik,68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. 22/12/1976 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMÎREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON Millî Eğitim Bakanlığından : Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı : istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Yüksek Matematik Kürsüsünde açık bulunan Profesörlüğe, D. M. M. A. Profesörlerini seçme Yönetmeliği ve Akademi Yönetim Kurulunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Raşit Mocan'ın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. Başbakan S. DEMİREL 24/12/1976 Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ FAHRİ S. S. KORUTÜRK Karar Sayısı : istanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatoşunca kabul edilen, aynı Fakülte, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsü Doçenti Dr. Sencer Divitçioğlu'nun, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak tayini uygun görülmüştü rülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. Başbakan S. DEMÎREL Ulaştırma Bakanlığından: Karar Sayısı : /12/1976 Millî Eğitim Bakam A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan Haberleşme Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Daire Başkanlığına, Genel Sekreter Erdoğan Güvenç'in 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun değişik 76 ncı: maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. Başbakan 24/12/1976 Ulaştırma Bakanı S. DEMÎREL N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

2 Sahife :2 (Resmî Gazete) 11 OCAk 1977 GENELGELE R Ticaret Bakanlığından: Dışticaret İşlerine Ait Sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü (77/1) Avrupa Ekonomik Topluluğuna müteveccih şarap ihracatımızda uygulanan referans fiyatları gözetilerek, Topluluklar Komisyonunca saptanarak 1 Temmuz Aralık 1976 tarihlerinde geçerli olan hudutta referans fiyatları 20 Temmuz 1975 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bu defa, yine Topluluklar Komisyonunca saptanan ve Altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg yapılacak ihracatta, ihracatçılarımızı uymak mecburiyetinde bulundukları şarap için hudutta referans fiyatları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yeni üye ülkelere (İngiltere, İrlanda, Danimarka), üçüncü ülkelerce yapılacak şarap ihracatında ise, hudutta referans fiyatları fiilen uygulanan gümrük vergisi kadar azaltılmış referans fiyatlarına eşit olmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yapılacak ihracatta uygulanacak hudutta referans fiyatları 16 Aralık Aralık 1977 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 16 Aralık Aralık 1977 döneminde altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya Hollanda, Belçika, Lüksemburg) yapılacak şarap ihracatında Türkiye'ye uygulanacak hudutta referans fiyatları OGT No. 22,05 CI a) CI b) Malın tanımı (3) Diğer (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi asmayan 9,5 dereceden fazla 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar: Reisling veya Sylvaner adı altıntında ithal edilecek olanlar (22) Diğerleri - İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi asmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi asmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (3) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazlan 10 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 30,30 30,93 32,18 33,43 34,68 35,93 37,18 38,43 39,68 58,24 29,13 29,72 30,91 32,09 33,28 34,46 35,65 36,83 38,02 17, ,98 OGT No CII a) CII b) Malın tanımı Hudutta teslim ref fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 20,23 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 21,48 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 22,73 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 23,98 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 25,23 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 26,48 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Reisling veya Sylvaner adı altoda ithal edilecek olanlar 45,04 (22) Diğerleri İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden az derece; 9,5 dereceyi aşmayan 16,52 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 17,71 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 18, dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 20,08 İl dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 21,26 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 22,45 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 23, dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 24,82 (3) Likör şarapları 71,10 (4) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 39, dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 40,98 14,dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 42, dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 43,48 (bb) Beyaz şaraplar (1,1) Reisling ve (Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 57,04 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 38,00 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 39,19 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 40,37 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 41,56 (3) Likör şarapları: (aa) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar 29,40 (bb) Di&erleri 57,90 (4) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi asmayan (1) 26,53 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 27,78 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 29,03 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 30,28 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Riesling ve Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 43,84 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) ( 24,80

3 11 OCAK 1977 OGT No. \ Malın tanımı (Resmî Gazete) Sahife : 3 Hudutta teslim ref, fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 25,99 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 27,17 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi asmayan 28, CIII a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aş- \ mayan (2) 70,38 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan ; 72,53 ' 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan, ı 74,68 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 76,83 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 78,98 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 81,13 (bb) Diğerleri : v (11) Kırmızı şarâplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 42,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 44,18 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 45,43 16,5 dereceden fâzla; 17 dereceyi aş- "\ mayan, 46,68 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 47,93 17,5 4ereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 49,18 (22) Beyaz şaraplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 40,94 15,5, dereceden fazla; 16 dereceyi aş- >, mayan 42,13 ı 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan; 43,31 \ 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 44,50 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 45,68 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan v. 46, CIII b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan (2) 28,20 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 29,40 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 30,60 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 31,80 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aş- J mayan 33,00 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan, 34,20 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: \ 15 dereceden fâzla; İ5,5 dereceyi aş i mayan (2) / 57,18 ' 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 59,33 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 61,48 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 63,63 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 65,78 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 67,93 (bb) Şaraplar. Damıtım için kuvvetlendirilmiş 20,40 (cc) Diğerleri: ı OGT No. Malın tanımı (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aş-, mayan 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan \ 1 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi asmayan, 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi as Hudutta teslim ref. f'yatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 29,73 30,98 32,23 33,48 34,73 mayan f 35,98 (22) Beyaz (şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi asmayan 27,74 28,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi asmayan 30,11 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan / 31,30 V )İ7 derecede^ fazla; 17,5 dereceyi aşmayan ; 32,48 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aş- / mayan 33, CIV a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirlmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 82,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 84,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 86,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 88,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi asmayan 90,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ' 92,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 94,98 21 ;5 dereceden 1 fazla; 22 dereceyi aşmayan 97,13 (bb) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 49,23 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aş- ' mayan ; 50,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi as-, mayan 51,73 19,5 dereceden fazla; 20, dereceyi asmayan 52,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 54,23 20,5 dereceden fazla;; 21 dereceyi asmayan 55,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asl mayan 56,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 57,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap etürilmiş alkol derecesi: i 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3), 46,85!18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 48,04 19 dereceden fazla;.19,5 dereceyi aşmayan < 49,22 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 50,41 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan ' 51,59! 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan >, 52,78 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asi mayan 53,96 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aş- ' mayan 55,15

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) İl OCAK 1Ö77 OGT No. Malın tanımı Hudutta teslim, reí. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) CIV b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin imaline mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) ', 32,40 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 33,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 34,80 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 36,00 20 dereceden fazla; 20,5 / dereceyi aşmayan 37,20, 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 38,40 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 39,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 40,80 (22) Diğerleri. İktisap derecesi: ettirilmiş alkol 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 67,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 69,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 71,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 73,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 75,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan. 77,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 79,98 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 82,13 Cbb) Şarap, damıtım için kuvvetlendirilmişi İktisap ettirilmiş alkol recesi : de 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 17,80 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 18,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,40 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşı mayan 20,20 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 21,00 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ^ 21,80 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 22,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 23,40 (cc) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap miş alkol derecesi: ettiril 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 34,23 18,5 dereceden fazla; '19 dereceyi aşmayan 35,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi as- 36,73 ' mayan ( 37,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 39,23 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 40,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 41,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 42,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 31,85 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan \ 33,04 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aş- ' mayan 34,22 OGT No CV a) CV b) Mailin tanımı 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan (1) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ^ 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi taş-, mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (2) Beyaz şaraplar. İktisab ettirilmiş alkol derecesi: ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aş-^ mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan ^ - '. 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (3) Likör şarapları (4) (1) Şaraplar, damıtım için kuvvetlendirilmiş. İktisap ettirilmiş alkol derecesi : ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ' 22,5 dereceden fazla;.23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5J dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan ' (2) Likör şarapları (4) (aa) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin işlenmesinde 1 kullanılmaya mahsus ^olanlar (bb) Diğerleri (3) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş y alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: ' 22 dereceden f azla^ 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi asmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 35,41 36,59 37,78 38,96 40,15 43,03 (5) 43,80 (5) 1 44,57 (5) 45,34 (5) 40,13 (5) 40,84 (5) 41,54 (5) 42,25 (5) 82,48 14,00 (5) 14,32 (5) 14,64 (5) 14,96 (5) 31,68 73,48 34,03 (5> 34,80 (5) 35,57 (5) 36,34 ( 5) 31,13 (5) 31,84 (5) 32,54 (5) 33,25 (5) (1) İktisap ettirilmiş alkol derecesi, 13 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 90 gramı aşan şaraplar dahil. (2) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 derece olan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramı aşan, 330 gramı aşmayan likör şarapları dahil. ı, (3) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 dereceden fazla, 18 dereceyi aşmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramdan fazla,, 330 uğramı a^mayan^saraplar dahil. (4) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 22 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 330 gramı aşan şaraplar dahil. (5) İthal edilen şarapların iktisap ettirilmiş alkol derecesi bu alt bölümde gösterilen azami iktisap ettirilmiş alkol derecesinden düşük ise, belirtilen meblağlar her 0,1 derece alkol için 0,10 hesap birimi arttırılır. - '

5 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 5 Gümrük ve Tekel Bakanlığından : AET Türkiye ve AET - Yunanistan arasındaki mal alışverişlerinder, malların Avusturya'dan yeniden şevki halinde formalitelerin sadeleştirilmesine dair 11 Haziran 19T5'de AET ile Avusturya arasında yapılan Anlaşmanın uygulanması için gerekli şartların yerine getirilmesi bakımından «İdarî İşbirliği Metodları» na dair 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında değişiklik yapılması hususunda Gümrük İşbirliği Komitesinin 7 nci toplantısında mutabık kalınmış ve aşağıda belirtilen 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla 5/72 sayılı İdarî İşbirliği Metodlarına dair Karara III A Bölümünün ilâvesi 1/1/1977 de yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir. 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ORTAKLIK KONSEYİ; AET ile Türkiye arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmayı nazarı dikkate alarak, 23 Kasım 1970 de Brüksel'de imzalanan Katma Protokol ve özellikle onun 4 üncü maddesini gözönünde bulundurarak, AET ile Avusturya, Hükümeti arasında 11 Haziran 1975 de yapılan bir Anlaşmaya göre AET ile Türkiye Ortaklığı çerçevesinde mübadele edilen ve Avusturya'dan yeniden şevki söz konusu olan malların Avusturya'da kaldıkları sürece nitelik ve bütünlüklerini garanti edecek biçimde Avusturya Gümrük İdaresinin sürekli kontrolü altında kalmasını ve, Anlaşmanın aynı zamanda Avusturya ve Üye Devletler Gümrük İdareleri arasında sözkonusu mallarla ilgili geniş çapta bir bilgi alışverişimde öngörmesini; Avusturya Gümrük İdaresinden bu Anlaşma çerçevesinde üye ülkelerin gümrük idarelerinden alınacak bilgilerin talep edildiğinde Türk Gümrük İdaresine verilmesini; sözkonusu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasının Topluluk ve Türkiye arasındaki ticarette formalitelerin önemli ölçüde basitleştirilmesini sağlayacağım gözönünde bulundurarak, Bu maksatla, 2/73 sayılı kararla değiştirilen 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla kabul edilen Katma Protokolün 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin İdarî İşbirliği Metodlarını iyileştirmeyi gözönünde bulundurarak, Aşağıdaki şekilde Karar verdi. Madde : 1 5/72 sayılı Karara aşağıdaki bölüm ilâve edilecektir. BÖLÜM: III A Avusturya'dan yeniden sevkedilen mallar için A.TR.1 dolaşım belgesinin kullanılmasına ilişkin özel hükümler. 7 A Mallar, gerektiğinde Avusturya topraklarında aktarma rejimine tabi tutulduktan veya bir gümrük antreposuna alındıktan sonra tekrar sevkedildikleri takdirde, 7 B ve 7 C maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilmiş olmaları kaydıyla 1. maddede belirtilen kanıtlayıcı belge A.TR.1 dolaşım belgesi olacaktır. 7 B 7 A maddesinde sözü edilen mâllarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi, malların, Avusturya Gümrük İdaresinin devamlı denetimi altında tutularak nitelik ve bütünlüklerinin garanti altına alındığı konusunda bir ifade bulunduğu takdirde geçerli sayılacaktır. Malların bölünmeden yeniden sevkedilmesi halinde, bu ifade A.TR.1 dolaşım belgesinin «Malların Tanımı» bölümünde yer alacak ve yetkili Avusturya Gümrük İdaresinin damga ve tarihiyle onaylanmış «Directe Weiterleitung EWG» ibaresini içerecektir. Malların Avusturya'da bölündükten sonra "yeniden sevkedilmeleri halinde, bir üye ülke veya Türkiye'de verilmiş A.TR.l1dolaşım belgesinin ibrazı üzerine, her parça mal için bu belgenin bir fotokopisinin tasdikine Avusturya Gümrük İdaresi yetkili kılınmıştır. Her fotokopinin üst kısmında kırmızı mürekkeple «TEİLSENDUNG» ibaresi bulunacaktır. Her fotokopi hangi mallara ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Bu açıklamalar Gümrük İdaresinin tarih ve damgasıyla onaylanacaktır. 7 C 7 A maddesinde sözü edilen mallar ve bunlarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi veya mallar bölündüğü takdirde yetkili Avusturya Gümrük İdaresince onaylanmış belgenin fotokopisi, orijinal belgenin veriliş tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde ithal ülkesinin gümrük makamlarına ibraz edilmelidir. Madde: 2 Bu Karar 1 Ocak 1977 den itibaren uygulanır. Ankara Doğumevi Baştabibliğmden: İLÂNLA 1 Ankara Doğumevinin 1976 mali yılı ihtiyacı olan 38 kalem tıbbi malzeme 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme ve ihale aşağıda yazılı gün ve saatte Ankara Doğumevinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 İstekliler tekliflerini 2490 sayılı kanunda açıklanmış olan usule göre kapalı zarflarım ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri, posta ile gönderilecek teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. (Postada vaki gecikmeler dikkat nazara alınmaz.) ^ 4 thaleye girmek isteyenler 38 kalem Tıbbi malzemelerin tamamına teklif verebilecekleri gibi, tek tek'te teklif edebilirler. Hangi kaleme iştirak ediliyorsa o kalemin muhammen bedeli üzerinden geçici teminatlarını yatıracaklardır. 5 Bu işlere ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabibliği ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. Tarihi: 21/1/1977 Cuma günü saat 11.00, Miktarı ve cinsi: 38 kalem tıbbi malzeme, Muhammen bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., \ 37/4-4 Türkiye Demir ve Çeyk İşletmeleri İskenderun Demir ye Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından Yurt içinden 26 kalem Zımpara Taşı satmahnacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; ^ 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Teysiat ve.koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak teinin edilebilir. 2 İhale 28/1/1977 Cuma günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından /11 No. lu dosyayla ilgilidir. R Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminştları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen ıgün ve saattetn sonra verilen teklifler/ ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir, %, 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta ^kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.. " / 1-1 Bursa Tekel Yaprak Tütün Bakını ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğünden: 1 / 1 Müdürlüğümüze bağlı Mudanya Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Amirliğine , ^TL. keşif bedeli ille yülk asansörü yaptırılacaktır. > 2 İhale işi 1977 malî yılı. içinde- bitirilip bedeli öoenmeik üzere kapalı zarf ile eksiltme yöntemiyle yapılacaktır. ' 3 Geçici teminat , liradır. 4 Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği Ankara - istanbul Tekel Başmüdürlükler ile Bursa Tekel (Merkez Müdürlüğünden ve Mudanya Bakım Amirliğinden temin edilebüir. S" Eksiltme 14/1/1977 Cuma günü saat de Bursa Tekel Merkez Müdürlüğü Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. / İlgililere duyurulur. 403 / 1-1 Ankara Diş Tedavi ve Protez Merkezi Baştabipliğinden: Müessesemiz ihtiyacı olan bir adet airratör 2490/'sayılı Kanunun maddelerine göre kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır. Muammen bedeli TL. olup geçici teminatı TL. İhalesi 13/1/1977 Perşembe günü saat İ4.0O de Diş Tedavi ve Protez Merkezi binası içinde toplanacak satm alma komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin sayılı Kanuna göre hazırlayacakları tekliflerini belirli saatten bir saat evvel satm alma komisyonuna vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. i / 44

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete), 11 OCAK 1977 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 > : Enerji Nakil Hattı DMerktterinm Betonarme ve Çelik KafesM olarak Projelendirme İmal ve Montaj İşleri YaptmUacatetır. Aşağıda isim ve karakteristikleri, yazılı E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, önigerilmeli betonarme, ^lıvanizl civatalı çelik kafesli veya galvanizli cıvatalı çelik kafes ve betmarme direk kansımü olarak proje, imal ve montaj işleri tekmf aolma suretiyle ihale edilecektir. Bu işe ait DŞ. 26 işaretli Şartname ve profiller Ankara Bayındır Sokak 3 numarada TEK Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatınllacak «Şartname için 200, TL. ve fbir gruba ait profil takımı için 200, TL.» mukabili alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Sıra No Kurumu Dağıtım Şebekeleri Proje ve^ Tesis Dairesi Başkanlığı - Ankara Necatibey Cad. 26 numarada 202 No. lu odadan temin edilebilir. Yeterlik belgesi müracaatları Şartnamede 'jstenllen belgelerle birlikte 18/1/1977 günü saat a kadar Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleriot/11/1ot7ıgünü elden verilecek veya posta ile gön>~ derilecektir. : Teklifler Hı/3/ll97i7 <günü saat de Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı' Muhaberat 'servisinde buluııdurulırıahdır. Geciken teklifler nazan dikkate almmıaz. Teklifler aynı gün saat da açıllacaktır. - Kurumumuz 2400 sayılı Kanuna tâlbi değildir. E. N. hattının adı İli Bölgesi Kesiti Gerilimi GRUP I İzmir Il-Pmarbaşı - Mustafakemalpaşa DM. İzmir İzmir II TM-Cumaovası İzmir Cumaovası - Etibank tesisleri (Perlit) İzmir Güzelbahçe - Sef erhisar İzmir Orhaneli - Brş. - Hattının Bursa Sanayi E. N. hattına irtibatı Bursa Usak - Kışlaköy hattının - Ulubey Eşme hattına irtibatı Uşak Biga - Karabiga - Kıyıgemi Çanakkale Kartal - Ümraniye ENH. Brş. Dudullu istanbul Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet varyantı Sakarya Sincanlı - Sandıklı ENH. Brş. N. Karadirek Afyon Keçiborlu - Dinar Afyon-Isparta Samsun II TM - Sanayi: ( Km.) a) Samsun II TM-S 4 b) Şj-Tekkeköy- Çarşamba irtibatı O S,-S, d) S -Sanayi e) S^-Ayvacık irtibatı Göksu (Yerköorü) HES-Alata (Balcılar) Alstâ (Balcılar) - Ermenek AkdaSmadenl - Kadı şehir. Çekerek Kayseri - Erkilet Havaalanı Eski Malatva - Fırat İstasyonu Akçakale TM-Akçakale Diyarbakır TM-TRT Hani - Lice ENH. Brş. N - Kocaköy Hatay - Samandağı 1 Bağışlı - Başkale 2 Bağışlı - Yüksekova 3 Yüksekova - Şemdinli GRUP II Samsun Konya Konya Yozeat Kayseri I I I I I I 2x477 2x477 3/0 \ 3/0 ' 3/0 3/0 2x3/0 2x477 4x3/0 3/0 3/0 2x3/0 34,5kV.»» /» TOPLAM TOPLAM GRUP III Malatya II 3/0» Urfa I 3/0» Divarbakır II 3/0» Divarbakır, II 3/0» Hatay I 3/Ö» GRUP IV V " - Hakkari Hakkari Hakkari TOPLAM TOPLAM GRUP V 1 Van - Özalp Van II 3/ Engil - Çatak Van II 3/0» II II II 3/0 3/0 3/0 Uzunluğu Km , , " , ,8 I 4X477 ve 2x3/0» 1+090,80 I 2x3/0» I 4x477» I 2x477» 3+6">6.10 I 3/0» I 2x3/0» c O70 I 3/0» "2,30 jl 3/0» iı 3/ P ? + 2" « RO * TOPLAM i ' GRUP VI 1 Emiş - Muradiye Van II 3/0» Erciş - Patnos A Sn - Van II 3/0» Patnos - Malazgirt Ağrı - Muş II 3/0» i Doğubeyazıt - Gürbulak Gümrük kapısı A&n II 3/0» İğdır TM - İğdır Kars II 3/0» / NOT s - H Yukarıda belirtilen 'hat uzunluğu üe profildeki uzunulk birbirini tutmadığı takdirde «Profildeki uzunluk esas alınacakta.» v 2 Birinci Grubun 9 uncu sırasında yeralan Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet Varyantı Santrifüj Betonarme Direkli olarak Projelendiri- Jecektir. 3 Keçiborlu - Dinar E. N. Hattının km. ihfc kısmı tek devre 3/0 ve tan. île ,80 km. arası hat 'bölümü ise 2x3/0 olarak projelendirilecektir. TOPLAM GENEL TOPLAM ,80 ı 4 Keçiborlu - Dinar E. N. H. '5 No. lu, direğin yakmınıdalkd köy Elelktrifikasyonu hattımn direğine geçici olarak kurumumuzca irtibat yapılacaktır. - ^ 'İrtibattan sonra mevcut Keçiborlu - Dinar Hattrnraı 2J3 ve 4 No. lu; Beton Direkleri Müteahhit tarafından hasara uğratmadan sökülüp TEK. elemanlarına teslim edilecektir., Bu üç adet beton, direğin Büküm Ibedeli hattın teklif bedeline aıynca gösterilerek ilâve edilecektir. ' 327/M

7 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı 90 kalem oto makaslarının imal ettirilerek satın alınması, 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 21/1/1977 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25 TL. bedelle alınabilir İstekliler, 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi odası veya Esnaf Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis-- yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur /4-3 Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait 10 yasında 2290 adet İtalyan melezi kavak ağacı dikili olarak tamamı bir parti halinde satılacaktır. \ 2 Satış 2490 sayıh Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ve arttırma suretiyle yapılacaktır. \ 3 Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı , liradır. 4 İhale 27 Ocak 1977 Perşembe günü saat de Belediye En cümen huzurunda yanılacaktır. 5 İhaleye girecekler teminat mektup veya makbuzlarını yılı vizesini havi ticaret odası belgesini teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. İhaleye girecekler şirket ise aynca 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı belgeleride teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. 6 Teklif mektuplan 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak ve ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir. 7 Bu ise alt şartname hergün Belediye Muhasebesinde görülebilir ve isteyenlere gönderilir. 8 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 146/4-3 SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : Çaycuma/ZONGULDAK 1 Müessesemiz ihtiyacı bulunduğu aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 'kalem gıda maddesi kaıpalıj tetelif alma usulü ile ve bunlara ait şartnameleri esaslan uyarınca mubayaa olunacaktır. 2 Şartnameler Caycuma'daki Müessesemizden elden alınabileceği gibi posta ile de istenebilir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 24/1/1977 günü akşamına kadar Müessesemizde bulundarmalan gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. > 4 Teklifler malzemelerin tamamım kapsayacağı gibi bir kısmı içinde olabilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Cinsi ı Miktan ölçüsü Ekmek Tavuk Eti Adet Kg. 227/2-2 Kov İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : (URFA) 1 Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1. Grup Tesisleri inşaatı 1757 savılı kanuna göre hazırlanan ve 18 Ağustos 1974 tarihli şavılı Resmî Gazete'de yayınlanan Toprak ve Tanm Reformu Fonu Yönetmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 2 İsin keşif bedeli liradır. (% 20 zamlı olarak.) 3 Eksiltme Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) ( ) lira geçici teminatını, (Ziraat Bankası Urfa Meıskez Şubesi 640/263 Nolu hesabına) yatırması gerekir. b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltrrie şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) Teknik Personel bildirisi,, plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, malî durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir, müteahhitlik karnesini (Aslı), ibraz suretiyle, Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitü Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını 21/1/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/1/1977 Çarşamba günü mesaî saati sonuna kadardır. 8 İdare yeterlik belgesi verip, vermemekte, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. 38/4-3 Köy tşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 1 Eksiltmeye konulan Keşif Bed. G. Tem. Eksiltme Son Mür. köprülerin adı Lira Lira Ta. günü saati tarihi 1. Bursa-tnegöl-Fevziye Süle-Kayapınar (BA.) grup köprüleri 2. Bilecik-GÖlpazan Nasuh x lar (B.A.) köprüsü 3. Çanakkale-Çan-Tepeköy (B.A.) köprüsü Balıkesir-Dursunbey /1/ /1/1977 Çaraşmba /1/ /1/1977 Perşembe /1/1977 I 19/1/1977 Cuma Afcağıyağcılar (BA.) Köp /1/ /1/1977 Pazartesi Balıkesir-Kepsut-Kızıloluk Kayaeli-Katrancı (B.A.) /1/ /1/1977 grup köprüleri, Salı, Balıkesir-Merkez-Yeşil /1/1977 ( 21/1/1977 ler (BA.) köprüsü Çarşamba Yukandaki yazılı köprü eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. ' 3 Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) İsteklilerin 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân târihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukanda yazılı her iş için hizalarında yazılı miktarda geçici teminât vermeleri. b) İsteklilerin en geç yukanda yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracâatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine sıra No. daj^ işler için en az keşif bedelleri kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi veya keşif bedellerinin /o 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi yapıp geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, 6. sıra No. daki iş içki en az keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesini veya keşif bedelinin % 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi vapıp, geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere uygun (Malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde ifflza sirkülerini, şirket olmalan halinde şirlsef sirkülerini, işyerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini, eksiksiz olarak eklevip bu iş için iştirak belgesi almâlan, (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.',! 5 < İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplanhı eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfivet Uân olunur /*-*

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 31 KALEM OTO İÇ VE DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü İç Alımlar Servisinden. 2 İstanbul'da, Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat: 4, No: 7 deki istanbul Mümessilliğimizden. 3 Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sok. No: 30/7 deki Ankara İrtibat Büromuzdan, bedelsiz oiarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarım en geç 16 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir. Müessesemiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 212/2-2 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden ;, İHALE İLÂNI 1 Trabzon - Tonya, Akçaabat ve Sürmene'de yapılacak (3) adet Karabük tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. ( /o 20 zamlıdır ) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , )TL. lık banka kredi mektubu, e) ' Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez /2-2 İHALE İLÂNI 1 Ağn - Doğübeyazıt'da yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi Ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve, belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( ,) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklar! (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar iş n eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaktan teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 ündf maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için-isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. ) 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir., 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler! kabul edilmez / 2-2 İHALE İLÂNI 1 Artvin - Yusufeli'nde yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlan işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat 1,5.30 da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satm alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. : 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10, İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihale yapıp yapmamakta veya dliediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 2-2

9 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 1 Muş/Malazgirt ve Ağrı/Patnos'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. ci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır." İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina - Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda (4. cü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe ye- 1 erlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /M 1 Erzurum/Oltu ve Kars/Ardahan'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlar işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (%20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı , TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesis Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina-Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve , TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektupları iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda 4. maddede belirtilen eksiltme saatinden bir önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlılığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /2-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL 1 istanbul Çevreyolu ve Trakya Otoyolu Alüminyum Trafik işaretlerinin yapımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 1977 malî yılma sari olmak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin birinci keşif bedeli: ,96 TL. olup, Geçici teminatı : ,13 TL. dır. 3 Eksiltme 19/1/1977 Çarşamba günü saat de istanbul, Ortaköy (Muallim Naci Cad., No: 105 de) Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası 17. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesinde yazılı istenilen işlemleri yapmaları ve bu meyanda; a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, b) İsteklilerin Alüminyum işleme tezgahları, skoçlayt yapıştırma tezgâhı, seyyar ve sabit kaynak jeneratörü, demir testeresi, muhtelif profil ve sacın kesilmesi ve delinmesi İçin tezgahlara sahip olduklarına dair noterden tasdikli amortisman defteri veya faturalan ile bu işi yapabilecek uygunluk ve gereçleri ihtiva eden atelyeleri olduğunu tevsik eden belgelere sahip bulunmalan gerekmektedir. Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyip 12/1/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. Telgrafla yapılan müracaatlar geçerli değildir. 6 İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 1 saat evveline kadar 1976 tarihli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limit teminat mektubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan kapalı zarflarım, istanbul - Ortaköy Muallim Naci Cad., No: 105 de 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 7 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Muratlı Belediye Başkanlığından: / 4-4 Caddelere döşenmek üzere M 3, stablize 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 20 Ocak 1977 Perşembe günü saat da Belediyede yapılacaktır. Talimini bedeli , lira olup geçici teminatı 11250, liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesi Belediyede görülebilir. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacağı duyurulur. 39/4-4 Ankara levazım Amirliği 2 No. lu Satın A Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Lv. İkmâl maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi Sun'î Deri Vinlex, Miktan: 3250 Mt., M 8edeli: ,- FL, G Tenınan ; 8.706, TL., ihale günü ve saati: 24 Ocak 1077 Pa tanesi ZIN 5 4-4

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n 33-90 r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : 16155 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Kasım 2012 PAZARTESİ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Kasım 2012 PAZARTESİ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Kasım 2012 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

KJÍ Le.e KANU. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1936-1920 29 TEMMUZ 1964. Sayı : 11766 ÇARŞAMBA

KJÍ Le.e KANU. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1936-1920 29 TEMMUZ 1964. Sayı : 11766 ÇARŞAMBA KJÍ Le.e Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1936-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 TEMMUZ 1964 ÇARŞAMBA Sayı : 11766 KANU Kanun No. 506 SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı