BORSA STANBUL FEN LISESI. Ho Geldiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORSA STANBUL FEN LISESI. Ho Geldiniz."

Transkript

1 BORSA STANBUL FEN LISESI Ho Geldiniz.

2 Erdemli Borsa stanbul Fen Lisesi

3 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar-1 1. Pansiyon vakit çizelgesine uyar. 2. Yataklar düzeltilmi vaziyette Bulundurur. Oda Temizli i odalarda kalan ö rencilerce yap r Odada aç kta ki isel malzeme b rak lmaz. 3. Etütlerde her ne ekilde olursa olsun müzik çal nmaz. yatak yafetiyle bulunulmaz, yoklamalarda haz r bulunur. 4. Etüt suresince her ö renci kendi etüt salonunda bulunur. Etüt bitiminde ö renciler çal ma masalar temiz b rak r. 5. B çak, çatal, ka k, bardak, tabak gibi yemekhane demirba yalar pansiyona getirilmez. 6. Yemekhanede verilen yemek ve meyveler pansiyon odalar na ç kar lmaz. D ardan pansiyona yemek getirilmez.

4 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar-2 7. Okulun elektrik düzeniyle (tamir maksad yla da olsa priz, sigorta v.s.) oynanmayacak, zaruret halinde sorumlu ve görevlilere an nda bilgi verecektir, 8. Özellikle odalarda, ocak, teyp, v.s. gibi elektrikli araçla kullan lmaz, (Belirlenenler an nda toplanacakt r.) 9. Çöpler veya at k maddeler yerlere ve bilhassa pencerelerden d ar ya at lmaz, 10. Pansiyonda; valiz ve dolaplar n içinde yiyecek-içecek, bulundurulmaz, 11. Pansiyonda; valiz ve dolaplar n içinde yasak yay n, sigara, içki gibi ba ml k yapan eyler bulundurulmas ve kullan lmas yasakt r. (tespiti halinde pansiyonla ili i kesilir.)

5 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar Odada geçirilen zaman d nda herkesin ula abilece i yerlerde cep telefonu, de erli e ya gibi malzemeler bulundurulmayacakt r, (kayb durumunda sorumluluk tamamen ö rencidedir.) 13. Görüntü almaya yarayan cep telefonlar n bulundurulmas ve kullan lmas yasakt r. Cep telefonlar ders ve etütlerde bulundurulmayacakt r, (Cep telefonlar ak am etüt saatleri ba lang nda kapat larak telefon dolaplar na b rak lacak olup yat saatinden sonra da kapat lacakt r.). Pansiyon içinde foto raf veya video çekimi yap lmayacakt r. 14. Okulun elektrik ve su sarfiyat n önlenmesi için anahtar ve musluklar kullan lmad durumlarda kapal tutulacak, tuvalet, banyo ve lavabolar temiz ve düzenli kullan lacakt r. Ki isel e yalar b rak lmayacakt r.

6 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar Okul binas ve tamamlay k mlardaki e yalar özenle kullan lacakt r, (kas t, ihmal ve kusur nedeniyle verilen zararlar ayr ca tazmin ettirilir.) 16. Ders saatlerinde (ö le aras da dahil) pansiyon kapal oldu undan bu saatler içerisinde herhangi bir ey almak için pansiyona izinsiz girilmeyecektir, 17. Pansiyon yatakhane k sm na ziyaretçi ç kar lmayacak, veli veya ziyaretçilerle okul giri inde, kantinde veya okul idaresinin tespit edece i yerlerde görü ülecektir, (Aksine hareket edenler, yan nda veli veya ziyaretçisi oldu u halde pansiyon içinde görülen ö renciler sorumlu tutulacakt r.).pansiyon kapan saatinden sonra ziyaretçi kabul edilmez. 18. dari personele, büyüklerine ve arkada lar na kar sayg olunacak ve i lerinde yard mc olur,

7 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar Çar ve Evci izin günleri hariç ö renciler pansiyonu izinsiz terk etmez. Bu izinler d nda izin verilmez. 20. Ö renciler vakit çizelgesinde belirtilen saatlerde yemekhanede bulunmak zorundad rlar. Yemek saatleri nda yemek verilmez. 21. Ö renciler birbirlerine kar sayg, ho görülü olmal, 22. Pansiyonda kay tl olmayan ki i ve ö renciler pansiyonda bar nd lmaz. 23. Ö renciler okulda as yang n ve sivil savunma talimat okumak ve gerekti inde uygulamakla görevlidirler, 24. Ö renciler yar l ve uzun süreli tatillerde pansiyon odas temiz ve düzenli bir ekilde b rakacakt r, 25. Yemekhane ve pansiyon nöbetçileri belirtilen sürede görev yerlerinde olacaklard r.

8 rencilerin Uymakla Yükümlü Olduklar Hususlar Pansiyonla ilgili mevzuat hükümlerini bilmek ve uymak. Pansiyonla ilgili hizmetler Okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülür. 29. Ö rencilerin girmesi yasak olan yerlere girilmemesi. (Yang n Merdivenleri, Belletmen Odalar, Mutfak, Bodrum, Depolar Vb.)

9 Evci zin lemleri 1. Evci izni hafta sonlar, dinî ve millî bayramlar veya yar l tatilinde kullan lan bir izindir. Birinci derece yak n akrabalar n evci ç lmas na izin verilir. 2. Evci izni Cuma günü ders bitiminde ba lar, Pazar evcileri için Saat 18.00'de, Pazartesi evcileri için ders ba lang nda biter. 3. Evci gidecek ö renciler Per embe günü evci defteri imzalar ve evci kart al rlar. 4. Evci izninden vaktinde dönmeyen veya geç gelen nöbetçi ö retmen taraf ndan rapor edilerek, disiplin kuruluna bildirilir. Kurul karar verene dek evci izinleri iptal edilir. 5. Evci izin dönü lerinde dan ma veya belletmen ö retmene u ran larak Evci zin Defteri gösterilir. 6. Evci Ç kacak ö renci nevresim tak toplar.

10 Çar zinleri 1. Çar izni hafta sonlar ö rencilerimizin sosyal ve maddi ihtiyaçlar gidermeleri için verilmi bir izindir. 2. Hem evci hem çar izni bir arada kullan lamaz. Hafta içi, ö le aras nda çar izni verilmez. 3. Hafta içinde ihtiyaç halinde; idarece belirtilen saatlerde, özel durumlar için çar izni kullan labilir. Hafta içinde izinli olarak çar ya ç kan ö renci, okul k yafeti ile kar. 4. Çar izinleri d nda pansiyon terk edilmez. 5. Çar iznine ç kan ö renci vaktinde dönmedi inde veya dönü için yerine imza att rd nda durum nöbetçi ö retmen taraf ndan rapor edilerek disiplin kuruluna bildirilir. Kurul karar verene dek çar izni iptal edilir. 6. Ö renciler çar izninde ö renciler için yasak olan yerlere gitmez ve yasak olan faaliyetlere kat lmaz.

11 Kurs ve Di er zin lemleri Yönetmeli e göre ö renciler evci ve çar d nda izin verilmez. Ancak ö rencilerin ma dur olmamalar için okul idaresinin inisiyatifi ile ; 1. Ö rencilere velinin yaz izni olmak kayd yla, hafta içi ders ç ile pansiyon son giri saatleri aras, hafta sonu çar izin saatleri aras nda izin verilir. 2. Kurs ve di er faaliyetler için geçen süre içinde ö rencinin sorumlulu u veliye aittir. 3. Pansiyon zaman çizelgesini aksatacak ekilde izin verilmez. Pansiyon kapan saatinden sonraya izin verilmez. 4. Kurs ve di er faaliyetlerden yemek saatlerinden sonra dönen ö rencilere yemek ayr lmaz. 5. Belirtilen artlara uymayan ö rencilerin izinleri iptal edilir. Disiplin kuruluna sevk edilir.

12 Yoklamalarda bulunmayan Ö renci lemleri 1. Çar veya evci izninden geç dönen veya dönmeyen ö rencilerin durumlar s ra ile 2. Ö renciye telefonla ula lmaya çal r. Ula lamad takdirde Velisine ve yak nlar na ula lmaya çal r. Herhangi bir ekilde ö rencinin nerede oldu u tespit edilmedi i durumlarda polise haber verilerek kay p ilan nda bulunulur. Tüm bu geli meler bir tutanakla imza alt na al r. 3. zin müddetini geçiren ö renci hakk nda ödül disiplin yönetmeli ine göre i lem yap r. Hafta sonu nöbet görevi olan ö rencilere izin verilmez.

13 Ziyaretçi lemleri 1. Ziyaretçiler yat ö rencileri yaln zca anne, baba, karde ve Mersin velileri ziyaret 2. edebilir. Velilerinin yaz izni ile di er ziyaretçiler de kabul edilir ve görü melerine izin verilir. 3. Önceden Yat Müdür Yard mc ndan izin alan ziyaretçilerin kampüse giri -ç saatleri hafta içi pansiyon zaman çizelgesinde belirtildi i ekilde uygulanacakt r. 4. Yatakhane oda yerle im gününde (okulun aç ld günden bir gün önce) veliler oda yerle imine yard mc olmak için yatakhaneye girebilirler. lk günden sonra veliler, di er ziyaretçiler ve gündüzlü ö renciler yat binalar na giremezler.

14 Ki isel E ya Kullan 1. Pansiyonda yüksek nitelikli telefon kullan yasakt r. Getirilen telefonlar telefon dolab nda bulundurulur. Etüt saatinde ve yatma saatinden sonra cep telefonu kullan lamaz. 2. Yatma saatinden sonra lap-top - tablet kullan lamaz. 3. Ö rencilerin cep telefonu, lap-top - tablet kullan kendi derslerinin aksamas na yol açmamal ve ba kalar da rahats z etmemelidir. Bu kurallara uyulmamas durumunda önce uyar, tekrarlan rsa telefona bir hafta süre ile el konulmas ve sonunda o dönem ya da y l süresince telefon kullan n engellenmesi yapt uygulan r. 4. Ba kalar na ait e ya kesinlikle habersiz al nmamal ve kullan lmamal r. 5. Yat ö renciler her türlü de erli e yalar dolaplar nda kilitli olarak bulundurmak ve evci ç kt klar nda bu tür de erli e yalar yatakhaneden ç kartmakla yükümlüdürler. 6. De erli e yan n (cep telefonu, I-pod, laptop, tablet vb.) sorumlulu u tamamen renciye aittir. Okulun bu konuda herhangi bir yükümlülü ü bulunmamaktad r. 7. Ö renciler ki isel e yalar dolaplar na düzenli olarak yerle tirir.

15 renci Nöbetleri : 1. Pansiyonun disiplin ve düzenini sa lamak amaçl birtak m nöbetler konulmu tur. Bu nöbetler ö rencilerimizin daha düzenli ve temiz bir pansiyonda ya amalar için gereklidir. 2. Sorumluluk duygusunu ya amas ve ba kalar n haklar gözetmeyi ö renmek amac yla nöbet görevlerini yerine getirmeyi ö renecektir. Ö renci hem kendisi hem de pansiyonda kalan bütün ö renciler için hak ve sorumluluk anlay içerisinde davranmas ; insanî de erleri kazanmas na yard mc olacakt r. 3. Nöbet listesi ayl k veya iki ayl k olarak ö rencilerin görece i uygun yere as r. renciler nöbet görevlerini Pansiyon Müdür Yard mc na haber vermeden kesinlikle de tiremezler. Ö renciler nöbet görevlerini aksatt klar takdirde Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere Okul daresine bildirilirler

16 Hastalanan Ö renciler çin Yap lacak lemler 1. Ö renci hastaland nda mesai saatlerinde müdür yard mc lar na, mesai saatleri nda nöbetçi ö retmene bilgi verilecektir. 2. Acil durumlarda 112 den idareciler veya nöbetçi ö retmenler ambulans ça lacakt r 3. Acil durumda de ilse; mutlaka bir gün önceden 182 Hastane Randevu Sisteminden veya nternettenwww.mhrs.gov.tr/ den randevu al nacakt r. 4. Ald randevuya göre uygun zamanda müdür yard mc veya nöbetçi ö retmenden izin alarak okuldan ayr larak hastaneye gidecektir. 5. Aç klamalar d nda doktor içinde olsa okul s rlar d na ç lmayacakt r. 6. Talimatlar d na ç kan ö renciler hakk nda disiplin i lemi uygulanacakt r. 7. Rapor(istirahat) alan ö renciler pansiyondan gün boyu ç kamaz. steyen ö renci velisinin onay al narak evci gönderilir. 8. Sevkli olan ö renciler muayene saatinden sonra derslere girmek zorundad r. 9. Ö renci okul d ndayken acil t bbî müdahale yap lmas gerekirse, hemen pansiyon idaresine telefon edip bilgi vermelidir. Böyle bir durumda nöbetçi ö retmenlerden biri, ö rencinin tedavi gördü ü hastaneye gider,

17 renci ilaçlar kontrol ve Uygulamas 1. Tüm ilaçlar pansiyon idaresine teslim edilmelidir. 2. Reçetesiz sat lmayan ilaçlar doktor reçetesiyle birlikte getirilmelidir. 3. Ö renciler aile hekiminin veya yetkili ba ka bir doktorun önermedi i ilaçlar almamal r. 4. Hafta sonunu evinde geçiren ö renci yeni bir ilaçla yurda dönerse, ilac ve reçeteyi derhal pansiyon idaresine götürmelidir. 5. Pansiyonda dolapta ilaç bulundurmak yasakt r. Bunun d nda yüzeysel olarak kullan lan krem veya sprey (bo az, burun) tarz ndaki ilaçlar bulundurulabilir

18 Etüt Uygulamalar Etütler okul binas nda ö rencilere ayr lan s flarda iki bölüm halinde yap r. 2. Her ö renci kendine ayr lan s rada otur. 3. Etüt sonras kullan lan s ra temizlenir. 4. Etüt yoklamas etüt ba kan taraf ndan yap r. Etüt de olmayan ö renci etüt ba kan taraf ndan nöbetçi ö retmene bildirilir. 5. Etüt düzeninden etüt ba kan sorumludur. Etüt ba kan etüt hakk nda nöbetçi retmene ve müdür yard mc na sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür. 6. Etüt saatinde gürültü yap lmaz ba kalar n rahats z edilmesine izin verilmez.

19 Etüt Uygulamalar -2 Etüt Talimat 1. Etüt salonlar na ö renciler zaman nda gelir. Yatak k yafeti ile etüt odas na gelinmez. 2. Etütlerde her ö renci di er arkada lar rahats z edecek her türlü davran yapmaktan uzak duracakt r. 3. Etüt süresince etüt salonlar ndan ç lmaz, koridorlarda gezilmez ve tuvalete gidilmez. 4. Ö rencilerin telefonlar etüt saatlerinde kapal tutulur. Ancak teneffüslerde telefon görü meleri yapmalar na müsaade edilir. 5. Veliler ö rencileri ders ve etüt saatleri d nda ararlar. 6. Etüt aras hiçbir zaman izin al nmadan pansiyon d na ç lmaz. 7. Etütlerde hiç bir ey yenilmez, içilmez. 8. Etütlerde masalara, duvarlara ve sandalyelere hiçbir yaz yaz lmaz. Etüt salonlar ndaki e yalara zarar verilmez. Aksi takdirde verilen zarar etüt salonunda çal anö rencilerden tanzim edilir. 9. Etüt salonlar na dizüstü bilgisayar götürülmesi kesinlikle yasakt r. 10. Etüde mazeretsiz girmeyen ö renciler hakk nda disiplin i lemi uygulan r. 11. Etüt salonlar ndan sandalyeler odalara kesinlikle ç kar lmaz. 12. Etüt salonlar n düzeninden etüt ba kanlar sorumludur.

20 Yemekhane ve Mutfak leri Yemekhane, pansiyonumuzun ortak kullan m alan oldu u için bu bölümde her rencimizin ba kalar n da haklar gözeterek hareket etmesi gerekmektedir. Yemekhane görevlilerine ve nöbetçi ö retmenlere kar sayg olmak, intizam içinde yeme ini almak, aksayan yönler varsa bunu usulünce yetkililere aktarmak daha güvenli ve rahat yasayabilmemiz için son derece önemlidir. 1. Yemek saatleri pansiyon zaman çizelgesinde belirtilmi tir. Yemek saatleri d nda yemek verilmez. 2. Yemekhanede yemekler düzenli bir s raya geçerek al r. Sessiz olmak, gürültü yapmamak, büyüklere sayg göstermek esast r. 3. Ö renciler kesinlikle mutfak k sm na geçmezler.malzemeler yemekhane d na kar lmaz. 4. Yemekhane yemek yendikten sonra h zl bir ekilde bo alt r ki di er ö renciler de yemek alabilsinler. 5. Ö renciler, yemekte yiyecekleri kadar ekmek al rlar. Ekmek israf yapmazlar. 6. Yemekhane malzemeleri yemekhane d na ç kar lmaz. Malzemelere zarar verilmez, zarar veren ö renciden tazmin edilir. 7. Nöbetçi ö renci yemek da nda gerekti inde görev al r. Nöbetçi, yemekhane görevlileriyle uyum içinde hareket eder. 8. Yemekhane d na yemek ç kar lmaz. D ardan pansiyona yemek giri i yap lmaz.

21 Temizlik leri 1. Ö renciler odalar n, etütlerinin ve banyo yapt ktan sonra banyolar n temizli inden sorumludurlar. Buralar n temizli i için yurt ba kanlar ve ilgili görevli renciler nöbetçi listesi haz rlar ve temizli in yap lmas takip edilir. Görevini yapmayanlar suç i lemi say rlar. 2. Odalar kalan ö rencilerce temizlenir. Hafta sonu hafta sonu kalan ö rencilerle temizlenir. «Kendini temizlemeyen, ba kas temizleyemez»

22 Çama r Y kama leri 1. l d ndan gelen ve pansiyonda kalan ö renciler, çama rlar beyazlar ve renkliler ayr ayr ve isimleri yaz olarak filelere katarlar. Cuma günleri çama rhane giri ine rak rlar. lgili personel bu çama rlar al r, y kar, kurutur ve ö renciye okul ç teslim eder. 2. Nevresimler, çar aflar ve yast k k flar kirlenince il d ndan gelenlerinki okulda kan r. l içinden gelenler ise evlerinde y kat rlar. Nevresim de im plan na uygun olarak ö renciler hareket ederler. Çama rlar n y kanmas ve as lmas esnas nda nöbetçi ö rencilerden yararlan r.

23 Banyo leri 1. Banyoya girmeden önce banyo terliklerinin giyilmesi zorunludur. 2. Banyoya girmeden önce soyunma bölümünde elbiseler ç kar r. Banyoya bornoz veya havluyla girilir. Banyo içerisine e ofman veya gecelikle girilmez. 3. Banyo ba kan n uyar ve ikazlar na uymak zorunludur. 4. Banyoda yüksek sesle konu ulmaz, gürültü yap lmaz. 5. Ç karken banyo temizlenir, içeride çama r rak lmaz. 6. Banyodaki malzemeler d ar ç kar lmaz. 7. Yatakhanelere bornoz veya havlu ile ç lmaz. 8. Yat saatinden sonra ve etüt saatlerinde banyo yap lmaz. 9. Su israf edilmez.

24 Zararlar n Tanzimi, rencilerimiz okul ve pansiyona ait e yalar temiz, düzenli ve özenle kullan r. Kas t, kusur nedeni ile verilen zararlar zarar veren ö renciden tahsil edilir. Toplu kullan mdan dolay verilen zararlar ö renci gurubundan tahsil edilir.

25 Pansiyon Ba kan Görev ve Sorumluluklar -1 Pansiyon ba kan pansiyonda kalan ö rencilerle seçilir. Pansiyonun düzeninden, disiplininden müdür yard mc na ve nöbetçi ö retmenlere kar sorumludur. 1. Pansiyon ba kan, pansiyonun sa kl i leyi ini takip etme, okul idaresi, nöbetçi retmen ve belleticilerden ald talimatlar do rultusunda pansiyonun leyi inden sorumludur. Okul idaresince görevlendirilir. Ayr ca bir ba kan vekili de görevlendirilir. 2. Pansiyon ba kan, oda sorumlular n görevlerini kontrol eder, yatakhane talimat n uygulanmas sa lar, aksakl klar okul idaresine bildirir. 3. Pansiyon ba kan, etüt ba kanlar görevlerini kontrol eder, etütlerin zaman nda ve sa kl yap lmas sa lar, aksakl klar okul idaresine bildirir. 4. Pansiyon ba kan, pansiyon genel düzeninin sa lanmas nda ve korunmas nda okul idaresinin ve belletici ö retmenlerin yard mc r. 5. Pansiyon ba kan, yat ö rencilerle okul yönetimi aras nda irtibat sa lar. 6. Pansiyon ba kan, okul idaresinin gerekli gördü ü hususlar yat ö rencilere duyurur.

26 Pansiyon Ba kan Görev ve Sorumluluklar Pansiyon ba kan, ö rencilerin izin vb. isteklerini müdür yard mc na bildirir. 8. Pansiyon ba kan, pansiyonda giderilmesi gereken aksakl k ve eksiklikleri, kontrol ve tespit ederek belletici ö retmenlere ve müdür yard mc na bildirir. 9. Pansiyon ba kan, pansiyonda görevli ö rencileri denetler, uyar larda bulunur. 10. Pansiyon ba kan, televizyonun aç lmas ndan ve kapat lmas ndan sorumludur. 11. Pansiyon ba kan, gerekti inde bilgisayar odas sorumlular ve çama rhane sorumlular denetler. 12. Pansiyon ba kan n izin vb. nedenlerle görevi ba nda bulunamad nda görevi ba kan vekili yürütür. 13. Pansiyon ba kan, düzen ve i leyi le ilgili bütün yönergelerin yürütülmesinden sorumludur. 14. Pansiyon ba kan belletici ö retmenlere ve müdür yard mc na kar sorumludur.

27 Arkada k li kileri

28 Arkada k li kileri Lütfen : 1. Arkada lar za sayg da kusur etmeyiniz. 2. Sizden büyük s flara kar sayg olunuz. 3. Lakap takmay z. aka yapmay z. 4. Ba kalar n özel bölgelerine aka ile olsa dahi dokunmay z. 5. Ba kas n odas na girmeyiniz. 6. Ba kas na ait eyleri almay z. 7. Okul arkada d nda bir arkada k türüne yönelmeyiniz.

29 Ba ar çin 1

30 Ba ar çin 2

31 Arkada k li kileri

32 Borsa stanbul Fen Lisesi

33 rencimiz ; Yüksek Sesle Konu maz. Zaman Yönetimine Önem Verir. Akranlar na Kar Empati Kurar. Her Zaman Sayg r. Okul ve Pansiyon Kurallar na Uyar. Argo ve Küfürlü Kelime Kullanmaz retmenlerini S fta Bekler Kendini Geli tirir. (Ara rmac r) Çevrecidir. Hedefleri Vard r. Bo Zaman Kavram Yoktur. Çal kand r.

34 Erdemli Borsa stanbul Fen Lisesi Cavit ENEL Gsm : E-posta :