ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Fatih YİĞİT *, Ahmet KABUL ** * Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, makine Mühendisliği Bölümü ** Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Özet Bu çalışmada, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin kullanımı konusu incelenmiştir. Mühendislikte önemli bir yere sahip olan yatırım analizi konusuna değinilmiş ve Isparta yöresinde bir evin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak rüzgar enerjisi sisteminin maliyet analizi yapılmıştır. Bu analizler yapılırken yatırım maliyetleri, işletme giderleri, yıllık kazanç, yıllık fayda, ıskonto vb. parametreler göz önünde bulundurularak dört farklı yöntem kullanılmıştır. Yapılan analizler incelendiğinde 5 kw lık bir rüzgar türbinin toplam maliyeti 7404 $ olarak bulunmuş, geri ödeme süresi 10.8 yıl olarak hesap edilmiş ve böyle bir yatırımın mantıklı olacağı görülmüştür. Anahtar kelime: Enerji İhtiyacı, Rüzgar Enerjisi, Maliyet Analizi Abstract ECONOMIC ANALYSIS OF UTILIZING WIND ENERGY TO SUPPLY ELECTRICITY DEMAND OF A DOMICILE IN ISPARTA REGION The paper analyse the usage of wind power, one of the renewable energy sources, to supply electricity demand. Investment analysis that has a great importance in engineering is referred in the research and cost of a wind power system to be built to supply electrical energy demand for a domicile in Isparta region is analysed. Four diverse methods are used in consideration of parameters such as investment costs, corporation expenses, annual revenue, annual benefits, discounts, etc. The analysis demonstrates 2 kw wind turbine costs of $7,004.00, requires 9.7 years to compensate the total cost and it appears that such an investment could be feasible. Key words: Energy demand, wind power, cost analysis Simgeler ve Kısaltmalar Paranın Bugünkü Değeri [$] Paranın Gelecekteki Değeri [$] Dönem Sayısı İskonto Oranı [%] Dönemsel Para Değeri [$] Geri Ödeme Süresi Masraf [$] Bu makaleye atıf yapmak için Kabul A., Yiğit F., Isparta Yöresinde Bir Evin Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2014(11), 1-9 How to cite this article Kabul A., Yiğit F., Economic Analysis Of Utilizing Electronic Journal of Machine Technologies, 2014(11), 1-9

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Isparta Yöresinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi Fayda [$] Dönem İçin Fayda (yıllık net fayda) [$] Dönem İçin Masraf [$] Yatırım Başlangıç Dönemi Yatırımın Ekonomik Ömrü [yıl] Net Bugünkü Değer 1. GİRİŞ Endüstrinin gelişmesi ile birlikte enerji tüketimi büyük artış göstermiş ve önceleri fosil yakıtların kullanımı ile bu ihtiyaç karışlanmaya çalışılmıştır. Enerji talebinin karşılanmasında meydana gelen sorunlar ve aşırı fosil yakıt tüketimine bağlı olarak küresel ısınmanın etkilerini belirginleştirmesi, enerjinin güncel bir sorun olmasına ve Dünya nın ana gündem maddesi haline gelmesine neden olmuştur [1]. Günümüzde ise enerji ihtiyaçları ülkelerin ekonomisine yön veren ülke siyasetinde büyük önem arz eden bir yapıdadır. Dünya Enerji Forumu nun tahminlerine göre; petrol, kömür, doğalgaz vb. fosil enerji kaynaklarının günümüz kullanım miktarı dikkate alındığında önümüzdeki yüzyıl içerisinde tükenmesi beklenmektedir [2]. Ayrıca, fosil enerji kaynaklı bu yakıtların kullanımı ile zehirli gazların salınımı çevresel açıdan ciddi bir problem teşkil etmektedir [3]. Fosil enerji kaynaklarının kullanımı küresel ısınmaya neden olduğu gibi havanın kirlenmesine, asit yağmurlarının oluşmasına, ozon tabakasının delinmesine, ormanların tahribatına da sebep olmaktadır [4]. Özellikle son yıllarda fosil enerji kaynaklarının hızla azalması ve bu kaynakların kullanılmasına yoğun bir şekilde devam edilmesinin çevreye çok fazla zarar vermesi sebebiyle ülkeler enerji stratejilerini yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çevirmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında bizim ülkemizde de bu konuda aktif olarak stratejiler uygulaması kaçınılmazdır. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisinin bir türevidir. Güneş yer yüzeyine her saat 10x10 13 kwh lik enerjiyi yayar. Başka bir değişle, yer yüzeyi güneşten Watt gücünde enerji alır. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık % 1-2 si rüzgar enerjisine dönüşür. Dolayısıyla rüzgar enerjisi, hız enerjisine (kinetik enerjiye) dönüşmüş güneş enerjisi olarak düşünülebilir. Rüzgar, atmosferdeki hava kütlelerinin, ana enerji kaynağı olan güneş tarafından farklı ısıtılması sonucu bozulan ısıl dengenin sağlanması için hareket etmesi olarak tanımlanır [5]. Yenilebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi çok öncelerden beri kullanılmış veya kullanılmaya çalışılmıştır. Rüzgar enerjisinin geçmişi en az 5 bin yıl öncesine, ilk yelkenli teknelerin kullanımına kadar gitmektedir. MÖ 17 nci yüzyılda Babil Kralı Hammurabi, Mezopotamya için tasarladığı dev sulama projesinde rüzgar enerjisinden istifade etmeyi öngörmüştür. Türkler ve İranlılar MS 7 nci yüzyıldan, Avrupalılar ise MS 12 nci yüzyıldan itibaren yel değirmenlerini kullanmaya başlamıştır. Dünyanın ilk rüzgar türbini 1888 yılında Amerika Cleveland da elektrik üretmeye başlamıştır li yıllara kadar Danimarka ve ABD gibi ülkelerde rüzgar enerjisi kullanılmış, 1973 petrol krizini takiben rüzgar potansiyeli olan diğer ülkelerde de rüzgara ilgi artmıştır [6]. Rüzgâr enerjisi de diğer tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi doğa dostu bir enerji kaynağıdır. Fosil kaynaklı enerji üretim sistemlerine karşın hiçbir sera gazı ve karbon salınımı yoktur. Kaynak bakımından da dışa bağımlılık gerektirmeyen rüzgar enerjisi günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılması gereken bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Diğer yandan enerji üretimi rüzgara bağımlı olduğu için rüzgar kesilmesi veya azalması ile enerji üretimi sekteye uğrar. Büyük dönel bir makine oluşundan ötürü çevrede kuş ölümlerine neden olabilir. Rüzgar türbinlerinin meydana getirdiği ses şiddeti çevreye gürültü olarak yansıyabilir. Türbinler, elektromanyetik dalgayı etkileyebilir. Özdamar vd. tarafından 2001 yılında İzmir'de bir evde rüzgar enerjisi kullanımı hakkında bir çalışma yapılmışlardır. Ağçay tarafından 2007 yılında Türkiye nin Elektrik Enerjisi Arz Talep Dengesinin Tespiti, üretim projeksiyonuna yönelik rüzgar elektrik santrali tasarımı RES in kurulum maliyetlerinin ve üretim 2

3 Yiğit F., Kabul A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 parametrelerinin analizinin matlab&simulink ile yazılan programda yapılması hakkında bir bitirme tezi yapılmıştır. Gökçınar ve Uyumaz, 2008 yılında Rüzgar Enerjisi Maliyetleri ve Teşvikleri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Özcan tarafından 2011 yılında Isparta İlinde Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Bir Rüzgar Santrali Tasarımı konusunda bir tez çalışması yapılmıştır. Dursun vd. tarafından 2012 yılında Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması konusu çalışılmıştır. Bu çalışmada, Isparta ilinin rüzgar kullanım faktörü ve potansiyeli göz önünde bulundurularak, kurulabilecek olan rüzgar türbininin maliyet analizi yapılacaktır. Yatırımı belirleyebilmek için öncelikle bir evin enerji ihtiyaçları ve bu ihtiyacı karşılayabilecek rüzgar enerjisi sistemi bölge şartları dikkate alınarak belirlenecektir. Belirlenen değerler kullanılarak gerekli hesaplamalar yapılacak ve sonuçlar ortaya konulacaktır. Karşılaştığımız sonuçlar göz önün de bulundurularak öneri ve değerlendirmeler yapılacaktır. 2. Yatırım Analizi Yapılacak tüm enerji sistemleri yatırımlarında öncelikle teknik ve finansal fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Rüzgar enerjisi yatırım fizibilitesinde, teknik fizibilitenin önemi kadar finansal fizibilitenin de önemi büyüktür. Rüzgar enerjisi yatırımı teknik analiz sonucu elde edilen veriler (net enerji üretimi, türbin maliyeti, inşaat maliyeti vb.) toplanıldıktan sonra finansal fizibilite süreci başlar. Projenin bütün finansal analizleri yapıldıktan sonra, yatırımın ekonomikliği göz önüne alınarak yapım aşamasına geçilir. Yatırımların uygun olup olmadığına karar vermek için kullanılan çok sayıda yöntem vardır. Bu yöntemler paranın zaman değerini gözeten ve gözetmeyen yöntemler olarak ikiye ayrılır. Geri ödeme süresi yöntemi ve ortalama verimlilik yöntemi paranın zaman değerini gözetmeyen yöntemlerdendir. Paranın zaman değerini gözeten yöntemler; bugünkü değer yöntemi, net bugünkü değer yöntemi (NBD), fayda/masraf oranı yöntemi (karlılık endeksi), net gelecekteki değer yöntemi, iç karlılık oranı yöntemi, net fayda/masraf oranı yöntemi, gelecekteki değer yöntemi, yıllık eşdeğer hasıla yöntemi, yıllık eşdeğer masraf yöntemi gibi yöntemlerdir. Bu çalışmada paranın zaman değerini gözetmeyen yöntemlerden geri ödeme süresi yöntemi, paranın zaman değerini gözeten yöntemlerden ise bugünkü değer yöntemi, net bugünkü değer yöntemi (NBD) ve fayda/masraf oranı yöntemi (karlılık endeksi) kullanarak yatırım analizi yapılmıştır. Paranın zaman değeri, ekonomik analiz sürecinde çeşitli finansal kararların alınmasında temel rol oynayan çok önemli bir kavramdır. Yatırım giderleri ve yatırımdan beklenen gelirler farklı dönemlerde gerçekleşir. Buna bağlı olarak para giriş ve çıkışlarının zaman içindeki dağılımı da değişik olabilir. Paranın zaman değerini dikkate almadan para giriş ve çıkışlarını karşılaştırmak tam doğru olmayacaktır. O halde bir yatırımın para giriş ve çıkışlarının birbirleriyle karşılaştırılabilmesi için bunların zaman faktörü dikkate alınarak aynı zaman düzeyine indirgenmeleri gerekir. Buna göre gelecekteki para değeri bilindiğinde, belli faiz oranı ile bugünkü değeri, formülü ile elde edilir. Aynı şekilde gelecekteki paranın dönemsel olarak değerleri bilindiğinde, belli faiz oranı kullanılarak, n yıl süreyle her yılın sonunda düzenli olarak elde edilecek a liranın bugünkü değerini elde etmek için aşağıdaki formül kullanılır. (1) (2) 3

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Isparta Yöresinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi 2.1 Yatırımın Geri Ödeme Süresi Yöntemi Geri ödeme süresi, bir yatırım projesi için yatırılan paranın kaç yılda geri alınabildiğini gösteren süredir. Bir diğer ifade ile yatırımın sağlayacağı net para girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gereken süredir. Kısa dönemli ödeme süreleri her zaman yatırımcı tarafından tercih edilen bir parametredir. Geri ödeme süresi, yatırım tutarı ve yatırımdan beklenen yıllık net getiri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. (3) 2.2 Bugünkü Değer Yöntemi Bu yöntemi önceden belirlenmiş bir ıskonto değeri üzerinden, yatırım sürecinde her dönemde elde edilecek getirinin bugünkü değeri hesaplanarak toplam getirinin bugünkü değeri elde edilir ve elde edilen sonuç ile bugünkü masraf (yatırım ve bakım giderleri) değeri kıyaslanır. Bu kıyaslama sonucunda toplam getiri masraftan büyük ise yatırımın mantıklı olduğu kabul edilir. Aksi durum yatırımın mantıksız olduğu gösterir. Bu eşitlikte verilen Fn değeri, dönemsel faydaların eşitlik 2 kullanılarak bugünkü değerlerinin hesaplanmasından sonra elde edilen toplam getiridir. 2.3 Net Bugünkü Değer Yöntemi Bu yöntemi önceden belirlenmiş bir ıskonto üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı getirinin aynı zaman noktasına indirgenerek aralarındaki farkın hesaplanması olarak tanımlanabilir [7]. Bu yöntem aşağıdaki formülle hesaplanır. NBD pozitif bir değere sahip ise kazancın yapılacak olan yatırım değerinden yüksek olacağı anlamına, negatif bir değere sahip ise yatırım giderlerinin elde edilecek gelirlerden daha fazla olacağı anlamına, sıfır ise yatırım projesinin kar ya da zararda olmadığını gösterir. 2.4 Fayda/Masraf Oranı Yöntemi (Karlılık Endeksi) Projenin toplam getirileri ile toplam yatırımı arasında oranlama şeklinde yapılan bir kıyasla projenin karlılığını gösteren oran olarak tanımlanabilir. Bu değerin 1 in üstünde olması yatırımcıların bu projeyi tercih sebebidir. Fayda masraf oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. F/M oranının 1 in üzerinde olması kazancın yapılacak olan yatırım değerinden yüksek olacağını, oranının 1 in altında olması yatırım giderlerinin elde edilecek gelirlerden daha fazla olacağını, oranının 1 e eşit olması yatırım projesinin kar ya da zararda olmadığını gösterir. 3. Rüzgar Enerjisi Sistemlerinde Maliyetlerin Belirlenmesi (4) (5) (6) 4

5 Yiğit F., Kabul A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Rüzgâr Enerjisi mevcut üretim teknolojileri ile kw başına yüksek sermaye gerektiren ancak yakıt ve işletme maliyeti en düşük olan bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisinin maliyetini belirleyen etkenler şu şekilde sıralanabilir. Yatırım giderleri ( kurulum alanı, şebeke bağlantısı dahil) İşletme ve bakım giderleri Kapasite faktörü Türbin çalışma ömrü Dış maliyetler Özellikle yatırım giderleri ve kapasite faktörü ekonomik verimlilik açısından kritik önem taşımaktadır. Kapasite faktörü, tesisin kurulacağı alanın, yapılan rüzgâr ölçümleri ile belirlenen yıllık ortalama rüzgâr hızında üretilen elektrik enerjisinin, türbinin maksimum gücüne ulaştığı rüzgâr hızında üreteceği elektrik enerjisine bölünmesinden elde edilen % cinsinden değerdir. Genelde rüzgâr santrallerinde kapasite faktörü % 20 - % 45 arasında değişmekte olduğundan üretilen enerji açısından yatırım maliyetini etkilemektedir [8]. İşletme giderleri, yeni bir türbinde üretilen birim kw enerji başı % arasında değişmekte olup, türbin yaşı ilerledikçe maliyetler içindeki payı % 35 düzeyine kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle üreticiler daha nadir bakım ihtiyacı duyan yeni dizayn türbin oluşturmak için çalışmaktadırlar [9]. 3.1 Ev İçin Enerji İhtiyacının Belirlenmesi Bu çalışmada 4 kişilik bir ailenin kullandığı elektrik enerjisini tedarikçilerden satın alması yerine bir rüzgar türbini sitemi ile karşılamaya çalışılması durumunun maliyet analizi yapılacaktır. Bunun için öncelikle 4 kişilik bir ailenin yıllık, aylık ve günlük ortalama enerji ihtiyaçları ortalama değerler dikkate alınarak hesap edilecektir. Bir evde kullanılan cihazların ortalama elektrik tüketim değerleri piyasadaki cihazların elektrik tüketimlerinden ortalama ile elde edilmiş olup günlük kullanım süreleri ve kullanılan gün sayısı dikkate alınarak cihazların yıllık tüketim miktarları tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Bir ev için yıllık ortalama enerji tüketimi Elektrikli Cihaz Tüketim Günlük Kullanım Yıllık tüketim Gün (kwh) Süresi (saat) (kwh/yıl) Buzdolabı Günde Kesintisiz 365 Klima Elektrikli süpürgesi TV LCD Diz üstü bilgisayar Çamaşır makinesi Yıkama Başına Ütü Saç kurutma makinesi Klasik ampul (6 adet) Elektrikli su ısıtıcısı Elektrikli fırın Mikro dalgalı fırın Tost makinesi Aspiratör / Davlumbaz Bulaşık makinesi Yıkama Başına Kombi

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Isparta Yöresinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi Toplam 3574 Enerji tüketen cihazların tablo 1 de görüldüğü gibi ortalama elektrik tüketim değerleri ve ortalama çalışma süreleri göz önüne alındığında yıllık ortalama elektrik tüketimi 3574 kw/yıl dır. Aylık bazda dikkate alınırsa aylara göre farklılıklar gösterebilecek olup ortalama olarak 3574 / 12= kw/ay enerji tüketimi vardır. Böyle bir kullanımla günlük ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 9.93 kw/gün olacaktır. Tüm bu değerler göz önüne alınarak aylık kullanıma karşılık toplam elektrik faturası tutarı enerji birim fiyatı; Ekim 2013 tarifesinde Dağıtım şirketinden enerji alan tek zamanlı alçak gerilim enerji tarifesi kapsamında $/kwh olarak alınmıştır [10]. Elektrik tüketim bedelinin diğer hizmet bedelleri eklenmesiyle $/kwh değeri elde edilmiştir. Aylık tüketim miktarı göz önüne alınarak enerji için ödenmesi gereken tutar aylık $ dır. Bu tutar yıllık olarak hesap edilirse $ dır. Birim enerji başına ödenmesi gereken miktar, hizmet bedelleri de katılınca oldukça yüksek olmaktadır. Bunun yanı sıra enerji tüketim bedellerine sürekli zam geliyor olması enerji ihtiyacını karşılamak için farklı yolların tercih edilmesine sebep olmalıdır. Bu yollardan bir tanesi de yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinden faydalanmaktır. Isparta yöresi için rüzgar potansiyeli ve kapasite faktörü EİE nin hazırladığı REPA dan alınan değerler göz önünde bulundurularak kullanılacak olan 5 kw lık türbinin ortalama 10 kw/gün elektrik üreteceği tahmin edilmektedir. Şekil 1. Isparta için rüzgar kapasite faktörü [13]. 6

7 Yiğit F., Kabul A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Şekil 2. Isparta için rüzgar potansiyeli [13]. Bu çalışmada tablo 1 de yıllık ortalama enerji tüketim miktarı verilen evin ihtiyacını karşılamak için rüzgar enerjisi sistemlerinin kullanılmasının maliyet açısından incelemesi yapılmaktadır. Kullanılması düşünülen rüzgar türbini sistemine ait özellikler tablo 2 te verilmiştir. Tablodaki öngörülen üretim değeri Isparta bölgesini dikkate alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır. Tablo.2- Rüzgar türbininin teknik ve genel özellikleri 5kw Rüzgar Türbini ve Akü Nominal Güç 5 kw Nominal Voltaj 120 V Pervane Çapı 3.2m İlk Kalkış Rüzgar Hızı 2.5 m/s Nominal Rüzgar Hızı 9 m/s Güvenli Maksimum Rüzgar Hızı 25 m/s Nominal Güç Devri 400 d/d Kanat Sayısı 3 Ad Tavsiye Edilen Akü Adedi ve Tipi 10 Ad 200Ah VRLA Jel Günlük Öngörülen Üretim 10 kwh/gün Sistem Akü Voltajı 96 VDC İnvertör Gücü ve Tipi 5KVA Tam Sinüs -Şebeke Şarjlı Kule yüksekliği 9m Tablo 2 de özellikleri verilen türbin ve diğer cihazların kurulum dahil olmak üzere toplam maliyetleri piyasadaki firmalardan alınan bilgiler ışığında ortalama olarak alınmıştır. Tablo.3 İlk yatırımın maliyeti Gider Türü Adet Birim Fiyat ($) Fiyat ($) Kurulum Yeri İçin Türbin Akü Toplam

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Isparta Yöresinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi Rüzgar türbinlerinde yeni kurulan sistemler ilk 5 yıl bakım gerektirmemektedir. 5 yılının ardından yıllık işletme ve bakım giderleri; toplam maliyetin % 1.2 dir [11]. Yıllık olarak kurulum maliyetleri ve getirileri tablo 4 te verilmiştir. Sistemin ekonomik ömrünün 20 yıl olduğu kabul edilmiştir. Tablo.4 Yıllık olarak faydalar ve masraflar göstergesi tablosu ilk yıl ($) 1-5 yılları arası ($) 5-20 yılları arası ($) İlk Yatırım Tutarı Yıllık Bakım Giderleri Yıllık Kazanç Yıllık Fayda Yatırımın Geri Ödeme Süresi Yöntemi ile, Tablo 4 teki değerler denklem 3 kullanılarak geri ödeme süresi 10.8 yıl olarak bulunmuştur. Ekonomik analizde kullanılan ıskonto oranı % 9.50 olarak alınmıştır [12]. Bugünkü Değer Yöntemi ile Tablo 4 teki değerler göz önüne alınarak denklem 4 ile hesaplandığında yatırım maliyetinin toplam fayda ile kıyaslanması sonucu elde edilen değerler dikkate alındığında ($ 7404< $ ) yatırımın mantıklı olduğunu görülmektedir. Net Bugünkü Değer Yöntemi ile Tablo 4 teki değerler göz önüne alınarak denklem 5 te hesaplar yapıldığında olarak bulunur. NBD >0 olduğundan yatırım mantıklı olduğuna karar verilir. Fayda/Masraf Oranı Yöntemi (Karlılık Endeksi) ile tablo 4 teki değerler göz önüne alınarak denklem 6 da yerine konulduğunda toplam faydanın toplam masrafa oranı olarak bulunur ve bu durum ( > 1) yatırımın kabul edilebilir bir yatırım olduğunu ortaya koyar. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışmada Isparta yöresi şartları dikkate alınarak belirlenen bir evin tüm elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için hesaplanan değerler ve rüzgar potansiyelinin ve esme süresinin azalmayacağı kabul edilerek rüzgar 5 kw güce sahip ve toplam 7404 $ fıyata kurulabilecek rüzgar türbini dikkate alınmıştır. Buna göre o belirtilen yöntemlerle ekonomik analiz yapılmıştır. Bulunan sonuçlar göstermektedir ki 20 yıllık ekonomik ömrü bulunan bir rüzgar enerjisi sisteminin, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılması mantıklı bir yatırımdır. Yapılan hesaplamalarda enerji fiyatının her geçen gün arttığı göz ardı edildi. Bu durumda göz önüne alınacak olursa yatırımın geri ödeme süresi kısalacak ve karlılığı daha da artacaktır. Fosil kaynakların çevreye verdiği zararların ciddiyeti günümüzde fark etmiyor olsa dahi önümüzdeki zamanlarda bu konularda büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Çevreye verilecek zararların önüne geçmek için bir an önce fosil kaynaklı yakıtların tüketimi azaltılmalı hatta kaldırılmalıdır bu kaynakların yerlerini yenilenebilir enerji kaynakları almalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için bu kaynakları elektrik enerjisine çevirecek sistemlerin teknolojileri geliştirilmeli ve maliyetleri azaltılmaya çalışılmalıdır. Geri ödeme süresi bu kadar uzun olan sistemler ne yazık ki ülkemizde yeterince tercih edilmemektedir. Ülkemizde ve dünyada bu sistemlerin kullanımını yaygınlaştırması önündeki en büyük engel maliyetleridir. Bu çalışmada günümüz teknolojiyle kurulacak sistemlerin maliyetlerin ne seviyelerde olduğunu gösterilmeye çalışılmıştır. 6. KAYNAKLAR 1. Dinçer, F., 2011, Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme, KSU Journal of Engineering Sciences, 14(1), Kumar, A., Kumar, K., Kaushik, N., Sharma, S., Mishra, S., October 2010, Renewable energy in India: Current status and future potentials, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(8), pp

9 Yiğit F., Kabul A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) Čeřovský, Z., Mindl, P., 2008 Hybrid Electric Cars, Combustion Engine driven cars and their Impact on Environment, SPEEDAM 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, pp Wai, R., J., Wang, W., H., Lin, C., Y., January 2008 High- Performance Stand-Alone Photovoltaic Generation System, IEEE Transactions On Industrial Electronics, 55(1). 5. Özdamar, A., M. G. Kavas., Rüzgar Türbini Pervanesi Dizaynı Üzerine Bir Araştırma, Güneş Günü Sempozyumu Bildiriler Kitabı s , Kayseri. 6. Ekonomik forum dergisi, Ekim 2010, Syf Cesur, A.M., Ekim 2006, Proje Değerlendirme Yöntemleri ve Kullanılan Enstrümanlar, sayfa sayısı 41, Ankara 8. Türkiye Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2008, Rüzgar Enerjisi Çalışması, EİE (Erişim Tarihi: ) 9. Akyüz, O., 11 Mayıs 2000, Rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarının fiyat/maliyet analizi Raporu, Ankara. 10. Tedaş (Erişim Tarihi: ) 11. (Erişim Tarihi: ) 12. (Erişim Tarihi: ) 13. (Erişim Tarihi: ) 9

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ 2011 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ mdn Finansal Danışmanlık RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI- PROJE FİZİBİLİTESİ Yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar enerjisi dışa bağımlılıktan uzak, temiz

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Abstract: Key Words: Serdar GÜLTUTAN ÖZET

Abstract: Key Words: Serdar GÜLTUTAN ÖZET serdar gultutan:sablon 03.04.2013 10:15 Page 53 Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı Serdar GÜLTUTAN Abstract: ÖZET Bu çalışmada genel

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr SUNUM PLANI Motivasyon Proje Geçmişi

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi 35100 Bornova

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ Ali Erduman 1, Bedri Kekezoğlu 1, Ali Durusu 1, Muğdeşem Tanrıöven 1 1 Elektrik Mühendisliği Bölümü Yıldız

Detaylı

Küçük Güçlü Bir Otonom Rüzgâr Enerjisi Çevrim Sistemi İle Elektrik Eldesi

Küçük Güçlü Bir Otonom Rüzgâr Enerjisi Çevrim Sistemi İle Elektrik Eldesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (11-28) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (11-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ N. Sinan KÖKSAL Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, MANİSA Özet Kullanılabilir fosil kaynakların azalması ve

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL okanoz@omu.edu.tr 1

Detaylı

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı 35100 Bornova ĐZMĐR 35100 Bornova ĐZMĐR

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı 35100 Bornova ĐZMĐR 35100 Bornova ĐZMĐR ÇEŞME DE BĐR OTELĐN KULLANIM SUYU ISITMASININ RÜZGAR ENERJĐSĐNDEN SAĞLANMASI Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Mak. Müh. Çağın ŞEN Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi ne Kurulacak Olan Rüzgar Türbini İçin Enerji ve Maliyet Analizinin Yapılması

Kırıkkale Üniversitesi ne Kurulacak Olan Rüzgar Türbini İçin Enerji ve Maliyet Analizinin Yapılması 1 Kırıkkale Üniversitesi ne Kurulacak Olan Rüzgar Türbini İçin Enerji ve Maliyet Analizinin Yapılması Özge Pınar ARSLAN, Yağmur ARIKAN, Mustafa Y. ERTEN, Ertuğrul ÇAM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ 03 ARALIK 2008 Saat 14:00 Proje Bilgisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü için Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000.

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000. DÜNYA DA RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAK POTANSİYELİ [ Derleyen - Dr.Atillâ AKALIN ] 1. Dünya da Rüzgar Potansiyeli Bu çalışma içinde yer almamasına rağmen, Rüzgar potansiyeli tespitinde, teknolojik - tarihsel

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ Yrd. Doç. Dr. Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü ÖZET Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma

Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma Sera ve Tavuk çiftlikleri genellikle şehir merkezlerinden uzak olduğu için doğalgaz şebekesine bağlı değildir. Bu durumda; en kolay erişilebilen ısı

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI

ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ FEYZULLAH ALTAY

RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ FEYZULLAH ALTAY İçerik: -Rüzgâr Enerjisi Nedir? -Rüzgâr Tribünleri Nasıl Çalışır? RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ -Türkiye Rüzgâr Enerjisi Santralleri Haritası -Konya İli Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli RÜZGÂR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Temiz enerji, rüzgâr enerjisi, rüzgâr türbinleri, enerji üretimi

Anahtar Kelimeler: Temiz enerji, rüzgâr enerjisi, rüzgâr türbinleri, enerji üretimi RÜZGAR ENERJİSİ ve KIRKAĞAÇ-MANİSA BÖLGESİNDEKİ UYGULAMALARI Raşit ATA Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Muradiye- MANİSA rasit.ata@bayar.edu.tr ÖZET Fosil

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ MAKALE ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ Kadir Kaya * Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun kadir.kaya@omu.edu.tr Erdem Koç Prof. Dr.,

Detaylı

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi Egemen SULUKAN, Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Göztepe,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

Enerji Verimliliği i ve Batarya Teknolojileri

Enerji Verimliliği i ve Batarya Teknolojileri Enerji Verimliliği i ve Batarya Teknolojileri Enerji Enstitüsü Batarya Teknolojileri Grubu 10 Nisan 2009 Gebze, Kocaeli Sunuş Planı Enerji: Dünyadaki durum Hibrit elektrikli araçlar ve gelecek Enerji Depolama

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik e-mail: samet@biricikelektrik.com

Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik e-mail: samet@biricikelektrik.com KKTC DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN ELEKTRİKSEL UYGULAMALARI Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik e-mail: samet@biricikelektrik.com 1-Özet Dünya ekonomik ve sosyal alanda hızla gelişmekte

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR 3galip temir:sablon 20.08.2015 11:11 Page 22 Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR Bozcaada da Kurulacak Olan Bir Rüzgâr Enerjisi Santralinin Ekonomik Analizi Abs tract: In this study the

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

2009 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Solar PV Paneller Genel Bilgi

Solar PV Paneller Genel Bilgi Solar PV Paneller Genel Bilgi PV paneller güneş enerjisi solar elektrik sistemlerinin en önemli bileşenleridir. Solar PV paneller sayesinde güneş enerjisi DC (doğru akım) elektriğe dönüştürülür. Bir PV

Detaylı

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Dünya Nüfusu sürekli arttığından ve ülkelerin şu anki Batı Avrupa,Japonya,Kuzey Amerika yaşam standartlarına ulaşma çabasından dolayı daha fazla elektrik

Detaylı

ENERJIENSTITUSU.COM KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRĐK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKĐYE TÜKETĐMĐNE ETKĐSĐ

ENERJIENSTITUSU.COM KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRĐK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKĐYE TÜKETĐMĐNE ETKĐSĐ KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRĐK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKĐYE TÜKETĐMĐNE ETKĐSĐ Yusuf BAYRAK H. Ruhan AKTÜRK SEZER Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET Bu çalışmada; kent merkezinde yaşayan,

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Cihan GÖKÇÖL 1, Erkan SUNAN 2 Bahtiyar DURSUN 1 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Gebze

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Erkan DEMĐRCĐ 1 Đrfan ŞENLĐK 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun MYO Elektrik Programı, 55139, Samsun

Detaylı

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V.

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. ORTA KARADENİZ Z BÖLGESB LGESİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007 MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. TÜRKİYE RÜZGAR

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzon E-MAIL : altas@eedec.ktu.edu.tr FAX

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı dünyanın kendi etrafında dönme

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net RÜZGAR ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU İ ç e r i k Türkiye nin Rüzgar Potansiyeli İşletmede olan RES Rüzgar Gücü Hesaplaması RES Birim Elektrik

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Özgen AÇIKGÖZ Prof. Dr. Olcay KINCAY SUNUM İÇERİĞİ ÖZET 1.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN a, Semra ÖZTÜRK b a Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi PINAR YALMAN KÜME KOORDİNATÖRÜ Enerji Verimliliği Türkiye nin Geleceği 23.01.2013 OSTİM 1967 yılında kurulan Ostim, 1997 yılında OSB statüsü

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

TRAKYA YÖRESİ KIRSAL KESİMİNDE KURULABİLECEK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ÖNERİLER

TRAKYA YÖRESİ KIRSAL KESİMİNDE KURULABİLECEK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ÖNERİLER TRAKYA YÖRESİ KIRSAL KESİMİNDE KURULABİLECEK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ÖNERİLER Dr.Ali VARDAR T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü TEKİRDAĞ avardar@tu.tzf.edu.tr Tel: 0 282 293 14 42, Fax:

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇİN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ M.Arif ÖZGÜR Osmangazi Üniversitesi Müh.

Detaylı

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI 1 ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI İ. Kürşat BÜLBÜL 1 ÖZET Bu çalışmada; rüzgâr santrallerinin güç sistemlerine entegrasyonu, iletim sistemi operatörünün bakış açısından

Detaylı

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Enerji de verimlilik evlerden başlar; eğer enerji verimli ürünler kullanılırsa Mart 2008 GĐRĐŞ Son dönemlerde tüm dünyada,

Detaylı

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL & STRATEJİLERİ ENERJİ de YATIRIMLAR 2010 30. Aralık. 2009, ANKARA - GAZİ ÜNNİVERSİTESİ Dr. Atillâ AKALIN Tablo.20 - Dünyada Planlanan RÜZGAR ENERJİSİ Gelişmesi Wind

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje Başlığı : DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje No : 2013.06.03.173 Yürütücü Araştırmacı Araştırmacı

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ NEDİR? Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Enerji NERELERDE KULLANILMAKTADIR? EV ARAÇ ve GEREÇLERİNİN KULLANIMINDA ENERJİ TASARRUFU

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması,

Detaylı

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi PV/T teknolojisi Brezilya Florianopolis hava limanının görüntüsü. Bu hava limanının elektrik ihtiyacı binaya entegre PV/T panelleriyle karşılanmaktadır

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL BÖLÜMÜ Makine DOĞUM TARİHİ.06.960 TELEFON NO 0236 234 44 6 FAKS 0236 234 44 5 E-POSTA hzekidiril@hotmail.com YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü ÖN LİSANS

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ ESKĠġEHĠR VE ĠSKENDERUN DA TEMĠZ HAVA ĠÇĠN EL ELE BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ESKĠġEHĠR 3 Temmuz 2009 Enerji kullanımı konusunda bildiklerimiz

Detaylı

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi CENGİZ Kadir 1 ER Enver 2 SUDA Cemil 3 METİN Bengül 4 TOPÇUOĞLU Kıvanç 5 BAŞDAĞ Hüseyin 6 1,2 Muğla Sıtkı Koçman Ün., Muğla M.Y.O., Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

GÜNEŞ-RÜZGAR HİBRİD ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

GÜNEŞ-RÜZGAR HİBRİD ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 2 : 225-230

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. fyazitas@yegm.gov.tr. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. fyazitas@yegm.gov.tr. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012 Fatih ihyazitaş Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarihçesi

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİNDE MEVCUT DURUM 1

TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİNDE MEVCUT DURUM 1 TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİNDE MEVCUT DURUM 1 Fatih KARIK Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Ankara, fkarik@yegm.gov.tr Adnan SÖZEN Gazi Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

HİBRİT JENERATÖR SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

HİBRİT JENERATÖR SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HİBRİT JENERATÖR SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hakan DOĞAN Teksan Jeneratör Elektrik San. A.Ş. hakan.dogan@teksanjenerator.com.tr ÖZET Hibrit jeneratör sistemi, fosil yakıtlı

Detaylı