TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.ġ. (TEMSAN) bünyesinde çalıģan kapsam dıģı personelin, niteliklerini, istihdam Ģeklini, Ģirkette bir göreve ilk defa açıktan atanmayı, personelin eğitimi ile görev ve görev yerlerinin değiģtirilmesini, çalıģma Ģartlarını, ödev, sorumluluk, hak ve yasakları, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer mali hükümlerini düzenler. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.ġ. (TEMSAN) bünyesinde çalıģtırılan kapsam dıģı personel hakkında uygulanır. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesine ve ġirket Ana SözleĢmesine uygun olarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Temsan: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketini, b) ĠĢveren: Temsan'ı, c) ġirket: Temsan'ı, d) Genel Müdürlük: Temsan Merkez TeĢkilatını, e) ĠĢveren Vekili: 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tanıma uygun görev alanları, f) Personel: Kapsam dıģı personeli, g) ĠĢyeri: Genel Müdürlük Merkez TeĢkilatı ve Temsan'a bağlı fabrikaları, h) Yönetim Kurulu: Temsan'ın Yönetim Kurulunu, i) Kapsam dıģı personel: Hizmet akdi ile çalıģan ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi'ne tabi olmayan personeli, j) Fabrika: ġirketin sahibi bulunduğu fabrikaları,

2 k) Ücret skalası: Personelin kıdemine göre görev kadro derecesinde alacağı ücret ve bu derecelerin kademeleri arasındaki miktarı, l) Görev Kadro Derecesi: Personelin görev unvanını gösteren dereceyi, m) Ücret Kademesi: Personelin öğretim ve hizmet süresine göre tespit edilecek ücretinin bulunduğu yeri, n) Kıdem: Personelin Ģirkette veya mesleği ile ilgili olarak Ģirket dıģındaki hizmet sürelerini, o) Aday: ĠĢe yeni alınan ve deneme süresinde çalıģtırılan kiģiyi, p) Kıstelyevm: Ödemelerde gündelik ücretlerin saate dönüģtürülmesi ya da çalıģılan günlere göre ödeme yapılmasını, ifade eder. ĠKĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Personelin Atanması ve Nitelikleri Personelin Atanması ve Nitelikleri Madde 5 - Genel Müdür MüĢaviri, Hukuk MüĢaviri, Daire BaĢkanları, Fabrika Müdürleri, Savunma Uzmanı ve Fabrika Müdür Yardımcılarını atamaya Ģirket Yönetim Kurulu, diğer görevlere atamaya Ģirket Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür yetkilidir. MüĢterek kararname ile atanacakların dıģında kalan personelin atanmalarında aranacak Ģartlar: a) Genel Müdür MüĢaviri: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuģ olmak, asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. b) Hukuk MüĢaviri: Özel kanunlara göre Avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve bir kuruluģta Hukuk MüĢavirliği, Avukatlık veya Serbest Avukatlık görevlerinde beģ yılını doldurmuģ olmak. c) Daire BaĢkanı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) d) Daire BaĢkanı (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) e) Fabrika Müdürü: En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) f) Savunma Uzmanı: Özel kanunda belirtilen hükümlere göre atama yapılır. g) Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) h) Fabrika Müdür Yardımcısı (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) i) Müdür (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

3 j) Müdür (Ġdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir) k) Uzman: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 3 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. l) ġef (Teknik): En az Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iģ tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını postabaģılık görevinde geçirmiģ olmak. m) ġef (Ġdari): En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iģ tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını Ģirkette geçirmiģ olmak. n) Sivil Savunma Uzmanı: En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak. Konu ile ilgili Sivil Savunma Eğitimi almıģ, asgari 5 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. o) Koruma Amiri: En az Lise düzeyinde öğrenim görmüģ olmak ve asgari 3 yıllık bir iģ tecrübesine sahip olmak. p) Koruma Amir Yardımcısı: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma grup Ģefi olarak çalıģmıģ olmak. r) Koruma Grup ġefi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma görevlisi olarak çalıģmıģ olmak. s) Koruma Görevlisi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak. 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulamasına iliģkin Yönetmelikte belirtilen Ģartları taģımak. Yukarıda sayılan görevlerin dıģındaki kadrolara atamalarda görevlere uygun tahsil ve tecrübe gibi nitelikler aranır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Ġstihdam ġekli Ġstihdam ġekli Madde 6 - ġirket hizmetleri; sürekli, kısmi zamanlı gün (part - time) ve geçici olarak çalıģtırılan personel eliyle gördürülür. a) Sürekli çalıģtırılan görevliler: ġirket iģlerinin gerektirdiği asli ve sürekli iģleri yapmak üzere ve kapsam dıģı statüde olmak üzere görevlendirilen, b) Kısmi zamanlı (part - time) çalıģtırılan görevliler: Ġhtiyaç üzerine özel anlaģmalarla temin edilip, kısmi zamanlı gün (part - time usulü) çalıģtırılan, c) Geçici olarak çalıģtırılan personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıģtırılan ve daimi iģçi olmayan, kimselerdir. Üç Ġstihdam ġekli DıĢında Personel ÇalıĢtırılamayacağı Madde 7 - ġirket, 6 ncı maddede yazılı üç istihdam Ģekli dıģında personel çalıģtıramaz. ÜÇÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Personel Alımı, Sınav Komisyonları, Atamalarda ĠĢe BaĢlama Süresi, Deneme Süresi Personel Alımı

4 Madde 8 - Açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Daimi Kadrolarına Ġlk Defa ĠĢçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ġstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ġstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Özel YarıĢma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığınca yapılacak sınavda baģarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Türkiye ĠĢ Kurumunca Ģirkete gönderilen adaylar arasından, görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak yapılacak sınav sonucu baģarı sırasına göre iģe alınır. Sınav Komisyonları Madde 9 - Sınav Komisyonları; Genel Müdürlük ve Fabrikalarda dört kiģiden az olmamak koģuluyla, Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Daire BaĢkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluģturulur. Atamalarda ĠĢe BaĢlama Süresi Madde 10 - ġirkette ilk defa bir göreve atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın on beģ gün içinde iģe baģlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle Ģirkette istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve baģlamama hali iki ayı aģtığı taktirde atama iģlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Bu on beģ günlük sürenin baģlangıcı atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinin ertesi günüdür. Deneme Süresi Madde 11 - Açıktan atanan personel, iģe baģlama tarihinden itibaren otuz gün süre ile denemeye tabi tutulur. Ancak bu süre Toplu ĠĢ SözleĢmelerinde belirtilen süre kadar uzatılabilir. Bu süre içinde baģarısız olanların hizmet akitleri ġirket tarafından bildirimsiz feshedilir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Personelin Eğitimi, Takdir ve Ödül Personelin Eğitimi Madde 12 - Hizmet içi eğitim Ģirket personelinin iģleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranıģlarının olumlu yönde geliģtirilmesi ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) - ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) - EN (Avrupa Standardı) Kalite Sistemi gereği zorunlu olan ve bu suretle hizmette verim ve etkenlik sağlayan çalıģmalardır. Hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaģabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Bu politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüģü alınmak suretiyle Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca uzun vadeli eğitim planları yapılır. Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır. Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini arttırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya baģka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dıģına staj, eğitim ve seminer için personel gönderebilir.

5 Takdirname Madde 13 - Görevinde olağanüstü gayret ve çalıģma ile baģarı sağlayan personele, ġirkette atamaya yetkili amirler tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamenin bir kopyası personelin özlük dosyasında saklanır. Ödül Madde 14 - Genel Müdürlük iģyerlerinde görev yapıp, olağanüstü gayret ve çalıģmaları sonucunda emsallerine göre baģarılı görev yaptıkları görülen personele ilgili amirin teklifi Genel Müdürün onayı ile bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını aģmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere Genel Müdürün teklifi ve ġirket Yönetim Kurulunun onayı ile iki aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Ģirketin fiili kadro mevcudunun yüzde ikisinden fazla olamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personelin Görev ve Görev Yerinin DeğiĢtirilmesi, Atamalarda Görev Yerine Hareket ve ĠĢe BaĢlama Süresi, Terhis Edilenlerin Göreve Dönmeleri Personelin Görev ve Görev Yerlerinin DeğiĢtirilmesi Madde 15 - ġirket, görev ve grup eģitliği gözetmeden kazanılmıģ hak ve gruplarıyla personeli bulundukları kadro ve gruplara eģit veya daha üst, Ģirket içinde aynı veya Ģirket bünyesinde baģka iģyerindeki diğer kadro ve gruplara naklen atayabilir. Ancak, aile birimini muhafaza etmek bakımından yer değiģtirme suretiyle atanmaya tabi personelin atandığı yerde eģinin atanacağı teģkilatın bulunmaması yada teģkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, eģinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere yer değiģtirme iptal edilebilir. KarĢılıklı Olarak Yer DeğiĢtirme Madde 16 - ġirketin baģka baģka yerlerde bulunan aynı sınıf ve kariyerindeki personeli, görev yolluğu talep etmemek koģuluyla karģılıklı olarak yer değiģtirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirince uygun bulunmasına bağlıdır. Atamalarda Görev Yerine Hareket ve ĠĢe BaĢlama Süresi Madde 17 - Naklen veya yer değiģtirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) BaĢka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beģ gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iģ günü içinde, iģe baģlamak zorundadırlar. Ancak, savaģ ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılmıģ ise, Bakanlar Kurulunun tespit ettiği süre dikkate alınır. Yukarıdaki süreler; a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında baģka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,

6 b) Görevi icabı hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunanlar için devrin sona ermesi, tarihinde baģlar. Terhis Edilenlerin Görevlerine BaĢlamaları Madde 18 - Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dıģında silah altına alınan personelin terhislerinde, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde baģvurmaları halinde baģvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve baģlatılırlar. DÖRDÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM. ÇalıĢma ġartları ÇalıĢma ġartları Madde 19 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personel için çalıģma süresi; haftada 5 gün çalıģma, 2 gün tatil esasına göre düzenlenir. Normal çalıģma süresi haftada 45 saat olup yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde farklı hüküm bulunması halinde Toplu ĠĢ SözleĢmesindeki hükümler uygulanır. ÇalıĢma saatleri iģyerlerinin ve ünitelerin özellikleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Mevsim ya da iģ gereklerinden doğacak zorunluluk hallerinde, çalıģma saatleri Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenebilir. ÇalıĢılmadığı halde, aģağıda belirtilen haller çalıģılmıģ gibi sayılır; a) Yıllık ücretli izinler ile ücretli mazeret izinleri. b) Sosyal Sigortalar Kurumunca muayene edilmek amacıyla viziteye çıkıģ saatleriyle muayene edilmek üzere ikamet ettiği mahalden bir baģka Ģehir merkezindeki sağlık kuruluģuna havale edildiği takdirde, havale edildiği gün ile onu takip eden ilk gün. c) Sosyal Sigortalar Kurumunca verilmiģ veya onaylanmıģ hastalık izinleri. d) Kadın personele, doğumdan önce ve sonra verilen hastalık izinleri. e) Emzikli kadın personele, çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler. f) ĠĢyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden iģin aralıksız bir haftadan daha çok tatil edilmesi sonucu olarak, personelin yeniden iģe baģlaması Ģartıyla, çalıģmadan geçirdiği zamanın 15 günü. g) Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri. BEġĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Ödev, Sorumluluk, Hak ve Yasaklar Sadakat Madde 20 - ġirket personeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Madde 21 - ġirket personeli, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar.

7 Personel her durumda Ģirketin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düģüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaģmaya, teģekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Personelin Görev ve Sorumlulukları Madde 22 - ġirket personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karģı sorumludurlar. Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları Madde 23 - ġirket personeli amiri oldukları iģyeri ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki personeli yetiģtirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. KiĢisel Sorumluluk ve Zarar Madde 24 - ġirket personeli, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen ġirket malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Ģirket zarara uğratılmıģsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Mal Bildirimi Madde 25 - Amir durumunda olan veya bu duruma yeni atanan Ģirket personeli ile iģyerlerindeki satın alma iģleriyle ilgili personel kendileriyle, eģlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taģınır ve taģınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Genel Haklar Uygulamayı Ġsteme Hakkı Madde 26 - ġirket personeli 1475 sayılı ĠĢ Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri ile bu yönetmelikte tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. Güvenlik Madde 27 - Kanunlarda ve iģbu yönetmelikte yazılı haller dıģında Ģirket personelinin iģine son verilemez, aylık ve baģka hakları elinden alınamaz. Emeklilik Madde 28 - ġirket personelinin 1475 sayılı ĠĢ Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yazılı belirli Ģartlar içinde emeklilik hakları vardır. Çekilme Madde 29 - ġirket personeli yürürlükteki 1475 sayılı ĠĢ Kanunu ile bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre iģlerinden çekilebilirler.

8 Müracaat, ġikayet ve Dava Açma Madde 30 - Personel, Ģirketle ilgili resmi ve Ģahsi iģlerinden dolayı müracaat, amirleri veya iģveren vekili tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve iģlemlerden dolayı Ģikayet ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve Ģikayetler söz veya yazı ile en yakın amirinden baģlayarak silsile yolu ile Ģikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Ġzin Madde 31 - ġirket personeli yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde gösterilen süre ve Ģartlarla izin hakkına sahiptir. Yıllık Ġzin KullanılıĢı Madde 32 - Yıllık izinlerin kullanılıģında iģin aksamaması esastır. Yıllık izinler, iģ durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak yetkili amirler tarafından kararlaģtırılan tarihlerde tam olarak veya bir bölümü 12 günden az olmamak Ģartı ile bölünmek suretiyle kullanılabilir. Ancak personelin mazeretine istinaden talebi halinde ve izin vermeye yetkili amirince uygun görülmesi halinde 12 günden az izin kullandırılabilir. Bir çalıģma yılına karģılık yıllık izin, sonraki çalıģma yılında kullanılır. Ancak istek halinde ve yıllık izinden düģülmek kaydı ile yılını tamamlamamıģ fakat 6 aydan fazla çalıģmıģ ve yeni iģe girenlere bir defaya mahsus olmak üzere 12 iģ günü izin verilebilir. Yıllık ücretli izinlerin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılması esastır. Ancak iģ durumu sebebi ile yıllık ücretli iznin kullanılmadığı hallerde son iki yılın izni son yıl içinde birlikte veya duruma göre kullanılabilir. Gelecek yıllara ait izin kullanılamaz. Yıllık Ġzin Programlarının Hazırlanması ve Onayı Madde 33 - ĠĢ durumu ve personelin istekleri göz önünde bulundurularak birim amirleri, izin süresince yerlerine bakacak personeli belirlemek suretiyle izin programını hazırlar ve uygulamaya koyar. Toplu izin kullandırılması halinde ise yıllık ücretli izinler yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre kullandırılacak Ģekilde hazırlanarak Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bildirilir. Ġlgili BaĢkanlık listelere uygun olarak izin programını hazırlar ve Genel Müdürlüğün onayına sunar. Zaruri hallerde izin programında değiģiklik yapılması durumunda aynı yolla Genel Müdürlüğe bilgi sunulur. Ġzin Vermeye Yetkili Merciler Madde 34 - Yıllık izin programına uygun olarak Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olan birim amirleri ve Fabrika Müdürüne Genel Müdür, diğer personele Genel Müdür Yardımcıları tarafından, Fabrika personeline Fabrika Müdürü tarafından izin verilir. Günlük ve mazeret izinleri Genel Müdürlükçe aksine talimat verilmeyen hallerde Daire BaĢkanları ve Fabrika Müdürleri tarafından verilir. Ġzin Formu ve Ġzne AyrılıĢ Madde 35 - Personelin izin hakkı hesaplanarak izin formları Personel Müdürlüğünce iki nüsha olarak doldurulur. Gerekli imzalar tamamlandıktan sonra bir nüshası ilgili personele verilir. Diğer nüshası Personel Müdürlüğünde kalır. Ġzine ayrılacak personel izni geçireceği yerdeki açık adresini izin formuna yazmak zorundadır.

9 Ġzin formu yetkili merci tarafından imzalanmadan ve belirtilen izne baģlama tarihinden önce personel görevden ayrılamaz. Ġzin DönüĢü Madde 36 - Ġzin kullanan personel izinden döndüğünde, göreve baģlayıģ tarihi ilgili amiri tarafından Personel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (Günlük yoklamalar yazılı bildirim olarak kabul edilir) Ġzinli personel, zorunlu nedenlerle ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde izin vermeye yetkili mercilerce göreve çağrıldıkları zaman hemen dönmek zorundadır. Geri çağrılma nedeni ile iznini tam olarak kullanamayan personel iģ durumunu aksatmamak koģulu ile geri kalan iznini uygun tarihte kullanabilir. Zorunlu nedenlerle izinden çağrılan personele, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ücretsiz Ġzinler Madde 37 - Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, kardeģ, eģ ve çocuklarının önemli bir kazaya uğraması veya hastalığa tutulması halinde, bu durumu raporla tevsik edenlere, ayrıca kabul edilebilir makul bir mazereti olanlara yazılı istek halinde Genel Müdür tarafından üç aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 3 ayı aģan talepler Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Ücretsiz izin süresince personelin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri devam eder. Ücret ve ücrete iliģkin diğer hakları iģlemez. Tutukluluk hallerinde ise Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tutukluluk maddesinde belirtilen esaslara göre tutuklu kalınan süre zarfında personel ücretsiz izinli sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yasaklar Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı Madde 38 - ġirket personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle, astlarından ve görev ile ilgili olarak denetimi altında bulunan veya Ģirketle iliģkisi olan gerçek ve tüzel kiģilerden hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya borç para istemeleri ve almaları yasaktır. ġirket Ġhalelerine Girme Yasağı Madde 39 - ġirket personeli ile çeģitli nedenlerle Ģirketten ayrılan ve ayrılıģı üç yılı dolmamıģ eski personel Ģirketin bilumum ihalelerine Tacir ve Esnaf sıfatıyla katılamazlar. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı Madde 40 - ġirket personeli, açıklanması ve açıklandığında Ģirketin maddi ve manevi zararı söz konusu olan gizli bilgileri görevlerinden ayrılmıģ bile olsalar açıklayamazlar. ġirketle iliģkisi olan üçüncü kiģilere yetkili amirden yazılı emir almadan hiçbir belge ve bilgi veremezler. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı Madde 41 - Personel, ġirket görevleri ve hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, belge ve demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Genel Müdürün yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

10 Madde 42 - Kadrolu ve geçici Ģirket personeli çalıģtığı süre içinde Ģirket dıģında görev alamaz. Ancak Yönetim Kurulunun müsaadesi alınmak suretiyle öğretim görevliliği, okutmanlık, mütercimlik gibi konularda görev alabilir. Özel yasalar gereği ve resmi makamların kararı ile verilen bilirkiģi ve hakemlik görevleri bu yasağın dıģındadır. ġirket personeli kooperatif, yardım sandıkları ve sendikalarda asli görevini aksatmamak kaydı ile görev alabilirler. Birlikte Çekilme, Grev ve Boykot Yasağı Madde 43 - ġirket personeli Ģirketin hizmetlerini aksatacak Ģekilde görevden birlikte çekilemezler. Yasal haklar saklı kalmak kaydıyla; Kapsam dıģı personel grev ve boykota karar veremez, grev, boykot düzenleyemez ve katılamaz, ilan edemez ve bu yolda propaganda yapamazlar. ALTINCI KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Ücret, Yolluk, Sosyal Yardım ve Ġkramiyeler Ücret Madde 44 - Ücret skalasında, personelin kadro ve grubunun karģılığı alacağı bir aylık toplam ücrettir. a) Ücretin Ödenmesi: Personelin aylık ücretleri her ayın on beģinde peģin olarak ödenir. Ay içinde göreve baģlayanların o aya ait ücretleri göreve baģlama tarihlerinden, ücretine zam yapılanların ücret farkları onayda belirtilen tarihten, zamma ait onayda bir tarih belirtilmemiģ ise onay tarihinden itibaren uygulanır. Personelin ücreti aylık ücret üzerinden hesaplanır. Günlük ücret, toplam aylık ücretin 30'a bölünmesi ile tespit edilir. b) Aylık Ücretin Tespiti: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile kapsam dıģı diğer personelin ücretleri; Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere mevzuat esaslarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Kapsam dıģı personelin hizmet süresi ve siciline göre alacağı ücreti gösteren skala, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Yolluk Madde 45 - Personelin yurtiçi ve yurtdıģı geçici görevlerinde "Geçici Görev", yer değiģtirme suretiyle atanmalarında "Sürekli Görev" yollukları, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir. Sosyal Yardım Madde 46 - ġirket iģyerlerinde görevli kapsam dıģı personele yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinde belirtilen Ģart ve tutarda sosyal yardım (Evlenme, Doğum, Ölüm, Yemek, BirleĢtirilmiĢ Sosyal yardım ve Vasıta yardımı) yapılır. Bu yardımların karģılığı ücretlerin hak sahiplerine hangi usul ve Ģartlarda ödeneceği, Toplu ĠĢ SözleĢmesinde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilir. Ġkramiyeler Madde 47 - Kapsam dıģı personele; 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde ÇalıĢan ĠĢçilere Ġlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna göre ve bu Kanunda belirtilen esaslarda ilave tediye yapılır. Ġlave tediye dıģında birincisi Nisan ayının ilk haftası içinde, ikincisinin ise Eylül ayının ilk haftası içinde ödenmek üzere her biri 30 günlük ücret tutarında iki ikramiye ödenir.

11 Ġkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm uygulanır ve ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz. Kıdeme TeĢvik Ġkramiyesi Madde 48 - ġirkette görevli kapsam dıģı personele Ģirkete bağlılığını teģvik etmek amacıyla; a) 5 yıllık kıdemi olanlara 40 b) 10 yıllık kıdemi olanlara 55 c) 15 yıllık kıdemi olanlara 65 d) 15 yıldan fazla kıdemi olanlara 75 günlük toplam ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir defaya ve bulunduğu kıdem kademesine mahsus olmak üzere, kıdeme teģvik ikramiyesi ödenir. Kıdeme teģvik ikramiyesine hak kazanan personele bu ikramiye, hak kazandıkları ayın en son iģ günü ödenir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar bir sonraki kademenin süresini tamamlayınca, tamamladıkları kademenin kıdeme teģvik ikramiyesini alır. 15 yılını dolduranlar ise, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde TEMSAN'ın belirleyeceği bir tarihte Kıdeme TeĢvik Ġkramiye'sini alırlar. Kıdeme teģvik ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak hususlar aģağıda gösterilmiģtir; a) Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilecek nitelikteki hizmetleri, b) ġirkette çalıģmakta iken Ģirketin yürüttüğü hizmet alanlarından herhangi birinde eğitim - öğretim amacıyla, ġirketten zorunlu olarak iģten ayrılmak suretiyle kendi imkanlarını kullanarak veya Ģirket kanalıyla yurt dıģına giden personelin, yurt dıģındaki eğitim - öğretimlerini müteakip baģka bir iģe girmeden derhal Ģirketten görev talep ederek çalıģmaya baģlamaları veya dönüģlerini müteakip askerlik görevlerini tamamlayarak iģe dönmeleri halinde, gitmiģ oldukları öğrenim için belirlenmiģ yurt dıģındaki asgari eğitim - öğretim süreleri, c) ġirkette çalıģırken silah altına alınan personelin, askerlik süresinin bitiminde baģka iģte çalıģmadan Ģirkette görev alması halinde, askerlikte geçen süreleri, d) (b) bendine göre yurt dıģındaki eğitim - öğretim süresini tamamladıktan sonra Ģirkette görev almadan doğrudan askerlik görevini ifa edenlerin, askerlikte geçen süreleri, e) Aralıklıda olsa, ayrılıģ Ģekline bakılmaksızın Ģirkette geçen birden fazla çalıģma süreleridir. 5 yıllık kıdeme teģvik ikramiyesine hak kazandıktan sonra kıdem tazminatı almayı gerektirecek bir nedenle, iģ akdi sona eren personele, idrak edecekleri kıdem yılı için ödenecek ikramiyenin beģte biri, son aldığı kıdem yılından sonraki hizmet süresinin her yılı için ödenir. Yıldan artan süreler için kıstelyevm uygulanır. 15 yılını doldurduktan sonra çalıģanlar için aynı esaslarla ödenecek ikramiyede, 15 yıldan fazla kıdemi olanlara uygulanan kıdeme teģvik ikramiye günü esas alınır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Vekalet, Ders ve Konferans ile Fazla ÇalıĢma Ücreti Vekalet

12 Madde 49 - ġirketi imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taģıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaģtırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boģ olan bir kadroya Ģirket içinden bir personel asli görevi ile iliģiği kesilmeksizin Genel Müdür tarafından vekil atanabilir. Görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değiģmeyeceğinden vekalet görevi verileceklerin asilde aranan Ģartlara sahip olması Ģarttır. Personel birden fazla göreve vekalet edemez. Vekalet süresi Genel Müdür tarafından belirlenir. Vekalet Ücreti: Personele vekalet ettiği görev için ödenmekte olan Makam ve Sorumluluk Tazminatı asli görevi için ödenen Makam ve Sorumluluk Tazminatından fazla ise aradaki fark vekalet ücreti olarak ödenir. BoĢ olan göreve vekalet eden personele bu göreve baģladığı tarihten itibaren, geçici olarak görevden ayrılan personele vekalet eden personele, baģladığı tarihi takip eden 30'uncu günden sonra, vekalet ücreti ödenir. Ders ve Konferans Ücreti Madde 50 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre personelini yetiģtirmek üzere kurs, seminer, konferans ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, kendilerine ders görevi verilen Ģirket personeline ders ücreti günlük ücretlerinin 1/2'sinden aģağı olmamak koģuluyla Personel Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürce tayin edilir. Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun Hükümlerine, öğretmen ve Ģirket dıģında görev yapan diğer memurlara 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ders ücreti ödenir. Yukarıda belirtilenlerin dıģında kalanların ders saat ücretleri; Öğretim görevlisi ve Ģirketin karģılıklı anlaģmaları sonucu belirlenecek ücret ve esaslara göre ödenir. Fazla ÇalıĢma Ücreti Madde 51 - Bu Yönetmelik ile tespit edilen günlük ve haftalık normal çalıģma süresinin üzerinde yapılan çalıģmalar fazla çalıģmadır. ĠĢ günlerinde yapılan fazla çalıģmalar için; toplam ücretin, fazla çalıģma süresine isabet eden kısmı %100 fazlası ile ödenir. Yolluk almaya müstahak bir yerde yapılan fazla çalıģmalarda, belgelendirmek Ģartıyla bu madde hükmüne tabidir. Hafta Tatili ve Ücreti Madde 52 - a) Hafta tatili: Bu Yönetmelik ile tespit edilen haftalık çalıģma süresini düzenli olarak çalıģma suretiyle tamamlayan personel, hafta tatilini hak kazanır. b) Hafta tatilini hak kazanabilmek için, çalıģmadığı halde çalıģılmıģ sayılan günler Ģunlardır: 1) Ulusal bayram ve genel tatil günleri. 2) Zorunlu nedenlerle, ġirket tarafından personelin hizmet akdinin kesilmeksizin, iģin tatil edildiği günler.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 19 Ocak 2009 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

657 Sayılı Kanun Hükümleri

657 Sayılı Kanun Hükümleri 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 Sayılı Kanun Hükümleri 1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı