Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey ve langýrt sizleri bekliyor. Ayrýca eðlenirken susuzluðunu gidermek isteyenlere Ofisim Ýstanbul Hobby Cafe... 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 560 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 174 31

32 32

33 33

34 34 OFÝSÝM ÝSTANBUL PROJE BÝLGÝLERÝ Ofisim Ýstanbul, modern mimarisi ve cephe tasarýmýyla, konforlu, estetik, yüksek standart larda, modern teknolojinin en ileri uygulamalarýyla herkesin kendisini ayrýcalýklý hissedebileceði mekanlarýn oluþturulduðu bir projedir. OFÝSÝM ÝSTANBUL, Kartal-Kadýköy metro hattý güzergahýnda bulunmasý, Metro istasyonuna 2 dakika mesafede, E-5 baðlantý yoluna 500 metre mesafede, Sahil yoluna 3 dakikalýk mesafede, Sabiha Gökçen havalimanýna 15 dakika mesafede, Kentsel dönüþüm Projesi ile çehresi tamamen deðiþecek olan Kartal sýnýrýnda bulunmasý, Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hatanesine 3 dakika mesafede, Günde 100 bin kiþinin ziyaret edeceði Kartal Adliyesi ne 3 dakikalýk mesafede olmasýndan dolayý karlý bir yatýrým projesidir. Etrafýndaki konut projelerinin aðýrlýklý olarak yer almasý nedeniyle civardaki ofis talebini karþýlayacaktýr. OFÝSÝM ÝSTANBUL ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER: GENEL Toplam kapalý inþaat alaný m² olan OFÝSÝM ÝSTANBUL projesinde; 16 adet maðaza ve 219 adet ofis bulunmaktadýr. OFÝSÝM ÝSTANBUL PROJESÝ 3 bloktan oluþmaktadýr. 1. A VE B BLOK m² oturumlu maðaza katýndan oluþmakta olup, A ve B Bloklardan oluþmaktadýr. A Blok m². B Blok ise 833 m² oturum alanýna sahiptir. 3 Kat Kapalý Otopark Katý, (Toplam m²) Zemin Kat (Maðaza Katý), 17 adet Ofis Katý, Restaurant ve teknik kat olmak üzere toplam 22 kattan oluþmaktadýr. Zemin Katta 174 m² ile m² ye kadar büyüyebilen 12 Adet Maðaza bulunmaktadýr. Zemin katýn hemen üzerinde iki adet ve her biri 17 kattan oluþan ofis bloklarý yükselmektedir. A Blokta her katta; 132 m² den m² ye kadar büyüyebilen, 1-4 adet ofis bulunmaktadýr. B Blokta ise her katta 110 m² den m² ye kadar büyüyebilen 1-6 adet ofis bulunmaktadýr. Her iki bloktaki toplam ofis sayýsý 167 adettir. Ofisler E5 ve Adalar Cephelidir. 1.Kattaki maðazalarýn üzerindeki teras, OFÝSÝM ÝSTANBUL Kullanýcýlarý tarafýndan gezi ve dinlenme alanlarý olarak kullanýlacaktýr. 2. C BLOK m² oturum alanlý maðaza katlarý olup, 495 m² oturum alanlý bir adet ofis kulesi bulunmaktadýr. 2 Adet Kapalý Otopark Katý, (1.645 m² oturumlu) Zemin ve Asma Kat (Maðaza Katlarý), (393 m², 484 m², 534 m², 898 m² büyüklüðünde 4 adet maðaza bulunmaktadýr). 13 adet Ofis Katý (52 Adet), (Her katta 104 m², 109 m², 123 m² ve 160 m² büyüklüðünde 4 adet ofis bulunmaktadýr) olmak üzere 2 kat otopark + 2 kat maðaza katý + 13 kat ofis katý olmak üzere toplam 17 kattan oluþmaktadýr. YAPI TAÞIYICI SÝSTEM Yapýnýn taþýyýcý sistemi, TS500/2000 ve Deprem Yönetmeliði 2007 ye uygun olarak, konvansiyonel kalýp sistemi ile yerinde dökme betonarme kolon ve kiriþlerden oluþmaktadýr. Betonarme imalatlarýndaki beton sýnýfý C35 olup, StIII nervürlü donatý çeliði kullanýlmaktadýr. Temel sistemi radye temeldir. Ofis aralarýndaki bölme duvarlar gaz beton malzemeden oluþmaktadýr. DIÞ CEPHE Dýþ cephede ýsý yalýtýmlý alüminyum giydirme cephe sistemi uygulanacaktýr. KAPALI OTOPARK Her ofisin aracýný güvenle park edebileceði trafik sorunu yaþamayacaðý otopark alanlarý oluþturulmuþtur. A ve B Blokta 460 araçlýk kapalý, 50 adet açýk (misafir otoparký) olmak üzere toplam 510 adet araç kapasitesine sahip otopark alaný bulunmaktadýr. C Blokta ise 50 araçlýk 2 Kat Otopark katý bulunmaktadýr. A, B ve C Bloklarda toplam 560 araçlýk otopark alaný mevcuttur. MEKANÝK TESÝSAT 1. Isýtma ve Soðutma Sistemi: Her baðýmsýz bölümde kat bazlý, üç borulu, hava soðutmalý VRV veya VRF ýsýtma ve soðutma sistemi altyapýsý oluþturularak iç ünite temini ve montajý yapýlacaktýr.. OFÝSÝM ÝSTANBUL kullanýcýlarý harcadýðýn kadar öde maliyet yönetim sistemine göre enerji ödemesi yapacaklardýr. 2. Havalandýrma Sistemi: Her baðýmsýz bölümde

35 ofis bazlý, ýsý geri kazanýmlý havalandýrma altyapýsý oluþturulacaktýr. Otopark katlarýnda jet-fan sistemi uygulanacaktýr. Tüm katlarda duman tahliye sistemi, yangýn merdiveni ve yangýn asansörlerinde basýnçlandýrma yapýlacaktýr. 3. Sýhhi Tesisat: Tüm binada sprinkler (otomatik sulu söndürme sistemi) uygulanacaktýr. Ortak mahallere yangýn dolaplarý yerleþtirilecektir. Yaðmur suyu, atýk su ve yangýn tesisatlarýnda TSE ve diðer mevzuatlara uygun malzemeler kullanýlacaktýr. ELEKTRÝK TESÝSATI 1. Elektrik Enerjisi Daðýlýmý: Yapýnýn enerji ihtiyacýný karþýlamak üzere trafo tesis edilecektir. Ayrýca yapýnýn yüksek yapý sýnýfýnda olmasýndan dolayý busbar sistemi oluþturulacaktýr. 2. Jeneratör Sistemi: Elektrik kesintisi durumunda tüm binanýn elektrik ihtiyacýný karþýlayacak yedek enerji sistemi (jeneratör) oluþturulacaktýr. Ayrýca UPS Sistemi oluþturulacaktýr. 3. Aydýnlatma Tesisatý: Çevre ve cephe aydýnlatmasý zaman ayarlý ve fotosel duyarlý olacaktýr. Ortak mahallerde aydýnlatma floresan, halojen veya led ampul ihtiva eden armatürlerle saðlanacaktýr. Otopark ve teknik mahallerde elektronik balastlý floresan armatürler kullanýlacaktýr. 4. Yangýn Algýlame ve Ýhbar Sistemi: Bina yangýn ihbar sistemi, tarihli sayýlý Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda ki Yönetmeliðe göre yapýlacaktýr. Yangýn çýkýþlarýnda yangýn ihbar butonlarý ve her katta ihbar sireni olacaktýr. Ortak alanlarda optik duman dedektörü bulunacaktýr. 5. Telefon Tesisatý: Tüm baðýmsýz bölümlerde telefon tesisatý altyapýsý oluþturulacaktýr. 6. Acil Anons ve Müzik Sistemi: Bina kat hollerinde acil anons ve müzik yayýn sistemi oluþturulacaktýr. 7. CCTV Sistemi: Bina ortak kullaným alanlarý ve otopark giriþlerinde analog CCTV sistemi saðlanacaktýr. 8. Güvenlik/Kartlý Geçiþ Sistemi: Bina ana giriþinde turnikeler, kapýlar, garaj giriþ-çýkýþlarýna kartlý geçiþ sistemi tesis edilecektir. Güvenlik ve otomasyon odasýnda merkezi bilgisayar tabanlý bir sistem kurulacaktýr. 9. TV Sistemi: Bina çatýsýnda çanak anten tesis edilecektir. Kablo TV, Digitürk, D-Smart altyapýsý oluþturulacaktýr. 10. Otomasyon Sistemi: Yapýdaki yangýn pompalarý, duman tahliye fanlarý, asansörler, merdiven basýnçlandýrma fanlarý, ana þalterler ile yangýn kapýlarýndaki manyetik kontaklarý içeren bir otomasyon sistemi oluþturulacaktýr. 11. Paratoner Sistemi: Hem iç hem de dýþ yýldýrýmdan korunma tesisatý oluþturulacaktýr. ASANSÖRLER A ve B Blokta 3 er adet yolcu, 1 er adet yük asansörü olup, her blokta 4 er adet Mitsubishi marka asansör mevcuttur. C Blokta ise 2 adet yolcu, 1 adet yük asansörü bulunmaktadýr. Asansörler deprem sensörlü, havalandýrmalý ve güvenlik alarmlý olacaktýr. ÝNCE ÝÞLER 1. Doðramalar: Dýþ doðramalar ýsý yalýtýmlý alüminyum malzemeden oluþmaktadýr. 2. Kapýlar: Baðýmsýz bölüm kapýlarý çelik kapý olacaktýr. 3. Tavanlar: Baðýmsýz bölümlerde tavanlar brüt beton olarak teslim edilecektir. Kat hollerinde alçýpan asma tavan, ýslak hacimlerin tavanlarýnda neme dayanýklý alçýpan asma tavan sistemi uygulanacaktýr. 4. Duvar Kaplamalarý: Baðýmsýz bölümlerde duvarlarý yüzey hazýrlýðý yapýlmýþ þekilde teslim edilecektir. Kat koridorlarýnda alçý sýva üzeri su bazlý boya, asansör sövelerinde doðal granit kaplama, ýslak hacimlerde ise 1. Sýnýf seramik kullanýlacaktýr. 5. Zemin Kaplamalarý: Baðýmsýz bölümlerin zeminlerinde brüt betonarme yüzey olarak býrakýlacaktýr. Ortak alanlarda ve kat hollerinde doðal taþ (granit veya mermer) veya granit seramik ve ýslak hacimlerde ise 1. Sýnýf seramik kullanýlacaktýr. 6. Mutfak Dolabý: Laminat kapaklý, laminat tezgahlý, tek gözlü eviye ve davlumbaz içeren mutfak grubu oluþturulacaktýr. 7. Vitrifiye ve Armatürler: Vitrifiye ve Armatürler Vitra, Grohe veya muadili olacaktýr. 35 Bu katalog tanýtým amaçlýdýr. Proje, ofis büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeliþki olduðu takdirde, uygulama projesi ve sözleþmedeki bilgiler esastýr.

36 SEKRETERYA 24 m² OFÝS 37 m² OFÝS 21 m² HOL 7,2 m² MUTFAK 3,5 m² BAY WC 2,6 m² BAYAN WC 2,6 m² GÝRÝÞ 36 OFÝS 38,76 m² A BLOK - 1. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 14 NET ALAN: 142 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 43 m² BRÜT ALAN: 185 m²

37 SEKRETERYA 22 m² SEKRETERYA 28 m² OFÝS 16,7 m² OFÝS 15,6 m² OFÝS 17,7 m² OFÝS 25,7 m² OFÝS 38,8 m² MUTFAK 3,5 m² BAY WC 2,6 m² BAYAN WC 2,6 m² GÝRÝÞ AÇIK OFÝS 85 m² MUTFAK 3,5 m² BAY WC 2,6 m² BAYAN WC 2,6 m² GÝRÝÞ 37 A BLOK - 2. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 14 NET ALAN: 142 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 43 m² BRÜT ALAN: 185 m² A BLOK - 3. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 14 NET ALAN: 142 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 43 m² BRÜT ALAN: 185 m²

38 OFÝS 36 m² OFÝS 36 m² OFÝS 21 m² SEKRETERYA 22,5 m² SEKRETERYA 22,5 m² 38 GÝRÝÞ OFÝS 47,8 m² GÝRÝÞ HOL 2,8 m² BAY WC 2,3 m² HOL 2,8 m² BAY WC 2,3 m² OFÝS 26,2 m² BAYAN WC 2,3 m² MUTFAK 4,8 m² BAYAN WC 2,3 m² MUTFAK 4,8 m² B BLOK - 1. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 9 NET ALAN: 122 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 38 m² BRÜT ALAN: 160 m² B BLOK - 2. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 9 NET ALAN: 122 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 38 m² BRÜT ALAN: 160 m²

39 OFÝS 20,7 m² OFÝS 15 m² OFÝS 20,3 m² OFÝS 38 m² OFÝS 21,2 m² MUTFAK 4,05 m² BAY WC 2,3 m² HOL 2,8 m² BAYAN WC 2,3 m² SEKRETERYA 10,13 m² SEKRETERYA 27,6 m² GÝRÝÞ GÝRÝÞ 39 OFÝS 21,02 m² HOL 2,8 m² BAY WC 2,3 m² BAYAN WC 2,3 m² MUTFAK 4,8 m² B BLOK - 3. Alternatif BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 9 NET ALAN: 122 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 38 m² BRÜT ALAN: 160 m² B BLOK BAÐIMSIZ BÖLÜM NO: 10 NET ALAN: 82 m² SÝRKÜLASYON VE DÝÐER: 28 m² BRÜT ALAN: 110 m²

40 E5 CEVÝZLÝ KÖPRÜLÜ KAVÞAÐI SABÝHA GÖKÇEN HAVA LÝMANI TÝCARET CAD. METRO ÝSTASYONU BAÐDAT CAD. TUGAY YOLU CAD. D-100 GÜNEY YANYOL SANAYÝ CAD. DENÝZER CAD. KARTAL EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARTAL ADLÝYESÝ E5 TURGUT ÖZAL BULVARI AÐUSTOS CAD. BAÐDAT CAD. Tugay Yolu Caddesi No:18 Maltepe / Ýstanbul Tel: pbx Gsm: ÇANAKKALE CAD. KARTAL KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJESÝ TURGUT ÖZAL BULVARI

41 41

42

43

44

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

Ancak yüksektekiler bilir

Ancak yüksektekiler bilir Ancak yüksektekiler bilir Ona, çıkabileceğiniz yüksekleri söyleyin, size kim olduğunuzu söylesin!.. Çünkü onun, aşağılarla da, aşağıdakilerle de işi yok!.. O sadece yüksekler için; yükseklere göre!.. 03

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

İster YATIRIM!.. İster OTURUN!..

İster YATIRIM!.. İster OTURUN!.. Nest Menemen: Cumhuriyet Mah. 7508/1 Sok. No: 1 Koyundere Mevkii Menemen- İZMİR e-posta :info@nestyap.com 0 530 108 86 49 0 530 108 81 86 /nestyap www.nestyap.com İster YATIRIM!.. İster OTURUN!.. Nest

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Ufuk çizgisi özgürlüktür...

Ufuk çizgisi özgürlüktür... Ufuk çizgisi özgürlüktür... Yapımcı Firma ve Satış Proje Sahibi Kadir Ruhi Uğur İnşaat Büyükçekmece - Karaağaç golkonaklarikaraagac.com Doğanın ta kendisi... Güneşin yüzünü, gökyüzünün rengini unutturan

Detaylı

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi BUCA İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 14 19 20 22 49 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme Koşulları (2. Etap 1.

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri İÇİNDEKİLER 1 Hakkımızda 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri 5 Panel İçi (Fire Trace) Söndürme Sistemleri 6 NOVEC 1230 Söndürme

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA MAYIS 2008 - XXI 88 Page 88 foto raflar: Cemal Emden ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA Ümraniye de yer alan Yeflil Vadi Konaklar, içinde konumland vadiye organik bir flekilde yerleflirken bir yandan da kendi kimli

Detaylı