T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: OCAK Karar Sayısı: 7/12986

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15816 11 OCAK 1977. Karar Sayısı: 7/12986"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mtidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 OCAK 1977 SALI Sayı: KARARNAMELE R Karar Sayısı: 7/12986 Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı bütün işyerlerinde, TES - İŞ Çukurova ve Havalisi Enerji İşçileri Sendikası tarafından uygulanmak üzere alınan grev kararının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 4/1/1977 tarihli ve /32 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihli 7/1/1977 ve 275 tarihinde sayılı Kanunun kararlaştırılmıştır. 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/1/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMÎREL Prof. Dr. N. ERBAKÂN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Balkanı A.TÜRKES S.ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA 1. MÜFTÜOĞLU Milli Savunma Bakanı İçişleri, Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN. O.ASİLTÜRK I.. ÇAĞLAYANGİL S (Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y.ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE KAZA N Sanayii ve Tok. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLI Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik, Bakara A. Ş. EREK R. DANİŞMAN M. A. ABLUM Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı : üncü derece kadrolu + 50 Ek Göstergeli Eskişehir Defterdar yardımcılığına, Denizli Vergi Dairesi Müdürü Vahdettin Yıldırım'ın 657 sayılı Kanunun değişik,68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. 22/12/1976 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMÎREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON Millî Eğitim Bakanlığından : Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı : istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Yüksek Matematik Kürsüsünde açık bulunan Profesörlüğe, D. M. M. A. Profesörlerini seçme Yönetmeliği ve Akademi Yönetim Kurulunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Raşit Mocan'ın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. Başbakan S. DEMİREL 24/12/1976 Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ FAHRİ S. S. KORUTÜRK Karar Sayısı : istanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatoşunca kabul edilen, aynı Fakülte, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsü Doçenti Dr. Sencer Divitçioğlu'nun, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak tayini uygun görülmüştü rülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. Başbakan S. DEMÎREL Ulaştırma Bakanlığından: Karar Sayısı : /12/1976 Millî Eğitim Bakam A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan Haberleşme Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Daire Başkanlığına, Genel Sekreter Erdoğan Güvenç'in 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun değişik 76 ncı: maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. Başbakan 24/12/1976 Ulaştırma Bakanı S. DEMÎREL N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

2 Sahife :2 (Resmî Gazete) 11 OCAk 1977 GENELGELE R Ticaret Bakanlığından: Dışticaret İşlerine Ait Sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü (77/1) Avrupa Ekonomik Topluluğuna müteveccih şarap ihracatımızda uygulanan referans fiyatları gözetilerek, Topluluklar Komisyonunca saptanarak 1 Temmuz Aralık 1976 tarihlerinde geçerli olan hudutta referans fiyatları 20 Temmuz 1975 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bu defa, yine Topluluklar Komisyonunca saptanan ve Altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg yapılacak ihracatta, ihracatçılarımızı uymak mecburiyetinde bulundukları şarap için hudutta referans fiyatları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yeni üye ülkelere (İngiltere, İrlanda, Danimarka), üçüncü ülkelerce yapılacak şarap ihracatında ise, hudutta referans fiyatları fiilen uygulanan gümrük vergisi kadar azaltılmış referans fiyatlarına eşit olmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yapılacak ihracatta uygulanacak hudutta referans fiyatları 16 Aralık Aralık 1977 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 16 Aralık Aralık 1977 döneminde altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya Hollanda, Belçika, Lüksemburg) yapılacak şarap ihracatında Türkiye'ye uygulanacak hudutta referans fiyatları OGT No. 22,05 CI a) CI b) Malın tanımı (3) Diğer (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi asmayan 9,5 dereceden fazla 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar: Reisling veya Sylvaner adı altıntında ithal edilecek olanlar (22) Diğerleri - İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi asmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi asmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (3) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazlan 10 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 30,30 30,93 32,18 33,43 34,68 35,93 37,18 38,43 39,68 58,24 29,13 29,72 30,91 32,09 33,28 34,46 35,65 36,83 38,02 17, ,98 OGT No CII a) CII b) Malın tanımı Hudutta teslim ref fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 20,23 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 21,48 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 22,73 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 23,98 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 25,23 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 26,48 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Reisling veya Sylvaner adı altoda ithal edilecek olanlar 45,04 (22) Diğerleri İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden az derece; 9,5 dereceyi aşmayan 16,52 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 17,71 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 18, dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 20,08 İl dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 21,26 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 22,45 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 23, dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 24,82 (3) Likör şarapları 71,10 (4) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 39, dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 40,98 14,dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 42, dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 43,48 (bb) Beyaz şaraplar (1,1) Reisling ve (Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 57,04 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 38,00 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 39,19 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 40,37 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 41,56 (3) Likör şarapları: (aa) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar 29,40 (bb) Di&erleri 57,90 (4) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi asmayan (1) 26,53 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 27,78 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 29,03 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 30,28 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Riesling ve Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 43,84 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) ( 24,80

3 11 OCAK 1977 OGT No. \ Malın tanımı (Resmî Gazete) Sahife : 3 Hudutta teslim ref, fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 25,99 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 27,17 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi asmayan 28, CIII a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aş- \ mayan (2) 70,38 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan ; 72,53 ' 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan, ı 74,68 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 76,83 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 78,98 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 81,13 (bb) Diğerleri : v (11) Kırmızı şarâplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 42,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 44,18 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 45,43 16,5 dereceden fâzla; 17 dereceyi aş- "\ mayan, 46,68 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 47,93 17,5 4ereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 49,18 (22) Beyaz şaraplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 40,94 15,5, dereceden fazla; 16 dereceyi aş- >, mayan 42,13 ı 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan; 43,31 \ 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 44,50 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 45,68 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan v. 46, CIII b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan (2) 28,20 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 29,40 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 30,60 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 31,80 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aş- J mayan 33,00 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan, 34,20 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: \ 15 dereceden fâzla; İ5,5 dereceyi aş i mayan (2) / 57,18 ' 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 59,33 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 61,48 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 63,63 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 65,78 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 67,93 (bb) Şaraplar. Damıtım için kuvvetlendirilmiş 20,40 (cc) Diğerleri: ı OGT No. Malın tanımı (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aş-, mayan 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan \ 1 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi asmayan, 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi as Hudutta teslim ref. f'yatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 29,73 30,98 32,23 33,48 34,73 mayan f 35,98 (22) Beyaz (şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi asmayan 27,74 28,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi asmayan 30,11 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan / 31,30 V )İ7 derecede^ fazla; 17,5 dereceyi aşmayan ; 32,48 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aş- / mayan 33, CIV a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirlmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 82,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 84,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 86,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 88,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi asmayan 90,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ' 92,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 94,98 21 ;5 dereceden 1 fazla; 22 dereceyi aşmayan 97,13 (bb) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 49,23 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aş- ' mayan ; 50,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi as-, mayan 51,73 19,5 dereceden fazla; 20, dereceyi asmayan 52,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 54,23 20,5 dereceden fazla;; 21 dereceyi asmayan 55,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asl mayan 56,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 57,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap etürilmiş alkol derecesi: i 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3), 46,85!18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 48,04 19 dereceden fazla;.19,5 dereceyi aşmayan < 49,22 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 50,41 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan ' 51,59! 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan >, 52,78 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asi mayan 53,96 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aş- ' mayan 55,15

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) İl OCAK 1Ö77 OGT No. Malın tanımı Hudutta teslim, reí. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) CIV b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin imaline mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) ', 32,40 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 33,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 34,80 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 36,00 20 dereceden fazla; 20,5 / dereceyi aşmayan 37,20, 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 38,40 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 39,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 40,80 (22) Diğerleri. İktisap derecesi: ettirilmiş alkol 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 67,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 69,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 71,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 73,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 75,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan. 77,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 79,98 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 82,13 Cbb) Şarap, damıtım için kuvvetlendirilmişi İktisap ettirilmiş alkol recesi : de 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 17,80 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 18,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,40 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşı mayan 20,20 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 21,00 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ^ 21,80 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 22,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 23,40 (cc) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap miş alkol derecesi: ettiril 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 34,23 18,5 dereceden fazla; '19 dereceyi aşmayan 35,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi as- 36,73 ' mayan ( 37,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 39,23 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 40,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 41,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 42,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 31,85 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan \ 33,04 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aş- ' mayan 34,22 OGT No CV a) CV b) Mailin tanımı 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan (1) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ^ 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi taş-, mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (2) Beyaz şaraplar. İktisab ettirilmiş alkol derecesi: ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aş-^ mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan ^ - '. 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (3) Likör şarapları (4) (1) Şaraplar, damıtım için kuvvetlendirilmiş. İktisap ettirilmiş alkol derecesi : ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ' 22,5 dereceden fazla;.23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5J dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan ' (2) Likör şarapları (4) (aa) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin işlenmesinde 1 kullanılmaya mahsus ^olanlar (bb) Diğerleri (3) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş y alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: ' 22 dereceden f azla^ 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi asmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 35,41 36,59 37,78 38,96 40,15 43,03 (5) 43,80 (5) 1 44,57 (5) 45,34 (5) 40,13 (5) 40,84 (5) 41,54 (5) 42,25 (5) 82,48 14,00 (5) 14,32 (5) 14,64 (5) 14,96 (5) 31,68 73,48 34,03 (5> 34,80 (5) 35,57 (5) 36,34 ( 5) 31,13 (5) 31,84 (5) 32,54 (5) 33,25 (5) (1) İktisap ettirilmiş alkol derecesi, 13 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 90 gramı aşan şaraplar dahil. (2) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 derece olan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramı aşan, 330 gramı aşmayan likör şarapları dahil. ı, (3) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 dereceden fazla, 18 dereceyi aşmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramdan fazla,, 330 uğramı a^mayan^saraplar dahil. (4) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 22 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 330 gramı aşan şaraplar dahil. (5) İthal edilen şarapların iktisap ettirilmiş alkol derecesi bu alt bölümde gösterilen azami iktisap ettirilmiş alkol derecesinden düşük ise, belirtilen meblağlar her 0,1 derece alkol için 0,10 hesap birimi arttırılır. - '

5 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 5 Gümrük ve Tekel Bakanlığından : AET Türkiye ve AET - Yunanistan arasındaki mal alışverişlerinder, malların Avusturya'dan yeniden şevki halinde formalitelerin sadeleştirilmesine dair 11 Haziran 19T5'de AET ile Avusturya arasında yapılan Anlaşmanın uygulanması için gerekli şartların yerine getirilmesi bakımından «İdarî İşbirliği Metodları» na dair 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında değişiklik yapılması hususunda Gümrük İşbirliği Komitesinin 7 nci toplantısında mutabık kalınmış ve aşağıda belirtilen 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla 5/72 sayılı İdarî İşbirliği Metodlarına dair Karara III A Bölümünün ilâvesi 1/1/1977 de yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir. 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ORTAKLIK KONSEYİ; AET ile Türkiye arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmayı nazarı dikkate alarak, 23 Kasım 1970 de Brüksel'de imzalanan Katma Protokol ve özellikle onun 4 üncü maddesini gözönünde bulundurarak, AET ile Avusturya, Hükümeti arasında 11 Haziran 1975 de yapılan bir Anlaşmaya göre AET ile Türkiye Ortaklığı çerçevesinde mübadele edilen ve Avusturya'dan yeniden şevki söz konusu olan malların Avusturya'da kaldıkları sürece nitelik ve bütünlüklerini garanti edecek biçimde Avusturya Gümrük İdaresinin sürekli kontrolü altında kalmasını ve, Anlaşmanın aynı zamanda Avusturya ve Üye Devletler Gümrük İdareleri arasında sözkonusu mallarla ilgili geniş çapta bir bilgi alışverişimde öngörmesini; Avusturya Gümrük İdaresinden bu Anlaşma çerçevesinde üye ülkelerin gümrük idarelerinden alınacak bilgilerin talep edildiğinde Türk Gümrük İdaresine verilmesini; sözkonusu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasının Topluluk ve Türkiye arasındaki ticarette formalitelerin önemli ölçüde basitleştirilmesini sağlayacağım gözönünde bulundurarak, Bu maksatla, 2/73 sayılı kararla değiştirilen 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla kabul edilen Katma Protokolün 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin İdarî İşbirliği Metodlarını iyileştirmeyi gözönünde bulundurarak, Aşağıdaki şekilde Karar verdi. Madde : 1 5/72 sayılı Karara aşağıdaki bölüm ilâve edilecektir. BÖLÜM: III A Avusturya'dan yeniden sevkedilen mallar için A.TR.1 dolaşım belgesinin kullanılmasına ilişkin özel hükümler. 7 A Mallar, gerektiğinde Avusturya topraklarında aktarma rejimine tabi tutulduktan veya bir gümrük antreposuna alındıktan sonra tekrar sevkedildikleri takdirde, 7 B ve 7 C maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilmiş olmaları kaydıyla 1. maddede belirtilen kanıtlayıcı belge A.TR.1 dolaşım belgesi olacaktır. 7 B 7 A maddesinde sözü edilen mâllarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi, malların, Avusturya Gümrük İdaresinin devamlı denetimi altında tutularak nitelik ve bütünlüklerinin garanti altına alındığı konusunda bir ifade bulunduğu takdirde geçerli sayılacaktır. Malların bölünmeden yeniden sevkedilmesi halinde, bu ifade A.TR.1 dolaşım belgesinin «Malların Tanımı» bölümünde yer alacak ve yetkili Avusturya Gümrük İdaresinin damga ve tarihiyle onaylanmış «Directe Weiterleitung EWG» ibaresini içerecektir. Malların Avusturya'da bölündükten sonra "yeniden sevkedilmeleri halinde, bir üye ülke veya Türkiye'de verilmiş A.TR.l1dolaşım belgesinin ibrazı üzerine, her parça mal için bu belgenin bir fotokopisinin tasdikine Avusturya Gümrük İdaresi yetkili kılınmıştır. Her fotokopinin üst kısmında kırmızı mürekkeple «TEİLSENDUNG» ibaresi bulunacaktır. Her fotokopi hangi mallara ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Bu açıklamalar Gümrük İdaresinin tarih ve damgasıyla onaylanacaktır. 7 C 7 A maddesinde sözü edilen mallar ve bunlarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi veya mallar bölündüğü takdirde yetkili Avusturya Gümrük İdaresince onaylanmış belgenin fotokopisi, orijinal belgenin veriliş tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde ithal ülkesinin gümrük makamlarına ibraz edilmelidir. Madde: 2 Bu Karar 1 Ocak 1977 den itibaren uygulanır. Ankara Doğumevi Baştabibliğmden: İLÂNLA 1 Ankara Doğumevinin 1976 mali yılı ihtiyacı olan 38 kalem tıbbi malzeme 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme ve ihale aşağıda yazılı gün ve saatte Ankara Doğumevinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 İstekliler tekliflerini 2490 sayılı kanunda açıklanmış olan usule göre kapalı zarflarım ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri, posta ile gönderilecek teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. (Postada vaki gecikmeler dikkat nazara alınmaz.) ^ 4 thaleye girmek isteyenler 38 kalem Tıbbi malzemelerin tamamına teklif verebilecekleri gibi, tek tek'te teklif edebilirler. Hangi kaleme iştirak ediliyorsa o kalemin muhammen bedeli üzerinden geçici teminatlarını yatıracaklardır. 5 Bu işlere ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabibliği ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. Tarihi: 21/1/1977 Cuma günü saat 11.00, Miktarı ve cinsi: 38 kalem tıbbi malzeme, Muhammen bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., \ 37/4-4 Türkiye Demir ve Çeyk İşletmeleri İskenderun Demir ye Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından Yurt içinden 26 kalem Zımpara Taşı satmahnacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; ^ 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Teysiat ve.koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak teinin edilebilir. 2 İhale 28/1/1977 Cuma günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından /11 No. lu dosyayla ilgilidir. R Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminştları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen ıgün ve saattetn sonra verilen teklifler/ ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir, %, 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta ^kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.. " / 1-1 Bursa Tekel Yaprak Tütün Bakını ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğünden: 1 / 1 Müdürlüğümüze bağlı Mudanya Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Amirliğine , ^TL. keşif bedeli ille yülk asansörü yaptırılacaktır. > 2 İhale işi 1977 malî yılı. içinde- bitirilip bedeli öoenmeik üzere kapalı zarf ile eksiltme yöntemiyle yapılacaktır. ' 3 Geçici teminat , liradır. 4 Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği Ankara - istanbul Tekel Başmüdürlükler ile Bursa Tekel (Merkez Müdürlüğünden ve Mudanya Bakım Amirliğinden temin edilebüir. S" Eksiltme 14/1/1977 Cuma günü saat de Bursa Tekel Merkez Müdürlüğü Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. / İlgililere duyurulur. 403 / 1-1 Ankara Diş Tedavi ve Protez Merkezi Baştabipliğinden: Müessesemiz ihtiyacı olan bir adet airratör 2490/'sayılı Kanunun maddelerine göre kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır. Muammen bedeli TL. olup geçici teminatı TL. İhalesi 13/1/1977 Perşembe günü saat İ4.0O de Diş Tedavi ve Protez Merkezi binası içinde toplanacak satm alma komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin sayılı Kanuna göre hazırlayacakları tekliflerini belirli saatten bir saat evvel satm alma komisyonuna vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. i / 44

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete), 11 OCAK 1977 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 > : Enerji Nakil Hattı DMerktterinm Betonarme ve Çelik KafesM olarak Projelendirme İmal ve Montaj İşleri YaptmUacatetır. Aşağıda isim ve karakteristikleri, yazılı E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, önigerilmeli betonarme, ^lıvanizl civatalı çelik kafesli veya galvanizli cıvatalı çelik kafes ve betmarme direk kansımü olarak proje, imal ve montaj işleri tekmf aolma suretiyle ihale edilecektir. Bu işe ait DŞ. 26 işaretli Şartname ve profiller Ankara Bayındır Sokak 3 numarada TEK Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatınllacak «Şartname için 200, TL. ve fbir gruba ait profil takımı için 200, TL.» mukabili alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Sıra No Kurumu Dağıtım Şebekeleri Proje ve^ Tesis Dairesi Başkanlığı - Ankara Necatibey Cad. 26 numarada 202 No. lu odadan temin edilebilir. Yeterlik belgesi müracaatları Şartnamede 'jstenllen belgelerle birlikte 18/1/1977 günü saat a kadar Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleriot/11/1ot7ıgünü elden verilecek veya posta ile gön>~ derilecektir. : Teklifler Hı/3/ll97i7 <günü saat de Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı' Muhaberat 'servisinde buluııdurulırıahdır. Geciken teklifler nazan dikkate almmıaz. Teklifler aynı gün saat da açıllacaktır. - Kurumumuz 2400 sayılı Kanuna tâlbi değildir. E. N. hattının adı İli Bölgesi Kesiti Gerilimi GRUP I İzmir Il-Pmarbaşı - Mustafakemalpaşa DM. İzmir İzmir II TM-Cumaovası İzmir Cumaovası - Etibank tesisleri (Perlit) İzmir Güzelbahçe - Sef erhisar İzmir Orhaneli - Brş. - Hattının Bursa Sanayi E. N. hattına irtibatı Bursa Usak - Kışlaköy hattının - Ulubey Eşme hattına irtibatı Uşak Biga - Karabiga - Kıyıgemi Çanakkale Kartal - Ümraniye ENH. Brş. Dudullu istanbul Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet varyantı Sakarya Sincanlı - Sandıklı ENH. Brş. N. Karadirek Afyon Keçiborlu - Dinar Afyon-Isparta Samsun II TM - Sanayi: ( Km.) a) Samsun II TM-S 4 b) Şj-Tekkeköy- Çarşamba irtibatı O S,-S, d) S -Sanayi e) S^-Ayvacık irtibatı Göksu (Yerköorü) HES-Alata (Balcılar) Alstâ (Balcılar) - Ermenek AkdaSmadenl - Kadı şehir. Çekerek Kayseri - Erkilet Havaalanı Eski Malatva - Fırat İstasyonu Akçakale TM-Akçakale Diyarbakır TM-TRT Hani - Lice ENH. Brş. N - Kocaköy Hatay - Samandağı 1 Bağışlı - Başkale 2 Bağışlı - Yüksekova 3 Yüksekova - Şemdinli GRUP II Samsun Konya Konya Yozeat Kayseri I I I I I I 2x477 2x477 3/0 \ 3/0 ' 3/0 3/0 2x3/0 2x477 4x3/0 3/0 3/0 2x3/0 34,5kV.»» /» TOPLAM TOPLAM GRUP III Malatya II 3/0» Urfa I 3/0» Divarbakır II 3/0» Divarbakır, II 3/0» Hatay I 3/Ö» GRUP IV V " - Hakkari Hakkari Hakkari TOPLAM TOPLAM GRUP V 1 Van - Özalp Van II 3/ Engil - Çatak Van II 3/0» II II II 3/0 3/0 3/0 Uzunluğu Km , , " , ,8 I 4X477 ve 2x3/0» 1+090,80 I 2x3/0» I 4x477» I 2x477» 3+6">6.10 I 3/0» I 2x3/0» c O70 I 3/0» "2,30 jl 3/0» iı 3/ P ? + 2" « RO * TOPLAM i ' GRUP VI 1 Emiş - Muradiye Van II 3/0» Erciş - Patnos A Sn - Van II 3/0» Patnos - Malazgirt Ağrı - Muş II 3/0» i Doğubeyazıt - Gürbulak Gümrük kapısı A&n II 3/0» İğdır TM - İğdır Kars II 3/0» / NOT s - H Yukarıda belirtilen 'hat uzunluğu üe profildeki uzunulk birbirini tutmadığı takdirde «Profildeki uzunluk esas alınacakta.» v 2 Birinci Grubun 9 uncu sırasında yeralan Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet Varyantı Santrifüj Betonarme Direkli olarak Projelendiri- Jecektir. 3 Keçiborlu - Dinar E. N. Hattının km. ihfc kısmı tek devre 3/0 ve tan. île ,80 km. arası hat 'bölümü ise 2x3/0 olarak projelendirilecektir. TOPLAM GENEL TOPLAM ,80 ı 4 Keçiborlu - Dinar E. N. H. '5 No. lu, direğin yakmınıdalkd köy Elelktrifikasyonu hattımn direğine geçici olarak kurumumuzca irtibat yapılacaktır. - ^ 'İrtibattan sonra mevcut Keçiborlu - Dinar Hattrnraı 2J3 ve 4 No. lu; Beton Direkleri Müteahhit tarafından hasara uğratmadan sökülüp TEK. elemanlarına teslim edilecektir., Bu üç adet beton, direğin Büküm Ibedeli hattın teklif bedeline aıynca gösterilerek ilâve edilecektir. ' 327/M

7 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı 90 kalem oto makaslarının imal ettirilerek satın alınması, 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 21/1/1977 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25 TL. bedelle alınabilir İstekliler, 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi odası veya Esnaf Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis-- yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur /4-3 Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait 10 yasında 2290 adet İtalyan melezi kavak ağacı dikili olarak tamamı bir parti halinde satılacaktır. \ 2 Satış 2490 sayıh Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ve arttırma suretiyle yapılacaktır. \ 3 Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı , liradır. 4 İhale 27 Ocak 1977 Perşembe günü saat de Belediye En cümen huzurunda yanılacaktır. 5 İhaleye girecekler teminat mektup veya makbuzlarını yılı vizesini havi ticaret odası belgesini teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. İhaleye girecekler şirket ise aynca 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı belgeleride teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. 6 Teklif mektuplan 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak ve ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir. 7 Bu ise alt şartname hergün Belediye Muhasebesinde görülebilir ve isteyenlere gönderilir. 8 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 146/4-3 SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : Çaycuma/ZONGULDAK 1 Müessesemiz ihtiyacı bulunduğu aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 'kalem gıda maddesi kaıpalıj tetelif alma usulü ile ve bunlara ait şartnameleri esaslan uyarınca mubayaa olunacaktır. 2 Şartnameler Caycuma'daki Müessesemizden elden alınabileceği gibi posta ile de istenebilir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 24/1/1977 günü akşamına kadar Müessesemizde bulundarmalan gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. > 4 Teklifler malzemelerin tamamım kapsayacağı gibi bir kısmı içinde olabilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Cinsi ı Miktan ölçüsü Ekmek Tavuk Eti Adet Kg. 227/2-2 Kov İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : (URFA) 1 Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1. Grup Tesisleri inşaatı 1757 savılı kanuna göre hazırlanan ve 18 Ağustos 1974 tarihli şavılı Resmî Gazete'de yayınlanan Toprak ve Tanm Reformu Fonu Yönetmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 2 İsin keşif bedeli liradır. (% 20 zamlı olarak.) 3 Eksiltme Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) ( ) lira geçici teminatını, (Ziraat Bankası Urfa Meıskez Şubesi 640/263 Nolu hesabına) yatırması gerekir. b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltrrie şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) Teknik Personel bildirisi,, plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, malî durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir, müteahhitlik karnesini (Aslı), ibraz suretiyle, Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitü Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını 21/1/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/1/1977 Çarşamba günü mesaî saati sonuna kadardır. 8 İdare yeterlik belgesi verip, vermemekte, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. 38/4-3 Köy tşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 1 Eksiltmeye konulan Keşif Bed. G. Tem. Eksiltme Son Mür. köprülerin adı Lira Lira Ta. günü saati tarihi 1. Bursa-tnegöl-Fevziye Süle-Kayapınar (BA.) grup köprüleri 2. Bilecik-GÖlpazan Nasuh x lar (B.A.) köprüsü 3. Çanakkale-Çan-Tepeköy (B.A.) köprüsü Balıkesir-Dursunbey /1/ /1/1977 Çaraşmba /1/ /1/1977 Perşembe /1/1977 I 19/1/1977 Cuma Afcağıyağcılar (BA.) Köp /1/ /1/1977 Pazartesi Balıkesir-Kepsut-Kızıloluk Kayaeli-Katrancı (B.A.) /1/ /1/1977 grup köprüleri, Salı, Balıkesir-Merkez-Yeşil /1/1977 ( 21/1/1977 ler (BA.) köprüsü Çarşamba Yukandaki yazılı köprü eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. ' 3 Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) İsteklilerin 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân târihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukanda yazılı her iş için hizalarında yazılı miktarda geçici teminât vermeleri. b) İsteklilerin en geç yukanda yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracâatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine sıra No. daj^ işler için en az keşif bedelleri kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi veya keşif bedellerinin /o 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi yapıp geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, 6. sıra No. daki iş içki en az keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesini veya keşif bedelinin % 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi vapıp, geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere uygun (Malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde ifflza sirkülerini, şirket olmalan halinde şirlsef sirkülerini, işyerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini, eksiksiz olarak eklevip bu iş için iştirak belgesi almâlan, (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.',! 5 < İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplanhı eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfivet Uân olunur /*-*

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 31 KALEM OTO İÇ VE DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü İç Alımlar Servisinden. 2 İstanbul'da, Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat: 4, No: 7 deki istanbul Mümessilliğimizden. 3 Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sok. No: 30/7 deki Ankara İrtibat Büromuzdan, bedelsiz oiarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarım en geç 16 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir. Müessesemiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 212/2-2 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden ;, İHALE İLÂNI 1 Trabzon - Tonya, Akçaabat ve Sürmene'de yapılacak (3) adet Karabük tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. ( /o 20 zamlıdır ) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , )TL. lık banka kredi mektubu, e) ' Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez /2-2 İHALE İLÂNI 1 Ağn - Doğübeyazıt'da yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi Ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve, belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( ,) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklar! (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar iş n eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaktan teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 ündf maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için-isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. ) 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir., 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler! kabul edilmez / 2-2 İHALE İLÂNI 1 Artvin - Yusufeli'nde yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlan işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat 1,5.30 da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satm alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. : 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10, İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihale yapıp yapmamakta veya dliediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 2-2

9 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 1 Muş/Malazgirt ve Ağrı/Patnos'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. ci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır." İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina - Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda (4. cü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe ye- 1 erlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /M 1 Erzurum/Oltu ve Kars/Ardahan'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlar işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (%20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı , TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesis Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina-Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve , TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektupları iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda 4. maddede belirtilen eksiltme saatinden bir önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlılığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /2-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL 1 istanbul Çevreyolu ve Trakya Otoyolu Alüminyum Trafik işaretlerinin yapımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 1977 malî yılma sari olmak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin birinci keşif bedeli: ,96 TL. olup, Geçici teminatı : ,13 TL. dır. 3 Eksiltme 19/1/1977 Çarşamba günü saat de istanbul, Ortaköy (Muallim Naci Cad., No: 105 de) Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası 17. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesinde yazılı istenilen işlemleri yapmaları ve bu meyanda; a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, b) İsteklilerin Alüminyum işleme tezgahları, skoçlayt yapıştırma tezgâhı, seyyar ve sabit kaynak jeneratörü, demir testeresi, muhtelif profil ve sacın kesilmesi ve delinmesi İçin tezgahlara sahip olduklarına dair noterden tasdikli amortisman defteri veya faturalan ile bu işi yapabilecek uygunluk ve gereçleri ihtiva eden atelyeleri olduğunu tevsik eden belgelere sahip bulunmalan gerekmektedir. Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyip 12/1/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. Telgrafla yapılan müracaatlar geçerli değildir. 6 İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 1 saat evveline kadar 1976 tarihli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limit teminat mektubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan kapalı zarflarım, istanbul - Ortaköy Muallim Naci Cad., No: 105 de 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 7 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Muratlı Belediye Başkanlığından: / 4-4 Caddelere döşenmek üzere M 3, stablize 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 20 Ocak 1977 Perşembe günü saat da Belediyede yapılacaktır. Talimini bedeli , lira olup geçici teminatı 11250, liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesi Belediyede görülebilir. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacağı duyurulur. 39/4-4 Ankara levazım Amirliği 2 No. lu Satın A Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Lv. İkmâl maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi Sun'î Deri Vinlex, Miktan: 3250 Mt., M 8edeli: ,- FL, G Tenınan ; 8.706, TL., ihale günü ve saati: 24 Ocak 1077 Pa tanesi ZIN 5 4-4

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 5 OCAK 1977 Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur. Sayı: 15810 KARARNAMELE

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 yönetim veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1977 SALI Sayı : 16056 J YÜRÜTME

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANU N KARARNAMELE A. DOĞRU N. O K. Genç. ve Spor Bakanı A. Ş.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANU N KARARNAMELE A. DOĞRU N. O K. Genç. ve Spor Bakanı A. Ş. T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 12 OCAK 1977 Ç A R Ş A M B A Sayı: 15817

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 25 OCAK 1977 SALI. Millet Meclisi Kararları KARARNAMELER. Ticaret Bakanı H.

T.C. smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 25 OCAK 1977 SALI. Millet Meclisi Kararları KARARNAMELER. Ticaret Bakanı H. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 6) - 7 Ekim 90 r Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 OCAK 977 SALI Sayı : 580 Millet Meclisi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 EKİM 1974 PAZARTESİ Sayı: 15040 T. C.

Detaylı