. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi"

Transkript

1 KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel Sekreter - Genel Sekreter yardrmcrlarr - Hukuk Miigavirlifi - Y azt igleri MiiOiirliigti *Evrak Kayrt Servisi *Yazr iqleri Servisi *Argiv Servisi - Bilgi iqlem Miidiirtiilii - Mali Hizmetler Miidiirliifii *Muhasebe Servisi *Gelir Servisi. *Ayniyat Servisi - Insan Kaynaklan ve Efiitim Miidiirtiigi *Personel Servisi *Efitim ve Sosyal igler Servisi - Strateji Geliqtirme Miidiirliigii t Biitge Servisi * Proje Servisi * ig Kontrol Birimi - Emlak ve istimlak Miidiirliigi - Yol ve Ulagrm Hizmetleri Miidiirliigi - Imar ve Kentsel iyilegtirme Miidiirliigii * imar Servisi *Adres Kayrt Sistemi Servisi *KUDEB Servisi *Kdy Geligme Alam - Ruhsat ve Denetim Miidiirliigi xruhsat Servisi *Denetim Servisi - igletme Miidiirliigi * Atcilye hizmetleri * Ambar, satm alma ve ikmal hizmetleri * Makine kiralama, igletme ve arazi kontrol hizmetleri _ S Miidiirlii[ii - P ngaat Miidiirltigii *Yatnm ve ingaat Servisi *Yapr Kontrol Servisi - Destek Hizmetleri Miidiirliilii - Sivil Savunma Uzmanhlr - ilge 6zel idare Miidiirtiikleri 5. Son Btiliim

2 nininci noltivr cenel nuruvrr,nn Amag Madde 1- Bu Ydnergenin arnacl; 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu,nun 35. maddesi gerefince, Krrklareli il Ozel idaresi'nde olugturulan birimlerin g6rev, yetki, galgma ve sorumluluklanrun belirlenmesine iligkin usul ve esaslan dtizenlemektir. Kapsam Madde 2-Bu Ycinerge Krrklareli il Ozel idaresini kapsar. Tanrmlar Madde 3- Bu Ydnergede gegen; Yiinerge: Krrklareli il Ozel idaresi Tegkilatr Qahgma Esaslan G<irev Bdltimii Ve yetki Yiinergesini, it 6zet idaresi: Krrklareli il Ozel idaresini. Vali: Krrklareli Valisini, vali Yardrmcnl: il Ozel idaresinden sorumlu vali yardrmcrslm. Kaymakam: ilge Kaymakamlanm, Genel Sekreter: Krrklareli il Ozel idaresi Genel Sekreterini, Birim: Krrklareli Illzelidaresinde Hukuk Miigavirli[i ve di[er Mtidiirliikleri, Birim Amiri: Birimlerin en iist drizeyde yetkili ve sorumlu Mtidiirlerini ifade eder. YETKi VE SORUMLULUK Birimlerin Baflrhk Yetki ve Sorumluluklan: irinci sor,uvr Madde 4- Birim Amirleri, birimlerinde kanun, tiizrik ve y<inetmelikle belirlenen gorevleri zarnantnda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptrrmaktan, mahiyetindeki personeli yetigtirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludurlar. Devlet memurlanrun igbirligi iginde gahgmalan esastr. Bu amagla Birim Amirleri;

3 1- Birimlerin ig ve iglemlerini siirekli glzetim ve yakrn denetim altrnda bulundurarak hizmetlerin verimli bir gekilde yiiriittilmesini saglar. Her birim amiri 5302 Sayrl yasamn 46. maddesi gerefiince biriminin harcama yetkilisidir, 2-Hizmetlerin ytirtittilmesinde kargrlagrlan ve kendi imkanlan srrah amirlerine yazrh veya scizlti olarak intikalini sallar, ile gdzemedigi konulan 3-G<irev tarumlamasrnda koordine ve igbirligi gereken mtigterek gahgma igeren konularda gdrev alacak personeli belirler, 4-Hizmetle ilgili olarak miidtirlti[e bagvuran kigilerin merci ve muhatabrdr, 5- Birimdeki ig ve iglemlerin mevzuata ve iq akrgrna uygun olarak siirekli, verimli ve giivenli yuriittilmesini sallamakla gdrevli ve sorumludur, 6- Birimdeki personelin ridiillendirilmesi ve tecziyesi hakkrnda i.ist amirlere bilgi sunar ve iglem yaprlmasmr sa[lar, 7- Birimde ytiriitiilmesi gerekli igbdhimtini yapa4 iqbirlili sallar, personelin g<irev dalrhmr ve deligiklik tekliflerini Genel Sekretere bildirir, 8- Biriminde yiiriittilen gahgmalarr tist amirlerinin denetiminehazr bulundurur, 9- Miath evrak ve igleri zamanrndatakip ederek, genel argive gcinderilmekizerehazn hale getirerek, tist amirinin imzaveyaonayma sunar, 10- Personele ycinelik kigisel ig planlarrnrhazrlar, tebli[ eder ve buna dayah birimlere ydnelik gahgma ve ig programlanm hazrlar, 11- Stratejik plan ve bu plamn <ilgiilmesine yrinelik performans plam ile ilgili ayfuk sonuglarr bir sonraki ayrn ilk haftasr somrna kadar ilgili birime sunar, yapar, 12- Standart Dosya Plam uygulamasrm ve argive g<inderilecek ewaklann takibini 13- Birimler a.rasr koordine gerektiren konularda ilgili birimlerle koordine sa[lar, 14- Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardrmcrlannm gdrmesi ve bilmesi gereken ya ve dilekgeler hakkrnda gerekli bilgileri zamantndaveir. Birimlerde giirevli personelin sorumluluklarr: 1- Birimde gahgan tiim gcirevliler, bagta Devlet Memurlarr Kanunu ile ig Kanunu olmak tjrzerc diler kanunlarda kabul edilmig yasaklayrcr ve disiplin cezasr gerektiren fiillerle ilgili hiiktimlerden ayr' olarak, kendilerine verilen igleri genel ig sisteminin akrgmr aksatmayacak bigimde hzlt, verimli ve etkin olarak yapmaktan hiyerargik olarak i.istlerine kargr sorumludurlar, 2- Birim gcirevlileri birim gahgmalarryla ilgili olarak kargrlagrlan sorunlan ve dnerilerini Birim Amirlerine intikal ettirir.

4 3- Birim gdrevlileri yaprlan ig ve iglemlerde resmi yaz;'gma kurallanna ait ydnetmelikte belirlenmig usul ve esaslara uymak durumundadr, 4-Birim gdrevlileri gahgmalannda kullandrklarr devlete ait her ttirlti mal ve e$yarun kullammrnda birinci derecede sorumludur, 5- Birim gdrevlileri performans dlgiimtine esas olmak ij'zerc kendilerine verilen dlgiim materyallerini doldurarak birim amirine zamanrndateslim ederler, 6- Birim memurlart ve diler gcirevliler kanun, tiiztik ve ydnetmeliklerde belirtilen esaslan ve amirleri tarafindan verilen gdrevleri yerine getirmekle yiikiimlii ve gd,revlerinin iyi ve dopru yiir0ttlmesinden amirlerine kargr sorumludurlar. Yazryma Kurallarr ve Kanallarr: Madde 5-1- il Ozel idaresi'nin yazrgma usul ve esaslan tarihli ve sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Y<jnetmelik" hiiktimlerine uygun olarak ytiri.itiiliir. 2-Idarc yazrgmalannda, yukarrdaki Y0netmeli[e uygun olarak hazrlanan Krrklareli il Ozel idaresi Imza Yetkileri Ydnergesi'ne ve e-igigleri ortammda Standart Dosya Plamna uyulur Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 66. maddesi gerelince kamu kurum ve kuruluglanyla doprud an y anlma yaprlabilir, Evrak Havale ve Dafrtrmr: 1- il Ozel idaresine gelen her ttirlti posta evrakr ile Krrklareti Valilili'nden havaleli gelen her ttirlii evrak,yazr igleri Mtidtirltipti genel evrak g<irevlileri tarafindan almarak, Genel Sekreter veya ilgili Genel Sekreter Yardrmcrlanna sunulacak ve kayda gegirilecektir. 2- Gizli, kigiye rlzel vb. evrak agrlmadan direkt olarak Genel Sekretere sunulacaktrr. 3- $ikdyet ve ihbar mahiyeti tagryan dilekgeler do!rudan Genel Sekreter tarafindan ilgili birimlere havale edilecektir. 4- ilgili birimler tarafindan yazlan tiim yazrqmalar Yazr igleri Mtidiirltigti biinyesindeki genel evrak biriminde kayrt iglemlerine tabi tutularak posta iglemi yaprlacaktrr. 5- Ttim birimlere dagrtrlan evraklar ile drg yazrgmalann kademelere gdre tesliminde mutlak surette zimmet defteri kullamlacaktrr. 6- Birimler, ig kayrt sistemine gdre gelen evrak defteri tutacaktrr. 4

5 Evralan Ahnmasr: 1- Genel evrak bi.irosuna gelen her ttirlti evrak, evrak btirosu g<irevlileri tarafindan tasnif edilir. Bakanhklardan ve Valilik Makamrndan gelen yazlar Genel Sekreter'e, di[er yazrjrar ilgili Genel Sekreter Yardrmcrlarrmn havalesine sunulur. Evrakrn havalesini mtiteakip kaydr yaprlarak zimmetle ilgili birimlere dafrtrlrr. 2- Havale edilen evraklar igerisinde Vali'nin gdrmesi gereken evrak olmasr halinde "(T)" takdim igareti konularak sciz konusu evrakm makama sunulmasr sallamr. 3- Evraklann kayrt ve havalesine iligkin kage evrakrn cin ytiztinde bulunur, <in yiiziin yeterli olmamasr halinde kage ve havale, evrakm arkafizine yaprlrr. 4- Ewak biirosu tarafindan birimlere gdnderilecek havaleli evraklar, e-igiqleri kayrt sistemine iglenir. Birimlerde Evrakrn incelenmesi ve GereEinin Yaprlmasr: 1- Ust ydneticiler tarafindan ilgili birimlere havale edilen evrakm igeripi Birim Amirleri tarafindan incelenir, evraka esas olacak iglem yaprlr, evrakla ilgili gdriig ve bilgisine ihtiyag duydugu durumlarda iist amirine konuyu intikal ettirir ve ahnacak gdrtige uygun olarak iglemi gergeklegtirir. 3- Evraklar ile ilgili haztlanacak olan yazrgmalar, Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller hakkrnda ydnetmelipe uygun olarak e-i igigleri sisteminde yazrlll, ekleri ile birlikte yetkili srrah amirlerin imzasrna sunulur. 4- Yetkililerin bulunmadrsr ya da izinli oldugu hallerde vekili imza yetkisini kullamr. Bilahare yetkiliye yaprlan iq ve iqlemlerle ilgili bilgi verilir. Argiv Qahqmalarr: Madde 6-1- Her birim kendi argivini olugturur. Kurum argivi ise Yazr igleri Miidiirliigi'niin sorumlululunda olugturulur. 2- Argiv hizmetlerinin istenilen diizeyde gergeklegtirilebilmesi ve arqivden zamarr igerisinde yararlamlabilmesi igin hizmet binalannda yeterli hacim ve nitelikte argiv mekdnlan hanrlanar ak b irim i g eri sinden ar g iv s orumlul an b e l irl enir. 3- iglemler Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda Ydnetmelik htiki.imleri gergevesinde yiiriitiiliir. 4- Saklama si.iresi tamamlanmrg olan evraklar kayrtlardan grkanlarak Argiv Komisyonunca de[erlendirilir.

6 Sorumluluklar: Madde 7-1- Bu Y0nerge ile verilen yetkilerin tam ve do[ru olarak kullamlmaslndan, kendilerine teslim edilen ewak ve yazrlartnmtthafazasmdan Birim Amirleri sorumludur, 2- Memur, i$gi, hizmetli, sdzlegmeli ve gegici iggiler, Birim Amirinin gdzetimi ve denetimi altrnda verilmig olan gcirev ve grirev yerindeki ig ve iglemlerden sorumludurlar. UqUNCU BOLUM TE$KILAT VE GOREVLILER Teqkilat Madde 8- Krrklareli il Ozel idaresi tegkilatr Ek-l'de gdsterildili gekilde, 5302 Sayrh Kanunun 36. maddesine istinaden, il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Y<inetmelik htikiimlerine g<ire kurulan birimlerden olugur. DORDUNCU BOLUM qalr$ma ESASLART VE GOREV nolunnu GENEL SEKRETER Madde 9- Genel Sekreter, il Ozel idaresi hizmetlerini 5302 Sayrh il 6zel idaresi Kanunu'nun 35. maddesi gerelince Vali adrna ve onun emirleri y6ni.inde, mevzuat htiktimlerine, il Genel Meclisi ve il Enctimeni kararlanna, il Ozel idaresi'nin amag ve politikalarrna, stratejik plan ve yrlhk gahgma programma gdre dtizenler ve ytirtittir. Bu amagla; il 6zel idaresi kuruluglanna gereken emirleri verir ve bunlarrn uygulanmasrru gozetir ve saplar. Genel Sekreter, yukanda belirtilen hizmetlerin yiiri.itiilmesinden Vali' ye kargt sorumludur. Genel Sekreter, 5302 Sayrh Kanunda belirtilen yetkiler ile diler kanunlarda il Ozel idaresini alakadar eden ve miinhasrran Vali'nin imzave onayml gerektirmeyen her tiirlti ig ve iglemleri yapar ve Valiye bilgi verir. (Ornek 3213 sayfi Kanuna gdre verilen ruhsatlann imzalanmasr, iptali, atamasr yaprlan scizleqmeli personel ile kurum adrna stizlegme imzalanrnasr v.b.)

7 5302 Sayrft il 6zel idaresi Kanununun 30. maddesinde belirtilen ve yetki dewi yaprlan gdrevler ile Vali tarafindan verilen diger g6revleri yerine getirir. GENEL SEKRETER YARDIMCILARI Madde 10- Tegkilat yaprsrnda belirtilen, teknik ve idari birimlerin balh oldulu Genel Seketer Yardrmcrlan tarafindan; 1- Genel Sekreter tarafindan verilen gdrevleri yapmak, birim amirlikleri arasrndaki koordinasyonu sallamak, 2- Genel Sekreter adrna tiim ig ve iglemlerin dtizenli bir gekilde yiiriitiilmesine yardrmct olmak, 3-3I tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara itigtcin Yrinetmelik hiikiimleri gergevesinde il 6zel idaresinde hizmetlerin vatandaga etkin ve verimli bir gekilde sunulmasr igin gerekli hizmet tarumlan ve standartlal ile ilgili gahqmalarr yapmak ve Genel Sekreterli[in onayma sunmak, 4- ll 6zel idaresinin bir birimi olarak Genel Sekreterlilin harcamalannda ve her tiirlii hakediq, 6deme ve benzeri ig ve iglemleri inceleyerek uygun g<iriigle Genel Sekretere sunmak, 5- il Ozel idaresini taahhiit alina sokan her ttirlii altm, satrm, kitalarna, trampa ve benzei ig ve iglemleri Genel Sekreter adrna inceleyerek uygun gciriigle Genel Sekretere sunmak, 6- Biitge hazrlantp Meclise sunulmasma kadar gegen siiregte Mahalli idareler Biitqe ve Muhasebe Y<inetmelili gergevesinde biitgeyi incelemek, ydnetmelile aykn bir husus oldu[u takdirde bunu srrah amirlere bildirmek ve gereken dnlemleri almak' 7- Bir 6nceki ayda 5302, 3194, 3213 sayfi Kanunlar ile di[er Kanunlarda il 6zel idaresine verilen yetki gergevesinde kesilen cezalarrntahsilat miktarlarr ile oranlafl hakkrnda bir rapor hanrlayarak(her ayrn 10'una kadar) Genel Sekreterli[e sunmak, yapmak. 8- Vali ve Genel Sekreterin verdifi, mevzuatrn gerektirdi[i diler i9 ve iglemleri HUKUK tuugavinr,igi Madde 1l- Krrklareli il Ozel idaresi'nin ve balh birimlerinin hukuki darugmanhlr ve kurum ile ilgili ttim davalann takibinden sorumludur. Genel Sekretere balh olarak gcirev yapat. l- 6zeI idare ve difer miidtirliiklere ait her tiirlii hukuk ve ceza davalarr ile icra iglemlerini ait oldupiu yargr orgam ve dairelerde ikame ve takip etmek,

8 2- idare ve baph birimlerin ihale kanunlan ve ihale sdzlegme tasanlarr ile ilgili inceleme yapmak ve goru$ bildirmek, 3- Her ttirlii yargr orgam, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafindan il Ozel idaresi'ne izafeten il 6zel idaresi Trizel Kigilili'ne yaprlan tebligatlan kabul ile gere[ini yerine getirmek, 4- Sendika ile toplu ig scizlegmeleri gcirtgmelerine katrlmak, 5- Ozel idare ve di$er Mtidiirltikler tarafindan iletilen hususlarda hukuki g6rii$ vermek, 6- Gerektiginde Ozel idare ve diger miidtirliiklerin Kamu ihale Kanununda ringdri.ilen sdzlegme tasanlan iizerinde inceleme yapmak ve gciriig bildirmek, 7- Kurumun gahgmalarrna iligkin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardrmcrsr veya di[er Birim Miidi.irlerinin soraca[t hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuglar doguracak iglemler hakkrnda grirtb bildirmek, 8-Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlagmazhklan rinleyici hukuki tedbirleri zamanrnda almak, anlagma ve sdzlegmelerin bu esasa uygun olarak yaprlmasrna yardrmcr olmak, 9- Vali'nin vereceli vekdletname gergevesinde il Ozel idaresitarafndan veya il Ozel idaresi aleyhine agrlan dava ve icra takiplerini Kurum adrna takip etmek, sonuglandrrmak ve bu dava ve icra takiplerinde Kurumu temsil etmek, l0-kurumun amaglarmt daha iyi gergeklegtirmek, mevzuata, plan ve programa uygun galrgmasmr temin etmek amacryla gerekli hukuki teklifleri hanrlanak ve Genel Sekretere sunmak, 11- Vali ve Genel Sekreterin verdifi, mevzuatrn gerektirdili diger ig ve iglemleri yapmak. Y AZr i glnni vruotinr,ucu Madde 12- Idare igi ve drgr yazrgmalann dalrtrm ve koordinasyonunu yapmak, idarenin tiim ig ve iglemleri ile ilgili gelen-giden evraklann e-igigleri sisteminde kayrtlarrm tutmak, posta ig ve iglemlerini yapmak, il Genel Meclisi ve il Enciimeni ile ilgili iqlemleri takip ederek,' ahnan kararlarm yazrmr> da[rtrmr, iade edilen meclis kararlan ile kesinlegen meclis kararlartrun ilgililere teblilini yapmak, 4982 Sayh Bilgi Edinme Kanunu gergevesinde ve BIMER vasrtastyla yaprlan bagvurularr delerlendirip cevaplandrrmak, kurumun argivini olugturmak ve birim argivlerinin olugmasmr koordine etmekle gdrevlidir.

9 Ba[h alt birimler: l.evrak Kayrt Servisi 2,Yaztigleri Servisi a-meclis Kararlan ig ve iglemleri b-enciimen Kararlan ig ve iglemleri c-yazrgma, Koordinasyon ve BIMER iglemleri 3. Kurum Argivi Servisi 1. Evrak Kayrt Servisi : l-gelen ve giden ewaklarrn, e-igigleri projesi kapsamrnda elektronik ortamda kayrtlarrm ve ilgili birimlere havale iqlemlerini yiir0tmek. 2-Posta, ig ve drg zimmetdefterlerini tutmak ve takip etmek. 3-Amirlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdigi di[er ig ve iglemleri yapmak. 2. Yazr Isleri Servisi : A- il Genet Meclisi ig ve iqlemleri: 1- il Genel Meclisinin toplanmasr ile ilgili ilan ve duyurularrn stiresinde ilgililere ulagmasmr saplamak, 2-Toplantrlaraait gtindem ve eklerinin diizenli bir gekilde sunulmasmr saplamak, 3-Meclis Bagkanh[rnca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek, 4-Komisyonlarca dtizenlenen raporlann ve eklerinin go$altrlmasr saplanarak Meclis i.iyeleri ve ilgililere zamantnda da[rtrlmasrm sallamak, S-Meclis oturumlanrun ses veya gdrtinti.i kayfi cihazlan ile kaydrmn yaprlarak zapta gegirilmesini sallamak, 6-Zabfilara, uygun olarak Meclis kararlanrun yazrlmast, kontrolii, Meclis Bagkam ve katip tiyele re imzalatrlmasrm sa$amak, 7-Meclis kararlanrun Valilile si.iresi igerisinde sunulmasrm sallamak ve takip etmek, 8-Meclis kararlannm usultine uygun olarak ilan edilmesi ve meclis iiyelerine duyurulmasmr saflamak,

10 9-Meclis iiyelerinin katrhma iligkin yoklama tutanaklanntn diizenli bir gekilde tutulmasmt sallamak, lq-amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili di[er ig ve iglemleri yapmak. B-il Enciimeni i9 ve iqlemleri: 1- il Enctimeni Bagkam'run emir ve gdzetimi do!rultusunda enciimen giindeminin hazrlarrrr::rsr ve hazrrlanan giindemin enciimen iiyelerine dalrtrlmasrm saflamak, 2-Enctimene gcirtigtilmek tizere gcinderilen, ancak usul ve esas ydniinden eksik olan belgeleri gerekgeleriyle birlikte ilgili birimlere geri g<indermek, bulundurmak, 3-Tamam olan evraklann, Enctimen giindemine ahnmak izerc kaydrm yapmak, 4-Enci.imen toplantrlarr konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantr mekdrunt hazrr S-Enciimende afunan kararlan varsa muhalefet gerhleriyle beraber Enciimen Karar Defterine kaydetmek ve i.iyelere imzalattrmak, 6-Enci.imende verilen kararlarm raportcirliik g0revini yapmak, 7-Enctimen karal olarak iglemi tamamlanan dosyalarr ilgili birimlere gtindermek, 8-il Enctimeninin aynl zarrrarrda 2886 Sayrh yasaya g<ire ihale komisyonu olmasmdan dolayt, ihale komisyonu sekretatya hizmetlerini yiirtitmek, sa!lamak, 9-Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdifii difer ig ve iglemleri yapmak. C-Yazrgma, Koordinasyon ve BiMER iglemleri: l-birimi ilgilendiren mevzuatm takibi ve uygulanmasrnt saflamak, 2-Idarc igi ve drgr yazrgmalarrn dalrtrm ve koordinasyonunu yapmak, 3-Dosva Tasnif ve Saklama Planlan'nr hazrlamak, gtincellemek ve uygulanmasrm 4-Il 6zel idaresi biinyesinde kullamlan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon gahgmalarr yapmak, S-idareye ait teftig, inceleme, araqtrrma ve sorugturmalarla ilgili igleri yapmak, Sayrl Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme ile ilgili uygulama yonetmelilinde agrklanan ig ve iqlemleri, Yasa kapsamrnda yaprlan miiracaatlan belirlenen takvim dahilinde herhangi bir gecikmeye yer vermeden sonuglandtrmak, 7-BIMER ile ilgili i9 ve iglemleri yiiriitmek, 8-Amirlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdili diger ig ve iglemleri yapmak. 10

11 3. Kurum Arsivi Servisi: l-argiv Hizmetlerini "Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda Ydnetmelik" hiikiimlerine gore yiiriitmek, 2-Yllhk Argiv Qahgmasr gergevesinde; a-ayrklama ve imha iglemlerini yapmak. b-malzemenin tespit ve ayrlmmr yapmak. c-arqivlik malzemenin tespit edilerek envanteriyle birlikte Devlet Arqivine teslimini saplamak d-kurum Arqivi ile Birim argivleri arasrnda koordineyi saglamak. 3-Argivin gtivenlipini ve gizlilipini saflamak, 4-Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili diler ig ve iglemleri yapmak. silci iglnm uuuunr,ugu Madde-13 l-e-igigleri Projesi kapsamrnda olan, e-imza, e-posta ve e-randevu i9 ve iglemlerini ytiriitmek, 2-idarenin web sayfasmrn diizenlenmesi ve giincellenmesini sa[lamak, apca idaremiz birimlerince yayrnlanmasr istenen ihale ilanlan, meclis kararlan, ydnetmelik, duyurular vs. yayrnlamak. 3-idaremiz birimlerinden gelen talepler dofrultusunda yeni yanhm ve programlann temini ile daha <inceden temin edilmig olan yazhmlarm giincellenmesi, bakrmlanrun yaprlmasr ve teknolojik geligmelere paralel olarak bilgi iletigim sisteminin geliqtirilmesini sa!lamak, 4-Brifing dosyalal ve il Koordinasyon Kurulu toplantr dosyalanrun birimler itibari ile koordinasyonunusaplayaraksunumhantlartak. S-idarenin birimlerinde ihtiyag duyulan bilgisayar donammlarrmn, programlann sistem giivenligini sallamak ve bunlara ait teknik gartname ile sdzleqmelerini hantlanak. 6-Bilgisayar, santral, fotokopi, ozalit, plotter ve bilgisayar programlanrun periyodik bakrmlarrm yapmak veya yaptrrmak, anza tespitlerini yaparak onaflmlanrun yaprlmasrnt Destek Hizmetleri Miidiirliigti ile koordineli olarak sallamak. LT

12 7-Ttim birimlerde aflza yapan bilgisayarlann bakrm onanm ve tamirlerinin yaprlabilmesi igin gerekli olan malzemenin temininde Destek Hizmetleri MiidiirliiEtine gartname ve s<izlegmelerin hazrlanrnasrnda teknik ydnden destek sallamak. 8-E-imza projesiyle ilgili i9 ve iglemlerin proje do!rultusunda yiiriitiilmesini saglamak. 9-E-igigleri projesi kapsamrnda uygulanmaya baglanan Yerel Yrinetim Modtillerinin uygulanmasrnda birimlerde ortaya grkacak problemlerin goztimii ve iglemlerin sashkh bir gekilde yiiriittilebilmesi igin igigleri Bakanhpr Bilgi iglem Dairesi Bagkanhsr yardrm masasryla koordinasyonu sallamak. 1 O-Birim faaliyet raporlanm hazrlam ll-birim personeline ait her ttirl[ mesai puantajlarrmhaztrlayarak insan Kaynaklan ve E[itim Miidtirliigtine iletmek. l2-birim personeli ile ilgili vukua gelebilecek ig kazalarr ile ilgili gerekli tutanaklarr zaman gegirmeden yasal si.iresi iginde Sosyal Gtivenlik Kurumuna bildirmek iizere insan Kaynaklan ve E[itim Miidtirliigiine iletmek ve personelin ig giivenlilini saglamak. l3-birimin istatistiki bilgilerinin tutulmasr argivlenmesi ve birlegtirilmesini sallamak. l4-birimi ilgilendiren mevzuatm takibi ve uygulamasrm sallamak, kanun ve mevzuat gergevesinde amirlerin vereceli di[er gdrevleri yapmak. MALi HiZMETLER MUDURLUGU Madde 14- Giderleri hak sahiplerine ifade edilebilen de[erler ile emanetleri teslim di[er tiim mali iglemlerin kayrtlarrru yapmak, Ba[h alt birimler: 1. Muhasebe Servisi: l.muhasebe Servisi 2.Gelfu Servisi 3.Ayniyat Servisi ddemek, gelirleri tahsil etmek, para ve parayla almak, saklamak, ilgililere vermek, gcindermek, raporlartru hazrrlamakla gdrevlidir. l-giinltik cideme emirleri ve muhasebe iglem figlerinin sisteme kaydrm yapmak, 2-Muhtasar beyanname hanrlamak ve 6demek, 3-KDV beyannamesini hazrrlamak ve 6demek, A-Damga vergisi beyannamesini hazrrlamak ve <idemek, t2

13 S-Muhtar ve Memur maaglannt, iggi ve sdzlegmeli personelin ticretlerini, il Genel Meclisi' il Enciimeni ve ihtisas Komisyonlan Uyelerinin cideneklerini hazrrlamak ve 6demek, 6- KBS sistemine gerekli bilgi giriglerini yapmak, 7 -icr a takiplerini yapmak, 8-Emekli keseneklerini her ay rutin olarak yatrrmak ve <idemek, 9-Sosyal Gtivenlik Kurumu ile ilgili ayhk bildirgeleri hanrlamakve primleri 6demek. 1 0-Elektrik, Telefon, Su ve dopalgaz giderlerini cidemek, ll'4734 sayrh kanunun 22-d, maddesi gerelince do!rudan temin usulti ile yaprlan ahm, yaprm ve ona'mlarda Kamu ihale Kurumuna her ay bildirimleri yapmak, l2-sosyal Gtivenlik Kurumuna (Devredilen Emekli Sandrlrna) kanuni paylarr yatrrmak, sayrh Kanun gerelince kagak akaryakrt ile ilgili kanuni cidemeleri yapmak, l4-teminat Mektuplan ve nakit teminatlanm teslim almak ve iade etmek. ls-ihaleli iglere ait hak ediglerin kontrolii ve ridemesini yapmak, 16-Muhasebe defter kayrtlan ve ddktimlerini yapmak, l7-ilge Ozel idarelerine nakit gdnderme ig ve iglemlerini yapmak, l8-vilayetler Hizmet Birligi, Trakya Kalkrnma Birlili, Trakya Kalkrnma Ajansr ve CPMR Paylanrun <jdenmesine iligkin ig ve iglemleri yapmak, l9-il ozel idaresinin bankalar nezdindeki vadeli-vadesiz hesap ig ozel idaresinin finansal varhkra'mn en uygun gekilde delerrendirilmesi yapmak, ve iglemleri ile il ile ilgili iglemleri 2O-Kriylere, Birlik ve Derneklere yaprlan nakdi yardrmlan hukukilik yriniinden denetlemek, amaca uygunluk ve 2l-Avans verilmesine iligkin ig ve iglemler ile mahsup iglemlerini yapmak, 22'Tagrwnaz Ktilttir Varltklarrmn korunmasma katkr payrrun takibi, tahsili ve harcamalanna iligkin ig ve iglemleri yiirtitmek, 23-icra, sorgu, ilam ve layihalann takibini yapmak, 24'Bftge Servisi ile miigterek yaprlacak gahgma ile kesin hesabr grkarmak, 25- s ayr gtay sorgula' ve ilamlarla il gili savunmalar r hazrlamak, 26-Birimin faaliyet alanr ile ilgili yrlhk programlan, stratejik plan dolrultusunda hanrlamak. 13

14 27-sosyal Giivenlik Kurumu prim ve idari para cezasr borglanmn hak ediglerden mahsubu, cidenmesi ve iligiksiz belgesinin aranmasl hakkrnda Yrinetmelik hiikiimleri geregince hak edig ddemelerinde ve teminat iadelerinde y0netmelik hiikumlerini uygulamak, 28- Her turlu hak edig ve ddemelerde vergi ve sigorta mevzuatlannrn getirdili bildirimler ile yiikiimliiliikleri yerine getirmek, 29-Misafirhane ve sosyal tesisleri igletmek; yemek, yemekhane, gay ocaklart, kamp hizmetleri ile ilgili ig ve iglemlerini yiiriitmek, 30- Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdi[i diger ig ve iglemleri yapmak. 2. Gelir Servisi: l-5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'ndan dolan her ttirlii gelirin tahakkuk ve tahsilini yapmak, ve 5216 Sayrh Kanunlara gdre mticavir alan drqrnda bulunan, 3194 Sayrh imar Kanunu kapsamrnda kagak inqaatlardan dolayr tahakkuk etmig imar para cezalannrn takibi ve tahsilini yapmak, Sayrh il $zel idaresi Kanunu gere$ince il Enctimeni tarafindan verilen idari par a cezalanmn tahsilattnt yapmak, sa[lamak, 4-ll)zelidaresi'nin igtirak ve ortakhklarr ile ilgili ig ve iglemleri takip etmek, Sayrh Kanuna gcire devamsrz dfrencilerincezalanm tahsil etmek, 6-Su iirtinleri kira bedellerinin tahsilini yapmak, 7-Yer alfi sularr ile kaynak sularmm kiraya verilmesinden dosan gelirlerin tahsilini 8-Ayhk gelir tablolanru olugturarak ilgili makamlara sunmak, Sayrfu Jeotermal Kaynaklar ve Do[al Mineralli Sular Kanunun 10-e idare Payr baqlrklr maddesine g6re ruhsat sahiplerinden, idaremize yatrlmast gereken % 1 oramndaki Ozel idare pay tutarlanmn tahsili sa[lamak, Sayrh Maden Kanununa istinaden tahakkuk eden Devlet Hakkr tutarr ile Ozel idare p ayrnm ve verile n pat a c ezalarrnrt tahsi I ini s a[l amak, 1l Sayrl Kanun gerelince kagak akaryakrt ile ilgili tasfiye iglemlerini yiiriitmek, l2-amirlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdili diper ig ve iglemleri yapmak. t4

15 3. Ayniyat Servisi: Sayilr Kanunun 44, maddesine gdre Taqmrr Mal Yrinetim ve Kesin Hesabmr dtizenlemek ve ilgili mercilere g6ndermek, 2-Tagrnrrlann kayrt, kontrol ve konsolide iqlemlerini yiiriitmek, Sayrh Tagrt Kanunu geresince Makam ve Hizmet aracr satrn alma ig ve i glemlerini yiirtitmek, 4-Birimlerin muhtelif ihtiyaglanm almak, S-Trafik Sicilinde il 6zel idaresi adma kayrth makam ve idare hizmetlerinde kullamlan araglarm bakrm ve onanmlna iligkin hizmetleri ytiriitrnek, 6-Temsil, alriama, tdren ve tarutma ile ilgili hizmetleri yiiriitmek, 7-Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili diler ig ve iglemleri yapmak. ins.q.n KAyNAKLART ve ngiriu vrulunr,tigu Madde L5- Krrklareli il Ozel idaresi'nin insan kaynaklanna iligkin gdrevlerinin planlanmast, yi.ir0ttilmesi koordine edilmesi ve denetlenmesi iglemlerini ytirtitmekle giirevlidir. f- il Ozel idaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yiiriitiilebilmesi igin insan kaynaklanrun krsa ve uzun vadeli olarak planlamasrm yapmak, 2- insan kaynaprndan daha etkin ve verimli bir gekilde yararlamlabilmesi igin gerekli gah gmalann yaprlmasrru sallamak, 3-6zel idare hizmetlerindeki deligme ve geligmelerin rgrlrnda nonn kadro gahgmalanmn stireklililini saglamak, 4-Illzelidaresinin iggticiine iliqkin ihtiyag duyulan personel ahmlarmr yapmak, 5- Memur, iqgi ve di[er personelin dzltik iglemlerini ilgili mevzuata uygun bir gekilde y[riitmek, 6- Personel hukukuna iligkin yeniliklerin ve mevzuat deliqikliklerinin takip edilerek uygulanmasmr sallamak, 7- Toplu ig sdzlegmesi d<inemlerinde yasal iglemlerin hanrlannasr ve takibini gergeklegtirmek, 8- Ozel idare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabam haline getirilmesini saglamak, 9- Il 6zeI idaresinin ig ve iglemleriyle ilgili yasal mevzuat ve planlar gergevesinde hizmet politikasrrun belirlenmesi, bu hizmetlerin geligtirilmesi, etkinlik ve verimlililin 15

16 artrnlmast, ortaya grkacak aksakhklarrn giderilmesi hususlannda gerekli gahgma ve ara$trmalarr yapmak veya yaptrrmak, 10- Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdigi diler ig ve iglemleri yapmak. Baflr Alt Birimleri: 1- Personel Servisi 2- E[itim ve Sosyal igler Servisi 1- Personel Servisi: 1- Personelin (Memur-ig9i-gegici iggi-s<izlegmeli) rizliik iglemlerine iliqkin kayrtlan tutmak, 2- Atamave nakil ile ilgili igleri yiiriitmek, 3- Personelin derece ve kademe terfilerini yapmak, 4- Memur ve iggi personelin emeklilik ig ve iglemlerini yapmak, 5- Memurlann gdrevde yiikselme ve unvan de[igikligi srnavlanmn diizenlenmesi, iggi personelin unvan ve pozisyon degigikligi srnavlanm gergekleqtirmek, 6- Personelin vekalet, gcirevlendirme, izin, hastahk izni onaylan ve benzer iglemler ile ilgili hizmetleri ytirtitmek, 7- Personelin, 5510 Sayrh Kanun gere[i, Sosyal Gtivenlik Kurumu ige Girig ve igten Qrkrg iglemlerini sonuglandrrmak, 8- Memur ve iqgi personelin Disiplin ile ilgili iglemlerini yiirtitmek, n. f- iggi statiisi.indeki gahganlarrn ige ahnmasr ve dzliik iglemlerinin takibi ve sicil dosyalanru diizenlemek, 10- Sendikalar ile iligkileri ve toplu ig sdzlegmelerine iligkin iglemleri yiirutmek, ll-insan kaynaklan bilgi bankabr olugturmak, 12- Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde istatistiki bilgilerini dtizenlemek, 13' 6zeI idare birimlerinde, ilgili mevzuat gereli staj gahgmalan ile ilgili iglemleri ytiriitmek, takip etmek, l4-gegici i99i i9 ve iglemlerini yiiriitmek, 15- Norm Kadro ilke ve standartlanmn uygulamasmr yapmak, 16- Sdzlegmeli personel ve gegici iggilerin, her ttirlii sdzlegme ve dzltik iglemlerini 16

17 Sayrh Terdrle Mucadeleden Do[an Zararlartn Kargrlanmasr Hakkrnda Kanunu gere[i ig ve iglemleri yapmak, Sayrh Ttitiin Urtinlerinin Zarurlanntn Onlenmesi ve Kontrolti Kanunu gerelince gerekli ig ve iqlemleri sonuglandrrarak ilgili Birimlere rapor halinde bildirmek, yapmak, Sayrh Kanun geregi mal bildirim beyannameleri ile ilgili i9 ve iglemleri Sayrh Kamu Mali Ydnetimi Kontrol Kanunu ile Kamu idarelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlan Hakkrnda Yrjnetmelik Hiikiimlerine gcire birim ile ilgili yrlhk faaliyet raporu hazrrlamak gergeklegtirme g<irevlisi ig ve iglemlerini yiirutmek, 21- Amirlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdigi diger ig ve iglemleri yapmak. 2- EEitim ve Sosyal isler Servisi: f- il Ozel idaresi personelinin hizmet igi epitimlerini organize etmek, 2- ll6zel idaresi hizmetlerinde verimlilifi arttrrmak, 3- insan kaynaklarr ycinetimi alamndaki son geligmeleri personele aktarmak, gahganlarrn bilgi ve becerilerini geligtirmek iizere hizmet igi egitim, seminer, gahgtay, panel, konferans v.b. etkinlikleri yapmak veya yaptrrmak, bu tiir etkinliklere ilgili personeli gcirevlendirmek, 4'Il6zel idaresine ait misafirhanenin bakrm ve temizlili, misafirlerin yerlegtirilmesi ig ve iglemleri yapmak, 5- ilimiz Demirkciy ilgesi igneada beldesinde bulunan elitim ve dinlenme tesislerinin agrk olacafr dcinemleri ve katrhm ticretlerinin tespiti ile ilgili iq ve iglemleri yapmak, 6- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdi[i difer ig ve iglemleri yapmak. STRATEJi cnligrinvrn vrununr,tigu Madde-l6 Baflr alt birimleri * Biitge Servisi * Proje Servisi * ig Kontrol Birimi 77

18 l- Biitce Servisi: f-il 6zel idaresi'nin Yrlhk Biitge hanrhprrr yapamk, btitge takvimine g6re neticelendirmek, gerektilinde Ek Btitge yapmak, 2' Yrlhk yatrrrm ve Qahgma programrm hazrrarnak, 3-Britge igi aktarmalaflnl mevzuat do!rurtusunda yapmak, 4-il9e 6zel idarelerinin yrlhk britgelerini yaparuk cidenek gdndermek, 6denek akta'mlanm yapmak ve hesaplanmn kontrollerini sallamak, 5- ilge tepkilatrnca diizenlenen evraklan inceleyerek Sayrgtay'a gdndermek ve aylk hesap cetvellerini grkarmak, 6-Ay sonu merkez <ideme emirlerini vermek, 7-Ilqe Kdylere Hizmet Gcjtiirme Birliklerine gdnderilen cidenekleri aktarmak, 8-Kurumlann Bakanhklardan gelen tahsisli ddeneklerinin Gelir ve Gider kayrtlannr ilgili tertiplere kaydetmek, 9-Muhtar maaglanmn <ideneklerinin btitgelegtirilmesini yapmak, l0-yaprlan her tiirlii harcamalann ddeneklerinin takibini yapmak, 11- il Enctimenine ve il Genel Meclisine Btitgedeki Odeneklerle ilgili tekliflerini yapmak, l2-kurumlar arasr ve Bakanhk nezdinde gegitli yazrymalar yapmak, l3-kanunen ddenmesi gereken paylann takibini yapmak, 14-Her ti.irlii Gider ve Gelir Cetvellerini grkartarak takibini yapmak, 15-il Genel Meclisi ve il Enciimen Kararlarmr uygulamak ve gerekli yazrsmalnr yapmak, 16-il 6zel idaresi'nin orta vadeli (5 yrlhk) Stratejik Plarunr hazrlamak, 17 -il 6zel idaresi' nin yrlhk performans pro gramrm yapmak, 18-il Planlama Koordinasyon Kurumuna yatrnmcr kurulug raporu formlanm g<indermek, l9-devlet Planlama Tegkilatrndan ve tuit<' ten gelen formlarr diizenlemek ve g<indermek, 20-il Enciimeninden ve il Genel Meclisinden grkan kararlar do!rultusunda gereken iglemleri yapmak, 2l-Yllltk Faaliyet Raporlanm hazrrlamak,

19 22'Yrlhk Y<inetim Ddnemi Hesabr ile Kesin Hesabrmn grkanlarak ilgili mercilere gdnderilmesini saflamak, 23-Krrklareli il Ozel idare Biitgesinin Kciylere Yardrm Tertibine Konan Odenelin Da[rtrm ve Harcama Esas ve Usullerini Gdsterir Ydnetmelik kapsamrnda kciy muhtarhklanndan gelen yardrm taleplerine iligkin ig ve iglemleri yiiriitmek, 24-Yoksullara mikro kredi verilmesine iligkin ydnetmelik gerelince ig ve iglemleri yiirtitmek, 25-Odiil Ydnergesi Ydnetmeli[ine ilipkin ig ve iglemleri ytiriitmek, 26-Kanu Yarartna Qahgan Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluglarc yardrm yaprlmasr taleplerinin ig ve iglemlerini yiiriitmek, 27-Amirlerin verdi$i ve mevzuatrn gerektirdili diler ig ve iglemleri yapmak. 2- Proie Servisi: f-il Ozel idaresinin gdrev alamna giren konularda Avrupa Birlifi, Trakya Kalkrnma Ajansr igin hibe destekli projeleri haztlarrak, 2-Kamu kurum ve kuruluglan, yerel ydnetimler, sivil toplum kuruluglarr, tiniversiteler ve btinyelerinde bulunan proje birimleri ile ARGE merkezleri arasmda igbirligi gergeklegtirmek ve ortak projeler tiretmek, 3-ilgili kuruluglarca ilan edilen ulusal ve uluslar arasr proje teklif gafrrlanm takip ederek, il Ozel idaresinin ilgili birimlerine duyurmak ve uygun konularda proje iiretimi gergeklegtirmek, 4-Di[er kamu kurum ve kuruglan ile AB Projeleri kapsamrnda diler tilke kurumlarrnca iletilen ortakhk taleplerini de[erlendirmek, 3- ic Kontrol Birimi: f-idarenin ig Kontrol Eylem Raporunun hazrlartmasrndaki ig ve iglemlerini y[riitmek, 2-Gdrev Envanteri Tablosu ve ig Hareketlilik Analizi Tablosunun doldurulmasr ile ilgili i9 ve iglemleri ytiriitmek, 3-Organizasyonel ve Yrinetsel Stireglerde Performans Analizi ig ve iglemlerini ytiriitmek, 4-Kayft, Dosyalama, Evrak ve Argiv Mevcut Durum Analizi ig ve iglemlerini yi.iriitmek, S-Bilgi Sistemleri Kullamcrlanna Y<inelik Mevcut Durum Analizi ig ve iglemlerini y0riitmek, 6-Qahgan Memnuniyeti Olgtimti ig ve iglemlerinin ytiriitmek, L9

20 7-Drg Paydag Analizi Olgtimii ig ve iglemlerinin yiirtitmek, 8-Etik Degerlendirme ig ve iglemlerinin yiirtitmek, 9-Mevcut Durum Performans Analizi ig ve iglemlerini ytirtitmek, l0-iyilegtirmeye Agrk Alanlar Listesi ig ve iglemlerini yiinitmek, ll-ig Kontrol Sistemi Hata / Olasr Hata iyilegtirme Formunun doldurulmasr ig ve i qlemlerinin ytiriitmek, l2-her yrhn sonunda risklerle ilgili iyilegtirme tamamlandrktan Skoru ig ve iglemlerini ytiriitmek, 13-ig Kontrol Giivenilirlik Delerlendirme Formu doldurulmasr ytiriitmek, son-ra Risk igtahr ip ve iglemlerini l4-uygulama Etkenlik Deperlendirme Formu doldurulmasr ig ve iglemlerini yiiriitmek, l5-risk Ycinetim Sistemi Etkilililinin Olgrimti ig ve iglemlerini yiiriitmek, EMLAK VN isrinrlak ivtuuunt,tigu Madde il Ozel idaresinin miilkiyetinde bulunan gayrimenkullerin; envanterlerini grkarmak ve sicil kayrtlanm tutmak, tapulanm alarakmuhafazasrm sallamak, beyannamelerini vermek, 2-Mtilkiyeti kamu kurum ve kuruluglart adma veya gahrslar adrna kayrth olan tagrnmazlarrn, il Genel Meclisi kararlarr dofrultusundaozel idare adrna tahsis ve devirleri ile bagrg i glemlerini yiiriitmek, 3- Miilkiyeti il Ozel idaresi adma kayrth tastwrazlann tevhit, ifraz, ihdas ve yola terk edilmesi ile ilgili ig ve iglemleri il Enciimeni kararlarr do!rultusunda neticelendirmek, 4- il6zel idaresinin gtirev alaruna giren hizmetler ile ilgili tagrnmaz ahmtna, sailmrna, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis geklinin deligtirilmesine veya tahsisli bir tagrnmazrn akar haline getirilmesine dair il Genel Meclisinden gerekli kararlarrn ahnmasmr sallamak ve alman kararlar do!rultusunda ig ve iglemleri sonuglandrrmak, 5- Mtilkiyeti il Ozel idaresine ait olan arsa, ig merkezi, miistakil diikkan, otopark ve resmi kurumlara hizmet binasr olarak kiraya verilebilecek nitelikteki tagrnmazlarn, 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun ilgili htikiimleri uyannca yaprlacak ihalesi sonucu kiraya verilmesi ile ilgili ig ve iglemleri yapmak, 20

21 6-Mulkiyeti il Ozel idaresine ait olan 6zel ve ti.izel kigilerin iggalinde bulunan tagrnmazlar igin iggale ydnelik ecri misil uygulanmasmr sa[lamak, 7- iggal edilen tagrnmazm,2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 75. Maddesi gere$ince tahliye edilmesi igin talepte bulunmak, gerektilinde meni mtidahale ve kal davalanrun agrlmasmr saplamak, 8-Mtilkiyeti il Ozel idaresine ait bulunan tagrnmazlarm yaplm, bakrm ve onanmlarmm yaptrrrlmasrm saflamak, 9-ihalesi yaprlarak kiraya verilen il 6zel idaresine ait mtilkiin; kira tahsilatrm sallamak, kirasmt cidemeyenlerin icra takibi iglemleri igin Hukuk Miigavirlili ile koordineli olarak ig ve iglemleri ytiriitmek, 10- Kira arhglannt, sdzlegmedeki kira artrg oranlanna g<lre hesaplayarak teblig etmek, kiracmrn kira scizlegmesine ve gartnamede belirtilen hususlara uymadrlr tespit edildifinde, tahliye iglemleri igin Hukuk Mrigavirlipi ile koordineli gahgmak, lf- il Ozel idaresinin gcirev alaruna giren durumlarda, imar plamnda kamu yararffla aynlan, <izel ve ttizel kigilere ait taqrnmazlann kamulagtmlmasr igin ahnacak kamu yarun karanna iligkin ig ve iglemleri ytiriiterek, kamulagtrrma iglemlerini yapmak. 12- llozel idaresinin g<irev alaruna giren durumlarda, imar planlannda okul veya kamu hizmetleri alamnda kalmayan 6zel ve ttizel kiqilere ait ta$lnmazlann, kamu hizmetinde kullamlmak izere kamulagtrnlmasr igin,gerekli kararlarm ahnmasrm, ilgililerle g<iriigme, yazrqma ve anlagmalarm yaptlmasrm, gerekirse yargrya intikali ile ilgili ig ve iglemleri yririitmek, 13- Kamulagtrtlmast istenen tagnmaz tizerinde " tarihi eser " kaydr olmasr halinde Ktilttir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kurulu'ndan izinalnmasr ile ilgili iglemleri yiiriitmek, Sayrh " Yrpranan Tarihi ve Kiilti.irel Taqrnmaz Varhklann Yenilenerek Korunmasr ve Yagatrlarak Kullamlmasr Hakkrnda Kanun" ile 2863 sayrh Kiiltiir ve Tabiat Varlrklarrnt Koruma Kanunun, 5225 ve 5227 sayir Kanunlarla deligik htikiimleri uyannca tagmmaz ktilttir varhklart ile ilgili iglemlerin yerine getirilmesini sallamak. 15- Gdrev alamna giren konular ile ilgili istatistik gahgmalan yapmak, 16- Kigi ve kurumlar tarafindan talep edilen a"rsa ve anzi tahrir ile vergi kayrtlarrm vermek. 27

22 17- Birim argivinin "Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda y6netmelik', htikiimleri geregince diizenlenmesi, arpivlik malzemenin belirlenmesi, korunmasmm temini ile gereksiz, faydasrz, hukuki ve bilimsel krymeti bulunmayan malzemenin ayrklama ve imha iqlemleri igin kurum argivine teslim edilmesini sa[lamak, 13- n Ozel idaresi adrna yaprlan ingaatlarrn imar, ruhsat ve iskan iglerinin takibini yaparak, tamamlanan binalann kat irtifakr, kat miilkiyeti, ipotek tahsisi v.b. iglemlerini yiiriitmek, ayflca, idarenin gdrev alaruna giren hizmetlerin yaprlmasr igin taqrnmaz mallar rizerinde irtifak hakkr kurmak, 19- Miilkiyeti il 6zel idaresine ait lojmanlarda sra tahsisli ve gdrev tahsisli oturanlarm hizmet srirelerini takip etmek, 20- Birimin faaliyet alam ile ilgili yrlhk programlan, stratejik plan do!rultusunda hazrlarnak, 21- Birimin hizmet alam ile ilgili faaliyet raporlannr hazrrlamak ve ilgili makamlara sunmak, Sayrh Kanunun 44. Maddesine g<ire Tagrnmaz Mal Y<inetim Hesabrru di.izenlemek ve ilgili mercilere gcindermek, 23- Amirlerin verdili beruer nitelikteki diger i9 ve iglemleri yapmak. yol, ve ULA$rM HIZMETLERi VruUunr,ticu Madde 18- Devlet ve il yollan agr drgrnda kalan kciyler ile belediye ve miicavir alan srrurlan drgrnda kalan yerlegme birimlerinin ve bunlara baph yerlegme birimlerinin yollanmn yaplmmr, onanmlru, baktmmr gerekti[inde asfaltlanmasrm, sanat yaprlanm ve kripriilerini, protokollii igleri, Trafik Kanunu ile verilen gdrevleri yapmak veya yaptrrmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari igleri ytiriitmekle g<irevlidir. l-devlet ve il yollarr afr drgrnda kalan kdylerin ve diler yerlegim birimlerinin ulagrmr sa[layan, kdy yollarr a[rnda bulunan yollar ile kdy igi yollanmn tesviye, onanm, greyderli ve malzemeli baktm, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektilinde beton-kilitli parke kaplamalarmr yapmak veya yaptrmak, 2-Kdy yollarr alrnda bulunan ve kdy igi yollar dahil tiim yollann, sanat yaprlanm ve kciprtilerini yapmak veya yaptrrmak, 3-Asfaltr yaprlmrg olan koy yollanmn asfalt yamalanm yapmak veya yaptrrmak, 4-Kar mticadele gahqmalan, yapmak ve yaptrrmak, 22

23 S-Tabii afetlerde felakete uprayan insanlann can ve mal kaybrmn korunmasrnda, enkaz kaldrrma gah gmalarrnl, yapmak ve yaptrmak, 6-Kciy yollan apnda bulunan yollann, trafik gtivenlilini sallamak atnacryla, trafik igaret levhalanru yapmak veya yaptrrmak, 7-Koy ve ba[h mahallelerin isim levhala'm yapmak veya yaptrmak, 8-il Ozel idaresi ve K YDES programrndaki iglerin, kegif (yaklagrk maliyet), ihale, kontrolliik, gegici kabul, kesin kabul ve idari igleri yiirtitmek ve kesin hesaplanm yapmak veya yaptrrmak, 9-Birimle ilgili protokollii igleri yapmak, 10-Y1lhk uygulama programlannda yer alan projelerin gergeklegtirilmesini sa$lamak, ll-gegmig yrllarda yaprlan altyapr, mevcut kdyyollan ve diler tesislerin bakrm, onanm ve igletilmesini yapmak ve yaptrrmak, l2-projelerin kesin hesaplanm yapmak ve yaptrmak, l3-birimin hizmet alam ile ilgili ayhk faaliyetler raporlal hazrlamak ve makamlara sunmak, l4-birimin faaliyet alam ile ilgili programlarmrn yr1igerisinde tamamlanabilmesi gerekli denetim ve gahqmalan yapmak, ilgili igin l5-di[er Kanunlarla verilecek gcirevleri yapmak ve yaptrmak, l6-il6zel idaresi yol alrnda bulunan yollann 2918 Sayrh Yasa gerelince karayollal kenannda yaprlacak ve agrlacak tesisler ile ilgili gegig yolu izinlerini vermek, 17'5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Salhk Sigortasr Kanununun iligiksizlik belgesinin aftulmasl baghkh 90. maddesi gerelince ihale yoluyla yaptrnlan iglerde yiiklenicileri ve bunlarrn adreslerini yasal siiresi igerisinde Sosyal Gtivenlik Kurumuna bildirmek, l8-sosyal Giivenlik Kurumu prim ve idari para cezasl borglarmrn hak ediglerden mahsubu, ddenmesi ve iligiksiz belgesinin aranmasr hakkrnda Ycinetmelik htikiimleri gerefince hakedig cidemelerinde ve teminat iadelerinde ycinetmelik hiiktimlerini uygulamak, l9-amirlerin verdi$i ve mevzuatrn gerektirdi[i diler ig ve iglemleri yapmak. rmar VE KENTSEL iyile$tirme VrUnUnLUcU \ Madde 19- Belediye srrurlart ve miicavir alan srrurlan drgrnda; 3194 Sayrl imar Kanunu, 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu ve diler kanunlardaki imar ile ilgili iglemler, Ulusal Adres Veri Tabanr ig ve iglemlerinin takibi, KUDEB ig ve iglemleri, il Qewe Diizeni Planlan, Kdy Geligme Alanlan ile ilgili faaliyetleri ytiriittir. 23

24 Baflr Alt Birimler: f- imar Servisi: f- imar Servisi 2- Adres kayrt Sistemi Servisi 3- KUDEB Servisi 4- K<iy Geligme Alam 1- Kcly yerlegik alan srmr tespitlerini yapmak, il Genel Meclisinin onayma sunmak, 2- Hali hanr harita yaplmt, kontrolltk ve onay iglemlerini yapmak, 3- il Qevre Dtizeni Plam ile ilgili i9 ve iglemleri ytiriitmek, 4- Belediye ve Miicavir Alan srrurlarr drgrndaki alanlarda her dlgekteki imar planlanm yapmak, yaptrrmak ve onaya sunmak, 5- Belediye ve Miicavir Alan smrlan drgrndaki alanlarda imar uygulamasr, ifraz, Tevhit, Yola terk ve inifak hakkr iglemlerini il Enctimenine sunmak, 6- Tapu Sicil Mtidiirltiklerinden gelen hisseli satrp talepleri hakkrnda gdnb bildirmek, 7- Kamu Kurum ve Kuruluglarr ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda gdrtis bildirmek, 8- imar durumu vermek, 9- Temel ve Yapr Ruhsatr vermek, 10- Yapr Kullanma izin Belgesi vermek, 11- Kagak yaprlann dnlenmesi igin denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yrkrmr gereken kagak yaprlar igin gerekli iglemleri yapmak, 12- Teklif edilen mtcavir alanlarr delerlendirerek mevzuat uyarmca gerekli iglemleri yiiriitmek, 13- iskan ig ve iglemleri ile ilgili diler kigi ve kuruluglardan gelen talepleri de!erlendirmek, 14- Birimin faaliyet alam ile ilgili yrlhk programlan, stratejik plan do!rultusunda haztlanak, 15- Birimin hizmet alam ile ilgili ayhk faaliyet raporlanru hanrlamak ve ilgili makamlara sunmak, 16- EPDK'yaibraz edilmek iizerc asgari mesafe tespit tutanalr tanzim etmek, 24

25 Sayrh Kanunun I 1. Maddesi uyannca il Ozel idaresi tarafindan verilen yapr ruhsatr ve diper tiim ruhsat veya ruhsat niteli[i tagryan iqlemlere iligkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama iligkin bilgileri yasal sriresi igerisinde Sosyal Gtvenlik Kurumuna bildirmek, 18- Ruhsat vermeye yetkili mercilerce verilen ruhsatlann Sosyal Gtivenlik Kurumuna gonderilmesi ile gegici iskan veya yapl kullanma izin belgesinin verilmesinde iliqiksiz belgesi aranmasr hakkrnda tebli[ htiktimlerini uygulamak, 19'3621Sayrh Kryr Kanunu ile ilgili denetim ve kontrol iglemlerini yiiriitmek, 20- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdisi di[er ig ve iglemleri yapmak. 2- Adres Kavrt Sistemi Sprvisi: l' 5490 sayrh NUfus Hizmetleri Kanunu hiiktimlerince "Adrese Dayaft Ntifus sistemi" proj esi kapsamrnda ytiriitiilen faaliyetleri koordine etmek, Kayrt 2- ll6zel idaresi g<irev alaruna giren yerleqim alanlanndaki numarataj ve adrese dayal kayrt i glemlerini ytiri.itmek, 3- Bu konuda faaliyet gdsteren btirolann ve personelin gahgmalanm koordine etmek, 4- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili difer ig ve iglemleri yapmak. 3-KUDEB Servisi (Koruma Uvgulama ve Denetim Biirosu): 1- KUDEB faaliyetleri ile ilgili gahgmalan koordine etmek, 2- il genelinde bulunan Korunmasr Gerekli Tagrnmaz Kiilttir ve Tabiat Varhklanrun tespit, tescil ve incelemesine yardrmcr olmak, kayrtlarrm tutmak, Envanterini yapmak korunmalanna ytinelik gahgmalarr yiiriitmek, ilgili Kurumlarca ihtiyag duyulan desteli sa!lamak, 3- Koruma Restorasyon Projeleri hazrlanak, teknik ve taleplerinin hazrrlanmasr, yerel imkanlarla yaprlabileceklerin stiratle tamamlanmasrru sallamak, uygulamasmr denetlemek, 4- Arkeolojik ve Do[al Sitlerin tespiti ve korunmasr gahgmalanm organize etmek, ilimizde yaprlacak olan Arkeolojik Kazrlara ydn vermek ve desteklemek, 5- Planlanan hizmetlerin yiirtittilmesi srasmda restore edilecek yaprya uygun taglann temin edileceli tag ocaklanm tespit etmek, 6- il genelinde 5226 sayrh kanunla degigik 2863 sayrll Krilttir ve Tabiat Varlklarrru Koruma Kanununun gcirev verdipi kurumlar ile Sivil Toplum Orgiitleri, gcintillfl sponsor kuruluglar ve halkrmrzla ig birligini sallamak ve geligtirmek, 25

26 7- Gerek Kamu Kurum ve Kuruluglarrnca gerekse sponsorlarca yaprlacak her ttirhi destegi koordine etmek, 8- Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyag duyulan hizmetlerin yaprlmaslna ydnelik koruyucu ve dnleyici hizmetleri planlamak amacryla gerekli planlamalan yapmak, uygulamak, 9- Tarihi eserlerimizin tamtrm ve korunmasma ydnelik olarak kurs, elitim, seminer vb. organizasyonlan planlayarak ytiriitmek, yaym yapmak. Toplumda Ktiltrir Varhlr bilincini yerlegtirmek, 10- Restorasyon a$amasrnda gahgacak iq gticiintin esitimini sallamak, kahcr elemanlar yetigtirmek, 11- il Ozel idareleri btinyesinde kriltiir varhklanmn korunmasrna y<inelik rcilcjve, restittisyon ve restorasyon projeleri ile bunlan tamamlayan raporlan hanrlayacak ve uygulayacak proje brirolan olugturmak, 12- $ahrslara ait cincelikli yaprlarda izlenecek metotlarm tespit edilerek; devir, yardrm, kredilendirme vb. gibi segeneklerin sunulmasrm sallamak, bu yolla gahrslara ait 6zel mrilkiyetteki yaprlann korunma ve de[erlendirilmelerini sa$lamak, 13- Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Dolal Sitlerde korumaya ydnelik olarak yaprlacak denetimlere destek sallamak, denetlemek, 14' Il genelinde yiirtittilen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili gahqmalarr 15- Kamu Kurum ve Kuruluglan ile gdntillti kigi ve kuruluglann tarihi eserlerle ilgili faaliyetlerini koordine etmek, saflamak, 16- Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluglannm tespit, ddkiirn ve koordinesini 17- ilgelerde Ktilttir ve Sanat hizmetlerini en i.ist d: izeyde vermek izere Kiiltiir Sanat Evleri agtlmastru sallamak, bunlann koordinasyomrnu ve ihtiyaglannr kargrlamak tizere gerekli desteli vermek, 18- Amirlerin verdipi ve mevzuatrn gerektirdifi diger ig ve iglemleri yapmak. 4- Kiiv Gelisme Alanr: 442 Sayft Kdy Kanunu ve ek olarak hazrlanan 3367 Sayrh Kdy Geligme Alanlarr ile ilgili Kanun htiktimleri gergevesinde, koylerde ilave yerlegim alaruna ihtiyag duyuldulu takdirde gerekli gahgmalarr yiiriitmek. 26

27 RUHSAT ve DENErinn vruturu,ugu Madde 20' 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu ve 1593 Sayrh umumi Hrfzrssrhha Kanunu ile igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna iligkin Ydnetmelik hriktimlerine gcire Belediye smrrlan ve miicavir alan smrlan drgrnda; igyeri Agma ve eahgma Ruhsatlalmn verilmesi ve denetlenmesi, Belediye ve Miicavir alan srrurlal dahilinde Maden Ruhsat sahalaflna iqyeri Agma ve Qahgma ruhsatr verilmesi, 3213 Sayrh Maden Kanununa g6re 1 (a) Grubu (Kum, Qakrl, Ariyet Malzemesi) Maden Ruhsatlannm verilmesi ve denetlenmesi, ruhsata aykrn hareket eden kigi ve kuruluglara uygulanacak idari yaptrnm ig ve iglemlerinin ytiriitiilmesi ile gcirevlidir. Ba[h alt birimler: 1- Ruhsat Hizmetleri Servisi 2- Denetim Hizmetleri Servisi 1- Ruhsat Hizmetleri Servisi: l' 3213 Sayrh Maden Kanunu ve bu kanuna ait ycinetmelikler gerelince verilen gcirevleri yapmak, 2'5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu ve2559 sayrh Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve tarih ve sayrh Resmi Gazete' de yayrmlanan 2005/9207 sayrh igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna iligkin Ycinetmelile gcire, Belediye Hududu ve Mi.icavir alanr drgrnda kalan Umuma Agrk istirahat ve Ellence yerlerinin incelenerek, ruhsatlandrllmasmr yapmak, ilgili mevzuat htiktimleri dogrultusunda il 6zel idaresinin g<irev alamna giren mahallerde srhhi, gayrrsrhhi mtiesseselerin ruhsatlandrrrlma iglemlerini yiiriitmek, 3-Kamu kurum ve kuruluglarlna "hammadde iiretim izin belgesi,, vermek, 4' 4733 sayrh Ttittin ve Alkol Piyasasr Diizenleme Kurumu Tegkilat ve Grjrevleri Hakkrnda Kanunun ek 1. maddesi kapsamrnda safig belgesi vermek ve gerekli denetim, belgelerin iptali ve iptale iligkin itirazlar ile di[er idari yaptrnmlara iligkin hizmetleri yapmak, sayrh Jeotermal Kaynaklar ve Dolal Mineralli Sular Kanunu kapsamrnda ruhsatlandrrma ig ve iglemlerini yapmak, 6' 5302 Sayrh Kanunda belirtilen gevre koruma ve kontrolti ile ilgili il Ozel idaresi'ne verilen yetkiler gergevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak, 7- Maden Kanunu ve Polis Yazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamma giren cezai iglemlerle ilgili Kabahatler Kanunu'na gdre iglem yapmak ve cezaiiglemleri gerekli organlara bildirmek, 8-Birimin faaliyet alam ile ilgili yrlhk programlarr, stratejik plan do!rultusunda hanrlanak. 27

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi SASLARIT l.genel Hiikiirnler 2. Yetkd ve Sorumluluklar 3. Tegliilat ve Cliirevliler 4. Qalupma Esarslan ve Giirev Biitiimii

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin NTALY,A. MURATPA$A BELEDiYE MECLiSiNiN 02.05.2012 TARII{ VE 147 SAYILI KARARI Giindemin 10. Maddesi Karar No. 147 Ozii: Karma Komisyon raporu dofirultusunda hazrrlanan Temizlik leleri Miidiirliifii Qahgma

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar T.C ALA$EHIR BELEDiYE BA$KANLIGI SAGLTK i$leni nuntiru,ugu G6REV ve CALI$MA YoNnruuidi nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar Amag MADDE 1 : (l ) Bu ydnetmeligin amacr SalIft igleri Miidtirltiftiniin

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

sayrh "Belediye Kanunu"nun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak

sayrh Belediye Kanununun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak Dayanak Madde 3- Bu yrinetmelik, 1310712005 tarih ve 25874 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 5393 sayrh "Belediye Kanunu"nun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak hazrrlanmrgtrr. Tanrmlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak : Amaç : T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Meram Belediyesi,

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. MARDixvAl,iriGi T.C. r'lenoin vrt-it-i6i

T.C. MARDixvAl,iriGi T.C. r'lenoin vrt-it-i6i T.C. MARDixvAl,iriGi T.C. r'lenoin vrt-it-i6i IlnZA Ygrrirnni voxerge si 2015 T.C. MARDIN v.q.liligi ivrz.q. vnrrilnni Y0Nnncnsi r. SOLUNT GENEL ESASLAR 1 - AMAQ: Bu ydnergenin amacl kamu hizmetlerinden

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:"'

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:' 2014 yilr ir, cnnnr, nnnclisi MAyIS AyI KARAn Oznrr,nni KARAR ranini NOOSU 6zu 05t05120t4 88 llimiz Ltileburgaz ilgesi Tatarkoy ve Sakrzkciy'deki endiistriyel atrklann, kontrolsiiz olarak tarrm araztleri,

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM:

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 : (1) Bu yönetmeliğin amacı Başiskele

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr BA$BAKANLIK DiYANET i$leri BASKANr,rcr n ciri M ldiizme rlnnt GBNEL tutiounructi ir-,n T.C. cenqlir vn spor BAKANT-,rcr yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA KUR'AN

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı