Gecekondudan modern konuta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gecekondudan modern konuta"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18 DE 10 MART 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr Kalbi s rt nda nakil bekliyor Yerel seçimlerde sand klar fleffaf olacak Türkiye'nin ilk milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12, yurt d fl nda girdi i birçok testi baflar yla tamamlad. Jandarman n operasyonel birliklerince de kullan lmaya bafllayan tüfeklere, yurt d fl ndan yo un ilgi gösteriliyor.jandarma Özel Asayifl Komutanl Özel Operasyon Taburundaki keskin niflanc lar, milli keskin niflanc tüfe i Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor. Mamak ta kentsel dönüflüm projesi çerçevesinde 768 kifli daha yeni konutlara kavufltu. Gecekondudan modern konuta Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Kentsel Dönüflüm Projeleri kapsam nda bulunan hak sahibi vatandafllar için üretilen 768 konut daha kura çekiliflinin ard ndan sahiplerini buldu. Mamak Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Saray nda düzenlenen konut kura teslim törenine Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, milletvekilleri ve gecekondu sahipleri ile çok say da vatandafl kat ld. HABER 17 DE ÇUBUK TA EKMEK VE S M T FIRINLARI DENETLEND Haberi 16 da BADEML K E ZÜMRÜT YAfiAM ALANI HALKASI AÇILDI Haberi 15 de GÖLBAfiILI Ö RENC LERDEN ÖRNEK DAVRANIfi Haberi 16 da

2 Cem Y lmaz yeni filmi PEK YAKINDA STANBUL- Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Y lmaz, sevenlerinin merakla bekledi i yeni filminin detaylar n ilk kez paylaflt. Y lmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul un Aflk Filmlerinin sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Unutulmaz Yönetmeni adl filminden esinlendi ini aç klad. Filmin ad ise Pek Yak nda olacak. Cem Y lmaz, milyonlarca hayran n n merakla bekledi i yeni filmiyle alakal detaylar yavafl Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... yavafl ortaya ç kar yor. A z ndaki baklay ilk kez ç kartan ünlü komedyen, ad n n Pek Yak nda oldu unu söyledi i filmi hakk ndaki detaylar paylaflt. Filminde her zaman oldu u gibi Ozan Güven, Zafer Algöz ve Özkan U ur a rol verece ini belirten Y lmaz, baflrolü ise Alt n Portakal ödüllü Tülin Özen e verdi. Filmin konusu hakk nda da bilgiler veren Cem Y lmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul un unutulmaz eseri Aflk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni nden esinlendi ini belirtti. Filmde kendisinin de rol alaca n aç klayan ünlü komedyen, Yavuz a abeyimizin beni çok etkilemifl, güzel bir filmidir. Hokkabaz gibi olacak ama daha çok güldürecek dedi. Bir yönetmenin hikayesi Yavuz Turgul un yönetti i Aflk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni nin konusu flöyle: 60 lar ve 70`lerde çekti i aflk filmleriyle ünlenen ama bir dönemin kapanmas yla birlikte çaptan düflen bir yönetmenin, bir avuç inançl sinema emekçisiyle birlikte film çekmek için gösterdikleri trajik hikayeyi anlat yor. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 10 Mart 2014 Ruh sa l bozuldu STANBUL - Oyuncu Öykü Çelik son filmi Bensiz deki rolünün ruh sa l n etkiledi ini söyledi. Baflrolü Murat Akdülger ile paylaflt Bensiz adl filmde felçli olan sevgilisini terk eden bir kad n canland ran Öykü Çelik, gerçek hayatta böyle bir fleyi asla yapacak biri olmad n söyledi. Çelik, Arkam dönüp asla gitmezdim. Role al flmak psikolojimi oldukça zorlard. Kötü günlerde sevdiklerimizin yan nda olmam z için, karfl l ks z sevmek, sab rl ve vicdanl olmak flart. Her fley insanlar için, empati kurabilmek çok önemli dedi.

3 10 Mart 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 Cemaziye l 25 fiubat 3 Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Ankara Palas ta Latin rüzgar ANKARA - D fliflleri Mensuplar Eflleri Dayan flma Derne i (DMEDD), Ankara Palas'ta Latin Amerika ve Portekiz Renkleri ve Tatlar adl bir festival düzenledi. 9 Latin Amerika ülkesinin kültürleri, flark lar, danslar, geleneksel k yafetlerinin gelen konuklara tan t ld programda ayr ca e itime katk sunmak amac yla da çekilifl gerçeklefltirildi. Programa Türkiye de görev yapan yabanc büyükelçilerinin eflleri ve çok say da davetli kat ld. Peru, Kolombiya, Ekvator, Meksika, fiili, Küba, Venezuella, Arjantin, Paraguay ve Portekiz in ev sahipli inde Ankara Palas ta gerçeklefltirilen Latin Amerika ve Portekiz Renkleri ve Tatlar (Taste and Colours of Latin America) adl kültürel etkinlikte tan t ld. Programda Latin Amerika kültüründen salsa, tango ve Brezilya ya has dans gösterileri sergilenirken, gönüllü mankenler de bu ülkelerin kültürlerine ait k yafetlerin gösterildi i bir küçük bir defile gerçeklefltirdi. Latin Amerika müziklerinin çal nd program n sonunda ise geleneksel Latin Amerika yemekleri ve içeceklerin davetlilerin be enisine sunuldu. Program n aç l fl nda konuflan DMEDD Baflkan Dr. Canan Koru, evlerinden kilometrelerce uzakta görev yapan yabanc misyon temsilcilerini Türkiye'de a rlamaktan onur duyduklar n belirtti. Festivalden elde edilecek tüm gelirin e itim fonuna aktar laca n belirten Koru, derneklerinin 33 y ll k geçmiflinde yüzlerce çocu a burs imkan sa lad klar n ifade etti. Kat l mc lar hem 5 liral k hediye çeki alarak, hem de sergilenen Latin Amerika ya özgü eserleri sat n alarak e itim yard m na destek verdi. (CHA) Hayrettin VG N H ND CUMHUR YET (!) Buras neresi? Böyle bir cumhuriyet var m? Var. Hem de bu cumhuriyet, Türkiye de kuruludur. ngilizce, flu anda dünya yazma ve konuflma diline hakimdir. ngilizler, Türkiye kelimesi karfl l nda Turkey kelimesini dünya diline sokmufllard r. Turkey kelimesinin karfl l nedir, biliyor musunuz? Hindi. Bu kelimeyi ngilizler bilerek ve de kasten dünya literatürüne sokmufllard r. Alaylamak, küçümsemek amac güderek Turkey kelimesini kulland lar ve kulland r yorlar. 14. ve 15. yüzy llarda Osmanl Devleti denizcilikte ileriydi; Akdeniz e, K z ldeniz e, Hint Okyanusuna ve ran Körfezine hakim idiler. Osmanl denizcileri Yeni Gine ve çevresinden getirdikleri mallar, özellikle tavuk, hindi gibi hayvanlar ngilizlere sat yorlard. ngilizler bu tavuk ve hindilere; Turkey bird ( Türk kuflu ) veya Turkey cock ( Türk horozu) adlar n vermeye bafllad lar. Hatta Türk denizci tüccarlara da Turkey merchants ( Hindi tüccarlar ) ad n veriyorlard. ngilizler, Hindi denilen hayvan o yüzy llarda hiç tan m yorlard. Türk tüccar ve denizcilerin getirdi i bu hayvana Turkey demeye bafllad lar. Yani Türklerin getirdi i kufl anlam nda kullan yorlard. ngiliz bu. Her f rsattan yararlan r. Osmanl mparatorlu unun çöküfle geçti i; Bat n n hasta adam olarak kabul edildi i 19. yüzy l sonlar nda Türk kelimesinin yerine Turkey i alayc bir ifadeyle kulland lar de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ama ngiliz keferesi Türkiye kelimesinin karfl l n Turkey diye resmilefltirdiler, bütün dünyaya da kabul ettirdiler. Küçümseyerek, istihza ile, alayl bir flekilde ve de inatla bu kelimeyi Birleflmifl Milletlerin literatürüne ve kayna na da geçirdiler. Oysaki bir devletin ad ; hangi dilde olursa olsun, o devletin dilindeki yaz l fl flekliyle resmi hale getirilir. Türkiye kelimesini hiçbir devlet kendine göre yazamaz. Ancak bu kelimenin telaffuzunu kendi dillerinde yazabilirler. Türkiye kelimesinin telaffuzu Turkey de ildir. Garip ve flafl rt c olan nedir biliyor musunuz? Bizim devlet adamlar m z, bürokratlar m z ve de d fl iflleri mensuplar m z da Türkiye kelimesini Turkey olarak kullan yorlar. Onlara sorsak Türkiye kelimesinin karfl l Turkey imifl. Hay r de il. Ben size dünya devletlerinin kendi adlar n baflkalar na kulland rmalar nda ne kadar hassas olduklar na birkaç örnek vermek istiyorum. Habeflistan olarak tan nan ülke bütün dünyaya ad n n Etiyopya oldu unu ilân etti ve bundan sonra gelecek hiçbir postan n ve gönderinin bu ad n d fl nda geldi i zaman kabul edilmeyece ini dünyaya duyurdu. Habeflistan flimdi bütün dünya Etiyopya olarak tan yor. Biz komflumuz Yunanistan bu kelime ile adland r yoruz. Ama onlar n resmiyetteki ad Greece tir. Hindistan a bu flekilde ad veriyoruz ama uluslararas dilde ad ndia d r. Biz de dünya kamuoyuna bir deklerasyonla devletimizin ad n n Türkiye oldu unu Turkey olmad n ilân etmeliyiz. Türkiye kelimesini ngilizler, Almanlar, Frans zlar vb. kendi dillerinde nas l telaffuz ediyorlarsa, o flekilde yazs nlar ve söylesinler. Türkiye ye gönderecekleri mektuplar n üzerine inad na ve de küçümser ifadelerle Turkey yaz p yollamas nlar. Habeflistan gibi yapal m diyorum.temsilcilerimiz ülkemizi uluslararas toplant larda temsil ederlerken önlerinde yaz l Turkey masa kartlar n kald r p ats nlar. Ve de kendileri ngilizce konuflurlarken Turkey kelimesini de il Türkiye kelimesini telaffuz etsinler. flte uluslararas nda onurunu koruyan devlet, bunlar gerçeklefltirir. Onurlu olmak böyle hareket etmektir. Yoksa Hindi Cumhuriyeti olarak an lmaya ve söylenmeye devam edilecektir. Ülkemizin ad n n bir kufl ve kümes hayvan olarak an lmas na devlet büyükleri izin vermemelidir.

4 10 Mart YARIN Kültür Sanat Uluslararas suluboya bienali düzenlenecek NEVfiEH R - Türkiye merkezli International Watercolor Society-IWS ortakl yla Nevflehir de 'Uluslararas Suluboya Bienali' düzenlenecek. Bienal kapsam nda, gerçeklefltirilen yar flma sonucu uluslararas kategoride ilk üç, ulusal kategoride ilk üç ve ulusal kategoride 19 yafl alt dereceye giren toplam 7 genç sanatç ya ödül verilecek. Dünyan n en önemli tarihi ve kültürel miraslar ndan olan Kapadokya da önemli suluboya sanatç lar gelerek canl performanslar yapacak ve Nevflehir Hac Bektafl Veli Üniversitesi bünyesinde uluslararas düzeyde kapsaml bir sergi aç lacak. Uluslararas Suluboya Derne i ile 2014 y l nda ortak gerçeklefltirilecek Suluboya Bienali, sanat yoluyla farkl kültürlerden sanatç lar n kaynaflmas n ve bölgenin kültür ve sanat hayat na katk da bulunmas, sanat e itimi veren kurumlar aras ndaki dayan flmay sa lamas aç s ndan önemli bir ad m olarak de erlendiriliyor. Suluboya, sanat tarihinde ma ara resimlerinden itibaren dünyan n en köklü teknikleri aras nda yer al yor. Geleneksel Türk resim sanatlar ndan ebru, hat ve minyatür sanat ile ayn kategoride olmas modern suluboya sanat n n gelifliminde de önemli etkileri ve katk lar oldu. Suluboya Bienalinin Türkiye de yap lmas suluboya dünyas n n dikkatlerini etkinlik üzerinde toplayacak. Dünyaca önemli suluboya sanatç lar n, genç sanatç adaylar yla bir araya getiren Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uluslararas Suluboya Derne i, bu büyük buluflmay May s 2014 tarihlerinde Kapadokya da Hac Bektafl Veli Üniversitesi Rektörlü ü'nde yapacak. Etkinlik kapsam nda ödül töreni, Bienal resepsiyonu ve ÇEV K KUVVET YA MURLU U Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Çevik Kuvvet Ya murlu u al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ve ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: kmal ve Bak m Dairesi. Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad.No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Adet Çevik Kuvvet Ya murlu u Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Balam Dairesi Baflkanl Merkez Depolar Ankara adresine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Merkez Depolar na 150 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl Dikmen Caddesi No: 11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/yeya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. Resmi lanlar derece alan sanatç lar n eserleri, ulusal-uluslararas düzeyde usta sanatç ve kat l mc lar n eserlerinin yer ald uluslararas suluboya sergilerinin yan s ra sanatç lar canl performans çal flmalar yapacak, panel ve söylefliler düzenlenecek, profesyonel sanatç lar genç sanatç adaylar yla bilgi ve birikimlerini paylaflacaklar. Y llar boyu farkl medeniyetlere ev sahipli i yapm fl olan Kapadokya bölgesinin eflsiz güzelliklerini, Bienale kat lan sanatç lar resmedecekler. Gerçeklefltirilecek Bienal sosyal sorumluluk anlay fl çerçevesinde Türkiye'nin, Kapadokya bölgesinin tan t m na büyük katk sa layacak. Sanat Yoluyla Evrensel Sevgi slogan ile dünya bar fl na, ülkenin tan t m na katk sa layaca gibi dünya suluboya sanat na önderlik ve ev sahipli i yaparak Kapadokya için ayr bir anlam ve önem tafl yacak. (CHA) 4,1.5. hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu; c) steklinin kay tl oldu- u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas, taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl - l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Dikmen Cad. No: 11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGM- kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Oda No: 12, Dikmen Cad. No: 11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -3074) (www.bik.gov.tr)

5 10 Mart 2014 Bitlis 3 dilli büyük kültür flölenine haz rlan yor Kültür Sanat (40.000) Kg Sentetik Yang n Söndürme Köpü ü Konsantresi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (40.000) Kg. Sentetik Yang n Söndürme Köpü ü Konsantresi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl stanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yan Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolar na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl stanbul Yolu 7.Km. Bölge Trafik Yan Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolar na teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl Dikmen Caddesi No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; B TL S - Bitlis Sanayici fl Adamlar Derne i (B S AD) sponsorlu unda, Bitlis Özel Selahaddin Eyyubi Koleji ile Irak'ta faaliyet gösteren Fezalar E itim Kurumlar iflbirli i ile Bitlis te 3 dilli büyük kültür flöleni düzenlenecek. Bitlis te, 11 Mart ta akflam saat da düzenlenecek olan kültür flöleninde Fezalar E itim Kurumlar 'nda e itim gören Irakl ö renciler Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde birbirinden güzel flark ve fliirlerden oluflan bir dizi konser verecek. Fezalar Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar (FESKO) çerçevesinde ele al nan kültür flenli inde; Irak n Erbil, Süleymaniye, Duhok, Soran, Halepçe, Musul, Ramadi ve Kerkük flehirlerinden toplam 68 ö renci ve 29 ö retmen Bitlis e gelerek kültürler aras kaynaflmay sa layacak. Bitlis Özel Selahaddin Eyyubi Koleji Spor Salonu'nda yöre halk yla buluflacak olan ö renci, veli ve ö retmenlerden oluflan kafile, konserlerde birbirinden güzel maharetlere sahip ö renciler, seslendirecekleri flark lar n ve fliirlerin yan s ra folklor ve skeç gösterilerine de yer verecek. 'Mezopotamya ve Anadolu Kardefl Kültürler fienli i' ad yla yola ç kan Irakl ö renciler, gittikleri her yerde oldu u gibi Bitlis te de dostluk, kardefllik, bar fl ve hoflgörü mesajlar verecek. Fezalar E itim Kurumlar bünyesindeki okullardan seçilerek oluflturulan turne ekibi, u rad klar her beldede ikifler saatlik flenlikler düzenleyecek. Anadolu ve Mezopotamya'n n geçmiflten gelece e kadim akrabal k ve kardefllik ba lar na dikkat çekecek olan ö renci ve ö retmenler, bu co rafyadan tüm insanl a YARIN seslenerek, Birlikte yaflama sanat na bir kez daha vurgu yapacak. Bu turneler sonucunda farkl etnik ve kültürel de erlere sahip halklar n binlerce y l birlik ve beraberlik içinde yaflad bu co rafyadan dünyaya, 'halklar n kardeflli i' mesajlar yay lm fl olacak. Böylece, dünya tarihine ad n Mezopotamya olarak kaz yan bu bereketli topraklar n temiz çocuklar, kültürler aras köprünün ancak dostluk ve kardefllik üzerinde kurulabilece ini göstermifl olacak. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve ngilizce olmak üzere dört dilde e itim yapan Fezalar E itim Kurumlar, okul dersleri yan nda, ö rencilerini sanatsal çal flmalara da yönlendirerek, zengin repertuvar sahibi bir kaç dilde flark ve fliir okuyabilen bireyler yetifltirmeyi hedefliyor. (CHA) (40.000) KG SENTET K YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜ Ü KONSANTRES Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5 (Bas n-3077) (www.bik.gov.tr)

6 6 YARIN Kültür Sanat Kitap okuyup ödül kazanacaklar SAMSUN - Bafra Ülkü Ocaklar E itim ve Kültür Vakf Liseli ö renciler aras nda 'Medeniyet Kitaplar n Burçlar ndan Yükselir' ad yla kitap okuma yar flmas düzenliyor. Yar flma hakk nda aç klama yapan Bafra Ülkü Ocaklar Baflkan Hakan Ero lu, "14 Kas m 2013 te Milli E itim Müdürlü ü nce onayland ktan sonra duyurusu yap lan yar flmaya 17 Ocak 2014 e kadar baflvuru al nd. 327 baflvurunun yap ld yar flma 13 Mart 2014 Perflembe günü saat te Bafra Atatürk Anadolu Lisesi nde yap lacak. S navda ö rencilere daha önce okumalar gereken üç eser bildirilmiflti. Bu eserler flunlar: Yakup Kadri Karaosmano lu Sodom ve Gomore, skender Pala fiah ve Sultan, Ahmet Hamdi Tanp nar Befl fiehir." dedi. Her eserden 30 sorunun sorulaca çoktan seçmeli s nav sonucunda ilk 10 a giren ö rencilere ödülleri 24 Mart 2014 te Bafra Belediye Kültür Merkezi nde yap lacak 'Zafere Yürüyüfl' gecesinde verilecek. Yar flman n ödülleri ise flöyle: Dizüstü bilgisayar, ak ll telefon, tablet bilgisayar, dijital foto raf makinesi, kol saati, ayr ca ilk 10'a giren ö rencilere kitap. 10 Mart ADET E T M T fiörtü (ÖZEL HAREKAT) Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I 5000 adet E itim Tiflörtü (Özel Harekat) al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt - l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Adet E itim Tiflörtü (Özel Harekat) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü, Özel Harekat Dairesi Baflkanl Merkez Depolar Gölbafl /ANKARA c) Teslim tarihi : Al nacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl - hale Toplant Salonu (19 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken Resmi lanlar kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu- unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi. d) Aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) ( O Blok Kat 2 Dikmen Cad.No: 11 A.Ayranc /ANKA- RA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (6 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-3070) (www.bik.gov.tr)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı