MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net"

Transkript

1 Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman

2 Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Mahsup Dönemine Aktar lacak Avanslar Y l bütçesindeki ödene ine dayan larak verilen i avans ve kredileri ile personel avanslar ndan gerekli mahsup i lemleri y l sonuna kadar yap lamayanlar n mahsup döneminde i lemleri yap lmak üzere 165-Mahsup Dönemine Aktar lan Avans ve Krediler Hesab na al nmas gerekmektedir. Mahsup dönemine aktar lan avans ve kredilerin ödenekleri de mahsup dönemine aktar l r. Örnek: Avans ve Krediler Hesab ile 161- Personel Avanslar Hesab n n tarihi itibari ile durumu a a daki gibidir. Avans hesaplar yukar daki ekilde olan bir mahalli idarenin tarihinde yapmas gereken kay t a a daki ekilde olacakt r;

3 Slide 3

4 Slide 4 b) Tenkis Kay tlar Malîy l n son ay na ait bütün ödeme ve mahsup i lemleri yap ld ktan sonra y l içinde al nan ödeneklerden kullan lmay p muhasebe birimlerince do rudan tenkis edilen tutarlar geçici mizandan önce 903-Kullan lacak Ödenekler Hesab na alacak, 904-Ödenekler Hesab na borç kaydedilir. Bu i lemin belediyeler taraf ndan yap lmas halinde 903-Kullan lacak Ödenekler Hesab yerine 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab, 904- Ödenekler Hesab yerine ise 901-Bütçe Ödenekleri Hesab kullan lacakt r. A a daki ekildeki (1) No lu i lemde YTL ödenek kayd yap lm, (2) No lu i lemle dönem içinde YTL ödenekli gider gerçekle mi, (3) No lu i lemde ise avans olarak verilen tutarlardan harcanmayanlar n mahsup dönemine aktar lmas gösterilmi tir.

5 Slide 5 Bu hesaplar n bakiyelerine göre geçici mizandan önce yap lacak muhasebe kayd a a daki ekilde olacakt r.

6 Slide 6 Yukar daki yevmiye kayd sonras nda ödenek hesaplar n n durumu a a daki ekilde olacakt r. Bu ekilde 903-Kullan lacak Ödenekler Hesab n n bakiyesi kapanacakt r. 904-Ödenekler Hesab ile 905- Ödenekli Giderler Hesab n n bakiyeleri ise dönem sonu i lemleri sonras nda s f rlanacakt r

7 Slide 7 Bu hesaplar n bakiyelerine göre geçici mizandan önce yap lacak muhasebe kayd a a daki ekilde olacakt r.

8 Slide 8 Yukar daki yevmiye kayd sonras nda ödenek hesaplar n n durumu a a daki ekilde olacakt r. Bu ekilde 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab n n bakiyesi kapanacakt r. 901-Bütçe Ödenekleri Hesab ile 905- Ödenekli Giderler Hesab n n bakiyeleri ise dönem sonu i lemleri sonras nda s f rlanacakt r.

9 Slide 9 II. Dönem Sonu lemleri A) Yap lacak ilk i lem a a da say lan bütçe hesaplar ndan borç bakiyesi verenlerin bakiyelerinin ayn hesaplara alacak, 895-Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab na borç; alacak bakiyesi verenlerin bu hesaplara borç 895-Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab na alacak kaydedilmesi olacakt r. 800-Bütçe Gelirleri Hesab 805-Gelir Yans tma Hesab 810-Bütçe Giderlerinden Ret ve adeler Hesab 830-Bütçe Giderleri Hesab 835-Gider Yans tma Hesab

10 Slide 10 Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kay tlar daki ekilde olacakt r.

11 Slide 11 Yukar daki muhasebe kay tlar ndan sonra Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab n n bakiyesi a a da da görülece i üzere s f rlanacak ve bütçe hesaplar kapanm olacakt r.

12 Slide 12 B) l Özel darelerinde 905-Ödenekli Giderler Hesab n n borç bakiyesi 904-Ödenekler Hesab na borç, 905-Ödenekli Giderler Hesab na alacak kaydedilir. Belediye, ba l idare ve birliklerde 905-Ödenekli Giderler Hesab n n borç bakiyesi 901-Bütçe Ödenekleri Hesab na borç, 905-Ödenekli Giderler Hesab na alacak kaydedilir.

13 Slide 13 Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kayd daki ekilde olacakt r.

14 Slide 14 Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kayd daki ekilde olacakt r.

15 Slide 15 C) Dönen varl klar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan mali y l sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali y l sonunda gelirlerden alacaklar hesab na alacak, gelirlerden takipli alacaklar hesab na borç kaydedilerek takibe al n r.

16 Slide 16 D) Duran varl klar ana hesap grubu içerisinde yer alan hesaplarda kay tl tutarlardan dönen varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

17 Slide 17 E) Bütçe emanetleri hesab nda kay tl olan tutarlar, zamana m süresine göre bütçe emanetleri hesab n n ilgili yard mc hesab na aktar lmas gerekti inden bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. Ayr ca 5018 say l Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre ilgili oldu u mali y l n sonundan ba layarak be y l içinde alacakl lar taraf ndan geçerli bir mazerete dayanmaks z n, yaz l talep edilmedi inden veya belgeleri verilmedi inden dolay ödenemeyen borçlar zamana m nda u rayarak kamu idaresi lehine dü er yani bütçelerine gelir kaydedilir.

18 Slide 18 F) K sa ve uzun vadeli yabanc kaynaklar ana hesap gruplar içindeki iç ve d mali borç hesaplar nda kay tl borçlar için i lemi faiz tutarlar hesaplan r ve ilgili dönemde ödenmek üzere ilgisine göre k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubu veya uzun vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar hesab na alacak, giderler hesab na borç kaydedilir.

19 Slide 19 G) Uzun vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, hesaplarda kay tl tutarlardan vadeleri bir y l n alt na inmesi nedeniyle, k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas gereken tutarlar bu hesaplara borç, k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

20 Slide 20 H) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan "De er Hareketleri" hesap grubundaki hesaplar de er hareketleri sonuç hesab n n ilgili yard mc hesaplar na kaydedilerek kapat l r. Bu i lemler sonucunda, muhasebe birimleri aras i lemler hesab kesin mizanda bakiye vermez. 511-Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab belediyelerde kullan lmad ndan bu i lem sadece il özel idareleri taraf ndan yap lacakt r.

21 Slide 21 I) De er hareketleri sonuç hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba borç ve alacak kayd yap l r. Yukar da verilen muhasebe kayd 519-De er Hareketleri Sonuç Hesab n n alacak bakiyesi verdi i varsay m na göre yap lm t r. ayet bu hesap borç kalan vermi se yukar daki muhasebe kay tlar n n tam tersi yap lacakt r.

22 Slide 22 J) Dönem sonunda ilgili varl k ve yabanc kaynak hesaplar nda kay tl olup, yabanc para cinsinden izlenen tutarlar de erlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek de erleri ile mali raporlarda gösterilir.

23 Slide 23 K) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl de erlerden yeniden de erleme i lemine tabi tutulmas gerekenler, Yönetmeli in ilgili hükümleri uyar nca yeniden de erlemeye tabi tutulur.

24 Slide 24 L) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl amortismana tabi tutulmas gereken varl klara ili kin amortisman i lemleri yap l r

25 Slide 25 M) A a da say lan faaliyet hesaplar ndan borç bakiyesi verenlerin bakiyelerinin ayn hesaplara alacak, 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab na borç; alacak bakiyesi verenlerin bu hesaplara borç 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab na alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 600-Gelirler Hesab ve 630-Giderler Hesab Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kay tlar daki ekilde olacakt r.

26 Slide 26 Yukar daki muhasebe kay tlar ndan sonra 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab YTL borç bakiyesi verecektir. Hesab n borç bakiyesi vermesi faaliyet giderlerinin faaliyet gelirlerinden fazla oldu u anlam na gelmektedir.

27 Slide 27 N) 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab n alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab veya 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesab na aktar r.

28 Slide 28 O) 570-Geçmi Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba borç ve alacak kayd yap l r.

29 Slide 29 Ö) 580-Geçmi Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba alacak ve borç kayd yap l r.

30 Slide 30 Bu i lemlerden sonra faaliyet hesaplar ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapan r. Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu i lemlerini yaparak yeni faaliyet döneminin aç l kayd na esas al nacak kesin mizan ç kar rlar. Haz rlanan kesin mizanda borç ve alacak kalan veren hesaplar yeni faaliyet döneminin aç l kayd na esas te kil eder. Kesin mizan n düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi veren hesaplar n kapat lmas n sa lamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar alacak kayd yap larak, alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kayd yap larak muhasebe dönemi kapat l r.

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu u en önemli geliflmelerden

G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu u en önemli geliflmelerden F NANSAL TABLOLARIN RAPORLAMA PARA B R M NE DÖNÜfiTÜRÜLMES NDE UYGULANAN YÖNTEMLER Dr. Orhan Ak fl k University of Massachusetts-Amherst/ABD 1. Girifl G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Say : 27819 TEBL Maliye Bakanl ndan: (SAYI: 2011-4) KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki 178 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 10

Detaylı