MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK. Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK. Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat bbolat@yildiz.edu.tr"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat

2

3 DERS KİTABI Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik, Zekai Şen, Su Vakfı, 2011 Bir Mühendisin Dünyası, James L. Adams, Tübitak Yay.(Çev.), Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik, J. G. Landels, Tübitak Yay

4 MÜHENDİSLİK NEDİR? Bilimsel ilkelerin, doğadaki kaynakların en verimli biçimde yapılara, makinelere, ürünlere, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesi amacıyla uygulamaya konmasına Mühendislik denir. (Britannica) Bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamalara geçiren sistematik çalışmalar bütününe Mühendislik denir. (Larousse)

5 MÜHENDİS Türk Dil Kurumuna göre mühendis,insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Bir mühendisin görevi, bilime ve teknolojiye dayalı çalışmaları insanoğlunun ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün bunları belli bir meslek etiği doğrultusunda uygulamaktır.

6 MÜHENDİS KİMDİR? Tr. Mühendis = (Ar.) Hendese-ci Geometrici Şekil Bilimci (tasarımcı) İng. Engineer = (Lat.) ingeniare / ingenium Yaratıcı / zeka sahibi

7 MÜHENDİS Belirli bir alanda uzmanlaşma Gözleme dayalı çıkarsama yapabilme Analitik çözüm geliştirebilme Gerektiğinde yeni bilgiye ulaşabilme Mevcut bilgiyi yeni problemlere uygulayabilme Bilgiyi aktarabilme Becerilerine sahip olmalıdır

8 TEMEL MÜHENDİSLİK ALANLARI Elektrik mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya mühendisliği Makine mühendisliği Harita mühendisliği Maden mühendisliği Biyomühendislik

9 ABET KRİTERLERİ i. Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği, ii. Deney yapma ve veri yorumlama yeteneği, iii. İstenen özelliklere sahip bir sistemi çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği, iv. Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği, v. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği, vi. Etik sorumlulukların farkında olma, vii. Verimli biçimde diyalog kurabilme yeteneği, viii. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme, ix. Gereksinimleri ve ihtiyaçlarını tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği, x. Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma, ve yapılan değişiklikleri takip etme xi. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojik mühendislik araçlarını ve tekniğini kullanma yeteneği

10 MÜHENDİSLİKTE TASARIM YÖNTEMİ 1) Problemin tanımlanması 2) Gerekli bilgilerin elde edilmesi 3) Yaratıcı çözümler için araştırma yapmak 4) İdeal çözüm için belli bir model oluşturma (analitik çözüm) 5) Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi 6) Rapor ve planların hazırlanması 7) Tasarımın hayata geçirilmesi

11 ANALİTİK ÇÖZÜM Gerçek dünyadan gelen problemleri matematiğe soyutlama Soyut dünyada çözdüğü problemi gerçek dünyada uygulama Çözümün geçerliliğini ispat edebilme

12 PROBLEM ÇÖZME

13

14 TASARIM Mevcut bir problemin çözümüne yönelik, pratik uygulamaya yönelik fikir/ler.

15

16 FELSEFE Varlığın ve bilginin bilimsel yöntemlerle araştırılması Belirli bir alandaki düşünce sistematiği bütünü Gr. Philosophos Philos (bilim) sophos sevdalısı

17 FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ADIMLARI Hayalcilik Tasarımcılık Üretkenlik

18 HAYALCİLİK Hayal etme, düşüncenin temel adımlarından biridir İnsan zihninde bir kavram, varlık ya da fikre ilişkin oluşan yansımalar Hayal edilen nesne/kavramların gerçek olması gerekli değildir, ancak mühendislik alanında değerli sayılabilecek hayallerin belirli bilimsellik ilkelerini taşıması zorunludur.

19 TASARIMCILIK Hayal edilen nesnelerin forma (geometriye) dökülmesi işlemi Hendese = geometri Yenilikçi Mevcut kısıtlarla uyumlu Güvenli

20 ÜRETKENLİK Yalnızca fiziksel nesneler anlamında değil, fikirsel anlamda da üretici olma durumu Fikirlerin paylaşımı, yayılımı, yorumlanması Basit, hızlı, ekonomik çözümler

21 DÜŞÜNCE MODELLERİ

22 SOYUTLAYARAK ÇÖZME

23 BİLGİ FELSEFESİ Bilgi konusunda şüphecilik Bilginin gerçekliği Var olup olmadığı Doğruluk derecesi Gibi kavramların eleştirel tartışması (epistemoloji)

24 MÜHENDİSLİK VE FELSEFE Mühendislik standart formüllerin uygulanması değildir. Her formül (yöntem) belirli bir mantık silsilesi izlemektedir. E= mc 2 Özgün makalede tarif edilen, L kadar enerji kaybeden bir cimin toplam kütlesi L/c 2 kadar eksilir

25 MODELLEME

26 DİYALEKTİK-SORGULAMA Gözlenen durumlar hakkında sebep-sonuç ilişkilerinin kurulabilmesi ve öne sürülen savların doğruluğunun gösterilebilmesi için gerekli olan sorgulama süreci Neden böyle oldu? Böyle olmaması için neler gerekli? Koşullar değiştiğinde ne olacak?

27 TEKNOLOJİNİN BAŞLANGICI İnsanın yaptığı ilk alet teknolojinin ve mühendisliğin başlangıç noktasıdır.

28 TAŞ DEVRİNDE TEKNOLOJİ İlk örnekler yaklaşık 2 milyon yıl önce Taş ve ağaç araçlar Gündelik eşyalar: süs eşyaları, kap-kacak, baltalar, iğneler, bıçaklar vs Silahlar: Ok başları, mızraklar ve mızrak uçları, fırlatıcılar,vs Tarım araçları Yerleşik tarım topluluklarının oluşması bir kırılma noktasıdır.

29 TARIM TOPLUMUNA GEÇİŞ Avcı-toplayıcı gruplar çiftçilere dönüştüğünde beslenme dışındaki faaliyetler için ayrılan zaman arttı. (~MÖ.10,000) Gıda maddelerinin korunması, saklanması, barınma vs gibi yeni sorunlarla karşılaşıldı. İnşaat, çömlekçilik, dokuma tezgahları, tarım aletlerinin üretimi vs gibi yeni iş alanları açıldı. Bu yeni alanlarla birlikte yeni uzmanlıklar gelişti.

30 YERLEŞİK HAYAT Tarım ve hayvancılıkla birlikte gelen üretim fazlası ticaret, para, yazı gibi kavramların gelişmesine önayak oldu. Yerleşik hayatla birlikte süren göçebe hayat tekerlek ve kayığın icadını sağladı. (~MÖ3000) Şehircilik çalışmaları (kanalizasyon ve su sistemleri) MÖ Girit

31 ANTİK YUNAN Thales Batı uygarlığının ilk matematikçisi Aristoteles Klasik felsefenin kurucusu Pytagoras - Geometri Euklides - Geometri Demokritos Maddenin temel yapısı Galenos Tıp Arkhimedes Mekanik İskenderiyeli Heron - Mekanik

32

33

34 ANTİK ROMA ~MÖ. 700 ler civarında Su sistemleri, kemerler, köprüler, yollar vs. Ağırlıklı olarak inşaat alanında, neredeyse tümüyle deneysel veriye dayalı Matematik ve kuramsal çalışmalar Yunanlı kölelere terk edilmiş durumda

35

36 KAYNAKLAR İnsan gücü, hayvan gücü, su gücü Rüzgar gücü yalnızca yelkenli teknelerde Buhar gücü, Heron un oyuncakları

37 GEMİ TEKNOLOJİSİ Yelken ve kürek donanımlı, taşımacılık ve savaş amaçlı Yavaş. İtme gücünü arttırmak için ek sıralar: trirem. Üst sıralardaki küreklere binen yük çok fazla

38 RÖNESANS Erken modern dönemde, ağırlıklı olarak Avrupa da doğup güçlenmiş bir kültürel hareket Bizans ın yıkılması ile birlikte batıya hareket eden Rumlar yanlarında klasik döneme ait pek çok kaynak götürmüştür. Bu durum gerek bilim, gerekse sanat alanında önemli atılımlara yol açmıştır.

39 RÖNESANS Rönesansın fikirsel kaynakları her ne kadar batıya aktarılan çok tanrılı Grek literatürü olsa da, bu hareketin en büyük destekçisi kilise olmuştur.

40 DÜNYANIN KEŞFİ Gerek İstanbul un kaybedilmesi, gerekse Akdeniz havzasındaki gelirin azalması nedeniyle Portekizli Henry tarafından başlatılan yeni dünyaların keşfi hareketi özellikle Amerika kıtasının keşfi ve yağmalanmasıyla birlikte Avrupa da refah seviyesini yükseltti.

41 ANA ETKENLER Pusula Okyanusları aşacak dayanıklılıkta gemilerin inşa edilebilmesi Haritacılıktaki gelişmeler (ör. Merkator haritaları) Matbaanın icadı ile birlikte bilginin hızlı yayılımı.

42 RÖNESANSIN SONUÇLARI Sanat ve bilim alanlarında yeni akımlar oluştu Skolastik düşünce sistemi yıkıldı Pozitif bilimlerde deney ve gözleme dayalı anlayış yerleşti Bilim ve sanat alanındaki başatlık Müslüman ülkelerden Avrupa ülkelerine geçti İnsan hakları fikri ortaya atıldı

43 BİLİMDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Giordino Bruno, Tycho Brahe, Kopernik, Kepler- Astronomi Galileo- Fizik, astronomi, optik Leonardo Da Vinci- Mekanik, tıp Francis Bacon- Bilimsel metodoloji Descartes- Matematik

44 GALİLEO İlk pratik teleskop Teleskop yardımı ile yapılan gözlemin teori ile uyumsuz oluşunun ispatı «Teori fazla karmaşık olduğuna göre doğru olan gözlemdir» Gözleme dayalı (doğrulanabilir) yeni bir teori

45 GALİLEO Hareket fiziği Balistik eğri denklemi Askeri kompas Termometre Aynalı teleskop

46 LEONARDO Ressam, heykeltraş, mimar, bilgin, mühendis, filozof, anatomist, botanist, kartograf vs.

47 LEONARDO Kariyerine Verrocchio nun atölyesinde çırak olarak başladı. 20 yaşında kendi atölyesinin başına geçti. Ressam olarak ün yapmasına rağmen pek çok farklı disiplinde gözleme ve deneye dayalı çalışmalar gerçekleştirdi. Sistematik gözlem ve deney rönesansın mühendislik ve bilim alanındaki en önemli kazanımlarından biridir.

48 MEKANİK TASARIMLARI Leonardo uzun yıllar boyunca kuşların hareketlerini ve anatomilerini incelemiş, buradan yararlanarak uçan makineler tasarlamıştır.

49

50 YAYLI OTOMOBİL

51 SAVAŞ ARAÇLARI

52 MİMARİ

53 KİMYA Rönesans döneminde resmin hızlı yükselişi, temel kimya süreçlerinin tanımlanmasına da yardımcı olmuştur. Pigmentlerin elde edilmesi, renklerin elde edilmesi için uygun şekilde işlenmesi ve karıştırılması, zemin uygulanabilmesi için taşıyıcı malzemelerin ve incelticilerin geliştirilmesi vs.

54 GÜÇ KAYNAKLARI İnsan gücü Hayvan gücü Su gücü Rüzgar gücü yelkenli tekneler ve yel değirmenleri Barut Yay

55 BİLİM ve TEKNOLOJİ Özellikle coğrafya, astronomi, kimya, matematik, fizik, üretim teknolojileri ve mühendislik alanlarında büyük gelişmeler yaşandı. Madencilik ve metalurji alanlarında önemli gelişmeler yaşandı pik demir, külçe demir ve çivi üretimi Krank mili ile dairesel hareket düz harekete çevrildi.

56 Matbaanın icadı - bilgiye erişim son derece ucuzladı Gemicilik pusula, usturlap, kuru dok, yüzer dok Kaldırma kulesi Teknik çizim

57 SANAYİ DEVRİMİ 16. yydan itibaren nüfus artışı hızlandı Tarımdaki gelişmeler geniş kitlelerin işsiz kalarak şehirlere göçünü hızlandırdı Yaşam kalitesi yükseldi tüketimde artış Amerikan altını, Babür altınları Sömürgecilik hareketi Orta sınıfın zenginleşmesi Taşıma ve teknolojideki gelişmeler

58 SANAYİ DEVRİMİ Protestanlığın yayılması Kapitalizmin icadı Rönesansta edinilen bilimsel yöntemler Fransız Devrimi

59 Nüfus artışı, kentlere doğru hızlı ve yoğun nüfus hareketleri, tüketimin artışı gibi gelişmeler üretim teknolojilerinde yeni arayışlara yol açtı. Özellikle İngiltere kömür madenleri artan talebi insan gücü ile karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bu durum, yeni enerji kaynaklarının araştırılmasına neden oldu.

60 İngiltere gerek Güney Amerika dan gelen, gerek Plessey Savaşı nda Fransa dan ele geçirilen altınlar, gerekse sömürgelerinden gelen zenginlikler nedeniyle büyük çaplı yatırımlara girişecek sermaye birikimini elde etmiştir. Kapitalist yasalar, bireylerin yatırım yapmalarını ve rekabetçi piyasa şartlarını sağlamaktaydı.

61 Üretim için gerekli olan temel hammaddeler ve mamüllerin uzak mesafeler boyunca taşınması kolay ve ucuz hale gelmişti.

62 BUHAR MAKİNESİ İlk buhar makinesi İskenderiyeli Heron İlk patent 1606, Jerónimo de Ayanz y Beaumont İşe yarar ilk uygulama 1679 Thomas Avery, madenlerden su tahliyesi için pompa İlk ticari uygulama 1712 thomas Newcomen 1781, James Watt dönel hareketli motor, 10 hp

63 18. yyda en önemli üretim kalemlerinden biri olan kömür, madenlerden kas gücüyle çıkarılmaktaydı. Madenlerdeki en önemli sorun tünellerde biriken suyun tahliyesiydi. Bu suyun insan ya da hayvan gücüyle tahliyesi pahalı ve tehlikeli bir işti.

64 Buharlı pompanın icadı ile birlikte bu sorun önemli ölçüde ortadan kaldırılmış oldu.

65 Watt ın dönel hareket üreten motoru geliştirmesiyle birlikte buhar makineleri artık fabrikalarda da kullanılmaya başlandı.

66 BUHARLI ARAÇLAR İlk buharlı otomobil denemeleri 17. yyda başlamış, ancak işe yarar modeller ancak 19.yy ın son yarısında ortaya çıkmıştır. Buna karşılık buharlı trenler çok daha başarılı olmuştur.

67 BUHARLI ARAÇLAR 19. yy sonlarına doğru buhar makineleri gemileri hareket ettirecek kadar güçlenmiştir.

68 MAKİNELEŞME Sanayi devrimine kadar üretim emekyoğun bir işti Belirli alanlarda uzmanlaşmış ustalar katı kurallarla yönetilen loncalara bağlıydı Üretilen mal ve çeşitlilik az, fiyat yüksekti Toplum tarım toplumu idi Çocuk işçiler, düşük maaşlar, çalışma koşullarının aşırı kötü oluşu gibi sorunlar mevcuttu

69 TOPLUMSAL ETKİLER Nüfusun büyük kısmı kentlerde Kentler fabrikaların ve limanların etrafında Hava kirliliği, su kirliliği gibi sorunlar Demiryolu ağı yaygınlaşıyor Üretimde otomasyon Yaygın ulaşım ağları Kentlerin araçlara teslim oluşu Gettolar Sosyalizm

70 GÜÇ KAYNAKLARI İnsan gücü Hayvan gücü Su gücü Rüzgar gücü yelkenli tekneler ve yel değirmenleri Kömür ve buhar gücü 19. yy sonlarına doğru petrol Elektrik

71 SANAYİ DEVRİMİNDE MÜHENDİSLİK Buhar gücünün ve petrolün icadı makine mühendisliği alanında büyük gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Wright Kardeşler in uçan makinesi - aviyonik Elektrik mühendisliği Modern kimyanın gelişimine paralel olarak malzeme mühendisliği

72 ISAMBARD KINGDOM BRUNEL İlk metal gemi Great Britain Büyük Batı Demiryolu bağlantı noktalarındaki sarsıntıyı engellemek için genişletilmiş ray aralığı Çeşitli köprüler çoğu halen hizmette Genellikle yüksek maliyet nedeniyle batan projeler

73 HENRY FORD "I will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for. It will be constructed of the best materials, by the best men to be hired, after the simplest designs that modern engineering can devise. But it will be so low in price that no man making a good salary will be unable to own one and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God's great open spaces."

74 FORD MODEL T Üretim bandı Kitlesel üretim 20 hp 2.9 l motor Açılır tavan Bujili ateşleme Herhangi bir sıvı yakıtla çalışabilir 1918 de ABD de trafikteki araçların yarısı Model T ( adet satış)

75 EDISON Menlo Park ilk endüstriyel araştırma laboratuarı 1000 e yakın patent, ancak bunların büyük bölümü çalışanlara ait fikirler

76 TESLA Floresan lamba, neon ışıkları, hız-ölçer, otomobillerdeki ateşleme sistemi, radarın temelleri, elektron mikroskobu, mikrodalga fırın, AC şebeke, hidroelektrik santral, AC motor, radyo kontrol, kablosuz enerji iletimi, yüksek frekans üreteçler, iyonosfer yansıtmalı radyo vsvs. Toplamda 700 den fazla bireysel patent

77 1. DÜNYA SAVAŞI

78 28 Temmuz Kasım 1918 arasında devam eden Avrupa merkezli küresel savaş. İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) İttifak devletleri (Almanya, Avusturya- Macaristan, İtalya) İtalya bir süre sonra taraf değiştirmiştir. 70 milyon askeri personel, 9 milyon kayıp

79 SEBEPLER Fransa ve İngiltere nin sömürgecilikte Almanya ya göre daha ileri gitmesi Ruslar ı zayıflatmak amacıyla yapılan Kırım Savaşı nda güçlenen Alman ve İtalyan ordularının varlığı Petrol yataklarının mülkiyeti Rusya İmparatorluğu nun ekonomik darboğazda oluşu Sanayi Devrimi

80 SİLAH ENDÜSTRİSİ Piyade silahları (seri atışlı tüfekler, makineli tüfekler vs) Tank Uçak Denizaltı Kimyasallar

81

82 GENEL KARAKTERİSTİKLER Topyekün savaş İlk kez cephe gerisi de ateş altında. Sosyal hayat çökmüştür Siper savaşı Mitralyöz, yarı otomatik tüfekler, uzun menzilli tüfekler Klor gazı 15 km. menzilli toplar

83 HAVA SAVAŞLARI Başlangıçta zeplin ve uçaklar gözlem araçları olarak kullanılmıştır Almanya zeplinleri bombardıman amaçlı kullanmıştır İlk hava savaşı Uçakların silahlanmasıyla birlikte daha hızlı, manevra kabiliyeti arttırılmış, daha dayanıklı uçaklar Pilotlar uçağı erken terk etmesin diye paraşüt kullanımı yasaklanmıştır

84 HAVA TEKNOLOJİSİ Topçu desteği için gözlem balonları Alman zeplinleri bombardıman platformu Ağustos 1914 tarihinde Alman hava kuvvetlerinde 230 uçak mevcut. Bunların 130 adedi servise girdi İngiliz hava kuvvetlerinde ise 184 uçağın 30 adedi askeri görevlere uygun 1915 te cam yüzeylere çekilen fotoğraflarla keşif görevleri Selüloz film Kodak tarafından keşfedildi, ancak çözünürlük düşük

85 Telsiz Morse vericisi, alıcı yok Keşif uçağı koordinatları topçu bataryasına görsel olarak veriyor 1914 te uçaktan atılan el bombaları bombardıman uçaklarının atası sayılabilir 8 Eylül 1914: İlk hava savaşı. Rakibine çarparak düşüren Pyotr Nesterov ilk hava galibiyetini kazandı

86 SENKRONİZASYON İleri doğru ateş eden tüfek pervaneyi vurabilir. Çözümler: Pervaneyi geriye almak Tüfeği pervaneden daha yukarıya almak Senkron tüfek

87

88

89

90

91 TANK İlk tank tasarımı Leonardo İlk askeri uygulama 1917 yılında Palet zamanlı içten yanmalı motor 1890 Zırhlı ve ağır silahlı bir aracı hareket ettirmek için bu iki keşfin yapılması zorunlu 534 İngiliz tankının çoğu savaşta iş göremez hale geldi. Bakım onarımları çok zor, çok kırılgan

92

93 DENİZALTILAR Alman U-botları İngiliz deniz kuvvetleri ve ikmal hatları için ciddi tehlike oluşturmuştur. İlk denizaltılar su altında fazla zaman geçiremiyor, ancak gerektiğinde suya dalabilen su üstü gemileri gibi çalışıyordu. U-botların göreceli başarısı su altında daha uzun zaman geçiren denizaltıların üretilmesinin önünü açtı

94 SONUÇLAR İmparatorluklar devri kapandı Krallıkla yönetilen ülkelerin çoğu parlamenter düzene geçti Büyük devletler parçalanarak yeni devletler ortaya çıktı Rusya Kızıl Ekim Devrimi sonrasında sosyalist rejime geçti Orta doğu ve Arap ülkeleri sömürgeleştirildi

95 Ancak, savaşın sonucunda sömürgelerin paylaşımı kesin bir çözüme ulaştırılmadığı gibi yeni oluşan devletlerin vesayeti üzerinde de kesin bir anlaşmaya varılamadı. Bu sebepler, 2. Dünya savaşını hazırlayan sebepler arasında değerlendirilmelidir.

96 2. DÜNYA SAVAŞI arasında küresel boyutlardaki 2. savaş. Müttefikler: SSCB, ABD, İngiltere, Fransa Mihver: Almanya, İtalya, Japonya. Can kaybı 40 ila 50 milyon arasında. Yahudi soykırımı

97 SEBEPLER 1929 Dünya ekonomik buhranı İspanyol iç savaşı Çin-Japon savaşı SSCB-Japonya arasındaki sınır çekişmesi Hitler in Avusturya yı plebisit oyunuyla ilhak etmesi (sonuç %99dan fazla ilhakın kabulü) Almanların Prusya ile bağlantısını sağlayabilmek için Danzig i istemesi

98 1. Dünya savaşı sonrasında silahlanması engellenen Almanya, müttefikleri SSCB, İspanya ve İtalya yı, ayrıca Hollanda nın bazı imkanlarını kullanarak gizlice silah üretimine başlamıştır. Alman Ju 52, He111 ve Do 17 lerine eşlik eden İtalyan SM79 uçaklarının yetkinliklerinin test edilmesi için Bask ların elindeki stratejik bölgelerden biri olan Guernica kasabası pazarın kurulduğu gün bombalandı.

99 Yangın bombalarının da kullanılması sonucunda kasaba 3 gün boyunca yanarak tahrip oldu. Saldırıya akşam saatlerinde katılan BF109B lerin çıkış yollarını bombalaması sonucunda sivil kayıplar katlanarak arttı. Franco Cuntasına bağlı gazeteler sivil can kaybını 12 olarak duyurdu.

100

101 UÇAK TEKNOLOJİSİ Çok kanatlı tasarım terk edilmiş, tek kanatlı tasarım kalıcı hale gelmiştir (rüzgar tüneli) Radyal motorların yanı sıra V motorlar da kullanılmaya başlanmıştır Jet motor Telsiz Radar

102

103

104 ROKET MOTORU

105 DENİZ SAVAŞLARI Alman U-botları deniz savaşlarının kesin galibi. Ancak özellikle uçak saldırılarına karşı korumasızlar. Havadan tespit edilmeleri kolay. Deniz devriye uçakları. Hava desteğinin genel önemi nedeniyle uçak gemileri

106 TANKLAR Büyük motorların yapılması yüksek kalibreli toplar ve daha kalın zırhların geliştirilmesine önayak oldu Alman King Tiger tankları neredeyse delinmeyecek zırha ve çok uzun menzilli silahlara sahip Ancak yeterli işleme emniyetine sahip değil. Aşırı karmaşık teknoloji yüzünden üretim yavaş ve bozulma olasılığı yüksek

107 KRİPTO U-Botların başarısının sırrı su altında tespit edilmelerinin zorluğu idi. Alman Genel Kurmayı U-Botlarla haberleşmeyi şifreli telsiz ile gerçekleştirmekteydi. ENIGMA makinesi ilk elektromekanik kripto cihazıdır. ABD ENIGMA şifresini kırmayı başardığında U-Botların devri kapanmıştır.

108

109 RADAR Radar ilkeleri savaştan önce bilinmekteydi ancak savaşın son aşamalarına kadar askeri değeri anlaşılamamıştır. Pearl Harbor

110 ATOM BOMBASI

111

112

113

114 ENDÜSTRİYEL BULUŞLAR Yakıt sıkıntısı ABD: kurşunlu benzin Almanya: sentetik benzin, kömür tozu, roket yakıtı Kauçuk kaynaklarının Mihver devletlerinin elinde olması nedeniyle Yapay Kauçuk Jet motoru

115 TEKNOLOJİ Grekçe Tekhne ve logia sözcüklerinin bileşimi. Tekhne: sanat, beceri, hüner Logia: bilim Teknoloji, bir sorunu çözmek, bir çözümü iyileştirmek, bir hedefe ulaşmak veya belirli bir işlevi gerçekleştirmek amacıyla makinalarını, teknikleri, el sanatlarını, sistemleri, organizasyon yöntemlerini ve aletleri yapma, değiştirme ve kullanım bilgisidir.

116 Teknoloji bir kültürün, bir düşüncenin, bilgi birikiminin ürüne yansıması yani belirli amaçlara ulaşmak için çeşitli aşamalarda geliştirilen bilgi birikim inin üretim sürecine uygulanmasıdır Teknoloji, belirli bir amaca yöneltilmiş bir dizi tekniğin, işin amaçlarına göre sıralanması ve kullanılması yollarının bilimsel kurallara uygun olarak sistematize edilmesidir Teknoloji, bir yandan sanayinin çeşitli dallarında kullanılan üretim, donanım ve yöntemleri, diğer yandan belli bir teknik alanda, bilimsel ilkelere dayanan tutarlı bilgi ve uygulamaların tümünü anlatmaktadır

117 TEKNOLOJİ Teknolojinin gelişme yönünü belirleyen etmenler nelerdir? Küçük bir Ar-Ge işletmesinin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Sermaye, teknolojinin pazara yanıt vermesini (talepleri karşılamasını) ister

118 Teknolojik bir buluşun başarılı olabilmesi için, Belirli bir ihtiyacı karşılaması, Fiyatının (bedelinin) karşılanabilir olması, İyi pazarlanması Gerekir. Pazar teknolojiyi yaratırken teknoloji de pazara yön vermektedir.

119 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİ Ürün ve hizmetler sunar Yüksek rekabet vardır Değişiklik hızı yüksektir Toplum için vazgeçilmez bir endüstridir Teknolojik hizmetlerin ve cihazların devamı için gerekli olan tamir, servis, garanti gibi hizmetleri sunar Ar-Ge bu endüstride çok önemlidir

120 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİNİN GELİŞME NEDENLERİ Teknolojik hizmetlerin gelişmesi, iyileşmesi, yeni hizmetlerin bulunması Teknolojik cihazların iyileşmesi, yeni cihazların ortaya çıkması Teknolojinin küresel bir pazar haline gelmesi Teknolojik hizmet ve cihazların fiyatlarının daha uygun seviyelere gelmesi

121 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİNİN GELİŞME NEDENLERİ Teknolojiye erişim imkânlarının artması Teknoloji konusunda eğitimin artması Teknoloji alanında mesleki eğitimin artması ve gelişmesi Teknolojik organizasyonların, fuarların gelişmesi, çoğalması Teknoloji endüstrisindeki gelir artışı Teknoloji hizmeti/cihazı sunan firmalar arasındaki rekabet

122 YENİ EKONOMİ özellikle ABD de 1990 lıyıllarda ortaya çıkan normalin üzerindeki iyi performans Özellikle yılları arasında, düşük enflasyon ve tahminlerin üzerinde yakalanan büyüme oranları, bu gelişmede ABD nin enformasyon ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımların etkisi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir

123 Batı dünyasında 1970 lerde yaşanan ekonomik kriz, 1980 lerin başında neo-liberal iktisat politikalarının devreye girmesine neden olmuştur. Bu dönemde oluşan stagflasyon olgusuna çözüm arayışları içinde, yeni bir yatırım alanı olarak enformasyon teknolojisine dayalı sanayileşme politikaları üzerinde durulmuştur. Enformasyon yatırımlarının çoğaltan etkisinin istihdam ve büyüme üzerindeki etkilerinin olumlu olacağı beklentisi, birçok ülkede giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

124 Toplumsal Değişim : Bilgi toplumu Küreselleşme Enformasyon ve İletişim teknolojileri : İnternet

125 MÜHENDİSLİKTE TASARIM YÖNTEMİ 1) Problemin tanımlanması 2) Gerekli bilgilerin elde edilmesi 3) Yaratıcı çözümler için araştırma yapmak 4) İdeal çözüm için belli bir model oluşturma (analitik çözüm) 5) Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi 6) Rapor ve planların hazırlanması 7) Tasarımın hayata geçirilmesi

126 TASARIM It is a decision making process (often iterative) in which the basic sciences, mathematics, and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation ABET

127 TASARIM Tasarım, bir nesne ya da sistemin inşası için gereken çizim, süreç, şema vs. planların oluşturulması işlemidir. Rasyonel model ve hareket merkezli model

128 RASYONEL MODEL Tasarımcı bir aday tasarımı verilen kısıt ve hedeflere göre optimize eder. Tasarım süreci bir plan çerçevesinde ilerler. Tasarım süreci ayrık ve ardışık aşamalar şeklinde ilerler.

129 1.ÜRETİM ÖNCESİ TASARIM Tasarım toplantısı ilk toplantı, hedefler belirlenir Analiz - belirlenen hedefler analiz edilir Araştırma benzer çözümlerin araştırılması Belirleme gereksinimlerin belirlenmesi Problem çözümü önerilen çözümlerin belgelendirilmesi

130 2.ÜRETİM SIRASINDA TASARIM Geliştirme tasarlanan çözümün üzerinde yapılan ek iyileştirmeler Test tasarım sonucunda elde edilen ürünün firma içinde test edilerek olası sorunların tespit edilmesi

131 3.ÜRETİM SONRASI GERİBESLEME Uygulama tasarımın sahaya indirilerek uygulanması Değerlendirme ve yorumlama sürecin toparlanarak özetlenmesi, değerlendirilmesi ve gelecekteki iyileştirmeler için çalışmaların yapılması

132 4.YENİDEN TASARIM Yeniden tasarım Mevcut tasarımın üstünde yapılacak değişikliklerle daha başarılı bir tasarım elde etme süreci

133 ZAYIFLIKLARI Tasarımcılar bu model ile çalışmayı istemezler Tasarımın başlangıcında hedefler çok net olmadığı için gereksinim ve kısıtlar sıklıkla değişir

134 HAREKET MERKEZLİ MODEL Tasarımcılar yaratıcılıklarını kullanırlar Tasarım süreci kurallı değil, doğaçlamadır Tasarım sürecinin formal bir yapısının olmaması nedeniyle sürecin denetlenmesi çok zor

135 YAKLAŞIMLAR En basit çözümü seç Her şeyin birden fazla yolu vardır Kullanım eksenli tasarım kullanıcı ürüne uyar Kullanıcı eksenli ürün kullanıcıya özel Kritik tasarım ürün tüketici kültürünün bir eleştirisi ya da yorumu olarka ortaya çıkar

136 Hizmete dayalı tasarım ürünün kullanımıyla oluşan bilgi birikimini kullanarak tasarım Spekülatif tasarım bir ürüne yönelik olmamakla birlikte gelişmekte olan ya da yeni bir alanda yapılan ve sonraki çalışmalara yön verebilecek tasarımlar

137

138 TASARIMDAN ÜRETİME Prototip Ölçekli model Simülasyon Yıkıcı testler Yıkıcı olmayan testler Gerilim testleri

139

140 PROTOTİP Problemin çözümünü ne ölçüde sağladı? Test sonuçları tasarımın güvenilir olduğunu gösteriyor mu? Benzer çözümlere göre rekabet edecek düzeyde mi? Üretim maliyetleri yeterince düşük mü? Seri üretime geçtiğinde satışı veya kullanımı kar getirebilir mi? Kullanıcı geri beslemesi ile farkedilebilecek arızalar geri çağırmalara neden olur mu?

141 İCAT Daha önce var olmayan ve eşsiz bir cihaz veya yöntemin geliştirilmesi sürecidir İcat, var olan bir ürün veya yöntemin daha derin hale getirilmesi işlemini de kapsar Bir icat, yeni ve özgün ise bu durum belgelendirilebilir

142 İCAT SÜRECİ Oyun Hayal kurma/gözünde canlandırma Sezgi Keşif Geliştirme/iyileştirme Geliştirilenin uygulanması

143 PATENT Patent, bir ürün, yöntem ya da modelin özgünlüğünü garanti altına alan bir belgelendirme sistemidir. Patent, icadı yasal koruma altına alır. Patent yasaları yerel uygulamalardır. Her resmi otorite (devlet) kendi patent yasalarını uygular. Uluslar arası patent anlaşmaları mevcuttur, ancak küresel bir organizasyon yoktur.

144 ABD de toplam patentlerin %17 si kişilere, %1 i hükümete, kalan %82 si ise kuruluşlara aittir. Tarihte geriye doğru gidildikçe kişisel patentlerin oranı yükselmektedir.

145 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak, Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak, Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek, Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak, Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

146 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Türkiye'yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunmak ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlamak, Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, dokümantasyon merkezleri kurmak, bu bilgileri kamunun istifadesine sunmak, Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak, Sınai Mülkiyet Hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

147 Madde 5 - Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. Madde 7 - Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.

148 Madde 9- Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçeklemiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir. Madde 10- Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

149 Madde 96 - Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanmanın değerlendirilmesinde Pazar şartları göz ünde tutulur.

150 Madde 99 - Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde erilebilir: a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması c - 103üncü maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması,

151 Madde Patent hakkı; a - Koruma süresinin dolması; b - Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır.

152 KORUMA SÜRESİ İncelemeli patentlerde 20 yıl İncelemesiz patentlerde 7 yıldır

153 YENİLİKÇİLİK Piyasanın yeni tanımlanan ya da mevcut sorunlarına daha iyi çözümler getirme süreci "An innovation is something original, new, and important in whatever field that breaks in to a market or society«yenilikçilik «daha iyi» kavramı üzerinden tarif edilirken icatçılıkta böyle bir kavram yoktur.

154 DOĞRUSAL MODEL İcat Yenilikçilik Yayılım

155 ENGELBERGER MODELİ Tanımlı bir ihtiyaç İlgili teknoloji alanında rekabetçi kişiler Finans

156 KLINE MODELİ Pazardaki bir boşluğun tanımlanması Araştırma ve tasarım Yeniden tasarım ve üretim Pazarlama Geribesleme

157 MATEMATİK Mühendislik süreçlerinden biri olan analitik çözüm, somut bir problemin soyut düzlemde çözülmesine dayalıdır. Matematik, soyut kavramların kurallı bir şekilde dile getirilmesi için kullanılan yapay bir dildir.

158 GEOMETRİ Herodot tarafından Eski Mısır da geliştirildiği rivayet edilmiştir. Grekçe Geos- Yeryüzü Metro- Ölçüm sözcüklerinden oluşur. Ar. Hendese Başlangıçta geometrinin amacı yer şekillerinin ölçülmesi miras problemi

159 M.Ö.1580 lerde Mısırlılar üçgenin ve dairenin alanı için formüller geliştirmiştir. Pi yaklaşık olarak hesaplanmıştır. M.Ö.100 ler civarında Çinliler Pisagor teoreminin ortaya atmış, daha sonraki tarihlerde ise geometrik ispatını yapmışlardır.

160 Geometrinin ispata dayalı kullanımı Thales M.Ö.600 Thales ile birlikte uzaktaki cisimlerin büyüklükleri benzerlikler kullanılarak hesaplanabilmiştir. Alan, çevre ve hacim ölçümü

161 Aksiyomatik Geometri Öklid geometrisi Bir noktadan bir noktaya tek bir doğru çizilebilir Sonlu bir doğru yine bir doğru olarak uzatılabilir Bir merkez ve bir mesafe çemberi tanımlar Bütün dik açılar birbirlerine eşittir Eğer bir doğru iki doğruyu kesiyorsa ve iç açıların toplamı iki dik açıdan küçük olan tarafından sonsuza devam edildiğinde, iki doğru mutlaka kesişirler

162 ANALİTİK GEOMETRİ Kartezyen geometri 2/3 boyutta eğri denklemlerinin çözümü

163 a) y = f(x) = x b) y = f(x+3) c) y = f(x)-3 d) y = 1/2 f(x)

164 TRİGONOMETRİ Astronomik gözlemlerden türemiştir Üçgenler ve açılar ile ilgilenir Alan hesabı, açı hesabı, Fourier analizi, Elektromagnetik dalga teorisi vs

165 TOPOLOJİ Uzayın deformasyon altındaki özellikleri ile ilgilenen matematik Geometri ile küme teorisinin bileşimi

166

167 CEBİR Denklemlerin analitik çözümü Ar. Al-jebr : kırık parçaların yeniden birleştirilmesi Harezmi nin El-kitab-ül Muhtasar fi Hisab el-cebr ve l Mubalaga kitabı başlangıç olarak kabul edilir.

168 KALKÜLÜS Sonsuz küçüklerin matematiği Türev, integral İntegral kalkülüsün temelleri Antik Mısır a kadar gider. Ancak formüle edilişi Newton ve Leibniz tarafından bağımsız olarak aynı tarihlerde gerçekleşmiştir.

169 DENEYSEL ÇALIŞMA Sebep-sonuç ilişkilerinin gözlenmesi Kuramsal çözümün gerçek dünyada denenmesi Çevre şartlarının mevcut çözüme etkisi Vs.

170 DENEY Tekrarlanabilir olmalı Deney sonunda elde edilen veriler tarafsız olmalı Ölçme hataları en aza indirgenmeli Uygun ölçüm araçları kullanılmalı

Etkin Uygulama Yönetimi Araçları Olarak İşletmelerde Ar-Ge Ve Kaizen Örnekleri Selim ÖZDEMİR Özet Küreselleşme sürecinde ve bilgi toplumunda rekabet ortamında etkili bir işletmecilik yapabilme, sadece

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

İMALAT SANAYİ ENVANTERİ

İMALAT SANAYİ ENVANTERİ TRC Mardin Siirt Şırnak İMALAT SANAYİ ENVANTERİ RAPORU Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Mobilya imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Gıda ürünlerinin imalatı

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ VE VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY. KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

GİRİŞİMCİLİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY. KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY Ocak 2014, Kilis KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi BİLİM * Bilim: Evrenin veya olayların bir

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ UZMANLIK TEZİ Aylin Sinem EROL HAZİRAN-2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

SANAYİNİN AKICI GÜCÜ: HİDROLİK ve PNÖMATİK

SANAYİNİN AKICI GÜCÜ: HİDROLİK ve PNÖMATİK SANAYİNİN AKICI GÜCÜ: HİDROLİK ve PNÖMATİK Konuya en baştan başlamakta yarar var: Bu nedenle önce, İstanbul Ticaret Odası nın Hidrolik ve Pnömatik Ekipman Sektör Raporu na baktık. Rapora göre; Günümüzde

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE DERS NOTLARI HAZIRLAYAN Öğr.Gör. Mehmet KARAHAN Malatya, 2001 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: Teknoloji Tarihi Teknolojinin Tanımı, Kapsamı,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Dr. A. Yılmaz ATA Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Böl. atayil@cu.edu.tr ÖZET

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

Bilinç Tarihi Dr. Cahit Karakuş

Bilinç Tarihi Dr. Cahit Karakuş Bilinç Tarihi Dr. Cahit Karakuş 2012 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 3 1. Göçler ve Keşifler... 6 1.1. Tekerlek... 10 1.2. Suyun gücü... 12 1.3. Birbirini tetikleyen buluşlar... 14 1.4. İpek yollarında inzivaya

Detaylı

ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı. Danışman Nural KARACA Daire Başkanı

ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı. Danışman Nural KARACA Daire Başkanı ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı ANKARA 2009 ÖNSÖZ İnovasyonun (yeniliklerin) şirketlerin

Detaylı

Ağır Tonaj. Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı. Ermaksan da İSG kültürü. Yeni nesil ErCut Kontrolör. Kapak Konusu

Ağır Tonaj. Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı. Ermaksan da İSG kültürü. Yeni nesil ErCut Kontrolör. Kapak Konusu ERMAKSAN A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. KASIM 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Kapak Konusu Ağır Tonaj Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı Ermaksan da İSG kültürü Yeni nesil ErCut Kontrolör ERMAKSAN A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır.

Detaylı

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ Hazırlayan: Salih ODA Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim dalı için öngördüğü

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKILLI BİNA KONTROL SİSTEMLERİNİN İÇ MEKANA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEYİT AHMET ÇAĞLAYAN

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKILLI BİNA KONTROL SİSTEMLERİNİN İÇ MEKANA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEYİT AHMET ÇAĞLAYAN T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKILLI BİNA KONTROL SİSTEMLERİNİN İÇ MEKANA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEYİT AHMET ÇAĞLAYAN ANABİLİM DALI PROGRAMI : İÇ MİMARLIK : İÇ MİMARLIK TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Onur SANDALOĞLU 131101241 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası

Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası Endüstri ve Mühendislik Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası Yeni endüstriyel devrim, internet tarafından tetiklenerek ortaya çıkacak ve insanlar ile makinaların Siber Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı