Milletlerarası Anlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletlerarası Anlaşmalar"

Transkript

1 Milletlerarası Anlaşmalar Milletlerarası hukukun kaynaklarından biri olan anlaşma milletlerarası hukuk kişileri arasında milletlerarası alanda hak ve borç doğurmak, bunları değiştirmek veya sona erdirmek niyeti ile meydana gelen irade uyuşmasıdır. Bu tanıma göre anlaşmanın milletlerarası hukuk kişileri arasında yapılmış olması, taraflar arasında milletlerarası alanda hukuki sonuç doğurmaya yönelik olması ve tarafların irade uyuşmasının bulunması gerekir. Milletlerarası hukuk kişileri içine devletler ve milletlerarası teşkilatlar girer. Dolayısıyla bir devlet ile özel bir şirket arasında yapılmış olan sözleşmeler milletlerarası anlaşma sayılmaz (BMAD 1952 tarihli Anglo-Iranian Oil Co. davasında petrol imtiyaz sözleşmesini milletlerarası anlaşma saymamıştır). Ancak federasyon veya konfederasyon türü devletlerde ana devletin yanı sıra üye devletlerin de anlaşma yapma yetkisi olduğu kabul edilmektedir. Bir anlaşmanın milletlerarası alanda hukuki sonuç doğurmaya yönelik olması devletlerin kendi iç hukuklarında başka bir devletle yaptıkları alım satım, kira vb. sözleşmelerin anlaşma sayılmamasını gerektirir. Son olarak anlaşmalar tarafların milletlerarası alanda bağlanma iradelerine yönelik bir uyuşmayı ortaya koymalıdır. Bu unsur anlaşmaları tek taraflı işlemlerden ve milletlerarası alanda devletlerarasında yapılan ancak hukuki bir bağlayıcılık taşımayan açıklamalardan ayırır (Örnek, 1975 Avrupa da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Helsinki Nihai Senedi). Anlaşmalar hukuki literatürde konularına göre, taraflarının sayısına göre ve işlevleri bakımından ayrıma tabi tutulmuşlardır. Konularına göre anlaşmalar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve bilimsel antlaşmalar şeklinde kategorize edilmektedir. Tarafların sayısı bakımından ikili ve çok taraflı anlaşmalar şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar. İşlevleri bakımından ise akit anlaşma ve kurucu anlaşma olarak ayrılmaktadırlar. Akit anlaşmalar taraflar arasında karşılıklı hak ve borçları saptama amacıyla yapılan anlaşmalardır. Bu türe örnek olarak devletlerarasında yapılmış diplomatik, ticari ve teknik anlaşmalar gösterilebilir. Kurucu anlaşmalar ise tarafların bir araya gelerek milletlerarası toplumun geneline hitap eden kurallar ve usuller öngördüğü anlaşmalardır. Bu türe örnek olarak 1982 BM Deniz Hukuku Konvansiyonu gibi denizlerde geçerli hukuk kurallarını ortaya koyan anlaşmalar, BM Şartı gibi bir milletlerarası teşkilatı kuran anlaşma ve Montreaux gibi milletlerarası toplumu ilgilendiren coğrafi bölgeler hakkında düzenleme getiren anlaşmalar gösterilebilir.

2 Devletlerarasında yapılan yazılı anlaşmaların yapılışı ve uygulanışına dair kuralları düzenleyen belge 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu'dur. Bu Konvansiyon'a göre milletlerarası antlaşma bir veya daha fazla ilgili belgede yer alan, devletlerarasında yazılı şekilde yapılmış olan ve milletlerarası hukuka tabi olan milletlerarası anlaşmadır. Ancak Konvansiyon'da yazısız şekilde yapılmış olan ve milletlerarası hukukun diğer kişilerinin taraf olduğu anlaşmaların da hukuken geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu açıdan Milletlerarası Daimi Adalet Divanı 1933 tarihli Doğu Grönland davasında, Norveç Dış İşleri Bakanı'nın Norveç'e gelen Danimarkalı Bakan'a yaptığı Danimarka'nın Spitzbergen üzerindeki hak iddialarını geri çekmesi karşılığında Danimarka'nın Grönland üzerindeki hak iddiasını hükümetinin kabul ettiğini bildiren sözlü açıklamasını bir anlaşma niteliğinde saymıştır. Divana göre bir devletin dış işleri bakanının yetkisi içine giren bir konuda başka bir ülkenin diplomatik temsilcisinin bir talebine verdiği bu türden bir yanıt o devlet açısından bağlayıcı olacaktır. Devletlerarasında yapılan yazılı anlaşmaların değişik adlarla ifade edilmesi söz konusu belgenin anlaşma olma niteliğini etkilemez ve yukarıda anılan unsurları taşıdığı sürece 1969 Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu na tabi olur. Bu bakımdan milletlerarası hukukta söz konusu belgelerin anlaşma, sözleşme, şart, misak, statü, protokol, genel senet, sonuç belgesi, modus vivendi gibi adlar taşıdığı gözlenmektedir. BM Adalet Divanı 1978 Ege Denizi Kıta Sahanlığı davasında Türk ve Yunan başbakanları tarafından 1973 yılında Brüksel de yazılı olarak yapılmış ortak bildiri nin tarafları bağlayıcı hukuki sonuçlar taşıyan bir anlaşma olarak kabul edilebileceğine hükmetmiştir. Türk milletlerarası hukuk literatüründe yazılı anlaşmaları ifade etmek için kullanılan genel terim antlaşmadır, dolayısıyla aşağıda yer alan anlaşmalar hukuku ile ilgili kurallarda bu terim kullanılacaktır. Yazılı bir antlaşma esas olarak antlaşmanın ne hakkında olduğunu gösteren antlaşma başlığı ile başlar. Bundan sonra antlaşmanın taraflarını, aktedildiği yeri ve tarihi ve temel amaçlarını gösteren başlangıç kısmı gelir. Bunu antlaşma hükümleri kısmı izler. Son olarak da antlaşmanın yürürlüğe girme koşulları, çekince koyma imkanı, antlaşmaya sonradan taraf olunup olunamayacağını, antlaşmanın değiştirilip değiştirilemeyeceğini ve varsa ne kadar süre için geçerli olacağını gösteren son hükümler kısmı bulunur. Taraf temsilcilerinin imzası belgenin üst veya alt kısmında yer alır. Kimi antlaşmalar birden fazla belgede veya bir antlaşmaya ek başka antlaşmalar şeklinde düzenlenmiş olabilir.

3 Milletlerarası Antlaşma Yapılış Aşamaları Bir antlaşmanın yapılış süreci üç aşamaya ayrılabilir: 1. Antlaşma metninin oluşturulması; 2. Antlaşmanın bağlayıcılık kazanması ve 3. Antlaşmanın yürürlüğe girerek hüküm doğurmaya başlaması. Antlaşma yapma yetkisi 1969 Viyana Konvansiyonu'na göre bir antlaşmanın metninin oluşturulması ve bağlanma işlemlerini ancak devleti temsile yetkili kişiler yapabilir. Bu temsil yetkisine devlet başkanı, hükümet başkanı ve dış işleri bakanı görevleri gereği haiz olup bunların dışında kalan kişiler için devlet mercilerince bir yetki belgesi düzenlenir (yetki belgesi devletin yetkili mercileri tarafından düzenlenmiş, devlet adına antlaşmayı görüşmeye ve imzalamaya yetkili kişileri belirten belgedir, Türk kanunlarına göre bunun için bir bakanlar kurulu kararnamesi çıkartılır ve temsilciye cumhurbaşkanı tarafından imzalı bir belge verilir). Ancak diplomatik misyon şefleri atandıkları hükümet nezdinde ve bir milletlerarası teşkilat ya da konferansa akredite olan temsilciler de o teşkilat veya konferans bünyesinde hazırlanan antlaşma metnini görüşme ve kabul yetkisine haizdirler. Bir devleti temsil etme yetkisine haiz olmayan bir kişinin antlaşma akdine yönelik yaptığı işlemler sonradan ilgili devletçe teyit edilirse geçerlik kazanır. Antlaşma metninin oluşturulması aşaması devletlerarasında yapılan görüşmeler ve antlaşma metninin yazılışı ve bu metnin resmileştirilmesi sürecini ifade eder. Bu bakımdan öncelikle belli bir konuda bir antlaşma aktedilip edilmeyeceği devletlerarasında yapılan görüşmeler sonucu belirlenir. Görüşmeler diplomatik kanallardan yani dış işleri bakanlığı ve diplomatik misyon şefleri tarafından yürütülür. Bunların yanında devlet başkanlarının katıldığı zirve konferansları yöntemi ve milletlerarası teşkilatlar bünyesinde yürütülen görüşmeler de mevcuttur. Antlaşma metninin oluşturulması Üzerinde görüş birliğine varılan konuların yazılı olarak ifade edilmesi antlaşma metninin kabulü safhasıdır. Metnin kabulü işlemi genellikle devletlerarasında yapılan bir oylama ile gerçekleşir Viyana Konvansiyonu'nda bu kabul işleminin (adoption) antlaşmanın

4 hazırlanmasına katılan bütün devletlerin rızası ile olacağı, ancak antlaşma metninin görüşmeleri bir konferans bünyesinde yapılıyor ise bu takdirde metnin kabulü için mevcut ve oy kullanan devletlerin üçte iki çoğunluğunun yeterli olduğu hükmü vardır. Milletlerarası örgüt bünyesinde yapılan antlaşmalarda uygulanacak usule örgütün kendisi karar verir. Bir antlaşmanın tevsiki, nasıl bağlayıcılık kazanacağı, yürürlüğe giriş tarzı veya tarihi ve çekincelere ilişkin hükümleri antlaşma metninin kabulü tarihinden itibaren uygulamaya girer. Antlaşma metninin kabulü aşamasından sonra hangi metnin esas resmi metin olacağının tespiti işlemi başlar. Bu tespit işlemine tevsik denir (authentication) ve başkaca bir usul taraflarca öngörülmemişse devlet temsilcilerinin antlaşma metnini imzalamaları sureti ile yapılır. Viyana Konvansiyonu 18. maddeye göre bu imzadan sonra imzacı devlet antlaşma yürürlüğe girene kadar antlaşmanın konu ve amacına zarar verecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür (1979 Stratejik Silah İndirimi Antlaşmasını imzalayan devletin silah testlerine devam etmesi gibi). Antlaşmanın bağlayıcılık kazanması Antlaşma metninin kabulü ve tevsikinden sonra antlaşmaya bağlayıcılık kazandıracak işlemlerin yapılması safhası başlar Konvansiyonu'nda düzenlenmiş olan bağlanma biçimleri imza, antlaşma belgelerinin değiş tokuşu, onay ve katılmadır. Devlet temsilcisinin atacağı bir imza ile veya tevsik edilmiş belgelerin değiş tokuşu ile bir antlaşmanın milletlerarası alanda bağlayıcılık kazanması usulüne milletlerarası hukuk literatüründe basit usul denilir. Bu şekilde bağlayıcılık kazanan antlaşmalarda antlaşma metnini tevsik aşaması ile bağlayıcılık kazanma aşaması birbirinin içine geçmiştir. Genellikle ekonomik ve teknik konularda yapılan antlaşmalarda bu usul tercih edilmektedir. İmza ile bir devletin antlaşmayla bağlı hale gelmesi için şu şartların varlığı aranır: a) antlaşma metninde imza ile bağlayıcılık kazanacağına dair bir hükmün yer alması; b) imza ile bağlayıcılık kazanacağı hal ve durumdan anlaşılıyorsa; c) devlet temsilcisinin yetki belgesinden veya görüşmeler sırasındaki açıklamalarından devletin bu niyette olduğu anlaşılabiliyorsa. İmza, ad ve soyadı yazılmak suretiyle veya paraf ile yapılabilir. Bunun dışında bir antlaşmayı oluşturan belgelerin değiş tokuşu ile antlaşmanın bağlayıcı hale geleceği antlaşma metninde belirtilmişse veya hal ve şartlardan bu anlaşılabiliyorsa bu şekilde de bir anlaşma bağlayıcılık kazanır. Mektup ve nota değişimi olarak adlandırılan yöntemler bu kapsamdadır. Antlaşma ile bağlanmak için bir başka yol onay usulüdür (buna iç hukuklardaki değişik prosedürler dikkate alınarak kabul veya tasvip adı da verilmektedir). Onay bir devletin milletlerarası alanda bir antlaşma ile bağlanma rızasını gösteren bir milletlerarası belgedir. Onay

5 usulünün tercih edilmesinin nedeni yürütme organının yapmış olduğu bir antlaşmayı yasama organının önüne getirerek yasama yetkisinin kullanılmasını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini korumaktır. Türk hukukunda imzalanan antlaşma yürütme tarafından meclise sunulup buna ilişkin bir onay kanunu çıkartılır bunu bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanının imzaladığı bakanlar kurulu kararnamesi izler. Bu işlemler tamamlandıktan sonra onay belgesi Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp milletlerarası alanda yetkili merciye gönderilir. Bir antlaşmanın onayla bağlayıcılık kazanacağı antlaşma metninde belirtilebilir, görüşmeci devletlerin niyetinden anlaşılabilir, temsilci antlaşmayı onaya tabi imzalayabilir ya da temsilcinin yetki belgesinden anlaşılabilir. Milletlerarası hukukta aksi öngörülmediği sürece antlaşmaların onaya tabi olduğuna dair bir karine vardır. Onaya tabi bir milletlerarası antlaşmam taraflar için bağlayıcı olması için onay belgelerinin değiş tokuşu, depo merciine verilmesi veya akit devletlere ya da depo merciine bildirilmesi ile gerçekleşir. İki taraflı antlaşmalarda değiş tokuş usulü çok taraflı antlaşmalarda ise depo mercii usulü tercih edilmektedir. Depo merciinin tayini görüşmeci devletler tarafından antlaşma metninde veya başka bir şekilde yapılabilir. Depoziter bir devlet veya bir milletlerarası teşkilat olabilir. Depoziterin tarafsız bir şekilde gönderilen belge ve yazışmaların muhafazası, bu belgelerin uygun biçimde düzenlendiğini kontrol, antlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan belgelerin tamamlandığı konusunda tarafları haberdar etme gibi görevleri vardır. Bir devlet antlaşma görüşmeleri ve tevsik işlemi safhasında hazır bulunmamış olsa da o antlaşmanın bağlayıcılık aşaması sırasında ya da antlaşma yürürlüğe girdikten sonra söz konusu antlaşmayla bağlanmak isteyebilir. Buna katılma usulü ile bağlanma denilir. Bir devletin bu şekilde bir antlaşmaya katılabilmesi ancak antlaşma metninde katılımın açıkça tanınmışsa, antlaşma görüşmelerinde devletlerin bu yönde bir niyet taşıdıkları anlaşılabiliyorsa ya da antlaşmanın bütün tarafları daha soma ilgili devlete bu hakkı tanımak konusunda anlaşırlarsa mümkün olabilir. Katılma belgesinin diğer taraflara veya depo merciine verilmesi ya da bildirilmesi ile o antlaşma katılan taraf için bağlayıcı hale gelir. Bazen devletler bir antlaşmanın bütününe değil bazı bölümlerine veya hükümlerine bağlanmak isteyebilirler. Bunun mümkün olabilmesi için antlaşma metninin ya da anlaşmaya bağlanan diğer devletlerin bunu kabul etmesi gerekir.

6 Antlaşmanın yürürlüğe girmesi Bağlanma aşamasından sonra son aşama antlaşmanın yürürlüğe girme aşamasıdır. Ancak bir antlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesinden önce şayet antlaşma metninden ya da görüşmeci devletlerin niyetinden bu anlaşılıyorsa o antlaşma geçici olarak uygulamaya girebilir. Bir antlaşmanın ne zaman yürürlük kazanacağı kendi metninde düzenlenmiş olabilir veya görüşmeci devletlerin niyetinden anlaşılabilir. Şayet böyle bir düzenleme yapılmamış ise bütün görüşmeci devletlerin o antlaşma ile bağlanma rızalarını açıkladıkları tarihte antlaşma yürürlük kazanır (imzaların atıldığı, antlaşma veya onay belgelerinin değiş tokuş edildiği ya da bütün onay belgelerinin depo merciine ulaştığı veya bildirildiği tarihte). Bir antlaşmaya yürürlüğe girdikten soma katılma usulü ile bağlanan devlet açısından o antlaşma katılma belgesinin depo merciine ulaştığı veya bildirildiği tarihte yürürlük kazanır. Antlaşma yürürlüğe girdikten soma taraflar ya da depo mercii bu antlaşmayı BM Genel Sekreteri'ne tescil ve yayınlamak üzere gönderir. Şayet bu tescil işlemi yaptırılmamışsa söz konusu antlaşma BM'in herhangi bir organı önünde ileri sürülemez (bkz. BM Şartı Madde 102). Milletlerarası Antlaşmaya Çekince Konulması 1969 Konvansiyonu'na göre çekince nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin bir devletin antlaşmayı imzalarken, onaylarken veya antlaşmaya katılırken bazı antlaşma hükümlerinin hukuken kendisine uygulanmaması veya değiştirilerek uygulanması için yaptığı tek taraflı bir beyandır. Buna göre çekinceyi ileri süren devlet tek taraflı bir irade açıklamasıyla antlaşmanın kendisi ile diğer devletler arasında farklı uygulanmasını istemektedir. Çekince her zaman aynı adı taşımayabilir, mesela ABD SEATO'ya üye olurken çekince dememiş anlayış (understanding) demiştir. Ancak ne ad verilirse verilsin eğer söz konusu beyan antlaşma hükümlerini ortadan kaldırma veya değiştirme amacını taşıyorsa onu çekince olarak değerlendirmek zorunludur (Milletlerarası Hukuk Komisyonu'nun çekinceler ile ilgili yeni çalışmasında çekincelerin yanında yorum beyanı adı verilen başka bir kategoriyi kabul ediyor. Bunlar bir antlaşmanın veya bazı antlaşma maddelerinin beyanı yapan tarafından anlamına açıklık getirme ya da kapsamını belirleme amacı taşıyan beyanlar olarak tanımlanıyor ve çekince sayılmıyor. Yine çekincelerden farklı olarak bu beyanlar açısından beyanı yapma zamanına ilişkin bir sınırlama getirilmiyor). Antlaşmalara çekince ileri sürülebilmesinin kabulü daha fazla sayıda devletin çok taraflı

7 antlaşmalara taraf olmasını teşvik etme amacını taşımaktadır. Çekince bir antlaşma ile bağlanma aşamasında ileri sürülebilir. Görüşme ve imza aşamasında veya onaya tabi olarak imzalandığı sırada ileri sürülen çekince bağlanma aşamasında teyid edilmelidir ve bu tarihte ileri sürülmüş sayılır. Bir çekincenin ileri sürülmesi, diğer taraflarca kabulü veya buna itiraz yazılı olarak yapılmalıdır. Yine bu çekincenin, bunun kabulünün veya buna itirazın diğer akit devletlere bildirilmesi gerekir. Şayet antlaşmada bir depo mercii belirlenmişse söz konusu bildirim işlemlerini bu merci yapar. Çekince ileri süren devlet bunu her zaman geri alabilir ve kabul eden devletin rızasını almasına gerek yoktur (Komisyonun çekincelere dair son çalışmasında çekincenin geri alınması halinde ilgili antlaşmanın çekinceyi geri alan ile çekinceyi kabul veya ret etmiş devletler arasında çekincesiz haliyle uygulanacağı prensibi benimsenmiş). Bir çekinceye yapılan itiraz da her zaman geri alınabilir. Bu çekincenin veya buna yapılan bir itirazın geri alınması diğer akit devletler bakımından buna ilişkin yazılı bildirimin alındığı tarihte geçerli olur. Bir çekince ileri süren devlet ile bunu kabul eden diğer taraf devlet arasında antlaşma çekinceli haliyle uygulanır. Ancak bu durum söz konusu antlaşmanın hükümlerinin diğer taraf devletler arasındaki işleyişini etkilemez. Çekinceye itiraz eden devlet bunu açıkça istemedikçe, antlaşma itiraz eden devletle çekince ileri süren devlet arasında yürürlüğe girer ancak çekincenin ilgili olduğu hükümler iki devlet arasında çekince ölçüsünde uygulanmaz. İki taraflı antlaşmalarda taraflardan biri bazı hükümlere itiraz ediyorsa bu sorun iki tarafın anlaşması ile giderilebileceğinden bu tür antlaşmalarda çekince söz konusu olmaz. Çok taraflı antlaşmalara çekince ileri sürülmesi konusunda 1969 Konvansiyonu'nu hazırlayan Milletlerarası Hukuk Komisyonu içinde tartışmalar yaşanmıştır. Bir grup hukukçu çekinceyi kabul edenler arasında antlaşmanın bu haliyle, kabul etmeyenler arasında hiç uygulanmaması görüşünü savunmuştur. Buna karşı bir diğer grup ise çekinceler bakımından antlaşma bütünlüğünün korunması amacı ile tarafların niyetinin dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu çerçevede hareket eden Komisyon niteliği gereği ilgili antlaşmanın bir bütün olarak uygulanmasının taraflarca öngörüldüğü hallerde (mesela silahların sınırlandırılması ile ilgili antlaşmalar), bu nitelikteki bir antlaşmaya çekincenin ancak bütün tarafların kabulü ile konabileceğini kabul etmiştir. Yine bir milletlerarası teşkilatın kurucu antlaşmasına ancak o teşkilatın yetkili organının kabulü halinde çekince ileri sürülebileceği hükmü benimsenmiştir. Bunların dışında kalan ve sadece taraflar arasında karşılıklı yükümler öngören bir çok taraflı antlaşmaya sürülen çekincenin diğer bir akit tarafça kabul edilmesi durumunda bunun çekince ileri süren devleti kabul eden

8 devlet bakımından antlaşmaya taraf yapacağı kabul edilmiştir. Antlaşmada aksi öngörülmemişse bir çekince ileri sürerek antlaşmaya taraf olmaya çalışan bir devletin çekincesine diğer akit devletler on iki ay içinde itiraz etmemişlerse çekince kabul edilmiş sayılır. Bazı antlaşmalar kendi maddelerine çekince konulması halinde uygulanacak prosedürleri düzenleyen hükümler de getirmektedir (Örnek, Her türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Konvansiyon, Madde 20). Yine bir antlaşmanın açıkça belli konularda çekinceye izin verdiği hallerde bu çerçevede ileri sürülen çekincelerin diğer taraflarca kabulüne gerek yoktur Konvansiyonu'na göre bir antlaşma çekinceyi yasaklamışsa ( Örneğin, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çekinceyi yasaklamıştır, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 57 genel nitelikte çekinceler konulmasını yasaklamıştır) ya da çekince antlaşmanın konu ve amacı ile bağdaşmıyorsa o takdirde çekince ileri sürülemez (BMAD Soykırım Sözleşmesine Çekince Konmasına ilişkin 1951 tarihli Danışma Görüşünde bu konuda söz konusu antlaşmanın özel karakterine bakılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu açıdan divan Soykırım Sözleşmesinin evrensel olma amacı taşıdığını ve insanları korumaya ilişkin hükümler getirdiğini tespit etmiştir. Bu bakımdan Sözleşme taraf devletlerin karşılıklı menfaatlerinden ziyade ortak bir menfaati korumaya yönelik olarak akdedilmiştir. Bu nedenlerden ötürü divan bazı basit çekinceler sorun olmasa da söz konusu sözleşmenin konu ve amacına uymayan çekincelerin kabul edilemeyeceği kanaatine varmıştır. Yine Divan Interhandel davasında, ABD nin mahkemenin zorunlu yargı yetkisini kabul eden deklarasyonuna koyduğu hangi meselelerin kendi milli yetkisine girdiğini ve bu yüzden Divan ın yetkisiz sayılması gerektiğini kendi başına takdir edebileceğine ilişkin rezervasyonu Divan Statüsü nün konu ve amacına aykırı olduğundan geçersiz saymıştır). Bu bakımdan bir antlaşmanın konu ve amacı ile bağdaşmayan çekincelerin kendiliğinden geçersiz olacağı kabul edilse de bu bağdaşmazlık tespitini kimin ve ne şekilde yapacağı tartışmalıdır. Bu çerçevede konu ve amacın saptanması bir yorum meselesidir ve antlaşmaların yorumuna ilişkin prensiplerin uygulanmasını gerektirir. Şayet antlaşmanın yapılışını denetleyen bir bağımsız organ yoksa bu saptamayı her antlaşma tarafı devlet kendi adına yapacak ve bunu çekinceyi yapan devlete bildirerek ondan, çekincesini geri almasını veya antlaşmadan çekilmesini isteyecektir. Çekincenin konu ve amaca aykırı olduğunun tespiti halinde şayet çekince o devletin söz konusu antlaşma ile bağlanma rızasının esaslı bir unsurunu oluşturmuyorsa devlet antlaşmaya çekincesiz haliyle bağlı kalmaya devam eder. Milletlerarası Hukuk Komisyonu'nun çekincelerle ilgili yeni çalışmasında konu ve amaç saptanırken söz konusu antlaşmanın yapılış sebebini oluşturan temel hükümlerin esas alınacağı belirtilmiştir. Bunun yanında Komisyon bir antlaşmanın konu ve

9 amacına aykırı düşen çekincelere örnek olarak şunları göstermiştir: bir antlaşmaya uyulmasını sağlayan bir mekanizmanın varlığı o antlaşmanın yapılış amaçlarından birini oluşturuyorsa bu mekanizmanın yetkisine konulan çekinceler, içeriği ve anlamı tam olarak belli olmayan muğlak ve çok geniş ifadeler içeren çekinceler ve jus cogens nitelikteki bir antlaşma hükmüne yapılan çekinceler. Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin İlkeler Viyana Konvansiyonu milletlerarası hukukun pacta sunt servanda yani ahde vefa ilkesi doğrultusunda yürürlükteki bir antlaşmanın taraflar açısından bağlayıcı olduğu ve hükümlerinin iyi niyetle uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bazı antlaşmalarda bu prensibe ilişkin hükümler de yer almaktadır (Örneğin, BM Şartı Madde 2(2) ve BM Deniz Hukuku Konvansiyonu Madde 300). Kural olarak antlaşmalar taraflar aksi bir niyet ortaya koymadıkları sürece yürürlüğe girmelerinden önce meydana gelmiş veya sona ermiş işlem ve durumlara uygulanmazlar. Yine taraflar farklı bir niyette değillerse bir antlaşma her bir tarafın tüm ülkesi bakımından uygulanır. Ancak bir devletin yetkisine tabi kişilerin ülke dışında uğradığı haksızlıklardan veya yaptıkları hukuka aykırılıklardan devletin yetkili ve sorumlu olması bazı antlaşmalara göre mümkündür (Örneğin açık denizlerde devletin bayrağını taşıyan gemiler ile insan hakları ihlalleri ile ilgili durumlar). Birbirini Takip eden Antlaşmalar ve Çatışma Durumu Devletlerin aynı konu hakkında birbirini takip eden antlaşmalar yapmaları halinde burada bir çatışma hali ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda öncelikle antlaşmaların metnine bakılır şayet burada antlaşmalardan biri diğerine tabi olacağını belirtiyorsa bir çatışma yok demektir. Bundan sonra esas alınacak ilk kurala göre şayet antlaşmalardan biri genel diğeri özel nitelikte ise bu takdirde özel antlaşmanın hükümleri öncelikle uygulanacak demektir. Yine 1969 Viyana Konvansiyonu, BM Şartı hükümleri ile çatışan antlaşma hükümlerinin bulunması halinde BM Madde 103 gereği Şart hükümlerine üstünlük tanınacağını kabul etmiştir.

10 Bunların dışında 1969 Viyana Konvansiyonu Madde 30'a göre tarafları aynı olan iki antlaşmanın bulunduğu hallerde önceki antlaşmanın hükümleri sonraki antlaşma ile bağdaştığı ölçüde uygulanır. Şayet antlaşma tarafları arasında değişmeler olmuşsa bu takdirde her iki antlaşmaya da taraf olan devletler arasında önceki kural uygulanırken, bu devletler ile antlaşmalardan sadece birine taraf olan devlet arasında sadece taraf olunan antlaşma hükümleri uygulanmaya devam eder. Tarafları A,B ve C olan bir antlaşmadan farklı hükümler taşıyan yeni bir atlaşmanın A ve B tarafından yapılması halinde C nin önceki antlaşmadan kaynaklanan haklarına halel geliyorsa bu durumun A ve B tarafından telafi edilmesi gerekebilir. Antlaşmaların üçüncü devletler bakımından etkisi Milletlerarası hukukta geçerli olan kurala göre bir anlaşma sadece kendisiyle bağlı olanlara uygulanır yani kendisine taraf olmayan devletler açısından ne hak ne de borç yaratır (pacta tertiis ilkesi) Viyana Konvansiyonu Madde 34 de bu ilkeyi benimsemiş ve antlaşmaların üçüncü bir devlet bakımından rıza gösterilmedikçe hak ve borç yaratmayacağı hükmünü getirmiştir. Bu genel kurala getirilecek istisnalar bakımından Konvansiyonu hazırlayan Komisyonda tartışmalar yaşanmış ve bu mesele haklar ve borçlar bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Borçlar bakımından Madde 35 bir üçüncü devlet açısından taraf olmadığı bir antlaşma hükmü ile bir borç yaratılmasının ancak antlaşma taraflarının böyle bir niyette olmaları ve üçüncü devletin bu borcu açıkça ve yazılı bir şekilde kabul etmesi durumunda mümkün olabileceğini öngörmektedir. Yine bu şekilde doğmuş olan bir borcun ortadan kaldırılabilmesi için de üçüncü devletin buna rıza göstermesi şartı aranmıştır (Bu kuralın tek istisnası BM Şartı Madde 2(6) da yer almaktadır). Üçüncü bir devlete haklar getiren antlaşmalar bakımından da öncelikle tarafların böyle bir niyette olup olmadıklarına bakılacak ve yine üçüncü devletin rızası aranacaktır. Ancak Konvansiyon bu rızanın üçüncü devlet aksini belirtmedikçe varsayılacağı hükmünü getirmiştir. Üçüncü devletin bir antlaşmada tanınan hakkını kullanırken yine bu hakla ilgili söz konusu antlaşmada belirtilen veya bu antlaşmaya uygun olarak tesis edilmiş koşullara uygun davranması gerekir. Bu şekilde tanınmış bir hakkın geri alınması veya değiştirilebilmesi için şayet antlaşma

11 tarafları bunun aksine bir düzenleme yapmamışlarsa üçüncü devletin rızası aranmaz. Ancak üçüncü devletin bu hakka dayanarak üstlendiği yükümlerin telafisi gerekir. Uygulamada üçüncü devletler açısından hak veya borç öngören antlaşmalar belli birtakım üçüncü devletler ya da genel olarak bütün devletler bakımından hak ve borçlar getirebilir. Bazı devletler açısından hak ve borç doğuran antlaşmalara örnek olarak Aaland adalarının statüsü ile ilgili milletlerarası düzenleme gösterilebilir. Bu mesele ile ilgili davada sorunun havale edildiği komisyon bu adaların askersizleştirilmesi statüsünün İsveç yararına konmuş bir hüküm olduğunu, bu yüküme uygun davranmanın adaların kendisine devrinden sonra bu statüye taraf olmayan Finlandiya'ya karşı ileri sürülebileceğini kabul etmiştir. Ege denizinde 12 ada adı verilen adaların askersizleştirilmesi, 1947 Paris Antlaşması ile düzenlenmiş olup, Türkiye bu antlaşmaya taraf değildir. Türkiye bu adaların askersizleştirilmesinin Türkiye yararına kabul edilmiş bir statü olduğu tezinden hareketle söz konusu antlaşmanın Türkiye lehine bir hak tanıdığını ileri sürmüştür. Bütün devletler bakımından hak ve borç doğuran antlaşmalara milletlerarası hukukta "objektif rejim" yaratan antlaşmalar adı da verilmektedir. Buna türe örnek olarak sınır antlaşmaları ile Panama kanalı ve Boğazlar gibi önemli milletlerarası geçiş yollarım düzenleyen antlaşmalar gösterilmektedir. Bu konuda ele alınması gereken son antlaşma türü en çok müsaadeye tabi millet kaydı taşıyan antlaşmalardır. Bu kaydı taşıyan antlaşmalarda taraflar söz konusu kayıtla daha sonra başka devletlerle yapacakları antlaşmalarda kabul edecekleri daha geniş haklardan karşılıklı olarak faydalanılmasını önceden kabul ederler. Bu türe örnek olarak Dünya Ticaret Örgütü Antlaşması gösterilebilir. Buna göre üye devletler kendi aralarında en geniş ticari haklar getiren antlaşmayı esas alacaklarını ve birbirlerine karşı ticari konularda ayrımcılık yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Antlaşmaların Yorumu Normalde antlaşmaların yorumu konusunda taraflar yetkilidir. Ancak antlaşmanın kendisi bu konuda özel düzenlemeler getirmiş veya antlaşmanın yorumu meselesi birtakım milletlerarası mahkemelere bırakılmış olabilir. Yine bir milletlerarası teşkilatın kurucu antlaşmasında yorum yetkisi teşkilat organlarına da devredilebilir (Mesela BM Şartı teşkilatın organlarınca yorumlanabileceği gibi, bu organlar Adalet Divanı'ndan Şart ın hükümlerinin yorumuna ilişkin bir

12 danışma görüşü de isteyebilir). Bu durumlarda söz konusu antlaşmayla bağlı devletler yetkili teşkilat organının yapmış olduğu yorumla da bağlı sayılırlar Yorumda uygulanacak ilkeler bakımından Viyana Konvansiyonu bir antlaşmanın yorumunda antlaşma metninde ifade edildiği şekliyle tarafların niyetinin esas alınması gerektiği görüşüne öncelik vermiştir. Bu bakımdan 31. madde bir antlaşmanın iyi niyetle, konusu ve amacı ışığında, kelimelere kendi bağlamları çerçevesinde doğal ve alışılmış anlamları verilerek yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Yine bu maddeye göre antlaşma bağlamının içine: (a)antlaşma metninin yanında başlangıç hükümleri ve antlaşma ekler, (b) antlaşma ile bağlantılı olarak taraflar arasında yapılmış başka anlaşmalar veya milletlerarası işlemler, (c)antlaşmanın yorumu ile ilgili tarafların sonradan yaptığı antlaşmalar veya tarafların yoruma dair niyetini gösteren sonraki uygulamaları (bu iki durumda tarafların sonraki uygulamalarının bir yorum niyeti mi yoksa antlaşmayı değiştiren yeni bir anlaşma mı teşkil ettiği sorunu ortaya çıkabilir; BMAD 1971 Namibya Danışma Görüşü nde Güvenlik Konseyi nde karar alınmasına ilişkin Madde 27 para. 3 de yer almayan daimi üyelerin çekimser kalması halinin kararın alınmasına bir engel oluşturmayacağı şeklinde taraflarca yorumlandığına hükmetmiştir) ve (d) taraflar arasındaki ilişkiye uygulanabilecek ilgili milletlerarası hukuk kuralları girmektedir. Bunun yanında Konvansiyon'un 32. maddesi 31. maddeye dayanılarak yapılmış yorumu teyit etmek üzere veya ortaya çıkan yorum belirsizlik ya da mantıksızlık içeriyorsa, yoruma yardımcı araç olarak antlaşmanın hazırlık çalışmalarına ve akdi sırasındaki şartlara bakılabileceği hükmünü getirmiştir (Başta BM Adalet Divanı olmak üzere pek çok milletlerarası mahkeme hazırlık çalışmalarına bakma eğilimindedir, bkz Jenosit Konvansiyonu na Çekince Konulmasına dair BMAD Danışma Görüşü). Yukarıda bahsedilen ilkeler doğrultusunda bir antlaşmanın yorumu açısından öncelikle tarafların niyetlerinin somutlaştığı antlaşma metni dikkate alınacaktır. Bu çerçevede metinde geçen kelimeler doğal ve alışılmış anlamlarına, göre yorumlanacaktır. Bu doğal ve alışılmış anlam antlaşmanın bütünü ile konu ve amacı dikkate alındığında kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Bunun dışında bunlara özel bir anlam verildiğini iddia eden taraf bunu ispat etmekle yükümlüdür. Antlaşma metninin yorumu ile bağlantılı bir prensip çağdaşlık prensibidir. Buna göre antlaşmada kullanılan terimler antlaşma yapıldığı zaman anlaşıldığı şekliyle ve o zaman geçerli olan milletlerarası kurallar ışığında yorumlanmalıdır. Viyana madde 31 yorum yapılırken metnin yanında antlaşmanın konu ve amacının da dikkate alınacağı hükmünü getirmiştir. Bu bakımdan tarafların niyetine aykırı düşmemek şartı ile

13 antlaşmanın yorumunda onun konu ve amacını en iyi gerçekleştirecek yorumu esas almak gerekecektir. Amaçsal yorum ya da tesirlilik ilkesi denen bu yorum tarzı özellikle milletlerarası teşkilatların kurucu antlaşmalarının yorumu ile insan haklarına ilişkin antlaşmaların yorumunda önemli rol oynamaktadır. Bu kurala göre şayet metne bağlı yorum birden fazla anlamı mümkün kılıyorsa bu takdirde yorum yapan sadece teknik davranmayacak ve politik gerekçelerle antlaşmanın amacı için gerekli olan anlamı üstün tutabilecektir. Ancak bu tarz yorumların bir antlaşma değişikliği haline gelme tehlikesi de bulunmaktadır ve bu yorum teşkilat organınca yapılıyorsa antlaşmanın tarafı olan devletlerin buna karşı çıkma hakları doğabilir. Son olarak şayet bir antlaşma iki veya daha fazla dilde tevsik edilmişse aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça her dildeki metin aynen geçerlidir ve her metnin aynı manayı taşıdığı kabul edilir. Ancak metinler arasında yapılan karşılaştırma anlam farklılığı ortaya koyarsa antlaşmanın konu ve amacı açısından metinleri en iyi bağdaştıran anlam esas alınacaktır. Antlaşmaların tadili ve değiştirilmesine ilişkin hükümler Pek çok milletlerarası antlaşma kendi içinde nasıl tadil (amendment) edileceğine ilişkin hükümler taşır (Örneğin BM Şartı Madde 108 uyarınca Şart değişiklikleri Genel Kurul üyelerinin üçte ikisinin oyu ve daimi üyeler dahil tüm üyelerin üçte ikisinin onaylaması üzerine bütün üye devletler açısından yürürlüğe girer). Şayet böyle bir hüküm öngörülmemişse genel kural antlaşmaların bütün tarafların rızası ile tadil edilebileceği yönündedir Viyana Konvansiyonu Madde 40 gereği çok taraflı bir antlaşmanın tadili süreci taraflar aksini öngörmedikçe taraflardan birinin tadilat teklifi üzerine başlar. Bu tadilat değişikliği taraflar arasında yapılacak bir tadil anlaşması ile meydana gelir. Tadil edilen antlaşmaya taraf olan her devlet tadilat görüşmelerine katılma hakkına ve tadilat sonucu meydana gelen yeni antlaşmaya taraf olma hakkına sahiptir. Şayet bazı devletler tadil anlaşmasına taraf olmamışsa antlaşmanın eski hali ile bağlı sayılırlar (A,B,C,D,E ve F nin taraf olduğu antlaşmayı değiştiren antlaşmaya sadece D,E ve F taraf olursa, asıl antlaşma A,B ve C nin kendi aralarında ve D,E ve F ile ilişkilerinde uygulanmaya devam ederken, yeni antlaşma D,E ve F arasında yürürlüğe girer). Daha önceden taraf olmayıp tadil anlaşmasından sonra söz konusu antlaşmaya taraf olan devletler aksini belirtmedikçe tadil anlaşmasına taraf devletlerle antlaşmanın tadil edilmiş halini, tadil anlaşmasına taraf olmayan devletlerle eski halini uygulamak zorundadırlar.

14 Viyana Konvansiyonu Madde 41'e göre çok taraflı bir antlaşmanın taraflarından bazıları kendi aralarında antlaşmayı değiştirmek (modification) üzere bir anlaşma yapabilirler. Ancak bunun için ya ilgili antlaşmanın açıkça bunu öngörmüş olması ya da bunun antlaşmada yasaklanmamış olması gerekir (Örneğin 1982 Deniz Hukuku Konvansiyonu Madde 311 bu antlaşmanın bazı hükümlerinin iki veya daha fazla tarafça değiştirilmesine müsaade etmektedir). Ayrıca antlaşma değişikliği talebinin bütün taraflara bildirilmiş olması gerekir. Yine bu değişikliğin diğer tarafların antlaşmadan kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini olumsuz olarak etkilememesi veya değişiklik talebinin antlaşmanın konu ve amacının etkin bir şekilde yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olmaması gerekir Viyana Konvansiyonu'nda yer almamakla beraber antlaşmaların değişikliğine yönelik milletlerarası hukukta kabul gören bir başka yöntem antlaşmanın yapılışından sonra uygulanması sırasında taraflarca benimsenen tutumlarla antlaşmanın değiştirilmesi durumudur. Bu tutum tarafların ortak rızalarını yansıttığı ölçüde bir antlaşmanın değiştirilmesi sonucunu doğurabilir (Örnek 1964 Fransa ve ABD arasındaki Milletlerarası Hava Taşımacılığı Antlaşması Tahkimi). Yine bir antlaşmanın hükümleri taraflarca bu niyetle ve açıkça yapıldığı takdirde daha sonra benimsenen bir örf ve adet kuralıyla da değiştirilebilir (Örneğin 1958 Deniz Hukuku Konvansiyonu na taraf olan bazı devletler daha sonra 200 millik münhasır ekonomik bölge ilan ederek söz konusu antlaşmayı değiştiren yeni bir örf ve adet kuralının oluşmasına imkan vermişlerdir). Antlaşma tadili veya değişikliği gerçekleştikten sonra ortaya tarafları aynı veya farklı olabilen iki antlaşma çıkacağından bu durumda birbirini takip eden antlaşmalara dair 1969 Viyana Konvansiyonu Madde 30 devreye girer.

15 Milletlerarası Antlaşmaların Geçersizlik Nedenleri Bir devlet bir milletlerarası antlaşma ile bağlanma rızasının geçersizliğini şu sayılan nedenlere dayanarak ileri sürebilir: a) İç hukuk hükümleri Antlaşmaların yapılmasına ilişkin iç hukuk hükümlerindeki sınırlandırmaların milletlerarası hukukta ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışmalıdır. Milletlerarası Hukuk Komisyonu 1969 Viyana Konvansiyonu'nda ilgili hükmü şu şekilde düzenlemiştir. Madde 46'ya göre bir devlet iç hukukunun antlaşmaların yapılmasına ilişkin kurallarının ihlalini söz konusu ihlal bariz değilse ve iç hukukun esaslı öneme haiz bir kuralına ilişkin değilse antlaşma ile bağlanma rızasını geçersiz kılmak üzere ileri süremez. Bu açıdan bir ihlal antlaşmayı yaparken normal uygulamaya ve iyi niyete uygun olarak hareket eden bir devletçe açıkça bilinebilecek nitelikte ise bariz ihlal sayılır. Bu bakımdan söz konusu antlaşmanın niteliği ve önemi de göz önüne alınmalıdır (Örnek, NATO Antlaşması vb.) b) Temsilcinin yetkisizliği 1969 Viyana Konvansiyonu'na göre bir temsilcinin belli bir antlaşma ile bağlanmaya ilişkin yetkisi birtakım sınırlandırmalara tabi ise bu sınırlamalara uyulmaması bir geçersizlik nedeni olarak ileri sürülemez. Ancak bunun istisnası diğer görüşmeci devletlere bildirilmiş olan sınırlandırmalardır. Bu takdirde söz konusu devlet buna dayanabilecektir. c) Temsilciye menfaat temini Bunun geçersizlik nedeni olarak ileri sürülebilmesi için bu menfaat temininin karşı tarafa isnat edilebilir olması ve temsilcinin rızası ile bu menfaat temini arasındaki bağlantının ispatı gerekir. d) Temsilcinin şahsına karşı cebir ve tehdit Viyana Konvansiyonu Madde 51'e göre bir devlet temsilcisine karşı yöneltilen cebri hareket ve tehditler ile bir antlaşma yapılması halinde bu şartlar altında verilen bağlanma rızası geçersiz sayılacaktır. Bu tehditler içine şantaj ve temsilcinin ailesine yönelik olanlar da girmektedir.

16 e) Tehdit veya kuvvet kullanılması yolu ile bir devletin icbar edilmesi-t Viyana Konvansiyonu bu açıdan BM Şartı Madde 2 paragraf 4'e göre bir devletin üzerinde tehdit veya güç kullanma sureti ile yapılması sağlanan antlaşmaların geçersiz olacağı hükmünü getirmiştir. Burada söz konusu olan tehdit ve güç BM Şartı Madde 2(4) uyarınca yasaklanmış olan silahlı güç ve tehdit olup ekonomik ve politik baskılar geçersizlik nedeni değildir. f) Hata Hata bir devleti antlaşma ile bağlanmaya götüren bir olay veya durumun var olmamasına rağmen var olduğunun sanılması halidir (Örneğin sınır antlaşmaları yapılırken gözden kaçmış coğrafik özellikler). Ancak bu olay veya durumun söz konusu devleti antlaşma ile bağlanmaya götüren esaslı bir unsur olması ve antlaşma yapıldığı sırada mevcut olması şartı aranır. Bu hataya dayanarak bağlanma iradesinin geçersiz olduğunu ileri sürebilmek için hatayı ileri sürenin kendi davranışı ile bu hataya yol açmamış olması veya şartların o devleti hatadan haberdar edecek kadar açık olmaması gerekir. Hukuki bir noktada yapılan hata antlaşmanın geçerliliğini etkilemez. g) Hile Bir devletin antlaşmanın görüşmelerine katılan bir başka devleti hileli davranışları ile antlaşma ile bağlanmaya sevk etmesi halinde bu devlet hileyi ileri sürerek bağlanma rızasının geçersiz olduğunu ileri sürebilir. Burada yanlış beyanların yanlışlığı bilinerek yapılması halinde hile söz konusu olur aksi takdirde hata hükmü devreye girer. Hile bir olayın bilerek olduğundan farklı gösterilmesine ilişkin olup hukuki konularda hile kabul edilmez. h) Bir emredici hukuk kuralı ile çatışan antlaşmalar Milletlerarası antlaşmaların yapılması noktasında genel prensip irade serbestliği ilkesi olsa da bazı kurallara aykırı antlaşmaların yapılamayacağı fikri de ağırlık kazanmaktadır. Bu çerçevede Viyana Konvansiyonu Madde 53 bir bütün olarak devletler topluluğu tarafından kabul edilmiş ve kendisinden sapılmasına izin verilmeyen ve ancak daha sonraki benzer nitelikteki bir kural tarafından değiştirilebilen kurallara aykırı antlaşmaların geçersiz olacağı hükmünü getirmiştir. Bu kuralların neler olduğuna ilişkin tartışmalar devam etmekteyse de bugün için kuvvet kullanma yasağı, self-determinasyon ilkesi, soykırım suçu, ırk ayrımcılığı suçu, insanlığa karşı suçlar, esir ticareti ve deniz haydutluğunun yasaklanmasına dair kuralların emredici nitelikte olduğu genelde kabul görmektedir (Örneğin, Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin 1974 müdahalesini hukuken

17 dayandırdığı 1960 Garanti Antlaşması nın kuvvet kullanma yasağına ilişkin emredici norma aykırı olduğu gerekçesi ile geçersiz olduğunu iddia etmektedir). Ancak ABD gibi bazı devletler milletlerarası hukuk kuralları arasında hiyerarşi olmadığı ve böyle bir uygulamanın da bulunmadığı gibi gerekçelerle bu tür kuralların varlığını ret etmektedirler. Milletlerarası Antlaşmaların Sona Ermesi veya Yürürlüğünün Askıya Alınması 1969 Viyana Konvansiyona göre bir antlaşma tarafların iradesine dayalı nedenlerle veya birtakım objektif nedenler gereği sona erebilir veya askıya alınabilir. İradeye dayalı sona erme Tarafların iradesine dayalı nedenler ya antlaşmanın metninde ifade edilmiş ya da sonradan ortaya çıkmış olabilir. Bir antlaşmanın metni sona ermesine dair hükümler getirerek taraflara antlaşmayı feshetme veya antlaşmadan çekilme yetkisini taraflara tanımış olabilir. Ya da antlaşmanın geçerliliği bakımından bir süre öngörülmüş olabilir. Antlaşma metninde buna ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa bu takdirde antlaşmayı sona erdirme veya çekilme yetkisi bütün tarafların rızası ile gerçekleşebileceği gibi tarafların niyetinden veya konu ve amacından zımnen çıkartılabilir. Ancak 1969 Viyana Konvansiyonu Madde 56 ya göre metninde buna ilişkin bir hüküm bulunmayan bu tür antlaşmaların sona erdirilmeye veya çekilmeye tabi olmadıklarına dair bir karine vardır (Özellikle sınır antlaşmaları ve toprak paylaşımı antlaşmaları bu kapsamda değerlendirilmektedir). Sona erdirme veya çekilme yetkisini kullanmak isteyen taraf 12 ay önceden diğerlerini bundan haberdar etmelidir. Bir antlaşma bütün antlaşma tarafları arasında sonradan yapılan başka bir antlaşma ile zımnen de sona erdirilebilir ya da askıya alınabilir Viyana Konvansiyonu Madde 59 a göre bunun için sonraki antlaşmada tarafların bu niyette olduğunun anlaşılması ya da sonraki antlaşmanın önceki ile tamamen bağdaşmayan hükümler getirmiş olması gerekir. Yine bir antlaşmanın taraflar arasında uzun süre uygulanmaması sonucu örtülü antlaşma prensibi gereği sona ermiş sayılacağı da kabul görmektedir.

18 Çok taraflı bir antlaşmada iki veya daha fazla taraf kendi aralarında antlaşma hükümlerini askıya almak üzere anlaşabilir (bu askıya alma durumu taraflardan bazılarının antlaşmayı gereği gibi yerine getirmemelerine misilleme olarak antlaşmanın diğer taraflarca uygulanmaması halinden farklıdır). Ancak Viyana Konvansiyonu Madde 57 ye göre bunun mümkün olabilmesi için ya antlaşmanın açıkça buna izin vermesi ya da antlaşmanın konu ve amacı ile bağdaşması ve diğer tarafların haklarını kullanmalarını engellememesi gerekir. Ayrıca bu askıya alma niyetinin diğer taraflara bildirilmesi gerekmektedir. Objektif nedenlerle sona erme Milletlerarası Antlaşmanın Esaslı İhlali Milletlerarası hukuka göre taraflardan biri antlaşma hükümlerini iyiniyetle yerine getirmiyor ve bu durum giderilemiyorsa bu diğer taraflara antlaşmayı sona erdirme veya askıya alma hakkı verir. Bu konuyu düzenleyen Viyana Konvansiyonu Madde 60 da benzer bir çözümü öngörmüş ancak ihlalin esaslı olması şartını getirmiştir. Esaslı ihlal şu şekilde tanımlanmıştır: a) bir antlaşmanın hukukun öngörmediği bir esasa dayanarak reddi; b) bir antlaşmanın konu ve amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir hükmünün ihlali (tarafların antlaşma ile bağlanma rızalarına temel oluşturan hükümler). Bir esaslı ihlalin meydana gelip gelmediğine her devlet kendi başına karar verebilir. Ancak daha sonra bunun esaslı bir ihlal olmadığı anlaşılırsa bu durum bunu ileri süren tarafın anlaşmayı ihlal etmesi sonucunu doğurabilir. Yine söz konusu antlaşmanın milletlerarası teşkilat antlaşmalarında olduğu gibi bir ihlal durumunda devreye girecek mekanizmaları (yetkili organ veya mahkeme) kendi içinde düzenlediği durumlarda taraf devletlerin ihlale kendi başlarına karar verme yetkilerinin bulunmadığı milletlerarası hukukta kabul edilmektedir (Örnek BM Şartı Madde 14; AB Antlaşması Madde 228). İki taraflı antlaşmaların taraflardan birince esaslı ihlali diğer tarafa antlaşmayı kısmen veya tamamen sona erdirme veya askıya alma hakkı verir. Çok taraflı antlaşmalarda taraflardan birinin esaslı ihlali durumunda ise diğer taraflar oybirliği ile antlaşmayı kendileri ile ihlal eden taraf arasında veya bütün taraflar arasında kısmen veya tamamen sona erdirme veya askıya alma yoluna gidebilirler (Bazı antlaşmalarda oybirliği yerine oyçokluğu ile askıya alma ilkesi benimsenmiştir, bkz. BM Antlaşması Madde 6). Ancak bunun karşı tarafa bildirilmiş olması gerekir. Şayet söz konusu ihlal taraflardan birini özel bir şekilde etkiliyorsa o takdirde bu devletin ilgili antlaşmayı kendisi ile ihlal eden taraf arasında kısmen veya tamamen askıya alma hakkı

19 vardır. Yine bazı antlaşmaların niteliği itibarı ile taraflardan birince esaslı ihlali şayet diğer bütün tarafların antlaşmanın hükümlerine uyma bakımından durumlarını köklü bir şekilde değiştiriyorsa bu takdirde her taraf devlet antlaşmayı kendisi bakımından kısmen veya tamamen askıya alabilir (Örneğin silahsızlanma antlaşmaları bu kategori içinde yer almaktadır). Ancak Viyana Konvansiyonu insani nitelikteki antlaşmalar içinde yer alan insan haklarını korumaya yönelik hükümlerin esaslı ihlal gerekçesi ile sona erdirilemeyeceği veya askıya alınamayacağı yasağını getirmiştir. Yani böyle bir antlaşmaya taraf olan bir devlet diğer devletin insan hakları ihlallerini bahane ederek veya buna misilleme olsun diye söz konusu antlaşmada korunan hakların ihlali yoluna başvuramaz. Antlaşmanın İfasının İmkansızlığı İkinci obektif sona erme nedeni antlaşmanın yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi durumudur. Viyana Konvansiyonu'na göre şayet bir antlaşmanın yerine getirilebilmesi için gerekli olan bir şey ortadan kaybolmuş veya tahrip olmuşsa bu durum taraflara antlaşmayı sona erdirme hakkı verir (Örneğin bir baraj antlaşması nehrin kuruması ile sona erebilir). Ancak antlaşmanın yerine getirilmesi için gerekli olan şeyin ortadan kalkmasına taraflardan biri neden olmuşsa sözkonusu taraf bu sona ermeyi talep edemez. Sona erme otomatik değildir ve taraflarca talep edilmelidir. Ayrıca sona erme antlaşma yürürlükte iken tarafların kazanmış olduğu birtakım hakların kaybı sonucunu doğurmaz. Antlaşma Şartlarında Köklü Değişiklik Üçüncü sona erme nedeni şartlardaki köklü değişiklik (rebus sic stantibus) durumudur. Viyana Konvansiyonu Madde 62'ye göre bir antlaşmanın yapıldığı sırada mevcut olan şartlarda taraflarca öngörülmemiş birtakım değişiklikler istisnai olarak taraflara antlaşmayı sona erdirme, askıya alma veya antlaşmadan çekilme hakkı verebilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için söz konusu şartların mevcudiyetinin taraflarca antlaşma ile bağlanma rızalarına temel oluşturmuş olması ve bu şartlardaki değişikliğin taraflarca yerine getirilmesi gereken yükümlerin kapsamını köklü bir biçimde değiştirmiş olması gerekir (Örneğin bir ittifak antlaşmasında taraflardan birinin düşman tarafına geçmesi bu anlamda bir değişiklik sayılır). Ancak Viyana Konvansiyonu'na göre devletler arasında sınırları tespit eden antlaşmalarda bu hak kullanılamaz. Yine Konvansiyon şartlardaki esaslı değişikliğin ortaya çıkmasına ilgili antlaşmayı veya başka bir milletlerarası kuralı ihlal ederek sebebiyet vermiş devletin buna dayanarak sona erme, askıya alma veya çekilme hakkını

20 kullanamayacağı hükmünü getirmiştir. BM Adalet Divanı Macaristan ve Slovakya arasındaki 1997 tarihli Gabcikovo-Nagymaros Davası kararında bu kuralın bir örf ve adet kuralı haline geldiği sonucuna varmıştır. Ancak Divan'a göre bu kural ancak istisnai olarak uygulanmalı ve şartların taraflar açısından önemi ve bunlardaki değişikliğin öngörülememezliği sıkıca araştırılmalıdır. Türkiye Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması için bu kurala dayanmış ve tezini yetkinin şahsiliğinden yetkinin ülkeselliği ilkesine geçişle açıklamıştır. Yine Türkiye Lozan'da askersizleştirilmiş bir statüye tabi kılınan boğazlar bölgesi için 2. Dünya Savaşı'na doğru saldırgan bir tutum takınan İtalya'nın davranışlarının şartları değiştirdiğini ileri sürerek yeni bir statü talebinde bulunmuştur. Bu talep sonucu 1936 Montreux Antlaşması'mn yolu açılmıştır. Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Son olarak Viyana Konvansiyonu'nda ele alınan bir durum diplomatik ilişkilerin kesilmesi halidir. Konvansiyon bunun kendiliğinden antlaşmaların geçerliliğini etkilemeyeceğini ancak söz konusu antlaşma bu ilişkiye bağlı ise bu durumun bir geçersizlik hali doğurabileceğini kabul etmiştir. Bununla bağlantılı ancak Viyana Konvansiyonu'nda ele alınmayıp doktrinde incelenmiş bir husus savaşın antlaşmalara etkisi durumudur. Bu konudaki ana görüş bir savaş durumunun savaşan taraflar arasındaki antlaşmaları kendiliğinden sona erdirmeyeceğine yöneliktir. Bu bakımdan tarafların niyeti ve antlaşmanın niteliği gibi unsurlarla çatışmanın boyutu ön plana çıkmaktadır. Örneğin bir antlaşma kendi içinde bir savaş durumunda nasıl uygulanacağını düzenleyen hükümler taşıyabilir (Örnek, Montreux Boğazlardan Geçişe İlişkin Konvansiyon) veya antlaşma niteliği itibariyle savaş durumunda uygulanacak kurallara ilişkin olabilir (Örnek, Savaşta Uygulanacak Hukuk Kurallarına dair La Hey ve Cenevre Sözleşmeleri). Yine bir devletin ülkesine yönelik bir statü getiren tarafsızlık antlaşmalarının, ticaret antlaşmalarının, insan haklarını koruyan antlaşmaların, çevreyi koruyan antlaşmaların, milletlerarası su yolları (nehirler) ve burada yer alan tesislerle ilgili antlaşmaların, milletlerarası uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin antlaşmaların ve diplomatik ve konsolosluk ilişkilerine ilişkin antlaşmaların da savaştan etkilenmeyeceği kabul edilmektedir. Ancak devletler arasında bir ittifaklık veya saldırmazlık ilişkisi kuran antlaşmaların sona ereceğinin kabulü gerekir. Konsolosluk antlaşması gibi antlaşmalar savaş durumunda askıya alınabilirse de tarafların niyeti de bu yönde ise bu antlaşmalar savaşın sona ermesi ile tekrar yürürlüğe girer.

21 Diğer Haller Yukarıda sayılanların dışında milletlerarası hukukta antlaşma hükümlerinin uygulanmasını durduran başka hallerin de bulunabileceği kabul edilmektedir. Buna göre bir devlet zorunluluk, meşru müdafa ya da antlaşma taraflarından birine karşı misilleme yapma amacı ile antlaşma hükümlerini yerine getirmekten kaçınabilir. Ancak Viyana Konvansiyonu bu durumları antlaşmaları sona erdiren sebepler arasında değil devletin sorumluluğunu ortadan kaldıran haller ile ilgili görüp bu konularda düzenleme yapmaktan kaçınmıştır. Bunun tek istisnası BM Şartı uyarınca alınmış tedbirlere ilişkin olup Konvansiyon bu tedbirlerin yerine getirilmesi nedeniyle bundan etkilenen antlaşmalara karşı geçersizlik nedenlerinin ileri sürülemeyeceği hükmünü getirmiştir. Son olarak bir de Viyana Konvansiyonu'nda yer almamakla birlikte 1978 tarihli Devletlerin Antlaşmalara Halefiyetine dair Konvansiyon'da ele alınmış olan antlaşmalara halefiyet meselesine değinmek gerekmektedir. Buna göre şayet bir devlet topraklarının bir kısmını bir şekilde yitirirse bu devlet yapmış olduğu antlaşmalarla bağlı kalmaya devam eder ancak bunların uygulanması kendi topraklan ile sınırlıdır. Şayet bu yitirilen topraklarda yeni bir devlet ortaya çıkmış ya da bir devletin topraklarında yeni bir devlet kurulmuşsa bu takdirde kural olarak yeni kurulan devlet eski devletin yaptığı antlaşmalarla bağlı değildir (buna temiz tabak doktrini adı verilmektedir). Yine bu antlaşmalann tarafı olan diğer devletler de yeni devleti antlaşma tarafı olarak kabul etmek zorunda değillerdir. Ancak yeni devletin eski devletin taraf olduğu çok taraflı antlaşmalara bir bildirimle taraf olma hakkı bulunduğu da kabul gören bir prensiptir. Bununla beraber şayet söz konusu çok taraflı antlaşma bir milletlerarası teşkilatın kurucu belgesi ise yeni devletin buna bir bildirimle taraf olması mümkün olmamakta ve bu durumda bir üyelik başvurusu yapması gerekmektedir. Bunların dışında yine bazı istisnai durumlarda yukanda bahsedilen yeni devletin eski antlaşmalarla bağlı olmayacağına ilişkin genel kuralın uygulanmayacağı kabul edilmektedir. Buna göre bir toprak parçası ile bağlantılı olarak bir üçüncü devletin ülkesi yararına kabul edilmiş hak ve borçlar getiren antlaşmalar (mesela geçiş, ulaşım ve balıkçılık gibi konularda objektif rejim yaratan antlaşmalar) ile sınır antlaşmaları bakımından yeni devletin eski antlaşmalarla bağlı kaldığı kabul edilmektedir. Uygulamada antlaşmalara halefıyet meseleleri genellikle devletlerin yeni devletle yaptığı nakil antlaşmaları yoluyla çözülmektedir.

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 22 Mayıs 1969 Bu Sözleşmenin Tarafı Olan Devletler, Andlaşmaların milletlerarası ilişkiler tarihindeki temel rolünü gözönünde tutarak, Milletlerarası hukukun kaynağı

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ IŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı ÖN KARAR PROSEDÜRÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Hukuk) Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi 2. DERS Doç. Dr. İlke GÖÇMEN 1 Sunuş Planı Ön Tespitler Başvuruya

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR) ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOL

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR) ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOL Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole İlişik Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında Karar - 2017/10619 (22.08.2017 t.

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 4906 Kabul Tarihi

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 İkinci Hafta Ünite 2 2 Ünite II DAMGA VERGİSİNİN UNSURLARI 3 Damga Vergisinin

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Önsöz Avrupa Konseyi'nin üye Devletleri ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı