H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;"

Transkript

1 H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat da Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar - KAYSERİ adresinde bulunan fabrika toplantı salonunda yapılacaktır. Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları, toplantıya bizzat katılmayacak olanların aşağıda örneği yazılı bir vekaletname ile kendilerini temsil etmeleri, toplantıya bizzat veya temsilen katılacak hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce sahibi bulundukları hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek mukabilinde sermaye payını ve hisse adedini gösteren adlarına yazılı bir belge ile şirkete müracaat edip giriş kartı almaları gerekmektedir. Bu olağanüstü Genel Kurul İle ilgili ilan ve duyurular ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler şirket merkezinde ve şirketimizin adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve toplantıyı teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1) Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanınca imzalanmasına yetki verilmesi, 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) tarafından izin alınması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu na uyumlu hale getirilmesi için; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 10, 13, 16, 18, 31, 33. Maddelerin ve Geçici Maddenin iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 4) Yönetim Kurulu nun Genel Kurul çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi nin değişiklik teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 5) Dilekler ve kapanış. VEKALETNAME HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14:00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar - KAYSERİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...vekil tayin ediyorum. A) TEMSİLE YETKİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil onu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi : b) Numarası : c) Adet-Nominal Değeri : ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI: İMZASI : ADRES : NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noterce onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

2 ESKİ METİN Maksat ve Mevzuu: Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır: a - Her cins elektrik motorları, her cins kablolar, her cins alüminyum tel, her cins alüminyum profiller, her cins alüminyum döküm, her cins elektrik ayırıcılar, peşel ve bergman borular, her cins klemens ve fittings, izolatör, izolatör demiri ve gergi takımları, seri halde otomobil elektrik aksamı ve parçaları, elektrik tesislerinde kullanılan bilumum malzeme ve teçhizatı imal edecek endüstri kuruluşlarını kurmak ve işletmek, b - İştigal konusu ile ilgili hammaddelerin, yarı mamullerin ve mamullerin; üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak, c - İştigal konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeleri içerden ve dışarıdan satın almak, d - Şirketin iştigal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla bu tür şirketlerin hisse senetlerini satın almak, e - Yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik ve akaryakıt bayiliği yapmak, f - İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, ipotekleri fekketmek ve fek taleplerini kabul etmek, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tahvil ihraç etmek, g - Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak, h - Bilfiil veya biliştirak imal ettiği ve ticaretini yaptığı ürünleri için yurt içinde ve yurt dışında teşhir ve satış yerleri açabilir, ek tesisler kurabilir, işletebilir, imalatın toptan veya perakende ticaretini yapabilir. Keza bu maksatla beynelmilel fuar ve şenliklere iştirak edebilir, ı - Her türlü kablolar ile ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası standartlara uygun olarak ilk tip testleri ve/veya rutin testleri yapmak, i - Konusu ile ilgili ilk tip testi ve/veya rutin testi yapılan ürünün kullanılacağı ülke mevzuatlarına uygun olarak test raporu ile ilgili yorum yapmak, j - Konusu ile ilgili test yapmak, raporlama ve raporların yorumlanması konusunda, geçici (süreli) personel ve şirketlerle kiralama sözleşmeleri yapmak, k - Teknik uygunluk kriterleri kapsamında değerleme/ kıymetlendirme faaliyetleri yapmak, l - Konusu ile ilgili piyasa gözetim ve denetimi konusunda gelen testleri yapmak ve raporlamak, m - Konusu ile ilgili yeni laboratuarlar (sabit-seyyar) kurmak, işletmek ve şubeler açmak, n MLA taraf olan kuruluşlardan ve/veya yasal olarak tanınan taraflardan akredite olmak, o - Konusu ile ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak dernek, birlik vb. sektör örgütlerine üye olmak, gelişmeleri, sektörün gelişimine katkıda bulunmak, ö Konusu ile ilgili personel eğitimlerini gerçekleştirmek, sınav yapmak, gerektiğinde personeli belgelendirmek, p Konusu ile ilgili gerek olduğunda analiz, test ve kalibrasyonlar için makine, cihaz, ekipman ve referans standarttan kiralamak, r Yetkili olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü ürün ve hizmet alımları gerçekleştirmek için, laboratuar alet ve makine yatırımları yapmak, satın almak, s - Şirket içi test metotlarını geliştirmek, ş - Gerçek ve tüzel kişilere konusu ile ilgili danışmanlık yapmak, belgelendirme hizmetleri vermek ve satmak, t - Her türlü demir ve demir dışı madenlerin; hurda metallerin alınması, preslenmesi, kesilmesi, temizlenmesi, öğütülmesi, parçalanması, ergitilmesi, ergitilen metalin kalıplara dökülmesi, hurda metallerin işlenmesi ve geri kazanımının yapılması işlemlerinin Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:68 Melikgazi/Kayseri de faaliyet gösteren tesislerimizde yapılması, u - Her türlü inşaat ve taahhüt işleri; konut, fabrika, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, havuz inşaatı ve arıtma, dekorasyon, tamirat ve boya işleri yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek ve her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak, ü Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılan yardımların Genel Kurul da ortaklar bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, her türlü bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenir. v - Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişebilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Esas Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır. Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 -Şirketin Merkezi Kayseri ili, Hacılar İlçesidir. Adresi Erciyes Mahallesi, Hes Caddesi, No: Hacılar/KAYSERİ dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Müddet : Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 senedir. Kayıtlı Sermaye : Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 143 sayılı iznine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (İkiyüzellimilyon) YTL. olup, her biri 1 (Bir) YKr nominal değerde, cem an (Yirmibeşmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı hamiline yazılı (Onmilyar) adet hisse karşılığı (Yüzmilyon.) YTL. dır.

3 Çıkarılmış sermayenin ,75 (Altmışdokuzmilyonsekizyüzdoksansekizbinyüzyetmişbir-YTLYetmişbeşYKr) YTL lik bölümü nakden, ,80 (OnbinbeşyüzyirmisekizYTLSeksenYKr) YTL. lık bölümü Emisyon Primi, ,92 SekizyüzaltmışaltıbindokuzyüzelliikiYTLDoksanikiYKr.) YTL lık bölümü olağanüstü yedek akçelerden, ,81 (OnbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbirYTLSeksenbirYKr) YTL.lık bölümü Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ndan, ,75 (Birmilyonbeşyüzyetmiş-beşbinikiyüzellisekizYTLYetmişbeşYKr) YTL lık bölümü maddi duran varlık satış karından, ,07 (OnbirmilyonikiyüzkırksekizbinüçyüzdoksanbeşYTLYediYKr) YTL özsermaye düzeltme farklarından ve ,90 (BirmilyonyirmiyedibindörtyüzdoksanYTLDoksanYKr) YTL geçmiş yıllar karından sermayeye ilave edilmek suretiyle, tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi verilmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurul tebliğlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında da yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayenin Artırılması : Madde 7 - Şirketin çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir. Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı Madde 8 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 13 ncü maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman bonosu çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit edeceği esaslar dairesinde ve yasal sınırlar içinde Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilen tahvil çıkarabilir. Yönetim Kurulu : Madde 9 - Şirketin her türlü iş ve muameleleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilen en az beş ve en çok dokuz kişiden ibaret bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun Süresi : Madde 10 - Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Çıkan üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. İdare Meclisi Toplantıları: Madde 11 - İdare Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Şirketi İlzam : Madde 12 - Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine ve İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için,bunların,şirketin ünvanı konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve imza sirküleriyle,murahhas üyeye veya Genel Müdüre bağlı,şirket Müdür,Müdür Muavini ve Şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Yetkileri ve Görev Bölümü : Madde 13 - Kanunda ve bu esas sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir Başkan, bir de Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu yetkilerinden bir kısmını kendi içinden seçeceği murahhas azaya devir edebileceği gibi, Genel Müdür veya Genel Müdür ile murahhas azanın ikisine birden devredebilir. Yönetim Kurulunun Ücreti : Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü için miktarı Genel Kurulca tayin olunacak ücret verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu üyelerine veya bunlardan bazılarına bu Sözleşmenin 30'ncu maddesindeki sınırlar da dikkate alınarak Genel Kurul kararı ile temettü payı verilebilir. Günlük çalışmasının tümünü şirket işlerine tahsis eden Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından aylık veya yıllık esası üzerinden ek bir ücret de verilebilir. Genel Müdür : Madde 15 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda Servis Müdürlükleri bulunur. Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve selahiyetine gireceğini,idare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.

4 Madde 16 - Servis Müdürlerinin iş sahası Genel Müdürün mütealası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün Kanuna aykırı hareketinden Genel Müdür de sorumludur. Denetçiler : Madde 17 - Genel Kurul ortaklar arasından veya hariçten, en çok üç yıl için bir ila üç denetçi seçer. Denetçiler işbu Esas Sözleşme ve T.T.K hükümlerine bağlı olarak vazife görürler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yeniden seçilmeleri mümkündür. Murakıpların Vazifeleri : Madde 18 - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettirdiği taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, T.T.K.354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği taktirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. Genel Kurul : Madde 19 - Genel Kurul ya adi yada fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Toplantı Yeri : Madde 20 - Genel Kurullar şirketin İdare merkezinde ve İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantıda Komiser Bulunması : Madde 21 - Gerek adi ve gerekse fevkalade Genel Kurul Toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. Toplantı Nisabı : Madde 22 - Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Vekil Tayini : Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma, vekaletnamenin şekli ve diğer konularla ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlan : Madde 25 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde ilan ve yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438'inci maddeleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Reylerin Kullanma Şekli : Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri Sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır. Esas Mukavele Değişikliği : Madde 27 - Bu Esas Sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Senelik Raporlar : Madde 28 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla senelik bilançodan Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetçi raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

5 Senelik Hesaplar : Madde 29 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. Karın Dağıtımı : Madde 30 - Şirketin bir hesap dönemi sonunda elde etmiş olduğu gelirden; bütün genel giderler, amortisman bedelleri ve karşılıklar, her türlü vergi ve fonlar ile varsa müdevver zararların indirilmesinden sonra geri kalan net kâr tutarı, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a-birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b-birinci Temettü: Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır. c-ikinci Temettü: Net kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen ya da tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda pay verebilir. Genel Kurulca uygun görülecek bir miktar da T.T.K. nun 468.nci maddesi uyarınca bir tesis kurulması halinde bu tesis için ayrılabilir. d- İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleri için ödenmiş / çıkarılmış sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kâr a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10 u esas alınır. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Karın Dağıtım Tarihi : Madde 31 - Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. İhtiyat Akçesi : Madde 32 - Kanuni İhtiyat Akçesi, kanunen emir olunan yerlere yatırabildiği gibi gayri mübayasında da kullanılabilir. Sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda, işletmeye idamede, işsizliğin önüne geçmede veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Sarf şeklini ve suretini Genel Kurul tayin eder. Şirket tarafından ayrılan Adi İhtiyat Akçesi, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır (T.T.K.' nın 467'inci maddesi hükmü mahfuzdur.)umumi İhtiyat Akçesi sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme : Madde 33 - Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir. Kanuni Hükümler : Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelikler ve tebliğler hükümleri uygulanır. Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal değerleri; 5.000,-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş (YKr) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL lık 2 adet pay için 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirketin çıkarılmış YTL lık sermayesini temsil eden 9,10,11,12,13 ve 14 üncü tertip hisse senetleri 15 inci tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. YENİ METİN Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a Her cins elektrik motorları, her cins kablolar, her cins alüminyum tel, her cins alüminyum profiller, her cins alüminyum döküm, her cins elektrik ayırıcılar, peşel ve bergman borular, her cins klemens ve fittings, izolatör, izolatör demiri ve gergi takımları, seri halde otomobil elektrik aksamı ve parçaları, elektrik tesislerinde kullanılan bilumum malzeme ve teçhizatı imal edecek endüstri kuruluşlarını kurmak ve işletmek, b İştigal konusu ile ilgili hammaddelerin, yarı mamullerin ve mamullerin; üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,

6 c İştigal konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeleri içerden ve dışarıdan satın almak, d Sermaye Piyasası Kanunu nun 21/1 hükmü saklı kalmak üzere şirketin iştigal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla bu tür şirketlerin hisse senetlerini satın almak, e Yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik ve akaryakıt bayiliği yapmak, f İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. g Amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere mümessillik komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak, h Bilfiil veya biliştirak imal ettiği ve ticaretini yaptığı ürünleri için yurt içinde ve yurt dışında teşhir ve satış yerleri açabilir, ek tesisler kurabilir, işletebilir, imalatın toptan veya perakende ticaretini yapabilir. Keza bu maksatla beynelmilel fuar ve şenliklere iştirak edebilir, ı Her türlü kablolar ile ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası standartlara uygun olarak ilk tip testleri ve/veya rutin testleri yapmak, i Konusu ile ilgili ilk tip testi ve/veya rutin testi yapılan ürünün kullanılacağı ülke mevzuatlarına uygun olarak test raporu ile ilgili yorum yapmak, j Konusu ile ilgili test yapmak, raporlama ve raporların yorumlanması konusunda, geçici (süreli) personel ve şirketlerle kiralama sözleşmeleri yapmak, k Teknik uygunluk kriterleri kapsamında değerleme/ kıymetlendirme faaliyetleri yapmak, l Konusu ile ilgili piyasa gözetim ve denetimi konusunda gelen testleri yapmak ve raporlamak, m Konusu ile ilgili yeni laboratuvarlar (sabit seyyar) kurmak, işletmek ve şubeler açmak, n MLA taraf olan kuruluşlardan ve/veya yasal olarak tanınan taraflardan akredite olmak, o Konusu ile ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak dernek, birlik vb. sektör örgütlerine üye olmak, gelişmeleri, sektörün gelişimine katkıda bulunmak, ö Konusu ile ilgili personel eğitimlerini gerçekleştirmek, sınav yapmak, gerektiğinde personeli belgelendirmek, p Konusu ile ilgili gerek olduğunda analiz, test ve kalibrasyonlar için makine, cihaz, ekipman ve referans standarttan kiralamak, r Yetkili olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü ürün ve hizmet alımları gerçekleştirmek için, laboratuar alet ve makine yatırımları yapmak, satın almak, s Şirket içi test metotlarını geliştirmek, ş Gerçek ve tüzel kişilere konusu ile ilgili danışmanlık yapmak, belgelendirme hizmetleri vermek ve satmak, t Her türlü demir ve demir dışı madenlerin; hurda metallerin alınması, preslenmesi, kesilmesi, temizlenmesi, öğütülmesi, parçalanması, ergitilmesi, ergitilen metalin kalıplara dökülmesi, hurda metallerin işlenmesi ve geri kazanımının yapılması işlemlerinin Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:68 Melikgazi/Kayseri de faaliyet gösteren tesislerimizde yapılması, u Her türlü inşaat ve taahhüt işleri; konut, fabrika, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak veya yaptırmak, prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek havuz inşaatı ve arıtma, dekorasyon, tamirat ve boya işleri yapmak veya yaptırmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak, bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek ve her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak, ü Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, ilgili hesap dönemi içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla, yönetim kurulunun onayıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına, mahalli idarelere, kamu kurumlarına, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, sosyal amaçlı vakıflara, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. v Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişebilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Esas Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4 Şirketin Merkezi Kayseri ili, Hacılar İlçesidir. Adresi Erciyes Mahallesi, Hes Caddesi, No: Hacılar/KAYSERİ dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

7 Süre: Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir. Kayıtlı Sermaye: Madde 6 Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 143 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı (Beş Yüz Milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde toplam (Elli Milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi (İki Yüz Elli Milyon) TL olup tamamı hamiline yazılı (Yirmi Beş Milyar) adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır ve muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında da yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayenin Artırılması: Madde 7 Şirketin çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir. Menkul Kıymet İhracı: Madde 8 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca her türlü tahvil, finansman bonosu, sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Genel Kurul un her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisi Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca süresiz olarak Yönetim Kurulu na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 9 Şirketin her türlü iş ve muameleleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen en az üç kişiden ibaret bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulunun Süresi: Madde 10 İptal edilmiştir. Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11 Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi: Madde 12 Türk Ticaret Kanunu nda ve bu Esas Sözleşme de münhasıran Genel Kurul a verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim Kurulu, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu madde 367 uyarınca düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme yetkisini haiz olduğu gibi, temsil yetkisini de Türk Ticaret Kanunu madde 370 uyarınca bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üyeleri dışından müdür olarak atanan üçüncü kişilere devredebilir. Atanmaları halinde murahhas üyeler, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme, Şirket iç yönergeleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye ve temsile yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

8 Yönetim Kurulu üyelerinin Yetkileri ve Görev Bölümü: Madde 13 İptal edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları: Madde 14 Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul tespit eder. Genel Müdür: Madde 15 Şirkette bir Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde diğer Servis Müdürlükleri bulunur. Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdür görev ve yetkisine gireceğini, Yönetim Kurulu Madde 12 uyarınca çıkaracağı bir iç yönerge ile belirler. Madde 16 İptal edilmiştir. Denetim: Madde 17 Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yürütülür. Murakıpların Vazifeleri: Madde 18 İptal edilmiştir. Genel Kurul: Madde 19 Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca, Genel Kurul toplantılarının yapılması için uygulanacak usulleri gösteren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul a sunar. İç yönerge ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân edilir. Toplantı Yeri: Madde 20 Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yurt içi veya yurt dışında elverişli bir yerde toplanır. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde 21 Türk Ticaret Kanunu uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılmasının zorunlu olduğu gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanakları ve belgelerini ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Katılması zorunlu olduğu halde Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir. Toplantı Nisabı: Madde 22 Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Vekil Tayini: Madde 24 Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanma, vekaletnamenin şekli ve diğer konularla ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlan: Madde 25 Genel Kurul toplantılarına yönelik çağrılar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılır ve ilanlar toplantı tarihinden en az üç hafta (toplantı ve ilan tarihi hariç) önce Şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gereken diğer yollarla duyurulur. Ayrıca, Genel Kurul toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası gereğince ilgili bakanlık ve kurumlara yapılması gereken bildirimler yapılır. Oyların Kullanma Şekli: Madde 26 Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri Sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Esas Sözleşmede Değişiklik: Madde 27 Bu Esas Sözleşme de yapılacak bütün değişikliklerin kesin hale gelmesi ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. İşbu Esas Sözleşme de yapılacak değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân öncesinde gerçekleşen ticaret siciline tescil tarihi itibariyle geçerli kabul edilir. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Onayı: Madde 28 Yönetim Kurulu, Şirketin finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar, ibraz eder, pay sahiplerine duyurur, kamuya açıklar.

9 Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticilerin ve denetçinin ibrasını da içerir. Ancak, finansal tablolarda bazı hususlar gösterilmemiş veya finansal tablolar yanlış olarak düzenlenmiş ise finansal tabloların onayıyla, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve denetçi ibra edilmiş olmazlar. Denetçinin vermiş olduğu raporun ve görüşün okunmasından önce finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. Hesap Dönemi: Madde 29 Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Karın Dağıtımı: Madde 30 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a Genel Kanuni Yedek Akçe: %5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. b Birinci Temettü: Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. c Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kısmı Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda pay verebilir. Genel Kurulca uygun görülecek bir miktar da Türk Ticaret Kanunu nun 522. maddesi uyarınca bir tesis kurulması halinde bu tesis için ayrılabilir. d İkinci Temettü: Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. e-genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Karın Dağıtım Tarihi : Madde 31- İptal edilmiştir. Yedek Akçe: Madde 32 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticareti Kanununun maddeleri uygulanır. Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme: Madde 33 İptal edilmiştir. Geçici Madde: - İptal edilmiştir.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kurumların sosyal sorumlu olması son 10 yılın en sıcak konularından biri Sürdürülebilirlik felsefesinin işletmelerin çatısı altına girmesiyle kurumsal sosyal

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı