İŞYURTLARINDA KÂR PAYI ÖDEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYURTLARINDA KÂR PAYI ÖDEMELERİ"

Transkript

1 İŞYURTLARINDA KÂR PAYI ÖDEMELERİ A.Kâr payından yararlanma ve miktarı İşyurdunun kâr etmesi durumunda, işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklular ile personel ve işçiler, kâr payı ödemelerinden yararlanmaktadırlar. Kâr payı ödemeleri, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılmaktadır. Her işyurdu, elde ettiği kârın %25'ne kadarını işyurtlarında görevli personel, işçi, hükümlü ve tutuklulara ödediği için dağıtılan kâr payı miktarı, kurumun elde ettiği kâra göre değişkenlik göstermektedir. İşyurdu faaliyetlerinin yoğun olduğu kurumlarda elde edilen gelir yüksek olduğu için dağıtılan kâr miktarı artmaktadır. Özellikle; konfeksiyon, marangoz, tarım ve hayvancılık işkollarının aktif olduğu işyurtlarında yüksek gelir elde edilmektedir. Ancak kâr payından yararlananların aldıkları kâr payının çok olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada çalışan sayısı fazla olduğu için dağıtılacak miktar çok olsa bile kişilerin payına düşen miktar da çok önemli artışlar olmamaktadır. Hükümlü sayısı çok olan kapalı ceza infaz kurumları işyurtlarında, işyurdu faaliyeti olarak kantin işletmeciliği haricinde çok aktif bir işyurdu faaliyeti olmasa da kantinden elde edilen kâr miktarı, işyurdunda çalışanlara dağıtıldığında dağıtılan miktar azda olsa kişilerin eline geçen miktar yüksek olabilmektedir. Sebebi de kâr payından yararlananların, işyurdunda fiilen çalışanların sayısının az olmasıdır. Görüldüğü gibi dağıtılan ve kişilerin eline geçen kâr miktarı işyurdunun durumuna göre değişmektedir. B.Kâr payı dağıtımında puanlama ve gruplar Kâr payı dağıtımı; İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun tarih ve 56 sayılı kararıyla, kâr payı listelerine dahil edilmesi gereken personel, işçi ve hükümlülerin işyurdundaki görevlerinin önem ve derecelerine uygun puanlama sistemine göre yapılmaktadır. Bu puanlama sisteminde, dört grup bulunmaktadır. Birinci grupta; işyurdu müdürü, işyurtlarından sorumlu ikinci müdür ve muhasebe yetkilisi bulunmakta ve on puan üzerinden kâr payı almaktadırlar. İkinci grup; idare memuru, mühendis, veteriner, ambar memuru, mutemet, veznedar, atölye şefi, serbest işçi teknisyen gibi işyurdunda çalışan görevlilerden oluşmakta ve sekiz puan üzerinden kâr payı almaktadırlar. Üçüncü grup; iş kontrolü, kaloriferci, katip ve şoförden teşekkül etmekte, altı puan üzerinden kâr payı almaktadırlar. Dördüncü grup ise, işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulardan oluşmakta olup, dört puan üzerinden kâr payı almaktadırlar. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu işyurtlarında çalışan ziraat mühendisleri, bir üst gruptan kâr payı alma talebinde bulunmaktadırlar. Uygulamada bütün mühendisler ikinci gruptan kâr payı almaktadırlar. Fakat işyurdu çalışmalarına katkıları çok farklı olmaktadır. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu işyurtlarında ziraat mühendisleri; gerektiğinde iş makinesi de kullanarak mesai gözetmeksizin çalışmaktadır. Tarım işleri mevsimsel işler olduğu için, beklemeye ve gecikmeye bırakılamaz. Personel eksikliği, hastalık ve benzeri mazeretler olsa bile, işin belli bir süre içerisinde yapılması gerekir. Hasat zamanı, sulama zamanı ve diğer işler sınırlı zamanda yapılması gereken işler olduğu için özverili çalışmayı gerektirmektedir. Ancak bu şekilde aktif ve yoğun bir şekilde çalışarak işyurtlarına önemli katkı sağlayan personel, tarım faaliyetlerinin yapıldığı dönem dışında çok aktif bir çalışmaya katılmamaktadır. Bu nedenle yıl içerisinde yapılan çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde mevcut kâr payı dağıtımı uygulamasının yerinde olduğu kabul edilebilir. Atölye şefleri de aynı talepte bulunabilmektedirler. Her atölye şefinin işyurtlarına katkısı farklılık arz etmektedir. Atölye şefi işyurtlarında özel bir öneme sahiptir. Çalışacak hükümlü ve tutukluların motive edilmesi, çalışma istek ve heyecanlarının oluşturulması atölye şefinin kişisel beceri ve kabiliyetine bağlıdır. Ayrıca özel ilgi ve işin sosyal boyutunu algılaması ile doğru orantılıdır. Bu nedenle özverili bir şekilde çalışan atölye şeflerinin bir üst gruptaki kâr payından yararlanmasının daha yerinde olacağı düşünülebilir. Ancak bir üst grupta kâr payı alan personelin işyurtlarında üstlendiği sorumluluklar ve işyurtlarına katkıları değerlendirildiğinde atölye şeflerinin bir üst gruptan kâr payı almaları birinci gruptaki personel açısından 1

2 adil bir uygulama olmayacağı düşünülmelidir. Bu nedenle mevcut kâr payı uygulamasının atölye şefleri açısından da yerinde bir uygulama olduğu söylenebilir. C. Yasal mevzuat ve uygulama Çalışan personel ile hükümlü ve tutuklulara ödenecek kâr miktarı hesaplanırken; İlgilinin yıllık net ücretinin %50'sini geçmemesi, İşyurdunun yıllık bilançosunda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının %25'ini aşmaması, Memur maaş kat sayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar olması, Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. Bu üç koşulu birlikte değerlendirdiğimizde, memur maaş kat sayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aylık olarak kabul etmek gerekir. Bu miktarı yıllık olarak yorumlamak, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun amacına ve ruhuna aykırı olur. Anılan kanunun 8/4 üncü maddesinde; İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kâr payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır hükmü, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevlerinin belirlendiği, 4 üncü maddenin f bendinde; fazla iş çıkarmak suretiyle işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve usullerini belirlemek; yıllık bilançolarında tahakkuk edecek kârdan personel işçi ve hükümlülere ve bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen kâr payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini karara bağlamak ifadesi, T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün tarih ve B.02.0KKG/ /03474 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi sunulmuştur. Bu tasarının 10/5 maddesinin gerekçesinde; Madde ile, işletme ve işyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere ödenecek kâr payı konusu da düzenlenmiştir. İşletme ve işyurtlarında verimli bir çalışmanın sağlanabilmesi için çalışanlara kâr payı dağıtılması gerekli görülmüştür. İşletme ve işyurtlarında çalışan hükümlü ve işçilerin bu madde kapsamında kabul edilecekleri kuşkusuzdur. İşletme ve işyurdu kadrosuna ataması yapılan, atölye ve işkollarında teknik veya idari bir görev ifa eden, komisyonlara katılan personel de kâr payından yararlanacaktır ibaresi, Bulunmaktadır. Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı, 01/01/ /06/2008 döneminde (0,65283), 01/07/ /12/2008 döneminde (0,6812) olarak uygulanmıştır. Maaş kat sayısının yıllık ortalamasını (10 000) gösterge rakamı ile çarptığımızda en üst düzeyde kâr payı alacak işyurdu personelinin 2008 yılında alacağı kâr miktarı, altı yüz atmış yedi Türk Lirası olacaktır sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, 2

3 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük, Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmelik, Çalışmayı teşvik etmek amacıyla hükümlü ve tutuklulara maddi katkı sağlayacak düzenlemelere yer vermişlerdir. Kâr payı da bunlardan biridir. İşyurtlarında çalışan personel de, hükümlü ve tutuklular ile birlikte çalışmakta, öğrenmelerini ve çalışmalarını teşvik etmek için önemli emek sarf etmektedir. Bu yasal düzenlemeler, birlikte değerlendirildiğinde, memur maaş katsayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aylık olarak kabul etmek gerekir. Ayrıca bu miktar yıllık olarak değerlendirildiğinde; çalışma istek ve heyecanını olumsuz etkileyeceği gibi verimli çalışma, fazla iş çıkarma, üretme, hükümlü ve tutukluları yeniden topluma kazandırmayı da negatif yönde etkileyeceği şüphesizdir. Yine bu miktar yıllık olarak uygulandığında, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun kâr payları ile ilgili düzenlemenin yapıldığı maddede, ilgilinin yıllık net ücretinin %50 sini geçmemek ibaresinin bir anlam ve ifadesi kalmaz. Bu ibarenin kanun metnine konmuş olması konunun aylık olarak değerlendirilmesi için tek başına bile yeterlidir. Kanun koyucunun iradesinin de aylık olduğu anlaşılmaktadır. Memur maaş kat sayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın aylık olarak uygulanacağı konusunda 2008 yılına kadar bir tereddüt de olmamıştır. D.Yargı süreci Sayıştay Başkanlığı deneticilerince Gaziantep E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün 2006 yılı hesabı incelenmiştir. İnceleme sonucunda, tarihinde, gerçekleştirme ve harcama yetkilisi hakkında, işyurdunda görevli personel, işçi ve hükümlülere yapılan 2006 yılına ait kâr payı ödemelerinde; kanunda belirtilen yasal sınırların aşılarak kamu zararına sebebiyet verildiği nedeniyle sorgu kağıdı düzenlenmiştir. Sorgu kağıdında; 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun ücret ve ek ödemeler başlıklı 8 inci maddesinde; " işyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının % 25'ni aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kâr payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır denilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinin "kâr payı ödemesi" başlıklı 59 uncu maddesinde de; 4301 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan yukarıdaki ifadeler aynen tekrarlanmıştır Yılı "Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun; Katsayılar. Yurtdışı Aylıkları, Ücret ve Sözleşme Ücreti" başlıklı 22 nci maddesine göre; kâr payı ödemelerinin yapıldığı tarih aralığı ( dönemi) için tesbit edilen memur aylık katsayısı 0,04373 tür. Kâr payı ödemelerinin üst sınırı, bu katsayının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu ulaşılan 437,30 TL iken, ilgililere yapılan ödemelerde bu sınırın aşıldığı görülmüştür. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Gaziantep E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından yapılan kâr payı ödemelerinde, ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uyulmaması sonucu toplam ,05 TL kamu zararına sebep olunması nedenlerinin açıklanması istenmiştir. Gaziantep E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün, gerçekleştirme ve harcama yetkilisi Sayıştay Başkanlığına savunmalarını sunmuşlardır.(ek:1ve Ek:2) 3

4 Yapılan savunmalara itibar edilmeyerek haklarında dava açılmıştır. Sayıştay Başkanlığı 7 nci Dairesi, tarih, 739 ilam numaralı ve tutanak sayılı ilam sıra numara 2 sayılı kararında, hesaplamada; memur aylık katsayısı yerine taban aylığı katsayısının esas alınması sonucu oluşan ,09 TL kamu zararının harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlisinden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar vermiştir.(ek:3) İlgililerin bu kararı temyiz etmesi sonucu konu, Sayıştay Temyiz Kurulunun tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüş, 2010/43306 sayılı temyiz kurulu kararı ile söz konusu ilam maddesinin kaldırılmasına karar verilmiştir.(ek.4) E.Kar payının dağıtılması Bir işyurdunda kâr payı dağıtımı nasıl yapılmalıdır? Daha iyi anlaşılması bakımından elde ettiği yıllık karları farklı olan iki ayrı ceza infaz kurumu işyurdundaki kâr payı dağıtımını örneklerle açıklayalım. Bir ceza infaz kurumu işyurdu tarihleri arasında bir yılda elde ettiği karın (faiz ve faaliyet dışı gelirler hariç) ,00 TL. olduğunu kabul edelim. Kârın %25'i ,00 TL. olacaktır. Bu miktar yıllık dağıtılacak toplam paradır. Yıllık dağıtılacak kâr miktarı 12 aya bölündüğünde aylık dağıtılacak miktar 1.155,00 TL. bulunur. Kurumdaki kâr payından yararlanacak personel, dört grup olarak puanlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Puan Toplam puan 1. Grupta 6 kişi x 10 = Grupta 12 kişi x 8 = Grupta 5 kişi x 6 = 30 4.Grupta 6 kişi x 4 = Aylık dağıtılacak 1.155,00 TL. sını toplam puan 210'a bölünce 5,50 TL. bir puan karşılığına denk gelen birim ücreti bulunur. Buna göre 1. grupta bulunan bir kişi aylık, 5.50 TL.x10 puan = 55,00 TL., yıllık ise 55,00x12 = 660,00TL. kâr payı alacaktır. İkinci gruptaki bir kişi 5,50 TL.x8 puan = 44,00 TL., yıllık ise 44,00x12 = 528,00TL kâr payı alacaktır. Üçüncü grupta yer alanlar aylık, 5,50x6 puan = 33,00 TL., yıllık 33,00x 12 = 396,00 TL. kâr payı alacaktır. Dördüncü grupta olanlar aylık, 5,50 x 4 puan = 22,00 TL. yıllık olarak ta 22,00 x 12 = 264 TL. kâr payı alacaktır. Bir başka ceza infaz kurumu işyurdu ise, tarihleri arasında bir yılda elde ettiği kârın (faiz ve faaliyet dışı gelirler hariç), ,00 TL. olduğunu kabul edelim. Kârın %25'i ,00 TL. olacaktır. Bu miktar yıllık dağıtılacak toplam paradır. Yıllık dağıtılacak kâr miktarı 12 aya bölündüğünde aylık dağıtılacak miktar ,00 TL. bulunur. Kurumdaki kâr payından yararlanacak personel dört grup olarak puanlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Puan Toplam puan 1. Grupta 9 kişi x 10 = Grupta 132 kişi x 8 = Grupta 87 kişi x 6 = Grupta 148 kişi x 6 =

5 2260 Aylık dağıtılacak ,00 TL. sını toplam puan 2260'a bölünce 25,11 TL. bir puan karşılığına denk gelen birim ücreti bulunur. Gruplarda bulunanlara aylık ödenecek kâr miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1.Grupta bulunan bir kişiye 25,11 x 10 = 251,11 T.L. 2.Grupta bulunan bir kişiye x 10 = 200,88 T.L. 3.Grupta bulunan bir kişiye x 10 = 150,66 T.L. 4.Grupta bulunan bir kişiye x 10 = 100,44 T.L. Hükümlünün 2007 yılında günlük yevmiyesi 5,00 TL.dir. Bu tabloya göre aylık hükümlüye verilecek kâr miktarı hükümlünün aylık ücretinin %50 si olan 75,00 TL.yi aştığı için, kâr payı %50 ücret üzerinden hesaplanacaktır. Hükümlülere ödenecek aylık toplam kâr payı 75x148 =11.100,00 TL. olacaktır. Aylık toplam dağıtılacak kâr payı miktarından, hükümlülere dağıtılacak aylık toplam kâr payı tutarı düşülerek kalan miktar tekrar puanlama sistemine tâbi tutularak yeni birim ücret bulunacaktır. Örneğimizde aylık dağıtılacak kâr payı ,00 TL idi. Hükümlülere dağtılacak aylık toplam kâr payı olan ,00 TL sini düştüğümüzde diğer personele dağıtacağımız aylık toplam kâr payı ,00 TL olacaktır. Bir puana denk gelen birim ücret; Personel Puan Toplam puan 1. Grupta 9 kişi x 10 = Grupta 132 kişi x 8 = Grupta 87 kişi x 6 = ,00 :1668 = 27,37 TL.olacaktır. Buna göre 1. grupta bulunan bir kişi aylık, 27,375 TL.x10 puan = 273,70 TL., yıllık ise 273,70x12 = 3284,40 TL. kâr payı alacaktır. İkinci gruptaki bir kişi aylık, 27,37 TL.x8 puan =218,96 TL., yıllık ise 218,96x12 = 2.672,52 TL kâr payı alacaktır. Üçüncü grupta yer alanlar aylık, 27,37x6 puan = 164,22 TL., yıllık 164,22x 12 = 1.970,64 TL. kâr payı alacaktır. Dördüncü grupta bulunan hükümlüler ise yukarıda belirtildiği gibi aylık aylık TL., yıllık ise 75,00x12= 900,00 TL. kâr payı alacaklardır. F.Sonuç Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak, Üretime katılmalarını teşvik etmek, Bir işe yaradıklarını, kendilerinin de değerli ve önem arz ettiklerini görebilmelerine fırsat vermek, Suç işlemeksizin bir yaşam sürdürmelerine daha iyi yardımcı olmak, Çalışma alışkanlığı kazandırmak, Yaşama heyecanı oluşturmak, Ceza infaz kurumunda, dışarıdaki yaşam ve çalışma koşullarına yakın bir hayat yaşamalarına zemin hazırlayarak sorunsuz bireyler haline gelmelerini sağlamak, Asayiş ve güvenliğin tesisine katkıda bulunmak, Eğitim ve iyileşmelerini en iyi şekilde yapabilmek, 5

6 Ceza infaz kurumundan salıverildikten sonraki hayatlarını namuslarıyla kazanma güçlerini korumak ve artırmak, Çalışma istek ve çabalarının arttırılması, Nitelikli iş yapma ve fazla üretimin yapılması, Tahliye edildikten sonra iş bulmalarını kolaylaştırmak, Sosyalleşme ve rehabilitasyonlarını sağlamak için, İşyurtlarında çalışan personel, işçi, hükümlü ve tutuklulara kâr payı verilmesi gerekli ve yerinde bir uygulamadır. KAYNAKÇA -Coyle, Andrew; "Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz önüne Alan Bir Yaklaşım",2002 -İlkay, savcı; "Cezaevi İşyurtlarında Çalışan Hükümlüler" bir alan araştırması, Ankara, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı, İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 Ekler için tıklayınız: 6

7 7

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÇALIŞTIRILMASI

TÜRK HUKUKUNDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÇALIŞTIRILMASI TÜRK HUKUKUNDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÇALIŞTIRILMASI A.HÜKÜMLÜLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Bağımsız mahkemelerce yargılamaları yapılarak haklarında verilen kararın kesinleşmesi sonucu özgürlükleri kısıtlanan

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı