AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç. Dr. Zeynep Filiz 1 Öğr. Gör. Fatih Çemrek 1 ÖZET Bu çalışmada Avrupa Birliği ne (AB) üye olan 15 ülke ile aday olan Türkiye için ülkelerin birbirine olan farklılıkları incelenen değişkenler bakımından Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) yardımıyla karşılaştırılmıştır. ÇBÖ belirtilen 16 ülke için hem iki boyutlu hem de üç boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Faktör Analizinden de yararlanılmıştır. Boyutlardaki birbirine en uzak olan ülkeler belirlenip, farklılığa neden olan değişkenler grafikle gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: AB, AB ne üye ülkeler, Türkiye, ÇBÖ, 2 boyutlu ÇBÖ, 3 boyutlu ÇBÖ, Faktör Analizi, Faktör Sayısı. THE COMPARISION EUROPEAN UNINON MEMBER S COUNTRIES WITH TURKEY ABSTRACT In this study, Turkey and Countries of the European Union Members have compared to determine differences among the countries. Multidimensional Scaling (MDS) have done both two and three dimensions. In addition to MDS, Factor Analysis have used in the analyze stage. The farthest countries from each other according to examined variables have determined. Then, for the farthest countries in dimensions have displayed graphically. Key Words: European Union, Countries of European Union Members, Turkey, Multidimensional Scaling, 2 dimensions Multidimensional Scaling, 3 dimensions Multidimensional Scaling, Factor Analysis, Numbers of Factor. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Avrupa Birliği olarak bilinen yapılanma II. Dünya Savaşı ndan sonra ortaya çıkmıştır ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa Ortak Pazarı veya Avrupa Topluluğu (AT) adlarını aldıktan sonra bugün Avrupa Birliği (AB) denilen birleşme hareketi oluşmuştur. AET, altı Batı Avrupa ülkesi (Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) tarafından imzalanan ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulmuştur (Dura ve Atik, 2000: 25 26) 2. Bu ülkelere daha sonra 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda eklenmiştir yılında Yunanistan, 1986 yılında Portekiz ve İspanya, 1995 yılında Avusturya, İsveç ve Finlandiya ve son olarak 2004 yılı Mayıs ayında Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, 1 Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR 2 Dura, C., ve Atik, H., (2000), Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Ankara. 1

2 Litvanya, Letonya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Malta katılmıştır. Böylece 6 ülke ile başlayan topluluk 25 üyeye ulaşmıştır 3. Türkiye nin AB yolunda attığı ilk adım 31 Temmuz 1959 tarihinde AET ye resmen başvurarak ortaklık talebinde bulunmasıyla başlamıştır ve 28 Eylül 1959 da ortaklık müzakerelerine geçilmeye başlanmıştır (Çimen, 1996: ) 4. O tarihten sonra iktidara gelen tüm hükümetlerin hedefi olan AB ye girme sürecinde gelinen en son nokta ise, 17 Aralık 2004 te alınan karar ile 3 Ekim 2005 tarihinde ortaklık müzakerelerine başlama yönünde bir tarih verilmesidir. Bu çalışmada amaç Türkiye ile AB ye üye olan 15 ülkenin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere) ele alınan sosyo-ekonomik değişkenler itibariyle karşılaştırmaktır. Böylece Türkiye nin girme hedefi olan AB ülkelerinin ekonomik durumları ile Türkiye nin bir karşılaştırmasını yapmaktır. 2. UYGULAMA Bu bölümde çalışmada ele alınan değişkenler ve kullanılan çok değişkenli çözümleme teknikleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir Kullanılan Değişkenler ve Tanımlamaları Çalışmada incelenen değişkenler için ülkelerin aldıkları değerler Dünya Bankasının yayımladığı World Development Indicators 2004 adlı kitaptan, Dünya Bankası nın resmi internet sitesi olan adresinden ve Birleşmiş Milletler in internet sitesinden elde edilmiştir. X 1 : Ortalama Yıllık Nüfus Artış Hızı (%) X2: Cinsiyet Oranı (Her 100 Erkeğe Düşen Kadın Oranı) X 3 : Bebek Ölüm Oranı ( 0 00 ) X 4 : Toplam Doğurganlık Oranı (Bir Kadına Düşen Canlı Doğum Sayısı) X 5 : Çalışabilir Kadın Oranı (%) X 6 : Çalışabilir Erkek Oranı (%) 3 T.C. Maliye Bakanlığı, 2003, 2002 Yıllık Ekonomik Rapor 4 Çimen, A., 1996, Maliye Bakanlığı Müşaviri, Gümrük Birliği ve Avrupa Topluluğu Türkiye İlişkileri, Ankara 2

3 X 7 : Kadın İşsizlik Oranı (%) X 8 : Erkek İşsizlik Oranı (%) X 9 : Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ($) X 10 : Kişi Başına Devlet Nihai Hane halkı Tüketim Harcaması ($) X 11 : Devlet Cari Gelirlerinin GSYİH ya Oranı (%) X 12 : Kişi Başına Elektrik Tüketimi (kw/saat) X 13 : Kişi Başına Temiz Su Tüketimi (metre küp) X 14 : 1000 Kişiye Düşen Motorlu Araç Sayısı X 15 : 1000 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı X 16 : 1000 Kişiye Düşen Doktor Sayısı 2.2. Kullanılan Teknikler Faktör Analizi Başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda sıklıkla kullanılan Faktör Analizinin temelleri Charles Spearman tarafından atılmıştır. Spearman 1904 te öğrencilerin çeşitli derslerdeki başarıları ve zeka dereceleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için faktör analizini geliştirmiştir (Sharma, 1996:90) 5. Faktör analizinde amaç, p değişkenli bir olayda birbiriyle ilişkili değişkenleri, faktör adı verilen az sayıda yeni ilişkisiz değişken bulmaktır. Bu analiz boyut indirgemeye ve bağımlılık yapısını gidermeye çalışır (Tatlıdil, 2002:167) 6. X pxn ham veri matrisi standartlaştırılarak Z pxn standartlaştırılmış veri matrisi kullanılır. Z j değişkenleri ile ortak faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal model aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: z j = a j1 f1 + a j2 f a jm fm + b ju j ; j = 1,2,..., p (1) a jm : j. Değişkenin m inci faktör üzerindeki yükü ya da ağırlığı, f m : m. faktörü, u j : artık faktörü, b j : artık faktöre ilişkin katsayıyı göstermektedir. 5 Sharma, S., 1996, Applied Multivariate Techniques, John Wiley & Sons, Inc. 6 Tatlıdil, H., 2002, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ziraat Matbaacılık A.Ş. Ankara. 3

4 (1) modelini matris formunda aşağıdaki gibi yazmak ta mümkündür: Z=AF+BU (2) Faktör Analizi uygulandıktan sonra faktör dönüşümüyle; Boyut indirgenmesi Diklik ya da bağımsızlık sağlanması Kavramsal anlamlılık sağlanmaktadır. Faktör Analizinde, değişkenler arasındaki korelasyonları en iyi açıklayan ya da hesaba katan en az sayıda faktörleri tanımlanır; faktör döndürmesiyle en makul faktör çözümü bulunur; faktör yükleri tahmin edilir; ortak faktör veya faktörler için yorum yapılır. Gerekirse faktör skorları tahmin edilir (Sharma, 1996: 99) Çok Boyutlu Ölçekleme Çok Boyutlu Ölçeklemede (ÇBÖ), n tane nesne (birey ya da gözlem) arasındaki p değişkene göre belirlenen uzaklık değerlerini kullanarak, bu nesnelerin çok boyutlu uzaydaki konumlarını, ilişki yapısını veren resmini ortaya koymak amaçlanır. ÇBÖ çözümlemesinin genel amacı, az boyutla, nesnelerin yapısını (uzaklık değerlerini kullanarak) orijinal şekle yakın bir biçimde ortaya koymaktır. ÇBÖ, kümeleme ve diskriminant analizi gibi Q analiz tekniklerinden biridir; ayrıca boyut indirgeme özelliğinden dolayı R analiz teknikleri arasında yer almaktadır (Tatlıdil, 2002:353) 8. ÇBÖ metrik ve metrik olmayan ölçekleme teknikleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Metrik ölçekleme tekniğinin uygulanmasında temel bileşenlere benzer bir yaklaşım kullanılmaktadır. n tane nesne arasındaki uzaklıklar matrisi S verildiğinde bu nesne (n-1) boyutlu E uzayda n nokta ile gösterilmektedir. Buradaki S ij ler, S ij < S ik + S kj tüm i, j ve k için (3) koşulunu sağlamaktadır. Bu koşulu sağlayan her n nesnenin geometrik modeli kurulabilmektedir. Burada karşılaşılan bir problem modelin az sayıda boyutla ifade edilmesidir. Bu nedenle ölçekleme 7 Faktör Analizi için daha ayrıntılı bilgi için bkz: Johnson, R.A. and Wichern, D.A., 1992, Applied Multivariate Statistical Analysis; Jobson, J.D., 1992, Applied Multivariate Data Analysis; Anderson, D.F., 1974, Multivariate Statistical Methods. 8 Tatlıdil, H., 2002, a.g.e. 4

5 yaparken boyut sayısını azaltmak için S ij lerin yerine yeni uzayda bu değerleri gösterecek d ij değerleri hesaplanmaktadır. Metrik olmayan ölçekleme tekniğin uygulanmasında izlenen aşamalar: D benzerlik matrisinin (köşegen elemanları hariç) tüm elemanları sıralanır. d < r s <... d 1 1 r m s m ; = n( n 1) 1 m (4) 2 Çok boyutlu uzaydaki gerçek şekil ile indirgenmiş boyutlu uzayda kestirilen şekil arasındaki farklılığın bir ifadesi olan stress değerinin hesaplanır. Bu işlem en küçük stress değeri elde edilinceye kadar sürmektedir (Jobson, 1992: ) 9. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin sonucunda elde edilen grafiksel düzenlemede kullanılan boyut sayısının uygun olup olmadığının belirlenebilmesinde, stress değeri önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyumun veya uyum iyiliğinin bir ölçüsü olan stress ölçüsü, çok boyutlu ölçekleme analizinde geniş bir kullanıma sahiptir. Elde edilen şeklin gerçek şekille uygunluğunun bir ölçüsü olan stress katsayısı için Kruskall tarafından geliştirilmiş aşağıdaki tolerans oranlarından yararlanılır. Buna göre; stress 0,20 ise zayıf uyum stress=0,10 ise orta uyum stress=0,05 ise iyi uyum stress=0,00 ise tam uyum olduğu düşünülmektedir (Tatlıdil, 2002:363) Bulgular Faktör Analizinden Elde Edilen Sonuçlar Faktör Analizi uygulanması sonucunda özdeğeri birden büyük olan dört tane özdeğer elde edilmiştir. Varyans açıklama oranı bu dört faktör için toplam %79 olarak bulunmuştur. Bunun anlamı 16 tane orijinal değişkenden dört faktör elde edilmesiyle yaklaşık %21 lik bir varyans kaybı sözkonusudur. 9 Jobson, J.D., 1992, a.g.e. 10 Tatlıdil, H., 2002, a.g.e. 5

6 Tablo 1: Elde Edilen Faktörlere İlişkin Özdeğerler ve Varyans Açıklama Oranları Faktör Özdeğer Varyans Açıklama Oranı (%) 1 5,23 32,69 2 3,24 20,26 3 2,32 14,53 4 1,782 11,14 Toplam ,62 Tablo 1 den birinci faktör toplam varyansın %32,69 unu; ikinci faktör %20,26 sını; üçüncü faktör %14,53 ünü ve son olarak da dördüncü faktör toplam varyansın %11,14 ünü açıklamaktadır. İncelenen değişkenlerin hangi faktörlerde yer aldığına Tablo 2 de gösterilen bileşen matrisine bakılarak karar verilebilir. Tablo 2: Bileşen Matrisi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Component Matrix a Component ,754,420 -,151,318,672 -,413,007,085 -,954,083,078,101 -,577,632 -,074,175,310,425,570 -,445 -,438,098,342 -,747 -,143 -,802,315,361 -,420 -,330,614,274,674,569 -,321 -,036,675,161,011 -,357 -,424,285 -,560,203,591,605,261,325,227,460,587,249,742,130 -,411,309,320,382,610,468,584 -,613 -,031,139 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 4 components extracted. Tablo 2 den görüldüğü üzere, X 4, X 5, X 9, X 11, X 12 ve X 16 değişkenlerinin hangi faktörde yer aldığı tam olarak belirlenememektedir. Bunun için faktör döndürme tekniklerinden olan VARIMAX döndürmesi yapılarak Tablo 3 te yer alan değerler elde edilmiştir. 6

7 Tablo 3: Döndürülmüş Bileşen Matrisi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Rotated Component Matrix a Component ,909 -,172 -,018,108 -,736,075,057,278,769 -,523 -,190 -,176,861,054,145 -,042 -,174,268,531 -,645,174 -,102 -,167 -,899 -,365 -,833 -,099,240,051 -,822,216 -,112 -,108,868,287,186 -,481,560,177 -,179,637,169 -,298,303 -,065,428,818,180,043,008,812 -,099 -,338,576,165,600 -,034 -,073,907,104 -,773 -,088 -,078,354 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. Tablo 3 ten herbir değişkenin hangi faktörde yer aldığı rahatlıkla belirlenmektedir. Buna göre faktörler ve her bir faktörde yer alan değişkenler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4:Herbir Faktörde Yer Alan Değişkenler Faktör Değişken 1 X 1, X 2, X 3, X 4, X 11, X 16 2 X 7, X 8, X 9, X 10 3 X 12, X 13, X 15 4 X 5, X 6, X 14 Tablo 4 e göre, X 1 (Ortalama Yıllık Nüfus Artış Hızı), X 2 (Cinsiyet Oranı), X 3 (Bebek Ölüm Oranı), X 4 (Toplam Doğurganlık Oranı), X 11 (Devlet Cari Gelirlerinin GSYİH ya oranı) ve X 16 (1000 Kişiye Düşen Doktor Sayısı) değişkenleri 1. faktörde yer almaktadır. 2. faktörde yer alan değişkenler ise sırasıyla X 7 (Kadın İşsizlik Oranı), X 8 (Erkek İşsizlik Oranı), X 9 (Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) ve X 10 (Kişi Başına Devlet Nihai Hane halkı Tüketim Harcaması) dır. 7

8 X 12 (Kişi Başına Elektrik Tüketimi), X 13 (Kişi Başına Temiz Su Tüketimi) ve X 15 (1000 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı) değişkenleri 3. faktörde yer almıştır. Son olarak 4. faktörde yer alan değişkenler ise sırasıyla X 5 (Çalışabilir Kadın Oranı) X 6 (Çalışabilir Erkek Oranı) ve X 14 (1000 Kişiye Düşen Motorlu Araç Sayısı) olarak belirlenmiştir. Yapılan faktör döndürmesi sonucunda faktör skor katsayı matrisi ise Tablo 5 teki gibi elde edilmiştir. Tablo 5: Faktör Döndürmesi Sonucunda Elde Edilen Faktör Skor Katsayı Matrisi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Component Score Coefficient Matrix Component ,234 -,024,044,128 -,164 -,025,000,086,157 -,116 -,004 -,013,225,042,079,043 -,062,065,153 -,334 -,030,036 -,081 -,443 -,115 -,298,038,135 -,022 -,289,162 -,002,032,250,031,051 -,107,160 -,008 -,148,182,097 -,101,180,042,052,283,093,032 -,069,315 -,019 -,014,132,019,255,027 -,119,365,086 -,179 -,073 -,036,125 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Scores. Tablo 5 e bakıldığında ise değişkenlerin faktör katsayılarına göre Tablo 4 de elde edilen sonucun aynısı bulunmaktadır. Bunun anlamı faktörlerde en çok ağırlığa sahip değişkenler yine değişmemiştir. Tablo 6 dan görüleceği üzere, birinci faktör için ülkelerin skor değerleri itibariyle birbirine en uzak ülke Türkiye ile İtalya olarak belirlenmiştir. İkinci faktöre göre ülkelerin skor değerlerine bakıldığında Lüksemburg ile Türkiye birbirine en uzak ülkedir. Finlandiya ile İtalya 3. faktöre göre birbirine en uzak ülke olarak görülmektedir. 4. faktör için ülkelere ait hesaplanan skor değerlerine göre Lüksemburg ile Danimarka birbirine en uzak ülkeler olduğu görülmektedir. 8

9 Tablo 6: VARIMAX Faktör Döndürmesi Sonucunda Ülkeler İçin Elde Edilen Faktör Skor Değerleri Ülke f 1 Ülke f 2 Ülke f 3 Ülke f4 TÜRKİYE 2,80628 LÜKSEMBURG 1,62854 FİNLANDİYA 3,23965 LÜKSEMBURG 1,72981 İRLANDA 1,13276 DANİMARKA 1,02382 İSVEÇ 1,44627 BELÇİKA 1,45025 LÜKSEMBURG 1,06047 HOLLANDA 0,94911 LÜKSEMBURG 0,07681 İTALYA 0,88474 HOLLANDA 0,65787 İNGİLTERE 0,82223 İRLANDA 0,03665 FRANSA 0,824 İNGİLTERE -0,05437 AVUSTURYA 0,75093 FRANSA 0,01115 FİNLANDİYA 0,48983 İSVEÇ -0,05866 İSVEÇ 0,69698 ALMANYA -0,15568 HOLLANDA 0,39585 BELÇİKA -0,12045 İRLANDA 0,39085 AVUSTURYA -0,23875 İSPANYA 0,33462 FİNLANDİYA -0,14584 BELÇİKA 0,22075 DANİMARKA -0,27297 YUNANİSTAN 0,28113 FRANSA -0,26171 FRANSA -0,05336 İNGİLTERE -0,30326 İRLANDA 0,27842 AVUSTURYA -0,31740 PORTEKİZ -0,2716 BELÇİKA -0,42796 AVUSTURYA -0,24801 DANİMARKA -0,31997 ALMANYA -0,27355 İSPANYA -0,47046 PORTEKİZ -0,62861 PORTEKİZ -0,58925 İTALYA -0,41502 YUNANİSTAN -0,49779 ALMANYA -0,72556 ALMANYA -0,85869 FİNLANDİYA -0,83324 TÜRKİYE -0,55939 TÜRKİYE -0,76752 İSPANYA -0,86687 İSPANYA -1,28699 HOLLANDA -0,56912 İSVEÇ -1,26775 YUNANİSTAN -0,98702 YUNANİSTAN -1,3683 PORTEKİZ -0,61308 İNGİLTERE -1,47015 İTALYA -1,07713 TÜRKİYE -1,98116 İTALYA -0,70208 DANİMARKA -1, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinden Elde Edilen Sonuçlar Türkiye ile 15 AB üyesi ülkeyi karşılaştırmak amacıyla incelenen 16 değişken için ÇBÖ yapılmıştır. ÇBÖ 2 ve 3 boyutlu olmak üzere yapılmış ve üç boyutta stress değeri daha küçük (stress değeri=0,032) elde edilmiş ve tam uyuma yakın bir uyum sağlayan grafik bulunmuştur. Bu nedenle 3 boyutlu ÇBÖ sonuçları verilmiş ve yorumlar bu sonuçlar üzerinden yapılmıştır. Tablo 7: 3 Boyutlu ÇBÖ de Her Ülkenin Boyutlardaki Koordinat Değerleri Ülke Boyut AVUSTURYA 0,3793-0,4249 0,0943 BELÇİKA 1,7372 1,1381-1,1196 DANİMARKA 0,7801 0,5570 0,8797 FİNLANDİYA 0,3718-1,9656-0,0489 FRANSA -0,3435 0,2116 0,5921 ALMANYA -0,1758 0,3813 0,5754 YUNANİSTAN -1,6807-0,0783-0,0886 İRLANDA 1,2435-0,3154-1,2948 İTALYA -0,7878 0,2570 0,4400 LÜKSEMBURG 2,9082 0,6483 0,2734 HOLLANDA 0,7888 0,3681-0,3804 PORTEKİZ -1,6549-0,0259-0,3812 İSPANYA -1,2950 0,3426 0,1369 İSVEÇ 0,6057-1,8359 0,0600 İNGİLTERE -0,0823 0,2640 1,1055 TÜRKİYE -2,7946 0,4779-0,8438 9

10 Derived Stimulus Configuration Euclidean distance model sion 2 1,5 1,0,5 0,0 -,5 case 2 case 8 case 10 case 3 case case 6 15 case 11 case case case 16 case case case ,0-1,5-2,0 case 14 case Dimension ,5 0, ,0 1,0 1,5,5 Dimension 3 Şekil 1: 3 Boyutlu ÇBÖ Grafiği Birinci boyuta göre ülkeler sıralanırsa Tablo 8 elde edilir. Tablo 8 e göre 1. boyutta birbirine en uzak ülke Türkiye ile Lüksemburg olduğu görülmektedir. Bu iki ülke için farklılığa neden olan değişkenler Şekil 2 deki grafikte yer almaktadır Tablo 8: 1. Boyuta Göre Ülkelerin Sıralanmış Koordinat Değerleri Koordinat Koordinat Ülke Ülke Değeri Değeri TÜRKİYE -2,7946 FİNLANDİYA 0,3718 YUNANİSTAN -1,6807 AVUSTURYA 0,3793 PORTEKİZ -1,6549 İSVEÇ 0,6057 İSPANYA -1,295 DANİMARKA 0,7801 İTALYA -0,7878 HOLLANDA 0,7888 FRANSA -0,3435 İRLANDA 1,2435 ALMANYA -0,1758 BELÇİKA 1,7372 İNGİLTERE -0,0823 LÜKSEMBURG 2,

11 Tablo 9: Türkiye ve Lüksemburg İçin Veriler ÜLKE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 LÜKSEMBURG 0, ,8 50,2 75,7 3,2 1, , , ,5 TÜRKİYE 1, ,2 53,6 84,9 9,9 10, , , ,3 1. Boyuta Göre En Farklı Olan İki Ülkenin Karşılaştırlması Değerler X1 X3 X5 X7 X9 X11 X13 X15 Değişkenler LÜKSEMBURG TÜRKİYE Şekil 2: Türkiye ve Lüksemburg İçin Karşılaştırma Grafiği Şekil 2 ye göre Türkiye ve Lüksemburg (1. boyutta birbirine en uzak iki ülke) karşılaştırılmasında, bu iki ülke arasında farklılığa en çok neden olan değişkenler X 3 (Bebek Ölüm Oranı), X 8 (Erkek İşsizlik Oranı), X 9 (Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), X 10 (Kişi Başına Devlet Nihai Han Halkı Tüketim Harcaması), X 12 (Kişi Başına Elektrik Tüketimi), X 14 (1000 Kişiye Düşen Motorlu Araç Sayısı) ve X 15 (1000 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı) değişkenleridir. 2. boyuta göre ülkeler sıralanırsa Tablo 10 elde edilir. Tablo 10 a göre 2. boyutta birbirine en uzak ülke Finlandiya ile Belçika dır. Bu iki ülke için farklılığa neden olan değişkenler Şekil 3 teki grafikte yer almaktadır 11

12 Tablo 10: 2. Boyuta Göre Ülkelerin Sıralanmış Koordinat Değerleri Ülke Koordinat Değeri Ülke Koordinat Değeri FİNLANDİYA -1,9656 İNGİLTERE 0,2640 İSVEÇ -1,8359 İSPANYA 0,3426 AVUSTURYA -0,4249 HOLLANDA 0,3681 İRLANDA -0,3154 ALMANYA 0,3813 YUNANİSTAN -0,0783 TÜRKİYE 0,4779 PORTEKİZ -0,0259 DANİMARKA 0,5570 FRANSA 0,2116 LÜKSEMBURG 0,6483 İTALYA 0,2570 BELÇİKA 1,1381 Tablo 11: Finlandiya ve Belçika İçin Veriler ÜLKE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 FİNLANDİYA 0, ,7 71,7 75,6 9, , , ,1 BELÇİKA 0, ,6 51,8 72,3 7,8 6, , , ,9 2. Boyuta Göre En Farklı Olan İki Ülkenin Karşılaştırılaması Değerler X1 X3 X5 X7 X9 X11 X13 X15 Değişkenler FİNLANDİYA BELÇİKA Şekil 3: Finlandiya ile Belçika İçin Karşılaştırma Grafiği Şekil 3 e göre Finlandiya ile Belçika arasında farklılığa en çok neden olan değişkenler X 12 (Kişi Başına Elektrik Tüketimi), X 13 Kişi Başına Temiz Su Tüketimi) ve X 15 (1000 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı)değişkenleridir. 3. boyuta göre ülkeler sıralanırsa Tablo 12 elde edilir. Tablo 12 ye göre 3. boyutta İrlanda ve İngiltere birbirine en uzak ülkelerdir. İrlanda ve İngiltere arasında farklılığa neden olan değişkenler Şekil 4 teki grafikten belirlenmektedir. 12

13 Tablo 12: 3. Boyuta Göre Ülkelerin Sıralanmış Koordinat Değerleri Ülke Koordinat Değeri Ülke Koordinat Değeri İRLANDA -1,2948 AVUSTURYA 0,0943 BELÇİKA -1,1196 İSPANYA 0,1369 TÜRKİYE -0,8438 LÜKSEMBURG 0,2734 PORTEKİZ -0,3812 İTALYA 0,44 HOLLANDA -0,3804 ALMANYA 0,5754 YUNANİSTAN -0,0886 FRANSA 0,5921 FİNLANDİYA -0,0489 DANİMARKA 0,8797 İSVEÇ 0,06 İNGİLTERE 1,1055 Tablo 13: Finlandiya ve Belçika İçin Veriler ÜLKE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 İRLANDA 1, ,9 44,7 79,4 3,7 4, , , ,4 İNGİLTERE 0, ,7 67,1 83,3 4,4 5, , , Boyuta Göre En Farklı Olan İki Ülkenin Karşılaştırılması Değerler X1 X3 X5 X7 X9 X11 X13 X15 İRLANDA İNGİLTERE Değişkenler Şekil 4: İrlanda ile İngiltere İçin Karşılaştırma Grafiği Şekil 4 e göre İrlanda ile İngiltere arasında farklılığa en çok neden olan değişkenler X 1 (Ortalama Yıllık Nüfus Artış Hızı), X 5 (Çalışabilir Kadın Oranı), X 10 (Kişi Başına Devlet Nihai Hane Halkı Tüketim Harcaması) ve X 13 (Kişi Başına Temiz Su Tüketimi) değişkenleridir. 13

14 3. SONUÇ VE ÖNERİLER AB ülkeleri ve AB ne üyelik için başvuran Türkiye nin çeşitli sosyo-ekonomik değişkenleri dikkate alınarak bu ülkelerin 3 boyutlu grafik üzerinde noktalarla belirlenen konumlarının anlamlandırılması sözkonusudur. Kullanılan veriler ışığında elde edilen grafikle görsel olarak yorumlanarak AB konusunda uzman araştırmacılara grafiksel olarak betimleme yapabilmelerine imkan sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ele alınan değişkenlere göre ülkelerin noktalarla belirlenen konumlarının grafiksel olarak ifade edilmesi için Çok Boyutlu Ölçekleme Çözümlemesi kullanarak yapılan metrik ölçekleme tekniğiyle 0,032 oranında stress değeri bulunmuş, tam uyuma yakın bir görünüm veren grafik elde edilmiştir. Bu stress değerine göre 3 boyutlu ölçeklemenin birinci boyutunda Türkiye ve Lüksemburg birbirine en uzak ülkedir. 2. boyutunda ise Finlandiya ve Belçika birbirine en uzak ülkedir. 3. boyutunda ise İrlanda ve İngiltere birbirine en uzak ülkedir. KAYNAKÇA Anderson, D.F., 1974, Multivariate Statistical Methods Çimen, A,. 1996, Maliye Bakanlığı Müşaviri, Gümrük Birliği ve Avrupa Topluluğu Türkiye İlişkileri, Ankara Dura, C. ve Atik, H., 2000, Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Ankara Jobson, J.D., 1992, Applied Multivariate Data Analysis; Springer-Verlag, New York Johnson, R.A. and Wichern, D.A. 1992, Applied Multivariate Statistical Analysis; Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Sharma, S., 1996, Applied Multivariate Techniques, John Wiley&Sons, Inc. Tatlıdil, H., 2002, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ziraat Matbaacılık A.Ş. Ankara T.C. Maliye Bakanlığı, Ocak 2003, 2002 Yıllık Ekonomik Rapor 14

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 155 TÜRKİYE DEKİ LERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Hülya ŞEN * Fatih ÇEMREK ** Özer ÖZAYDIN *** Özet Bu çalışmada Türkiye deki 81

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran 005 İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

EKSİK GÖZLEM DEĞERLERİNE SAHİP OECD ÜLKELERİNİN BEBEK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ANALİZİNDE YERİNE KOYMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

EKSİK GÖZLEM DEĞERLERİNE SAHİP OECD ÜLKELERİNİN BEBEK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ANALİZİNDE YERİNE KOYMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 218-233 EKSİK GÖZLEM DEĞERLERİNE SAHİP OECD ÜLKELERİNİN BEBEK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ANALİZİNDE YERİNE KOYMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI USING IMPUTATION METHODS IN THE

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi 2 (28) 95-14 İstatistikçiler Dergisi Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi Filiz Ersöz KHO Sav.Bil.Ens.. fersoz@yahoo.com

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 88

HABER BÜLTENİ Sayı 88 NİSAN AYINDA TEPE, SON 99 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE HABER BÜLTENİ 03.05.2017 Sayı 88 Şubat 2016 dan bu yana aralıksız negatifte bulunan perakende güveni, -20,2 ile Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 59 Nisan 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 31.05.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayın Tarihi: 18.04.2016 AVRUPA BİRLİĞİ 28 DÜNYA Tarımsal

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

Tarımsal Emtia Fiyatları

Tarımsal Emtia Fiyatları TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 56 Ocak 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 01.03.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE HABER BÜLTENİ 03.11.2017 Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE Perakende güveni Ekim ayında -16,6 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önceki yılın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 30 KASIM 2014

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 30 KASIM 2014 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 30 KASIM 2014 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. yayın tarihi: 18.12.2014 Avrupa Birliği 28 Dünya Tarımsal

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI HABER BÜLTENİ 04.11.2016 Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI Perakende güveni Ekim ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI - Ekim 2014 Istanbul Ticaret Borsası Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şube si tarafından yapılan gayri resmi türkçe çevirisidir. yayın tarihi 18.11.2014

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV.2.00 2 Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EKLER 3 YILDIZ ANALİZİ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Temel bileşenler analizi

Detaylı

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014 AB Komisyonu nun tarımsal emtia fiyat bülteninin İSTİB tarafından yapılan çevirisidir. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Yayın tarihi: 19.09.2014 Avrupa Birliği

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

GENİŞLEME SÜRECİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ: EKONOMİK PERFORMANSA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ

GENİŞLEME SÜRECİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ: EKONOMİK PERFORMANSA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ GENİŞLEME SÜRECİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ: EKONOMİK PERFORMANSA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ Ömer YILMAZ Vedat KAYA Özet: Bu makale Avrupa Birliği ne tam üye yirmi beş ülke ve aday üç ülkenin beş ekonomik performans

Detaylı

OTOMOTİV PAZARI OCAK - ARALIK 2006 DÖNEMİ

OTOMOTİV PAZARI OCAK - ARALIK 2006 DÖNEMİ OTOMOTİV PAZARI OCAK - ARALIK 26 DÖNEMİ ODD KURULUŞ YILI: 1987 OTOMOTİV PAZARI 26 yılı 25 yılına oranla Binek araçlarda %14.9, Hafif Ticari araç satışlarında ise %12.7 lik gerileme gösterirken pazar payını

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE HABER BÜLTENİ 04.04.2017 Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE Şubat 2016 dan bu yana negatifte bulunan perakende güveni, yılın üçüncü ayında da yine

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 89

HABER BÜLTENİ Sayı 89 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANMIYOR, TEPE YİNE DİPTE HABER BÜLTENİ 02.06.2017 Sayı 89 Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini gören perakende güveni, Mayıs ayında da bu seviyesini korudu. Bir önceki aya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ

KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 50 KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 90

HABER BÜLTENİ Sayı 90 PERAKENDECİ YILIN İLK 6 AYINDA GEÇEN YILI ARADI HABER BÜLTENİ 04.07.2017 Sayı 90 2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan ile sonlandıran perakende güveni, 2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan seviyesine geriledi.

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı