DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)"

Transkript

1 DIVop ST F F 9 F S cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ

2 DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım alimaları kiapçı ında yer alan uyarıları dikkalice okuyunuz. Kombi kurulumu yapıldıkan sonra, çalı ması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün amamlayıcı parçası olan ve daha sonra gerekli oldukça ba vurabilece i bu kılavuzu vererek saklamasını haırlaınız. Kurulum ve bakım i lemleri, yürürlükeki sandarlara ve imalaçının alimalarına uygun ekilde gerçekle irilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel arafından yerine geirilmelidir. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasakır. Haalı kurulum ya da yeersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üreici arafından sa lanan alimalara uyulmamasından ve uygulamadaki haalardan kaynaklanan hasarlardan üreici hiçbir ekilde sorumlu uulamaz. Herhangi bir emizlik ya da bakım i lemi gerçekle irmeden önce, sisem devre anaharını ve/veya kar ı gelen açma kapama aygılarını kullanarak, cihazın ebeke güç kayna ı ile ba lanısını kesiniz. Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yeersiz çalı ması durumunda, cihaz kapaılmalıdır. Cihazı amir emeye kalkı mayınız. Sadece mesleki olarak kalifiye personele ba vurunuz. Ürünlerin herhangi bir onarım-de i irme i lemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel arafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine geirilmelidir. Yukarıda yer alan ko ula uygun hareke edilmemesi ünienin emniyeini ehlikeye sokabilir. u cihaz, sadece özel olarak asarlanmı oldu u amaçlar için kullanılmalıdır. unun dı ındaki herhangi bir kullanım, yanlı ve bu nedenle ehlikeli olarak de erlendirilir. mbalaj parçaları, olası ehlike kayna ı oldu undan, çocukların eri ebilece i yerlerde bırakılmamalıdır. u kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadele irilmi görünüsünü emsil emekedir. u emsili görünülerde, size emin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir.. KULLNM TLIMTLR. Giri Sayın mü eri Geli mi asarım, en son eknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kalieli yapım içeren, duvara mone FERROLI kombiyi seçi iniz için e ekkür ederiz. u kullanım alimaı kiapçı ında yer alan uyarıları dikkalice okuyunuz, çünkü bunlar emniyeli kurulum (yerle irme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler vermekedir. DIVop ST F do al ve sıvıla ırılmı perol gazı (LPG) ile çalı an ve elekronik ae lemeli bir brülör, havalandırmalı su geçirmez bölmeli, fan ayarlı, sisem konrolünü gerçekle iren bir mikroi lemci ile donaılmı, ısıma ve sıcak su üreimi amaçlı, - C'ye kadar (opsiyonel anifriz kii ile -0 C'ye kadar) dahili mekanlarla kısmen korumalı bir ekilde harici mekanlara mone edilebilen (EN 97/ uyarınca) yüksek verimli ısı jeneraörüdür. Sıcak su üreimi özel bir abakalandırmalı birikirme deposu vasıasıyla gerçekle irilir.. Komu paneli Panel ve göserge ile ilgili açıklamalar 7 9 mfor ek. - Konrol paneli çıklamalar = Sıcak musluk suyu ısı ayarını azalma u u = Sıcak musluk suyu ısı ayarını arırma u u = Isıma siseminin ısı ayarını azalma u u = Isıma siseminin ısı ayarını arırma u u = Göserge = Yaz / Kı modu seçim u u 7 = Ekonomi / Konfor modu seçim u u 8 = Reseleme u u 9 = Cihazı çalı ırma / kapama u u 0 = "Sıcaklık kı " menüsü u u = yarlanan sıcak musluk suyu ısısına ula ıldı ını beliren göserim = Sıcak musluk suyu sembolü = Sıcak musluk suyu fonksiyon göserimi = Sıcak musluk suyu çıkı ayarı / sıcaklı ı = Eco (Ekonomi) veya Konfor modu göserimi = Harici sensör sıcaklı ı (opsiyonel harici sensör varsa) 7 = Harici sensör veya Uzakan Kumanda (opsiyonel) ba lanısını göserir 8 = Oram sıcaklı ı (Opsiyonel Uzakan Kumanda varsa) 9 = Yanık brülör ve aküel güç göserimi 0 = nifriz fonksiyonu göserimi = Isıma sisemi basıncının göserimi = normallik göserimi = Isıma çıkı ayarı / sıcaklı ı = Isıma sembolü = Isıma fonksiyonu göserimi = yarlanan ısıma çıkı sıcaklı ına ula ıldı ını beliren göserim 7 = Yaz modu göserimi Çalı ma anındaki göserim Isıma Oram Termosaı veya Uzakan Kumanda aracılı ı ile gönderilen ısıma komuu radyaör üzerindeki sıcak hava lambasının yanması ile belirilir (kısım ve - ek. ). Isıma derecelerinin sembolleri (kısım - ek. ), ısıma sensörü sıcaklı ı ayarlanan de ere ula ıncaya kadar kademeli olarak yanmaya ba lar. ek. Sıcak su Tesisaan sıcak musluk suyu çekildi i anda gönderilen sıcak musluk suyu komuu muslu un alındaki sıcak su lambasının yanmasıyla belirilir (kısım ve - ek. ). Sıcak musluk suyu derecelerinin sembolleri (kısım - ek. ), musluk suyu sensörü sıcaklı ı ayarlanan de ere ula ıncaya kadar kademeli olarak yanmaya ba lar. ek. Isııcı kazanın devre dı ı bırakılması (ekonomi) Isııcı kazanın haznesinin ısıma yardımı/dese i devre dı ı bırakılabilir. Devre dı ı bırakma durumunda, sıcak musluk suyu da ıımı olmayacakır. Kazan ısııcısı devredeyken (varsayılan ayar), göserge üzerinde COMFORT (kısım - ek. ) sembolü göserilmekedir, devreden çıkarıldı ında göserge üzerinde (kısım - ek. ) sembolü göserilir. Kullanıcı, / u una basarak kazan bölmesini kapaabilir (ECO modu) (kısım 7 - ek. ). COMFORT modunu akive emek için, / dü mesine ekrar basınız (kısım 7 - ek. ).. çma ve kapama Kombiye elekrik beslemesi yok ek. - Kombiye elekrik beslemesi yok Cihaza gelen elekrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise ani-friz sisemi çalı mayacakır. Kı mevsiminde uzunca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki üm suyun (musluk suyu ve sisem suyunun) ahliye edilmesi önerilmekedir; veya sadece musluk suyunu ahliye ediniz ve uygun bir anifriz ekleyiniz. Kombinin yakılması Cihazın elekrik beslemesini açınız. ek. - Kombinin yakılması 0 Saniye boyunca göserge ekranında, ısıma siseminin hava bo alma i lemini beliren FH mesajı görünülenir. lk saniye süresince, gösergede kar yazılımının versiyonu da görünülenir. Kombi üzerindeki gaz valfını açınız. FH mesajı kayboldu u zaman, sıcak su çekildi i zaman veya oram ermosaı ısıma komuu aldı ı zaman, kombi oomaik olarak çalı maya hazır duruma gelmi demekir. TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

3 DIVop ST F Kombinin söndürülmesi On/Off u una (kısım 9 - ek. ) saniye basınız. ek. - Kombinin söndürülmesi Kombi kapaıldı ı zaman, elekronik kara halen elekrik akımı bulunmakadır. Sıcak su ve ısıma i lemleri devre dı ı bırakılır. nifriz sisemi akif kalır. Kombiyi ekrar yakmak için on/off (kısım. 9 ek. ) u una ekrar saniye basınız. ek. - Kompenzasyon e rilerinin paralel harekeine örnek Uzakan kumanda ile ayarlamalar E er kombiye bir Uzakan Kumanda (opsiyonel) akılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar abella 'de belirilen de erlere göre yapılır. yrıca, ko Oram sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel uzakan kumandalı zamanlayıcı ile) Uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolünü kullanarak sıcaklık de erini oda için isenen de ere ayarlayınız. Kombi üniesi, sisem suyunu isenilen oram sıcaklı ı de erine göre ayarlayacakır. Uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lüfen bu cihazın kullanıcı kiabına bakınız. Sıcaklık akı ı Harici sensörün mone edilmesi (opsiyonel) ile kumanda paneli göserge ekranında (kısım - ek. ) harici sensör arafından espi edilen güncel harici sıcaklık görünülenir. Kombi ayarlama sisemi "Sıcaklık kı ı" modunda çalı ır. u modda, ısıma siseminin sıcaklı ı harici çevre/iklim arlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sa lanırken enerjiden de asarruf edilmi olur. Özellikle, harici oram sıcaklı ı arı ı zaman sisem çıkı sıcaklı ı espi edilen "kompenzasyon e risine" göre dü ürülür. Sıcaklık kı ı modu akif durumdayken, ısıma ayar u ları kullanılarak sıcaklık ayarı, sisem çıkı ının maksimum sıcaklık ayarına e ilenir (kısım ve - ek. ). yarlama siseminin her zaman ekin ve faydalı bir ekilde çalı masını sa lamak için maksimum de erin ayarlanması avsiye edilir. Kombi, kurulum a amasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. ununla birlike, rahalı ın daha da arırılması amacıyla kullanıcı arafından ba ka ayarlar da yapılabilir. Kompenzasyon e risi ve e rilerin öelenmesi Tu una bir kez basıldı ında (kısım 0 - ek. ) güncel kompenzasyon e risi ( ek. ) görünülenir ve sıcak musluk suyu u ları kullanılarak (kısım ve - ek. ) de i irilmesi mümkündür. E riyi ile 0 saniye arasında isedi iniz gibi ayarlayınız ( ek. ). E ri 0'a ayarlandı ında, sıcaklık akı ı ayarlaması devre dı ı kalır. ek. 7 Sıcak su çekildi i zaman veya oram ermosaı ısıma komuu aldı ı zaman, kombi derhal oomaik olarak çalı maya hazır duruma gelmi olur.. yarlamalar Yaz/Kı yarı De i ikli i saniye süreyle yaz/kı (kısım - ek. ) u una basınız. ek. - Kompenzasyon e risi Tu larına basıldı ı zaman (kısım ve - ek. ) e rilerin paralel harekei ( ek. ) sa lanır ki bu da sıcak musluk suyu u larıyla ayarlanabilir (kısım ve - ek. ). ek. 8 Gösergede Yaz sembolü görünülenir (kısım 7 - ek. ): kombi sadece sıcak musluk suyu da ıımı yapacakır. nifriz sisemi akif kalır. Yaz modunu devre dı ı bırakmak için yaz/kı (kısım - ek. ) u una yeniden saniye basınız. Isıma sıcaklı ı ayarı Sıcaklı ı minimum 0 C ile maksimum 8 C arasında ayarlamak için ısıma u larını kullanınız (kısım ve - ek. ); bununla birlike, kombiyi C'nin alında çalı ırmamanız avsiye edilir. ek. - E rilerin paralel harekei Tu una yeniden basıldı ında (kısım 0 - ek. ), paralel e ri ayarlama modundan çıkılır. E er oram sıcaklı ı isenilen de erin alına dü erse, daha yüksek dereceden bir e ri ayarlanması veya ersi durumda bunun ersinin uygulanması avsiye edilir. ir derece arırma veya azalma yapınız ve oramdaki de i ikli i konrol ediniz ek. 9 Sıcak musluk suyu sıcaklı ı ayarı Sıcaklı ı minimum 0 C ile maksimum C arasında ayarlamak için sıcak musluk suyu u larını (kısım ve - ek. ) kullanınız ek. - Kompenzasyon e risi OFFSET = 0 OFFSET = ek. 0 Oram sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel oram ermosaı ile) Oram ermosaını kullanarak sıcaklık de erini oda için isenen de ere ayarlayınız. E er oram ermosaı mone edilmi de il ise kombi, sisemi ayarlanmı olan sisem çıkı sıcaklı ı de erinde uacakır cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR

4 Çizelge mu paneli gösergesinde (kısım - ek. ), Uzakan Kumanda ile ayarlanan güncel sıcaklık de eri görünülenir. Isıma sıcaklı ı ayarı Sıcak musluk suyu sıcaklı ı ayarı Yaz/Kı yarı De i ikli i ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi Sıcaklık akı ı yarlama i lemi, Uzakan Kumanda menüsünde, kombi komu panelinden yapılabilir. yarlama i lemi, Uzakan Kumanda menüsünde, kombi komu panelinden yapılabilir. Yaz modu ayarı, Uzakan Kumandadan yapılacak bir ısıma alebine/komuuna göre daha önceliklidir. Uzakan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu kapaıldı ında, kombi Ekonomi moduna geçer. öyle bir durumda, 7 u u (kombi paneli üzerindeki ek. ) devre dı ı kalır. Uzakan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu akive edildi inde, kombi Konfor moduna geçer. öyle bir durumda, 7 u u ile (kombi paneli üzerindeki ek. ) iki moddan birisini seçmek mümkündür. Gerek uzakan kumanda gerekse kombi karı, Sıcaklık kı ını yönemekedir; ikisi arasında, kombi karı Sıcaklık kı ının önceli i vardır. DIVop ST F Isıma devresinde bir a ırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek amacıyla emniye valfı çıkı ı, bir bacaya veya oplama borusuna ba lanmalıdır. E er bunu yapamıyorsanız, ahliye valfı haa verir ve odayı su basar, bu durumdan üreici irke sorumlu uulamaz. Elekrikli cihazları opraklamak amacıyla su sisemini asla kullanmayınız. Cihazın iyi bir ekilde çalı masını ekileyebilecek olan kalını veya birikinileri çıkarmak için monaj i leminden önce sisemin/esisaın büün borularını dikkali bir ekilde yıkayınız. a lanıları, ilgili ba lanı nokalarına ek. 'de belirildi i gibi ve cihaz üzerinde belirilen sembollere riaye ederek yapınız Ünie hidrolik basınç ayarı Sisem so uk haldeyken kombinin hidromeresinden okunan doldurma basıncının de eri yakla ık,0 de erinde olmalıdır. E er sisem basıncı belirilen minimum basınç de erinin alına dü erse, kombi karı F7 ( ek. ) haa sinyalini verir ek. - Su ba lanıları = Sisem çıkı ı = Sisem giri i = Sıcak su çıkı ı = Sıcak su giri i = Gaz giri i = Emniye valfı ahliyesi a lanı kii Serilerde a a ıda göserilen ba lanı kileri edarik edilmi ir ( ek. 7) C D E F ek. - Dü ük sisem basıncı anormalli i Doldurma muslu unu/vanasını kullanarak (Kısım - ek. ), sisem basıncını,0 de erinin üsüne geri geiriniz. Kombinin al kısmında, elekrik olmadı ı zaman basınç de erini görünülemeye yarayan bir manomere (kısım - ek. ) bulunmakadır. Cihazın basıncı geri yüklendiken sonra, kombi göserge ekranında FH ile belirilen hava ahliye döngüsünü 0 saniye içinde akive edecekir. lemin sonunda, doldurma muslu unu daima kapaınız (kısım - ek. ). KURULUM. Genel alimalar KOM, U TEKN K KULLNIM K TPÇI IND EL RT LMEKTE OLN ÜTÜN TL MTLR, YÜRÜRLÜKTE OLN LG L ULUSL STNDRTLR VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN R EK LDE, Ç L K KURLLRIN TM OLRK UY- GUNLUK Ç NDE VE SDECE KL F YE R PERSONEL TRFINDN MONTE ED LMEL D R.. Kurulum yeri Cihazın yanma devresi yalıımlı odadan amamen izole edilmi ir ve dolayısıyla bu ünie herhangi bir odaya mone edilebilir. ununla birlike, monajın yapılaca ı odanın, ufak bir gaz kaça ı durumunda bile herhangi ehlikeli bir durumun olu masını önleyebilmek açısından iyi havalandırmalı bir yer olması gereklidir. u emniye sandardı, bu ür bir yalıımlı odaya/hazneye sahip olan ipler de dahil olmak üzere üm gazlı cihazlar için geçerli 90/9 sayılı EEC Direkifince gerekmekedir. Cihaz, EN 97 par. uyarınca uygun bir ekilde asgari - C'de, kısmi olarak korumalı bir yerde çalı ırılmak üzere asarlanmı ır. Uygun bir anifriz kii ile donaılması halinde, sıcaklı ı minimum -0 C'ye kadar dü ebilen mekanlarda kullanılabilir. Kombinin, korunaklı bir ekilde, örne in bir saçak alına, bir balkonun içine veya korunaklı bir duvar oyu una mone edilmesi önerilir. Dolayısıyla kurulum/monaj yapılacak yer, oz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da oksilendirici gaz içermemelidir. Kombi, duvara mone edilmek üzere asarlanmı ır ve bir duvar monaj brakei ile birlike eslim edilmekedir. rakei kapakaki çizimde belirilen alimalara göre duvara akınız ve kombiyi mone ediniz. Duvara açılacak monaj deliklerinin yerini espi için meal bir ablon alep üzerine emin edilebilir. Duvara sabileme i lemi, jeneraör için sa lam ve ekili bir desek olacak ekilde gerçekle irilmelidir. E er cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına mone edilecekse, muhafazanın çıkarılabilmesi için ve normal bakım i leri için bir açıklık bırakılmalıdır. Su ba lanıları Uyarılar Cihazın ısıma kapasiesi, mevcu üzüklere göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak sureiyle ayarlanmalıdır. Sisem, do ru ve düzenli bir çalı ma için gerekli üm bile enlerle donaılmı olmalıdır. E er gerekirse, kombinin sisemden izolasyonunu sa layabilmek amacıyla kombi ile ısıma sisemi arasına bir açma-kapama valfının mone edilmesi önerilebilir. C D E F G Di i man on OT 8 Ucu O-Halka conası OT 8 Tuma halkası akır rondela OT 8 Kuplajı/Rakoru ilyeli musluk Sisem suyunun özellikleri ek. 7 - a lanı kii Suyun Fr serlik derecesinden ( F = 0ppm CaCO ) daha ser olması halinde, kombide ser suyun sebep oldu u kireç olu umlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. ununla birlike, yapılan i lemin su serli ini serli i F'nin alında bir de ere dü ürmemesi gerekmekedir (DPR /88 - nsanların su ükeimine yönelik kullanımlar için). Çok büyük sisemlerde veya sisemde suyun çok sık bir ekilde yeniden ikmal edildi i durumlarda suyu i lemden geçirmek gerekmekedir. u ür arlar alında sisemin kısmi olarak veya amamen bo alılması gerekir ise, sisemin ekrar i lemden geçirilmi su ile doldurulması avsiye edilir. ni-friz sisemi, ani-friz sıvısı, ekleniler ve inhibiörler C D E Kombi, sisem çıkı suyunun sıcaklık de eri C'nin alına dü ü ü zaman kombiyi ısıma moduna geçiren bir ani-friz sisemi ile donaılmı ır. E er cihaza gelen elekrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalı mayacakır. E er gerekirse, ani-friz sıvısının, kimyasal ek/kakı maddelerinin ve inhibiörlerin kullanımına (e er bu sıvıların veya kimyasal kakı maddelerinin üreici irkei, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun oldu unu ve bunların ısı e anjörüne veya di er bile enlere ve/veya kombi üniesi ile sisemin aksamlarına zarar vermeyece ini garani ediyorsa) izin verilebilir. Isıma sisemlerinde kullanımlarının uygun oldu u ve kombi üniesi ile sisemlerinin aksamları ile uyumlu oldu u açıkça beyan edilmeyen normal/sıradan anifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibiörlerin kullanılması yasakır. Harici monaj için anifriz kii (opsiyonel) Cihazın korunaklı bir yere mone edilmesi halinde, sıcak musluk suyu devresinin donmasını önlemek için uygun anifriz kii ile donaılması gereklidir. Ki, bir ermosa ve dör ade elekrikli ısııcıdan olu makadır. Ki ile ilgili alimalara riaye ederek, kiin elekronik karına ba lanısını yapınız ve ermosa ile ısııcıları musluk suyu borularının üzerine mone ediniz. G F TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

5 DIVop ST F Güne enerjisi sisemlerine ba lanı u cihaz güne enerjisi sisemleri ile birlike kullanılacak ekilde asarlanmı ır ( ek. 8). u ip bir kurulum gerçekle irmek isedi iniz akdirde a a ıdaki alimalara riaye ediniz:. Cihazı ilk çalı ırma i lemine ayarlamak için Mü eri Teknik Servis Merkezi ile emas kurunuz.. Cihaz üzerinde yakla ık 0 C'lik bir sıcak su ayarı yapınız.. FERROLI Özel hidrolik kilerinin kullanılması önerilmekedir.. Elekrik ba lanıları Elekrik ebekesine ba lanı Cihazın elekriksel güvenli i sadece, e er mevcu sandarlara uygun bir ekilde verimli ve ekin opraklama sisemine do ru bir ekilde ba lanırsa garani edilmekedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, opraklama siseminin verimlili ini ve de uygunlu unu konrol eiriniz; imalaçı, opraklama sisemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı sorumlu olmayacakır. ynı zamanda, elekrik siseminin, kombi bilgi levhasında belirilen, ale arafından maksimum (en yüksek) çıkı gücüne uygun ekilde ayarlı olup olmadı ını da konrol ediniz. Kombinin elekrik kablolarının esisaı önceden yapılmı ve elekrik haına ba lanı için bir Y-kablo ve de fi ile birlike emin edilmi ir. na ba lanılar kalıcı bir ba lanı ekliyle yapılmalı ve minimum açıklı ı en az mm olan konaklara sahip bir ek-kuuplu siviç ile donaılmalı ve kombi ile ha arasına maksimum de erinde bir ara sigora yerle irilmelidir. Elekrik ba lanılarında kuupların do ru olmasına dikka edilmelidir (FZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRK: sarı - ye il kablo). Monaj i lemi esnasında veya güç kablosunu de i irirken, opraklama kablosu di er kablolara göre cm daha uzun bırakılmalıdır. Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla de i irmemesi gerekmekedir. E er kablo hasar görürse, cihazı kapaınız ve bu kablonun sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman arafından de i irilmesini sa layınız. E er elekrik güç kablosunu de i irecekseniz, sadece maksimum dı çeper çapı 8 mm olan bir HR H0 VV-F x0.7 mm kablosunu kullanınız. Oram ermosaı (opsiyonel) D KKT: ORTM TERMOSTTININ KONTKLRI TEM Z DURUMD OL- MLIDIR. 0 V VOLTJIN, ORTM TERMOSTTININ TERM NLLER NE LNMSI, ELEKTRON K KRTT TM R MÜMKÜN OLMYN RIZ- LR NEDEN OLCKTIR. ir uzakan kumanda veya zamanlayıcı akarken, bu cihazlar için elekrik beslemesini bunların konak kesim nokalarından yapmayınız. unlar için elekrik/ güç emini için, cihazın ipine ba lı olarak direk olarak ana haa veya akülere ba lanı yapılmalıdır. Elekrik erminaline eri im Kombinin ön panelini çıkardıkan sonra (bkz. ek. 7), harici sensörün ba lanısı (kısım ek. 9), oram ermosaı ba lanısı (kısım ek. 9) veya uzakan kumanda ba lanısı (kısım ek. 9) için erminal borduna eri im mümkündür. ek. 8 - Güne enerjisi sisem eması Duvar ipi kombi Sıcak su akümülaörü C Sıcak musluk suyu çıkı ı D So uk musluk suyu E Karı ım. Gaz ba lanısı a lanı i lemini yapmadan önce, cihazın mevcu yakı ipi ile çalı mak üzere ayarlanmı oldu undan emin olunuz ve kombinin iyi bir ekilde çalı masını ekileyebilecek olan herhangi bir kalınıyı emizlemek amacıyla gaz siseminin büün borularını dikkalice emizleyiniz. Gaz, yürürlükeki sandarlara uygun olarak ilgili bulunan konneköre (bkz. ek. ) ser meal borular ile veya devamlı esnek s/çelik duvar boru esisaı ile ve de sisem ile kombi arasına bir gaz muslu u yerle irmek sureiyle ba lanmalıdır. Tüm gaz ba lanılarının sıkı bir ekilde ba landı ından emin olunuz. Gaz ölçerin kapasiesi, kendisine ba lanmı olan büün ekipmanların e -zamanlı kullanımı için yeerli olmalıdır. Kombiden çıkan gaz borusunun çap de eri cihaz ile gaz ölçer arasındaki borunun çapını belirleyici de ildir; bu borunun çapı uzunlu una ve basınç kaybına göre ve yürürlükeki mevcu sandarlara göre seçilmelidir. Elekrikli cihazları opraklamak amacıyla gaz borularını kullanmayınız.. hava/duman Uyarılar ek. 9 - Elekrik erminaline eri im Ünie, hava-geçirmez odalı ve güçlendirilmi çekimli bir "ip C" ipidir, hava giri i ve duman çıkı ı a a ıda yazılı olan çekme/emme sisemlerinden birisine ba lanmalıdır. Cihaz, eknik veri eikeinde belirilen üm Cxy baca konfigürasyonlarıyla çalı mak üzere onaylanmı ır (bazı konfigürasyonlar kolay anla ılabilirlik açısından örnek olarak verilmi ir). ununla birlike, bazı konfigürasyonların yerel kanunlar, sandarlar veya üzükler uyarınca kısılanmı veya onaylanmamı olması mümkündür. Kurulum i lemine ba lamadan önce, ilgili uyarıları ve alimaları konrol ediniz ve uyunuz. yrıca, duvara ve/veya avana erminallerin ba lanısını yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havalandırma açıklıklarıyla arada bırakılacak minimum mesafelere riaye ediniz. u C-ipi cihaz, UNI-CIG 79/9 uyarınca üreici irke arafından emin edilmeke olan duman çıkı kanalı ve emme kanalları ile birlike mone edilmelidir. unların kullanılmaması halinde, üreici irkeinin üm garani ve yükümlülükleri oomaik olarak oradan kalkar. Genle me Duman kanalının bir mereden uzun olması halinde, cihazın çalı ması sırasında malzemelerin do al genle me payları monaj a amasında göz önünde uulmalıdır. Deformasyonları önlemek için, kanalın her bir merelik kısmında - mm'lik bir genle me payı bırakılmalıdır. Dönü ürücü vanilaör Cihaz, geli mi bir hava / duman kapasiesi ayarlama sisemi, dönü ürücü vanilaör ve basınç sensörü ile donaılmı ır. u eriba sayesinde cihaz, kurulum a amasında ayar yapılmasına veya yanma devresinde diyaframların kullanılmasına gerek kalmadan baca ipine ve uzunlu una göre çalı masını oomaik olarak ayarlamakadır. Günlük çalı ması sırasında cihaz ayrıca, ermik yüke ba lı olarak hava / duman kapasiesi seviyesini sürekli olarak oomaik ayarlar. u ekilde, yanma ve ısı alı veri i daima en iyi ko ullarda gerçekle ir ve cihazın üm çalı ma arlarındaki ermik verimi yüksek kalır. cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR 7

6 DIVop ST F Koaksiyal borularla ba lanı Çizelge - yrı kanallar için maksimum uzunluk yrı kanallar DIVop ST F DIVop ST F zin verilen maksimum uzunluk 0 m e d 8 m e d Çizelge - ksesuarlar C C C C C C m e d cinsinden kayıp ek. 0 - Koaksiyal borularla ba lanıya örnek ( = Hava / = Duman) Koaksiyal ba lanısı için, cihaza a a ıdaki çıkı aksesuarlarından birisini akınız. Duvara açılacak deliklerin yükseklikleri için kapakaki ekle bakınız. Olu acak yo u ma ürünlerinin geri cihazın içine do ru akmasını önlemek için, duman ahliye kanalına yaay olarak dı arıya do ru e im verilmesi gerekmekedir X0 000X X0 ek. - Koaksiyal kanallar için çıkı aksesuarları Kurulum i lemine ba lamadan önce, abloda belirilen koaksiyal dirsek indirgeme uzunluklarını dikkae alarak, izin verilen maksimum uzunlu u geçmemeye dikka ediniz. Örne in, Ø 0/00'lük bir kanalda, bir ane 90 'lik dirsek + mere yaay uzamayla oplam e de er uzunluk mere olacakır. Çizelge - Koaksiyal kanalların maksimum uzunlu u yrı borularla ba lanı 80 Koaksiyal 0/00 Koaksiyal 80/ zin verilen maksimum uzunluk m 0 m 90 dirsek indirgeme fakörü m 0. m dirsek indirgeme fakörü 0. m 0. m Hava Duman ahliyesi emmesi Dikey Yaay Ø 80 ORU 0. m M/F KWM8 0, 0,,0 m M/F KWM8,0,0,0 m M/F KWM0K,0,0,0 D RSEK F/F KWM0K,, M/F KWM,, 90 F/F KWM0K,0,0 90 M/F KWM8,, 90 M/F + Tes çıkı ı KWM70U,, TIRNKLI es çıkı lı KWMU 0, 0, KL PS yo unla ma ahliyesi için KWMU -,0 TEE yo unla ma ahliyeli KWM0K - 7,0 TERM NL duvara hava çıkı ı KWM8,0 - rüzgar-kesicili duvara KWM8 -,0 duman çıkı ı C 80/80 Hava/duman ayrık KWM8U -,0 ba lanı Sadece Ø80 duman çıkı ı KWM8U + KWM8U -,0 Ø 00 ND RGEME Ø80 ile Ø00 arası KWM0U 0,0 0,0 Ø00 ile Ø80 arası,,0 ORU m M/F KWM08K 0, 0, 0,8 D RSEK M/F KWM0K 0,,0 90 M/F KWM0K 0,8, TERM NL duvara hava çıkı ı KWMK, - rüzgar-kesicili duvara duman çıkı ı KWM9K -,0 Toplayıcı duman kanallarına ba lanı C8 C C C C C C ek. - yrı borularla ba lanıya örnek ( = Hava / = Duman) yrı kanallarla ba lanı için, cihaza a a ıdaki çıkı aksesuarlarını akınız: X0 ek. - yrı kanallar için çıkı aksesuarları Kurulum i lemine ba lamadan önce, basi bir hesaplamayla izin verilen maksimum uzunlu u geçmemeye dikka ediniz:. Tahliye kanallı sisemin genel halarını, aksesuarlar ve çıkı erminalleri de dahil am olarak anımlayınız.. a ıdaki abella 'e bakarak her bir bile enin kayıplarını, monaj konumuna göre m e d (e de er mere) olarak espi ediniz.. Toplam de erin, abella 'de belirilen izin verilen maksimum de ere e i veya daha alında oldu undan emin olunuz. 80 ek. - Duman kanalına ba lanı örne i ( = Hava / = Duman) Dolayısıyla, e er DIVop ST F kombisini do al çekimli olan bir oplayıcı bacaya veya ekli bacaya ba layacaksanız, yürürlükeki normlar uyarınca bacanın asarımının kesinlikle profesyonel açıdan kalifiye bir personele yapırılması ve fan ile donaılmı yalıımlı yanma odası olan cihazlar için uygun olması gerekmekedir. Özellikle de, ahliye bacalarının ve kanalların a a ıdaki özelliklere sahip olması gerekir: Yürürlükeki sandara belirilen hesaplama yönemine uygun ebalarda belirlenmi olmalı. Yanma ürünleri için hava-geçirmez nielike olmalı, duman ve ısıya dayanıklı ve birikinileri geçirmemesi için su-sızdırmaz olmalıdır. Dikey geli imli ve daralmaları olmayan, dairesel veya dikdörgen kesili olmalıdır. Sıcak dumanları uygun bir ekilde uzakla ıran veya yanma ürünlerinden izole edilmi olan kanallara sahip olmalıdır. Daire/zemin ba ına sadece bir cihaz ba lanmalıdır. Sadece aynı ipe cihazlar ba lanmalıdır (sadece duman çekme akviyeli cihazların amamı veya sadece do al çekimli cihazların amamı). na kanallarında hiçbir mekanik emme cihazı bulunmamalıdır. Sabi çalı ma arlarında üm uzunlu u boyunca dü ük bir basınça olmalı. Kaı maddeler veya yo unla malar için aban kısmında bir meal kapaklı ve havageçirmez yapıda bir oplama odası bulunmalıdır.. SERVIS VE K M çıklanan üm ayarlama ve dönü ürme, servis alma, bakım i lemleri, sadece Kalifiye bir Personel (yürürlükeki sandarların öngördü ü profesyonel eknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir personel) veya Mü eri Teknik Desek Servisinden gelen personeller arafından gerçekle irilmelidir. FERROLI Cihazın yekisiz ki iler arafından kurcalanmasından kaynaklanan insanlara ve/veya e yalara gelebilecek her ür hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul emez. 8 TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

7 DIVop ST F. yarlamalar Gaz emini dönü ümü u cihaz hem Do al gaz ile hem de sıvı gaz (LPG) ile çalı abilmekedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile çalı mak üzere gerekli ayarları, ambalaj ve veri-plakasında da açık bir ekilde göserilmi oldu u gibi fabrikada yapılmakadır. Cihaz, kullanılmak üzere ayarlanmı oldu u gaz üründen farklı bir gaz ile çalı ırılaca ı zaman, bir gaz dönü üm kii gerekmekedir, lüfen a a ıda açıklandı ı ekilde uygulamalar yapınız:. na brülör alev uçlarını de i iriniz ve kullanılmaka olan gazın ipine göre sez.. eknik veri ablosunda belirildi i ekilde uçları akınız.. Gaz ipi için verilen paramereyi düzenleyiniz: kombiyi uyku moduna geiriniz Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) 0 saniye süreyle basınız: gösergede "TS" mesajı yanıp söner. Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) basınız: gösergede "P0" mesajı görünülenir. Paramere 00 ayarı (mean gazıyla çalı ması için) veya paramere 0 ayarı (LPG gazıyla çalı ması için) yapmak için u larını kullanınız (kısım ve - ek. ). Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) 0 saniye süreyle basınız. Kombi uyku moduna geri dönecekir. R H F L I S C D E G F. Kullanılmaka olan gaz ipine göre eknik veriler ablosunda verilen de erleri ayarlamak sureiyle brülör minimum ve maksimum basınç de erlerini (ref. ilgili paragraf) ayarlayınız. Dönü üm kii içerisinde bulunan eikei, dönü üm i leminin kanıı olarak veri plakasının yakınına yapı ırınız. + TEST modunun akive edilmesi TEST ek. modunu akive emek için ısıma u larına (kısım ve - ) aynı anda saniye boyunca basınız. Kombi, müeakip paragrafa belirildi i gibi maksimum ısıma ayarında çalı ırılır. Gösergede, ısıma (kısım - ek. ) ve sıcak musluk suyu (kısım - ek. ) sembolleri yanıp söner; daha sonra, sırasıyla ısıma gücü ve ae leme gücü görünülenecekir. N M ek. - TEST Modu (ısıma gücü = %00) TEST modundan çıkmak için, akive eme prosedürünü uygulayınız. Her halükarda, TEST modu dakika sonra oomaik olarak devre dı ı kalır. rülör basıncının ayarlanması Kombi üniesinde bir alev modülasyonu bulundu undan, iki sabi basınç de eri mevcuur: minimum ve maksimum ayarları, bunlar gaz ipine göre eknik veriler ablosunda belirildi i ekilde ayarlanmalıdır. Gaz valfından akı yönünde, basınç nokasına uygun bir manomere akınız. asınç emin borusunun "N" ba lanısını kesiniz. Koruyucu kapa ı "D" çıkarınız. Kombiyi TEST modunda çalı ırınız. "G" vidasını, basınç de erini arırmak için saa yönünde ve azalmak için ise saain ersi yönde döndürünüz. Gaz valfı üzerinde bulunan "F" modurgden iki "C" konnekörden birisinin ba lanısını kesiniz. "E" vidasını, arırmak için saa yönünde ve azalmak için de saain ersi yönünde döndürerek, minimum basınç de erini ayarlayınız. Minimum basıncın sabi durumda oldu unu konrol ederek brülörü söndürünüz ve yakınız. Gaz valfı üzerindeki "F" modurgden ba lanısı kesilen "C" konnekörü ekrar ba layınız Maksimum basıncın de i memi oldu undan emin olunuz "N" basınç emin borusunu ekrar akınız. "D" koruyucu kapa ını ekrar akınız. TEST modunu sonlandırmak için, akivasyon için uyguladı ınız i lemleri ekrarlayınız ya da dakika bekleyiniz. asıncı konrol eiken veya ayarladıkan sonra, ayarlama vidasının boya veya belirli bir cona ile sızdırmaz hale geirilmesi i lemi zorunludur. C D E F G H I L M N R S Kar ı akını basınç nokası kı yönünde basınç nokası Modureg elekrik ba lanısı Emniye ba lı ı Minimum basınç ayarı Modureg Minimum basınç ayarı Temin borusu ba lanısı Gaz valfı elekrik ba lanısı Yanma odası Manomere Temin borusu Gaz çıkı ı Gaz giri i Isıma çıkı ının/gücünün ayarlanması ek. - Gaz valfı Isıma gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez..). Gücü arırmak veya azalmak için (minimum = 00 - maksimum = 00) ısıma u larına (kısım ve - ek. ) basınız. RESET u una saniye içinde basıldı ında, maksimum güç ayarlandı ı de erde kalacakır. TEST i leim modundan çıkınız (bkz. sez..). e leme gücünün ayarlanması e leme gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez..). Gücü arırmak veya azalmak için (minimum = 00 - maksimum = 0) sıcak musluk suyu u larına (kısım ve - ek. ) basınız. Tu una saniye içinde basıldı ında, ae leme gücü ayarlandı ı de erde kalacakır. TEST i leim modundan çıkınız (bkz. sez..).. Servise alma lk çalı ırma anında ve sisemden ba lanının kesilmesi veya emniye cihazlarında ya da kombinin di er aksamlarında bir bakım i leminin de dahil oldu u üm bakım i lemlerinden sonra yapılacak konroller: Kombiyi yakmadan önce Kombi ile sisem arasındaki açma-kapama valflarından herhangi birisini açınız. Gaz siseminin hava-sızdırmazlı ını, çok dikkali bir ekilde ve ba lanılardaki olası bir kaça ı espi amacıyla bir sabun ve su solüsyonu kullanmak sureiyle konrol ediniz. Genle me ankı ön-dolum basıncının do ru oldu undan emin olunuz (bkz. sez..) Su sisemini doldurunuz ve kombi ile sisem içerisinde bulunan üm havanın kombi üzerindeki hava ahliye vanasını ve sisemdeki hava ahliye vanalarından herhangi birisini açarak bo alılmasını sa layınız. Sisemde veya kombide herhangi bir su kaça ı olmadı ından emin olunuz. Elekrik siseminin do ru bir ekilde ba lanmı oldu undan ve opraklama sieminin i levsel oldu undan emin olunuz Gaz basıncı de erinin ısıma için gerekli olan seviyede oldu undan emin olunuz Kombinin yakınlarında alev alıcı özellike sıvılar veya malzemeler olmadı ından emin olunuz cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR 9

8 DIVop ST F leim anındaki konroller Cihazı sez..'de belirildi i gibi çalı ırınız. Yakı devresinin ve su sisemlerinin hava sızdırmazlı ını konrol ediniz. Kombi çalı ıyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının ekinli ini konrol ediniz. Kombi ile sisemler arasında suyun do ru bir ekilde devir-daim edip emedi ini konrol ediniz. Gaz valfı modüllerinin, sıcak su üreiminde ısıma a amasında do ru çalı ı ından emin olunuz. Oram ermosaı veya uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolü vasıasıyla çe ili ae leme ve yakma esleri yapmak sureiyle kombinin iyi ae leme yapı ından emin olunuz. Ölçek üzerinde belirilmeke olan yakı sarfiya de erinin sez..'deki eknik veriler ablosunda verilen de er ile aynı oldu undan emin olunuz. Herhangi bir ısıma alebi olmaksızın, brülörlerin sıcak su muslu u açıldı ı anda do ru bir ekilde ae lendi inden emin olunuz. Isıma i lemi süresince, sıcak su muslu unun açılması ile birlike ısıma sirkülaörünün durdu undan ve düzenli bir sıcak su üreimi oldu undan emin olunuz. Paramerelerin do ru bir ekilde programlanmı oldu undan ve isenilen özel bir ihiyaca cevap verebildi inden (kompenzasyon e risi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.. akım Periyodik konrol Cihazın zaman içinde düzgün bir ekilde çalı maya devam emesini sa lamak için, a a ıdaki konrol i lemlerini yıllık olarak kalifiye bir personele yapırmanız gerekmekedir: Konrol ve emniye cihazları (gaz valfı, akı -ölçer, ermosalar, v.s.) do ru bir ekilde çalı ıyor olmalıdır. Duman ahliye devresi mükemmel verimlilike olmalıdır. (Yalıım odalı kombi: fan, basınç-sivici, vs. - Yalıımlı oda sızdırmaz durumda olmalıdır: conalar, kablo kelepçeleri, vs.) (çık odalı kombi: rüzgar-kesici, duman ermosaı, vs.) Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir ıkanıklık ve kaçak olmamalıdır rülör ve kombi yüzeyi emiz ve pislik formasyonlarından arındırılmı durumda olmalıdır. Temizlik i lemlerinde kimyasal ürünler veya meal fırçalar kullanmayınız. Elekrolarda bir kireç abakası olmamalı ve do ru bir ekilde konumlandırılmı olmalıdır. Gaz ve su sisemleri hava geçirmez durumda olmalıdır. So uk su sisemindeki su basıncı de eri yakla ık olarak olmalıdır; e er de il ise, bunu bu de ere ayarlayınız. Devir-daim pompası ıkanmı olmamalıdır. Genle me ankı doldurulmalıdır. Gaz akı ı ve basınç de eri ilgili ablolarda verilen de erlere denk gelmelidir. Kombinin dı muhafazası, paneli ve eseik parçaları yumu ak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunlu su ile ve ıslaılmı bezle emizlenmelidir. Herhangi bir a ındırıcı deerjan ya da solven/çözücü kullanmayınız. Muhafazanın/kasanın açılması Kombinin muhafaza kasasını açmak için:. Vidaları () sökünüz (bkz. ek. 7).. Muhafazayı döndürünüz (bkz. ek. 7).. Muhafazayı kaldırınız. Kombinin içerisinde herhangi bir i lem yapmadan önce, elekrik besleme ba lanısını kesiniz ve gaz muslu unu kapaınız ek. 7 - Muhafazanın/kasanın açılması Yanma analizi Kombinin üs kısmında, iki ane örnek alma nokası bulunmakadır; birisi duman için di eri de hava içindir. Örnek almak için:. Hava/duman çıkı ı kapama apasını açınız;. Duruncaya kadar sensörleri içeri iiniz;. Emniye valfının bir ahliye kanalına ba lı oldu undan emin olunuz;. TEST modunu ba laınız;. Kombinin sabilize edilmesi için 0 dakika kadar bekleyiniz;. Ölçümü yapınız. ek. 8 - Duman analizi = Duman = Hava. Sorunların giderilmesi rıza e his Kombi geli mi bir oomaik arıza e his sisemi ile donaılmı ır. Kombide bir sorun olması halinde, ekranda arıza simgesi (bölüm - ek. ) arıza kodu ile birlike yanıp söner. Cihazın sürekli olarak bloke olmasına neden olan arızalar vardır (bunlar harfi ile anımlanır): kombinin çalı maya devam edebilmesi için saniye süreyle RESET u una (bölüm 8 - ek. ) basmak veya uzakan kumandadan (opsiyonel) RESET i lemi yapmak yeerlidir; e er kombi çalı maz ise, öncelikle arızayı gidermek gereklidir. Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan di er arızalar ( F harfi ile anımlanır), ayar de erleri kombinin normal çalı ma de er aralı ına geri geldi inde oomaik olarak oradan kalkar. normal durum çizelgesi Çizelge - normallik lisesi rıza rıza Olası neden Çözüm kodu F0 0 F07 F0 F F F rülör ae leme yapmıyor rülör kapalı sinyali varken alev var ırı-sıcaklık korumasının devreye girmesi Hava basıncı dü ürücü saniye içinde yeerli bir minimum de er alamıyor e leme a amasından sonra alev yeersizli i Kablo esisaında/ ba lanılarında sorun Çıkı sensörü arızası Sıcak su devresinin sensöründe arıza Kazan bölmesi sensöründe arıza Çıkı sensörü arızası Gaz yok Elekro espi/ae leme haası rızalı gaz valfı e leme gücü çok dü ük Elekro arızası Kar arızası Isıma sensörü hasar görmü ür Sisemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok Sisemde hava var asınç dü ürücü kablo esisaı haalı acanın ebaları yanlı ır veya ıkalı durumdadır Gaz siseminde dü ük basınç rülör minimum basınç kalibrasyonu X konnekörünün üzerindeki köprü ba lı de il ( ve erminalleri) Sensör hasarlı Kablo esisaında kısa-devre Kablolarda kopukluk var Sensör hasarlı Kablo esisaında kısa-devre Kablolarda kopukluk var Sensör hasarlı Kablo esisaında kısa-devre Kablolarda kopukluk var Sensör hasarlı Kablo esisaında kısa-devre Kablolarda kopukluk var Kombiye normal gaz akı ını konrol ediniz ve havanın borulardan ahliye edildi inden emin olunuz Elekro kablo esisaını konrol edin ve do ru konumlanmı oldu undan ve herhangi bir kalını içermedi inden emin olunuz Gaz valfını konrol ediniz ve de i iriniz e leme gücünü ayarlayınız yonizasyon elekro kablolarını konrol ediniz Karı konrol ediniz Isıma sensörünün do ru konumlandırılmı ve düzgün çalı ı ından emin olunuz Sirkülaörü konrol ediniz Sisemin havasını bo alınız Kablo esisaını konrol ediniz acanın emizli ini ve uzunlu unu konrol ediniz Gaz basıncını konrol ediniz asınç de erlerini konrol ediniz Kablo esisaını konrol ediniz Sensörün kablo esisaını konrol ediniz veya sensörü de i iriniz Sensörün kablo esisaını konrol ediniz veya sensörü de i iriniz Sensörün kablo esisaını konrol ediniz veya sensörü de i iriniz Sensörün kablo esisaını konrol ediniz veya sensörü de i iriniz 0 TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

9 DIVop ST F rıza kodu rıza Olası neden Çözüm F F F7 Hava sinyali korumasının devreye girmesi esleme gerilimi 70V'dan az. ebeke frekansı anormal Sisem su basıncı do ru de il Son dakika içerisinde kez F0 arızası Elekrik ebekesi problemi Elekrik ebekesi problemi asınç çok dü ük Sensör hasarlı F0 arızasına bakınız Elekrik sisemini/esisaını konrol ediniz Elekrik sisemini/esisaını konrol ediniz Sisemi doldurunuz/yükleme yapınız Sensörü konrol ediniz 7 F9 Harici sensör arızası Sensör hasarlı veya kablo ba lanılarında kısa-devre Sıcaklık akı ı akivasyonundan sonra sensörün ba lanısı kesilmi ir Sensörün kablo esisaını konrol ediniz veya sensörü de i iriniz Harici sensör ba lanısını ekrar yapınız veya sıcaklık akı ını devre dı ı bırakınız 78 F0 F F F7 Sisem su basıncı do ru de il Sensörlerin konumlandırılması Isıma sensöründe anormallik E anjör korumasının devreye girmesi. Sisem su basıncı sensöründe arıza asınç çok yüksek Çıkı sensörünün boru ile ba lanısı kesilmi Sensör hasarlı. ÖZELLIKLER VE TEKNIK VERILER. Genel görünüm ve ana bile enler Sisemi konrol ediniz Emniye valfını konrol ediniz Genle me ankını konrol ediniz Isıma sensörünün do ru konumlandırılmı ve düzgün çalı ı ından emin olunuz Sensörü de i iriniz Sisemde H O (su) devir-daimi yok Sirkülaörü konrol ediniz Sisemde hava var Sisemin havasını bo alınız Kablolarda kopukluk var Kablo esisaını konrol ediniz F0 Modureg arızası Kablolarda kopukluk var Kablo esisaını konrol ediniz ek. 9 - Genel görünüm DIVop ST F ek. 0 - Genel görünüm DIVop ST F ekil açıklamaları cap. Yanma odası 7 Gaz giri i 8 Sıcak su çıkı ı 9 Sıcak su giri i 0 Sisem çıkı ı Sisem giri i Emniye valfı Vanilaör (Fan) 9 Yanma odası 0 rülör grubu na uç rülör Yalıımlı yanma odası 7 akır e anjör 9 Duman çıkı kollekörü Isıma sirkülaörü Oomaik hava ahliyesi 7 Su giri filresi 0 Sıcak su genle me ankı Sıcak su sıcaklık espi sensörü Gaz valfı 7 Modureg Genle me ankı 7 Oram ermosaı 7 nifriz ermosaı (opsiyonel) 7 Sisem doldurma muslu u 8 e leme/espi elekrou 9 Sapırıcı valf 97 Magnezyum anodu 0 Musluk suyu devir-daim pompası (sirkülaör) 8 Harici sensör 9 Uzakan kumandalı zamanlayıcı (OpenTherm) Manomere 9 E anjör 9 irikim Oomaik bay-pas Musluk suyu sıcaklık sensörü asınç dü ürücü 78 Çif sensör (Emniye + Isıma) 88 nifriz kii (harici kurulum için opsiyonel) 97 Hava basıncı dü ürücü cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR

10 DIVop ST F. Hidrolik devre (Su devresi) DIVop ST F DIVop ST F Veri irim De er De er Sıcak su çıkı ı D 0 C l/0dak 80 Sıcak su çıkı ı D 0 C l/s (D) Koruma derecesi IP XD XD esleme gerilimi V/Hz 0V/0Hz 0V/0Hz Çekilen elekrik gücü W 0 Sıcak su devresi çekilen elekrik gücü W 0 o a ırlık kg 9 Cihaz ipi C-C-C-C-C-C-C7-C8- PIN CE 0R08. Diyagramlar 7 C D ek. - asınç / güç diyagramı DIVop ST F - = LPG, = METN DIVop ST F - C = LPG, D = METN 9 H [m H O] ek. - Hidrolik devre (Su devresi). Teknik veriler ablosu Sa arafaki süunda, eknik veri eikeinde kullanılan kısalmalar belirilmekedir. DIVop ST F DIVop ST F Veri irim De er De er Maks. ermik kapasie kw.8. (Q) Min. ermik kapasie kw 8.. (Q) Isıma maksimum ermik gücü kw.0.0 (P) Isıma minimum ermik gücü kw (P) Sıcak su maksimum ermik gücü kw.0.0 Sıcak su minimum ermik gücü kw rülör uçları G0 n x Ø x. x. esleme gazı basıncı G0 m 0 0 Gaz valfı yönünde maks. basınç (G0) m.0.0 Gaz valfı yönünde min. basınç (G0) m.. Maks. gaz çıkı ı G0 nm /s.7. Min. gaz çıkı ı G0 nm /s rülör uçları G n x Ø x 0.79 x 0.79 Gaz besleme basıncı G m Gaz valfı yönünde maks. basınç (G) m.0.0 Gaz valfı yönünde min. basınç (G) m.0.0 Maks. gaz çıkı ı G Kg/s.00.9 Min. gaz çıkı ı G Kg/s / EEC Direkifi verim sınıfı - NOx Emisyon sınıfı - (<70 mg/kws) (NOx) Isımada maksimum çalı ma basıncı (PMS) Isımada minimum çalı ma basıncı Isıma maks. sıcaklı ı C (max) Isıma suyu kapasiesi lire.0. Isıma genle me ankı kapasiesi lire 8 0 Isıma genle me ankı ön-dolum basıncı Sıcak su üreimi için maks. çalı ma (PMW) 9 9 basıncı Sıcak su üreimi için min. çalı ma basıncı 0, 0. Sıcak su kapasiesi lire Genle me ankı kapasiesi sıcak su lire Genle me ankı ön-dolum basıncı sıcak su Q [l/h] ek. - Sirkülaör yük / basınç kayıpları DIVop ST F Kombi yük kayıpları - - Sirkülaör hızı H [m H O] Q [l/h] ek. - Sirkülaör yük / basınç kayıpları DIVop ST F Kombi yük kayıpları - - Sirkülaör hızı TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

11 DIVop ST F. Elekrik eması 8 DSP0 LCD X8 PROG X0 97 OUT + V GND DM0C 0 X T X7 X9 7 T T 9 78 X X X X X X L main N L aux N TR L N 0V 0Hz 7 R R R R 88 8 OUT +V GND ek. - Elekrik eması Dikka: Oram ermosaını veya uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolünü akmadan önce erminal blo undaki konnekörü çıkarınız. cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR

12 Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi GRNT KO ULLRI Garani elgesi u garani sadece Türkiye de saılan ve kurulumu yapılan cihazlar için geçerlidir. Garani süresi malın eslim arihinden iien ba lamak sureiyle (iki) yıldır.. Garani süresi boyunca, cihazın kullanım kılavuzunda göserildi i ekilde kullanılması, Ferroli nin yekili kıldı ı servis elemanları dı ındaki ahıslar arafından bakım, onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması ve ilk çalı ırmanın Ferroli Yekili Servis leri arafından yapılması arı ile, cihazın büün parçaları dahil olmak üzere, amamen fi rmamızın garanisi kapsamındadır.. Cihazın garani süresi içinde arızalanması durumunda, amirde geçen süre garani kapsamına eklenir. Cihazın amir süresi en fazla 0 i günüdür. u süre, cihazın yekili servise, yekili servisin olmaması durumunda, cihazın saıcısı, bayii, acenası, emsilcili i, ihalaçısı veya imalaçısından birine bildirim arihinden iien ba lar. Cihazın arızasının gün içinde giderilmemesi halinde, Ferroli, malın amiri ba layıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir malı ükeicinin kullanımına ahsis emek zorundadır.. Cihazın garani süresi içinde, gerek malzeme ve i çilik, gerekse monaj haalarından dolayı arızalanması halinde, i çilik masrafı, de i irilen parça bedeli ya da ba ka herhangi bir isim alında hiçbir ücre alep edilmeden amiri yapılacakır.. rızanın giderilmesi konusunda uygulanacak, eknik yönemlerin espii ile de i irilecek parçaların sapanması amamen Ferroli ye aiir. rızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya yekili servis aölyelerinde yapılabilir. Tükeicinin bunu onaylaması arır.. Tükeicinin onarım hakkını kullanmasına ra men cihazın; a. Tükeiciye eslim edildi i arihen iien, belirlenen garani süresi içinde kalmak arıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla ekrarlanması, farklı arızaların dören fazla meydana gelmesi veya belirlenen garani süresi içerisinde farklı arızaların oplamının alıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, b. Tamiri için gereken azami sürenin a ılması, c. Ferroli nin servis isasyonunun, servis isasyonunun mevcu olmaması halinde sırasıyla saıcısı, bayii, acenası, emsilcili i, ihalaçısı,imalaçısı ya da üreicisinden birisinin düzenleyece i raporla arızanın amirinin mümkün bulunmadı ının belirlenmesi durumlarında, ükeici malın ücresiz de i irilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi alep edebilir. Garani uygulaması sırasında de i irilen cihazın garani süresi, saın alınan cihazın geri kalan garani süresi ile sınırlıdır. 7. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garani kapsamı dı ındadır. 8. Garani belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticare akanlı ı Tükeici ve Rekabein Korunması Genel Müdürlü ü ne ba vurulabilir. GRNT LE LG L OLRK MÜ TER N N D KKT ETMES GEREKEN HUSUSLR a ıda belirilen hususlar garani kapsamı dı ındadır;. lk çalı ırması Ferroli Yekili Servisleri arafından yapılmamı cihazlardaolu an hasar ve arızalar,. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dı ı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,. Tükeicinin yapmı oldu u haalı ip / l / kapasie seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,. Haalı yakı kullanılması ve yakı özelliklerinden do an hasar ve arızalar,. Volaj dü üklü ü veya fazlalı ı, opraksız priz kullanılması, haalı elekrik esisaından meydana gelen hasar ve arızalar,. Cihaz kullanım kılavuzunda anımlanmı olan su de erlerinin dı ında, su ile kullanılmasından do an hasar ve arızalar, 7. Cihazın esliminden sonra nakliye, bo alma, yükleme, depolama, fiziki (çarpma, çizilme, kırılma) ve kimyevi ekilerden meydana gelen hasar ve arızalar, 8. Yekili servislerimiz dı ındaki ki iler arafından yapılan ayar, bakım ve onarımlar nedeni ile olu an hasar ve arızalar, 9. Periyodik bakım ve emizlik i lemleri, 0. Tarif edilen periyodik bakım i lemlerinin zamanında yapılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar,. Garani konusu cihazla birlike bir sisem içinde kullanılan ba kaca ürün ve aksesuarlardan dolayı cihazda veya kullanım alanında meydana gelebilecek hasar ve arızalar. Cihazınızın ilk çalı ırıldı ı zaman servis arafından verilen eknik servis belgesini ve cihazın faurasının bir kopyasını, garani belgesi ile beraber saklayınız. Garani, Garani elgesi üzerinde belirilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerlidir. unun dı ında herhangi bir isim alında hak ve azmina alep edilemez. u belgenin kullanılmasına 077 sayılı Tükeicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun a dayanılarak yürürlü e konulan garani belgesi uygulama esaslarına dair ebli i uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticare akanlınlı ı Tükeicinin ve Rekabein Korunması Genel Müdürlürlü ü arafından izin verilmi ir. THLTÇI - MLTÇI F RM YETK L TEKN K SERV S* Ünvanı: dresi: Telefon / Faks: lk Çalı ırma Tarihi: ısıma ve so uma çözümleri. * Yekili Ferroli Teknik Servisi arafından doldurulacakır. GRNT ELGES YETK L STICI VE ÜRÜN** Tarih, Ka e ve Imza Ünvanı: dresi: Telefon / Faks: Faura Numarası: Faura Tarihi: Ürünün Cinsi: FERROLI Ürünün Modeli: Teslim Tarihi ve Yeri: zami Tamir Süresi: 0 i günü Garani Süresi: yıl: ** Yekili Ferroli ayii arafından doldurulacakır. Tarih, Ka e ve Imza arkod veya Seri Numarası Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi Garani elgesi

13 IT Dichiarazione di conformià Il cosruore: FERROLI S.p.. Indirizzo: Via Rionda 78/a 707 San onifacio VR dichiara che queso apparecchio è conforme alle segueni direive CEE: Direiva pparecchi a Gas 90/9 Direiva Rendimeni 9/ Direiva assa Tensione 7/ (modificaa dalla 9/8) Direiva Compaibilià Eleromagneica 89/ (modificaa dalla 9/8) Presidene e Legale rappresenane Cav. del Lavoro Dane Ferroli ES Declaración de conformidad El fabricane: FERROLI S.p.. Dirección: Via Rionda 78/a 707 San onifacio (Verona) declara que ese equipo saisface las siguienes direcivas CEE: Direciva de paraos de Gas 90/9 Direciva de Rendimienos 9/ Direciva de aja Tensión 7/ (modificada por la 9/8) Direciva de Compaibilidad Elecromagnéica 89/ (modificada por la 9/8) Presidene y represenane legal Caballero del Trabajo Dane Ferroli TR Uygunluk beyani malaçi: FERROLI S.p.. dres: Via Rionda 78/a 707 San onifacio VR bu cihazin; asagida yer alan ET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan emekedir: 90/9 Gazla çalisirilan ünieler için Yönemelik 9/ Randiman/Verimlilik Yönemeligi Yönerge 7/, Düsük Volaj (9/8 nolu direkifle degisiklige ugraildi) 89/ Elekromanyeik Uygunluk Yönemeligi (9/8 ile degisiklik yapilmisir) askan ve yasal emsilci. Dep. Dane Ferroli EN Declaraion of conformiy Manufacurer: FERROLI S.p.. ddress: Via Rionda 78/a 707 San onifacio VR Ialy declares ha his uni complies wih he following EU direcives: Gas ppliance Direcive 90/9 Efficiency Direcive 9/ Low Volage Direcive 7/ (amended by 9/8) Elecromagneic Compaibiliy Direcive 89/ (amended by 9/8) Presiden and Legal Represenaive Cav. del Lavoro Dane Ferroli

14 FERROLI S.p.. Via Rionda 78/a 707 San onifacio - Verona - ITLY

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B sisem iç üniesi İçindekiler Sayfa 1. anımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan erimlerin anlamları... 1 2. Genel güvenlik önlemleri... 2 3. Giriş... 2 3.1. Genel bilgiler...

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 Hava su ipi ısı pompa sisemi iç üniesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1 RKHBRD016ADY1 RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

DIVAtech F 32 D 22 TR

DIVAtech F 32 D 22 TR DVtech F D. GENEL UYR LR u kullan m talimatlar kitapç nda yer alan uyar lar dikkatlice okuyunuz. Kombi kurulumu yap ld ktan sonra, çal mas konusunda kullan c y bilgilendiriniz ve ürünün tamamlay c parças

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Hava su ipi ısı pompa sisemi iç üniesi ve opsiyonları EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - leme Kılavuzu 51167642 09.13 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

G2264 REV23. Montaj talimatları. CE1G2264xx /6

G2264 REV23. Montaj talimatları. CE1G2264xx /6 G2264 REV23 r Insallaionsanleiung Monaj alimaları Insallaion insrucions A D B E C F CE1G2264xx 28.08.2002 1/6 G / 4.2.4 H / 4.2.4 / 4.2.1 1. 2. 12 min PID 12 1. CLICK 2. + 3. CLICK 6 min 0,5 PID 6 / 4.2.2

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI...

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... TGT..Serisi Genleşme Tankları Isıma, soğuma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre esisa sisemleri ile hidrofor ve sıcak kullanma suyu sisemlerini düzgün ve güvenli bir

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları. X XModülasyon (oransal) servomotorları testregistrierung CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları İklimlendirme sistemlerinde değişken

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan TR C??? - 01 Vela compact Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan 400 700 250 Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan Vela compact KÜÇÜK boyutları sayesinde her mekana kurulabilir PRATİK

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (4-20mA) 1 HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz sertifikasının geçerliliği

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - leme K lavuzu 51287772 11.14 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

TBG 50 LX ME. Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü kw TEKNİK ÖZELLİKLER

TBG 50 LX ME. Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü kw TEKNİK ÖZELLİKLER TBG 50 LX ME Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü 110 550 kw Avrupa Standartı EN 676 ye uygun olarak Class III sınıfında çok düşük NOx ve CO emisyon değerlerinde gaz brülörü. Pnömatik oransal calışma.elektronik

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02 Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

SMILE KONTROL PANELLER

SMILE KONTROL PANELLER ÖZELLKLER SMILE KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA Smile Smile serisi, serisi, farklı farklı modellerde modellerde kontrol kontrol panellerinden oluur. panellerinden Paneller röle oluur. sayısı

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı