Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası:"

Transkript

1 Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru Numarası : 1) TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: MERSİS NO: ADRES: Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane İstanbul İNTERNET SİTESİ: TELEFON: ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan MÜŞTERİ, Kefil/Kefiller, Rehin Verenler arasında aşağıdaki koşullarda bir sözleşme akdedilmiştir. ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi BANKA Sigorta Muamele Vergisi; Devlete ödenen vergi ve fonlar kapsamında masraf, ücret ve faiz tutarları üzerinden %5 oranında tahsil edilmektedir. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu; Devlete ödenen vergi ve fonlar kapsamında faiz niteliğinde tahsil edilen tutarlar üzerinden ayrıca %15 KKDF tahsil edilmektedir. Türk Lirası 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama Akdi faiz oranı Sözleşmede yer alan ve Aylık Akdi Faiz Oranı ödeme planı oluşturulmasına teşkil eden ve % varsa peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan aylık faiz oranıdır. Yıllık Akdi Faiz Oranı % Akdi faiz oranı Sözleşmede yer alan ve ödeme planı oluşturulmasına teşkil eden ve varsa peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan yıllık faiz oranıdır. Efektif Yıllık Faiz Oranı Kredinin toplam maliyetinin Yıllık Akdi Faiz Oranı, (varsa) Kredi Tahsis Ücreti, (varsa) Ekspertiz Ücreti, (varsa) İpotek (Yıllık Maliyet Oranı) Tesis Ücretinin dahil edilerek yıllık yüzde % değeri olarak hesaplanması sonucu oluşur. Sigorta ücretleri dahil değildir. Temerrüt / Gecikme Faiz Oranı (Yıllık) % Yıllık Akdi Faiz Oranı nın %30 fazlası üzerinden hesaplanmaktadır. R04 / Ocak /11

2 Kredi Tahsis Ücreti (TL) BSMV dahildir. Ekspertiz Ücreti (TL) Konut finansmanı kredilerinde kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ kredi kullanmaktan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. İpotek Tesis Ücreti (TL) Konut finansmanı kredilerinde kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ kredi kullanmaktan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Hayat Sigortası Primi (TL) Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Primi (TL) Konut Paket Sigortası Primi (TL) Gecikme Bildirim Ücreti (TL) Ödemelerinizi geciktirdiğiniz ay için SMS, , çağrı merkezi araması ve Hatırlatma Mektubu ile tarafınıza bilgi verilecek ve bu bilgiler verilirken oluşacak maliyet karşılığında tarafınızdan, ödeme hesabınızdan tahsil edilecektir. 2) KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu nun verilmesinden sonra düzenlenen işbu sözleşmenin hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, serbest iradesiyle bu sözleşmeyi imzaladığını beyan eder. MÜŞTERİ, Kredi Başvuru Formu/Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, İhtiyaç Kredisi ve İpotekli İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu nun ve Ödeme Planı nın ayrılmaz bir parçası olup tek başına hüküm ifade etmez. Ödenecek faizler üzerinden tahakkuk eden KKDF, BSMV de taksite dahil olarak geri ödeme planında öngörülen şekilde MÜŞTERİ tarafından BANKA ya ödenir. Aylık taksit tutarı; geri ödeme planında öngörülen şekilde Anapara, Kredi Faizi, BSMV ve KKDF yi içerir. İleride konulabilecek/değişebilecek tüm vergi, fon ve resimlerle halen mevcut vergi, fon ve resimlere yapılacak zamlar ve ekler, MÜŞTERİ tarafından ayrıca kendisine bir ihbara gerek kalmaksızın yürürlük tarihinden itibaren BANKA ya ödenir. Bu kredi sözleşmesi ve geri ödeme planı ile verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin/sözleşmelerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü vergi, resim, harç ve masraflar, ipotek/rehin/teminat tesisine, ilişkin her türlü harç ve masraflar ve bunlara ilişkin her türlü noter masrafları ve bunların halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masrafların tamamı MÜŞTERİ ye ait olup, MÜŞTERİ belirtilen masrafları BANKA ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. R04 / Ocak /11

3 Bu sözleşmenin konusu olan kredi, MÜŞTERİ ye ait BANKA da açılmış hesaba kredi tutarının aktarılması suretiyle kullanılır. Hesaba aktarılan kredi tutarı üzerine BANKA tarafından bloke konulur, sözleşmede belirtilen teminatlar tesis edildikten sonra kredinin blokesi kaldırılır. Kredi, hesap üzerine konmuş blokenin çözülmesi veya bloke çek / çizgili çek düzenlenmesi ile MÜŞTERİ ye ödenebilir. Teminatın tesisinde veya bloke çekin tahsilinde geç kalınmış olması, MÜŞTERİ nin geri ödeme planında belirtilen ödemeleri yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. MÜŞTERİ, ödenmeyen taksit, hesabın kat ı veya kredi ya da teminat ilişkisinden dolayı BANKA nın göndereceği ihtarname ve/veya ihbarnameler veya belgeler için yapacağı her türlü masrafları, noter masraflarını ve benzeri giderleri nakden ve def aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi ile ilgili herhangi bir soru, sorun veya şikâyet halinde, MÜŞTERİ krediyi kullandığı şubeye başvurabileceği gibi; Şekerbank Telefon Bankacılığı i de arayabilecektir. MÜŞTERİ nin kredi talebinin uygun görülmemesi halinde, MÜŞTERİ derhal ücretsiz olarak bilgilendirilecektir. Kredi hesap dökümünü / hesap hareketlerini sözleşme düzenlenme tarihinden sonraki 1 yıl içinde BANKA mızdan ücretsiz alabilirsiniz. Türk vatandaşlarına döviz cinsinden tüketici kredisi kullandırılmamaktadır 3) CAYMA HAKKI MÜŞTERİ, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA'ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan MÜŞTERİ nin krediden yararlandığı hallerde MÜŞTERİ; ana parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi en geç cayma bildirimini BANKA'ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. MÜŞTERİ bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, MÜŞTERİ nin sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda MÜŞTERİ den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İşbu kredi sözleşmesine bağlı olarak MÜŞTERİ'ye başka bir hizmet veya ürün sunuluyor ise, MÜŞTERİ nin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete/ürüne ilişkin sözleşme de sona erer. 4) ERKEN ÖDEME, ARA ÖDEME MÜŞTERİ, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi kredi borcunun tamamını da erken ödeyebilir. Bu durumda kapama tarihi itibariyle bakiye anapara, ödeme tarihine kadar işleyen faiz, BSMV, KKDF ile sözleşme ve ödeme planında belirtilen diğer tutarlar MÜŞTERİ tarafından BANKA ya ödenir. Bu hallerde, erken ödenen miktara göre gereken tüm faiz ve maliyet unsurlarına ilişkin 6502 sayılı kanun çerçevesinde gerekli indirim yapılacaktır. MÜŞTERİ nin, faizin tamamını veya bir kısmını peşin olarak erken ödemesi halinde, erken ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak akdi faiz oranı üzerinden faiz indirimi yapılacaktır. R04 / Ocak /11

4 MÜŞTERİ nin ara ödeme (ödeme planında yer almayan bir toplu ödeme) yapma talebini BANKA kabul edip etmemekte serbesttir. BANKA nın kabul etmesi halinde ara ödemeden sonra yeniden düzenlenen geri ödeme planlarına, MÜŞTERİ ve kefillerin imzaları alınır. Tüm taraflarca imzalı yeni bir geri ödeme planı düzenlenmemiş olması halinde, BANKA ödemelerin eski geri ödeme planına göre yapılmasını istemeye yetkilidir. MÜŞTERİ nin muaccel hale gelmiş borcuna karşılık kısmi ödeme yapması halinde dahi bu kısmi ödemeye rağmen yukarıda kabul edilen Temerrüt/Gecikme hali aynen hüküm ifade edecektir. MÜŞTERİ, BANKA nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağa mahsuben ödeme anlamına geleceğini ve bu kısmi ödemeyi BANKA nın kabul etmesinin borcun yenilenmesi ve/veya uzatılması anlamına gelmemekle birlikte, BANKA nın yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Temerrüt/Gecikme hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır. Sözleşmenin akdi faizinin %0 (sıfır) olması durumunda, temerrüt faizi; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrütt Faizine İlişkin Kanun uyarınca uygulanacaktır. 6) ÖDEME PLANI Taksitli ihtiyaç kredisi niteliğinde olan bu kredi, sözleşmenin ekinde bulunan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ödeme planına göre işler. Ödeme planında MÜŞTERİ tarafından yapılacak ödemelerin vadeleri, türleri, tutarları ile ödenecek toplam borç tutarı yer almaktadır. Ödeme planı aylık ödemeli ve eşit taksitli olabileceği gibi, MÜŞTERİ nin tercihi ve BANKA nın kabul etmesi ile birbirinden farklı tutarlarda taksitler ve farklı ödeme tarihleri içerebilir. Kredi taksitlerinin birinin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir günde ödenmesi halinde tahsilatlar kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk iş günü yapılacaktır. R04 / Ocak /11 5) TEMERRÜT/GECİKME VE HUKUKİ SONUÇLARI MÜŞTERİ, ödeme planında belirtilen süre içinde ödemelerini yapmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ nin, birbirini izleyen en az iki taksiti vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde BANKA'nın 6502 sayılı kanundan kaynaklanan haklarını kullanarak kalan tüm Kredi borcunu talep etme hakkı saklıdır. BANKA, MÜŞTERİ ye 30 gün süre vererek, muacceliyet uyarısında bulunur. MÜŞTERİ, ödenmeyen taksitlerin, Temerrüt/Gecikme faizleri ile birlikte otuz gün içerisinde ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde kredi borcu tamamen muaccel olacaktır. MÜŞTERİ nin tüm borçlarının muaccel hale gelerek temerrüde düşmesi durumunda, aylık akdi faiz oranı nın %30 fazlası olan temerrüd faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüd faiz ödemesi yapılacaktır. MÜŞTERİ nin, belirtilen bildirim ile verilen sürenin sonuna kadar geciken taksitleri Temerrüt/Gecikme faizleri ile birlikte ödemediği takdirde, BANKA kredi borcunun tamamı için, MÜŞTERİ hakkında icra takibi başlatma hakkına sahiptir. BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapması halinde BANKA nın bu yolda yapacağı bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü harç ve masraflarla birlikte avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve Katma Değer Vergisi ile icra dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek cezaevi harcını ve Adli Mercilere ödenmesi gerekecek her türlü vergi resim ve harç MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ nin ara ödeme (ödeme planında yer almayan bir toplu ödeme) yapma talebini BANKA kabul edip etmemekte serbesttir. BANKA nın kabul etmesi halinde ara ödemeden sonra yeniden düzenlenen geri ödeme planlarına, MÜŞTERİ ve kefillerin imzaları alınır. Tüm taraflarca imzalı yeni bir geri ödeme planı düzenlenmemiş olması halinde, BANKA ödemelerin eski geri ödeme planına göre yapılmasını istemeye yetkilidir. 5) TEMERRÜT/GECİKME VE HUKUKİ SONUÇLARI MÜŞTERİ, ödeme planında belirtilen süre içinde ödemelerini yapmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ nin, birbirini izleyen en az iki taksiti vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde BANKA'nın 6502 sayılı kanundan kaynaklanan haklarını kullanarak kalan tüm Kredi borcunu talep etme hakkı saklıdır. BANKA, MÜŞTERİ ye 30 gün süre vererek, muacceliyet uyarısında bulunur. MÜŞTERİ, ödenmeyen taksitlerin, Temerrüt/Gecikme faizleri ile birlikte otuz gün içerisinde ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde kredi borcu tamamen muaccel olacaktır. MÜŞTERİ nin tüm borçlarının muaccel hale gelerek temerrüde düşmesi durumunda, aylık akdi faiz oranı nın %30 fazlası olan temerrüd faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüd faiz ödemesi yapılacaktır. MÜŞTERİ nin, belirtilen bildirim ile verilen sürenin sonuna kadar geciken taksitleri Temerrüt/Gecikme faizleri ile birlikte ödemediği takdirde, BANKA kredi borcunun tamamı için, MÜŞTERİ hakkında icra takibi başlatma hakkına sahiptir. BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapması halinde BANKA nın bu yolda yapacağı bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü harç ve masraflarla birlikte avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve Katma Değer Vergisi ile icra dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek cezaevi harcını ve Adli Mercilere ödenmesi gerekecek her türlü vergi resim ve harç MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ nin muaccel hale gelmiş borcuna karşılık kısmi ödeme yapması halinde dahi bu kısmi ödemeye rağmen yukarıda kabul edilen Temerrüt/Gecikme hali aynen hüküm ifade edecektir. MÜŞTERİ, BANKA nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağa mahsuben ödeme anlamına geleceğini ve bu kısmi ödemeyi BANKA nın kabul etmesinin borcun yenilenmesi ve/veya uzatılması anlamına gelmemekle birlikte, BANKA nın yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Temerrüt/Gecikme hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır. Sözleşmenin akdi faizinin %0 (sıfır) olması durumunda, temerrüt faizi; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrütt Faizine İlişkin Kanun uyarınca uygulanacaktır. 6) ÖDEME PLANI Taksitli ihtiyaç kredisi niteliğinde olan bu kredi, sözleşmenin ekinde bulunan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ödeme planına göre işler. Ödeme planında MÜŞTERİ tarafından yapılacak ödemelerin vadeleri, türleri, tutarları ile ödenecek toplam borç tutarı yer almaktadır. Ödeme planı aylık ödemeli ve eşit taksitli olabileceği gibi, MÜŞTERİ nin tercihi ve BANKA nın kabul etmesi ile birbirinden farklı tutarlarda taksitler ve farklı ödeme tarihleri içerebilir. Kredi taksitlerinin birinin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir günde ödenmesi halinde tahsilatlar kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk iş günü yapılacaktır. R04 / Ocak /11

5 7) HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ BANKA, MÜŞTERİ adına açılmış hesaplarda bulunan tutarları, kredi hesabının vadesi gelmiş taksitlerine mahsup etmeye yetkilidir. Kredi ödemesine ilişkin olarak açılan hesaplardan sadece krediyle ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret ve masraf talep edilmeyecek olup, MÜŞTERİ nin aksine yazılı bir talebi olmaması halinde kredi ödemesinin bitimiyle bu hesap herhangi bir ücret alınmadan derhal kapatılacaktır. 8) BAĞLI KREDİYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER Hizmet aldığınız..bayisi ile BANKA'mız ekonomik işbirliği içerisinde ise, söz konusu hizmetin hiç ya da gereği gibi verilmemesi veya ayıplı verilmesi halinde 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında.bayisi ile birlikte BANKA da mütelsilen sorumludur. BANKA, malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği hallerde bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullandırılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere 1 yıl sorumludur. Bağlı Kredi kullanılması halinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bedelden indirim hakkını kullanmanız halinde bağlı kredi tutarı da bu oranda indirilecek ve ödeme planı yeniden düzenlenecektir. Mal/Hizmetin Adı Satıcı/Sağlayıcı Adı/Unvanı Açık Adresi Telefon Numarası Ticaret Sicil No. Mersis No. 9) TEMİNATLAR BANKA gerekli görmesi halinde krediye ilişkin gayrimenkul ipoteği, kefalet, mevduat rehni, nakit veya nakit benzeri değer veya taşıt rehni ve diğer teminatların verilmesini isteyebilir. Bu teminatların şahsi teminatlardan olması halinde adi kefalet sayılır. Ancak asıl MÜŞTERİ den alacağın tahsil edilememesi halinde BANKA kefile müracaat edecektir. MÜŞTERİ nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça şahi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. MÜŞTERİ, BANKA'ya işbu kredisi sözleşmesi ve geri ödeme planında belirtilen taksitler ile yine bu sözleşme gereğince her türlü gider ve ödemeleri ve sözleşmenin bütün hükümlerinin yerine getirilmesini teminen, aşağıda yazılı bulunan taşınmaz malları tümü itibariyle ve herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın ve beyan edilmiş veya edilmemiş her türlü inşaat, tesisat, mütemmim cüz ve teferruatı ile birlikte BANKA lehine yukarıda.. maddede yazılı olan toplam geri ödeme tutarı üzerinden 1. derecede kati borç/karz R04 / Ocak /11

6 ipoteği cinsinden ipotek ettiğini beyan ve kabul eder. 1.Taşınmazın kaydı: İli :... Pafta No. :... İlçesi :... Ada No. :... Bucağı :... Parsel No. :... Cilt lio... Blok No.... Sıra No. :... Kat No. :... Mahallesi :... Bağımsız Bölüm No:... Mevkii... Arsa Payı... Köyü/Sokağı:... Niteliği :... 2.Taşınmazın kaydı: İli :... Pafta No. :... İlçesi :... Ada No. :... Bucağı... Parsel No.... Cilt No. :... Blok No. :... Sıra No.... Kat No.... Mahallesi :... Bağımsız Bölüm No:... Mevkii :... Arsa Payı :... Köyü/Sokağı: Niteliği :. İpotekli taşınmazın satılması, MÜŞTERİ nin borçlu olma durumunu ve geri ödemeleri değiştirmez, etkilemez. Taşınmazın satılması halinde de, BANKA'nın yeni malik ile birlikte MÜŞTERİ den alacağını talep hakkı saklıdır. İpotekli taşınmazın satılması ve/veya herhangi bir sebep ya da doğal afetle değerinin azalması halinde BANKA, teminatın arttırılmasını talep edebilir, bu talebin yerine getirilmemesi halinde krediyi kat edip alacağının tamamını isteyebilir. İpotekli taşınmazın kamulaştırılması halinde bu bedeli BANKA tek başına ve izin ya da muvafakata gerek olmaksızın talep ve tahsile yetkilidir. BANKA, alacağı bulunduğu sürece ipotek veya diğer teminatları kaldırmaz. İpotek resmi senet hükümleri bu hükümleri bertaraf etmez. BANKA, MÜŞTERİ den alacağı bulunduğu sürece MÜŞTERİ nin ve/veya teminat verenin teminatlarının geri verilmesi yolundaki isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. 10) SİGORTA YAPTIRILMASI MÜŞTERİ nin açık talebi olması halinde krediyle ilgili sigorta yaptırılacaktır. Kredi kullanımı aşamasında MÜŞTERİ nin BANKA dan, hayat, kasko, trafik, ferdi kaza sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler ayrıca düzenlenerek sigorta primi tahsil edilecektir. MÜŞTERİ nin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, yaptırılacak tüm sigortaların; kredinin konusu, meblağ sigortalarında kalan borcun tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekmektedir. Krediye ait yapılan sigorta bilgilendirme formu ve sözleşmesi sigorta şirketi tarafından ayrıca düzenlenip verilecektir. Kredinin tamamının vadesinden önce kapatılması halinde sigorta şirketinden krediye bağlı olarak yapılan sigortalar, Kredili MÜŞTERİ nin talebi halinde kredi ile eş zamanlı iptal edilir. Farklı bir sigorta şirketinden yapılan sigortaların iptali için ise Kredili MÜŞTERİ nin ilgili sigorta şirketine talepte bulunması gerekir. R04 / Ocak /11

7 MÜŞTERİ, yasal olarak zorunlu olan sigortalar ile kredinin teminatı niteliğinde olan ve Sigorta Talep Formu ile yapılmasını kabul ettiği diğer sigortaları dilediği sigorta şirketinden kredi şartları ile uyumlu ve BANKA dain ve mürtehin olacak şekilde yapılacağını ve yıllık olarak yapılan sigortaların kredi süresine ve teminatına uyumlu olarak yenileneceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, yenilenmeyen sigortalar olması durumunda, primleri MÜŞTERİ den tahsil edilmek üzere BANKA tarafından yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA nın MÜŞTERİ adına sigorta primi ödemesi halinde, ödemenin yapıldığı tarihten, tamamının BANKA ya MÜŞTERİ tarafından geri ödeneceği tarihe kadar ilgili tutarlara, bu sözleşme konusu kredinin gecikme faiz oranı ile aynı oranda gecikme faizi işletileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, hayat sigortası süresi içinde vefatı halinde ve/veya diğer teminat sigortalarında, sigorta şirketince ödenecek tazminatı, BANKA ya olan borcuna ve/veya vade beklemeksizin kredi borcunun tamamının mahsubuna münhasıran BANKA yetkilidir. Bu beyanının bu amaçla peşin bir erken/ara ödeme talimatı hükmünde bulunduğunu ve ancak tüm borçlarına mahsuptan sonra eğer bir meblağ kalacak olursa yasal mirasçılarına ödenmesini kabul ve taahhüt eder. Hayat sigortası ve Konut Sigortası nın yaptırılması zorunlu olmayıp, Deprem Sigortası nın (DASK) yaptırılması zorunludur. 11) BANKA'NIN REHİN, VİRMAN, TAKAS VE MAHSUP HAKLARI MÜŞTERİ ve Kefil/Kefiller, BANKA nezdine bulunan her türlü hesap, hak ve alacak üzerinde BANKA nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın virman, takas ve hapis hakkı olduğunu, bunların işbu sözleşmeden doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak miktarlarının BANKA ya rehinli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmede düzenlenmiş Temerrüt/Gecikme hükümlerine istinaden, BANKA, muaccel hale gelen alacağını, MÜŞTERİ'nin BANKA nezdindeki mevduat, hak, alacaklarından, rehin, virman, takas, hapis ve mahsup haklarına istinaden kendisi mahsup edebilir. 12) BANKA NIN DEFTER VE KAYITLARININ KESİN DELİL OLACAĞI BANKA ile MÜŞTERİ nin elindeki sözleşme ve/veya geri ödeme planı nüshalarının birbirini tutmaması ya da MÜŞTERİ nin elindeki nüsha üzerinde herhangi bir tahribat, tahrifat görülmesi halinde BANKA kayıtları esas alınır. Ayrıca, MÜŞTERİ ve kefiller, bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda bu sözleşme ve ekleriyle BANKA nın yasal defter kayıtları ve belgeleri ile bilgisayar kayıtlarının geçerli olacağını, ve BANKA kanuni defterleri ile her türlü belge ve bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini, H.M.K nun 193. maddesindeki delil anlaşması olarak kabul edildiğini, kabul ve taahhüt ederler. 13) KANUNİ TEBLİGAT ADRESİ MÜŞTERİ ve kefiller, aşağıda yazılı adreslerinin yasal ikametgahları olduğunu beyan ile sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin kendilerine yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile, tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanmasını, ikametgahlarında olabilecek değişikliği BANKA ya noter aracılığıyla bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış geçerli tebligat sayılacağını, yine bu adresi her türlü takibat icrası için gerekli yasal ikametgah kabul ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. R04 / Ocak /11

8 14) DİĞER HÜKÜMLER İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ve kefiller, hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kişi ve merciler ile BANKA nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara kredi ilişkisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kabul ederler. MÜŞTERİ, enerji verimliliğine yönelik, karbon salımını azaltacak nitelikte faaliyetlerin finansmanı için BANKA dan kullanacağı kredilerle sağlanan karbon azaltımı dolasıyla ulusal ve uluslararası karbon piyasalarında doğmuş ve doğacak karbon salımı/azaltımı haklarını ayrıca bir sözleşmeye gerek olmaksızın bedelsiz olarak ve geri dönülmeksizin Şekerbank T.A.Ş ye devir ve temlik ettiğini kabul ve taahhüt eder. BANKA, dilerse işbu sözleşmede düzenlenmiş bulunan krediden doğan alacak hakkını kanunun öngördüğü şekilde yasayla uygun görülen kurum ve kuruluşlara devretmeye yetkilidir. BANKA, MÜŞTERİ nin sözleşme hükümlerine uymaması, BANKA nezdindeki başka bir borcunu ödememesi, 3. kişilerce hakkında icra takibi/dava açılması, iflası, hacir altına alınması nedenleri ile borcun tamamını ihtarname keşide ederek muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. 15) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MÜŞTERİ, herhangi bir uyuşmazlık yaşaması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun çerçevesinde tüketici hakem heyetlerine ve/veya tüketici mahkemelerine, arabulucuk kurumuna başvuru yapabilir. MÜŞTERİ, kefil, rehin veren ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne de başvuru yapabilir. Toplam 15 (on beş) maddeden oluşan bu sözleşme ve geri ödeme planı taraflarca tam bir mutabakatla ve birbirinin aynısı şeklinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve tamamen okunarak imzalanmış olup, sözleşme ve geri ödeme planının bir nüshası BANKA da kalmış, diğer nüshası ise MÜŞTERİ tarafından teslim alınmıştır. Sözleşmenizin düzenlenme tarihinden sonraki 1 yıl içinde BANKA'mızdan ücretsiz alabilirsiniz. MÜŞTERİ Beyanı (MÜŞTERİ'nin Kendi El Yazısıyla Yazılacak) Cayma Hakkı Hakkında Bilgilendiniz mi? ( MÜŞTERİ El Yazısı ile Yazmalıdır.).. Sözleşmeyi Okuyup Bir Nüshasını Elden Aldınız mı? Aşağıdaki bölüme el yazınız ile Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım yazmalısınız... Sözleşmenin Düzenlenme Tarihi :.... /.... / R04 / Ocak /11

9 MÜŞTERİ Adres : MÜŞTERİ İmzası : Kefil (1) Adres : Kefil Olunan Tutar (Rakamla): TL Kefil Olunan Tutar (El Yazısıyla): TL Kefil Olunan Tarih:.... /.... / Kefilin İmzası: Kefilin Eşinin Muvafakati (Eşin Kefaletinin Kabul Edilmesi) Eşin Yukarıda Belirtilen Kefalete Muvafakat Tarihi:.... /.... / Kefilin Eşinin İmzası: Kefil (2) Adres : Kefil Olunan Tutar (Rakamla): TL Kefil Olunan Tutar (Yazıyla): TL Kefil Olunan Tarih:.... /.... / Kefilin İmzası: Kefilin Eşinin Muvafakati (Eşin Kefaletinin Kabul Edilmesi) Eşin Yukarıda Belirtilen Kefalete Muvafakat Tarihi:.... /.... / Kefilin Eşinin İmzası: Şekerbank T.A.Ş Şubesi Adı Soyadı: Adı Soyadı: İmzası: İmzası: R04 / Ocak /11

10 SİGORTA TALEP FORMU İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme kapsamındaki tüketici kredisi ile bağlantılı olarak, aşağıda seçilmiş sigortaların tarafımca dain ve mürtehin Şekerbank T.A.Ş. ilgili şubesi olacak şekilde yaptırılmadığı takdirde, BANKA'nız tarafından yaptırılmasını, poliçelerde dain ve mürtein olarak şubenizin belirtilmesini talep ediyorum. Yıllık olarak yapılan sigortaların kredi devam ettiği sürece tarafımca yenileneceğini, aksi taktirde primleri tarafımdan tahsil edilmek üzere borca yeterli sigorta tutarı ile BANKA'nızca yenilenmesini kabul, talep ve taahhüt ediyorum. Kabul Ediyorum - Kabul Etmiyorum İmza Kredi Hayat Sigortası DASK Sigortası Konut Sigortası Ferdi Kaza Sigortası Diğer (... ) Kabul E.. Kabul E.. Kabul E.. Kabul E.. Kabul E.. İmza : İmza : İmza : R04 / Ocak /11

11 Ek: Örnek Ödeme Planı İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ R04 / Ocak /11

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası:

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru Numarası : 1) TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

İHTİYAÇ VE İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ VE İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ Adı Soyadı: MÜŞTERİ Numarası: 1) TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667 ADRES Emniyet

Detaylı

Kredi Başvuru Numarası :

Kredi Başvuru Numarası : Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru Numarası : 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Taşıt Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Taşıt Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ Adı Soyadı: MÜŞTERİ Numarası 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667 ADRES Emniyet Evleri

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru No : 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası:

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru Numarası : 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Kredinin Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Konut Finansmanı Kredisi

Detaylı

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (..

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (.. ŞEKERBANK T.A.Ş. Taşıt Kredisi Sözleşmesi Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: 1) Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Ürünün Adı / Tanımı Kredinin Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı

Detaylı

Kredi Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (%) Tahsis Ücreti : TL (...

Kredi Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (%) Tahsis Ücreti : TL (... Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: Bu sözleşmede yer alan; Banka: Şekerbank T.A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu;

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı Müşteri Adı-Soyadı FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No 0481005859000909 Açık Adres Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No1 Levent - Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye Telefon +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi Telefon Numarası

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

% 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Tahsis Ücreti (TL)

% 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Tahsis Ücreti (TL) Arşiv-Araştırma Ücreti Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No:1 Levent - Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye www.isbank.com.tr

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı : Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı : Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul,T:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı Müşteri Adı-Soyadı TCKN İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde. 1- KREDİ DETAYLARI ve ÖDEME PLANI Müşteri Ad/Soyad: Adresi ve İletişim Bilgileri: Kredi Referansı Kredi Hesap Numarası Kredinin ve Faizin Türü: Kredi Sözleşmesinin Süresi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ ALIŞVERİŞ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU. Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

ANINDA/MESAFELİ ALIŞVERİŞ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU. Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No:1 Levent Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ORAN TUTAR AÇIKLAMA Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

ORAN TUTAR AÇIKLAMA Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No:1 Levent - Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye www.isbank.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ Adı Soyadı: MÜŞTERİ Numarası: 1) TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667 ADRES: Emniyet

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1/6 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde. 1- KREDİ DETAYI ve ÖDEME PLANI Müşteri İsim ve Soyad: Adresi ve İletişim Bilgileri: Kredi Referansı / Kredi Hesap Numarası : Kredinin Sözleşmesinin Süresi (Vade):

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Sayfa 1/9 1) Bu sözleşmede yer alan; Şirket: Şeker Mortgage Finansman A.Ş. yi; Borçlu: Şirket tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu; BSMV: Banka

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No : İşbu Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi ile Konut Finansman

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır. KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ Kefil ve Rehin Veren :. (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.) Alacaklı Müşteri Kefalet ve Rehin Miktarı : TÜRKİYE FİNANS

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay /

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay / TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi Adresi Büyükdere Cad. Binbir Çiçek Sk. No:134 Levent / İstanbul

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: TL MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: TL MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır.)

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici)

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: TL MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Sayfa 1/10 1) Bu sözleşmede yer alan; Şirket: Şeker Mortgage Finansman A.Ş. yi; Borçlu: Şirket tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu; BSMV:

Detaylı