AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Değerleme ve Mali Tablolar Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme / Muhasebe ve Finansman Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMĠR ĠĢletme Bölümü Yüksek Lisans Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir Mail : Web : Öğrencilere Muhasebe derslerinde öğrendikleri bilgiler ıģığında mali tablolar ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. ĠĢletmelere ait mali tablolardan faydalanarak iģletmelerin likidite durumu, finansal yapısı, etkinlik düzeyi, karlılıklar vb. konularda değerlendirilmesi ve bir bütün olarak iģletmenin geçmiģi ve geleceği ile ilgili değerlemelerin yapılması. Ders ile hedeflenen kredi, yönetim veya yatırım amaçlı olarak bir iģletmenin değerlemesinde değiģik tekniklerin kullanılarak doğru kararların verilmesini sağlamaktır. 1- Mali tabloların ve unsurlarının tam olarak anlaģılması 2- Analiz yöntemlerinin kavranarak uygulanması 3- Analiz yöntemi sonucu elde edilen verilerin yorumlanması 4- ĠĢletme ile ilgili genel değerlendirmelerin yapılması Temel Kaynak: Sabri BEKTÖRE, Halim SÖZBĠLĠR ve Ferruh ÇÖMLEKÇĠ (2006). Mali Tablolar Analizi, EskiĢehir: Birlik Ofset. Yardımcı Kaynaklar: IMKB kapsamında faaliyet gösteren iģletmelere ait bilgiler ve mali tablolar (IMKB Web Sayfası)

2 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 20 Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) 30 Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Konuları Dersin içeriği ve işleniş yöntemi ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Mali Tablolar ile ilgili genel bilgilerim gözden geçirilmesi. Mali Tabloların analiz çeşitleri ve analiz yöntemleri. Mali Tabloların değerlemesinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ve örnek bir uygulama Yüzde Analizi ve örnek bir uygulama üzerinde yöntemin uygulanması. Trend analizi ve örnek bir uygulama üzerinde yöntemin uygulanması. Fon Akım Tablosu ve örnek bir uygulama. ARA SINAV Oran Analizi ve örnek bir uygulama üzerinde yöntemin anlatılması Analizin yöntemlerinin toplu olarak değerlendirilmesi ve örnek mali tablolar üzerinde yöntemlerin uygulanması ve genel bir değerlemenin yapılması. Öğrencilerin seçmiş oldukları firmalar üzerinde yapmış oldukları değerlemelerin sınıf içinde tartışılması. Konu ile ilgili bir makale incelemesi. Öğrencilerin seçmiş oldukları firmalar üzerinde yapmış oldukları değerlemelerin sınıf içinde tartışılması. Konu ile ilgili bir makale incelemesi. Öğrencilerin seçmiş oldukları firmalar üzerinde yapmış oldukları değerlemelerin sınıf içinde tartışılması. Konu ile ilgili bir makale incelemesi. Öğrencilerin seçmiş oldukları firmalar üzerinde yapmış oldukları değerlemelerin sınıf içinde tartışılması. Konu ile ilgili bir makale incelemesi. Öğrencilerin seçmiş oldukları firmalar üzerinde yapmış oldukları değerlemelerin sınıf içinde tartışılması. Konu ile ilgili bir makale incelemesi. Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

3 Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Hazırlayan : Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMĠR Tarih: Ağustos 2010

4 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Bilimsel ÇalıĢma ve Yazma Yöntemleri Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli GÜZ Türkçe Z Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Bilim ve analitik düģüncenin tanımı, raporlama süreci, raporlamada içerik, dipnot, alıntı ve kaynakça gösteriminin kuralları, araģtırma ve değerlendirme süreci, araģtırma konusunun tespiti, literatür araģtırması konuları yer almaktadır. Dersi hedefi; bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlıģ, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine iliģkin temel bilgiler, bilimsel araģtırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere iliģkin farklı görüģler, problem, araģtırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaģtırılması becerilerinin kazandırılmasıdır. 1) AraĢtırma Teknikleri sunuģu, 2) AraĢtırma yöntemlerindeki farklı anlayıģları, 3) Yaygın olarak kullanılan araģtırma tekniklerini, 4) AraĢtırma basamaklarını, 5) Veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, 6) Kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır. Temel Kaynak: Mehmet YAZICI, Bilimsel ÇalıĢma ve Yazma Yöntemleri, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi ĠĠBF, Nihad Sayâr Eğitim Vakfı Yayın No , Yardımcı Kaynaklar: - Adnan ERKUġ, Bilimsel AraĢtırma Sarmalı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Hüner ġencan, Sosyal ve DavranıĢsal Bilimlerde Bilimsel AraĢtırma, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Konu ile ilgili diğer benzer eserler. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders ilgili öğretim elemanı tarafından sunum ve tahta kullanılarak anlatılır. Konu güncel ve canlı örnekler bol olduğundan sürekli örnekleme yapılır. Sınıfın derse olan katılımın üst düzey olması yönünde soru cevaplar detaylandırılır.

5 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) 30 Yarıyıl Ders Planı Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Konuları 1 Bilimsel ve akademik yazımda temel ilkeler. 2 Bilimsel yaklaģım ve bilimsel araģtırmanın kavranması. 3 Bilimsel çalıģma türleri. 4 Bilimsel çalıģma yapısı. 5 Bilimsel çalıģma hazırlıkları. 6 AraĢtırma sürecinde planlama. 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR 9 10 Anahtar terim ve kavramların belirlenmesi (Gözlem, Yapı ve Kuram ile, Hipotezlerle, DeğiĢkenler ve ĠliĢkilerle ilgili olarak anahtar terim ve kavramların belirlenmesi süreci). AraĢtırma düzeneklerinin belirlenmesi (Deneysel, ĠliĢkisel, Betimsel ve Özel Durum AraĢtırma Düzenekleri). 11 Örnekleme teknikleri ve verilerin toplanması. 12 Verilerin çözümlenmesi ve analizi. 13 Yazma, Basma ve Yayma. 14 Bilimsel araģtırmalarda etik.

6 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

7 15 Hazırlayan : Tarih:

8 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Ġhtisas Muhasebesi Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR Türkçe S Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Dersin amacı, öğrencilerin konaklama muhasebesi, banka muhasebesi, inģaat muhasebesi ve sigorta muhasebesi ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak, muhasebe yönlü olarak; pratik hayatta bu konularda ne gibi problemlerle karģılaģacaklarını ve bu problemleri nasıl çözümleyebileceklerini öğretmek. Dersi hedefi; uzmanlık muhasebesi olarak da adlandırılan Ġhtisas Muhasebesi dersi ile öğrencilerin özellikle hizmet iģletmelerindeki muhasebe iģ ve iģlemlerinin muhasebe süreci içerisinde ki durumlarını kavratmaktır. 1) Konaklama iģletmelerinde muhasebe sistemini açıklar. 2) Konaklama iģletmelerinde muhasebe kayıtlarını tutar ve mali tabloları hazırlar. 3) Banka iģletmelerinde muhasebe sistemini açıklar. 4) Banka iģletmelerinde muhasebe kayıtlarını tutar ve mali tabloları hazırlar. 5) ĠnĢaat iģletmelerinde muhasebe sistemini açıklar. 6) ĠnĢaat iģletmelerinde muhasebe kayıtlarını tutar ve mali tabloları hazırlar. 7) Sigorta iģletmelerinde muhasebe sistemini açıklar. 8) Sigorta iģletmelerinde muhasebe kayıtlarını tutar ve mali tabloları hazırlar. Temel Kaynak: Yılmaz Benligiray, Uzmanlık Muhasebeleri, Ankara: Gazi Kitabevi, Yardımcı Kaynaklar: - Orhan Sevilengül, Banka Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, A. Aslan ġendoğdu, Banka Muhasebesi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Mehmet ġenlik, ĠnĢaat Muhasebesi, Ankara: Detay Yayıncılık, Konu ile ilgili diğer benzer eserler. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders ilgili öğretim elemanı tarafından sunum ve tahta kullanılarak anlatılır. Konu güncel ve canlı örnekler bol olduğundan sürekli örnekleme yapılır. Sınıfın derse olan katılımın üst düzey olması yönünde soru cevaplar detaylandırılır.

9 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Konaklama iģletmelerinde muhasebe departmanı organizasyonu, konaklama iģletmelerinde gelirler ve muhasebe kayıtları 2 Konaklama iģletmelerinde tahsilatla, yabancı paralı iģlemler ve muhasebe kayıtları, konaklama iģletmelerinde giderler ve muhasebe kayıtları 3 Konaklama iģletmelerinde ödemeler ve muhasebe kayıtları 4 5 Banka iģletmelerinde muhasebe departmanı organizasyonu, banka iģletmelerinde gelirler ve muhasebe kayıtları Banka iģletmelerinde tahsilatla, yabancı paralı iģlemler ve muhasebe kayıtları, banka iģletmelerinde giderler ve muhasebe kayıtları 6 Banka iģletmelerinde ödemeler ve muhasebe kayıtları 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR 9 10 ĠnĢaat iģletmelerinde muhasebe departmanı organizasyonu, inģaat iģletmelerinde gelirler ve muhasebe kayıtları ĠnĢaat iģletmelerinde tahsilatla, yabancı paralı iģlemler ve muhasebe kayıtları, inģaat iģletmelerinde giderler ve muhasebe kayıtları 11 ĠnĢaat iģletmelerinde ödemeler ve muhasebe kayıtları Sigorta iģletmelerinde muhasebe departmanı organizasyonu, sigorta iģletmelerinde gelirler ve muhasebe kayıtları Sigorta iģletmelerinde tahsilatla, yabancı paralı iģlemler ve muhasebe kayıtları, sigorta iģletmelerinde giderler ve muhasebe kayıtları 14 Sigorta iģletmelerinde ödemeler ve muhasebe kayıtları

10 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

11 15 Hazırlayan : Tarih:

12 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Seminer Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR Türkçe Z Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Güncel mesleki konuların incelenmesi araģtırılması, sunumu ve tartıģılması. Öğrencilerin hitabet yeteneğini güçlendirerek, sunum yapabilme becerisi kazandırmak. 1. Seminerin amacı, kapsamı hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. Seminerin içeriği verilerek dinleyicilerin seminer hakkında ön bir bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. 2. Hazırlanan seminer belirli bir düzen içinde anlatılır. Sorulan sorular, açık ve kısa bir Ģekilde cevaplandırılır, daha detaylı açıklamayı gerektiren sorular, seminer sonundaki tartıģma bölümüne bırakılır. 3. Sonuç bölümünde konunun gelecekteki yerine, önemine ve varsa uygulamalarına değinilebilir. 4. Seminer sunucu tarafından tartıģmaya açılır. Temel Kaynak: Öğrenci seminerini hazırlarken danıģmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir. Yardımcı Kaynaklar: - Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuģmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalıģmaları kapsamında da olabilir.

13 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) 30 Yarıyıl Ders Planı Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Konuları 1 Seminer konusunun belirlenmesi. 2 Seminer konusunun belirlenmesi. 3 Seminer konusunun belirlenmesi. 4 Seminerlerin hazırlanması. 5 Seminerlerin hazırlanması. 6 Seminerlerin hazırlanması. 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR Danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılarak seminer anlatıma hazır hale getirilir. Anlatma esnasında tepegöz veya bilgisayar kullanılabilir. Seminerlerin anlatılması. Anlatma esnasında tepegöz, projeksiyon cihazı veya bilgisayar kullanılabilir. Seminerlerin anlatılması. Anlatma esnasında tepegöz, projeksiyon cihazı veya bilgisayar kullanılabilir. Seminerlerin anlatılması. Anlatma esnasında tepegöz, projeksiyon cihazı veya bilgisayar kullanılabilir. Seminerlerin anlatılması. Anlatma esnasında tepegöz, projeksiyon cihazı veya bilgisayar kullanılabilir.

14 14 Seminerlerin anlatılması. Anlatma esnasında tepegöz, projeksiyon cihazı veya bilgisayar kullanılabilir. Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

15 14 15 Hazırlayan : Tarih:

16 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 1 Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli GÜZ Türkçe S Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 1 dersi; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nın amaçları, getirdiği yenilikleri, muhasebe standartlarına terimler ve kavramlar, standartların kapsamı, uygulamaya ilişkin esasları ile uluslararası muhasebe standartları gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 1 dersinin en temel amacı; küreselleşen Dünya da tek bir muhasebe mevzuatına doğru oluşan eğilime uygun nitelikli öğrencilerin yetişmesini sağlamaktır. 1) Muhasebede standardizasyon, harmonizasyon süreci hakkında temel bilgiler, 2) Dünya da ve Türkiye de muhasebede standartlaģma çalıģmaları, 3) Muhasebe standartlarının Türkiye de ki durumu. 4) Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nın yeterli düzeyde anlaģılması. Temel Kaynak: Cemal ElitaĢ ve Bilge Leyli ElitaĢ, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları Üzerine Yorumlar ve Örnek Uygulamalar, Ankara: Gazi Kitabevi, Haziran Yardımcı Kaynaklar: Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nı ele alan tüm kaynaklar. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.

17 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe Standartlarının Oluşturulması, Gelişimi ve Uluslar arası Muhasebe Standartlarının Geliştirilmesinde Etkili Aktörler ve Standart Oluşturma Yöntemleri) 2 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu StandardınınYorumlanması ve Örneklendirilmesi 3 TMS 2 Stoklar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 4 TMS 7 Nakit Akış Tabloları StandardınınYorumlanması ve Örneklendirilmesi 5 6 TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hataya Ġlişkin Standardın Yorumlanması TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara Ġlişkin Standardın Yorumlanması TMS 11 Ġnşaat Sözleşmelerine Ġlişkin Standardın Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 12 Gelir Vergileri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardının Yorumlanması TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 17 Kiralama Ġşlemleri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 18 Hasılat Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 19 Çalışanlara Sağlana Faydalar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 20 Devlet Teşvikleri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 24 Ġlişkili Taraf Açıklamaları Standardının Yorumlanması TMS 27 Konsolide Ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının Yorumlanması

18 14 TMS 28 Ġştiraklerdeki Yatırımlar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 31 Ġş Ortaklıklarındaki Paylar Standardının Yorumlanması Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

19 14 15 Hazırlayan : Tarih:

20 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 2 Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR Türkçe S Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 1 dersinin alınmıģ olması. Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 2 dersi; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nın amaçları, getirdiği yenilikleri, muhasebe standartlarına terimler ve kavramlar, standartların kapsamı, uygulamaya ilişkin esasları ile uluslararası muhasebe standartları gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 2 dersinin en temel amacı; küreselleşen Dünya da tek bir muhasebe mevzuatına doğru oluşan eğilime uygun nitelikli öğrencilerin yetişmesini sağlamaktır. 5) Muhasebede standardizasyon, harmonizasyon süreci hakkında temel bilgiler, 6) Dünya da ve Türkiye de muhasebede standartlaģma çalıģmaları, 7) Muhasebe standartlarının Türkiye de ki durumu. 8) Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nın yeterli düzeyde anlaģılması. Temel Kaynak: Cemal ElitaĢ ve Bilge Leyli ElitaĢ, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları Üzerine Yorumlar ve Örnek Uygulamalar, Ankara: Gazi Kitabevi, Haziran Yardımcı Kaynaklar: Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları nı ele alan tüm kaynaklar. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.

21 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardının Yorumlanması TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının Yorumlanması Ve Örneklendirilmesi TMS 37 Karşılıklar-Koşullu Borçlar-Koşullu Varlıklar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 4 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 5 TMS 39 Finansal Araçlar Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 6 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR 9 TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 10 TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 11 TFRS 3 Ġşletme Birleşmeleri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 12 TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi 13 TFRS 5 Satış Amaçlı Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardının Yorumlanması ve Örneklendirilmesi

22 14 TFRS 7. Finansal Araçlar Standardının Yorumlanması TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Yorumlanması Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

23 14 15 Hazırlayan : Tarih:

24 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Türev Piyasalar Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Muhasebe- Finansman Yüksek Lisans Programı Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR Türkçe S Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Yard.Doç.Dr.Serdar ÖGEL Mail : Ders Yardımcısı - Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Finansal riskin yönetilmesinde en önemli araçlar olan türev araçları ve piyasaların iģleyiģinin öğrencilere aktarılması.. Türev piyasalar ve araçları hakkında bilgi vererek daha henüz tam olarak kullanılmayan bu araçların amaçları doğrultusunda doğru kullanılmasını sağlamak. 1.Dersin içeriği hakkında öncelikle bilgilendirme yapılmalıdır. 2. Her hafta konunun farklı bir boyutu ele alınarak bütüne ulaģılmaya çalıģılır. Öğrenci arkadaģların derse katılımı hem yorum hemde soru Ģeklinde sağlanmalıdır. 3. Sonuç bölümünde konunun gelecekteki yerine, önemine ve uygulamalarına değinilebilir. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Temel Kaynak: 1)Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası (VOB) lisanslama rehberi Haziran 2008 (www.vob.org.tr) 2)Türev ürün ve Fiyatlama Teknikleri(Kasırga YILDIRAK,Nilüfer ÇALIŞKAN, Şirzat ÇETİNKAYA, Literatür yayıncılık, Şubat 2008) 3)www.vob.org.tr. Yardımcı Kaynaklar: - Ders konu anlatımı ve öğrenci arkadaģların hazırladıkları çalıģmaların sunulması

25 Değerlendirme Ölçütleri Ģeklinde olacaktır. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Ders Planı Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları 1 Finansal sistem, Finansal piyasalar, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki farklar, 2 Finansal riskin unsurları ve yönetimi 3 Türev piyasalar ve araçları 4 Alivre (forward) sözleşmeler, 5 Vadeli işlem sözleşmeleri(futures), 6 Opsiyon sözleşmeleri, 7 ARA SINAVLAR 8 ARA SINAVLAR 9 Swap sözleşmeleri, 10 Vadeli işlem borsalarının pratik işleyişi, 11 Vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlandırılması, vadeli işlem piyasalarının kullanım amaçları 12 Sözleşmeye dayanak varlıkların tanıtımı 13 Örnek uygulamalar

26 14 Örnek uygulamalar Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

27 14 15 Hazırlayan : Tarih:

28 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Hile ve Yolsuzluk Denetimi Anabilim Dalı : ĠĢletme Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli TÜRKCE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) TEMEL DÜZEYDE MUHASEBE VE FĠNANS BĠLGĠSĠ Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç.Dr. Mehmet ERKAN Mail Web : Mail : Web : Bu dersin amacı, iģletmelerdeki faaliyetlerin her aģamasında rastlanan fakat önemsenmeyen hile ve yolsuzluk konusunu ayrıntıları ile iģleyerek örgencileri bu konuda donanımlı kılmaktır. Geleceğin yönetici adayı olan öğrencilerimizi, hile ve yolsuzluk konusunda bilgilendirerek, iģ hayatlarında karģılaģacakları olası hileleri önleme ve en aza indirmede becerikli kılmaktır. KüreselleĢen dünyada iģletmelerin çalıģma alanlarının geliģmesi nedeniyle artan hile ve yolsuzluk konusunun öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve önlenmesi konusunda yeterli olması. -Mehmet ERKAN, h.hüseyin BAYRAKLI, Cemal ELĠTAġ; Muhasebe ve Vergide Hata ve Hile (ders Notları), -Nejat BOZKURT; ĠĢletmelerin Kara Deliği HĠLE ( ÇalıĢan Hileleri ). Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi

29 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz 1. Ara Sınavı %40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı %60 Konuları Hilenin tanımı ve özellikleri, Hilenin ciddiyeti ve yaygınlığı Hile grupları ve özellikleri, hile yapanların karekteristik özellikleri Çalışanları hile yapmaya iten nedenler Yönetimle ilgili hile belirtileri, çalışanlarla ilgili hile belirtileri Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar Doğrudan nakit hırsızlığı, hileli ödemeler ARA SINAVI Kayıt öncesi yapılan hileler, Stok ve duran varlık hileleri Hırsızlık eylemini araştırma yöntemleri Gizleme eylemini araştırma yöntemleri Dönüştürme eylemini araştırma yöntemleri 12 Sorgulamaya yönelik araştırma yöntemleri Dürüstlük, şeffaflık, ve yardımcı olma kültürünün yaratılması Hile olasılığını azaltmaya yönelik çalışmalar

30 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Hazırlayan : Doç. Dr. Mehmet ERKAN Tarih:

31 Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı Maliyet Muhasebesi Özel Konuları Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme/Muhasebe ve Finansman Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Il Türkçe Seçmeli Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Yrd.Doç.Dr. Feyyaz YILDIZ Mail Web : Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tek Grup Üretim iģletmelerinin yaģam süreleri boyunca karģılaģtıkları maliyet unsurlarının neler olduğu ve bu maliyetlerin iģletmelerin yöneticilerince alınan ya da alınacak kararları, gerçekleģtirilecek planları ve iģletme süreçlerinin sonuçlarını nasıl etkilediğini göstermek ve iģletmelerin bu süreçleri nasıl yönetebileceklerini yerleģtirebilmektir. Öğrencilere; 1. Maliyet olgusunu ve maliyet türlerini öğretmek, 2. Üretilen bir mal ve hizmetin maliyetini oluģturan bileģenleri öğretmek, 3. Maliyet hesaplama yöntemlerini öğretmek, 4. Yönetim Muhasebesi sürecini ve iģleyiģini vermek, 5. Maliyet-Hacim-Kar analizlerini yapabilmeyi öğrenmek, 6. Kara GeçiĢ Analizini yapabilmeyi ve Standart Maliyet Olgusunu öğretmek, 7. Bütçe ve bütçeleme uygulamalarını öğretmek, 8. Maliyet Muhasebesinden Yönetim Muhasebesine geçiģ sürecini ve maliyetlerin nasıl yönetileceklerini farklı yöntemler ve teknikler kullanarak öğretmektir.

32 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Öğrenci; 1. Maliyet olgusu ve maliyet bileģenlerini öğrenir ve açıklar. 2. Üretilen bir mal ve hizmetin maliyetini oluģturan unsurları öğrenir. 3. Maliyet hesaplama yöntemlerini bilir. 4. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi bağlantısını kurar ve Yönetim Muhasebesi iģleyiģ sürecini öğrenir. 5. Maliyet-Hacim-Kar Analizlerini yapabilir. 6. Kara GeçiĢ Analizlerini yapabilir. 7. Standart Maliyetleme Yöntemi ile Bütçeleme çalıģmalarını yapabilir. 8. Maliyet Yönetiminde Ġleri Teknikleri (Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bütçeleme, Hedef Maliyetleme, Mamul YaĢam Dönemi Boyunca Maliyetleme, Çevre Maliyetleri Yönetimi, Kalite Maliyetleri Yönetimi, Lojistik Maliyetleme vb.) uygular. Ders kitabı: 1. Büyükmirza, Kamil (2008), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Yayınevi, 12. Baskı, Ankara. 2. ġakrak, Münir (1997), Maliyet Yönetimi, Yasa Yayınevi, Ġstanbul. 3. Hacırüstemoğlu, Rüstem ve Münir ġakrak (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel YaklaĢımlar, Türkmen Yayınevi. 4. Karcıoğlu, ReĢat., Stratejik Maliyet Yönetimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni YaklaĢımlar, Aktif Yayınevi. Önerilen Kaynaklar: 1. Güredin, Ersin ve Diğerleri (2007), Uygulamalı Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Arıkan Basım, Yayım ve Dağıtım. 2. Peker, Alparslan (1988), Modern Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul. 3. Yurdakul, Çağlar., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Yayınevi, Ankara. Teorik Anlatım, Konu Sunumu, Soru-Cevap ve Örnek Çözümü. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı x Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı x 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları

33 1 Kavramsal Çerçeve- Maliyet Muhasebesi 2 Kavramsal Çerçeve- Yönetim Muhasebesi 3 Kavramsal Çerçeve- Finansal, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki ĠliĢki 4 Maliyet Yönetimi ve Stratejik Maliyet Yönetimi/ Tanım, Kapsam ve Uygulama 5 Mamul YaĢam Dönemi Boyunca Maliyetleme- Life Cycle Costing/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 6 Hedef Maliyetleme- Target Costing/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 7 Ara Sınav. 8 TKY ve Kalite Maliyetleri/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 9 Tam Zamanında Üretim (JIT) Ortamında Maliyet ve Yönetim Muhasebesi/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 10 Kaizen Maliyetleme/ Tanım Kapsam ve Uygulama. 11 Faaliyet Tabanlı Yönetim/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 12 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. 13 Çevre Muhasebesi ve bu çerçevede Çevre Maliyetleri ve Yönetimi / Tanım, Kapsam ve Uygulama. 14 Lojistik süreçlerin maliyetlenmesi/ Tanım, Kapsam ve Uygulama. Hazırlayan :

34 Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı Muhasebe Bilgi Sistemi Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme/Muhasebe ve Finansman Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Seçmeli Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Yrd.Doç.Dr. Feyyaz YILDIZ Mail Web : Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tek Grup ĠĢletme ve Muhasebe süreçlerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin öğrenilmesi ve bilgi teknolojilerinde yaģanan geliģmelerin muhasebe sürecine etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu süreçte öğrencinin muhasebede sistem yaklaģımını kavraması ve uygulayabilmesi amaçlanır. Yanı sıra öğrenciye Muhasebe Bilgi Sisteminin geliģtirilmesine yönelik temel becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır.

35 Dersin Hedefleri Öğrencilere; 9. Bilgi Sistemleri ve bu çerçevede Yönetim Bilgi Sistemleri hakkında genel bilgiler öğretilir. 10. Yönetim bilgi sistemi ve bu sistemin alt sistemleri ile Bilgi Sistem Düzeyleri öğretilir. 11. Muhasebe Bilgi Sistemi içeriği ile muhasebe ve bilgi teknolojileri etkileģimi kavratılır. 12. Muhasebe Bilgi Sisteminde veri ve bilgi akıģının oluģumu ile bu bilgiler ile verilerin iģlendiği veri tabanları ve bu veri tabanlarının yönetimi hakkında bilgiler verilir. 13. Bilgisayar ve muhasebe arasındaki iliģki öğretilir. 14. ĠĢletmenin belli temel faaliyetlerinden olan; Hasılat ĠĢlemleri, Harcama ĠĢlemleri, Üretim ĠĢlemleri, insan Kaynakları ve Maddi Duran Varlık ĠĢlemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemi içerisinde iģleyiģini ve bunun yanında bu iģleyiģin kayıtlara nasıl geçirileceği ve nasıl raporlama yapılacağı öğretilir. 15. Muhasebe Bilgi Sistemi içerisinde iģletme faaliyetlerinin yürütülmesi çalıģmalarında dijital uygulamalar olan e-iģletilme ve e-ticaret uygulamalarının öğretilir. 16. Muhasebe Bilgi Sisteminin geliģtirilmesi çalıģmaları ve bu çalıģmalarda uyulacak ilkelerin neler olduğu öğretilir. 17. Muhasebe Bilgi Sistemi güvenliğinin gerekliği ile yapılandırma çalıģmaları ve Etik konuları öğretilir.

36 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Öğrenci; 1. Bilgi Sistemleri ve bu çerçevede Yönetim Bilgi Sistemleri hakkında genel bilgileri açıklar. 2. Yönetim bilgi sistemi ve bu sistemin alt sistemleri ile Bilgi Sistem Düzeylerini açıklar. 3. Muhasebe Bilgi Sistemi içeriği ile muhasebe ve bilgi teknolojileri etkileģimini açıklar. 4. Muhasebe Bilgi Sisteminde veri ve bilgi akıģının oluģumu ile bu bilgiler ile verilerin iģlendiği veri tabanları ve bu veri tabanlarının yönetimi hakkında bilgileri açıklar. 5. Bilgisayar ve muhasebe arasındaki iliģkiyi bilir. 6. ĠĢletmenin belli temel faaliyetlerinden olan; Hasılat ĠĢlemleri, Harcama ĠĢlemleri, Üretim ĠĢlemleri, insan Kaynakları ve Maddi Duran Varlık ĠĢlemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemi içerisinde iģleyiģini ve bunun yanında bu iģleyiģin kayıtlara nasıl geçirileceği ve nasıl raporlama yapılacağı hakkında bilgi sahibi olur. 7. Muhasebe Bilgi Sistemi içerisinde iģletme faaliyetlerinin yürütülmesi çalıģmalarında dijital uygulamalar olan e-iģletilme ve e- ticaret uygulamalarını gerçekleģtirebilir. 8. Muhasebe Bilgi Sisteminin geliģtirilmesi çalıģmaları ve bu çalıģmalarda uyulacak ilkelerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olur. 9. Muhasebe Bilgi Sistemi güvenliğinin gerekliği ile yapılandırma çalıģmalarını kavrar ve muhasebe bilgi sisteminde etik konuları hakkında bilgi sahibi olur. Ders kitabı: 5. SÜRMELĠ, Fevzi ve Diğerleri (2008)), Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1736, 2. Baskı, EskiĢehir. Önerilen Kaynaklar: 1. SEVĠM, ġerafettin., Muhasebe Bilgi Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi Yayını. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Laboratuarda Grup ÇalıĢması, Soru ve Cevap, Ödev ÇalıĢması Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı x Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı

37 Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı x 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Sistem Olarak ĠĢletme ve Bilgi Sistemleri ile Temel Bilgi Sistemleri ve Düzeyleri 2 Muhasebe Bilgi Sistemi 3 Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi AkıĢı 4 Veri Tabanı ve Yönetimi 5 Bilgisayar ve Muhasebe 6 Hasılat ĠĢlemleri Alt sistemi 7 Ara Sınav 8 Ara Sınav. 9 Harcama ve Üretim ĠĢlemleri Alt Sistemi 10 Ġnsan Kaynakları ve Maddi Duran Varlık ĠĢlemleri Alt Sistemi 11 Kaydetme ve Raporlama ĠĢlemleri 12 Muhasebe Bilgi Sistemi ve Dijital Uygulamalar 13 Muhasebe Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi 14 Muhasebe Bilgi Sisteminde Güvenlik ve Etik Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr. Feyyaz YILDIZ Tarih:

38 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı Muhasebe Hukuk ĠliĢkileri Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme/Muhasebe ve Finansman Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Seçmeli Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Yrd.Doç.Dr. Feyyaz YILDIZ Mail Web : Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tek Grup Muhasebe ve Finansman alanında çalıģmalarını sürdüren öğrencilerin muhasebe meslek çalıģmaları sırasında adlarına çalıģmalarını yürüttükleri iģletmelerin faaliyetlerini gerçekleģtirdikleri zaman sürecinde karģılaģtıkları olumsuzlukların, ayrılıkların ve uyuģmazlıkların hukuki açıdan belirlenebilmesi ve çözümler üretilebilmesi yönünde bilgilendirilmesidir. Öğrencilere, 18. Hukukun Temel Ġlkeleri baģlığı altında; Hukuk Kavramı, Hak Kavramı ve Hakka ĠliĢkin Genel Esaslar ile Pozitif hukukun bölümleri ve Muhasebe Hukuk ĠliĢkileri Ġçindeki yeri öğretilir, 19. Muhasebe biliminin konusu ve amacı ile birlikte muhasebe teorileri ve borç-alacak kavramları öğretilir, 20. Muhasebe ve Hukuk iliģkisine yönelik düzenlemeler ile ilgili taraflar hakkında bilgiler verilir, 21. Ticari iģletmelerin kullanacakları defterler ve belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek cari hesap hakkında ayrıca bilgi verilir, 22. Türk yargı sistemi ve ticari iģlerde yargı süreci hakkında bilgilerin verilmesidir. 9. Hukuk kavramı, hak kavramı ve hakka iliģkin genel esaslar ile pozitif hukukun bölümleri ve muhasebe hukuk iliģkileri içindeki yerini açıklar. 10. Muhasebe biliminin konusu ve amacı ile birlikte muhasebe teorileri ve borç-alacak kavramlarını bilir. 11. Muhasebe ve Hukuk iliģkisine yönelik düzenlemeler ve ilgili taraflar hakkında gerekli bilgileri öğrenir. 12. Ticari iģletmelerin kullanacakları defterler ve belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler öğrenilir ve cari hesap hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunur. 13. Türk yargı sistemi ve ticari iģlerde yargı süreci hakkında gerekli bilgilerin öğrenilmesi.

39 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Ders kitabı: 6. ALTUĞ, Osman.(1999), Muhasebe ve Hukuk ĠliĢkileri, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, Ġstanbul. Önerilen Kaynaklar: Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Laboratuarda Grup ÇalıĢması, Soru ve Cevap Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı x Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı x 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2 GiriĢ: Temel Kavram ve Tanımlar. Konuları Hukukun Temel Ġlkeleri baģlığı altında; Hukuk Kavramı, Hak Kavramı ve Hakka ĠliĢkin Genel Esaslar. 3 Pozitif hukukun bölümleri ve Muhasebe Hukuk ĠliĢkileri Ġçindeki yeri. 4 Muhasebe biliminin konusu ve amacı. 5 Muhasebe teorileri ve borç-alacak kavramları. 6 Muhasebe ve Hukuk iliģkisine yönelik düzenlemeler ve ilgili taraflar. 7 Muhasebe ve Hukuk iliģkisine yönelik düzenlemeler ve ilgili taraflar. 8 Ara Sınav. 9 Ticari iģletmelerin kullanacakları defterler ve belgeler.

40 10 Türk yargı sistemi ve ticari iģlerde yargı süreci. 11 Türk yargı sistemi ve ticari iģlerde yargı süreci ÖDEV-1 : Son on yıla ait Muhasebe ve Hukuk ĠliĢkileri ile ilgili Türk ve yabancı literatürün taranması ve raporlanması. ÖDEV-2 : Türkiye de sektörlerin özellikleri ve rekabet Ģartları da dikkate alınarak Muhasebe ve Hukuk ĠliĢkilerinin değerlendirilmesi. ÖDEV-3 : Türkiye de Muhasebe ve Hukuk iliģkilerinin uygulanması üzerine bir araģtırma.

41 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Sermaye Piyasaları Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme / Muhasebe ve Finansman Yarıyıl GÜZ Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMĠR ĠĢletme Bölümü Yüksek Lisans Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir Mail : Web : Dersin amacı para ve sermaye piyasalarının (sermaye piyasası özellikleri, sermaye piyasası yapısı, sermaye piyasasının durumu vb.) temel ilkeleri, fonksiyonları, yapısı ve öneminin anlaģılması. Dersin hedefleri ulusal ve uluslar arası sermaye piyasaları hakkında geniģ bir bilgi birikiminin sağlanması. Aynı zamanda tahvil ve hisse senedi piyasası ile tahvil ve hisse senedi değerlemesi hakkında gerekli bilgi birikiminin sağlanması. 1. Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında bilgi elde edilmesi 2. Para ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarının anlaģılması 3. Hisse senedi ve tahvil piyasaları ile değerlemelerinin anlaģılması 4. Uluslar arası para ve sermaye piyasaları hakkında gerekli bilgilerin sağlanması - Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Web Sayfası (www.imkb.gov.tr) - Sermaye Piyasası Kurulu Web Sayfası (www.spk.gov.tr) - Ders Notları - Diğer ilgili kitaplar

42 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sınıf içi slayt yardımıyla konuların anlatılması. Sınıf içi tartıģma. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz 1. Ara Sınavı 40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Para piyasaları ve Sermaye piyasaları. Para piyasası araçları. Tahvil piyasaları ve tahvil değerleme. Hisse senedi piyasaları ve hisse senedi değerleme yöntemleri. Temel ve teknik analiz. ARA SINAV ARA SINAV Finansal türev piyasalar. Sermaye Piyasası Kurulu ve işleyişi. Menkul kıymet borsaları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Kollektif yatırım kurumları. Merkez bankaları, ticaret bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve bunların fonksiyonları. Uluslararası para ve sermaye piyasaları.

43 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Hazırlayan : Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR Tarih: Ağustos 2010

44 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER / ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Finansal Yönetim 1 Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme / Muhasebe ve Finansman Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Seçmeli Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yard.Doç.Dr. TUĞRUL KANDEMĠR YOK ĠĢletme Yüksek lisans Mail Web : Mail : Web : Öğrencilere Finansal Yönetimin temel kavramları ve finansal yönetim fonksiyonları ve finansal analiz teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektir. Dersin amacı doğrultusunda öğrencilere - Finans kavramı, - Finansal yönetim ve finansal yönetim fonksiyonları, - Finansal analiz ve analiz yöntemleri - ĠĢletme sahip oldukları varlıklar ve bu varlıkların yönetimi konularının anlatılmasıdır. Öğrenci, Finans finansal yönetim ve iģletme finansmanı konularında temel bilgilere sahip olacaktır. Bu sayede iģletmelerin çalıģma prensibini ve iģletme finansmanının önemini anlaması kolaylaģacaktır.

45 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Temel Kaynak: Aşıkoğlu,Rıza, Semih Büker ve Güven Sevil, Finansal Yönetim, Anadolu Üniv.Yayınları, Eskişehir,1997. Önerilen Kaynaklar: Kitabevi, Bursa, Ceylan, Ali, Ġşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin - Parasız,Ġlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi yayınları, Bursa,1997. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders slayt yardımıyla teorik anlatım ve örnekler üzerinden iģlenmektedir. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz 1. Ara Sınavı 40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel bilgilendirme Finansal yönetimin tanımı ve amaçları Finansal Yönetim Fonksiyonları ve Finans Bölümünün örgütlenmesi Faiz hesaplamaları ve Paranın zaman değeri Finansal Tablolar Finansal Analiz ve Analiz Yöntemleri Oran Analizi ve örnek uygulama VİZE SINAVLARI VİZE SINAVLARI

46 Finansal planlama ve Bütçeler Kar Planlaması ve kontrol Nakit ve Çalışma Sermayesi yönetimi Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Örnek Uygulama Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 Ġşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 Ġşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 Ġşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 Ġşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 Ġşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 Ġşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 Ġşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 Ġşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi

47 Ġşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi Ġş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama 14 Ġşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama 15 Ġşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi 16 Program Kazanımları Ġşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 Ġktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama

48 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yard.Doç.Dr. Tuğrul KANDEMİR

49 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: FĠNANSAL YÖNETĠM II Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠĢletme / Muhasebe ve Finansman Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yrd.Doç.Dr. Tuğrul KANDEMĠR ĠĢletme Bölümü Yüksek Lisans Mail : Web : Mail : Web : ĠĢletme fon kaynaklarını oluģturan unsurlar ve optimal sermaye yapısının oluģturulmasına yönelik teorik bilgi verilmesi. Statik ve dinamik yöntemler aracılığıyla yatırım projelerinin değerlendirilmesinde etkinliğin sağlanması. Para ve sermaye piyasası araçları ve iģleyiģi hakkında bilgi elde edilmesi. Öğrencilerin finansal açıdan yatırım proje tekliflerini değerlemelerinin sağlanması. ĠĢletme fon kaynaklarını oluģturan yabancı kaynak ve özkaynak bileģenlerini kavrayarak optimum sermaye yapısının oluģumunda iģletmeye yardımcı olmak. Tahvil ve hisse senedi değerlemelerinin yapılması. Para ve sermaye piyasası araçları hakkında genel bilgi elde edilmesi ve piyasaların iģleyiģlerinin kavranması. 1. Paranın zaman değerini dikkate alarak proje teklifleri arasında değerlemenin yapılması ve proje seçiminin sağlanması. 2. Fon kaynaklarının anlaģılması ve optimum sermaye yapısının oluģturulması. 3. Para ve sermaye piyasası araçlarının anlaģılması.

50 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Temel Kaynak: AĢıkoğlu,Rıza, Semih Büker ve Güven Sevil, Finansal Yönetim, Anadolu Üniv.Yayınları, EskiĢehir,1997. Önerilen Kaynaklar: Ceylan, Ali, ĠĢletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, Bursa, Parasız,Ġlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi yayınları, Bursa,1997. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik anlatım ve örnek olay çözümü. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarının verilmesi. Paranın zaman değerinin hesaplanması. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler. Kısa vadeli fon kaynakları ve bunların iģleyiģi Orta ve uzun vadeli fon kaynakları. Sermaye maliyeti, unsurları ve hesaplanması. Öz kaynak ve yabancı kaynak maliyetleri. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanması. Optimal sermaye yapısı ve optimal sermaye yapısı ile ilgili yaklaģımlar. Sermaye yapısını etkileyen faktörler. Hisse senedi değerleme. 7 ARA SINAV 8 ARA SINAV Tahvil değerleme. 9

51 Kar payı dağıtım politikası ve etkileyen etmenler. Risk sermayesi ve teknolojik yenilik. Para ve sermaye piyasası araçları. Türev piyasalar ve iģleyiģi. Genel tekrar. Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi 1 Program Kazanımları Ġşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 Ġşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 Ġşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 Ġşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 Ġşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 Ġşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 Ġşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 Ġşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi Ġşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları

Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Finansal Yönetim ISL504 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mali Analiz (FNCE508) Ders Detayları

Mali Analiz (FNCE508) Ders Detayları Mali Analiz (FNCE508) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mali Analiz FNCE508 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu MUH223 YABANCI DİL III Yarıyıl Kodu Adı T+U 3 MUH223 Kredi AKTS 3 3 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Yatırım ve Finansman BWL207 3 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili FİNANSAL PİYASALAR Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 0770 DANIŞMANLIK Bölüm / Anabilim Dalı : ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yatırım Projelerinin Analizi FNCE510 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları

Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Finansal Yönetim I MGMT 319T Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : 0350040004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yatırım (Seçmeli) (MGMT 622) Ders Detayları

Yatırım (Seçmeli) (MGMT 622) Ders Detayları Yatırım (Seçmeli) (MGMT 622) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yatırım (Seçmeli) MGMT 622 Her İkisi 3 0 0 3 10 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Sermaye Piyasası Hukuku (LAW 330) Ders Detayları

Sermaye Piyasası Hukuku (LAW 330) Ders Detayları Sermaye Piyasası Hukuku (LAW 330) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sermaye Piyasası Hukuku LAW 330 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Ders Adı Yönetim Muhasebesi Ders Kodu MGMT 401T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 27.1.2017 Diploma Program Adı : SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu LOJ229 YABANCI DİL III Yarıyıl Kodu Adı T+U 3 LOJ229 Kredi AKTS 3 3 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : 0050020024 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yatırım Projelerinin Analizi FNCE510 Her İkisi 3 1 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku KAM 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları

Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları Ders Adı Maliyet Muhasebesi Ders Kodu MGMT 305T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Konaklama Muhasebesi (TOUR 415) Ders Detayları

Konaklama Muhasebesi (TOUR 415) Ders Detayları Konaklama Muhasebesi (TOUR 415) Ders Detayları Ders Adı Konaklama Muhasebesi Ders Kodu TOUR 415 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili DIŞ TİCARET FİNANSMANI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Para Banka Ders No : 0690160064 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Muhasebe MGMT 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar TPB 219 3 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar TPB 219 3 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar TPB 219 3 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Mesleki Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi

Detaylı

İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları

İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdari Yargı KAM 423 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Uluslararası Finansman (Seçmeli) (MGMT 619) Ders Detayları

Uluslararası Finansman (Seçmeli) (MGMT 619) Ders Detayları Uluslararası Finansman (Seçmeli) (MGMT 619) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Finansman (Seçmeli) MGMT 619 Her İkisi 3 0 0 3 10

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları

Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları Ders Adı Muhasebe Teorileri (Seçmeli) Ders Kodu MGMT 603 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı