YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ"

Transkript

1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ Selçuk AKÇAY'" Küresel ekonomik entegrasyon, elektronik olarak şebekelenmiş uluslararası finansal sistem, ülke sınırlarz içerisinde ve ülkeler arasındaki stratejik ortaklıklar yolsuzluğu küresel bir olgu yapmıştır. Yolsuzlukların küresel boyutundan dolayı, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EU), Avrupa Konseyi (CU), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Gümrükler Örgütü (WCO) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası kuruluşlar, yolsuzluklarz kontrol etmek ve azaltmak için harekete geçmişlerdir. Bu makalenin amacı, Dünya Bankası 'nın yolsuzluklarla mücadele politikalarını ve stratejilerini incelemektir. Dünya Bankası yolsuzlukları bir yönetim sorunu olarak ele almakta ve yolsuzluklar engellenmeden yoksulluğun azaltılamayacağını ileri sürmektedir. Anahtar Sözcükler: Yolsuzluk, Dünya Bankası. GİRİş Yolsuzluk, dünyada son yıllarda, özellikle 1990'lı yıllardan sonra dikkati çekmeye başlayan, gelişmiş ve gelişmekte olan, demokratik ve demokratik olmayan, piyasa ekonomisi ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan tüm ülkelerde farklı derecelerde görülebilen bir sorundur. Yolsuzluk olaylarında 1990'lı yıllardan sonra büyük artışlar gözlenmiştir. Naim 1990'lı yıllardan sonra artan yolsuzlukları, yolsuzluk patlaması (corruption eruption) olarak değerlendirmektedir (Naim, 1995: 246). Yolsuzluk patlamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Birincisi, dünyanın bazı bölgelerindeki sistemli siyasal değişimlerin sosyal, siyasal ve yasal kurumları zayıflatması sonucunda yolsuzluklar için yeni fırsatların doğması. İkincisi, dünyanın bazı bölgelerinde siyasal ve ekonomik liberalleşme sonucunda, bir zamanlar gizli olan yolsuzlukların açığa çıkması. Üçüncüsü, dünyanın her yerinde halkın siyasi liderlerin ve ekonomik elitlerin yolsuzluklarına müsamaha etmemesi ve tepki göstermesi (Glynn vd., 1997: 8). Dördüncüsü ise, soğuk savaşın sona ermesidir. Soğuk savaşın sona ermesi güç dengesini değiştirmiş bir zamanlar ulusal güvenlik nedeniyle desteklenen yolsuz rejimler artık desteklenmez olmuştur. Rusya'da ve Eski Doğu Bloğu ülkelerindeki yaygın yolsuzluklar ve organize suçlar, yolsuzluk sorununun göz ardı edilemeyeceğini göstermiştir (UNDP,1997: 89). Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi iibf Ö~etim Üyesi. Amme idaresi Dergisi, Cüt 37 Sayı 3 Eylül 2004, s

2 112 Amme İdaresi Dergisi Sennayenin küreselleşmesi ve artan uluslararası entegrasyon, yolsuzluklan küresel bir boyuta taşımıştır (Glynn vd., 1997: 12). Uluslararası piyasalarda rekabet edemeyen finnalar için rüşvet, iş fırsatlan elde etmek ve ihaleleri kazanmak için iyi bir araçtır. Rüşvet uluslararası ihalelerde önemli roloynamakta ve uluslararası ihalelerin % 90'ında belirleyici unsur olmaktadır (US Department of Commerce, 2000: ll). Dünya Bankası tahminlerine göre, her yıl uluslararası ticari işlerde en az 80 milyar $ rüşvet ödenmektedir (Richardson, 1999: 1). Birleşmiş Milletler' e göre bu tutar küresel yoksulluğun ortadan kaldınlması için yeterlidir. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1994 ve 1999 yıllan arasında yapılan uluslararası ihalelerde, 294 çok uluslu şirket bu ihaleleri kazanabilmek için 145 milyar $ rüşvet ödemiştir (US Department of Commerce, 2000: ll). Yine Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Amerikan şirketleri 1994 ve 1995 yıllan arasında 100' den fazla ve 45 milyar $ değerindeki uluslararası ihaleyi rüşvetten dolayı kaybetmiştir (Hershman, 1998: 14). World Business dergisindeki bir habere göre, 1996 yılında Alman şirketleri tarafından uluslararası ihaleleri kazanmak için ödenen rüşvetin miktan 3 milyar $'dır. (World Business, 1996) Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) dış ticarette rüşvetin boyutlannı ölçmek amacıyla, 19 ülkede 1999 ve 2002 yıllan için Rüşvet Verenler Endeksi (BPI) yayınlamıştır. Rüşvet Verenler Endeksleri Çizelge 1 'de gösterilmiştir. Rüşvet Verenler Endeksi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Tl) için Gallup International tarafından yapılan anketlerin bulgulanna göre hazırlanmıştır. Örneğin, 2002 yılı Rüşvet Verenler Endeksi, Aıjantin, Brezilya, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Meksika, Fas, Nijerya, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore ve Tayland'ın aralannda bulunduğu 15 ülkede önemli ticari ve sınai şirketlerde, ticaret odalannda, yerli ve yabancı ticari bankalarda, ve ticari hukuk danışmanlığı yapan finnalarda üst düzeyde görev yapan 835 yönetici ile yapılan anket sonuçlanna göre hazırlanmıştır (transparency.org, 2003). Çizelge 1. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rüşvet Verenler Endeksi, ( ) Ülkeler 1999 Yılı Endeks De~eri* 2002 Yılı Endeks De~eri* Avustralya İsveç İsviçre Avusturya Kanada Hollanda

3 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 113 Ülkeler 1999 Yılı Endeks De~erj* 2002 Yılı Endeks De~erj* Belçika İngiltere Singapur Almanya İspanya Fransa Amerika Japonya Malezya İtalya GüneyKore Tayvan Çin Endeks değeri O ile 10 arasındaki puanlardan oluşmaktadır. O en fazla rüşvetin ödendiğini, i O ise hiç rüşvet ödenmediğini göstermektedir. Kaynak: Transparency International, (transparency.org, 2003). Çizel ge 1 genelolarak değerlendirildiğinde, dış ticarette rüşvet vermeyen ülke bulunmadığını, ancak, bazı ülkelerin diğerlerine göre daha az rüşvet verdiğini görmekteyiz. Avustralya, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada hem 1999 hem de 2002 yıllarında dış ticarette en az rüşvet veren ülkeler olurken, Çin, Tayvan, Güneye Kore, İtalya, Malezya ve Japonya en fazla rüşvet veren ülkeler olmuşlardır. Uluslararası finans sisteminin elektronikleşmesi, bir yandan yolsuzluk fırsatlannı artıncı ve aynı zamanda yolsuzlukları kolaylaştıncı bir etki yaparken, diğer yandan yolsuzluklarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır (Glynn vd., 1997: 12). Küresel boyutlara ulaşan yolsuzluklarla mücadele, tek bir ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur. Yolsuzluk sorunu, hükümetleri, hükümet dışı kuruluşlan ve sivil toplumu ilgilendirdiği gibi aynı zamanda Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Gümrükler Örgütü (WCO), Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EV), Avrupa Konseyi (CU), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) gibi uluslararası kuruluşlan da ilgilendirmektedir. Uluslarara

4 114 Amme İdaresi Dergisi sı kuruluşlar, özellikle 90'lı yıllann ortalanndan itibaren yolsuzluklan gündemlerine almışlardır. Yolsuzluklar, aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı uluslararası kuruluşlan ilgilendirmektedir (Ackerman, 1999: 178). Uluslararası kuruluşlar, yapmış olduklan yardımlann ve sağlamış olduklan kredilerin en etkili biçimde kullanılmasını istemektedirler. Uluslararası kuruluşlar, yardımlarda bulunduklan ülkelerin yolsuzlukla mücadele ve reform programlannı (finansal yönetim ve bütçe) doğrudan desteklemek istemektedirier. Uluslararası kuruluşlar, Çok Uluslu Şirketlerin (MNC) yatınm yaptıklan ülkelerde, rüşvet ödemelerini engelleme ve bu şirketlerin yatınm yaptıklan ülkelerdeki reformlan desteklemelerini istemektedirler. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler arasındaki kara para akışının kontrol edilmesinde ve uluslararası mali suçlar konusunda işbirliği yaparak, yolsuzluklan kontrol altında tutmak istemektedirler. Bu makalenin amacı, yolsuzluklaria mücadelede Dünya Bankası 'nın rolünü incelemektir. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, Dünya Bankası 'nın yolsuzluklara bakışı değerlendirilmiştir. İkinci bölümünde, Bankanın yolsuzluklarla mücadele politikalan ve stratejileri incelenmiştir. ü çüncü bölümde ise, genel bir değerlendirme yapılmıştır. nünya BANKASI'NIN YOLSUZLUKLARA BAKıŞı Dünya Bankası, yolsuzluğu bir yönetim (governance) sorunu olarak ele almakta ve kamu gücünün ya da kaynaklannın özel çıkarlar için kötüye kullanılması şeklinde tanımlamaktadır (World Bank,I 997: 8). Dünya Bankası'na göre, herhangi bir kamu görevlisinin rüşvet alması, rüşvet talep etmesi ya da rüşvet için baskı yapması (irtikap), aynca rüşvet olmaksızın nepotizm, patronaj, devlet mallannın çalınması, zimmet, iltimas ve içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) yollanyla, kamu gücü özel çıkarlar için kötüye kullanılabilmektedir (World Bank, 1997: 8). Dünya Bankası, yolsuzluk sorununu uzun yıllar ülkelerin bir iç sorunu olarak değerlendirmiş; ancak, yolsuzluklann ülkelerin gelişmesi üzerine olumsuz etkilerde bulunması ve yolsuzluklann yüksek ekonomik maliyeti, Banka 'yı harekete geçirmiştir. Dünya Bankası'na göre yolsuzlukların, kendisinden borçlanan gelişmekte olan ülkelere maliyeti yüksek olmaktadır. Yolsuzluklar bu ülkelerde makroekonomik istikran bozmakta, firmalan kayıt dışı ekonomiye itmekte, yabancı direkt yatınmlan azaltmakta, küçük girişimcilerin büyümesini engellemekte, çevre sorunlanna yol açmakta ve yoksullan olumsuz yönde etkilemektedir (World Bank, 1997: 18-19).

5 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü ı 15 Asya Kalkınma Bankası'nın bir çalışmasına göre (Asian Development Bank, 1998: 15-16); Rüşvetten dolayı Filipinler ekonomisi son 20 yılda 48 milyar $ kaybetmiştir. Bu miktar, Filipinler' İn toplam dış borcundan (40.6 milyar $) daha fazladır. Afrika'da en az 30 milyar $ yardım parası, yolsuzluklar sonucunda yabancı ülkelerde bulunan bankalardaki özel hesaplara aktanımıştır. Bu tutar Gana, Kenya ve Uganda'nın gayri safi yurtiçi milli hasılalan toplamından iki kat daha fazladır. Yolsuzluklardan dolayı İtalya'nın toplam borcu %15 (200 milyar $) artmıştır. Vinod yapmış olduğu çalışmada rüşveti yasalolmayan bir vergi olarak değerlendirmekte ve 1 $ rüşvetin ekonomi üzerine 1.67 $ yükünün olduğunu belirtmektedir (Vinod, 1999: 602). James D. Wolfensohn'un 1995 yılında Dünya Bankası başkanı olmasıyla, yolsuzluklarla mücadele Banka 'nın önemli bir politikası olmuştur (Brademas ve Heimann,1998). James D. Wolfensohn, Dünya Bankası ve IMF 1996 yılı ortak yıllık toplantısında, yolsuzluğu toplumlan çürüten bir kanser ve yoksulluğun önemli nedenlerinden biri olarak göstermiştir. Wolfensohn, 28 Eylül 1999 tarihinde Dünya Bankası yönetim kurulunda yaptığı konuşmada şunlan dile getirmiştir; Finansal krizlerin ve yoksulluğun tek ve aynı nedeni vardır. Ülkelerin güçlü para ve maliye politikalan olabilir; ancak, iyi bir yönetimleri (governance) yoksa, yolsuzlukla mücadele etmiyorlarsa, insan haklannı, mülkiyet haklannı ve sözleşme haklannı koruyan tam bir hukuk sistemleri yoksa... bu ülkelerin gelişmesi eksik kalacak ve tamamlanamayacaktır. Wolfensohn, Güney Afrika'nın Durban şehrinde Ekim 1999 tarihinde yapılan, 9.Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada ise, yolsuzluğun yalnızca siyasi boyutunun olmadığı aynı zamanda ekonomik gelişme ve sosyal adalet boyutunun da bulunduğunu belirtmiştir. Wolfensohn, dünyada yoksulluğun azalmadığını aksine artığını belirtmiş, bu artışta gelir dağılımındaki eşitsizliklerin önemli roloynadığını, yolsuzluklann gelir dağılımındaki eşitsizlikleri daha da artırdığını ileri sürmüştür (transparency.org, 2003). Wolfensohn'un tezini destekler bir çalışma Gupta, Davoodi ve Alonso-Terme (1998) tarafından yapılmıştır. Yazarlar, yaptıklan çalışmada yolsuzluklann büyümeyi düşürerek dengesiz gelir dağılımına ve yoksulluğa neden olduğunu saptamışlardır. Yazarlann ampirik bulgulanna göre bir ülkenin yolsuzluk endeksindeki 2.52 puanlık artış, Gini katsayısını 5.4 puan artırmaktadır. Benzer şekilde, yolsuzluk endeksindeki 0.78 puanlık artış yoksul insanlann yıllık gelirindeki artışı % 7-8 değerinde düşürmektedir (Gupta vd., 1998: 29-30).

6 116 Amme idaresi Dergisi Dünya Bankası 'nı yolsuzluklar konusunda harekete geçiren diğer faktörler ise şunlardır (World Bank, 1997: 4-5): Yolsuzluk küresel bir sorun haline gelmiştir ve her ülkede farklı derecelerde görülebilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için yolsuzlukla mücadele gereklidir. Yolsuzluklar, yardım programlan için siyasal destekleri riske sokmaktadır. Dünya Bankası, yolsuzlukla mücadele, anti-yolsuzluk stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda ülkelere yardımcı olabilir. Dünya Bankası, uluslararası platformda yolsuzlukla mücadele konusunda aktif rol üst1enebilir. Dünya Bankası yolsuzluklan Klitgaard 'ın yaklaşımı doğrultusunda değerlendirmektedir. Klitgaard, yolsuzluğun dinamiğini formülleştirmiştir: C=M+D-A Yukandaki denklemde, C yolsuzluklan, M tekel gücünü, D takdir gücünü, A ise hesap verirliliği göstermektedir (Klitgaard, 1988: 75). Klitgaard'a göre, herhangi bir örgüt ya da birey, bir malın veya hizmetin yarattığı rant üzerinde tekel gücü ve bu mal veya hizmetin kimlere dağıtılacağı konusunda takdir gücüne sahipse ve yaptıklarının da hesabını vermiyorsa, yolsuzluklar için uygun ortam ortaya çıkmaktadır (Klitgaard, 1988: 75). nünya BANKASPNIN YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE politikalari VE STRATEJİLERİ Dünya Bankası yönetim kurulu 1997 yılında yaptığı toplantısında yolsuzluklarla mücadele politikasının esaslannı belirlemiştir. Dünya Bankası 'nın yolsuzluklarla mücadele politikalan, dört temel unsurdan oluşmaktadır (World Bank, 1997: 23). Bu unsurlar; Dünya Bankası 'nın finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak. Ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etmek. Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabalan desteklemek. Ülkelere kredi sağlarken ve yardım yaparken yolsuzluklan dikkate almak. 1- Dünya Bankası'mn finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak: Dünya Bankası her yıl yaklaşık olarak milyar $ tutanndaki projeleri finanse etmektedir (The Cournerhouse, 2000: 24). Banka finanse ettiği projelerde yolsuzluklan minimum düzeyde tutmak istemektedir. Dünya Bankası, yürütmekte olduğu projelerde yolsuzluklan en az düzeye indirmek için bir gözlem komitesi oluşturmuştur. Bu komite, bankanın yürütmüş olduğu projelerle ilgili

7 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 117 yolsuzluk iddialannı incelemektedir. Banka, rüşvet teklif eden firmalarla ortak çalışma yapmamakta; bu şekilde çalışan firmalara sağlamış olduğu kredileri iptal etmektedir (World Bank, 1997: 29). Banka, 1 Haziran 2000 tarihinden geçerli olmak üzere, kendi finanse ettiği projelerde yolsuzluklara kanşan 54 firma ile bir daha proje sözleşmesi yapmamak üzere karar almıştır (World Bank, 2000: 25). 2-Ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etme: Dünya Bankası, yolsuzluklarla mücadelede ülkelere anti-yolsuzluk stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda yardımcı olmaktadır. Y olsuzluklarla mücadele konusunda, Arnavutluk, Arjantin, Bangladeş, Benin, Bo1ivya, Bosna, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Ekvator, Letonya, Mauritius, Fas, Nikaragua, Paraguay, Filipinler, Rusya, Slovakya, Tanzanya, Tayland, Uganda, Ukrayna ve Yemen gibi ülkeler bankadan yardım istemişlerdir (World Bank, 2000: 11). Bankanın Ekonomik Gelişme Enstitüsü (EDI), Uluslararası Şeffaflık örgütü ile 1995 yılından bu yana yolsuzlukla mücadele programlan yürütmektedir. Banka, yürüttüğü bu yolsuzlukla mücadele programlannda, kamu yönetiminde ve yargıda reform çalışmalan yapmaktadır. Banka, kamu sektöründe yönetimin güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede ekonomik reformlara önem vermektedir. Dünya Bankasının, yolsuzlukla mücadelede ülkelere tavsiye ettiği stratejinin genel çerçevesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekil ı. Dünya Bankası'nın Anti -Yolsuzluk Stratejisi Iktisadi Politikalar ve Yönetimi - Deregülasyonlar Vergi Basitliginin Saglanması - Makroekonomik Istikrar Tekelleşmenin Durdurulması Kamu Hizmetlerinde Reformlar - Ücretler ve liyakat - Yerelleştirme YOLSUZLUK Finansal Kontroller - Muhasebe - Denetim Kamu Alımları ve Ihaleler Yasal ve Yargısal Reformlar - Yasal çerçeve - Yargının Bagımsızlıgı Yargının Güçlendirilmesi /~r-~-----~~~------, Kamuoyu Gözetimi ~----;- Parlamentonun Gözetimi. - Sivil Toplum - Medya - NGO'lar Kaynak: World Bank, (2000), s. 22

8 118 Amme idaresi Dergisi Dünya Bankası 'na göre etkili bir anti-yolsuzluk stratejisi; Rantlan azaitmayı teşvik etmelidir, Takdir yetkisini sınırlandırmaya yönelik olmalıdır, Hesap verirliliği (accountability) artırmalı ve yolsuzluklara karşı duyarlı aktifbir sivil toplumu öngörmelidir (World Bank, 2000: 21). Bankanın rantlan azaltmaya yönelik önerileri, ekonomik liberalleşme, özelleştirme, deregülasyonlar, tekellerin kınlması ve makroekonomik istikrarı kapsamaktadır. Takdir yetkisini sınırlandırmaya yönelik önerileri ise, liyakat sistemine (meritocracy) göre alımlar, atamalar ve yerelleştirmeyi kapsayan idari ve kamu sektörü reformlannı öngörmektedir. Bankaya göre, hesap verirlilik mekanizması ancak denetim ve muhasebe birimlerinin güçlendirilmesi, yasal reformlar, parlamentonun gözetimi ve duyarlı bir sivil toplumun oluşturulması ile işler hale getirilebilir. 3- Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabaları destek/emek: Banka, yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabalan desteklemekte ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Banka, yolsuzluğun uluslararası boyutu konusunda OECD, IMF, UNDP, Asya Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Şeffatlık Örgütü (Tl) İle ortak çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca diğer kurumlarla işbirliğine hazır bulunmaktadır (World Bank, 1997: 4). 4- Ülke/ere kredi sağlarken ve yardım yaparken yolsuzluk/arı dikkate alma: Yolsuzluğun ekonomik ve sosyal maliyetlerinin yüksek olması yoksullan daha çok etkilemektedir. Dünya Bankası ülkelere kredi sağlama ve yardım etme kararlannda yolsuzluklan hesaba katmaktadır. Banka, yardım yapacağı veya kredi vereceği ülkedeki yolsuzluklar, kendi yürütmüş olduğu projeleri etkiliyorsa, e konomik reformlan engelliyorsa, aynı zamanda ülke hükümeti yolsuzlukla mücadelede isteksiz görünüyorsa, sağlayacağı kredileri ve yardımlan kesmektedir. Banka, 1996 yılında, yolsuzluklann bir sözleşmenin iptal edilmesi için yeterli neden olacağı karannı almıştır yılında Çek Cumhuriyetinde yapılan Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantısında, yolsuzlukla mücadelede gerekli ve yeterli önlemleri almayan ülkelere kredi verilmeyeceği karan alınmıştır. Mart 2001' de Kenya'ya verilmesi düşünülen kredi, bu ülkenin yolsuzlukla mücadele için gerekli reformlan yapması koşuluna bağlandı (Şener, 2001: 41). Banka kredilerini ve yardımlannı kesse dahi, bu ülkelerde yolsuzlukla mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlannı desteklemeyi sürdürmektedir.

9 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 119 SONUÇ Sermayenin küreselleşmesi ve uluslararası finans sisteminin elektronikleşmesi ile uluslararası boyutlara ulaşan yolsuzluklar uluslararası kuruluşları harekete geçirmiştir. Uluslararası bir kuruluş olarak Dünya Bankası, 1997 yılından itibaren yolsuzluklarla mücadelede aktif bir roloynamaya başlamıştır. Yolsuzluk, Dünya Bankası 'na göre bir yönetim (govemance) sorunudur ve kötü yönetimin bir belirtisidir. Dünya Bankası 'na göre, yolsuzluk sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen, yoksulluğu artıran, makroekonomik istikrarsızlıklara neden olan, yabancı direkt yatırımları azaltan ve tüm toplumlarda görülebilen global bir sorundur. Başka bir deyişle, Banka'ya göre, yolsuzluklar engellenmeden yoksulluğun azaltılması da mümkün olamayacaktır. dikkate almaktır. Dünya Bankası 'nın yolsuzlukla mücadele politikaları, dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak, ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etmek, yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabaları desteklemek ve ülkelere kredi verirken ve yardım yaparken yolsuzlukları Banka, anti-yolsuzluk stratejisi çerçevesinde, makroekonomik istikrarı, tekellerin kırılması ve deregülasyonları sağlayacak ekonomi politikalarını, kamu hizmetlerinde liyakat ilkesini ve yerelleştirmeleri, yargının bağımsızlığını ve güçlendirilmesini gerçekleştirecek reformları, parlamento ve sivil toplum örgütleri yoluyla daha etkin bir kamuoyu gözetimini ülkelere önermektedir. KAYNAKÇA Ackerman Susan-Rose (1999), Corruption and Govemment: Causes, Consequences and Reform, Cambridge, UK, Cambridge University Press. Asian Development Bank (1998), Anti-corruption Policy Paper, Manila, Philippines. Brademas, J. and F. Heirnann (1998), "Tackling International Corruption: No Longer Taboo." Foreign AJJairs 77(5): Glynn Patrick, Stephen J. Kobrİn - Naim Moises (1997), "The Globalization of Corruption", (Ed), Kimberly A. Elliot, Corruption and the Global Economy, Institute For International Economics, Washington DC. Gupta, Sanjeev, Davoodi, Hamid - Alonso - Terme, Rosa (1998), "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?" IMF Working Paper, 98/76, Washington: International Monetary Fund. Hershrnan, Michael (1998), "A Blow Against Bribery," Finandal Times, 23 February, s.14. Klitgaard, Robert (1988), Controlling Corruption, Berkeley: University of California Press, Paperback Edition. Naim, Moises (1995), 'The Corruption Eruption", Brown Journal ofworld Affairs, Cilt No: 2, Sayı: 2, ss

10 120 Amme İdaresi Dergisi Richardson, Ben (1999), "SAR Wanted to Act to Corrupt Behaviour of Businessmen Abroad," South China Morning Post, 31 January. Şener, Nedim (2001), Tepeden Tırnağa Yolsuzluk, Metis Yayınlan, Siyahbeyaz Dizisi, İstanbuL. The Cournerhouse (2000), "Exporting Corruption: Privatization, Multinationals and Bribery," Briefing 19, VoL.400, No: 19,2000, s.24. Transpareney International,http://www.transparency.orglBribe Payers Survey, 1999.html ( ). Transpareney International, Payers Survey, 2002.html ( ). UNDP (1997), Corruption and Good Governance, Discussion Paper, No 3. US Department of Comrnerce, Trade Promotion Co-ordinating Cornmittee, "The National Export Strategy," March Vinod, H. D. (1999), "Statistical Analysis ofcorruption Data and Using the Internet to Reduce Corruption", Journal ofasian Economies, 10, ss Wolfensolm, James D. (1998), Address to 9th IACC Conference, Durban http: Ilwww.transparency.org/iacc/9th.iacc/papers/ ( ). Wolfensolm, James D. (1999), Address to the Board ofoovernors, September 28. World Bank (1997), Helping Countries Combat Corruption The Role of the World Bank, Poverty Reduction and Economic Development Management, The World Bank, Washington D.C. World Bank (2000), Helping Countries Combat Corruption Progress at the World Bank Since 1997, Operational Core Services and Poverty Reduction and Economic Management Network, Washington D.C. World Business, March 4, 1996.

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak. Sosyo Ekonomi. Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak. Sosyo Ekonomi. Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler Musa Kayrak musakayrak@sayistay.gov.tr Role of International Organizations in

Detaylı

Gümrüklerde Yolsuzluk: Dışsal Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri

Gümrüklerde Yolsuzluk: Dışsal Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri Gümrüklerde Yolsuzluk: Dışsal Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri Corruption in Customs: External Causes, Consequences and Cures Selçuk Akçay* Özet: Bütün dünyada gümrükler, çok önemli mali, ekonomik ve

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

İnsanlık tarihi boyunca her toplum için kanayan bir yara olan yolsuzluğun özellikle son yıllarda yoğun biçimde tartışılır olması bir tesadüf değildir.

İnsanlık tarihi boyunca her toplum için kanayan bir yara olan yolsuzluğun özellikle son yıllarda yoğun biçimde tartışılır olması bir tesadüf değildir. Corruption is attracting too much attention around the world. This study surveys causes, economic effects and consequences of corruption. As a results, if radicai reforms (cultural, moral and economic)

Detaylı

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk V. ÖZEL KONULAR V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk 2007 2009 finansal krizi finansal kuruluşların yaygın iflasları ve sermaye piyasalarının donmasına

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

Dünya Bankası Politikaları

Dünya Bankası Politikaları MPRA Munich Personal RePEc Archive Dünya Bankası Politikaları Ilhan Ozturk 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/335/ MPRA Paper No. 335, posted 9. October 2006 DÜNYA BANKASI POLİTİKALARI İlhan

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOKSULLUK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Birol ERKAN * Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA ** Özet

YOLSUZLUK VE YOKSULLUK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Birol ERKAN * Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA ** Özet YOLSUZLUK VE YOKSULLUK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Birol ERKAN * Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA ** Özet Kalkınmanın önündeki en önemli engellerden birisi olarak karşımıza çıkan

Detaylı

Does Power of Political Economy and Regulation Make Istanbul a Financial Center?

Does Power of Political Economy and Regulation Make Istanbul a Financial Center? MPRA Munich Personal RePEc Archive Does Power of Political Economy and Regulation Make Istanbul a Financial Center? Yener Coskun Mulkiyeliler Birligi 1. November 2011 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36847/

Detaylı

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014 Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 0-0 TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ KÜRESEL ENDEKSLERDE TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Muharrem AFŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr ÖZET Dünyada özellikle son dönemlerde meydana gelen sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ANALİZİ VE GELİR İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ANALİZİ VE GELİR İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:1, 13:17-36 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ANALİZİ VE GELİR İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ Ece EROL * Serkan ÇINAR **

Detaylı

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ ETKİLİ BİR YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN KAMU DENETİMİNDE YENİ BİR KURUMSAL YAPI ÖNERİSİ Mali Hukuk Dergisi, Yıl 27, Sayı 159, Mayıs - Haziran 2012, s. 40-50. Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012

Detaylı

Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri

Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ *

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ * MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? ÖZ Murat KAYKUSUZ * Enflasyon, günümüzde birçok ülkenin ekonomik sorunları içindeki önemini korumaktadır. Ekonomik literatürde,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 117

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 117 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 117 TÜRKİYE VE AB NİN YENİ ÜYELERİNİN YABANCI YATIRIM ENDEKSLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Bekir GÖVDERE * ve Hüseyin TOPUZ ** Özet 1990

Detaylı

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 155 YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI Ayşe Meral UZUN Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu makalede kalkınma ekonomisinin

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 12.Bölüm Kurumsal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Kurumsal yönetim kavramını, şirketler ve ülke açısından

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE- IMF İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM ERDAL TANAS KARAGÖL, AHMET SEMİH BİNGÖL

Analiz. seta TÜRKİYE- IMF İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM ERDAL TANAS KARAGÖL, AHMET SEMİH BİNGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Mayıs 2013 TÜRKİYE- IMF İLİŞKİLERİNDE ERDAL TANAS KARAGÖL, AHMET SEMİH BİNGÖL S E T A A N A L İ Z seta Analiz. Sayı: 67 Mayıs

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:4, 2003 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Haluk TANDIRCIOĞLU * Ahmet ÖZEN Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 2, Sayı 3, 2006, ss. 85-105

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 2, Sayı 3, 2006, ss. 85-105 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 2, Sayı 3, 2006, ss. 85-105 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ÇEKME ÇABALARININ KURUMSALLAŞMASI: YATIRIM PROMOSYON AJANSLARI Yrd.Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU Zonguldak

Detaylı

Değişen Küresel Ekonomik Düzen: BRIC, 3G ve N-11 Ülkeleri

Değişen Küresel Ekonomik Düzen: BRIC, 3G ve N-11 Ülkeleri İktisat BölümüDOSYA Değişen Küresel Ekonomik Düzen: BRIC, 3G ve N-11 Ülkeleri Doç. Dr. Müslüme NARİN Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Dilek KUTLUAY

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI SADIK ÜNAY ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı