Gecekondudan modern konuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gecekondudan modern konuta"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18 DE 10 MART 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr Kalbi s rt nda nakil bekliyor Yerel seçimlerde sand klar fleffaf olacak Türkiye'nin ilk milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12, yurt d fl nda girdi i birçok testi baflar yla tamamlad. Jandarman n operasyonel birliklerince de kullan lmaya bafllayan tüfeklere, yurt d fl ndan yo un ilgi gösteriliyor.jandarma Özel Asayifl Komutanl Özel Operasyon Taburundaki keskin niflanc lar, milli keskin niflanc tüfe i Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor. Mamak ta kentsel dönüflüm projesi çerçevesinde 768 kifli daha yeni konutlara kavufltu. Gecekondudan modern konuta Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Kentsel Dönüflüm Projeleri kapsam nda bulunan hak sahibi vatandafllar için üretilen 768 konut daha kura çekiliflinin ard ndan sahiplerini buldu. Mamak Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Saray nda düzenlenen konut kura teslim törenine Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, milletvekilleri ve gecekondu sahipleri ile çok say da vatandafl kat ld. HABER 17 DE ÇUBUK TA EKMEK VE S M T FIRINLARI DENETLEND Haberi 16 da BADEML K E ZÜMRÜT YAfiAM ALANI HALKASI AÇILDI Haberi 15 de GÖLBAfiILI Ö RENC LERDEN ÖRNEK DAVRANIfi Haberi 16 da

2 Cem Y lmaz yeni filmi PEK YAKINDA STANBUL- Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Y lmaz, sevenlerinin merakla bekledi i yeni filminin detaylar n ilk kez paylaflt. Y lmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul un Aflk Filmlerinin sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Unutulmaz Yönetmeni adl filminden esinlendi ini aç klad. Filmin ad ise Pek Yak nda olacak. Cem Y lmaz, milyonlarca hayran n n merakla bekledi i yeni filmiyle alakal detaylar yavafl Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... yavafl ortaya ç kar yor. A z ndaki baklay ilk kez ç kartan ünlü komedyen, ad n n Pek Yak nda oldu unu söyledi i filmi hakk ndaki detaylar paylaflt. Filminde her zaman oldu u gibi Ozan Güven, Zafer Algöz ve Özkan U ur a rol verece ini belirten Y lmaz, baflrolü ise Alt n Portakal ödüllü Tülin Özen e verdi. Filmin konusu hakk nda da bilgiler veren Cem Y lmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul un unutulmaz eseri Aflk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni nden esinlendi ini belirtti. Filmde kendisinin de rol alaca n aç klayan ünlü komedyen, Yavuz a abeyimizin beni çok etkilemifl, güzel bir filmidir. Hokkabaz gibi olacak ama daha çok güldürecek dedi. Bir yönetmenin hikayesi Yavuz Turgul un yönetti i Aflk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni nin konusu flöyle: 60 lar ve 70`lerde çekti i aflk filmleriyle ünlenen ama bir dönemin kapanmas yla birlikte çaptan düflen bir yönetmenin, bir avuç inançl sinema emekçisiyle birlikte film çekmek için gösterdikleri trajik hikayeyi anlat yor. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 10 Mart 2014 Ruh sa l bozuldu STANBUL - Oyuncu Öykü Çelik son filmi Bensiz deki rolünün ruh sa l n etkiledi ini söyledi. Baflrolü Murat Akdülger ile paylaflt Bensiz adl filmde felçli olan sevgilisini terk eden bir kad n canland ran Öykü Çelik, gerçek hayatta böyle bir fleyi asla yapacak biri olmad n söyledi. Çelik, Arkam dönüp asla gitmezdim. Role al flmak psikolojimi oldukça zorlard. Kötü günlerde sevdiklerimizin yan nda olmam z için, karfl l ks z sevmek, sab rl ve vicdanl olmak flart. Her fley insanlar için, empati kurabilmek çok önemli dedi.

3 10 Mart 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 Cemaziye l 25 fiubat 3 Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Ankara Palas ta Latin rüzgar ANKARA - D fliflleri Mensuplar Eflleri Dayan flma Derne i (DMEDD), Ankara Palas'ta Latin Amerika ve Portekiz Renkleri ve Tatlar adl bir festival düzenledi. 9 Latin Amerika ülkesinin kültürleri, flark lar, danslar, geleneksel k yafetlerinin gelen konuklara tan t ld programda ayr ca e itime katk sunmak amac yla da çekilifl gerçeklefltirildi. Programa Türkiye de görev yapan yabanc büyükelçilerinin eflleri ve çok say da davetli kat ld. Peru, Kolombiya, Ekvator, Meksika, fiili, Küba, Venezuella, Arjantin, Paraguay ve Portekiz in ev sahipli inde Ankara Palas ta gerçeklefltirilen Latin Amerika ve Portekiz Renkleri ve Tatlar (Taste and Colours of Latin America) adl kültürel etkinlikte tan t ld. Programda Latin Amerika kültüründen salsa, tango ve Brezilya ya has dans gösterileri sergilenirken, gönüllü mankenler de bu ülkelerin kültürlerine ait k yafetlerin gösterildi i bir küçük bir defile gerçeklefltirdi. Latin Amerika müziklerinin çal nd program n sonunda ise geleneksel Latin Amerika yemekleri ve içeceklerin davetlilerin be enisine sunuldu. Program n aç l fl nda konuflan DMEDD Baflkan Dr. Canan Koru, evlerinden kilometrelerce uzakta görev yapan yabanc misyon temsilcilerini Türkiye'de a rlamaktan onur duyduklar n belirtti. Festivalden elde edilecek tüm gelirin e itim fonuna aktar laca n belirten Koru, derneklerinin 33 y ll k geçmiflinde yüzlerce çocu a burs imkan sa lad klar n ifade etti. Kat l mc lar hem 5 liral k hediye çeki alarak, hem de sergilenen Latin Amerika ya özgü eserleri sat n alarak e itim yard m na destek verdi. (CHA) Hayrettin VG N H ND CUMHUR YET (!) Buras neresi? Böyle bir cumhuriyet var m? Var. Hem de bu cumhuriyet, Türkiye de kuruludur. ngilizce, flu anda dünya yazma ve konuflma diline hakimdir. ngilizler, Türkiye kelimesi karfl l nda Turkey kelimesini dünya diline sokmufllard r. Turkey kelimesinin karfl l nedir, biliyor musunuz? Hindi. Bu kelimeyi ngilizler bilerek ve de kasten dünya literatürüne sokmufllard r. Alaylamak, küçümsemek amac güderek Turkey kelimesini kulland lar ve kulland r yorlar. 14. ve 15. yüzy llarda Osmanl Devleti denizcilikte ileriydi; Akdeniz e, K z ldeniz e, Hint Okyanusuna ve ran Körfezine hakim idiler. Osmanl denizcileri Yeni Gine ve çevresinden getirdikleri mallar, özellikle tavuk, hindi gibi hayvanlar ngilizlere sat yorlard. ngilizler bu tavuk ve hindilere; Turkey bird ( Türk kuflu ) veya Turkey cock ( Türk horozu) adlar n vermeye bafllad lar. Hatta Türk denizci tüccarlara da Turkey merchants ( Hindi tüccarlar ) ad n veriyorlard. ngilizler, Hindi denilen hayvan o yüzy llarda hiç tan m yorlard. Türk tüccar ve denizcilerin getirdi i bu hayvana Turkey demeye bafllad lar. Yani Türklerin getirdi i kufl anlam nda kullan yorlard. ngiliz bu. Her f rsattan yararlan r. Osmanl mparatorlu unun çöküfle geçti i; Bat n n hasta adam olarak kabul edildi i 19. yüzy l sonlar nda Türk kelimesinin yerine Turkey i alayc bir ifadeyle kulland lar de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ama ngiliz keferesi Türkiye kelimesinin karfl l n Turkey diye resmilefltirdiler, bütün dünyaya da kabul ettirdiler. Küçümseyerek, istihza ile, alayl bir flekilde ve de inatla bu kelimeyi Birleflmifl Milletlerin literatürüne ve kayna na da geçirdiler. Oysaki bir devletin ad ; hangi dilde olursa olsun, o devletin dilindeki yaz l fl flekliyle resmi hale getirilir. Türkiye kelimesini hiçbir devlet kendine göre yazamaz. Ancak bu kelimenin telaffuzunu kendi dillerinde yazabilirler. Türkiye kelimesinin telaffuzu Turkey de ildir. Garip ve flafl rt c olan nedir biliyor musunuz? Bizim devlet adamlar m z, bürokratlar m z ve de d fl iflleri mensuplar m z da Türkiye kelimesini Turkey olarak kullan yorlar. Onlara sorsak Türkiye kelimesinin karfl l Turkey imifl. Hay r de il. Ben size dünya devletlerinin kendi adlar n baflkalar na kulland rmalar nda ne kadar hassas olduklar na birkaç örnek vermek istiyorum. Habeflistan olarak tan nan ülke bütün dünyaya ad n n Etiyopya oldu unu ilân etti ve bundan sonra gelecek hiçbir postan n ve gönderinin bu ad n d fl nda geldi i zaman kabul edilmeyece ini dünyaya duyurdu. Habeflistan flimdi bütün dünya Etiyopya olarak tan yor. Biz komflumuz Yunanistan bu kelime ile adland r yoruz. Ama onlar n resmiyetteki ad Greece tir. Hindistan a bu flekilde ad veriyoruz ama uluslararas dilde ad ndia d r. Biz de dünya kamuoyuna bir deklerasyonla devletimizin ad n n Türkiye oldu unu Turkey olmad n ilân etmeliyiz. Türkiye kelimesini ngilizler, Almanlar, Frans zlar vb. kendi dillerinde nas l telaffuz ediyorlarsa, o flekilde yazs nlar ve söylesinler. Türkiye ye gönderecekleri mektuplar n üzerine inad na ve de küçümser ifadelerle Turkey yaz p yollamas nlar. Habeflistan gibi yapal m diyorum.temsilcilerimiz ülkemizi uluslararas toplant larda temsil ederlerken önlerinde yaz l Turkey masa kartlar n kald r p ats nlar. Ve de kendileri ngilizce konuflurlarken Turkey kelimesini de il Türkiye kelimesini telaffuz etsinler. flte uluslararas nda onurunu koruyan devlet, bunlar gerçeklefltirir. Onurlu olmak böyle hareket etmektir. Yoksa Hindi Cumhuriyeti olarak an lmaya ve söylenmeye devam edilecektir. Ülkemizin ad n n bir kufl ve kümes hayvan olarak an lmas na devlet büyükleri izin vermemelidir.

4 10 Mart YARIN Kültür Sanat Uluslararas suluboya bienali düzenlenecek NEVfiEH R - Türkiye merkezli International Watercolor Society-IWS ortakl yla Nevflehir de 'Uluslararas Suluboya Bienali' düzenlenecek. Bienal kapsam nda, gerçeklefltirilen yar flma sonucu uluslararas kategoride ilk üç, ulusal kategoride ilk üç ve ulusal kategoride 19 yafl alt dereceye giren toplam 7 genç sanatç ya ödül verilecek. Dünyan n en önemli tarihi ve kültürel miraslar ndan olan Kapadokya da önemli suluboya sanatç lar gelerek canl performanslar yapacak ve Nevflehir Hac Bektafl Veli Üniversitesi bünyesinde uluslararas düzeyde kapsaml bir sergi aç lacak. Uluslararas Suluboya Derne i ile 2014 y l nda ortak gerçeklefltirilecek Suluboya Bienali, sanat yoluyla farkl kültürlerden sanatç lar n kaynaflmas n ve bölgenin kültür ve sanat hayat na katk da bulunmas, sanat e itimi veren kurumlar aras ndaki dayan flmay sa lamas aç s ndan önemli bir ad m olarak de erlendiriliyor. Suluboya, sanat tarihinde ma ara resimlerinden itibaren dünyan n en köklü teknikleri aras nda yer al yor. Geleneksel Türk resim sanatlar ndan ebru, hat ve minyatür sanat ile ayn kategoride olmas modern suluboya sanat n n gelifliminde de önemli etkileri ve katk lar oldu. Suluboya Bienalinin Türkiye de yap lmas suluboya dünyas n n dikkatlerini etkinlik üzerinde toplayacak. Dünyaca önemli suluboya sanatç lar n, genç sanatç adaylar yla bir araya getiren Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uluslararas Suluboya Derne i, bu büyük buluflmay May s 2014 tarihlerinde Kapadokya da Hac Bektafl Veli Üniversitesi Rektörlü ü'nde yapacak. Etkinlik kapsam nda ödül töreni, Bienal resepsiyonu ve ÇEV K KUVVET YA MURLU U Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Çevik Kuvvet Ya murlu u al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ve ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: kmal ve Bak m Dairesi. Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad.No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Adet Çevik Kuvvet Ya murlu u Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Balam Dairesi Baflkanl Merkez Depolar Ankara adresine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Merkez Depolar na 150 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl Dikmen Caddesi No: 11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/yeya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. Resmi lanlar derece alan sanatç lar n eserleri, ulusal-uluslararas düzeyde usta sanatç ve kat l mc lar n eserlerinin yer ald uluslararas suluboya sergilerinin yan s ra sanatç lar canl performans çal flmalar yapacak, panel ve söylefliler düzenlenecek, profesyonel sanatç lar genç sanatç adaylar yla bilgi ve birikimlerini paylaflacaklar. Y llar boyu farkl medeniyetlere ev sahipli i yapm fl olan Kapadokya bölgesinin eflsiz güzelliklerini, Bienale kat lan sanatç lar resmedecekler. Gerçeklefltirilecek Bienal sosyal sorumluluk anlay fl çerçevesinde Türkiye'nin, Kapadokya bölgesinin tan t m na büyük katk sa layacak. Sanat Yoluyla Evrensel Sevgi slogan ile dünya bar fl na, ülkenin tan t m na katk sa layaca gibi dünya suluboya sanat na önderlik ve ev sahipli i yaparak Kapadokya için ayr bir anlam ve önem tafl yacak. (CHA) 4,1.5. hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu; c) steklinin kay tl oldu- u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas, taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl - l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Dikmen Cad. No: 11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGM- kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Oda No: 12, Dikmen Cad. No: 11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -3074) (www.bik.gov.tr)

5 10 Mart 2014 Bitlis 3 dilli büyük kültür flölenine haz rlan yor Kültür Sanat (40.000) Kg Sentetik Yang n Söndürme Köpü ü Konsantresi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (40.000) Kg. Sentetik Yang n Söndürme Köpü ü Konsantresi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl stanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yan Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolar na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl stanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yan Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolar na teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl Dikmen Caddesi No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; B TL S - Bitlis Sanayici fl Adamlar Derne i (B S AD) sponsorlu unda, Bitlis Özel Selahaddin Eyyubi Koleji ile Irak'ta faaliyet gösteren Fezalar E itim Kurumlar iflbirli i ile Bitlis te 3 dilli büyük kültür flöleni düzenlenecek. Bitlis te, 11 Mart ta akflam saat da düzenlenecek olan kültür flöleninde Fezalar E itim Kurumlar 'nda e itim gören Irakl ö renciler Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde birbirinden güzel flark ve fliirlerden oluflan bir dizi konser verecek. Fezalar Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar (FESKO) çerçevesinde ele al nan kültür flenli inde; Irak n Erbil, Süleymaniye, Duhok, Soran, Halepçe, Musul, Ramadi ve Kerkük flehirlerinden toplam 68 ö renci ve 29 ö retmen Bitlis e gelerek kültürler aras kaynaflmay sa layacak. Bitlis Özel Selahaddin Eyyubi Koleji Spor Salonu'nda yöre halk yla buluflacak olan ö renci, veli ve ö retmenlerden oluflan kafile, konserlerde birbirinden güzel maharetlere sahip ö renciler, seslendirecekleri flark lar n ve fliirlerin yan s ra folklor ve skeç gösterilerine de yer verecek. 'Mezopotamya ve Anadolu Kardefl Kültürler fienli i' ad yla yola ç kan Irakl ö renciler, gittikleri her yerde oldu u gibi Bitlis te de dostluk, kardefllik, bar fl ve hoflgörü mesajlar verecek. Fezalar E itim Kurumlar bünyesindeki okullardan seçilerek oluflturulan turne ekibi, u rad klar her beldede ikifler saatlik flenlikler düzenleyecek. Anadolu ve Mezopotamya'n n geçmiflten gelece e kadim akrabal k ve kardefllik ba lar na dikkat çekecek olan ö renci ve ö retmenler, bu co rafyadan tüm insanl a YARIN seslenerek, Birlikte yaflama sanat na bir kez daha vurgu yapacak. Bu turneler sonucunda farkl etnik ve kültürel de erlere sahip halklar n binlerce y l birlik ve beraberlik içinde yaflad bu co rafyadan dünyaya, 'halklar n kardeflli i' mesajlar yay lm fl olacak. Böylece, dünya tarihine ad n Mezopotamya olarak kaz yan bu bereketli topraklar n temiz çocuklar, kültürler aras köprünün ancak dostluk ve kardefllik üzerinde kurulabilece ini göstermifl olacak. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve ngilizce olmak üzere dört dilde e itim yapan Fezalar E itim Kurumlar, okul dersleri yan nda, ö rencilerini sanatsal çal flmalara da yönlendirerek, zengin repertuvar sahibi bir kaç dilde flark ve fliir okuyabilen bireyler yetifltirmeyi hedefliyor. (CHA) (40.000) KG SENTET K YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜ Ü KONSANTRES Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5 (Bas n-3077) (www.bik.gov.tr)

6 6 YARIN Kültür Sanat Kitap okuyup ödül kazanacaklar SAMSUN - Bafra Ülkü Ocaklar E itim ve Kültür Vakf Liseli ö renciler aras nda 'Medeniyet Kitaplar n Burçlar ndan Yükselir' ad yla kitap okuma yar flmas düzenliyor. Yar flma hakk nda aç klama yapan Bafra Ülkü Ocaklar Baflkan Hakan Ero lu, "14 Kas m 2013 te Milli E itim Müdürlü ü nce onayland ktan sonra duyurusu yap lan yar flmaya 17 Ocak 2014 e kadar baflvuru al nd. 327 baflvurunun yap ld yar flma 13 Mart 2014 Perflembe günü saat te Bafra Atatürk Anadolu Lisesi nde yap lacak. S navda ö rencilere daha önce okumalar gereken üç eser bildirilmiflti. Bu eserler flunlar: Yakup Kadri Karaosmano lu Sodom ve Gomore, skender Pala fiah ve Sultan, Ahmet Hamdi Tanp nar Befl fiehir." dedi. Her eserden 30 sorunun sorulaca çoktan seçmeli s nav sonucunda ilk 10 a giren ö rencilere ödülleri 24 Mart 2014 te Bafra Belediye Kültür Merkezi nde yap lacak 'Zafere Yürüyüfl' gecesinde verilecek. Yar flman n ödülleri ise flöyle: Dizüstü bilgisayar, ak ll telefon, tablet bilgisayar, dijital foto raf makinesi, kol saati, ayr ca ilk 10'a giren ö rencilere kitap. 10 Mart ADET E T M T fiörtü (ÖZEL HAREKAT) Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I 5000 adet E itim Tiflörtü (Özel Harekat) al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt - l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Adet E itim Tiflörtü (Özel Harekat) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü, Özel Harekat Dairesi Baflkanl Merkez Depolar Gölbafl /ANKARA c) Teslim tarihi : Al nacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl - hale Toplant Salonu (19 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken Resmi lanlar kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu- unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi. d) Aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) ( O Blok Kat 2 Dikmen Cad.No: 11 A.Ayranc /ANKA- RA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-3070) (www.bik.gov.tr)

7 7 YARIN 10 Mart 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Asya da bir ülke. 2. E itim, edep. Tavlada bir say. 3. lave. Taht. 4. Irak ta bir kent. Telli bal kç l. 5. Hitit. Bol, çok, fazla. 6. Briçte sanzatunun k saltmas. Kötücül ur. 7. Edirne ilinin bir ilçesi. Yüksek, yüce. 8. Osmanl donanmas nda tümgenerale efl bir rütbe. laç, merhem. 9. Bir cetvel türü. Aceleci. 10. Ekvator bölgesinde yetiflen bir meyve a ac. Haberci. 11. Kimi mantarlarda üreme organ. Genç aktör. Gösterme s fat. 12. Kullanma süresi. Eski dilde ok. 13. Bütün maymun türlerini içine alan memeliler tak m. Uzakl k anlat r. 14. Anlaflma, uyuflma. 15. Sanatç n n yapt etkinlik. Çocu- u olan erkek. 16. Sonsuza kadar, sürgit. 17. Tantal n simgesi. Dü me deli i. Rubidyumun simgesi. 18. Hatay ilinde bir ova. Fin hamam. 19. Afrika da bir rmak. Kabaca evet. 20. Etçiller. Yukar dan afla ya: 1. Türlü, önemsiz, ufak tefek fleyler. Eski dilde yemek. stanbul un eski adlar ndan biri. 2. slam n befl flart ndan biri. lke. Pamuk ipli ini saran küçük el ç kr. 3. Bromun simgesi. Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan. Yumurta biçiminde yap - lan ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. 4. ç Anadolu da bir göl. Atama. lk seferinde buzda na çarparak batan ünlü transatlantik. 5. Bir meyve. Bir organ su vererek y kay p temizleme. ki yüzü kaps z beyaz yorgan. Dervifl selam. 6. stenilen ve be- enilen nitelikleri tafl yan. Bir ifli birçok istekli aras ndan, en iyi flartlarla kabul edene b rakma. TUR- GUT. ( 8. Cumhurbaflkan m z ). Küçük kale, kermen. 7. Çok büyük bir orman a ac. Dünya, evren. Katman. 8. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç. Yabanc. Yer k r, çatlak. Japon halk türkülerine verilen ad. 9. skambilde birli. Türk sinemas n n rahmetli olmufl, unutulmaz kad n oyuncular ndan biri. Avrupa da bir baflkent. 10. Torba biçiminde dikilmifl yorgan çarflaf. fle yaramaz, eskimifl, bozulmufl eflya. Erkek sesinde bir perde. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN D fl Haberler 10 Mart 2014 ABD nin K rg zistan daki Manas üssü kapan yor MOSKOVA - ABD Transit Merkezi Komutan John C.Millard, Biflkek Manas Havaliman nda bulunan transit merkezin kapanmas için haz rl klara bafllad klar n söyledi. Interfax n haberine göre, ABD üsle ilgili son görevi 28 fiubat ta tamamlad. Hava yak t ikmali, personel ulafl m, kargo ulafl m ve askeri personelin Afganistan a gidifli ve dönüflü gibi çok amaçl olarak kullan l yordu. Millard personelin üssün kapanmas için haz rl k yapt n ve at klar n temizlenmesine çal flt n kaydetti. Afganistan da gerçekleflen operasyon boyunca üsten 5,3 milyon asker tafl nd. ABD nin Afganistan operasyonunda stratejik bir görev yerine getiren Manas, 33 bin uça a havada yak t ikmali yapt, 136 bin uça a yerde ikmal yapt. 42 bin kargo tafl mas gerçeklefltirildi. K rg zistan ve ABD aras nda sa lanan anlaflma çerçevesinde Manas transit merkezin 10 Temmuz 2014 e kadar kapanmas gerekiyor. ABD, 11 Eylül sonras bafllatt Afganistan operasyonlar nda K rg - zistan n baflkenti Biflkek e yak n Manas askeri üssünü 2001 den bu yana kullan yor. K rg zistan Cumhurbaflkan Almazbek Atambayev, 2014 de Uluslar aras Güvenlik Yard m Kuvveti nin (ISAF) Afganistan dan çekilmesinin ard ndan ABD ye kiralanan Manas askeri üssünü de kapatacaklar n ifade etmiflti. Atambayev Cumhurbaflkanl koltu una oturduktan sonra yapt ilk aç klamas nda Manas askeri üssünün ülkenin güvenli i aç s ndan bir garanti sa lamad n, sivil objelerin sivil olarak kalmas gerekti ini söylemiflti. Amerika ya k zan birilerinin Manas üssüne sald rmalar n istemedi ini ifade eden K rg z lider, K rg zistan n tüm uluslararas anlaflmalardan kaynaklanan sorumluluklar n da her zaman yerine getirece- ini kaydetmiflti. (CHA) Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslararas liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov: Ukrayna da devrim NATO üyeli i için yap ld Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslar aras liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, Ukrayna da gerçekleflen devrimin hedefinin ülkeyi NATO ya üye yapmak oldu unu söyledi. MOSKOVA - Ukrayna parlamentosu Rada ya önceki gün sunulan yasa teklifine göre ülkenin blok d fl kalma politikas - n n de ifltirilmesi ve NA- TO üyeli inin önünün aç lmas isteniyor. Interfax a de erlendirmede bulunan Puflkov, Bu tasar benim için sürpriz olmad. Bu onlar n amac idi. Meydan da toplanan kalabal klar bunu hedefliyordu. Muhalefetin kiralad keskin niflanc lar bunun için protestocular öldürdü. Sözde devrimin hedefi buydu iddias nda bulundu. Önceki gün uluslar aras bas nda yer alan iddialara göre Ukrayna da devrilen Viktor Yanukoviç e sad k oldu unu ve isminin aç klanmas n istemeyen bir istihbarat K r m da referendum tarihi 16 Mart a çekildi MOSKOVA - Ukrayna ya ba l K r m Özerk Cumhuriyeti nde 30 Mart ta yap lmas planlanan referandum 16 Mart a çekildi. Interfax a aç klamada bulunan K r m parlamentosundan bir kaynak tarih de iflikli ini do rulad ve K r m halk n n Ukrayna n n bir parças olup olmayaca konusunda sand a gidece ini söyledi. K r m parlamentosunda referandumla ilgili karar n eleman AB D fliflleri ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Estonya D fliflleri Bakan Urmas Paet aras ndaki konuflmay s zd rm flt. kili görüflmede Meydan da yaflanan kanl olaylarla ilgili atefl açan keskin niflanc lar n muhalefet taraf ndan kiralanm fl provokatörler olabilece i üzerinde duruyor. al nd belirtiliyor. K r m Parlamento Baflkan Volodimir Konstantinov referendum tarihinde de ifliklik olabilece ini aç klam flt. K r m Baflbakan Birinci Yard mc s Rustem Temirgeliyev in gün içinde konu ile ilgili bir bas n toplant s düzenleyece i beliritliyor. Kiev de iktidara gelen yeni yönetim K r m da yap lacak referandumu tan mayacaklar n aç klad. (CHA) Ukrayna parlamentosunda gündeme al nan teklife göre ülkenin d fl politika hedefi NATO üyeli i ve Euro-Atlantik yap s ile entegrasyon olarak belirleniyor. Parlamento teklifin Batkivflçina fraksiyonundan Boris Tarasyuk, Valentin Korolyuk ve Oleksandr Çornovolenko taraf ndan verildi ini duyurdu. Tasar sahiplerine göre yeni d fl politika vizyonu ülkenin ulusal güvenli ine önemli katk sa layacak. Önceki gün Brüksel de gerçekleflen toplant da, Ukrayna ya ba l K r m Özerk Cumhuriyeti nde Rus askeri varl NATO taraf ndan sert bir flekilde elefltirilmifl, Rusya ile tüm askeri iflbirliklerinin gözden geçirilece i tehdidinde bulunulmufltu. Moskova, K r m Özerk Cumhuriyeti nde askeri üslerin d fl nda Rus askerinin bulunmad n, iddialar n tamam ile provokasyon amaçl oldu unu savunuyor. Uluslar aras bas nda yer alan görüntülerde rütbe ve niflanlar sökülen Rus askerlerinin stratejik noktalarda kontrolü sa lad klar belirtiliyor. (CHA)

9 10 Mart 2014 D fl Haberler YARIN 9 Fransa'da eski IMF baflkan n n y ld z yeniden parl yor PAR S - Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araflt rmas yaflad seks skandal n n ard ndan görevini b rakmak zorunda eski IMF Baflkan Dominique Strauss- Kahn' n y ld z n n yeniden parlad n ortaya koyuyor. Le Parisien gazetesinin yapt rd araflt rmaya göre Frans zlar n yüzde 56's, Cumhurbaflkan François Hollande' n yerine kötü giden ekonomiyi 64 yafl ndaki Strauss-Kahn' n kurtaraca n düflünüyor. Yine ayn araflt rmaya göre, ekonomiyi ray na oturtma aç s ndan eski Baflbakan Alain Juppe'ye güvenenlerin oran yüzde 53, eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy'ye güvenenleri oran ise yüzde 49 ç kt. Araflt rma sonucu bas na s zmas na ra men Le Parisien bu anketi yay nlamad. Le Parisien, ''Dominique Strauss-Kahn, siyasete dönsün mü dönmesin mi?'' sorusunun yöneltilmemesi yüzünden anketin eksik oldu u düflüncesiyle araflt rmay yay mlamaktan vazgeçti ini aç klad. Strauss-Kahn, son cumhurbaflkanl seçimlerinin en güçlü aday yken, ABD'de kald bir otelde oda görevlisine cinsel tacizde bulundu u iddias yla gözalt na al nmas n n ard ndan, bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalm flt. Dominique Strauss-Kahn hakk nda daha sonra paral hayat kad nlar yla fuhufl yapmak, bir bayan gazeteciye cinsel taciz suçlamalar yla yine davalar aç lm fl, ancak her seferinde mahkum olmaktan kurtulmay baflarm flt. (A.A) Papa Franciscus'tan birinci y l röportaj : Papa, bir süperman ya da bir süper y ld z de il, normal bir insan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, papan n bir süperman ya da süper y ld z olmad klar n aksine gülen, a layan, uyuyan normal bir insan oldu unu söyledi. VAT KAN - Selef Papa 16. Benediktus'un geçen y l 28 fiubat'ta görevden ayr lmas n takiben yap lan papal k seçimi süreci Konklav'da 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papas olarak seçilen dönemin Arjantinli Kardinali Jose Bergoglio, flimdiki ad yla Papa Franciscus, görevdeki birinci y l n Corriere della Sera gazetesine verdi i demeçte de erlendirdi. "Kim yard m istiyorsa Tanr ya inanmayanlar da olmak üzere onu arad " an msat lan Papa, "Evet bu oldu. Bir tavsiye verme, konuflma, hal hat r sorma iste i bu. Buenos Aires'te bir rahipken daha kolayd. Al flkanl k oldu. Bu bir hizmet ve içimde hissediyorum. Tabi ki, flu anda kolay de il bana yazanlar ziyaret etmek" dedi. Kendisinde en çok iz b rakan telefonu sorulan Papa, 80 yafllar nda o lunu kaybeden bir han - m her ay arad n ve bu telefonundan ötürü han m n çok mutlu oldu- unu ifade etti. nsanlara gösterdi i sevgi ve samimiyetle ayr bir tarz yaratan Papa Franciscus, bu konuda papalar n çizgi karakter "süperman" gibi gösterilmesinden rahats z oldu- unu belirterek, "Ac çeken insanlarla bir arada olmay seviyorum. Ama deniyorki, geceleri Ottaviano soka na ç k p, yiyecek veriyormuflum. Bu daha önce akl ma gelmedi. Yan lm yorsam Sigmond Freud söylüyordu daha önce; 'Her idealize edilen fleyde bir sald r vard r' diye. Papa, bir süperman ya da bir süper y ld z de il normal bir insan. Gülen, a layan, sakince uyuyan, arkadafllar olan normal bir insan" diye konufltu. Vatikan'da yaflam n sürdüren selefi Papa 16. Benediktus'a hiç dan fl p dan flmad sorulan Papa Franciscus, "Evet, müzede bir heykel de il kendisi. Al fl k olmad - m z bir fley. Bu durum, 60, 70 y l önce yoktu. Bugün ise kurumsal. 16. Benediktus bir ilk ve belki baflkalar da olacak. Bunu bilmiyoruz" dedi. Selefinin alçakgönüllü ve varl yla rahats zl k vermek istemeyen biri oldu una dikkati çeken Papa, "Onu yeni kardinallerin törenine davet ettim. Kabul etti. Onun bilgeli i Tanr n n bir hediyesi. Onun kilise yaflam na kat lmas n n daha iyi olaca na beraber karar verdik" ifadelerini kulland. Memleketi Arjantin'e iliflkin nostaljileri sorulan Papa Franciscus, "Gerçek flu ki, pek bir nostaljim yok. Hasta olan k z kardeflimle biraraya gelmek istiyorum. Onu yeniden görmek hofluma gider. Tabi burada Arjantin'e gidece im yorumu ç kmamal. Onu telefonla ar yorum, flimdilik bu yeter. 2016'dan önce gitmeyi düflünmüyorum çünkü Latin Amerika'da Rio Da Janeiro'ya gittim. fiimdi, kutsal topraklara, Asya'ya ve sonra da Afrika'ya gitmeliyim" yan t - n verdi. Bu arada, Time dergisince y l n adam seçilen Papa Franciscus, Nobel Bar fl Ödülü'ne aday gösterilen 278 kifliden biri oldu. Papa'n n rakipleri aras nda Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Edward Snowden, Malala Yousufzay gibi isimler var. (A.A)

10 10 YARIN Ekonomi 10 Mart 2014 Türkiye alt n lig de ilk 10 u zorluyor Alt n rezervini art ran ülkeler aras nda yer alan Türkiye 519 tonla alt n rezervi ligi nde ilk 10 u zorluyor. Angola ile 10 milyar dolarl k ifl anlaflmas yap ld ANKARA - AA muhabirinin Dünya Alt n Konseyi verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye 2013 Aral k ay itibariyle 519,7 tonluk alt n rezerviyle en çok alt n rezervi bulunan ülkeler s ralamas nda 12. s rada yer al yor. Türkiye nin alt n rezervleri toplam rezervinin yüzde 15 ine karfl - l k geliyor deki alt n rezervi 359,6 ton seviyesinde olan Türkiye, söz konusu rezervle dünyada 16 nc s rada yer al - yordu aral nda Türkiye nin alt n rezervini 160,1 ton art rd görülüyor. Türkiye nin 2012 deki alt n rezervi ise toplam rezervinin yüzde 16 s seviyesine karfl l k geliyordu. Merkez Bankas kaynaklar na göre ise Türkiye nin alt n rezervleri 21 fiubat 2014 itibariyle 19 milyar 845 milyon dolara karfl l k geliyor. Söz konusu rakam 22 fiubat 2013 te 20 milyar 169 milyon dolar seviyesinde yer al - yordu. Uluslararas Para Fonu (IMF), 2 bin 814 tonla en fazla alt n rezervine sahip uluslararas finans kuruluflu olurken, IMF yi, 502,1 tonla Avrupa Merkez Bankas (ECB) takip ediyor. Uluslararas Ödemeler Bankas (BIS) ise 115 ton alt n rezervi ile finans kurulufllar aras nda üçüncü s rada yer al yor. Dünyada en fazla alt na sahip ülke ise 8 bin 133,5 tonla ABD. ABD nin alt n rezervlerinin toplam rezervleri içindeki pay ise yüzde 70 ler seviyesinde bulunuyor. Büyüme h z ile dünyan n dikkatini üzerine çekmeyi baflaran Çin, bin 54,1 ton alt n rezervine sahip olmas na karfl n, bu tutar ülkenin toplam rezervinin sadece yüzde 1 ine karfl l k geliyor. Bölgenin bir baflka geliflmifl ekonomisi Japonya n n da 765,2 ton alt n rezervi bulunuyor. Ülke bu rezervle listede 9 uncu s rada bulunmas na ra men alt n rezervi toplam rezervinin yüzde 2 sini oluflturuyor. Zengin alt n madenleri ile ad ndan söz ettiren Suudi Arabistan ise 322,9 ton alt n rezervine sahipken, bu rakam ülkenin toplam rezervinin yüzde 2 sine tekabül ediyor. Son 30 y lda dünyan n en h zl büyüyen ve geliflen ekonomileri aras nda yer alan ve 104,4 ton alt n rezervine sahip olan Güney Kore nin, alt n rezervinin toplam rezerv içindeki pay ise yüzde 1 seviyesinde bulunuyor. Almanya, 3 bin 387,1 ton alt n rezerviyle dünyada en çok alt n rezervine sahip ikinci ülke olurken, bu ülkenin alt n rezervi toplam rezervinin yüzde 66 s na karfl l k geliyor. Küresel ekonomik krizin etkileriyle ekonomik darbo azdan geçen Portekiz, talya, Yunanistan gibi ülkelerin toplam rezervleri içerisinde alt n n pay, yüksekli iyle dikkati çekiyor. Avrupa Birli i (AB) ülkeleri aras nda krizi ilk yaflayanlardan Portekiz 382,5 ton alt n rezervine sahip. Ülkenin alt n rezervinin toplam rezerv içindeki pay ise yüzde 84 seviyelerinde yer al yor. Küresel krizin bafl ndan bu yana defalarca uluslararas finansal yard mla kurtar lan Yunanistan da da 112,2 ton alt n rezervi bulunurken, alt - n n toplam rezerv içindeki pay yüzde 75 leri buluyor. AB nin en büyük ekonomileri aras nda yer alan Fransa ise sahip oldu u 2 bin 435,4 ton alt nla dünyada en çok alt n rezervine sahip 4 üncü ülke olurken, bu ülkenin de alt n rezervi toplam rezervinin yüzde 65 ini oluflturuyor. (AA) STANBUL - stanbul Genç fladamlar Derne i ( GED) taraf ndan Osmanbey Ramada Otel de tertip edilen Angola fl Forumu nda bin 200 görüflme ve 10 milyon dolarl k anlaflma yap ld. Forumda GED Komite Baflkan brahim Y ld z, Angola n n Türk tekstil firmalar için çok cazip bir pazar oldu unu belirtti. Bu pazara girmenin ihracat aç s ndan çok önemli oldu unu vurgularken, Çünkü Angola dünyan n en h zl büyüyen ekonomilerinden ve Afrika n n üçüncü büyük ekonomisine sahip. Ülke tüketim malzemelerinin yüzde 68 ini ithal ediyor. Petrol gelirlerinden dolay 50 milyar dolar cari fazlas var. Angola 2012 y l nda 20 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirmifl. Türkiye nin bu ülkeye ihracat ise sadece 260 milyon dolar. Bu ihracat rakam n yukar lara çekebilmek ad na Angola dan 46 ifl kad n n ülkemize getirip tekstilci üyelerimiz ile buluflturduk. dedi. Angola Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Jose Alves Primo ise Türkiye nin önemli flirketlerini ülkesine yat r m yapmaya davet etti. GED üyeleri TUSKON Evrensel Fuarc l - n organizasyonu ile Temmuz 2014 te Luanda da yap lacak 31. Angola Uluslararas Ticaret Fuar na konuk olacak.(cha)

11 Ekonomi 10 Mart MAN SA - Bölgenin önemli geçim kaynaklar aras nda yer alan ve Osmanl döneminde saraylar süsleyen hal lar n üretildi i ilçede, Cumhuriyetten sonra da önemli bir geçim kayna olan el dokumas hal c l k, sektörün makineleflmenin etkisine girmesiyle yap sal de iflime u rad l y llarda önce makine hal c l, ard ndan duvardan duvara ve cami hal c l yla piyasay canland ran Demircili ustalar, sonraki y llarda bu alanda yaflanan t kanmay kaliteli el hal s dokuyarak aflt. Dünyaya ad n duyuran Demircili ustalar, Çin ve Azerbaycan da üretilen düflük kaliteli ve daha ucuz ürünler nedeniyle s k nt l günler yaflamaya bafllad. Demirci Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mehmet Akk l ç, AA muhabirine yapt aç klamada, el hal c l nda faaliyet gösteren esnaf n zor günler geçirdi ini belirterek Azerbaycan ve Çin den gelen hal lar yüzünden el hal s hak etti i de eri bulmuyor. Bu alanda üretim yapan firma say s nda önemli bir düflüfl var dedi. Demirci nin 1880 y l ndan bugüne el hal s tezgahlar ile büyük bir pazara sahip oldu unu hat rlatan Akk l ç, oda kay tlar nda ilçede y llar aras nda yaklafl k 25 bin hal dokuma tezgah bulundu unu ancak bu say n n y ldan y la düfltü ünü kaydetti. Çin piyasas n n el hal - c l olumsuz etkiledi ine iflaret eden Akk l ç, flçilik ve hal üretim maliyetleri yüzünden el hal c l yapan firmalar, piyasada pazar pay bulmakta zorlan - yor. Üstelik Azerbaycan ve Çin den gelen hal lar yüzünden de el hal s hak etti i de eri bulmuyor. lçede el hal s üzerine sat fl yapan firmalar n evlerdeki hal tezgahlar n ço altmak için çaba sarf ediyoruz. Yevmiyeleri art rd k ancak yine de s k nt lar aflamad k. thal hal ya kota konulmal diye konufltu. lçede hal dokumac l - yla geçimini sa layan 55 yafl ndaki Gülseren Varol da art k eskisi gibi evlerde hal tezgah kalmad n söyledi.(aa) YARIN thal hal ya kota konulmal El hal s üretiminde dünyada söz sahibi olan Manisa n n Demirci ilçesinde esnaf, Çin ve Azerbaycan da üretilen düflük kaliteli ve daha ucuz ürünler nedeniyle zor günler yafl yor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ö Z B E K S T A N 2 T E R B Y E S E 3 E K E R K E V 4 B A S R A O K A R 5 E T Z Y A D E 6 R N T H A B S 7 P S A L A A L 8 R Y A L A E M 9 T E V E C E N 10 A N O N A U L A K 11 A S K J Ö N U 12 M A T Z T R 13 P R M A T T A 14 A T L A F D 15 S A N A T B A B A 16 L A N H A Y E 17 T A L K R B 18 A M K S A U N A 19 N L H A T S 20 E T O B U R L A R

12 12 YARIN Ekonomi 10 Mart 2014 Taahhüdü ihlale, hapis de il, para cezas uygulans n talebi cra s ras nda alacakl tarafa vaat edilen borcu ödemeyenlerin (taahhüdü ihlal) say s gün geçtikçe art yor. STANBUL - Resmi verilere göre 2012 y l nda bu konuda aç lan 221 bin 238 davadan 140 bin 524'ünde hapis karar ç kt. Bunlardan ancak 21 bin 923'ü cezaevine girdi. Söz konusu durumunu karfl l ks z çek ile benzerlik tafl d n ileri süren daval ve avukatlar, hapiz cezas n n paran n geriye ödenmesini sa lamad n belirterek, bu yüzden daha ekonomik bir yapt - r m uygulanmas n n yerinde olaca n savunuyor. Bu teze bir dönem Ankara Ticaret Odas Baflkanl yapm fl CHP Milletvekili Sinan Aygün ile MHP Kütahya Milletvekili Alim Ifl k da destek veriyor. cra ve flas Kanunu nun 340. maddesi alacakl n n ifltiraki ile icra dairesinde belirlenen borcunu ödeme flart n makul bir sebep olmaks z n ihlal edenlerin 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezaland r lmas n öngörüyor. stanbullu giriflimci Oktay Çakar, bu yüzden mahkemenin yolunu tutanlardan. Büyük bir firman n ana bayii olan Çakar, 2010 da 4 çek al r ancak ödeyemez. cra gelmemesi için alacakl lara taahhütte bulunur. Taahhüdü yerine getiremeyince hakk nda ceza davas aç l r. 3 davadan zaman afl m ile kurtulur. Bir davada da hâkim karar ile denetimli serbestlikten yararlan r. Ancak bu karar Yarg tay da bozulur. Devaml mahkemelere gidip gelen Çakar n iflleri bozulur, nihayetinde ödedi i borçlar 4 milyon liraya dayan r. "Kanun, makul sebeplerle ödeyemeyenlere ceza veriliyor diyor ancak bu uygulanm - FRANKFURT - Ekonomik kriz nedeniyle iflas n efli ine gelen Yunanistan, Troyka n n yard m paketiyle ayakta durmaya çal fl yor. Avrupa Birli i (AB), Avrupa Merkez Bankas (ECB) ve Uluslararas Para Fonu ndan (IMF) yard m alan Yunanistan da ifllerin yoluna girdi i ve bu y l itibariyle ekonominin ilk kez yüzde 0,6 büyüyece i tahmin ediliyordu. Ancak bankac l k sektöründe yap lan stres testinin sonuçlar na göre bu tahmiler için erken oldu u ortaya ç kt. Ancak Yunanistan Merkez Bankas yor." diyen Çakar, "Maalesef benim borcu ödeyip ödeyememe durumuma bak lmad, gelirim araflt r lmad. ifadesini kulland. Çakar, taahhüdü ihlalde denetimli serbestlik uygulanabilece ini de kaydetti. Çorumlu Yücel Bolatç da bu yüzden mahkemelerin yolunu eskitenlerden. Bir tavukçuluk firmas nda çal flan Bolatç, 4 bin lira tutar nda kredi kullan r. flten ç kar l nca da geri ödeyemez. Faizlerle 6 bin liray bulan borç yeniden yap land r l r. Çal flmad için krediyi ödeyemeyen Bolatç hakk nda Çorum cra Ceza Mahkemesi ne taahhüdü ihlal suçlamas ile dava aç l r. Hâkim, Bolat n iflsiz oldu u için borucunu ödeyemedi ine hükmeder ve beraat karar verir. Ancak alacakl n n baflvurusu ile Çorum Asliye Ceza mahkemesi karara itiraz eder ve beraat hükmü kalkar. Ayn hâkim, Yücel güz aylar ndan AB nin yapaca stres testinin sonuçlar n bekleyeceklerini aç klad. Avrupa Birli i nden ald krediler için faizlerin düflürülmesi ve ödeme süresinin uzat lmas n isteyen Atina yönetimi henüz bu talebine karfl l k bulabilmifl de- il. Yüksek borçla mücadele eden ülkede iflsizlik oranlar ise yüzde 30 dolaylar nda seyrediyor. Yunanistan krizden ç kt - n iddia etse de Brüksel çevrelerinde 3. bir yard m paketine ihtiyaç duydu u konuflulmaya baflland.(cha) Bolatç n n Lenfoma hastal geçirmesi, çal flamayacak durumda olmas n dayanak gösterir, tekrar beraat karar verir. cra davalar ile ilgilenen Avukat fieref Köksal, taahhüdü ihlal yüzünden hapis yat lmas n elefltiriyor. Köksal, H rs zl k, doland r c l k ve gasptan suçlu bulunanlar denetimli serbestlikten yararlan yor ama taahhüt ihlali yapanlar yararlanam yor. diyerek, bu durumda da denetimli serbestlik uygulanabilece ini ifade ediyor. Taahhüdü ihlale hapsin Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi ne (A HS) ve Anayasa n n 38. maddesine de ayk r oldu unu öne süren Köksal, 38. maddede bireyler, sözleflmeye dayal yükümlülükleri yerine getirememekten dolay özgürlükten al konulamaz deniliyor. diyerek, taahhüdü ihlalde de karfl l ks z çek suçunda oldu u gibi hapis cezas n n kald r lmas n, yerine para cezas getirilmesini teklif ediyor. Eski Ankara Ticaret Odas Baflkan ve CHP Milletvekili Sinan Aygün de taahhüdü ihlalden hapis yat lmas n do ru bulmuyor. Aygün, Bin lira, 2 bin lira için adamlar hapse at yorsun. Cezaevi bunlarla doldu. Ekonomik suça ekonomik ceza uygulanmal. Ya hapis cezas kald r lmal, ya da bir kereli ine kald r lmal ve sicil temizlenmeli." ifadelerini kullan yor. MHP Kütahya Milletvekili Âlim Ifl k da taahhüdü ihlal ile ilgili suçlara uygulanan yapt r mlar n yeniden ele al nmas gerekti ini savunuyor. Ifl k' n bu konudaki görüflleri de flöyle: cra ve flas Kanunu nun yenilenerek, mali suça mali ceza, ekonomik suça ekonomik ceza anlay fl ndan yola koyularak ma duriyetler giderilebilir. MHP olarak taahhüdü ihlalde tazyik hapsinin kald r lmas, suçlu bulunanlara idari para cezas uygulanmas n esas al yoruz. Burada borcun yüzde 10 u kadar para cezas uygulanmas yerinde olacakt r. hlal nedeni ile cezaevine girenlerin say s 100 bini buldu de 84 bin idi. Kaçaklar da var. Kaçaklar n say s 300 bini buldu. Bir patlama var. Bu patlamay aflmak için ma duriyet giderilmeli. hlalden ma dur olanlar için bir fon devreye al nabilir. Çünkü bunlar sicili lekeleniyor ve kredi alam yor. Ama bunlar fon ile kredilendirilecek ki borçlar n ödesin." (CHA) Yunan bankalar n n 6,4 milyar Euro ya daha ihtiyac var

13 10 Mart 2014 Ekonomi YARIN Moskova'da 2023'e kadar 600 Türk ö renci nükleer mühendislik e itimi alacak Mersin in Gülnar ilçesinde nükleer santral kuracak olan Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.fi.nin Mersin Bilgilendirme Merkezi Müdürü Faruk Üzel, 2023 y l na kadar Türkiye den 600 ö rencinin Rusya'n n baflkenti Moskova da nükleer mühendislik e itimi alaca n belirtti. MERS N - Üzel, tamam Akkuyu NGS de görevlendirilecek ö renciler sayesinde Rusya'n n nükleer enerji teknolojisinin Türkiye ye de transfer edece ini kaydetti. Akkuyu NGS yöneticileri, Ulusal Nükleer Araflt rma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisli i Enstitüsü nde(mephi) 6 ay önce e itime bafllayan Mersinli Ömer Boyraz n ailesini ziyaret etti. Bilgilendirme Merkezi Müdürü Faruk Üzel, nükleer santralle birlikte Türkiye nin sadece enerjiye sahip olmayaca n, Ulusal Nükleer Araflt rma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisli i Enstitüsü nde (MEPhI) okuyan ö renciler sayesinde nükleer enerji teknolojisi hakk nda tecrübe edinece ini söyledi. Akkuyu NGS nin, her y l 100 ö renciyi dünyan n en iyi üniversiteleri aras nda yer alan Moskova MEPh ye burslu ve ifl garantili e itim için gönderdi ini hat rlatan Üzel, 2023 y l na kadar Türkiye den tam 600 ö renci Moskova da nükleer mühendislik e itimi alacak. Bu ö rencilerin tamam, Akkuyu NGS de görevlendirilecek." dedi. Bu y l 100 Türk ö rencinin e itim görmek üzere Moskova ya gidece ini hat rlatan Üzel flunlar söyledi: Eylül ay nda bafllayacak akademik dönem için Türkiye deki üniversitelerin fen-edebiyat ve mühendislik fakültelerinin, fizik veya matematik derslerinin okutuldu u tüm bölümlerinin 1, 2, 3 ANKARA - Geçen ay en yüksek ayl k reel getiriyi; Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) ile indirgendi inde yüzde 2,36, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendi inde ise yüzde 3,33 oranlar yla külçe alt n sa lad. Y ll k de erlendirmede ise en fazla reel getiriyi sa layan Euro oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) 2014 y l fiubat ay Finansal Yat r m Araçlar n n Reel Getiri Oranlar n aç klad. Y -ÜFE ile indirgendi inde; yat r m araçlar ndan Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 5, Amerikan Dolar yüzde 1,95, Euro yüzde 1,68, Devlet ç Borçlanma Senetleri (D BS) yüzde 1,06 ve mevduat faizi yüzde 0,95 oran nda yat r mc s na kaybettirdi. TÜFE ile indirgendi inde ise Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 4,10, Amerikan Dolar yüzde 1,03, Euro yüzde 0,75, Devlet ç Borçlanma Senetleri yüzde 0,12 ve mevduat faizi yüzde 0,01 oran nda yat r mc s na kaybettirdi. Külçe alt n üç ayl k de erlendirmede; Y -ÜFE ile indirgendi- ve 4. s n flar nda okuyanlar aras ndan 100 ö renci seçilecek. S - nav için baflvurular, 11 Nisan 2014 tarihine kadar adresinde yer alan form doldurularak yap lacak. Baflvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ayr ca, yaz l s nav bafllang - c nda ö rencilerin baflvuru formlar n tekrar doldurmalar istenecek. Yaz l s nav 19 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde saat da yap lacak. Moskova da e itim gören ö rencilerin, gelecek vaat eden bir alan seçtiklerini vurgulayan Üzel, ö rencilerin e itimlerinin ard ndan Türkiye nin say l bilim adamlar n n aras nda yer alaca n belirtti. Nükleer Mühendislik ö rencisi Ömer Boyraz n babas Sait Boyraz ise baflta o lu olmak üzere Türk ö rencilere böyle bir f rsat tan nd için Akkuyu NGS yetkililerine teflekkür etti. Üniversite mezunlar n n ifl bulma garantisi olmad n n alt n çizen Boyraz, "Bu e itim sayesinde o lumun ifli haz r olacak. E er bu e itimle tan flmasayd, isterse en iyi üniversitelerde okusun ifl garantisi olmayacakt. Bu e itimler, ayn zamanda ülkemize nükleer enerji konusunda bilgi sahibi olan akademisyenler kazand racak." diye konufltu. (CHA) Geçen ay en fazla 'külçe alt n' kazand rd inde yüzde 4,68, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 7,76 oranlar yla yat r mc s na en yüksek reel getiri sa layan yat r m arac olurken, BIST 100 Endeksi Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 19,90, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 17,55 oran nda yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Alt ayl k de erlendirmeye göre Euro; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 6,77, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 9,49 oran nda yat r mc s na en yüksek kazanc sa lad. 13 Perakendede sat fl hacmi artt ANKARA - Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sabit fiyatlarla perakende sat fl hacmi 2014 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre yüzde 1,2 oran nda artt. Ayn ayda; g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 0,2, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 2,5 artarken, otomotiv yak t sat fllar ise yüzde 0,4 azald. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2014 y l Ocak ay Perakende Sat fl Hacim Endeksi ni aç klad. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl sabit fiyatlarla perakende sat fl hacmi 2014 y l Ocak ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 oran nda artt. Ayn ayda; g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 7,3, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 14,2 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 7,0 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl cari fiyatlarla perakende ciro 2014 y - l Ocak ay nda bir önceki aya göre yüzde 4 oran nda artt. Ayn ayda; g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 6,4, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 3 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 3,3 artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl cari fiyatlarla perakende ciro 2014 y l Ocak ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 17,3 oran nda artt. Ayn ayda; g - da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 15,9, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 17,9 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 17,8 artt. (CHA)

14 14 YARIN Ekonomi LEFKOfiA -Uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar ndan Fitch, K br s Bankas ile Hellenic Bank n notunu yükseltti. Fitch Ratings K br s (Rum) Bankas 'n n uzun vadeli kredi notunu f den cc ye, Hellenic Bank n notunu da f den ccc ye yükseltti. Bu bankalar n notlar n yükselten Fitch bu bankalar n hâlâ yüksek risk grubunda oldu unu belirtirken, K br s Bankas 'n n Hellenic Bank'a göre daha yüksek risk tafl d n da kaydetti.(cha) BÜKREfi - Kredi derecelendirme kuruluflu Fitch Romanya'n n notunu 'BBB-'de tuttu. Fitch, Romanya'n n kredi görünümünü dura an olarak aç klad. 10 Mart 2014 TZOB: Tar mda çal flan kad nlar n sosyal güvenlik sorunu çözülmeli Bayraktar, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla yapt aç klamada, 2013 y l nda tar mda çal flan 6 milyon kiflinin 2,8 milyonunu, yüzde 47 sini kad nlar n oluflturdu unu, buna karfl n tar mdaki kad nlar n sadece yüzde 14 ünün kendi nam ve hesab na yani kad n çiftçi olarak çal flt n bildirdi. ANKARA -Tar mda kad nlar n yüzde 78 inin ücretsiz aile iflçisi olarak hizmet verdi ini, yüzde 97,5 inin kendi ad na sosyal güvenlik sistemine kay t olmad n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Kad nlar, Türkiye de, büyük bir ço- unlu u küçük iflletmelerden oluflan aile tar m nda erke in en büyük deste idir. Türk tar m ancak kad nlar n potansiyelini aç a ç karabildi i ve kad nlar n toplumsal refahtan pay alabildi i ölçüde tar msal, ekonomik, sosyal ve demokratik aç dan geliflmifl bir ülke konumuna gelebilir. Dünyada ve Türkiye de tar msal üretim, g da güvenli i ve beslenmede kad n en önemli rolü oynamaktad r. Tarlada, ba da bahçede, ah rda ve a lda bitkisel ve hayvansal üretimin ifl gücünü sa layan kad n, bunlar n yan nda; ev ifllerini, hasta, yafll ve çocuklar n bak m n da yapmakta ve aile beslenmesinde en önemli görevi üstlenmektedir. TZOB un tar m n her safhas nda yer alan kad nlar geliflmifl yay m metotlar yla e itilmesini, tar msal üretimin art r lmas n ve sürdürülebilirli ini sa lamak için G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile 'Kad n Çiftçi E itimi flbirli- i' protokolü imzalayarak, kad n çiftçilerin e itimleri gerçeklefltirdi ini vurgulayan Bayraktar, flöyle deva etti: Bu çerçevede kad n hedef alan e itim çal flmalar m z, sosyal güvenlik, kooperatifçilik, giriflimcilik ve liderlik, kad n haklar m z, toplumsal cinsiyet eflitli i, iklim de iflikli i ana e itim konular yan nda, her türlü tar msal faaliyetler olarak yo unlaflt. Kad n çiftçi e itiminde, 2013 y l nda 5 pilot ilde kad n çiftçilerimize ulaflt k y l nda 81 ilde bu e itimleri yayg nlaflt rmay planl yoruz. Hedefimiz 1 milyon kad na ulaflmak. Di er taraftan Türkiye Ziraat Odalar Birli i, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve fikur ile birlikte Tar msal Nüfus Gençlefliyor projesi kapsam nda Genç Çiftçi e itimleri düzenliyoruz y l nda, 7 pilot ilden 2 ilimizde genç kad n çiftçilerimize e itim verildi. Di er 5 ilde cinsiyet ayr m yap lmaks z n e itimler düzenlendi y l nda 27 ilde e itim gerçekleflece iz. E itimlere kat lan kad n çiftçilerimizin Fitch, Rum bankalar n kredi notunu yükseltti önümüzdeki y llarda, de iflikli in güçlü temsilcileri olaca na ve yaflad klar toplumu ve ülkemizi gelifltireceklerine inan yoruz. Bayraktar, kad n çiftçileri e itime tabi tutarken, sigorta bafllang c n da yapt rd klar n, tar mda kad nlar n SGK kapsam na aktif olarak girmesinin çok önemli oldu unu, bunun sa lamas için kad nlar n sosyal güvenlikle ilgili sorunlar n n çözülmesi gerekti ine belirtti. Büyük ço unlu u ücretsiz aile iflçisi olan kad nlar n, tar mda sosyal güvenlik sistemine girmeleri için prim ödemelerinin yüzde 60 n n devlet taraf ndan karfl lanmas zorunlulu u bulundu unu belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Tar m sektöründeki kad nlar n sosyal güvenlik primlerinin yüzde 60 n n devlet taraf ndan karfl lanmas, kad nlar n sosyal güvenlik kapsam na al nmas - n kolaylaflt racakt r. Söz konusu deste- in verilmesi durumunda, kad n çiftçilerimizin sa l k harcamalar eflleri yerine, kendi sigortalar nca karfl lanaca ndan, deste in büyük k sm devlete geri dönecek, kay t d fl l k da önlenecektir. Efli, Ba -Kur lu kad n, çocu u üzerinden sa l k yard m alabilmelidir. Kocas n n Ba -Kur borcu kad n etkilememelidir. Mevcut durumda kad n n çocu u üzerinden sa l k yard m alabilmesi için kocas n n Ba -Kur borcunu ödemesi ya da Ba -Kur sigortal l n sonland rmas gerekmektedir. Bu durum düzeltilmelidir. Sigortal olarak çal flan kad n, iflten ayr ld ktan sonra tar m sigortal s olarak çal flmaya bafllar ve iki sigortal l k süresi aras nda hamilelik yaflam flsa do um sürelerini borçlanabilmektedir. Ancak ilk sigortal l tar m sigortal s olarak çal flan bir kad n n, hamilelik yaflam flsa bu süreyi borçlanamamaktad r. Bu konuyla ilgili düzenleme yap lmas ve eflitli in sa lanarak kad n çiftçilerimizin de do umda geçen süreleri borçlanmas - n n sa lanmas gerekmektedir. Kad n çiftçilerimize do um borçlanmas hakk getirilmelidir. Tüm kad n çiftçilerin ve kad nlar n 8 Mart Dünya Kad nlar Gününü kutlayan Bayraktar, TZOB olarak, her aflamada üretimde büyük rol oynayan kad n çiftçilerin henüz çok uza nda olduklar hak ettikleri yeri kazand rmak için çal flt klar n belirtti.(cha) Romanya'n n kredi notu de iflmedi Yabanc para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirmesinde Romanya'n notunu 'BBB-' k sa vadeli derecelendirmede 'F3' olarak aç klad.(cha)

15 10 Mart Ankara YARIN Keçiören de Zümrüt Yaflam Alanlar na bir halka daha eklendi Pazar alanlar n haftan n 7 günü yaflayan merkezlere dönüfltüren Zümrüt Yaflam Alanlar n n son halkas Bademlik Mahallesi nde törenle hizmete aç ld. Zümrüt Yaflam Alanlar projesi ile pazar yerlerini haftan n sadece bir günü de il, yedi günü yaflayan aktif yaflam merkezleri haline getiren Keçiören Belediyesi, kültür, sanat, spor ve e itimle ilgili ihtiyaçlara yan t verecek Zümrüt Yaflam Alan n Bademlik Mahallesi sakinleri ile buluflturdu. Bademlik Zümrüt Yaflam Alan n n aç l fl törenine AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekili Ülker Güzel, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur ve çok say da vatandafl kat ld. Törende konuflan Salih Kapusuz, aç l fl n yapt klar tesisin sadece bir pazar yeri olmad na dikkat çekerek Dü ün salonlar ndan toplant salonlar na kadar pek çok özelli i var. Mahallelinin birçok amaç için kullanaca bir tesis kazand r ld bu bölgeye. Böyle güzel bir tesisi buraya kazand ran Keçiören Belediye Baflkan ma teflekkür ediyorum dedi. Yerel seçimlere 25 gün kald n hat rlatan Kapusuz, AK Parti nin Keçiören de AK bir belediye baflkan n yeniden aday gösterdi ini belirterek Sadece hizmet etmek için geliyor. Kavga yapmak, intikam almak, koltuklar doldurmak için de il, hizmet etmek için geliyor. 5 y ll k hizmet süresince Keçiören de uyum ve huzuru gördünüz diye konufltu. Vatandafllara Geçmiflteki kavga ç karan, uyumsuzluk gösteren Keçiören e tekrar dönmek ister misiniz? diye soran Kapusuz, kalabal ktan hay r yan - t n al nca Huzur mu istiyorsunuz, hizmet mi istiyorsunuz? O halde Mustafa Ak ile yola devam diyerek sözlerini tamamlad. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Bademlik Zümrüt Yaflam Alan n n aç l fl n, temelini de birlikte att klar Genel Baflkan Yard mc s Kapusuz ile yapt klar n söyledi. Tesisin özelliklerini anlatan Baflkan Ak, Buras bir pazar yeri gibi görülebilir, ama alt k sm nda han mlar, beyler ve çocuklar için kurs merkezleri, dü ün salonu, spor alanlar mevcut. Buras sadece pazar alan de il. Bu tesis buraya hayat verecektir dedi. AK Parti nin belediyecilik anlay - fl nda kat l mc belediyecili e öncelik verildi ini kaydeden Mustafa Ak, Bu ne demektir? Vatandafl m z n önceli ini kendi önceli imiz yerine koyabilmektir. Vatandafl m z n s - k nt s n gidermek, yan nda olmak, ona hizmet etmektir. Yapt rd m kamuoyu araflt rmalar nda Bademlik Mahallesi sakinleri bizden bir Pazar yeri istediler. Biz bu iste e sadece bir Pazar alan yaparak de- il, ayn zaman sosyal yaflam alan yaparak da karfl l k verdik. Bu mahallenin bütün sosyal faaliyetlerine karfl layacak flekilde bir Zümrüt Yaflam Alan yapt k diye konufltu. Belediyecilik anlay fl ndaki bir di er önceli in kültür hizmetleri oldu unu dile getiren Baflkan Ak flu mesajlar verdi: nsanlar sanata doyurmak, kültür seviyelerini yükseltmek için birçok kültürel faaliyet gerçeklefltiriyoruz. Yeni neslin kendi öz kültürünü ö renmesi için programlar yap - yoruz. Kültürel hayata katk sa layan kültür merkezleri yapt k. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi nde 900 kiflilik bir salon yapt k. Daha önce Keçiören de en büyük salonumuz 300 kiflilikti. Büyük Usta Neflet Ertafl n ismine yak flacak bir tesisle bu rakam üç kat büyüklükte bir salon yaparak Keçiören in bir eksi ini daha tamamlad k. Yunus Emre Kültür Merkezi nden 20 y l sonra Mevlana Kültür Merkezi ni yapt k. çerisinde spor alanlar, yüzme havuzlar ve kurs merkezleri var. Biz yat r mlar m z Keçiören in bir bölgesine de il, tümüne yapt k. Keçiören de herkese, hiçbir ayr m gözetmeden her kesime hizmet götürdük. Daha önce yapm fl oldu umuz Yonca Yaflam Merkezi nin benzerlerini di er mahallelerimize de yapaca z. Mahallelerin günlük ihtiyaçlar vard r. Dü ün, k na, niflan, Allah korusun cenaze gibi. Mahalle kültürümüzü yaflatmak için 5 tane Mahalle Kona yapt k. Konaklar m z vatandafllar m zdan yo- un ilgi gördü. Amac m z her mahalleye bir konak yapmak. Göreve geldi inde Keçiören in altyap ve üstyap ile ilgili sorunlar - n n oldu unu ifade eden Baflkan Ak, bu sorunlar Ankara Büyükflehir Belediyesi ile uyumlu çal flarak giderdiklerini aktard. Bu alanda en çok yat r m yapan ilçe belediyesi olduklar n vurgulayan Baflkan Ak, Sizler bizi bu makama hizmet yapmam z için getirdiniz. Bizim kurumlarla sataflmak kavga yapmak gibi bir lüksümüz yok. Bizler sizlerin hizmetkar y z. Keçiören i evimiz gibi görüyoruz. Bunun için evimize gösterdi imiz titizli i Keçiören e de gösteriyoruz. diye konufltu.(cha) Baflkan Demirel den sosyal proje ata Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, yeni dönemde yeni sosyal projeleri hayata geçireceklerini aç klad : Kad n S nma evi hizmete aç lacak, Eti-Kart Projesi hayata geçirilecek; aflevi, giyim ve g da yard mlar gibi sosyal yard mlar daha sistemli yürütülecek. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, yeni dönemde yeni sosyal projeleri hayata geçireceklerini söyledi. lçeye Kad n S - nma evi yapacaklar n aç klayan Demirel, Belediye olarak aile yap s n n korunmas na büyük önem veriyoruz. Bu dönem içinde aile akademimizi kurduk. Önümüzdeki hizmet dönemimizde aile sorunlar n n çözümü ve fliddet gören kad nlar n korunmas na yönelik Kad n S nma Evi kuraca z. Projede psikolojik ve rehberlik, vatandafllar m z n hukuki sorunlar n n çözümüne iliflkin dan flmanl k, hobi ve meslek kurslar gibi kapsaml hizmetleri verece iz dedi.(cha)

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n hayata geçirdi i Paylafl m Noktas, Gölbafl l küçük ö rencilere örnek oldu. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandafllar n ihtiyaçlar - n karfl layabilmeleri için kurulan Paylafl m Noktas n örnek alan Gölbafl fiahin Sevim lkokulu ö rencileri, okullar nda Hay r Çarfl - s kurdu. Minik ö renciler, okullar n ziyarete gelen Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n efli Seher Odabafl na, Projeyi, sizin sahipli ini yapt n z Paylafl m Noktas n örnek alarak gelifltirdik dedi. Yard ma muhtaç vatandafllar n, ihtiyaçlar n kurduklar Hay r Çarfl s ndan karfl layabileceklerini belirten minikler, projeleriyle ilgili olarak flunlar söylediler: Okuldaki ö renci arkadafllar - m zla birlikte evlerimizde kullanmad m z giyecek, yiyecek ve HABER MERKEZ -Çubuk ta Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü ile Zab ta Müdürlü ü ekipleri ekmek ve simit üretimi yapan f r nlara yönelik denetimim yaparken, tespit edilen eksiklerin giderilmesi konusunda iflletme sahiplerine tutanak tutuldu. Çubuk Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Ruhsat ve Denetleme Müdürlü ü denetim ve bilgilendirme çal flmalar na bafllad. Sabah erken saatlerde Ruhsat ve Denetleme Müdürlü ü ile Zab ta Müdürlü ü ne ba l ekipler taraf ndan ilçede faaliyette bulunan 20 pastahane, simit ve ekmek f r n na yönelik denetim yap ld. Özellikle okul kantinleri ve benzer iflyerlerinde sat lan unlu mamullerin üretildi i f r nlara yönelik oyuncak benzeri eflyalar toplayarak, maddi durumu iyi olmayan insanlara da t yoruz. Paylafl m Noktas ndan örnek alarak oluflturdu- umuz Hay r Çarfl s sayesinde alan el veren eli görmüyor ve ihtiyaç sahibi insanlar rencide etmeden yard mlar na kofluyoruz. Seher Odabafl ve Paylafl m Noktas sorumlusu Aysel Eser, fiahin Sevim lkokulu na yapt klar ziyarette minik ö rencilerin Hay r Çarfl s n inceledi. Ö rencilerin bu projesini çok be endi ini belirten Seher Odabafl, Gölbafl Belediyesi nin Paylafl m Noktas n örnek almalar bizi çok mutlu etti. Küçük yaflta böyle güzel bir sosyal projeye destek vermeleri bizim için gurur verici bir fley diye konufltu. Seher Odabafl, yapt konuflmada Hay r Çarfl s projesine Paylafl m Noktas olarak her zaman destek vereceklerini de belirtti. gerçeklefltirilen denetimlerde, imalat yerleri sa l k ve imalat yönünden ayr ayr incelendi. Yap lan denetimlerde daha önceden oluflturulan formlarla iflletmelere çeflitli puanlar verilirken, çal flma izni, fiyat listesi, g da sa l, hijyen ve gramaj kontrolleri yap larak kurallara uymad tespit edilen f r nlara da tutanak tutuldu. Ruhsat ve Denetim Müdürü Bekir K l nç, denetimlerin risk analizine göre öncelikli olan iflletmelere yönelik yo un olarak devam edece ini bildirerek, flunlar kaydetti: Yapm fl oldu umuz denetimler hiçbir zaman insanlara ceza yazmak için yapm yoruz. Bizim amac m z iflletmelerin durumlar n iyilefltirmek yönünde çal flmalar yapmakt r. Bunun mükafat n da bugünlerde yapm fl oldu umuz denetimlerde daha iyi görüyoruz. F r nlar m z n hepsinde bakm fl oldu umuz 3 temel ilke var. 10 Mart 2014 Paylafl m Noktas Gölbafl l miniklere örnek oldu Ö rencilerden Hay r Çarfl s Gölbafl fiahin Sevim lkokulu ö rencileri, Gölbafl Belediyesi nin Paylafl m Noktas projesini örnek alarak okullar nda Hay r Çarfl s açt. Çubuk ta simit ve ekmek f r nlar denetlendi Personel hijyeni, g da hijyeni, g dada kullan lan malzemelerin hijyeni. Çal flan personelleri gerçekten de belli bir safa ya getirmifl bulunuyor. Al nan malzemeler konusunda da büyük s k nt lar n hepsi atlat ld. Personelin dinlenme soyunma yerlerinden k l k k yafetine kadar hepsini denetliyoruz. Üretim an nda kullan lan malzemelerin de g da kodeksine uygun olan malzemeler olmas na dikkat ediyoruz. Paslanmaz malzemeler ve mermer fleklinde olan malzemelerin kullan lmas n istiyoruz. Bu kaliteye belli bir süreçten geçilerek gelindi. Bugünkü denetimlerde bütün ifl yerlerine biz tutanak tutuyoruz. Her gitti imiz iflyerinin iyi yönlerini de belirterek, kötü yönlerini de belirterek elimizdeki forma iflliyoruz.

17 10 Mart 2014 Ankara YARIN Mamak ta kentsel dönüflüm projesi çerçevesinde 768 kifli daha yeni konutlar na kavufltu Gecekondudan modern konuta Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Kentsel Dönüflüm Projeleri kapsam nda bulunan hak sahibi vatandafllar için üretilen 768 konut daha Mamak ta kura çekiliflinin ard ndan sahiplerine teslim edildi. Süheyla DEM R- Mamak 1. Etapta daha önce teslim edilen 379 konutun ard ndan 768 konut daha çekilen kura ile sahiplerine verildi. Ayr ca 50. Y l Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan tapu tescili sa lanan vatandafllaratapular törenle teslim edildi. Mamak Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Saray nda düzenlenen konut kura teslim törenine Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, milletvekilleri ve gecekondu sahipleri ile çok say - da vatandafl kat ld. Vatandafllar n yo un alk fllar ve tezahüratlar yla kürsüye gelen Baflkan Melih Gökçek konuflmas na Allaha hamd olsun ki sözümüzü tutman n gururunu yafl yoruz. Sizleri mutlu görmek bizi daha çok mutlu ediyor sözleriyle bafllad. Mamak Kentsel Dönüflüm Projesi nin Dünyan n en büyük projesi oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Ben bu büyüklükte bir projenin varl n duymad m, iflitmedim. Ve böyle büyük bir ifle bismillah diyerek bafllad k, bafllad m zdan bu yana da ciddi mesafeler ald k. Düflüne biliyor musunuz? Sadece belediye imkanlar ile 5 bin 150 konutun ihalesini yapt k. Bu son derece büyük bir rakam nflallah sizin de dualar n zla önümüzdeki dönemde h zland raca z dedi. Projenin 14 mahalleyi kapsayarak 11 etap halinde yap ld n ifade eden Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Proje zemininde yaklafl k 13 bin 800 gecekondu yer almaktad r. Bugüne kadar 6 bin 600 gecekondu sahibi ile oturduk anlaflt k. Uzlaflma ifllemlerinin yo un olarak devam etti i 1.,4.,5., ve 6. öncelikli etaplarda yer alan 3 bin gecekondunun ise y k m n gerçeklefltirdik. 1.Etap kapsam nda bölgede, daha önce 379 adet konutun kuras n n çekilerek hak sahiplerine teslim edildi inin alt n çizen Baflkan Gökçek, Bugün ise üretimi tamamlanan 768 konutun kuras n da Allah nasip ederse noter huzurunda gerçeklefltirece iz. Ve sizler evlerinize kavuflmufl olacaks n z. Bu kura sonucunda böylece 1. Etap kapsam nda belediye ile sözleflme imzalam fl tüm hak sahiplerinin evlerini teslim etmifl oluyoruz diye konufltu. Baflkan Gökçek, ayr ca Mamak Kentsel Dönüflüm Projesi çerçevesinde 1.,4.,5. ve 6 öncelikli etaplar da üretimi devam eden veya projesi onay aflamas nda olan toplam 5 bin 150 konutun oldu- unu belirterek, bu konutlar da infla ederek gelecek y l sonuna kadar vatandafllara teslim etmek istediklerini söyledi. 1. Etapta 32 bin metrekare ticari alan üretiminin temelinin at ld - n ifade eden Baflkan Gökçek, sözlerini flöyle sürdürdü: Buran n da flu anda inflaat na bafllad k,temelini geçen hafta att - m z 32 bin metrekarelik yer y l sonunda bitmifl olacak. Bu ticaret alan ile siteler esnaf na büyük iyilik yapt k. Mamak n ilk defa ticari anlamda talihini de ifltirecek bir olay. Burada mobilya sat fl ma azalar yap yoruz. Burada siteler esnaf toplu olarak ma azalar açacak. Bu bölgeye gerçek anlamda renk katacak. Burada böyle bir alan n olmas Mamak m z n kalitesini ciddi anlamda artt racak. Bu ticaret alan m - za süpermarket, mobilya, showroom ve sat fl ma azalar, hak sahibi dükkanlar, aç k ve kapal otoparklar gibi sosyal donat tesisleri infla edilecek. Yine burada 48 bin 670 metrekarelik ticaret alan n n da ihalesi yap lacak. Ama ben flahsen flunu düflünüyorum. Burada showroom aç ld ktan sonra buray da oraya ilave ederiz. Böylece Ankara n n mobilya merkezi haline getiririz. Kentsel dönüflüm projeleri kapsam nda Mamak Projesi nde yer alan belgesiz statüsündeki gecekondu sahiplerinin oldu unu da kaydeden Baflkan Gökçek, daha sonra flunlar söyledi: TOK ile belediyemiz, belgesiz statüsündeki gecekondu sahipleri için Mamak lçesi Kusunlar Mahallesi nde 1374 adet konut üretti. Bugüne kadar Kusunlar da üretilen, sözleflme imzalayan 839 konutu birinci kura paketinde, 223 adet konutu ikinci kura paketinde vatandafllara teslim ettik. Vatandafllar m z evlerinde oturmaya bafllad. Proje kapsam nda konutlar n yan s ra sosyal donat ve yeflil alanlar yla örnek olaca n ifade eden Baflkan Gökçek, 1. Etapta 138 bin metrekare park ve yeflil alan yer al yor. Bunlar n 50 bin metrekaresinin yap m na baflland. Ayr ca öncelikli etaplarda toplamda yaklafl k 102 bin 500 metrekare e itim ve ö retim alanlar, 66 bin 700 metrekare sa l k alan, 27 bin 800 metrekare tesis ve 198 bin metrekare kentsel servis alanlar yer al - yor diye konufltu. Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi Türkiye nin ilk milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12, yurt d fl nda girdi i birçok testi baflar yla tamamlad. Jandarman n operasyonel birliklerince de kullan lmaya bafllayan tüfeklere, yurt d fl ndan yo un ilgi gösteriliyor. Jandarma Özel Asayifl Komutanl Özel Operasyon Taburundaki keskin niflanc lar, milli keskin niflanc tüfe i Bora-12 ile hedefi 12 den vuruyor. Jandarma Genel Komutanl ile ortak yürütülen 7.62 mm Keskin Niflanc Tüfe i Projesi Sözleflmesi 2005 te Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Jandarma Genel Komutanl nca imzaland. Türk Silahl Kuvvetleri birliklerinde kullan lan, mevcut keskin niflanc tüfeklerine alternatif olarak üretilen milli keskin niflanc tüfe iyle iç ve d fl tehditlere karfl mukavemet gösterilmesi, bunlar n imhas için orta mesafede olmak üzere vurufl ve yüksek kullan m etkinli ine sahip keskin niflanc tüfe inin tasarlanmas hedeflenmiflti. Üretiminin tamamlanmas n n ard ndan jandarman n operasyonel birliklerine da t - lan milli keskin niflanc tüfe i ayr ca Azerbaycan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan a ihraç edildi. Pakistan da üç, Suudi Arabistan da ise bir defa düzenlenen at fllar n ve çevresel testlerin gerçeklefltirildi i müsabakalarda kullan lan tüfe in, tüm testleri baflar yla tamamland. (AA)

18 18 YARIN Ankara 10 Mart 2014 Kalbi s rt nda nakil bekliyor Acil organ nakli listesinde yer alan 20 yafl ndaki eski güreflçi Sefa Y lmaz, uygun kalp bulundu müjdesini, s rt ndaki çantada tafl d yapay kalple bekliyor.. Henüz befl ayl kken babas n kalp yetmezli inden kaybeden, di- er üç kardeflinde de kalp rahats zl bulunan Y lmaz n, acil kalp nakli olmas gerekiyor. Y lmaz a uygun kalp bulunana kadar, yaflamas n sa lamak için Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi nde yapay kalp nakli gerçeklefltirildi. Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, rahats zland günden bugüne hiç umudunu kaybetmedi ini ve birgün kalp nakli flans n yakalayaca na inand n söyledi. En k sa zamanda aya a kalkmak ve sevdikleriyle olmak istedi- ini dile getiren Y lmaz, Hiç umudumu kaybetmedim. Hep moralimi yüksek tutmaya çal flt m. Henüz uygun kalp bulunamad ama en az ndan yapay kalp nakli yap larak bir süre daha yaflama flans yakalad m. Bu süre içinde organ bulunaca na inan yorum. Çünkü, art k sadece bu haber için yafl yorum dedi. Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Paç, Sefa Y lmaz da ciddi kalp yetmezli i bulundu unu ve acil kalp nakli yap lmas gerekti ini belirterek, Y lmaz n kalbinin yeterince kas lmad ve görevini yerine getiremedi- i için acil ça r da bulunduklar n ancak bu süre içinde uygun bir kalp bulunamad n anlatt. Kalpteki soruna ba l olarak di- er organlarda sorunlar n ortaya ç kmaya bafllad n, a r ilaçlar n kullan lmas gerekti ini ifade eden Paç, kalp nakli yap lana kadar çeflitli cihazlar n yard m yla hastalar n bir süre daha yaflama flans yakalayabildi ini söyledi. Paç, sözlerini flöyle sürdürdü: fiimdiye kadar kullan lan cihazlar, kalbin tek taraf n destekleyen cihazlard. Sefa n n her iki taraf nda da fliddetli yetmezlik bulunuyordu. Bu nedenle flimdiye kadar kullan lan cihazlar kullanamad k. Bu nedenle son y llarda dünyada da kullan lmaya bafllan - lan tümüyle yapay kalp cihaz n takt k. Hastan n, tüm kalbini ç - kartt k ve yerine yapay kalp cihaz yerlefltirdik. Operasyon, çok baflar l geçti. fiimdi, kalbi destekleyen bir ilaç kullanm yor. Yapay kalp cihaz n kulland için almas gereken kan suland r c ilac var. Çanta fleklinde tafl nan bir üniteden oluflan cihazla, her türlü iflin yap labilece ini belirten Paç, Cihaz hiçbir zaman kapanmayacak. Bu cihaz, kalp nakli yap lana kadar hastada kalacak. Nakil yap - lana kadar hastay ayakta tutmaya ve organlar n hayati fonksiyonlar - n devam ettirmesine olanak sa layan bu cihazlarla 4-5 y l yaflayan hastalar var aç klamas nda bulundu. Paç, Y lmaz n tam olarak sa l na kavuflabilmesi için mutlaka organ nakli yap lmas gerekti ini vurgulad.(aa) Yerel seçimlerde sand klar fleffaf olacak 30 Mart ta yap lacak Mahalli dareler Seçimlerinde fleffaf sand klar kullan lacak. AA muhabirinin YSK internet sitesinden derledi i bilgiye göre, seçimlerinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen Türkiye genelindeki 194 bin 310 sand kta oy kullan - lacak. 48 milyon 55 bin 316 seçmenin bulundu u mahallelerde 169 bin 213 sand k kurulacak. 820 bin 194 seçmenin bulundu u beldelerde ise sand k say s 3 bin 379. Köylerdeki 3 milyon 820 bin 321 seçmen ise kurulacak 21 bin 718 sand kta oy kullanacak. YSK taraf ndan aç klanan sand k say lar na cezaevleri dahil de il. Türkiye de ilk kez 12 Haziran 2011 de yap lan genel seçimlerde baz bölgelerde fleffaf seçim sand klar kullan lm flt. DMO nun fleffaf sand k ihalesini kazanan Yalova daki Benoplast Sat fl ve fl Gelifltirme Direktörü Hakan Dirgeme, AA muhabirine yapt aç klamada, sand klar n tamam n ocak ay itibar yla teslim ettiklerini söyledi. Plastik enjeksiyon teknolojisi ile üretilen fleffaf sand klar n tamam n n PTT kargo arac l yla 81 il ve ilçelerdeki seçim kurulu yetkililerine ulaflt r ld n ifade eden Dirgeme, 2011 seçimi öncesinde 215 bin fleffaf sand k üretmifltik. Bu seçim için ald - m z 315 bin sand k sipariflinin tamam n üreterek ilgili yerlere teslim ettik. Sand klar, fleffaf, s - ya ve d flar dan gelecek her türlü darbeye dayan kl olarak tasarland. Kendi laboratuvarlar m zda yapt m z dayan kl l k ve ölçü testlerinin yan s ra akreditasyon yetkisine sahip laboratuvarlarda özel testlerden geçirildi fleklinde konufltu. Dirgeme ayr ca, eni 40, yüksekli i 60 santimetre olan fleffaf seçim sand klar polikarbon hammaddeden ürettiklerini ve a rl 6 kilogram olan sand klar n üzerinde Yüksek Seçim Kurulunun ambleminin yer ald n sözlerine ekledi.(aa)

19 10 Mart 2014 Ankara YARIN Sivil toplum kurulufllar üyeleri bir araya geldi Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara da esnafa destek olmak boynumuzun borcu dedi. HABER MERKEZ - Ankara Umum Hurdac lar Odas, Sincan floförler Odas ve Keresteciler Odas üyeleri Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i makam nda ziyaret etti. Baflkan Melih Gökçek in ilk ziyaretçileri, Ankara Umum Hurdac lar Odas üyeleri oldu. Ankara ya verdi- i büyük hizmetler nedeniyle Baflkan Gökçek e teflekkürlerini sunan oda üyeleri, imar, altyap ve yol gibi konularda baz isteklerde bulundular. Hurdac esnaf n n taleplerine s - cak bakan Baflkan Gökçek, imar ile ilgili yo unluk sorununu çözeceklerini, Hurdac lar Sitesi nde eskiyen altyap n n yenilenece ini, gerekli yollar n düzenlenerek asfaltlanaca n söyledi. Bölgede yeflil alan düzenlemesi hakk nda esnafa baz tavsiyelerde bulunan Baflkan Gökçek, toplant s ras nda Ankara Sanayi Odas Baflkan ile telefonla görüflerek hurdac lar n Sanayi Odas üyeli iyle ilgili baz sorunlar n çözümünde de yard mc oldu. Baflkan Gökçek in daha sonraki misafirleri ise kalabal k bir grupla gelen Sincan fioförler Odas üyeleriydi. Baflkan Melih Gökçek in hem kendilerine, hem de Sincan a verdi- i destekten övgüyle söz eden oda üyeleri baflkana yo un sevgi gösterisinde bulundular. Herfleyin kendileri için güzel gitti- ini, fakat tek sorunlar n n Sincan hatt nda çal flan Özel Tafl m Araçlar oldu unu ve kendilerine yolcu almakta büyük engel ç kard klar na de indiler. Durum hakk nda bilgi sahibi oldu unu fakat flikayetin bu kadar vahim oldu unu bilmedi ini kaydeden baflkan Gökçek, ÖTA esnaf n n da oldukça s k nt da oldu unu ve seçim sonras mutlaka hiçbir taraf ma dur etmeyecek bir çözüm bulacaklar na aç kl k getirdi. Baflkan Melih Gökçek, daha sonra esnaftan taksi ve dolmufl dura ile ilgili gelen baz istekleri de de erlendirerek bunlar nda giderilece ini belirtti. Baflkan Melih Gökçek in günün son ziyaretçileri ise Keresteciler Yaflar, matbaac larla bulufltu HABER MERKEZ - Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, OST M de bulunan Aydan Yay nc l k ziyaret ederek çal flanlarla bir araya geldi. Aydan Yay nc l k n sahibi Atakan Ergeneci taraf ndan karfl lanan Yaflar, burada iflçilerle samimi bir sohbet gerçeklefltirdi. flçilerin s k nt lar n iyi bildi ini kaydeden Yaflar, gelir da l m ndaki adaletsizli e de inerek Ülkemizde bir k s m insanlar çok önemli paralar kazan rken toplumun büyük bir k sm da giderek fakirlefliyor. Bugünkü s k nt lar n alt nda milli gelir da l m ndaki adaletsizlik yat yor. O yüzden bu gidiflata dur demek için hem yerel hem de genel seçimlerde her vatandafla önemli görevler düflüyor dedi. Farkl l klar m z zenginli imizdir Kaynaklar n do ru, ak lc ve halk için kullan lmas gerekti ine vurgu yapan Yaflar, Bu flehrin, halk n paras n kendi paras gibi namuslu bir flekilde kullanacak idarecilere ihtiyac var. Ben, 5 y ld r bunu yap yorum. Halk m z n istekleri do rultusunda hareket ediyorum. Yenimahalle nin her bölgesine hizmete götürdüm. Bugün aya- çamura bas p evine giren tek bir yurttafl m z yok ifadelerini kulland. Belediyelerin siyasi görüflü ne olursa olsun her yurttafla hizmet etme makam oldu unu kaydeden Yaflar, Herkesin siyasi görüflüne sayg l oldum. Farkl l klar m z bizim zenginli imizdir. Belediyenin kap s ndan siyaseti sokmad m dedi. Ard ndan matbaay gezen Yaflar, çal flmalar hakk nda da bilgiler almay ihmal etmedi.(cha) 19 Odas üyeleri oldu. Keresteciler Odas üyeleri de di- erlerinde oldu u gibi Baflkan Melih Gökçek in Ankara için yapt projelerden övgüyle söz ettiler. Baflkan Gökçek ise keresteci esnaf na, Ankara y mobilyac l n merkezi yapmay düflündüklerini, flu anda Bursa n n elinde bulunan bu ünvan Ankara ya kazand rmay planlad klar na dikkat çekti. Ankara da mobilyac l aya a kald rmak için Mamak ta Samsun Yolu nda mobilyac esnaf n n toplu bir yerde ürünlerini sergilemeleri için bir Showroom yapt klar n vurgulad. Ankara da esnafa destek olmak boynumuzun borcu sözüyle esnafa bak fl aç s n özetleyen Baflkan Melih Gökçek, Siteler deki binalar n Samsun Yolu na bakan cephelerinin Büyükflehir Belediyesi taraf ndan d fl cephe kaplamas yap larak Ankara ya yak fl r bir estetik güzellik sa lanaca n kaydetti. Baflkan Gökçek, ziyaretçileriyle yapt görüfl al flverifli ve de erlendirmelerin ard ndan tüm gruplarla ayr ayr hat ra foto raf çektirdi. (CHA)

20 20 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Etkinli e Belediye Baflkan Fethi Yaflar baflta olmak üzere CHP lçe Baflkan Ali Buçan ve örgütü, Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birim Müdürü Selçuk Koçak, CHP Bat kent Temsilcilik Kad n Kollar Engelliler Komisyonu Baflkan Keriman Demirel, CHP Engelliler Üst Kurul ç Anadolu Bölge Temsilcili i Baflkan Cemal Kaman kat ld. Bat kent Ek Hizmet Binas, La Mode Salonu nda düzenlenen 'El Ele Etkinli i'nde Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, engelli vatandafllara çok amaçl projeler ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaflar, Görevi devrald m zaman engelliler için kollar s vad k. Engelli vatandafllar m z n yaflam n kolaylaflt rmak ve sosyal hayata kat l mlar n sa lamak için birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Bölgemizdeki engelli vatandafllar tespit ettik ve onlara yard mc olmak için engelli birimini kurduk. Engelli vatandafllar m - 10 Mart 2014 Karapürçek te Baflkan Tiryaki ye sevgi seli Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, mahalle sakinleriyle buluflmay sürdürüyor. Baflkan Tiryaki nin yo un mesai program bile Alt nda l larla buluflmas na engel olmuyor. Vatandafllar n taleplerine bir bir cevap veren Baflkan Tiryaki, mahalle ziyaretlerinde Alt nda l lar n büyük ilgisiyle karfl lan yor. ÖZLEM TAfi- Efli Saadet Tiryaki ile birlikte Karapürçek Mahallesi ni ziyaret eden Baflkan Tiryaki, Alt nda l vatandafllar n sevgi gösterileriyle karfl - land. Tiryaki, yaklafl k 200 Alt nda l vatandafla seslendi. Karapürçek Mahalle sakinleri ise Baflkan Tiryaki ye Hizmet tiryakisi bir belediye baflkan na sahip oldu umuz için çok flansl y z. diye seslendi. Alt nda a kazand rd yeflil alanlarla ilçenin nefes almas n sa layan Tiryaki, bu alanlar ihlal eden kaçak yap - lar y kmaya devam edeceklerini söyledi. Baflkan Tiryaki, çocuklar n sa l kl bir çevrede yetiflmesi gerekti ini, ancak bu sayede kötü al flkanl klardan uzak durulabilece ini vurgulad. Alt nda da yaflayan ailelerin keyifli vakit geçirece i yeflil alanlar oluflturduklar na dikkat çeken Tiryaki Art k ailelerin gezebilece i parklar var. nsanlar efliyle, çolu uyla çocu uyla sohbet edebilmek için, günün stresinden kurtulmak amac yla bir bardak çay içebilmek için bu parkalara ak n ediyorlar. dedi. Çocuklarla sohbet etmekten keyif al yorum. Baflkan Tiryaki, çocuklara verdi i önem üzerinde de durdu. Çocuklarla sohbet etmekten büyük keyif ald n dile getiren Tiryaki, her hafta sonu gençlik merkezlerine ziyaret gerçeklefltirdi ini belirtti. Baflkan Veysel Tiryaki, gençlik merkezleri sayesinde Alt nda l çocuklar n kötü al flkanl klardan kurtuldu unu, sorgulayan ve araflt ran bir gençlik olufltu unun alt n çizdi. Baflkan Tiryaki Çocu un karn n doyurmakla, üzerine birkaç parça giysi almakla, cebine 3-5 kurufl para koymakla evlat yetiflmez. Alt nda Belediyesi olarak yeni nesillerin zihnini açma amac tafl yoruz. dedi. Yenimahalle'deki engelli kad nlar el ele verdi Engellilere yönelik çal flmalar ile dikkatleri çeken Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde de engelli kad nlar ve ailelerini unutmad. Engelliler Birimi, CHP Bat kent Temsilcilik Kad n Kollar Engelliler Komisyonu, CHP Engelliler Üst Kurulu ç Anadolu Bölge Temsilcili i engelli kad nlar için el ele verdi. z n sa l kl vatandafllar gibi hizmet görmesini sa lamaya çal fl yoruz. Engellilerin hayat n kolaylaflt r c ad mlar att k. Çünkü hepimizi birer potansiyel engelliyiz. diye konufltu. CHP Yenimahalle lçe Kad n Kollar Baflkan Samiye Genç ise Bu etkinli i düzenleyen ve katk - da bulunan herkese teflekkür ediyorum. Ülkemiz de kad n olmak zor ama engelli bir kad n olmak çok daha zor dedi. Yüzlerce engelli kad n n bir araya geldi i 'El Ele Etkinli i'nde 8 Mart Dünya Kad nlar Günü coflku ve nefle ile kutland. Canl müzik eflli inde e lenen kad nlar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı