Gaggenau tr Kullanma kılavuzu RY 492 RB 492 RB 472. So utucu/dondurucu kombine cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaggenau tr Kullanma kılavuzu RY 492 RB 492 RB 472. So utucu/dondurucu kombine cihazı"

Transkript

1 Gaggenau tr Kullanma kılavuzu RY 492 RB 492 RB 472 So utucu/dondurucu kombine cihazı

2 tr İçindekiler trkulanmakılavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri 3 Giderme bilgileri 4 Teslimat kapsamı 4 Cihazın kurulması 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir 5 Cihazın elektrik ebekesine bağlanması 6 Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi 7 Cihazın devreye sokulması 10 Lisan ayarı 10 Isı derecesi biriminin ayarlanması 10 Sıcaklık derecesinin ayarlanması 10 Özel fonksiyonlar 11 Alarm fonksiyonu 13 Kullanılabilen hacim 13 Soğutucu bölmesi 13 Hızlı soğutma 13 Taze tutma kabı 14 Dondurucu bölmesi 14 Azami dondurma kapasitesi 14 Taze besinlerin dondurulması 14 Hızlı dondurma 15 Dondurulmu besinlerin buzunun çözülmesi 15 Buz yapma ünitesi 16 Su filtresi 16 Dolab 17 Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması 18 Cihazın buzunun çözülmesi 18 Cihazın temizlenmesi 19 Kokular 19 Aydınlatma (LED) 20 Enerji tasarrufu 20 Çalı ma sesleri 20 Basit hataları kendiniz giderebilirsiniz 21 Yetkili servis 23 2

3 Güvenlik ve ikaz bilgileri Cihazı çalı tırmadan önce Kullanma ve montaj kılavuzlarını dikkatlice okuyunuz! Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerle tirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Üretici, kullanma talimatlarındaki bilgi ve uyarıları dikkate almazsanız, herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Tüm belge ve dokümanları sonradan kullanma ihtimalinden veya cihazı satacak olursanız, yeni sahibi için saklayınız. Teknik güvenlik Bu cihaz az miktarda, çevreye zarar vermeyen fakat yanıcı özelli i olan R600a so utma maddesini ihtiva etmektedir. Cihaz ta ınırken veya monte edilirken cihazın so utucu madde sirkülasyon sistemindeki boruların zarar görmemesine dikkat ediniz. Dı arı fı kıran so utucu madde tutu up yanabilir veya göz yaralanmasına sebep olabilir. Hasar durumunda Açık ate veya alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazın kurulu oldu u yer birkaç dakika havalandırılmalıdır. Cihazı kapatınız ve elektrik fi ini çekip prizden çıkarınız. Yetkili servise haber verilmelidir. Bir cihaz ne kadar fazla so utucu madde ihtiva ederse, kuruldu u yer de o derece büyük olmalıdır. Çok küçük yerlerde, so utma maddesi devresinde bir kaçak söz konusu oldu unda, yanıcı bir gaz hava karı ımı olu abilir. Her 8 gram so utucu madde için gerekli olan yerin hacmi en az 1 m³ kadardır. Cihazınızın içinde bulunan so utma maddesinin miktarı, cihazın iç kısmındaki tip levhasında yazılıdır. E er bu cihazın elektrik ebekesi kablosu zarar görürse, üretici, yetkili servis veya benzeri ustalık özelliklerine sahip ba ka bir ki i tarafından de i tirilmesi gerekir. Hatalı veya gerekti i ekilde yapılmayan kurma çalı malarından ve onarımlardan dolayı cihazı kullanan ki i için oldukça önemli tehlikeler ortaya çıkabilir. Onarımlar sadece üretici, yetkili servis veya benzeri e itime sahip yetkili bir ki i tarafından yapılmalıdır. Sadece üreticinin orijinal parçaları kullanılmalıdır. Üretici sadece bu parçalarda güvenlik taleplerine uyuldu unu garanti eder. Kullanım esnasında Cihazın içinde kesinlikle elektrikli cihazlar kullanmayınız (örn. ısıtma cihazları, elektrikli buz yapma makineleri vs.). Patlama tehlikesi! Cihazı temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Buhar elektrikli parçalara temas edebilir ve kısa devre olmasına sebep olabilir! Elektrik çarpma tehlikesi! Kar, kıra ı ve buz tabakalarını temizlemek için, sivri veya keskin kenarlı cisimler kullanmayınız. Aksi halde cihazın so utucu madde boruları zarar görebilir. Dı arı fı kıran so utucu madde tutu up yanabilir veya göz yaralanmasına sebep olabilir. Cihazın içinde yanıcı tahrik gazı ihtiva eden ürünler (örn. sprey kutuları) ve patlayıcı maddeler bulundurmayınız. Patlama tehlikesi! Cihazın tabanını, raflarını, kapılarını ve bu gibi parçalarını basamak niyetine veya destek olarak kullanmayınız. Temizlik çalı maları için, ebeke ba lantı fi ini prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız. Fi i prizden çıkarırken, fi in kendisi tutulmalıdır, kablodan tutulup çekilmemelidir. Alkol oranı yüksek olan sıvı dolu i eleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabına koyunuz. Cihazın plastik parçalarına ve kapının contasına sıvı ve katı ya de memesine özen gösteriniz. Aksi halde bu parçalar delinip a ınabilir. Cihazın hava giri ve çıkı delikleri kesinlikle örtülmemeli ve önleri kapatılmamalıdır. Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan ki iler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu ki iler kendi güvenliklerinden sorumlu bir ki i tarafından denetlenirse veya kendilerine cihazın nasıl kullanılaca ı hakkında yeterli bilgi ve talimat verilirse, cihazı kullanmalarına izin verilebilir. i e ve kutu içindeki sıvı maddeleri (özellikle karbonik asit ihtiva eden içecekleri) dondurucu bölümünde depolamayınız. i e ve kutular patlayabilir! Dondurulmu besinleri kesinlikle dondurucudan çıkarır çıkarmaz a zınıza almayınız. Donma yanı ı tehlikesi! Ellerinizin uzun bir süre dondurulmu besine, buza veya buharla tırıcı borularına vs. temas etmesini önleyiniz. Donma yanı ı tehlikesi! Elektrik ebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir. 3

4 Evdeki çocuklar Ambalajları ve ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı bo ulma tehlikesi söz konusudur! Bu cihaz, çocuk oyunca ı de ildir. Kilit tertibatı olan cihazlarda: Anahtarı çocukların eri emiyecekleri bir yerde muhafaza ediniz! Genel yönetmelikler Cihaz, besinlerin so utulması ve dondurulması için kullanılır, buz hazırlamak için kullanılır. Bu cihaz evde ve ev ortamında ki isel kullanımınız içindir, ticari amaçlı kullanım için öngörülmemi tir. Cihaz, 2004/108/EC AB direktiflerine istinaden parazitlenmeye kar ı korunmu tur. So utucu madde devresinin sızdırmazlı ı kontrol edilmi tir. Bu ürün, elektrikli cihazlar için geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygundur (EN ). Giderme bilgileri * Eski cihazın giderilmesi Eski cihazlar, hiç de eri olmayan çöp de ildir! Çevreci bir giderme i leminden geçirilerek, çok de erli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere de erlendirilebilir. ã Uyarı Bu cihaz, elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment WEEE) ile ilgili 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun bir ekilde i aretlenmi tir, yani tanımlanmı tır. Bu direktif, AB dahilinde eski cihazların geri alınması ve de erlendirilmesi için geçerli i lem çerçevesini belirler. Eskimi ve artύk kullanύlmayacak cihazlarda: 1. Elektrik fi ini çekip prizden çıkarınız. 2. Elektrik kablosunu kesip, fi i ile birlikte cihazdan ayırınız. 3. Çocukların cihazın içine girmesini zorla tırmak için, rafları, çekmeceleri ve e ya gözlerini cihazdan çıkarmayınız. 4. Çocukların eskimi cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz. Bo ulma tehlikesi! So utma cihazlarının içinde so utucu maddeler vardır, yalıtım tertibatlarında ise izolasyon gazları vardır. So utucu maddeler ve gazlar uzmanca giderilmelidir. Eski cihaz uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek ekilde giderilinceye kadar, so utucu madde sirkülasyon borularının zarar görmemesine dikkat ediniz. * Yeni cihazın Ambalajının giderilmesi Ambalaj, cihazınızı transport hasarlarına kar ı korur. Ambalajda kullanılmı olan tüm malzemeler, çevreye zarar vermeyen türdendir ve yeniden kullanılabilir. Lütfen siz de yardımcı olunuz: Ambalajı çevreye zarar vermeyecek ekilde gideriniz. Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya ba lı oldu unuz belediye idaresine ba vurunuz. Teslimat kapsamı Ambalajdan çıkardıktan sonra, tüm parçaları olası transport hasarları açısından kontrol ediniz. ikayet veya itiraz söz konusu oldu unda, lütfen cihazı satın aldı ınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize ba vurunuz. Teslimat kapsamı, a ağıdaki parçalardan olu maktadır: Ankastre cihaz Donanım (modele ba lı) Montaj malzemelerini içeren torba Kullanma kılavuzu Montaj kılavuzu Yetkili servis defteri Garanti ekleri Enerji tüketimi ve çalı ma sesleri ile ilgili bilgiler 4

5 Cihazın kurulması Cihazı bir uzmana ekteki montaj kılavuzuna göre kurdurunuz. Transport Cihazlar a ır oldu u için, transport ve montaj esnasında güvenlik önlemleri alınmalıdır. Cihazın a ırlı ından ve ebatlarından dolayı ve ayrıca yaralanma riskinin veya cihazda hasar olu ması ihtimalinin asgariye indirilmesi için, cihazın güvenli kurulması i leminde iki ki iye ihtiyaç vardır. Cihazın kurulacağı yer Cihazın kurulaca ı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması gerekir. Cihazın kuruldu u yer do rudan güne ı ınlarına maruz kalmamalı ve ocak, radyatör vs. gibi bir ısı kayna ının yanında olmamalıdır. E er cihazın bir ısı kayna ının yanına kurulması önlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhası kullanılmalıdır veya ısı kayna ına olan asgari mesafe a a ıdaki gibi olmalıdır: Elektrikli veya gazlı ocak ve fırınlarda: 3 cm. Gaz ya ı ve kömür sobalarından: 30 cm. Cihazın kurulaca ı yerdeki zemin esnememelidir, gerekirse takviye ediniz. Buz yapma ünitesinin kusursuz çalı abilmesi için, cihaz dik konumda durmalıdır. Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir Mekan sıcaklığı İklim sınıfı tip levhasının üzerinde bulunur. Bu, cihazın hangi mekân sıcaklıkları dahilinde i letilebilece ini bildirir. Klima sınıfı Kabul edilebilir mekan sıcaklığı SN +10 C ila 32 C N +16 C ila 32 C ST +16 C ila 38 C T +16 C ila 43 C Bilgi Cihaz, bildirilmi klima sınıfına ait oda sıcaklı ı sınırları dahilinde, sahip oldu u tüm i levleri ile çalı ır. E er SN klima sınıfına dahil olan bir cihaz daha so uk oda sıcaklıklarında i letilirse, +5 C'ye kadar cihazda herhangi bir hasar olmayaca ı garanti edilir. Havalandırma Isınan bu havanın kolayca çıkıp gidebilmesi gerekir. Aksi halde so utucunun daha fazla çalı ması gerekir. Bu da daha fazla elektrik sarfiyatına yol açar. Bu nedenle: Kesinlikle havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız veya tıkanmamalarına dikkat ediniz! 5

6 Cihazın elektrik ebekesine bağlanması Cihazı bir uzmana ekteki montaj kılavuzuna göre kurdurunuz ve ba latınız. Rafların ve çekmecelerin transport emniyetlerini, cihaz kurulduktan sonra sökünüz. Su ba lantısını kesinlikle elektrik ba lantısından önce kurunuz. Yasal öngörülen yönetmeliklerin yanında yerel elektrik ve su i letmelerinin ba lantı ko ulları yerine getirilmelidir. Cihazı kurduktan sonra, çalı tırmadan önce en az 1 saat bekleyiniz. Transport esnasında, kompresörün içindeki ya, so utma sistemi içine da ılabilir. Cihazı ilk kez devreye sokmadan önce, cihazın içini temizleyiniz (bakınız bölüm Cihazın temizlenmesi ). Su bağlantısı Su ba lantısı sadece uzman bir tesisatçı tarafından, su santralinin yerel yönetmeliklerine göre kurulmalıdır. ã Dikkat Sadece ekteki hortum setini içme suyu ebekesine ba lantı için kullanınız. Mevcut veya halihazırda kullanılmı hortum setlerini kesinlikle kullanmayınız. Elektrik bağlantısı Priz cihazın yakınında ve cihaz kurulduktan sonra da rahat ula ılabilir olmalıdır. Bu cihaz, koruma sınıfı I tipi bir cihazdır. Cihazı V/50 Hz alternatif akım üzerinden, kurallara uygun ekilde monte edilmi, toprak hattına sahip bir prize ba layınız. Priz, A de erinde bir sigortaya sahip olmalıdır. Avrupa ülkelerinde i letilmeyen cihazlarda, tip levhasının üzerinde, bildirilen gerilim ile akım türünün, sizin elektrik ebekenizin de erleri ile uyu up uyu madı ı kontrol edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketi (levhası) üzerinde bulabilirsiniz (bakınız bölüm Yetkili servis ). ã Uyarı Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji tasarruf prizlerine ba lanmamalıdır. Cihazlarımızın i letilmesinde ebeke ve sinüs kontrollü konvertisörler kullanılabilir. ebeke kontrollü konvertisörler, do rudan umumi elektrik ebekesine ba lanan fotovoltaik sistemlerde kullanılır. Umumi elekrik ebekesine do rudan ba lantısı olmayan tekil uygulamalarda (örn. gemilerde veya da evlerinde ya da da kulübelerinde), sinüs kontrollü konvertisörler kullanılmalıdır. Cihazı sadece bir içme suyu hattına ba layınız: Asgari basınç: 0,2 Mpa (2 bar) Azami basınç: 0,8 Mpa (8 bar) So uk su giri tesisatının için ayrı bir kapatma valfi monte edilmelidir. Kapatma valfi cihazın arkasında bulunmamalıdır. Kapatma valfinin cihazın hemen yanına veya kolay ula ılabilir ba ka bir yere monte edilmesi önerilmektedir. Su ba lantısının yapılması sırasında, su tesisatı için izin verilen ba lantı bölgeleri dikkate alınmalıdır. İçme suyu ebekesine ba lantı kurulması için sadece, içme suyu için uygun su hatları kullanılmalıdır. Milli yönetmeliklere ve yerel su i letmelerinin ba lantı ko ullarına uyulmalıdır. Bilgi Su tesisatının maksimum dı çapı (ba lantı parçaları hariç) 10 mm tutmaktadır. 6

7 Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi Bu kullanma kılavuzu birçok cihaz modeli için geçerlidir. Resimlerde farklılıklar olabilir. 2 kapılı model A B So utucu bölmesi Dondurucu bölmesi 7 Meyve ve sebze kabı 8 Taze tutma kabı 9 Buz hazırlayıcı 1 I ık alteri 2 Kumanda elemanları 3 Motorlu raf 4 Aydınlatma (LED) 5 Cam raflar 6 Motorlu raf tu u 10 Havalandırma 11 Tereya ı ve peynir kabı 12 Kapı rafı 13 Büyük i eler için raf 14 Küp buz kabı 15 Kaplar 16 Kapı çekmecesi 7

8 3 kapılı model A B So utucu bölmesi Dondurucu bölmesi 8 Taze tutma kabı 9 Buz hazırlayıcı 10 Havalandırma 1 I ık alteri 2 Kumanda elemanları 3 Motorlu raf 4 Aydınlatma (LED) 5 Cam raflar 6 Motorlu raf tu u 11 Tereya ı ve peynir kabı 12 Kapı rafı 13 Büyük i eler için raf 14 Küp buz kabı 15 Kaplar 16 Kapı çekmecesi 7 Meyve ve sebze kabı 8

9 Kumanda elemanları A Açma/Kapama tu u ÿ Tüm cihazın açılması ve kapatılması için kullanılır. B Buz yapma tu u ² Buz yapma ünitesinin açılmasına ve kapatılmasına yarar, Buz yapma ünitesi bölümüne bakınız. C alarm tu u ± İkaz sesinin kapatılması için kullanılır ( Alarm fonksiyonu bölümüne bakınız). D Hızlı soğutma tu u Hızlı so utmanın açılmasına ve kapatılmasına yarar, Hızlı so utma bölümüne bakınız. E Hızlı dondurma tu u ³ F Hızlı dondurmanın açılmasına ve kapatılmasına yarar, Hızlı dondurma bölümüne bakınız. Gösterge alanı Gösterge alanında, so utucu ve dondurucu bölmelerindeki ısı derecesi görüntülenir. Aktifle tirilmi özel fonksiyonlar semboller üzerinden gösterilir. Setup modunda, kullanılabilecek mevcut menüler ve ayar seçenekleri gösterge alanında görüntülenir, bakınız bölüm Özel fonksiyonlar. G Seçme tu ları ¾ Isı derecesi ayarı seçme tu ları ile aktifle tirilir, Isı derecesi ayarlanması bölümüne bakınız. Setup modunda bir menü seçilmesi içindir, (bakınız bölüm Özel fonksiyonlar). H Ayar tu ları +/ Isı derecesi ayar tu ları ile de i tirilebilir (bakınız bölüm Isı derecesi ayarlanması). Di er ayarlar Setup modunda yapılabilir, bakınız bölüm Özel fonksiyonlar. I Bilgi setup tu u μ Bu tu, setup modunu aktifle tirir ve sona erdirir. E er setup modu setup tu u ile sona erdirilirse, yapılmı olan de i iklikler belle e kaydedilir. J Tatil tu u Tatil modunun açılmasına ve kapatılmasına yarar (Özel fonksiyonlar bölümünde Tatil modu kısmına bakınız). E er Setup modunda SES (TON) menüsünde ilgili fonksiyon aktifle tirilmi se, her tu a basma i lemi, akustik bir sinyal verilerek belli edilir. Gösterge alanındaki semboller So utucu bölmesi göstergesi Dondurucu bölmesi için gösterge. Hızlı so utma veya hızlı dondurma aktifle tirilmi, Hızlı so utma ya da Hızlı dondurma bölümüne bakınız. Tatil modu aktifle tirilmi, bakınız bölüm Özel fonksiyonlar. Setup modunda ayar olanakları, bakınız bölüm Özel fonksiyonlar. Bir ikaz mesajı gösterilir, Alarm fonksiyonu bölümüne bakınız. Buz yapma ünitesi devrede, Buz yapma ünitesi bölümüne bakınız. 9

10 Cihazın devreye sokulması Cihazı Açma/Kapatma tu u ÿ ile devreye sokunuz. Cihaz so utmaya ba lar. Cihazın kapısı açıkken, aydınlatma da açıktır. Fabrika ayarı olarak a a ıdaki dereceler önerilmektedir: So utucu bölmesi: +4 C Dondurucu bölmesi: 18 C İ letme hakkında bilgiler Cihaz, sol kapıya monte edilmi bir mil ile donatılmı tır. So utucu bölmesinin kapısı, önce sa kapı açılmadan da açılabilir. Kondanse (yo u uk) su olu masının önlenmesi için, bu kiri in içine bir ısıtma düzeni entegre edilmi tir. Bu ısıtma açılabilir ve kapatılabilir (Özel fonksiyonlar bölümünde, Cihaz kapısı kiri ısıtması kısmına bakınız). ã Dikkat Cihazda veya mobilya yüzeylerinde hasar olmasının önlenmesi için, kapıyı kapatırken mili katlayınız. Isı derecesi biriminin ayarlanması Isı derecesi Santigrat ( C) veya Fahrenheit ( F) dereceleri olarak gösterilebilir. 1. Setup tu una μ basınız. İlk menü (ısı derecesi birimi) görüntülenir. 2. Ayar tu veya A basılarak, derece Fahrenheit ( F) ve Santigrat ( C) arasında geçi yapılır. 3. Ayarları belle e kaydetmek için, setup tu una μ basılmalıdır. Gösterge alanında yine ayarlanmı ısı derecesi gösterilir. Sıcaklık derecesinin ayarlanması Soğutucu bölmesi (+2 C den +8 C ye kadar ayarlanabilir) +4 C ayarlamanızı öneriyoruz. Hassas besinler +4 C den daha sıcak depolanmamalıdır. 1. Seçme tu u ile Setup modunu aktifle tiriniz. İlgili sembol ¹ görüntülenir. 2. İstedi iniz ısı derecesini ayar tu (daha sıcak) ve A (daha so uk) ile ayarlayınız. Dondurucu bölmesi (-16 C den -24 C ye kadar ayarlanabilir) -18 C ayarlamanızı öneriyoruz. Lisan ayarı 1. Seçme tu u ¾ ile Setup modunu aktifle tiriniz. İlgili sembol görüntülenir. 2. İstedi iniz ısı derecesini ayar tu (daha sıcak) ve A (daha so uk) ile ayarlayınız. Gösterge lisanları, Özel fonksiyonlar bölümündeki Setup modu kısmında bildirilen tabloya göre de i tirilebilir. Gösterge dilini de i tirmek için: 1. Setup tu una μ basınız. 2. Ayarlanmı lisan gösterilinceye kadar, ¾ veya seçme tu una basınız. 3. İstenilen lisan gösterilinceye veya A ayar tu una basılmalıdır. 4. Ayarları belle e kaydetmek için, setup tu una μ basılmalıdır. Gösterge alanında yine ayarlanmı ısı derecesi gösterilir. 10

11 Özel fonksiyonlar A a ıdaki özel fonksiyonlar seçilebilir ve gösterilebilir: Setup modu Setup modunda ki isel ayarlarınızı yapabilirsiniz. Açılması Setup tu una μ basınız. Gösterge alanında ilk menü (ısı derecesi birimi) görüntülenir. Ayarlamaların yapılması 1. Setup modunu devreye sokunuz. 2. Seçme tu una ¾ veya basılmalıdır. Bir sonraki menü ve güncel ayarı (genelde ON veya OFF) gösterilir. 3. Ayar tu veya A basılmalıdır. Bir sonraki menü seçme tu u ¾ veya üzerinden seçilirse, ayar belle e kaydedilir. Bilgi E er 20 saniye içinde hiç bir tu a basılmazsa, setup modu otomatik olarak sona erer. Tüm de i tirilmi ayarlar belle e kaydedilir. Gösterge alanında yine ayarlanmı ısı derecesi gösterilir. Menü setup modunda A a ıdaki ayarlar yapılabilir. Menü Isı ayar derecesi birimi Lisan Ses Enerji tasarruf modu (Eco fonksiyonu) Cihaz kapısı kiri ısıtması (DRY DOOR) x Olası ayarlama C (Santigrat) F (Derece Fahrenheit) Almanca İngilizce Fransızca Danimarkaca Fince Yunanca Hollandaca İtalyanca Lehçe Portekizce Norveççe Rusça İsveççe İspanyolca Türkçe Çekçe Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapatılması Setup tu una μ basınız. Tüm de i tirilmi ayarlar belle e kaydedilir. 11

12 Tatil modu Uzun zaman evde olmayacaksanız, cihazı enerji tasarruf moduna alabilirsiniz. Tatil modunun devreye sokulmasında u ayarlar yapılır: Cihaz enerji tasarruf modunda çalı ıyor. Aydınlatma kapalıdır. Hızlı so utma veya hızlı dondurma fonksiyonu sona erdirilir (e er aktifle tirilmi se). Açılması Tatil tu una basınız. Gösterge alanında VACATION gösterilir. Kapatılması Tatil tu una basınız. Daha önceki ayarlar ve ısı dereceleri yeniden aktifle tirilir. Dinlenme modu Dinlenme modunun devreye sokulmasında u ayarlar kapatılır: Açılması Buz yapma ünitesi Akustik sinyal İç aydınlatma Gösterge alanındaki mesajlar Gösterge alanının arka alan aydınlatması azaltılır Tu lar kilitlenir 1. Hızlı so utma tu una basınız ve basılı tutunuz. 2. Tatil tu una basınız. 3. Hızlı so utma tu una basınız ve 3 saniye daha basılı tutunuz. Gösterge alanında VACATION ve RESTMODE sembolleri gösterilir. Kapatılması Tatil tu una basınız. Daha önceki ayarlar ve ısı dereceleri yeniden aktifle tirilir. Enerji tasarruf modu Enerji tasarruf fonksiyonu (Eko fonksiyonu) aktifle tirilince, cihaz enerji tasarrufu sa layan bir moda geçer. Bu enerji tasarruf fonksiyonu, enerji tüketiminin dü ürülmesi için, cihaz fabrikayı terk etti inde ayarlanmı tır. Gösterge alanının arka plan aydınlatma iddeti de dü ürülür. Açılması 1. Setup tu una μ basınız. 2. ECO MODE ve güncel ayar (OFF) gösterilinceye kadar, seçme tu una basınız. 3. Ayarlama yapmak ayar tu una basınız. 4. Ayarı belle e kaydetmek için, Setup tu una μ basınız. Gösterge alanında ECO gösterilir. Kapatılması 1. Setup tu una μ basınız. 2. ECO MODE ve güncel ayar (ON) gösterilinceye kadar, seçme tu una basınız. 3. Ayarlama yapmak için, A ayar tu una basınız. 4. Ayarı belle e kaydetmek için, Setup tu una μ basınız. Cihaz kapısı kiri ısıtması (sadece 3 kapılı modellerde) Terleme veya su yo u ması olmasını önlemek için, cihaz kapısı kiri ısıtması ihtiyaca göre açılabilir ve kapatılabilir. Açılması 1. Setup tu una μ basınız. 2. DRY DOOR ve güncel ayar (OFF) gösterilinceye kadar, seçme tu una basınız. 3. Ayarlama yapmak ayar tu una basınız. 4. Ayarı belle e kaydetmek için, Setup tu una μ basınız. Kapatılması 1. Setup tu una μ basınız. 2. DRY DOOR ve güncel ayar (ON) gösterilinceye kadar, seçme tu una basınız. 3. Ayarlama yapmak için, A ayar tu una basınız. 4. Ayarı belle e kaydetmek için, Setup tu una μ basınız. 12

13 Alarm fonksiyonu İkaz sesinin kapatılması İkaz sesini kapatmak için alarm tu una ± basınız. Kapı alarmı Bir cihaz kapısı üç dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa, cihaz kapısı alarmı devreye girer. Kapı kapatılınca, uyarı sesi de yine kapanır. Kullanılabilen hacim Cihazın kullanılabilen hacmi ile ilgili bilgi için, tip levhasına bakınız (bakınız resim bölüm Yetkili servis ). Soğutucu bölmesi So utucu bölmesi, hazır yemekler, hamur i leri, konserveler, ya lı kahve sütü (kondanse), sert peynir, dü ük derecelere kar ı hassas meyve ve sebzeler ve narenciyeler için idealdir. Besin satın alırken dikkat edilecek noktalar: Besinlerin dayanma süresi için, satın alma tazeli i çok önemlidir. Genel olarak geçerli kural: Besinler cihaza yerle tirildi ine ne kadar taze olursa, o kadar daha uzun taze kalır. Bu nedenle, besin satın alırken daima besinlerin tazelik derecesine dikkat ediniz. Besinleri yerle tirirken dikkat edilecek noktalar Besinleri ambalajlı veya iyice kapatılmı olarak dolaba yerle tiriniz. Böylelikle aroma, renk ve tazelik korunmu olur. Ayrıca besinler arasında birbirlerine tad ve koku verme olayı ve plastik parçaların renginin de i mesi önlenmi olur. Sıcak yiyecekleri ancak so uduktan sonra cihaza yerle tiriniz. Hava sirkülasyonunun kötü etkilenmemesi için, so utucu bölmesindeki havalandırma deliklerinin önünü besin koyarak bloke etmeyiniz. Do rudan hava çıkı deliklerinin önüne yerle tirilen besinler, deliklerden çıkan so uk havadan dolayı donabilir. Cihazın plastik parçalarına ve kapının contasına sıvı ve katı ya de memesine özen gösteriniz. Hızlı soğutma Hızlı so utma fonksiyonunda, so utcu bölmesi yakl. 6 saat boyunca mümkün oldu u kadar so uk yapılır. Ardından otomatik olarak, hızlı so utma fonksiyonundan önceki ayarlanmı olan ısı derecesine geçilir. Hızlı so utma fonksiyonu örne in u durumlarda açılır: Çok miktarda besin yerle tirilmeden önce. İçecekleri çabuk so utmak için. Açılması Hızlı so utma tu una basınız. Gösterge alanında SUPER¾ sembolü ve ilgili fonksiyon hangi göz için açıldıysa, o göz gösterilir. Hazır ürünlerde ve doldurma ürünlerde, üretici tarafından bildirilmi asgari kullanılabilirlik tarihine veya son kullanma tarihine dikkat ediniz. Kapatılması Hızlı so utma tu una basınız. 13

14 Taze tutma kabı Taze tutma kabındaki ısı derecesi yakla ık 0 C civarındadır. Balık, et, sucuk, süt ve yumurta depolamak için idealdir. Sürgülü ayarlama dü mesinin yardımı ile, taze tutma kabının ısı derecesi biraz dü ürülebilir. A a ıdaki ayar konumlarını öneriyoruz: SO UK: Et, salam-sucuk ve kanatlı hayvanların eti DAHA SO UK: Balık Dondurucu bölmesi Dondurucu bölmesinin kullanılması: Bilgi Derin dondurulmu besin muhafaza etmek için. Besin dondurmak için. Küp buz üretmek için. Dondurucu bölmesinin kapısının daima kapalı olmasına dikkat ediniz. Kapı açık oldu u zaman, dondurulmu besinlerin buzu çözülür. Dondurucu bölmesi a ırı buz tutar. Ayrıca: Fazla elektrik tüketildi i için, enerji kaybı söz konusu olur. Derin dondurulmu besin satın alınması Ambalaj zarar görmemi olmalıdır. Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Satı sandı ındaki ısı derecesi -18 C veya daha so uk olmalıdır. Derin dondurulmu besinleri mümkünse bir izole eden po et veya çanta içinde sevk ediniz ve en kısa zamanda dondurucu bölmesine yerle tiriniz. Azami dondurma kapasitesi 24 saat içinde elde edilebilecek azami dondurma kapasitesi ile ilgili bilgiler için tip levhasına bakınız (bakınız resim bölüm Yetkili servis ). Taze besinlerin dondurulması Dondurmak için sadece taze ve iyi besinler kullanınız. Besi de erinin, aromanın ve rengin mümkün oldu u kadar korunması için, sebze dondurulmadan önce kısa ha lanmalıdır. Patlıcanlarda, biberlerde, kabaklarda ve ku konmazda kısa ha lama i lemi yapılması gerekmez. Dondurma ve kısa ha lama hakkında literatür veya bilgi kaynakları için kitapçılara bakınız. Bilgi Dondurulacak besinlerin, önceden dondurulmu besinler ile temasını önleyiniz. Dondurulmaya elveri li besinler: Hamur i leri, balık ve deniz ürünleri, et, av eti, kanatlılar, sebze, meyve, otsu baharatlar, kabuksuz yumurta, peynir, tereya ı ve süzme yo urt gibi süt ürünleri, hazır yemekler, çorba, türlü, pi mi et ve balık gibi yemek artıkları, patates yemekleri, sufleler ve tatlı besinler. Dondurulmaya elveri li olmayan besinler: Yaprak salata, kırmızı turp, kabu u içinde yumurta, üzüm, bütün elma, armut ve eftali, katı pi mi yumurta, yo urt, kesilmi süt, krema, crème fraîche ve mayonez. Dondurulmu besinlerin ambalajlanması Besinleri hava giremiyecek ekilde paketleyiniz ki, tadı bozulmasın veya kurumasın. Besinleri ambalajlamak için veya besin kaplarını kapatmak için, sa lı a zararlı olabilecek malzemeler kullanmayınız. 1. Besinleri ambalaja koyunuz. 2. Havayı bastırıp bo altınız. 3. Ambalajı sıkı ve hava sızmayacak ekilde kapatınız. 4. Ambalaj üzerine içindeki besinlerin ismini ve dondurma tarihini yazınız. Ambalaj olarak kullanılabilecek uygun malzemler: Plastik folyo, polietilenden torba folyo, alüminyum folyo ve dondurmak için uygun kutular. Bu ürünleri ve malzemeleri ilgili alı veri merkezlerinde bulabilirsiniz. Paketlemek için u malzemeler uygun değildir: Paketleme ka ıdı, par ömen ka ıdı, selofan (jelatinli ka ıt), çöp torbası ve kullanılmı po etler. Paket kapatmak için uygun malzemeler: Lastik halkalar, plastik klipsler, ba lama iplikleri, so u a dayanıklı yapı kan bantlar veya benzeri malzemeler. Polietilenden torba ve hortum folyoları, bir folyo kaynak yapı tırma cihazı ile yapı tırılabilir. 14

15 Dondurulmu besinlerin son kullanma tarihi Dondurulmu besinlerin dayanma süresi, -18 C ısı derecesi ayarında: Balık, sucuk, hazır yemek, hamur ürünleri: 6 aya kadar Peynir, kanatlı hayvanlar, et: 8 aya kadar Sebze, meyve: 12 aya kadar Hızlı dondurma Vitaminlerin, besi de erlerinin, görünü ün ve tadın korunması için, besinler mümkün oldu u kadar hızlı bir ekilde ortalarına kadar tamamen dondurulmalıdır. Cihaza taze besin yerle tirildi inde istenmeyen bir ısınma olmasının önlenmesi için, taze besinleri yerle tirmeden birkaç saat önce hızlı dondurma fonksiyonunu devreye sokunuz. Genel olarak 4 6 saat kadar önceden çalı tırmak yeterlidir. Azami dondurma kapasitesinden faydalanıldı ında, 24 saat zaman gereklidir. Dondurulmu besinlerin buzunun çözülmesi Besin çe itlerine ve kullanım amacına göre, u olanaklar arasında seçme yapılabilir: Oda sıcaklı ında Buzdolabında Elektrikli fırında, sıcak hava ventilatörü kullanılarak/kullanılmadan Mikrodalga fırında ã Dikkat Buzu çözülmeye ba lamı veya çözülmü olan besinleri tekrar dondurmayınız. Bu besinleri ancak pi irdikten sonra (pi iriniz veya kızartınız) yeniden dondurabilirsiniz. Bu durumda besinin azami depolama süresini tamamen kullanmayınız. Cihaz 2 gün sonra otomatik olarak, hızlı dondurma fonksiyonu açılmadan önce ayarlı olan dereceye geri döner. Açılması Hızlı dondurma tu una ³ basınız. Gösterge alanında SUPER¾ sembolü ve ilgili fonksiyon hangi göz için açıldıysa, o göz gösterilir. Kapatılması Hızlı dondurma tu una ³ basınız. 15

16 Buz yapma ünitesi Buz yapma ünitesi, küp buz yapılmasına yarar. Cihaz, ayarlanan dondurma derecesine ula ır ula maz, buz yapma ünitesi küp buz yapmaya ba lar. Küp buz kabı dolu oldu u zaman, buz yapma ünitesi otomatik olarak kapanır. Buz yapma ünitesi 24 saat içinde yakla ık 1,7 kg küp buz hazırlayabilir. ã Dikkat Küp buz kabına çabuk so utmak için i e veya besin koymayınız. Buz yapma ünitesi bloke olabilir ve zarar görebilir. ã Dikkat Yeni bir filtrenin takılmasından sonra, buz hazırlama ünitesinin devreye sokulmasından itibaren ilk 24 saat içinde ürütüne buzu kullanmadan dökünüz. E er buz uzun süre kullanılmadıysa, kabın içindeki tüm buzları dökünüz ve müteakip 24 saat içinde üretilen buzu da dökünüzz. Su filtresinin montajı 1. Filtre süzgecini filtre yuvasına yerle tiriniz. Açılması Bilgi Buz yapma ünitesi ilk kez ya da uzun süre ara verildikten sonra ilk kez tekrar kullanılıyorsa, ilk gün yapılan buzları hijyenik sebeplerden dolayı kullanmayınız. Bu küp buzları dökünüz ve buz kabını temizleyiniz. 2. Contayı filtre yuvasına takınız ve su muslu una (¾" vida di li ba lantı) ba layınız. 1. Küp buz kabının yerine takılı ve iyice oturmu oldu unu kontrol ediniz. 2. Buz yapma ünitesinin tu una ² basınız. Gösterge alanında sembol ICE yanıyor. 3. Bir somun anahtarını kullanarak, su besleme hortumunu conta ile birlikte filtre yuvasına ba latınız. Kapatılması Bilgi Cihazın su beslemesini, kesinlikle buz yapma ünitesi kapatılmadan birkaç saat önce kapatınız. Buz yapma ünitesinin tu una ² basınız. Su filtresi ã Uyarı Su kalitesinin üpheli veya yetersiz oldu u yerlerde, cihazı filtreleme i leminden önce ve sonra uygun bir dezenfeksiyon olmadan kullanmayınız. Bir yedek filtre süzgeci yetkili servis veya bir yetkili satıcı üzerinden alınabilir. 4. Su muslu unu dikkatlice açınız ve bu esnada ba lantı yerlerinin sızdırmazlı ını kontrol ediniz. ã=dikkat Herhangi bir su sızıntısı olmamalıdır! Gerekirse vida di li ba lantıları daha yüksek bir tork ile sıkınız. 16

17 Dolab Cam raflar Raf yüksekliğinin uygun ayarlanması: Kapı rafı 1. Kabı yukarı kaldırınız ve dı arı çıkarınız. 1. Rafın ön tarafını kaldırınız ve kılavuz oluklar içinde yukarı veya a a ı hareket ettiriniz. 2. Kapları istedi iniz seviyeye yerle tiriniz ve a a ı do ru bastırınız. 2. Raf istedi iniz seviyede olunca, ön tarafını a a ı indiriniz. Tutturma düzenleri kılavuzun içine oturur. Rafları çıkarınız ve yeniden takınız: 1. Rafın ön tarafını yukarı kaldırınız ve kılavuz oluklar içinde deliklere kadar hareket ettiriniz. 2. Rafı öne do ru çıkarınız. i e tutucusu i e tutucusu, cihazın kapısı açılıp kapatıldı ında i elerin devrilmesini önler. 3. Rafı kılavuz oluklar içindeki deliklere oturtunuz ve a a ıya do ru bastırınız. 4. Rafı istedi iniz seviyeye ayarlayınız. 17

18 Soğutucu bölmesindeki kaplar 2. İlgili kabı hafif yukarı kaldırınız ve dı arı çıkarınız. 1. İlgili kabı hafif yukarı kaldırınız ve dı arı çıkarınız. 2. Kabın ön tarafını hafif kaldırınız ve dı arı çekilebilen rayların içine yerle tiriniz. 3. Kabı rayların üzerine indiriniz ve arkaya do ru itiniz. 3. Kabın ön tarafını hafif kaldırınız ve dı arı çekilebilen rayların içine yerle tiriniz. 4. Kabı rayların üzerine indiriniz ve arkaya do ru itiniz. 5. Çekmece raylarındaki kilitler bir tornavida ile 90 çevrilmelidir. Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması Cihazın kapatılması Açma/Kapama tu una ÿ basılmalıdır. Elektrik fi ini çekip prizden çıkarınız. Dondurucu bölmesindeki kaplar Dondurucu bölmesindeki kaplar, temizlenmek için dı arı çıkarılabilir. Kapı içindeki kap dı arı çıkarılmadan önce, üst kap dı arı çıkarılmalıdır. 1. Çekmece raylarındaki kilitler bir tornavida ile 90 çevrilmelidir. Cihazın tamamen kapatılması E er cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa: 1. Cihazın su beslemesini, kesinlikle cihaz kapatılmadan birkaç saat önce kapatınız. 2. Cihazın içindeki tüm besinleri dı arı çıkarınız. 3. Cihazı kapatınız. 4. Bunu emin bir ekilde sa layabilmek için, elektrik ba lantı fi ini prizden çıkarınız veya cihazın ba lı oldu u sigortayı kapatınız. 5. Küp buz kabını bo altınız ve temizleyiniz (bakınız bölüm Cihazın temizlenmesi ). 6. Cihazın iç kısmını temizleyiniz (bakınız bölüm Cihazın temizlenmesi ). 7. Koku olu umunu önlemek için kapısını açık bırakınız. Cihazın buzunun çözülmesi Buz çözme i lemi otomatik gerçekle ir. 18

19 Cihazın temizlenmesi ã Uyarı Cihazı kesinlikle bir buharlı temizleyici ile temizlemeyiniz! ã Dikkat Kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız. Ovalama gerektiren veya çizen süngerler kullanmayınız. Metalik yüzeylerde korozyon olu abilir. Raflar ve kaplar kesinlikle bula ık makinesinde yıkanmamalıdır. Aksi halde bu parçalar deforme olabilir. Yapacağınız i lem: 1. Temizleme i leminden önce cihazı kapatınız. 2. Bunu emin bir ekilde sa layabilmek için, elektrik ba lantı fi ini prizden çıkarınız veya cihazın ba lı oldu u sigortayı kapatınız. 3. Dondurulmu besini cihazdan dı arı çıkarınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz. So utma akülerini (e er varsa) besinlerin üzerine koyunuz. 4. Cihazı yumu ak bir bez, ılık su ve ph de eri nötr olan bir bula ık deterjanı ile temizleyiniz. Temizleme suyu aydınlatmaya girmemelidir. 5. Kapı contası sadece temiz su ile silinmelidir ve ardından iyice silinip kurulanmalıdır. 6. Temizleme i leminden sonra: Cihazı yine ba layınız ve devreye sokunuz. 7. Dondurulmu besinleri tekrar cihaza yerle tiriniz. Kokular E er rahatsız edici kokular fark ediliyorsa: 1. Cihazı kapatınız. 2. Cihazın içindeki tüm besinleri dı arı çıkarınız. 3. Cihaz içi temizlenmelidir (cihazın temizlenmesi bölümüne bakınız). 4. Tüm ambalajları temizleyiniz. 5. Ηok kokan besinleri, hava geçirmeyecek ekilde ambalajlayarak, koku olu masını önleyiniz. 6. Cihazı tekrar devreye sokunuz. 7. Besinleri yerle tiriniz saat sonra, yeniden koku olu up olu madı ını kontrol ediniz. 9. Koku filtresi de i tirilmelidir (Koku filtresinin de i tirilmesi bölümüne bakınız). Koku filresinin deği tirilmesi Yedek filtreleri satıcınızdan alabilirsiniz. 1. Filtre tutucuyu açınız. 2. Eskimi koku filtresini dı arı çıkarınız ve yeni koku filtresini takınız. Donanım Temizlenmek amacıyla, cihazın tüm yeri de i tirilebilen parçaları dı arı çıkarılabilir (bkz. Donanım ). Küp buz kabının temizlenmesi Uzun süre küp buz alınmazsa, hazırlanmı olan küp buzlar büzü erek küçülür, bayat bir tad alır ve birbirine yapı ır. Bu nedenle, küp buz kabı muntazam aralıklar ile temizlenmelidir. 3. Filtre tutucuyu kapatınız. ã Dikkat Dolu bir küp buz kabı a ırdır. 1. Küp buz kabını dı arı çıkarınız. 2. Kabı bo altınız ve ılık su ile temizleyiniz. 3. Yeni küp buzların yapı ıp donmaması için, kabı iyice silip kurulayınız. 4. Küp buz kabının yerle tirilmesi. Küp buz üretimi yine çalı maya ba lar. 19

20 Aydınlatma (LED) Cihazınız, bakım istemeyen bir LED aydınlatması ile donatılmı tır. Bu aydınlatma donanımında yapılacak onarımlar sadece yetkili servis veya yetkilendirilmi uzman elemanlar tarafından uygulanmalıdır. Enerji tasarrufu Cihazı serin ve iyi havalandırılmı bir yere kurunuz! Güne ı ınları do rudan cihazın kurulaca ı yere gelmemeli ve cihaz sıcaklık olu turan cisimlerin ve ısı kaynaklarının (örn. soba, kalorifer, ocak, fırın gibi) yanına veya yakınına kurulmamalıdır. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız. Cihazın hava giri ve çıkı deliklerinin önünü kapatmayınız. Sıcak besinleri ve içecekleri cihaza yerle tirmeden önce so umasını bekleyiniz ve so uduktan sonra cihaza yerle tiriniz. Dondurulmu besinleri buzlarının çözülmesi için so utucu bölümüne yerle tirerek, bu besinlerin so uklu unu söz konusu bölümdeki besinlerin so utulması için kullanınız. Cihaz kapılarını mümkün oldu u kadar kısa açınız. Dondurucu bölmesinin kapısının daima kapalı olmasına dikkat ediniz. Çalı ma sesleri Normal çalı ma ses ve gürültüleri Boğuk horultu Motorlar çalı ıyor (örn. so utma ünite grubu, ventilatör). Fıkırtı, ırıltı ve tınlama sesleri Ya boruların içinde so utma maddesi akıyor veya buz hazırlama cihazına su akıyor. Çıtlama sesi Motor, alter veya manyetik valfler açılıyor/kapanıyor. Takırtı sesleri Hazır küp buzlar, küp buz yapma ünitesinden küp buz kabına dökülüyor. Gürültü olu masının önlenmesi Cihaz düz yerle tirilmemi Cihazı lütfen bir su terazisinin yardımı ile dengeli ayarlayınız. Düzeltme i lemi için cihazın ayarlanabilen vidalı ayarlarını kullanınız veya altına uygun parçalar koyunuz. Cihaz bir yere temas ediyor Cihazı, temas etti i mobilya veya cihazlardan ayırınız. Kaplar veya raflar sallanıyor veya sıkı ıyor Dı arı çıkarılabilen parçaları kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takınız. i eler veya kaplar birbirine değiyor i eleri veya kapları birbirinden biraz ayırınız. 20

21 Basit hataları kendiniz giderebilirsiniz Yetkili servisi ça ırmadan önce: A a ıdaki talimatların yardımıyla arızayı kendinizin giderip gideremiyece inizi kontrol ediniz. Garanti süresi içerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis görevlisinin masraflarının tümünü kendiniz ödemek zorundasınız! Cihaz Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi Cihaz so utmuyor. Cihaz kapatılmı. Açma/Kapama tu una basılmalıdır. Aydınlatma çalı mıyor. Elektrik kesilmesi. Elektrik akımı olup olmadı ı kontrol edilmelidir. Gösterge yanmıyor. Sigorta kapalı. Sigortayı kontrol ediniz. Elektrik fi i prize tam takılmamı. Elektrik fi inin prize iyice takılı olup olmadı ını kontrol ediniz. Kompresör sık sık devreye giriyor Cihazın çok sık açılması. Cihazı gereksiz açmayınız. ve uzun süre devrede kalıyor. Hava giri ve çıkı deliklerinin önü kapanmı. Engeller giderilmelidir. So utucu veya dondurucu bölmesi çok so uk. x Cihaza çok miktarda taze besin yerle tirilmesi. Sıcaklık derecesi çok so uk ayarlanmı. Hızlı so utma ya da hızlı dondurma fonksiyonunu aktifle tiriniz. Isı derecesini daha sıcak bir dereceye ayarlayınız (Isı derecesinin ayarlanması bölümüne bakınız). Aydınlatma (LED) çalı mıyor. LED lambası bozuk. Yetkili servisi ça ırınız. Lamba alteri sıkı mı. alterin hareket edip etmedi i kontrol edilmelidir. Rahatsız edici kokular fark ediliyor. Yo un kokulu besinler, hava geçirmeyecek ekilde ambalajlanmadı. Göstergede E.. görünüyor. Elektronik sistem bir hata tespit etti. Yetkili servisi ça ırınız. Göstergede LOWPOWER görünüyor. Göstergede HIGHVOLT görünüyor. Sol kapıda milde kondanse su (terleme) olu uyor. Mevcut ebeke gerilimi, kabul edilebilir sınır de erin altında. Mevcut ebeke gerilimi izin verilen sınır de eri a ıyor. Sıcak hava yo u ması. Cihaz temizlenmelidir. Yo un kokulu besinleri, hava geçirmeyecek ekilde ambalajlayınız (bakınız Kokular). ebeke gerilimi tekrar öngörülmü olan de ere ula ınca, ikaz mesajı söner. İkaz mesajı uzun süre göstergede kalırsa, ba lı oldu unuz elektrik santraline haber veriniz. ebeke gerilimi tekrar öngörülmü olan de ere ula ınca, ikaz mesajı söner. İkaz mesajı uzun süre göstergede kalırsa, ba lı oldu unuz elektrik santraline haber veriniz. Kiri içindeki ısıtmayı devreye sokunuz (Özel fonksiyonlar bölümünde, Cihaz kapısı kiri ısıtması kısmına bakınız). 21

22 Buz hazırlayıcı Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi Buz yapma ünitesi çalı mıyor. Buz yapma ünitesinin elektrik ba lantısı Yetkili servisi ça ırınız. yok. Buz hazırlayıcı yeterince buz üretmiyor veya buz deforme olmu. Buz yapma ünitesinde yeni (temiz) su yok. Dondurucu bölmesinin derecesi çok sıcak. Cihaz veya buz yapma ünitesi ancak çok kısa bir süre önce devreye sokuldu. Cihazdan çok miktarda buz alındı. Su basıncı dü ük. Su giri indeki süzgeç pislenmi. Dondurucu bölmesinin derecesi çok sıcak. Küp buzlar, küp buz kabının arka yüzü kısmında toplanmı tır. Su ba lantısının muntazam kurulmu oldu unu kontrol ediniz. Dondurucu bölmesi ısı derecesini kontrol ediniz ve gerekirse biraz daha so uk bir dereceye ayarlayınız. Buz üretiminin ba laması yakla ık 24 saat sürer. Küp buz kabının tekrar dolması yakla ık 24 saat sürer. Cihazı sadece öngörülmü su basıncına ba layınız (Cihazın ba lanması bölümündeki Su ba lantısı kısmına bakınız). Yetkili servisi ça ırınız. Dondurucu bölmesinin ısı derecesini biraz daha dü ük, yani daha so uk ayarlayınız. Küp buzları, küp buz kabının içinde da ıtınız. E er küp buzlar donup yapı mı sa, küp buzları keskin ve sivri olmayan bir cisimle çözünüz. Buz yapma ünitesi buz üretmiyor. Su giri indeki süzgeç pislenmi. Yetkili servisi ça ırınız. Buz yapma ünitesi kapalı. Buz yapma ünitesini kumanda alanı üzerinden açınız. Cihaz su ile beslenmiyor. İlgili elektrik tesisatçısını veya elektrik ebekesi idaresini arayınız. Su giri hattı katlanmı. Su beslemesini kapatma vanası üzerinden kapatınız. Katlanmı yerleri düzeltiniz, gerekirse de i tirilmesini sa layınız. Su basıncı dü ük. Cihazı sadece öngörülmü su basıncına ba layınız (Cihazın ba lanması bölümündeki Su ba lantısı kısmına bakınız). Buz yapma ünitesine giden su besleme hortumu içinde buz olu uyor. Dondurucu bölmesinin derecesi çok sıcak. Küp buz kabı yerine do ru takılmamı. Yanlı kapatma vanası monte edilmi. Su basıncı dü ük. Kapatma vanası do ru açılmamı. Dondurucu bölmesinin ısı derecesini biraz daha dü ük, yani daha so uk ayarlayınız. Pozisyonu kontrol ediniz ve gerekirse tekrar takınız. Yanlı vana ve valfler dü ük su basıncına ve cihazda hasara sebep olabilir. Cihazı sadece öngörülmü su basıncına ba layınız (Cihazın ba lanması bölümündeki Su ba lantısı kısmına bakınız). Kapatma vanasını tamamen açınız. Cihazdan su akıyor. Su ba lantı hortumu sızdırıyor. Hortumun, üreticinin orijinal yeni bir hortumu ile de i tirilmesini sa layınız. Yanlı kapatma vanası monte edilmi. Yanlı vana ve valfler dü ük su basıncına ve cihazda hasara sebep olabilir. x 22

23 Yetkili servis Size yakın bir yetkili servisimizi telefon rehberinde veya yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Lütfen yetkili servisimizi ça ırdı ınız zaman, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz. Bu numaraları, tip levhasının üzerinde bulabilirsiniz. Arızalarda onarım sipari i ve danı ma Tüm ülkelerin ileti im bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız. TR Cihazın ürün numarasını ve imalat numarasını bildirmek suretiyle, gereksiz gidip gelme masraflarını ve zaman kaybını önlemi olursunuz. Böylelikle ilgili fazla masraflardan tasarruf etmi olursunuz. 23

24 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Sraße 34 D München EEE Yönetmeliğine Uygundur tr (9210) * *

Kullanma kılavuzu CI30.. CI24.. Soğutucu

Kullanma kılavuzu CI30.. CI24.. Soğutucu tr Kullanma kılavuzu CI30.. CI24.. Soğutucu tr İçindekilertrKul anma kı lavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 4 Teslimat kapsamı... 4 Cihazın kurulması... 4 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya

Detaylı

CIB.. tr Kullanma kılavuzu

CIB.. tr Kullanma kılavuzu CIB.. tr Kullanma kılavuzu İçindekilertrKul anma kı lavuzu Giderme bilgileri... 3 Cihazın kurulması... 3 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir... 3 Teslimat kapsamı... 4 Cihazın elektrik

Detaylı

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu tr Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu İçindekilertrKul anma kı lavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 4 Cihazın kurulması... 4 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu tr Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu İçindekilertrKul anma kı lavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 4 Cihazın kurulması... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..N.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..N.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..N.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

RF 411 RF 413 RF 461 RF 463 RF 471

RF 411 RF 413 RF 461 RF 463 RF 471 Gaggenau tr Kullanma kılavuzu RF 411 RF 413 RF 461 RF 463 RF 471 Dondurucu tr İçindekiler trkulanmakılavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri 3 Giderme bilgileri 4 Teslimat kapsamı 4 Cihazın kurulması 5 Mekan

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanma kılavuzu BD20..

Kullanma kılavuzu BD20.. Kullanma kılavuzu BD20.. İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir... 6 Cihazın elektrik şebekesine

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı KD..V..

Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı KD..V.. tr Kullanım kılavuzu İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanma kılavuzu BD30..IN

Kullanma kılavuzu BD30..IN Kullanma kılavuzu BD30..IN İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir... 7 Cihazın elektrik şebekesine

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

6 Problemler için çözüm önerileri Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçiriniz. Sizi zaman ve para kaybından kurtarabilir. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı Dornbracht eunit Kitchen Kılavuz 4 Genel açıklamalar 20 Temizleme 21 Servis göstergesi 21 Bekle göstergesi 22 Bakım 22 Kapama emniyeti 22 İmha 14 Ekran şalteri 15 Döner düğme 16 Açık / Kapalı 19 Isı ayarı

Detaylı

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma 1 Maksadına uygun kullanım, garanti Cihazın arka yüzündeki tip etiketine bakarak, evrak imha makinenizin hangi kesme genişliğine ve şebeke gerilimine uygun olduğunu tespit edin ve işletme kılavuzundaki

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Sıcaklık Kalibratörü PCE-IC 1

Kullanım Kılavuzu Sıcaklık Kalibratörü PCE-IC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Sıcaklık

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Puro Muhafaza Dolabı Kullanma Kılavuzu

Puro Muhafaza Dolabı Kullanma Kılavuzu Puro Muhafaza Dolabı Kullanma Kılavuzu 7081 293-00 508 1 Güveniniz için teşekkür ederiz. Bu puro muhafaza dolabını aldığınız için sizi tebrik ederiz. Siz, kendini mükemmel kullanım konforu, örnek güvenirliği

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

GCM. Kullanma ve montaj kılavuzu

GCM. Kullanma ve montaj kılavuzu GCM tr Kullanma ve montaj kılavuzu tr Içindekiler Güvenlik Bilgileri ve Uyarılar... 3 Atıkların yok edilmesiyle ilgili uyarılar 5 Paket içeriği... 5 Cihazın kurulması... 5 Oda sıcaklığına ve Havalandırmaya

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı