TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.ġ. (TEMSAN) bünyesinde çalıģan kapsam dıģı personelin, niteliklerini, istihdam Ģeklini, Ģirkette bir göreve ilk defa açıktan atanmayı, personelin eğitimi ile görev ve görev yerlerinin değiģtirilmesini, çalıģma Ģartlarını, ödev, sorumluluk, hak ve yasakları, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer mali hükümlerini düzenler. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.ġ. (TEMSAN) bünyesinde çalıģtırılan kapsam dıģı personel hakkında uygulanır. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesine ve ġirket Ana SözleĢmesine uygun olarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Temsan: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketini, b) ĠĢveren: Temsan'ı, c) ġirket: Temsan'ı, d) Genel Müdürlük: Temsan Merkez TeĢkilatını, e) ĠĢveren Vekili: 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tanıma uygun görev alanları, f) Personel: Kapsam dıģı personeli, g) ĠĢyeri: Genel Müdürlük Merkez TeĢkilatı ve Temsan'a bağlı fabrikaları, h) Yönetim Kurulu: Temsan'ın Yönetim Kurulunu, i) Kapsam dıģı personel: Hizmet akdi ile çalıģan ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi'ne tabi olmayan personeli, j) Fabrika: ġirketin sahibi bulunduğu fabrikaları,

2 k) Ücret skalası: Personelin kıdemine göre görev kadro derecesinde alacağı ücret ve bu derecelerin kademeleri arasındaki miktarı, l) Görev Kadro Derecesi: Personelin görev unvanını gösteren dereceyi, m) Ücret Kademesi: Personelin öğretim ve hizmet süresine göre tespit edilecek ücretinin bulunduğu yeri, n) Kıdem: Personelin Ģirkette veya mesleği ile ilgili olarak Ģirket dıģındaki hizmet sürelerini, o) Aday: ĠĢe yeni alınan ve deneme süresinde çalıģtırılan kiģiyi, p) Kıstelyevm: Ödemelerde gündelik ücretlerin saate dönüģtürülmesi ya da çalıģılan günlere göre ödeme yapılmasını, ifade eder. ĠKĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Personelin Atanması ve Nitelikleri Personelin Atanması ve Nitelikleri Madde 5 - Genel Müdür MüĢaviri, Hukuk MüĢaviri, Daire BaĢkanları, Fabrika Müdürleri, Savunma Uzmanı ve Fabrika Müdür Yardımcılarını atamaya Ģirket Yönetim Kurulu, diğer görevlere atamaya Ģirket Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür yetkilidir. MüĢterek kararname ile atanacakların dıģında kalan personelin atanmalarında aranacak Ģartlar: a) Genel Müdür MüĢaviri: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuģ olmak, asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. b) Hukuk MüĢaviri: Özel kanunlara göre Avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve bir kuruluģta Hukuk MüĢavirliği, Avukatlık veya Serbest Avukatlık görevlerinde beģ yılını doldurmuģ olmak. c) Daire BaĢkanı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) d) Daire BaĢkanı (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) e) Fabrika Müdürü: En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) f) Savunma Uzmanı: Özel kanunda belirtilen hükümlere göre atama yapılır. g) Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) h) Fabrika Müdür Yardımcısı (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) i) Müdür (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

3 j) Müdür (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) k) Uzman: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 3 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. l) ġef (Teknik): En az Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iģ tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını postabaģılık görevinde geçirmiģ olmak. m) ġef (Ġdari): En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iģ tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını Ģirkette geçirmiģ olmak. n) Sivil Savunma Uzmanı: En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak. Konu ile ilgili Sivil Savunma Eğitimi almıģ, asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. o) Koruma Amiri: En az Lise düzeyinde öğrenim görmüģ olmak ve asgari 3 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. p) Koruma Amir Yardımcısı: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma grup Ģefi olarak çalıģmıģ olmak. r) Koruma Grup ġefi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma görevlisi olarak çalıģmıģ olmak. s) Koruma Görevlisi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak. 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulamasına iliģkin Yönetmelikte belirtilen Ģartları taģımak. Yukarıda sayılan görevlerin dıģındaki kadrolara atamalarda görevlere uygun tahsil ve tecrübe gibi nitelikler aranır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Ġstihdam ġekli Ġstihdam ġekli Madde 6 - ġirket hizmetleri; sürekli, kısmi zamanlı gün (part - time) ve geçici olarak çalıģtırılan personel eliyle gördürülür. a) Sürekli çalıģtırılan görevliler: ġirket iģlerinin gerektirdiği asli ve sürekli iģleri yapmak üzere ve kapsam dıģı statüde olmak üzere görevlendirilen, b) Kısmi zamanlı (part - time) çalıģtırılan görevliler: Ġhtiyaç üzerine özel anlaģmalarla temin edilip, kısmi zamanlı gün (part - time usulü) çalıģtırılan, c) Geçici olarak çalıģtırılan personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıģtırılan ve daimi iģçi olmayan, kimselerdir. Üç Ġstihdam ġekli DıĢında Personel ÇalıĢtırılamayacağı Madde 7 - ġirket, 6 ncı maddede yazılı üç istihdam Ģekli dıģında personel çalıģtıramaz. ÜÇÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Personel Alımı, Sınav Komisyonları, Atamalarda ĠĢe BaĢlama Süresi, Deneme Süresi Personel Alımı

4 Madde 8 - Açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Daimi Kadrolarına Ġlk Defa ĠĢçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ġstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ġstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Özel YarıĢma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığınca yapılacak sınavda baģarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Türkiye ĠĢ Kurumunca Ģirkete gönderilen adaylar arasından, görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak yapılacak sınav sonucu baģarı sırasına göre iģe alınır. Sınav Komisyonları Madde 9 - Sınav Komisyonları; Genel Müdürlük ve Fabrikalarda dört kiģiden az olmamak koģuluyla, Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Daire BaĢkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluģturulur. Atamalarda ĠĢe BaĢlama Süresi Madde 10 - ġirkette ilk defa bir göreve atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın on beģ gün içinde iģe baģlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle Ģirkette istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve baģlamama hali iki ayı aģtığı taktirde atama iģlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Bu on beģ günlük sürenin baģlangıcı atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinin ertesi günüdür. Deneme Süresi Madde 11 - Açıktan atanan personel, iģe baģlama tarihinden itibaren otuz gün süre ile denemeye tabi tutulur. Ancak bu süre Toplu ĠĢ SözleĢmelerinde belirtilen süre kadar uzatılabilir. Bu süre içinde baģarısız olanların hizmet akitleri ġirket tarafından bildirimsiz feshedilir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Personelin Eğitimi, Takdir ve Ödül Personelin Eğitimi Madde 12 - Hizmet içi eğitim Ģirket personelinin iģleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranıģlarının olumlu yönde geliģtirilmesi ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) - ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) - EN (Avrupa Standardı) Kalite Sistemi gereği zorunlu olan ve bu suretle hizmette verim ve etkenlik sağlayan çalıģmalardır. Hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaģabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Bu politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüģü alınmak suretiyle Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca uzun vadeli eğitim planları yapılır. Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır. Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini arttırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya baģka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dıģına staj, eğitim ve seminer için personel gönderebilir.

5 Takdirname Madde 13 - Görevinde olağanüstü gayret ve çalıģma ile baģarı sağlayan personele, ġirkette atamaya yetkili amirler tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamenin bir kopyası personelin özlük dosyasında saklanır. Ödül Madde 14 - Genel Müdürlük iģyerlerinde görev yapıp, olağanüstü gayret ve çalıģmaları sonucunda emsallerine göre baģarılı görev yaptıkları görülen personele ilgili amirin teklifi Genel Müdürün onayı ile bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını aģmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere Genel Müdürün teklifi ve ġirket Yönetim Kurulunun onayı ile iki aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Ģirketin fiili kadro mevcudunun yüzde ikisinden fazla olamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personelin Görev ve Görev Yerinin DeğiĢtirilmesi, Atamalarda Görev Yerine Hareket ve ĠĢe BaĢlama Süresi, Terhis Edilenlerin Göreve Dönmeleri Personelin Görev ve Görev Yerlerinin DeğiĢtirilmesi Madde 15 - ġirket, görev ve grup eģitliği gözetmeden kazanılmıģ hak ve gruplarıyla personeli bulundukları kadro ve gruplara eģit veya daha üst, Ģirket içinde aynı veya Ģirket bünyesinde baģka iģyerindeki diğer kadro ve gruplara naklen atayabilir. Ancak, aile birimini muhafaza etmek bakımından yer değiģtirme suretiyle atanmaya tabi personelin atandığı yerde eģinin atanacağı teģkilatın bulunmaması yada teģkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, eģinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere yer değiģtirme iptal edilebilir. KarĢılıklı Olarak Yer DeğiĢtirme Madde 16 - ġirketin baģka baģka yerlerde bulunan aynı sınıf ve kariyerindeki personeli, görev yolluğu talep etmemek koģuluyla karģılıklı olarak yer değiģtirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirince uygun bulunmasına bağlıdır. Atamalarda Görev Yerine Hareket ve ĠĢe BaĢlama Süresi Madde 17 - Naklen veya yer değiģtirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) BaĢka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beģ gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iģ günü içinde, iģe baģlamak zorundadırlar. Ancak, savaģ ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılmıģ ise, Bakanlar Kurulunun tespit ettiği süre dikkate alınır. Yukarıdaki süreler; a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında baģka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,

6 b) Görevi icabı hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunanlar için devrin sona ermesi, tarihinde baģlar. Terhis Edilenlerin Görevlerine BaĢlamaları Madde 18 - Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dıģında silah altına alınan personelin terhislerinde, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde baģvurmaları halinde baģvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve baģlatılırlar. DÖRDÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM. ÇalıĢma ġartları ÇalıĢma ġartları Madde 19 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personel için çalıģma süresi; haftada 5 gün çalıģma, 2 gün tatil esasına göre düzenlenir. Normal çalıģma süresi haftada 45 saat olup yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde farklı hüküm bulunması halinde Toplu ĠĢ SözleĢmesindeki hükümler uygulanır. ÇalıĢma saatleri iģyerlerinin ve ünitelerin özellikleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Mevsim ya da iģ gereklerinden doğacak zorunluluk hallerinde, çalıģma saatleri Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenebilir. ÇalıĢılmadığı halde, aģağıda belirtilen haller çalıģılmıģ gibi sayılır; a) Yıllık ücretli izinler ile ücretli mazeret izinleri. b) Sosyal Sigortalar Kurumunca muayene edilmek amacıyla viziteye çıkıģ saatleriyle muayene edilmek üzere ikamet ettiği mahalden bir baģka Ģehir merkezindeki sağlık kuruluģuna havale edildiği takdirde, havale edildiği gün ile onu takip eden ilk gün. c) Sosyal Sigortalar Kurumunca verilmiģ veya onaylanmıģ hastalık izinleri. d) Kadın personele, doğumdan önce ve sonra verilen hastalık izinleri. e) Emzikli kadın personele, çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler. f) ĠĢyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden iģin aralıksız bir haftadan daha çok tatil edilmesi sonucu olarak, personelin yeniden iģe baģlaması Ģartıyla, çalıģmadan geçirdiği zamanın 15 günü. g) Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri. BEġĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Ödev, Sorumluluk, Hak ve Yasaklar Sadakat Madde 20 - ġirket personeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Madde 21 - ġirket personeli, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar.

7 Personel her durumda Ģirketin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düģüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaģmaya, teģekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Personelin Görev ve Sorumlulukları Madde 22 - ġirket personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karģı sorumludurlar. Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları Madde 23 - ġirket personeli amiri oldukları iģyeri ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki personeli yetiģtirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. KiĢisel Sorumluluk ve Zarar Madde 24 - ġirket personeli, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen ġirket malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Ģirket zarara uğratılmıģsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Mal Bildirimi Madde 25 - Amir durumunda olan veya bu duruma yeni atanan Ģirket personeli ile iģyerlerindeki satın alma iģleriyle ilgili personel kendileriyle, eģlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taģınır ve taģınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Genel Haklar Uygulamayı Ġsteme Hakkı Madde 26 - ġirket personeli 1475 sayılı ĠĢ Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri ile bu yönetmelikte tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. Güvenlik Madde 27 - Kanunlarda ve iģbu yönetmelikte yazılı haller dıģında Ģirket personelinin iģine son verilemez, aylık ve baģka hakları elinden alınamaz. Emeklilik Madde 28 - ġirket personelinin 1475 sayılı ĠĢ Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yazılı belirli Ģartlar içinde emeklilik hakları vardır. Çekilme Madde 29 - ġirket personeli yürürlükteki 1475 sayılı ĠĢ Kanunu ile bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre iģlerinden çekilebilirler.

8 Müracaat, ġikayet ve Dava Açma Madde 30 - Personel, Ģirketle ilgili resmi ve Ģahsi iģlerinden dolayı müracaat, amirleri veya iģveren vekili tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve iģlemlerden dolayı Ģikayet ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve Ģikayetler söz veya yazı ile en yakın amirinden baģlayarak silsile yolu ile Ģikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Ġzin Madde 31 - ġirket personeli yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde gösterilen süre ve Ģartlarla izin hakkına sahiptir. Yıllık Ġzin KullanılıĢı Madde 32 - Yıllık izinlerin kullanılıģında iģin aksamaması esastır. Yıllık izinler, iģ durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak yetkili amirler tarafından kararlaģtırılan tarihlerde tam olarak veya bir bölümü 12 günden az olmamak Ģartı ile bölünmek suretiyle kullanılabilir. Ancak personelin mazeretine istinaden talebi halinde ve izin vermeye yetkili amirince uygun görülmesi halinde 12 günden az izin kullandırılabilir. Bir çalıģma yılına karģılık yıllık izin, sonraki çalıģma yılında kullanılır. Ancak istek halinde ve yıllık izinden düģülmek kaydı ile yılını tamamlamamıģ fakat 6 aydan fazla çalıģmıģ ve yeni iģe girenlere bir defaya mahsus olmak üzere 12 iģ günü izin verilebilir. Yıllık ücretli izinlerin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılması esastır. Ancak iģ durumu sebebi ile yıllık ücretli iznin kullanılmadığı hallerde son iki yılın izni son yıl içinde birlikte veya duruma göre kullanılabilir. Gelecek yıllara ait izin kullanılamaz. Yıllık Ġzin Programlarının Hazırlanması ve Onayı Madde 33 - ĠĢ durumu ve personelin istekleri göz önünde bulundurularak birim amirleri, izin süresince yerlerine bakacak personeli belirlemek suretiyle izin programını hazırlar ve uygulamaya koyar. Toplu izin kullandırılması halinde ise yıllık ücretli izinler yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre kullandırılacak Ģekilde hazırlanarak Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bildirilir. Ġlgili BaĢkanlık listelere uygun olarak izin programını hazırlar ve Genel Müdürlüğün onayına sunar. Zaruri hallerde izin programında değiģiklik yapılması durumunda aynı yolla Genel Müdürlüğe bilgi sunulur. Ġzin Vermeye Yetkili Merciler Madde 34 - Yıllık izin programına uygun olarak Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olan birim amirleri ve Fabrika Müdürüne Genel Müdür, diğer personele Genel Müdür Yardımcıları tarafından, Fabrika personeline Fabrika Müdürü tarafından izin verilir. Günlük ve mazeret izinleri Genel Müdürlükçe aksine talimat verilmeyen hallerde Daire BaĢkanları ve Fabrika Müdürleri tarafından verilir. Ġzin Formu ve Ġzne AyrılıĢ Madde 35 - Personelin izin hakkı hesaplanarak izin formları Personel Müdürlüğünce iki nüsha olarak doldurulur. Gerekli imzalar tamamlandıktan sonra bir nüshası ilgili personele verilir. Diğer nüshası Personel Müdürlüğünde kalır. Ġzine ayrılacak personel izni geçireceği yerdeki açık adresini izin formuna yazmak zorundadır.

9 Ġzin formu yetkili merci tarafından imzalanmadan ve belirtilen izne baģlama tarihinden önce personel görevden ayrılamaz. Ġzin DönüĢü Madde 36 - Ġzin kullanan personel izinden döndüğünde, göreve baģlayıģ tarihi ilgili amiri tarafından Personel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (Günlük yoklamalar yazılı bildirim olarak kabul edilir) Ġzinli personel, zorunlu nedenlerle ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde izin vermeye yetkili mercilerce göreve çağrıldıkları zaman hemen dönmek zorundadır. Geri çağrılma nedeni ile iznini tam olarak kullanamayan personel iģ durumunu aksatmamak koģulu ile geri kalan iznini uygun tarihte kullanabilir. Zorunlu nedenlerle izinden çağrılan personele, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ücretsiz Ġzinler Madde 37 - Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, kardeģ, eģ ve çocuklarının önemli bir kazaya uğraması veya hastalığa tutulması halinde, bu durumu raporla tevsik edenlere, ayrıca kabul edilebilir makul bir mazereti olanlara yazılı istek halinde Genel Müdür tarafından üç aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 3 ayı aģan talepler Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Ücretsiz izin süresince personelin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri devam eder. Ücret ve ücrete iliģkin diğer hakları iģlemez. Tutukluluk hallerinde ise Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tutukluluk maddesinde belirtilen esaslara göre tutuklu kalınan süre zarfında personel ücretsiz izinli sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yasaklar Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı Madde 38 - ġirket personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle, astlarından ve görev ile ilgili olarak denetimi altında bulunan veya Ģirketle iliģkisi olan gerçek ve tüzel kiģilerden hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya borç para istemeleri ve almaları yasaktır. ġirket Ġhalelerine Girme Yasağı Madde 39 - ġirket personeli ile çeģitli nedenlerle Ģirketten ayrılan ve ayrılıģı üç yılı dolmamıģ eski personel Ģirketin bilumum ihalelerine Tacir ve Esnaf sıfatıyla katılamazlar. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı Madde 40 - ġirket personeli, açıklanması ve açıklandığında Ģirketin maddi ve manevi zararı söz konusu olan gizli bilgileri görevlerinden ayrılmıģ bile olsalar açıklayamazlar. ġirketle iliģkisi olan üçüncü kiģilere yetkili amirden yazılı emir almadan hiçbir belge ve bilgi veremezler. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı Madde 41 - Personel, ġirket görevleri ve hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, belge ve demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Genel Müdürün yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

10 Madde 42 - Kadrolu ve geçici Ģirket personeli çalıģtığı süre içinde Ģirket dıģında görev alamaz. Ancak Yönetim Kurulunun müsaadesi alınmak suretiyle öğretim görevliliği, okutmanlık, mütercimlik gibi konularda görev alabilir. Özel yasalar gereği ve resmi makamların kararı ile verilen bilirkiģi ve hakemlik görevleri bu yasağın dıģındadır. ġirket personeli kooperatif, yardım sandıkları ve sendikalarda asli görevini aksatmamak kaydı ile görev alabilirler. Birlikte Çekilme, Grev ve Boykot Yasağı Madde 43 - ġirket personeli Ģirketin hizmetlerini aksatacak Ģekilde görevden birlikte çekilemezler. Yasal haklar saklı kalmak kaydıyla; Kapsam dıģı personel grev ve boykota karar veremez, grev, boykot düzenleyemez ve katılamaz, ilan edemez ve bu yolda propaganda yapamazlar. ALTINCI KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Ücret, Yolluk, Sosyal Yardım ve Ġkramiyeler Ücret Madde 44 - Ücret skalasında, personelin kadro ve grubunun karģılığı alacağı bir aylık toplam ücrettir. a) Ücretin Ödenmesi: Personelin aylık ücretleri her ayın on beģinde peģin olarak ödenir. Ay içinde göreve baģlayanların o aya ait ücretleri göreve baģlama tarihlerinden, ücretine zam yapılanların ücret farkları onayda belirtilen tarihten, zamma ait onayda bir tarih belirtilmemiģ ise onay tarihinden itibaren uygulanır. Personelin ücreti aylık ücret üzerinden hesaplanır. Günlük ücret, toplam aylık ücretin 30'a bölünmesi ile tespit edilir. b) Aylık Ücretin Tespiti: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile kapsam dıģı diğer personelin ücretleri; Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere mevzuat esaslarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Kapsam dıģı personelin hizmet süresi ve siciline göre alacağı ücreti gösteren skala, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Yolluk Madde 45 - Personelin yurtiçi ve yurtdıģı geçici görevlerinde "Geçici Görev", yer değiģtirme suretiyle atanmalarında "Sürekli Görev" yollukları, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir. Sosyal Yardım Madde 46 - ġirket iģyerlerinde görevli kapsam dıģı personele yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde belirtilen Ģart ve tutarda sosyal yardım (Evlenme, Doğum, Ölüm, Yemek, BirleĢtirilmiĢ Sosyal yardım ve Vasıta yardımı) yapılır. Bu yardımların karģılığı ücretlerin hak sahiplerine hangi usul ve Ģartlarda ödeneceği, Toplu ĠĢ SözleĢmesinde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilir. Ġkramiyeler Madde 47 - Kapsam dıģı personele; 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde ÇalıĢan ĠĢçilere Ġlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna göre ve bu Kanunda belirtilen esaslarda ilave tediye yapılır. Ġlave tediye dıģında birincisi Nisan ayının ilk haftası içinde, ikincisinin ise Eylül ayının ilk haftası içinde ödenmek üzere her biri 30 günlük ücret tutarında iki ikramiye ödenir.

11 Ġkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm uygulanır ve ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz. Kıdeme TeĢvik Ġkramiyesi Madde 48 - ġirkette görevli kapsam dıģı personele Ģirkete bağlılığını teģvik etmek amacıyla; a) 5 yıllık kıdemi olanlara 40 b) 10 yıllık kıdemi olanlara 55 c) 15 yıllık kıdemi olanlara 65 d) 15 yıldan fazla kıdemi olanlara 75 günlük toplam ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir defaya ve bulunduğu kıdem kademesine mahsus olmak üzere, kıdeme teģvik ikramiyesi ödenir. Kıdeme teģvik ikramiyesine hak kazanan personele bu ikramiye, hak kazandıkları ayın en son iģ günü ödenir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar bir sonraki kademenin süresini tamamlayınca, tamamladıkları kademenin kıdeme teģvik ikramiyesini alır. 15 yılını dolduranlar ise, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde TEMSAN'ın belirleyeceği bir tarihte Kıdeme TeĢvik Ġkramiye'sini alırlar. Kıdeme teģvik ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak hususlar aģağıda gösterilmiģtir; a) Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilecek nitelikteki hizmetleri, b) ġirkette çalıģmakta iken Ģirketin yürüttüğü hizmet alanlarından herhangi birinde eğitim - öğretim amacıyla, ġirketten zorunlu olarak iģten ayrılmak suretiyle kendi imkanlarını kullanarak veya Ģirket kanalıyla yurt dıģına giden personelin, yurt dıģındaki eğitim - öğretimlerini müteakip baģka bir iģe girmeden derhal Ģirketten görev talep ederek çalıģmaya baģlamaları veya dönüģlerini müteakip askerlik görevlerini tamamlayarak iģe dönmeleri halinde, gitmiģ oldukları öğrenim için belirlenmiģ yurt dıģındaki asgari eğitim - öğretim süreleri, c) ġirkette çalıģırken silah altına alınan personelin, askerlik süresinin bitiminde baģka iģte çalıģmadan Ģirkette görev alması halinde, askerlikte geçen süreleri, d) (b) bendine göre yurt dıģındaki eğitim - öğretim süresini tamamladıktan sonra Ģirkette görev almadan doğrudan askerlik görevini ifa edenlerin, askerlikte geçen süreleri, e) Aralıklıda olsa, ayrılıģ Ģekline bakılmaksızın Ģirkette geçen birden fazla çalıģma süreleridir. 5 yıllık kıdeme teģvik ikramiyesine hak kazandıktan sonra kıdem tazminatı almayı gerektirecek bir nedenle, iģ akdi sona eren personele, idrak edecekleri kıdem yılı için ödenecek ikramiyenin beģte biri, son aldığı kıdem yılından sonraki hizmet süresinin her yılı için ödenir. Yıldan artan süreler için kıstelyevm uygulanır. 15 yılını doldurduktan sonra çalıģanlar için aynı esaslarla ödenecek ikramiyede, 15 yıldan fazla kıdemi olanlara uygulanan kıdeme teģvik ikramiye günü esas alınır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Vekalet, Ders ve Konferans ile Fazla ÇalıĢma Ücreti Vekalet

12 Madde 49 - ġirketi imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taģıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaģtırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boģ olan bir kadroya Ģirket içinden bir personel asli görevi ile iliģiği kesilmeksizin Genel Müdür tarafından vekil atanabilir. Görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değiģmeyeceğinden vekalet görevi verileceklerin asilde aranan Ģartlara sahip olması Ģarttır. Personel birden fazla göreve vekalet edemez. Vekalet süresi Genel Müdür tarafından belirlenir. Vekalet Ücreti: Personele vekalet ettiği görev için ödenmekte olan Makam ve Sorumluluk Tazminatı asli görevi için ödenen Makam ve Sorumluluk Tazminatından fazla ise aradaki fark vekalet ücreti olarak ödenir. BoĢ olan göreve vekalet eden personele bu göreve baģladığı tarihten itibaren, geçici olarak görevden ayrılan personele vekalet eden personele, baģladığı tarihi takip eden 30'uncu günden sonra, vekalet ücreti ödenir. Ders ve Konferans Ücreti Madde 50 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre personelini yetiģtirmek üzere kurs, seminer, konferans ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, kendilerine ders görevi verilen Ģirket personeline ders ücreti günlük ücretlerinin 1/2'sinden aģağı olmamak koģuluyla Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürce tayin edilir. Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun Hükümlerine, öğretmen ve Ģirket dıģında görev yapan diğer memurlara 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ders ücreti ödenir. Yukarıda belirtilenlerin dıģında kalanların ders saat ücretleri; Öğretim görevlisi ve Ģirketin karģılıklı anlaģmaları sonucu belirlenecek ücret ve esaslara göre ödenir. Fazla ÇalıĢma Ücreti Madde 51 - Bu Yönetmelik ile tespit edilen günlük ve haftalık normal çalıģma süresinin üzerinde yapılan çalıģmalar fazla çalıģmadır. ĠĢ günlerinde yapılan fazla çalıģmalar için; toplam ücretin, fazla çalıģma süresine isabet eden kısmı %100 fazlası ile ödenir. Yolluk almaya müstahak bir yerde yapılan fazla çalıģmalarda, belgelendirmek Ģartıyla bu madde hükmüne tabidir. Hafta Tatili ve Ücreti Madde 52 - a) Hafta tatili: Bu Yönetmelik ile tespit edilen haftalık çalıģma süresini düzenli olarak çalıģma suretiyle tamamlayan personel, hafta tatilini hak kazanır. b) Hafta tatilini hak kazanabilmek için, çalıģmadığı halde çalıģılmıģ sayılan günler Ģunlardır: 1) Ulusal bayram ve genel tatil günleri. 2) Zorunlu nedenlerle, ġirket tarafından personelin hizmet akdinin kesilmeksizin, iģin tatil edildiği günler.

13 3) ĠĢyerinde meydana gelen ani rahatsızlanma veya sakatlanma sonucu yalnız bir gün olarak iģyerinde ya da dıģarıda geçen tedavi günleri. 4) ġirketçe verilecek bütün ücretli izin günleri. 5) Ġstirahat alınmadan Sosyal Sigortalar Kurumuna viziteye çıkıģ günleri ile adı geçen Kurumca bir baģka Ģehre sevk halinde, sevk edildiği gün ve onu takip eden ilk gün. 6) Sosyal Sigortalar Kurumunca verilen istirahat günleri. 7) Emzikli kadın personelin çocuklarına süt vermeleri için belirlenen sürelerdir. c) Hafta tatili ücreti: 1) Personelin hafta tatili günlerinde günlük çalıģma süresi kadar çalıģtırılması halinde, fazla çalıģma karģılığı olarak, Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri uygulanır. 2) Günlük çalıģma süresinin üzerinde yapılan çalıģmalarda, "Fazla ÇalıĢma Ücreti" maddesine göre iģlem yapılır. Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Ödenecek Ücret Madde 53 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, günlük çalıģma süresi kadar çalıģtırılan personele, ayrıca yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre ödeme yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Avans ve Tazminatlar Yıllık Ücretli Ġzin Avansı Madde 54 - En az 12 iģ günü süre ile yıllık ücretli izine ayrılan personele istediği takdirde, yılda bir defaya mahsus olarak izin dönüģü tarihine kadar hak ettiği ücreti aģmamak üzere izin avansı verilir. Bu avans personelin izin dönüģünü müteakip ilk maaģından kesilir. Tabii Afet ve Hastalık Avansı Madde 55 - Personele, aģağıda belirtilen esaslarda tabii afet ve hastalık avansı ödenir. a) Personelin kendisine, eģine veya velayeti altındaki çocuklarına ait ev veya eģyalarının; deprem, toprak kayması, sel ve yangın gibi tabii afetlere uğraması halinde, durumun ilgili makamlardan alınan belgelerle kanıtlanması kaydıyla, personele en fazla 3 aylık çıplak ücreti tutarını geçmemek üzere tabii afet avansı verilir. Ġki aylık ücret tutarındaki avanslar 6 eģit taksitte, iki aydan fazla verilen avanslar ise 12 eģit taksitte personelin aylık ücretlerinden kesilir. b) Personelin kendisinin veya eģ, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu ana - babasından oluģan aile bireylerinin ağır ve ciddi bir hastalığa yakalandığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi, hastalığın ağır ve ciddi nitelikte olduğu hususunun iģyeri hekimince onaylanması halinde personele en çok 4 aylık çıplak ücreti tutarında hastalık avansı verilir. Bu avans 12 eģit taksitte geri alınır. Avansın, kendi hastalığı nedeniyle verilmesi halinde taksitler personelin iģbaģı yaptığı tarihi takip eden aybaģından itibaren baģlar. Yukarıda belirtilen taksit süreleri sona ermeden ve alınan avans tamamen ödenmeden ikinci bir avans verilemez.

14 Akdin Feshinde Bildirim ve Ġhbar Öneli Ücreti Madde 56 - Ġhbar öneline hak kazanmayı gerektirecek bir Ģekilde hizmet akdi feshedilen kapsam dıģı personelin ihbar müddeti yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde belirtilen süredir. Kıdem Tazminatı Madde yıl (5 yıl dahil) hizmet süresi olanlara, her tam hizmet yılı için 35 günlük, 5 yıldan fazla hizmet yılı olanlara her tam hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 01/01/1991 tarihinden sonra iģe girenlere ĠĢ Kanunu hükümleri uygulanır. Makam ve Sorumluluk Tazminatı Madde 58 - Ayrıca kapsam dıģı personele aģağıda belirtilen esaslar dahilinde bulunduğu görev unvanı ve bu unvanın gereği taģıdığı sorumlulukların karģılığı olarak, bu görevleri ifa ettikleri sürece aylık toplam ücretlerine aģağıda düzenlenen "Makam ve Sorumluluk Tazminatı" ilave olarak ödenir GÖREV UNVANI MAKAM VE SORUMLULUK TAZMĠNATI % Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Y. Kurulunca Belirlenir Hukuk MüĢaviri, MüĢavir, Daire BaĢkanı, Fabrika Müdürü Müdür, Savunma Uzmanı, Fabrika Müdür Yrd

15 BaĢmühendis Mühendis, Uzman, Avukat ġef, Koruma Amiri Diğer Personel ĠĢ Güçlüğü Tazminatı Madde 59 - Kapsam dıģı personele aģağıda düzenlenen iģ güçlüğü puanlarının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanarak "ĠĢ Güçlüğü Tazminatı" ödenir Ġġ GÜÇLÜĞÜ TAZMĠNATI PUANLAR GÖREV ÜNVANLARI ANKARA TAġRA

16 Hukuk MüĢaviri, MüĢavir, Daire BaĢkanı, Fabrika Müdürü Müdür, Savunma Uzmanı, Fabrika Müdür Yardımcısı BaĢmühendis Mühendis, Uzman, Avukat ġef, Koruma Amiri

17 Diğer Personel ĠĢ Güçlüğü Tazminatı; a) Ek bir ödeme niteliğindedir. Müktesep hak teģkil etmez. Personelin görev unvanı ve iģyerinde çalıģtığı sürece geçerlidir. b) Brüt toplam ücrete ilave edilir ve toplam ücrete dayalı hiç bir ek ödeme hesabına dahil edilemez. c) Devamlılık arz eden ödeme mahiyetinde olmadığından, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. d) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenecek ĠĢ Güçlüğü Tazminatı gösterge rakamının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. e) Bu tazminatlardan yararlanacak personelin 4 yıllık yüksek öğrenimli olması esastır. 4 yıllık yüksek öğrenimin altında kalan her tahsil yılı için %10 eksiği ödenir. f) Bu tazminatlar ücretle birlikte ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada ücrete iliģkin hükümler uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Mali Hükümler Kapsam DıĢı Personel Ücretlerinin Tespitinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Madde 60 - Yüksek Planlama Kurulunun 18/03/1988 tarihli ve 88/40 sayılı kararının eki olan usul ve esaslar dikkate alınarak Ģirketimizde kapsam dıģı statüde istihdam edilen personel ücretlerinin tespiti aģağıdaki esaslara bağlanmıģtır. A) Gerekli Öğretim ve Eğitim Personelin kadrosunu iģgal etmekte bulunduğu iģin gereği için mevzuatla öngörülen tahsil olarak. a) AĢağıdaki Skalanın; 1) Ġlk 9 grubuna dahil olanların en az 4 yıllık yüksek okul (Lisans) eğitimi, 2) 10 uncu ve sonraki gruplara dahil olanların en az Lise ve dengi okul eğitimi, b) Yukarıda belirtilen eğitim seviyelerinden daha düģük eğitim seviyesine sahip olanların temel ücretleri, 1) Yüksek Öğrenimde her eksik eğitim yılı için %2,5 oranında, 2) Lise ve daha aģağı öğrenim tecrübesinde her öğrenim derecesi için %5 oranında, indirilerek tespit edilir.

18 B) Toplam Ücret Personele ödenecek her bir iģin toplam ücreti, o iģin temel ücretine, bulunduğu ücret grubuna ait baģarı, kıdem, üst eğitim ve yabancı dil ücretinin ilave edilmesi suretiyle bulunan ücrettir. C) Temel Ücret Her ücret grubunun "temel ücreti" iģ analizlerine göre hazırlanarak aģağıdaki skalaya göre grup ve unvanların karģılığı olarak Yönetim Kurulunca tespit edilen ücrettir. D) BaĢarı Ücreti Personel Yönetmeliği hükümlerine göre, personelin değerleme dönemindeki davranıģları ile sahip olduğu iģ niteliklerini kullanma derecesine göre elde ettiği verim dikkate alınmak suretiyle amirlerince doldurulan sicil kartındaki toplam puanına göre aģağıdaki esaslar çerçevesinde tespit edilecektir. Personele yıl sonlarında almıģ oldukları sicil puanı; a) olanlara temel ücretinin %2'si b) olanlara temel ücretinin %4'ü c) 90 ve daha yukarı olanlara temel ücretinin %8'i oranında baģarı ücreti ödenir. E) Kıdem Ücreti Personelin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemek suretiyle geçirdiği ve tamamlanan yıllar esas olmak üzere; a) 6-10 yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %2'si b) yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %3'ü c) yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %4'ü d) 21 ve daha fazla yıl hizmeti olanlara temel ücretinin %5'i oranında kıdem ücreti ödenir. F) Üst Eğitim Ücreti 5 inci maddedeki personel niteliklerinde belirlenen gerekli öğretim ve eğitimden fazla olarak; a) Skalanın ilk 9 grubuna dahil olanların; 1) Mastır seviyesinde eğitimi olanlara temel ücretinin %1'i 2) Doktora yapanlara temel ücretinin %2'si b) Skalanın 10 ve daha sonraki grubuna dahil olanların belirlenen eğitim seviyelerinden daha fazla eğitimi olması halinde her fazla eğitim yılı için temel ücretinin %1'i oranında, Üst eğitim zammı verilir. G) Yabancı Dil Ücreti

19 Yabancı dil bilgisi seviyesi, 26/06/1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespitine Dair Esaslar"a iliģkin tebliğ hükümlerine göre yapılacak sınavlara katılan ve sınavlar sonucunda, yabancı dil bilgileri A seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %3'ü, B seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %2'si, C seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %1'i oranında yabancı dil zammı verilir. Yukarıda belirtilen zamlar (baģarı ücreti, kıdem ücreti) yılbaģından itibaren, üst eğitim ücreti ve/veya yabancı dil ücreti ile ilgili belgenin kuruluģumuza teslim edildiği ayı takip eden aybaģından, göreve yeni baģlayıp sicili doldurulmayan personele 6 ay sonra sicili doldurulmasını takip eden aybaģından itibaren uygulanır. Genel Müdürün baģarı ücreti; temel ücretinin %8'i, kıdem ücreti temel ücretinin %5'i dir. Ücret Skalası GRUP ÜNVANLAR Genel Müdür 2 Genel Müdür Yardımcısı 3 Daire BaĢkanı, Genel Müdürlük MüĢaviri, Hukuk MüĢaviri, Fabrika Müdürü 4 Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik) 5 Fabrika Müdür Yardımcısı (Ġdari) 6 Müdür (Teknik) 7 Müdür (Ġdari), Savunma Uzmanı 8

20 BaĢ Mühendis 9 Mühendis, Uzman, Avukat 10 ġef (Teknik), ġef Konstrüktör 11 ġef (Ġdari), Koruma Amiri 12 Koruma Amir Yardımcısı 13 Büro Elemanı 14 Koruma Grup ġefi 15 Koruma Görevlisi Temsil Giderleri Madde 61 - Her yıl Ģirket bütçesinde gösterilen usul ve esaslar dahilinde ödeme yapılır. Eğitim Amacıyla Yurt DıĢına Gönderilen Personelin Mali Yükümlülükleri Madde 62 - ġirket personelinin iģ bu yönetmeliğin 12 nci maddesi gereği eğitim amacıyla yurtdıģına gönderilmelerini müteakip Ģirket personeli döndüğünde Ģirketten bir yıl süre ile ayrılamazlar. Kendi isteği ile ayrılmaları halinde kendisi için yurtdıģı eğitiminde Ģirkete mal olan tutarın 10 katı kadar tazminat ödemesi halinde iģten ayrılır. YEDĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : ĠĢten Çıkarma ve Ayrılmalar Mazeretli ĠĢten Ayrılmalar Madde 63 - Kapsam dıģı personelden; a) Sosyal Sigortalar Kurumundan herhangi bir sebeple emekli aylığı bağlanmasına veya toptan ödeme almaya hak kazanan ve bu hususu belgelendirerek iģten ayrılma talebinde bulunan,

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir HASTALIK VE YILLIK İZİN İŞÇİLERİN ÜCRETLİ İZİNLERİ: 1 5 Yıl arasıda hizmeti olanlar 14 gün, 5 15 Yıl arasında hizmeti olanlar 20 gün, 15 Yıldan daha fazla hizmeti olanlar 26 gün, Yıllık ücretli izin alabilirler.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve hedefler MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 22/01/2009 Karar No : 40 Başkanlık

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı