YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ"

Transkript

1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE: DÜNYA BANKASI'NIN ROLÜ Selçuk AKÇAY'" Küresel ekonomik entegrasyon, elektronik olarak şebekelenmiş uluslararası finansal sistem, ülke sınırlarz içerisinde ve ülkeler arasındaki stratejik ortaklıklar yolsuzluğu küresel bir olgu yapmıştır. Yolsuzlukların küresel boyutundan dolayı, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EU), Avrupa Konseyi (CU), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Gümrükler Örgütü (WCO) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası kuruluşlar, yolsuzluklarz kontrol etmek ve azaltmak için harekete geçmişlerdir. Bu makalenin amacı, Dünya Bankası 'nın yolsuzluklarla mücadele politikalarını ve stratejilerini incelemektir. Dünya Bankası yolsuzlukları bir yönetim sorunu olarak ele almakta ve yolsuzluklar engellenmeden yoksulluğun azaltılamayacağını ileri sürmektedir. Anahtar Sözcükler: Yolsuzluk, Dünya Bankası. GİRİş Yolsuzluk, dünyada son yıllarda, özellikle 1990'lı yıllardan sonra dikkati çekmeye başlayan, gelişmiş ve gelişmekte olan, demokratik ve demokratik olmayan, piyasa ekonomisi ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan tüm ülkelerde farklı derecelerde görülebilen bir sorundur. Yolsuzluk olaylarında 1990'lı yıllardan sonra büyük artışlar gözlenmiştir. Naim 1990'lı yıllardan sonra artan yolsuzlukları, yolsuzluk patlaması (corruption eruption) olarak değerlendirmektedir (Naim, 1995: 246). Yolsuzluk patlamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Birincisi, dünyanın bazı bölgelerindeki sistemli siyasal değişimlerin sosyal, siyasal ve yasal kurumları zayıflatması sonucunda yolsuzluklar için yeni fırsatların doğması. İkincisi, dünyanın bazı bölgelerinde siyasal ve ekonomik liberalleşme sonucunda, bir zamanlar gizli olan yolsuzlukların açığa çıkması. Üçüncüsü, dünyanın her yerinde halkın siyasi liderlerin ve ekonomik elitlerin yolsuzluklarına müsamaha etmemesi ve tepki göstermesi (Glynn vd., 1997: 8). Dördüncüsü ise, soğuk savaşın sona ermesidir. Soğuk savaşın sona ermesi güç dengesini değiştirmiş bir zamanlar ulusal güvenlik nedeniyle desteklenen yolsuz rejimler artık desteklenmez olmuştur. Rusya'da ve Eski Doğu Bloğu ülkelerindeki yaygın yolsuzluklar ve organize suçlar, yolsuzluk sorununun göz ardı edilemeyeceğini göstermiştir (UNDP,1997: 89). Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi iibf Ö~etim Üyesi. Amme idaresi Dergisi, Cüt 37 Sayı 3 Eylül 2004, s

2 112 Amme İdaresi Dergisi Sennayenin küreselleşmesi ve artan uluslararası entegrasyon, yolsuzluklan küresel bir boyuta taşımıştır (Glynn vd., 1997: 12). Uluslararası piyasalarda rekabet edemeyen finnalar için rüşvet, iş fırsatlan elde etmek ve ihaleleri kazanmak için iyi bir araçtır. Rüşvet uluslararası ihalelerde önemli roloynamakta ve uluslararası ihalelerin % 90'ında belirleyici unsur olmaktadır (US Department of Commerce, 2000: ll). Dünya Bankası tahminlerine göre, her yıl uluslararası ticari işlerde en az 80 milyar $ rüşvet ödenmektedir (Richardson, 1999: 1). Birleşmiş Milletler' e göre bu tutar küresel yoksulluğun ortadan kaldınlması için yeterlidir. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1994 ve 1999 yıllan arasında yapılan uluslararası ihalelerde, 294 çok uluslu şirket bu ihaleleri kazanabilmek için 145 milyar $ rüşvet ödemiştir (US Department of Commerce, 2000: ll). Yine Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Amerikan şirketleri 1994 ve 1995 yıllan arasında 100' den fazla ve 45 milyar $ değerindeki uluslararası ihaleyi rüşvetten dolayı kaybetmiştir (Hershman, 1998: 14). World Business dergisindeki bir habere göre, 1996 yılında Alman şirketleri tarafından uluslararası ihaleleri kazanmak için ödenen rüşvetin miktan 3 milyar $'dır. (World Business, 1996) Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) dış ticarette rüşvetin boyutlannı ölçmek amacıyla, 19 ülkede 1999 ve 2002 yıllan için Rüşvet Verenler Endeksi (BPI) yayınlamıştır. Rüşvet Verenler Endeksleri Çizelge 1 'de gösterilmiştir. Rüşvet Verenler Endeksi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Tl) için Gallup International tarafından yapılan anketlerin bulgulanna göre hazırlanmıştır. Örneğin, 2002 yılı Rüşvet Verenler Endeksi, Aıjantin, Brezilya, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Meksika, Fas, Nijerya, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore ve Tayland'ın aralannda bulunduğu 15 ülkede önemli ticari ve sınai şirketlerde, ticaret odalannda, yerli ve yabancı ticari bankalarda, ve ticari hukuk danışmanlığı yapan finnalarda üst düzeyde görev yapan 835 yönetici ile yapılan anket sonuçlanna göre hazırlanmıştır (transparency.org, 2003). Çizelge 1. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rüşvet Verenler Endeksi, ( ) Ülkeler 1999 Yılı Endeks De~eri* 2002 Yılı Endeks De~eri* Avustralya İsveç İsviçre Avusturya Kanada Hollanda

3 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 113 Ülkeler 1999 Yılı Endeks De~erj* 2002 Yılı Endeks De~erj* Belçika İngiltere Singapur Almanya İspanya Fransa Amerika Japonya Malezya İtalya GüneyKore Tayvan Çin Endeks değeri O ile 10 arasındaki puanlardan oluşmaktadır. O en fazla rüşvetin ödendiğini, i O ise hiç rüşvet ödenmediğini göstermektedir. Kaynak: Transparency International, (transparency.org, 2003). Çizel ge 1 genelolarak değerlendirildiğinde, dış ticarette rüşvet vermeyen ülke bulunmadığını, ancak, bazı ülkelerin diğerlerine göre daha az rüşvet verdiğini görmekteyiz. Avustralya, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada hem 1999 hem de 2002 yıllarında dış ticarette en az rüşvet veren ülkeler olurken, Çin, Tayvan, Güneye Kore, İtalya, Malezya ve Japonya en fazla rüşvet veren ülkeler olmuşlardır. Uluslararası finans sisteminin elektronikleşmesi, bir yandan yolsuzluk fırsatlannı artıncı ve aynı zamanda yolsuzlukları kolaylaştıncı bir etki yaparken, diğer yandan yolsuzluklarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır (Glynn vd., 1997: 12). Küresel boyutlara ulaşan yolsuzluklarla mücadele, tek bir ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur. Yolsuzluk sorunu, hükümetleri, hükümet dışı kuruluşlan ve sivil toplumu ilgilendirdiği gibi aynı zamanda Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Gümrükler Örgütü (WCO), Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EV), Avrupa Konseyi (CU), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) gibi uluslararası kuruluşlan da ilgilendirmektedir. Uluslarara

4 114 Amme İdaresi Dergisi sı kuruluşlar, özellikle 90'lı yıllann ortalanndan itibaren yolsuzluklan gündemlerine almışlardır. Yolsuzluklar, aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı uluslararası kuruluşlan ilgilendirmektedir (Ackerman, 1999: 178). Uluslararası kuruluşlar, yapmış olduklan yardımlann ve sağlamış olduklan kredilerin en etkili biçimde kullanılmasını istemektedirler. Uluslararası kuruluşlar, yardımlarda bulunduklan ülkelerin yolsuzlukla mücadele ve reform programlannı (finansal yönetim ve bütçe) doğrudan desteklemek istemektedirier. Uluslararası kuruluşlar, Çok Uluslu Şirketlerin (MNC) yatınm yaptıklan ülkelerde, rüşvet ödemelerini engelleme ve bu şirketlerin yatınm yaptıklan ülkelerdeki reformlan desteklemelerini istemektedirler. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler arasındaki kara para akışının kontrol edilmesinde ve uluslararası mali suçlar konusunda işbirliği yaparak, yolsuzluklan kontrol altında tutmak istemektedirler. Bu makalenin amacı, yolsuzluklaria mücadelede Dünya Bankası 'nın rolünü incelemektir. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, Dünya Bankası 'nın yolsuzluklara bakışı değerlendirilmiştir. İkinci bölümünde, Bankanın yolsuzluklarla mücadele politikalan ve stratejileri incelenmiştir. ü çüncü bölümde ise, genel bir değerlendirme yapılmıştır. nünya BANKASI'NIN YOLSUZLUKLARA BAKıŞı Dünya Bankası, yolsuzluğu bir yönetim (governance) sorunu olarak ele almakta ve kamu gücünün ya da kaynaklannın özel çıkarlar için kötüye kullanılması şeklinde tanımlamaktadır (World Bank,I 997: 8). Dünya Bankası'na göre, herhangi bir kamu görevlisinin rüşvet alması, rüşvet talep etmesi ya da rüşvet için baskı yapması (irtikap), aynca rüşvet olmaksızın nepotizm, patronaj, devlet mallannın çalınması, zimmet, iltimas ve içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) yollanyla, kamu gücü özel çıkarlar için kötüye kullanılabilmektedir (World Bank, 1997: 8). Dünya Bankası, yolsuzluk sorununu uzun yıllar ülkelerin bir iç sorunu olarak değerlendirmiş; ancak, yolsuzluklann ülkelerin gelişmesi üzerine olumsuz etkilerde bulunması ve yolsuzluklann yüksek ekonomik maliyeti, Banka 'yı harekete geçirmiştir. Dünya Bankası'na göre yolsuzlukların, kendisinden borçlanan gelişmekte olan ülkelere maliyeti yüksek olmaktadır. Yolsuzluklar bu ülkelerde makroekonomik istikran bozmakta, firmalan kayıt dışı ekonomiye itmekte, yabancı direkt yatınmlan azaltmakta, küçük girişimcilerin büyümesini engellemekte, çevre sorunlanna yol açmakta ve yoksullan olumsuz yönde etkilemektedir (World Bank, 1997: 18-19).

5 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü ı 15 Asya Kalkınma Bankası'nın bir çalışmasına göre (Asian Development Bank, 1998: 15-16); Rüşvetten dolayı Filipinler ekonomisi son 20 yılda 48 milyar $ kaybetmiştir. Bu miktar, Filipinler' İn toplam dış borcundan (40.6 milyar $) daha fazladır. Afrika'da en az 30 milyar $ yardım parası, yolsuzluklar sonucunda yabancı ülkelerde bulunan bankalardaki özel hesaplara aktanımıştır. Bu tutar Gana, Kenya ve Uganda'nın gayri safi yurtiçi milli hasılalan toplamından iki kat daha fazladır. Yolsuzluklardan dolayı İtalya'nın toplam borcu %15 (200 milyar $) artmıştır. Vinod yapmış olduğu çalışmada rüşveti yasalolmayan bir vergi olarak değerlendirmekte ve 1 $ rüşvetin ekonomi üzerine 1.67 $ yükünün olduğunu belirtmektedir (Vinod, 1999: 602). James D. Wolfensohn'un 1995 yılında Dünya Bankası başkanı olmasıyla, yolsuzluklarla mücadele Banka 'nın önemli bir politikası olmuştur (Brademas ve Heimann,1998). James D. Wolfensohn, Dünya Bankası ve IMF 1996 yılı ortak yıllık toplantısında, yolsuzluğu toplumlan çürüten bir kanser ve yoksulluğun önemli nedenlerinden biri olarak göstermiştir. Wolfensohn, 28 Eylül 1999 tarihinde Dünya Bankası yönetim kurulunda yaptığı konuşmada şunlan dile getirmiştir; Finansal krizlerin ve yoksulluğun tek ve aynı nedeni vardır. Ülkelerin güçlü para ve maliye politikalan olabilir; ancak, iyi bir yönetimleri (governance) yoksa, yolsuzlukla mücadele etmiyorlarsa, insan haklannı, mülkiyet haklannı ve sözleşme haklannı koruyan tam bir hukuk sistemleri yoksa... bu ülkelerin gelişmesi eksik kalacak ve tamamlanamayacaktır. Wolfensohn, Güney Afrika'nın Durban şehrinde Ekim 1999 tarihinde yapılan, 9.Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada ise, yolsuzluğun yalnızca siyasi boyutunun olmadığı aynı zamanda ekonomik gelişme ve sosyal adalet boyutunun da bulunduğunu belirtmiştir. Wolfensohn, dünyada yoksulluğun azalmadığını aksine artığını belirtmiş, bu artışta gelir dağılımındaki eşitsizliklerin önemli roloynadığını, yolsuzluklann gelir dağılımındaki eşitsizlikleri daha da artırdığını ileri sürmüştür (transparency.org, 2003). Wolfensohn'un tezini destekler bir çalışma Gupta, Davoodi ve Alonso-Terme (1998) tarafından yapılmıştır. Yazarlar, yaptıklan çalışmada yolsuzluklann büyümeyi düşürerek dengesiz gelir dağılımına ve yoksulluğa neden olduğunu saptamışlardır. Yazarlann ampirik bulgulanna göre bir ülkenin yolsuzluk endeksindeki 2.52 puanlık artış, Gini katsayısını 5.4 puan artırmaktadır. Benzer şekilde, yolsuzluk endeksindeki 0.78 puanlık artış yoksul insanlann yıllık gelirindeki artışı % 7-8 değerinde düşürmektedir (Gupta vd., 1998: 29-30).

6 116 Amme idaresi Dergisi Dünya Bankası 'nı yolsuzluklar konusunda harekete geçiren diğer faktörler ise şunlardır (World Bank, 1997: 4-5): Yolsuzluk küresel bir sorun haline gelmiştir ve her ülkede farklı derecelerde görülebilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için yolsuzlukla mücadele gereklidir. Yolsuzluklar, yardım programlan için siyasal destekleri riske sokmaktadır. Dünya Bankası, yolsuzlukla mücadele, anti-yolsuzluk stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda ülkelere yardımcı olabilir. Dünya Bankası, uluslararası platformda yolsuzlukla mücadele konusunda aktif rol üst1enebilir. Dünya Bankası yolsuzluklan Klitgaard 'ın yaklaşımı doğrultusunda değerlendirmektedir. Klitgaard, yolsuzluğun dinamiğini formülleştirmiştir: C=M+D-A Yukandaki denklemde, C yolsuzluklan, M tekel gücünü, D takdir gücünü, A ise hesap verirliliği göstermektedir (Klitgaard, 1988: 75). Klitgaard'a göre, herhangi bir örgüt ya da birey, bir malın veya hizmetin yarattığı rant üzerinde tekel gücü ve bu mal veya hizmetin kimlere dağıtılacağı konusunda takdir gücüne sahipse ve yaptıklarının da hesabını vermiyorsa, yolsuzluklar için uygun ortam ortaya çıkmaktadır (Klitgaard, 1988: 75). nünya BANKASPNIN YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE politikalari VE STRATEJİLERİ Dünya Bankası yönetim kurulu 1997 yılında yaptığı toplantısında yolsuzluklarla mücadele politikasının esaslannı belirlemiştir. Dünya Bankası 'nın yolsuzluklarla mücadele politikalan, dört temel unsurdan oluşmaktadır (World Bank, 1997: 23). Bu unsurlar; Dünya Bankası 'nın finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak. Ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etmek. Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabalan desteklemek. Ülkelere kredi sağlarken ve yardım yaparken yolsuzluklan dikkate almak. 1- Dünya Bankası'mn finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak: Dünya Bankası her yıl yaklaşık olarak milyar $ tutanndaki projeleri finanse etmektedir (The Cournerhouse, 2000: 24). Banka finanse ettiği projelerde yolsuzluklan minimum düzeyde tutmak istemektedir. Dünya Bankası, yürütmekte olduğu projelerde yolsuzluklan en az düzeye indirmek için bir gözlem komitesi oluşturmuştur. Bu komite, bankanın yürütmüş olduğu projelerle ilgili

7 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 117 yolsuzluk iddialannı incelemektedir. Banka, rüşvet teklif eden firmalarla ortak çalışma yapmamakta; bu şekilde çalışan firmalara sağlamış olduğu kredileri iptal etmektedir (World Bank, 1997: 29). Banka, 1 Haziran 2000 tarihinden geçerli olmak üzere, kendi finanse ettiği projelerde yolsuzluklara kanşan 54 firma ile bir daha proje sözleşmesi yapmamak üzere karar almıştır (World Bank, 2000: 25). 2-Ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etme: Dünya Bankası, yolsuzluklarla mücadelede ülkelere anti-yolsuzluk stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda yardımcı olmaktadır. Y olsuzluklarla mücadele konusunda, Arnavutluk, Arjantin, Bangladeş, Benin, Bo1ivya, Bosna, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Ekvator, Letonya, Mauritius, Fas, Nikaragua, Paraguay, Filipinler, Rusya, Slovakya, Tanzanya, Tayland, Uganda, Ukrayna ve Yemen gibi ülkeler bankadan yardım istemişlerdir (World Bank, 2000: 11). Bankanın Ekonomik Gelişme Enstitüsü (EDI), Uluslararası Şeffaflık örgütü ile 1995 yılından bu yana yolsuzlukla mücadele programlan yürütmektedir. Banka, yürüttüğü bu yolsuzlukla mücadele programlannda, kamu yönetiminde ve yargıda reform çalışmalan yapmaktadır. Banka, kamu sektöründe yönetimin güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede ekonomik reformlara önem vermektedir. Dünya Bankasının, yolsuzlukla mücadelede ülkelere tavsiye ettiği stratejinin genel çerçevesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekil ı. Dünya Bankası'nın Anti -Yolsuzluk Stratejisi Iktisadi Politikalar ve Yönetimi - Deregülasyonlar Vergi Basitliginin Saglanması - Makroekonomik Istikrar Tekelleşmenin Durdurulması Kamu Hizmetlerinde Reformlar - Ücretler ve liyakat - Yerelleştirme YOLSUZLUK Finansal Kontroller - Muhasebe - Denetim Kamu Alımları ve Ihaleler Yasal ve Yargısal Reformlar - Yasal çerçeve - Yargının Bagımsızlıgı Yargının Güçlendirilmesi /~r-~-----~~~------, Kamuoyu Gözetimi ~----;- Parlamentonun Gözetimi. - Sivil Toplum - Medya - NGO'lar Kaynak: World Bank, (2000), s. 22

8 118 Amme idaresi Dergisi Dünya Bankası 'na göre etkili bir anti-yolsuzluk stratejisi; Rantlan azaitmayı teşvik etmelidir, Takdir yetkisini sınırlandırmaya yönelik olmalıdır, Hesap verirliliği (accountability) artırmalı ve yolsuzluklara karşı duyarlı aktifbir sivil toplumu öngörmelidir (World Bank, 2000: 21). Bankanın rantlan azaltmaya yönelik önerileri, ekonomik liberalleşme, özelleştirme, deregülasyonlar, tekellerin kınlması ve makroekonomik istikrarı kapsamaktadır. Takdir yetkisini sınırlandırmaya yönelik önerileri ise, liyakat sistemine (meritocracy) göre alımlar, atamalar ve yerelleştirmeyi kapsayan idari ve kamu sektörü reformlannı öngörmektedir. Bankaya göre, hesap verirlilik mekanizması ancak denetim ve muhasebe birimlerinin güçlendirilmesi, yasal reformlar, parlamentonun gözetimi ve duyarlı bir sivil toplumun oluşturulması ile işler hale getirilebilir. 3- Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabaları destek/emek: Banka, yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabalan desteklemekte ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Banka, yolsuzluğun uluslararası boyutu konusunda OECD, IMF, UNDP, Asya Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Şeffatlık Örgütü (Tl) İle ortak çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca diğer kurumlarla işbirliğine hazır bulunmaktadır (World Bank, 1997: 4). 4- Ülke/ere kredi sağlarken ve yardım yaparken yolsuzluk/arı dikkate alma: Yolsuzluğun ekonomik ve sosyal maliyetlerinin yüksek olması yoksullan daha çok etkilemektedir. Dünya Bankası ülkelere kredi sağlama ve yardım etme kararlannda yolsuzluklan hesaba katmaktadır. Banka, yardım yapacağı veya kredi vereceği ülkedeki yolsuzluklar, kendi yürütmüş olduğu projeleri etkiliyorsa, e konomik reformlan engelliyorsa, aynı zamanda ülke hükümeti yolsuzlukla mücadelede isteksiz görünüyorsa, sağlayacağı kredileri ve yardımlan kesmektedir. Banka, 1996 yılında, yolsuzluklann bir sözleşmenin iptal edilmesi için yeterli neden olacağı karannı almıştır yılında Çek Cumhuriyetinde yapılan Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantısında, yolsuzlukla mücadelede gerekli ve yeterli önlemleri almayan ülkelere kredi verilmeyeceği karan alınmıştır. Mart 2001' de Kenya'ya verilmesi düşünülen kredi, bu ülkenin yolsuzlukla mücadele için gerekli reformlan yapması koşuluna bağlandı (Şener, 2001: 41). Banka kredilerini ve yardımlannı kesse dahi, bu ülkelerde yolsuzlukla mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlannı desteklemeyi sürdürmektedir.

9 Yolsuzlukla Mücadele: Dünya Bankasının Rolü 119 SONUÇ Sermayenin küreselleşmesi ve uluslararası finans sisteminin elektronikleşmesi ile uluslararası boyutlara ulaşan yolsuzluklar uluslararası kuruluşları harekete geçirmiştir. Uluslararası bir kuruluş olarak Dünya Bankası, 1997 yılından itibaren yolsuzluklarla mücadelede aktif bir roloynamaya başlamıştır. Yolsuzluk, Dünya Bankası 'na göre bir yönetim (govemance) sorunudur ve kötü yönetimin bir belirtisidir. Dünya Bankası 'na göre, yolsuzluk sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen, yoksulluğu artıran, makroekonomik istikrarsızlıklara neden olan, yabancı direkt yatırımları azaltan ve tüm toplumlarda görülebilen global bir sorundur. Başka bir deyişle, Banka'ya göre, yolsuzluklar engellenmeden yoksulluğun azaltılması da mümkün olamayacaktır. dikkate almaktır. Dünya Bankası 'nın yolsuzlukla mücadele politikaları, dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; finanse ettiği projeleri yolsuzluklardan korumak, ülkelere yolsuzlukla mücadelede yardım etmek, yolsuzlukla mücadelede uluslararası çabaları desteklemek ve ülkelere kredi verirken ve yardım yaparken yolsuzlukları Banka, anti-yolsuzluk stratejisi çerçevesinde, makroekonomik istikrarı, tekellerin kırılması ve deregülasyonları sağlayacak ekonomi politikalarını, kamu hizmetlerinde liyakat ilkesini ve yerelleştirmeleri, yargının bağımsızlığını ve güçlendirilmesini gerçekleştirecek reformları, parlamento ve sivil toplum örgütleri yoluyla daha etkin bir kamuoyu gözetimini ülkelere önermektedir. KAYNAKÇA Ackerman Susan-Rose (1999), Corruption and Govemment: Causes, Consequences and Reform, Cambridge, UK, Cambridge University Press. Asian Development Bank (1998), Anti-corruption Policy Paper, Manila, Philippines. Brademas, J. and F. Heirnann (1998), "Tackling International Corruption: No Longer Taboo." Foreign AJJairs 77(5): Glynn Patrick, Stephen J. Kobrİn - Naim Moises (1997), "The Globalization of Corruption", (Ed), Kimberly A. Elliot, Corruption and the Global Economy, Institute For International Economics, Washington DC. Gupta, Sanjeev, Davoodi, Hamid - Alonso - Terme, Rosa (1998), "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?" IMF Working Paper, 98/76, Washington: International Monetary Fund. Hershrnan, Michael (1998), "A Blow Against Bribery," Finandal Times, 23 February, s.14. Klitgaard, Robert (1988), Controlling Corruption, Berkeley: University of California Press, Paperback Edition. Naim, Moises (1995), 'The Corruption Eruption", Brown Journal ofworld Affairs, Cilt No: 2, Sayı: 2, ss

10 120 Amme İdaresi Dergisi Richardson, Ben (1999), "SAR Wanted to Act to Corrupt Behaviour of Businessmen Abroad," South China Morning Post, 31 January. Şener, Nedim (2001), Tepeden Tırnağa Yolsuzluk, Metis Yayınlan, Siyahbeyaz Dizisi, İstanbuL. The Cournerhouse (2000), "Exporting Corruption: Privatization, Multinationals and Bribery," Briefing 19, VoL.400, No: 19,2000, s.24. Transpareney International, Payers Survey, 1999.html ( ). Transpareney International, Payers Survey, 2002.html ( ). UNDP (1997), Corruption and Good Governance, Discussion Paper, No 3. US Department of Comrnerce, Trade Promotion Co-ordinating Cornmittee, "The National Export Strategy," March Vinod, H. D. (1999), "Statistical Analysis ofcorruption Data and Using the Internet to Reduce Corruption", Journal ofasian Economies, 10, ss Wolfensolm, James D. (1998), Address to 9th IACC Conference, Durban http: Ilwww.transparency.org/iacc/9th.iacc/papers/ ( ). Wolfensolm, James D. (1999), Address to the Board ofoovernors, September 28. World Bank (1997), Helping Countries Combat Corruption The Role of the World Bank, Poverty Reduction and Economic Development Management, The World Bank, Washington D.C. World Bank (2000), Helping Countries Combat Corruption Progress at the World Bank Since 1997, Operational Core Services and Poverty Reduction and Economic Management Network, Washington D.C. World Business, March 4, 1996.

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI *

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 21. PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Opasite

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

A N A L İ Z. Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu

A N A L İ Z. Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu A N A L İ Z Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu Furkan BEŞEL Nisan 2014 1.Giriş Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye'nin Durumu Furkan BEŞEL 1 Yolsuzluk; tanımlanmasından ölçülmesine,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

Bilgi Notu / Mayıs 2010

Bilgi Notu / Mayıs 2010 ASYA KALKINMA BANKASI ve TÜRKİYE Bilgi Notu / Mayıs 2010 Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank/ADB), Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 1966 yılında kurulmuştur. 1999

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı