Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Fiba Faktoring Hizmetleri AŞ ( Şirket ) 23 Kasım 1992 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, faaliyetlerini BDDK nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik i çerçevesinde sürdürmektedir. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 Ortaklık payı (%) 31 Aralık 2007 Ortaklık payı (%) Fiba Holding A.Ş. 13,096, ,096, Fina Holding A.Ş. 693, , Diğer 210, , ,000, ,000, Aralık 2008 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 118 dir (31 Aralık 2007: 70). Şirket Türkiye de kayıtlı olup aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Büyükdere Caddesi, 1. Levent Plaza A Blok No: 173, Kat: 2, Levent / İstanbul Şirket, faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) sürdürmektedir. 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket finansal tablolarını 31 Aralık 2007 ye kadar SPK nın Seri: XI, No: 25, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği ne (Tebliğ XI-25), ve 1 Ocak 2008 tarihinden 30 Eylül 2008 tarihine kadar 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren SPK nın Seri: XI, No: 29, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne (Tebliğ XI-29) göre hazırlamıştır. SPK nın 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin finansal tablolarını BDDK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlamalarına ve kamuya ilan etmelerine karar verilmiştir. Bu nedenle ilişikteki finansal tablolar, BDDK tarafından 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. 9

13 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) Uygulanan Muhasebe Standartları (devamı) İşlevsel ve Raporlama Para Birimi Şirket in işlevsel para birimi ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası ( YTL ) dir. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon muhasebesine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş değerleriyle, bu tarihten sonra oluşan girişler ise nominal değerleriyle dikkate alınmıştır Muhasebe Tahminleri Finansal tabloların Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir: Not 7 Takipteki alacaklar Not 8 Maddi duran varlıklar Not 9 Maddi olmayan duran varlıklar Not 10 Vergi varlık ve yükümlülükleri Not 15 Borç ve gider karşılıkları Not 25 Koşullu varlık ve yükümlülükler 10

14 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) Yılı Finansal Tablolarında Yapılan Sınıflamalar ve Düzenlemeler Şirket, finansal tablolarını BDDK nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ e uygun olarak ilk kez 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlamıştır. 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolar ile karşılaştırılmalı olarak sunulan 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolar bu kapsamda tekrar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler sonrası hazırlanan önceki finansal tablo bilgilerinin Tebliğ XI-25 e göre raporlanan finansal tablo bilgileri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: Tebliğ XI-25 e göre önceden raporlanan Yeniden düzenlenen 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla toplam varlıklar (Bağımsız denetimden geçmiş) 1,046,597, ,209, Aralık 2007 tarihi itibarıyla toplam özkaynaklar (Bağımsız denetimden geçmiş) 243,766, ,766, Aralık 2007 tarihi itibarıyla net kar (Bağımsız denetimden geçmiş) 37,138,260 37,138, Aralık 2007 tarihi itibarıyla 428,002,611 YTL tutarındaki faktoring alacakları ve borçları netleştirilmiştir. Ayrıca, 8,385,223 YTL tutarındaki faktoring işlemlerinden kaynaklanan kazanılmamış gelirler faktoring alacakları ile netleştirilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosuna karşılaştırmalı olarak sunulan, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunda da gerekli olan sınıflandırmalar yapılmıştır. 11

15 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar (devamı) Şirket, 31 Aralık 2008 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan TMSK tarafından çıkarılan tüm standartları ve TMSK nın tüm yorumlarını uygulamıştır. Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar; TFRS 8 Faaliyet Bölümleri finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasında yönetimsel bakış açısını getirmektedir. Buna göre Şirket in operasyonel karar vericisinin Şirket in performansını izlemekte kullandığı iç raporlamalar baz alınır. Bu iç raporlarda her bir bölüm için aynı muhasebe politikalarının uygulanmış olması gerekmez. Eğer karar vericinin performans değerlemesi farklı bölümler için ayrı muhasebe politikalarının uygulanmasına olanak veriyorsa, bu durumda yapılacak bölümsel raporlamayla finansal tabloların bir mutabakatı gerekecektir. TFRS 8 Şirket in 2009 yılı finansal tablolarında zorunlu olacaktır ve 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarında erken uygulama seçeneği de mevcuttur. Şirket, bölümlere göre raporlama yapmadığı için söz konusu standardın finansal tablolar üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Revize TMS 23 Borçlanma Maliyetleri borçlanma maliyetlerinin gider yazılması seçeneğini ortadan kaldırmakta ve bir kuruluşun varlıklarının doğrudan devralma, inşa veya üretimine ilişkin borçlanma maliyetlerini bu varlıkların maliyetlerinin bir parçası olarak aktifleştirmesini gerektirmektedir. Revize TMS 23 Şirket in 2009 yılı finansal tablolarında zorunlu olacaktır. Bu değişikliğin, Şirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Revize TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, TFRS 3 ün kapsamında değişiklikler yaparak, iş tanımını revize etmiş, satın alınan değerlerin muhasebeleştirme prensiplerinde birtakım revizyonlar yapmış ve bilgi verme şartlarını genişletmiştir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, kurumun aynı dönemde TMS 27 yi de uygulaması kaydı ile 30 Eylül 2007 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak erken uygulama seçeneği de mevcuttur. Bu değişikliğin, Şirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Revize TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, büyük ölçüde, kontrol yetkisi olmayan hakların ve bir yan kuruluşunun kontrolünün elden çıkmasına ilişkin muhasebe unsurlarını değiştirmektedir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, kurumun aynı dönemde TFRS 3 ü de uygulaması kaydı ile erken uygulama seçeneği mevcuttur. Bu değişikliğin, Şirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardında Yapılan Değişiklik Hakediş Şartları ve İptallar, hakediş şartlarının tanımlarını açıklığa kavuşturmakta, hakediş harici şartları kavramını uygulamaya almakta, hakediş harici şartların verilen tarihteki adil değeri üzerinden yansıtılmasını öngörmekte ve hakediş harici şartlar ile iptaller için muhasebe uygulamaları temin etmektedir. TFRS 2 de yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve Şirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. 12

16 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar (devamı) TMS 32 Finansal Araçlar Standardında değişiklik : Sunum ve TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Tasfiyeyi Müteakip Gerçekleşen Finansal Araçlar ve Yükümlülükler adi hisseye benzer özellikler taşıyan ancak halihazırda finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılan finansal araçların belirli türlerine yönelik muhasebe uygulamalarını geliştirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Revize TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu, diğer TFRS ler tarafından öngörülen muhasebeleştirme kıstaslarını ya da işlem açıklamalarına değişiklik getirmemektedir. Revize standart, kapsamlı gelir tablosu nu da bir finansal tablo olarak getirmektedir. Revize standart 1 Ocak 2009 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği de mevcuttur. TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları, müşterileri için müşteri bağlılık programları bulunan veya bu programlara katılan kuruluşların muhasebesine yöneliktir. Müşterilerin ücretsiz veya fiyatı düşürülmüş mal veya hizmet gibi mükafatlar talep edebilecekleri müşteri bağlılık programlarıyla ilgilidir. Şirket in 2009 yılı finansal tablolarında zorunlu olacak olan TFRS Yorum 13 ün Şirket in finansal tablolarına etkisinin olması beklenmemektedir Netleştirme Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek bilançoda net tutarları ile gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 13

17 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (a) Finansal araçlar Türev olmayan finansal araçlar Türev olmayan finansal araçlar nakit değerler, bankalar, faktoring alacakları ve borçları, finansal yatırımlar ve finansal borçlardan oluşmaktadır. Türev olmayan finansal araçlar maliyet değerleri ile kaydedilirler. Türev olmayan finansal araçlar kayıtlara alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir: Finansal araçlar, finansal varlıktan sağlanan nakit akımlarındaki sözleşmeye dayanan hakkın sona ermesinden ötürü veya Şirket finansal varlık üzerinde kontrolü muhafaza etmemesi durumunda veya varlığın risk ve kazanımların esasen karşı tarafa transfer edilmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar olağan bir şekilde alım veya satımı, Şirket in o varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Finansal yükümlülükler, Şirket in sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin süresinin dolması veya ertelenmesi veya ödenmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar, kasa ve bankalardaki üç aydan kısa vadeli mevduat ve nakit para tutarlarını içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, oluştuğu tarihte vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları ifade etmektedir. Faktoring alacak ve borçları, ilk maliyetleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları ile değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleri arasındaki farkların gelir tablosunda itfa edilmesi suretiyle elde edilen tutarlar üzerinden finansal tablolarda gösterilir. Faktoring alacakları ve diğer varlıkların tahsili mümkün olmayan ve/veya BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de belirtilen kriterleri sağlayan kısımları takip hesaplarına aktarılır ve ayrılan özel karşılık tutarları düşüldükten sonraki kalan değerleri üzerinden finansal tablolarda yer alır. Şüpheli hale gelen bir faktoring alacağı ilgili tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve net zararın tespitinden sonra kayıtlardan çıkarılır. Finansal yatırımlar içinde yer alan bağlı menkul kıymetler, satılmaya hazır menkul değerler olarak sınıflanmış olup müteakip değerlemelerinden doğan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılacak şekilde makul değerleri üzerinden muhasebeleştirilirler. Güvenilir bir gerçeğe uygun değerin bulunmadığı durumlarda söz konusu menkul değerler 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edildikleri için maliyet değerlerinin 31 Aralık 2004 tarihindeki enflasyon etkisi gözönüne alınarak yeniden ifade edilmiş tutarları üzerinden gerekli değer düşüş karşılıkları ayrılarak gösterilmektedir. Elde edilen temettüler tahsil edildiğinde gelir olarak kaydedilir. Finansal borçlar, ilk maliyet değerleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları ile kayda alınırlar. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleriyle finansal tablolara yansıtılır ve ilk maliyet ile arasındaki farklar söz konusu borçların vadeleri süresince gelir tablosuna intikal ettirilir. Faiz gelir ve giderleri Not 2.4 (h) de açıklandığı şekilde muhasebeleştirilmiştir. Diğer türevsel olmayan finansal araçlar etkin faiz oran yöntemiyle itfa edilmiş maliyetleri üzerinden varsa değer düşüklüğü dikkate alınarak gösterilmektedir. 14

18 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) (a) Finansal araçlar (devamı) Türev finansal araçlar Bütün türev araçları alım-satım amaçlı varlıklar olarak sınıflandırılmış olup gerçeğe uygun değer değişimlerinden oluşan kur farkları/zararları finansal gelir/gider hesapları içinde muhasebeleştirilmektedir. Makul değerler, işlem gören piyasa fiyatlarından ve gerektiğinde indirimli nakit akışı modellerinden elde edilir. Borsa dışı vadeli döviz sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri ilk vade oranının, sözleşmenin geri kalan süresi için ilgili para biriminin piyasa faiz oranlarına ilişkin hesaplanan vade oranıyla karşılaştırılıp bilançodan düşülmesiyle belirlenir. Bütün türev araçlar gerçeğe uygun değer pozitifse aktif olarak finansal yatırımlarda, gerçeğe uygun değer negatifse pasif olarak diğer finansal yükümlülüklerde muhasebeleştirilir. Piyasada işlem görmeyen türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, karşı tarafın güvenilirliği ve sözleşmenin bilanço tarihinde sona ermesi durumunda, Şirket in alacağı veya yükümlü olduğu miktar mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak tahmin edilmektedir. (b) Maddi duran varlıklar ve amortisman (i) Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır (bkz. Not 2.4 (d)). (ii) Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmek için katlanılan masraflar aktifleştirilir. Sonradan ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleştirilir. (iii) Amortisman Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Maddi duran varlıkların ortalama ekonomik ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir: Tanım Yıl Binalar 50 yıl Mobilya ve demirbaşlar 5 yıl Taşıtlar 5 yıl Özel maliyetler, kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur. 15

19 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) (c) Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılım lisansları ve hakları temsil etmektedir. Bilgisayar yazılım lisansları ve hakları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları, ilgili varlıkların tahmini iktisadi ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini aşmamak kaydıyla doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. (d) Değer düşüklüğü Finansal varlıklar Bir finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akımlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir. İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü finansal varlığın kayıtlı değeri ile gelecekte beklenen nakit akımların orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Finansal varlıkların değer düşüklüğü ayrı ayrı test edilir. Tüm değer düşüklükleri gelir tablosuna kaydedilir. Değer düşüklüğü eğer değer düşüklüğünün kayıtlara alındığı tarihten sonra gerçekleşen bir olay ile nesnel olarak ilişkilendirilebilirse iptal edilir. İtfa maliyeti ile değerlendirilen finansal varlıklar için iptal edilme gelir tablosuna kaydedilir. Faktoring alacaklarına BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e uygun olarak karşılık ayrılır. Finansal olmayan varlıklar Şirket in finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri her raporlama tarihinde herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa değer düşüklüğü kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan veya şirketlerden bağımsız olarak nakit akımı yaratan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düşüklükleri gelir tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan değer düşüklüğü ilk olarak birimlere tahsis edilen şerefiyenin kayıtlı değerinden ve sonra birimdeki (birim grubu) diğer varlıkların kayıtlı değerinden orantısal olarak düşülür. Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun değerden satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım değeri, söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın zaman değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. 16

20 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal olmayan varlıklar (devamı) Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması durumunda değerlendirilir. Değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir. Değer düşüklüğü sadece varlığın belirlenen kayıtlı değerini aşmayacak kadar amortisman ve itfa payı netleştirildikten sonra değer düşüklüğü eğer yok ise iptal edilir. (e) (f) Sermaye artışları Mevcut ortaklardan olan sermaye artışları yıllık genel kurullarda onaylanıp tescil olunan nominal değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Kıdem tazminatı karşılığı Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket çalışanlarının emekliliğinden doğan ve Türk İş Kanunu na göre hesaplanan muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiş tutarına göre ayrılmaktadır. Çalışanlar tarafından hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak hesaplanmaktadır. TMS 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı, şirketlerin istatistiksel değerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Şirket in muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri aşağıdaki tabloda yer alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıştır. İskonto oranı %6.26 %5.71 Beklenen maaş / limit artış oranı %5.40 %5.00 Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı %100 %100 Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla geçerli olan 2, YTL (31 Aralık 2007: 2, YTL) üzerinden hesaplanmaktadır. (g) Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler TMS 37, Karşılıklar, koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nda belirtildiği üzere herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa Şirket söz konusu hususları ilgili finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Koşullu varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır. 17

21 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) (h) Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (i) Faktoring gelirleri Faktoring faiz ve komisyon gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilirler. (ii) Diğer faaliyet gelir ve giderleri Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilirler. (iii) Finansman giderleri Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. (i) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Kurumlar Vergisi Gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenmiş Vergi Ertelenmiş vergi, varlıkların ve borçların ilişikteki finansal tablolarda gösterilen değerleri ile varlıkların ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. TMS 12 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda kaydedilir. Finansal tablolara önceki dönemlerde yansıtılmış olan ertelenmiş vergi varlığının tamamından veya bir kısmından artık fayda sağlanılamayacağı anlaşıldığı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir. İlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar kar/zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili oluşan cari dönem kurumlar vergisi veya ertelenmiş vergi geliri veya gideri de kar/zararda muhasebeleştirilmektedir. İlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. 18

22 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) (j) İlişkili taraflar TMS 24, İlişkili Tarafların Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. Bu finansal tablolar açısından Şirket in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar olarak tanımlanmaktadır (Not 24). (k) (l) Hisse başına kazanç Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 33 e göre hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket in hisseleri borsada işlem görmediğinden, ilişikteki finansal tablolarda hisse başına kazanç hesaplanmamıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10, Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı, hükümleri uyarınca bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 19

23 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) (m) Nakit Akış Tablosu Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akış tablolarını düzenlemektedir. Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakde eşdeğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: Kasa / Efektif 1, Bankalar 412,493,602 37,016, ,494,798 37,016,987 (n) (o) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Şirket sadece Türkiye de ve sadece faktoring alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır. Kur Değişiminin Etkileri Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile YTL ye çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda YTL ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği günün kurundan YTL ye çevrilerek ifade edilmektedir. Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir: ABD Doları Avro İngiliz Sterlini ( GBP )

24 3 NAKİT DEĞERLER 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, nakit değerlerin detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Kasa / Efektif 1, , BANKALAR 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, bankaların detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP -Vadesiz mevduat 369,121 1,813, ,564 1,622,644 -Vadeli mevduat 215,431, ,453,188 32,584,589 2,488, ,800, ,266,705 32,990,153 4,111,172 Vadeli mevduatlar bir aydan kısa vadeli YTL, ABD Doları, GBP ve Avro bazında banka plasmanlarından ve muhabir banka bakiyelerinden oluşmakta olup, söz konusu YTL mevduatlara uygulanan faiz oranı %16.00 ile %21.10 arasında değişmektedir (2007: YTL %19.00). Yabancı para vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları ise %1.00 ile %5.75 arasında değişmektedir (2007: %4.60 ile %5.81 arası). 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla banka mevduatı üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. Nakit akış tablosuna baz olan gelir reeskontları hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalar değerlerinin toplam tutarı, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde 412,493,602 YTL dir (2007: 37,016,736 YTL). 21

25 5 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla satılmaya hazır menkul kıymet olarak sınıflanan finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: Hisse Hisse Kayıtlı değer oranı (%) Kayıtlı değer oranı (%) Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. 40,000, Fiba Gayrimenkul Gel. İnş. ve Yat. A.Ş. 6,805, ,805, Fiba Sigorta A.Ş. 4,009, ,009, Fiba Alışveriş Mer. Gel. İnş. ve Paz. Tic. A.Ş. 483, , Girişim Faktoring A.Ş. 102, , Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 93, , Anchor Grup S.A. 87, , Finansbank A.Ş. ( Finansbank ) ,257, Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş ,493, Diğer 5,566 34,882 Toplam 51,589, ,368,772 Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklardan, Finansbank dışındakilerin, piyasada oluşan bir fiyatının bulunmaması nedeniyle, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden kalıcı değer kayıpları ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için maliyet değerlerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. 23 Aralık 2008 tarihli ve 199 numaralı Yönetim Kurulu Kararı sonucunda, Şirket, cari yılda Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. nin %49 una, 40,000,400 YTL bedelle iştirak etmiştir. Şirket, cari yılda, Finansbank A.Ş. de bulunan 25,295,701 YTL maliyet bedelli %1.27 hissesini 112,523,821 YTL karşılığında National Bank of Greece e satmıştır. Şirket, ayrıca Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş. daki hissesini defter değeri ile satmıştır. Şirket, ayrıca, Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş. deki 17,493,000 YTL maliyetli payını 18,831,250 YTL karşılığında ve Credit Europe Leasing IFN S.A. deki 33,553 YTL maliyetli payını 101,514 YTL karşılığında satmıştır. 22

26 6 FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI Faktoring Alacakları 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, faktoring alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Yurtiçi faktoring alacakları 388,309, ,651,952 - İhracat ve ithalat faktoring alacakları - 10,663,394-18,069,280 Kazanılmamış faiz gelirleri (7,173,066) - (8,385,223) - Faktoring alacakları, net 381,136,161 10,663, ,266,729 18,069,280 Toplam faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 % 31 Aralık 2007 % İnşaat 83,080, ,109, Telekomünikasyon ve Data İletişimi 58,720, ,538,713 6 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 53,676, ,340, İmalat Sanayi 47,672, ,386, Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi 17,375, ,875,121 3 Finansal Aracılık 15,728, ,679,974 9 Ulaşım Araçları Sanayi 11,991, ,618,095 1 Metal Ana Sanayi ve İşlenmiş Madenler Üretimi 11,182, ,384,333 6 Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif Yapımı 10,874, ,563,220 3 Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 10,007, ,962,430 2 Otel ve Restoranlar (Turizm) 9,384, ,025,439 7 Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 8,384, ,073,457 2 Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri 7,654, ,323,261 1 Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi 5,260, ,080 - Makina ve Teçhizat Sanayi 4,948, ,919,208 2 Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 4,804, ,213,805 1 Diğer 31,053, ,397, ,799, ,336,

27 6 FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI (devamı) Faktoring Borçları 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli faktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Faktoring borçları 583, , , , Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup, henüz ilgili faktoring müşterileri hesabına yatırılmamış tutarları ifade etmektedir. 7 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, Şirket in takipteki faktoring alacaklarının ve karşılıklarının dağılımı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Takipteki faktoring alacakları 20,255,428-9,945,725 - Özel karşılıklar (20,255,428) - (9,945,725) - Takipteki alacaklar, net Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, takipteki faktoring alacaklarının gecikme süreleri ve özel karşılık dağılımı aşağıdaki gibidir: Toplam takipteki Ayrılmış faktoring karşılık alacağı Toplam takipteki faktoring alacağı Ayrılmış karşılık Vadesi 1-3 ay geçen Vadesi 3-6 ay geçen 6,714,533 6,714, Vadesi 6-12 ay geçen 2,372,859 2,372,859 2,944,690 2,944,690 Vadesi 1 yıl ve üzeri geçen 11,168,036 11,168,036 7,001,035 7,001,035 Toplam 20,255,428 20,255,428 9,945,725 9,945,725 Özel karşılıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak bakiyesi 9,945, ,165 Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı 10,798,057 9,336,158 Dönem içinde çözülen karşılıklar (488,354) (108,598) 31 Aralık bakiyesi 20,255,428 9,945,725 24

28 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar Mobilya ve demirbaşlar Taşıtlar Özel maliyetler Diğer maddi duran varlıklar Toplam Maliyet Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,544, ,826 65,978 1,681,060-5,206,622 Alımlar - 137,896-71,260 1,530,650 1,739,806 Çıkışlar Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,544,758 1,052,722 65,978 1,752,320 1,530,650 6,946,428 Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,544,758 1,052,722 65,978 1,752,320 1,530,650 6,946,428 Alımlar - 388, , ,525 Çıkışlar Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,544,758 1,441,386 65,978 1,965,181 1,530,650 7,547,953 Birikmiş amortisman Açılış bakiyesi, 1 Ocak , ,859 53, ,062-1,565,011 Cari yıl amortisman gideri 50, ,603 6, , ,791 Çıkışlar Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık , ,462 60, ,499-2,003,802 Açılış bakiyesi, 1 Ocak , ,462 60, ,499-2,003,802 Cari yıl amortisman gideri 52, ,377 5, , ,124 Çıkışlar Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık , ,839 65,975 1,243,601-2,480,926 Net defter değeri 1 Ocak ,451, ,967 12, ,998-3,641, Aralık ,400, ,260 5, ,821 1,530,650 4,942, Aralık ,348, , ,580 1,530,650 5,067, Aralık 2008 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 5,202,399 YTL (31 Aralık 2007: 4,114,411 YTL), sigorta prim tutarı 21,782 YTL (31 Aralık 2007: 18,102 YTL) dir. 25

29 9 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Bilgisayar yazılımları Maliyet Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,162,491 Alımlar 40,341 Çıkışlar - Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,202,832 Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,202,832 Alımlar 779 Çıkışlar - Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,203,611 Birikmiş itfa payları Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,980 Cari yıl itfa payı 114,557 Çıkışlar - Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,537 Açılış bakiyesi, 1 Ocak ,537 Cari yıl itfa payı 115,359 Çıkışlar - Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık ,896 Net defter değeri 1 Ocak , Aralık , Aralık ,715 26

30 10 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %20 dir (31 Aralık 2007: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde % 10 oranında uygulanan stopaj oranı % 15 e çıkarılmıştır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13 ncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler OECD nin transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait gelir tablosundaki gelir vergisi karşılığı, aşağıda mutabakatı yapıldığı üzere vergiden önceki kara yasal vergi oranı uygulanarak hesaplanan tutarlardan farklıdır: Tutar % Tutar % Raporlanan vergi öncesi kar 11,273,690 47,236,428 Raporlanan kar üzerinden hesaplanan vergi 2,254, ,447, Kanunen kabul edilmeyen giderler 10,340, ,087,757 2 Vergiden muaf gelirler tutarı (14,386,112) (128) (436,875) (1) Geçmiş yıllara ait vergi cezası 11,220, Vergi gideri 9,429, ,098,

31 10 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı - 10,979,658 Geçmiş dönemlere ait vergi cezası 5,478,684 - Dönem içinde ödenen geçici vergi - (11,661,558) Ödenecek kurumlar vergisi (Not 14) 5,478,684 (681,900) 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirket in mali karı bulunmamaktadır. Ayrıca, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Şirket in 4,427,892 YTL peşin ödenmiş vergisi bulunmaktadır. Ekteki finansal tablolarda, 4,427,892 YTL tutarındaki peşin ödenmiş vergi, 5,478,684 YTL tutarındaki ödenecek vergi cezası (Not 14) ile netleştirilmemiştir. 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir: Dönem vergi gideri - 10,979,658 Geçmiş dönemlere ait vergi cezası 11,220,693 - Ertelenen vergi geliri (1,791,003) (881,490) 9,429,690 10,098,168 Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 Geçici farklar 31 Aralık 2007 Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri) 31 Aralık 31 Aralık Vergiden indirilebilir zararlar 10,402,910-2,080,582 - Faktoring alacakları 2,981,750 2,944, , ,938 Alınan krediler gider tahakkuku 105, ,035 21,182 88,207 Kıdem tazminatı karşılığı 437,405 1,540,610 87, ,122 Diğer - 215,770-43,153 Ertelenen vergi varlıkları 13,927,975 5,142,105 2,785,595 1,028,420 Satılmaya hazır finansal varlıklar ,113, ,422,758 Türev finansal varlıklar - 15,106-3,021 Maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki geçici farklar 289, ,305 57,801 59,661 Ertelenen vergi yükümlülükleri 289,755 17,427,201 57,951 3,485,440 Ertelenen vergi varlığı, net 13,638,220 (12,285,096) 2,727,644 (2,457,020) 28

32 10 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirket, önceki dönemlerde satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde gerçeğe uygun değeri ile gösterdiği Finansbank ın değer artışından kaynaklanan 3,398,037 YTL tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğünün, Finansbank ın satılması nedeniyle ters çevrilmesi dışındaki, tüm ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini gelir gider tablosunda muhasebeleştirmiştir (2007: 14,873 YTL, gerçeğe uygun değerdeki değişim nedeniyle). 11 DİĞER AKTİFLER 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, diğer aktiflerin detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Peşin ödenmiş vergi 4,427, ,900 - İş avansları 516,482 1,165 88,438 - Peşin ödenen giderler 261, İlişkili kuruluşlardan alacaklar (Not 24) 18, , ,437 - Diğer 29,490 31, ,126 2,020 5,253, ,801 1,025,901 2, ALINAN KREDİLER 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Alınan krediler 50,493, ,373,851 37,199, ,447,734 50,493, ,373,851 37,199, ,447,734 Orijinal Tutar YTL karşılığı Faiz Faiz oranı 1 yıl ve Orijinal oranı (%)* 1 yıla kadar üzeri tutar (%)* YTL karşılığı 1 yıla kadar 1 yıl ve üzeri YTL 50,493, ,493,208-37,199, ,199,871 - ABD Doları 289,733, ,409,118 72,754, ,445, ,141,252 - Avro 109,191, ,757,458-55,002, ,065,804 - GBP 206, , , ,240,678 - Toplam 650,112,477 72,754, ,647,605 - (*) Bu oranlar, 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla açık olan sabit ve değişken faizli alınan kredilerin faiz oran aralığını ifade etmektedir. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla alınan kredilerin 285,500,000 ABD Doları ve 22,000,000 Avro tutarındaki kısmı Fiba Holding A.Ş. tarafından teminat altına alınmıştır (31 Aralık 2007: 166,000,000 ABD Doları ve 27,750,000 Avro). 29

33 13 MUHTELİF BORÇLAR 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, muhtelif borçların detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Satıcılara borçlar 807, ,690 33,943 İlişkili taraflara borçlar (Not 24) 383,864-3,060,968 - Diğer (*) 22, ,469-1,591,539 1,213, ,469 3,482,658 1,625,482 (*) Diğer borçlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak alınan servis ve hizmetlerle ilgili olan satıcı borçlarından oluşmaktadır. 14 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, ödenecek vergi ve yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Ödenecek vergi cezası 5,478, Ödenecek BSMV 651, ,902 - Ödenecek gelir vergisi 195, ,519 - Ödenecek primler 106,174-76,406 - Ödenecek damga vergisi 3,772-2,193 - Ödenecek KDV 3,162-10,890-6,438, ,910-30

34 15 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla, borç ve gider karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: TP YP TP YP Personel prim karşılığı - - 1,182,719 Kıdem tazminatı karşılığı 192, ,656 - İzin karşılığı 244, , ,407-1,540,611 - Kıdem tazminatı karşılığı Türk İş Kanunu na göre, Şirket bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket le ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 2, YTL (31 Aralık 2007: 2, YTL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak bakiyesi 167, ,540 Dönem içinde ödenen (150,321) (3,705) Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 175,297 38, Aralık bakiyesi 192, ,656 İzin karşılığı Türkiye de geçerli İş Kanunu na göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. İzin karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak bakiyesi 190, ,039 Cari dönemde ayrılan / (serbest kalan) karşılık tutarı 54,539 67, Aralık bakiyesi 244, ,236 31

35 16 ÖZKAYNAKLAR 16.1 Ödenmiş Sermaye 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Şirket in esas sermayesi 14,000,000 YTL dir (31 Aralık 2007: 14,000,000 YTL). 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Şirket in çıkarılmış her biri 1 YTL (31 Aralık 2007: 1 YTL) değerinde 14,000,000 adet (31 Aralık 2007: 14,000,000 adet) imtiyazsız hisse senedi bulunmaktadır. Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir Sermaye Yedekleri Menkul değerler değerleme farkları Menkul değerler değerleme farkları, satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda, değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar/zararda muhasebeleştirilir. Diğer sermaye yedekleri 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla 28,448,953 YTL tutarındaki sermaye yedekleri, Şirket in ödenmiş sermayesine ilişkin enflasyon düzeltme farklarını içermektedir Kar Yedekleri 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Şirket in kar yedekleri 10,625,548 YTL tutarında birinci tertip yasal yedekten oluşmaktadır (31 Aralık 2007: 6,119,485 YTL) Geçmiş Yıl Karları Şirket in 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla geçmiş yıl karları 84,873,117 YTL (31 Aralık 2007: 93,495,487 YTL) Kar Dağıtımı Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın % 10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 32

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 31 Mart 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası

Detaylı

ÖZEL VE GİZLİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ÖZEL VE GİZLİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL VE GİZLİ ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR VE

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Giriş ANADOLU YATIRIM MENKUL

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA:

İÇİNDEKİLER... SAYFA: İÇİNDEKİLER... SAYFA: FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAPLAR TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...... 4 KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Bu rapor 1 sayfa inceleme raporu ve 33 sayfa

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren. Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren. Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2010 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı