DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)"

Transkript

1 DIVop ST F F 9 F S cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ

2 DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım alimaları kiapçı ında yer alan uyarıları dikkalice okuyunuz. Kombi kurulumu yapıldıkan sonra, çalı ması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün amamlayıcı parçası olan ve daha sonra gerekli oldukça ba vurabilece i bu kılavuzu vererek saklamasını haırlaınız. Kurulum ve bakım i lemleri, yürürlükeki sandarlara ve imalaçının alimalarına uygun ekilde gerçekle irilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel arafından yerine geirilmelidir. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasakır. Haalı kurulum ya da yeersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üreici arafından sa lanan alimalara uyulmamasından ve uygulamadaki haalardan kaynaklanan hasarlardan üreici hiçbir ekilde sorumlu uulamaz. Herhangi bir emizlik ya da bakım i lemi gerçekle irmeden önce, sisem devre anaharını ve/veya kar ı gelen açma kapama aygılarını kullanarak, cihazın ebeke güç kayna ı ile ba lanısını kesiniz. Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yeersiz çalı ması durumunda, cihaz kapaılmalıdır. Cihazı amir emeye kalkı mayınız. Sadece mesleki olarak kalifiye personele ba vurunuz. Ürünlerin herhangi bir onarım-de i irme i lemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel arafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine geirilmelidir. Yukarıda yer alan ko ula uygun hareke edilmemesi ünienin emniyeini ehlikeye sokabilir. u cihaz, sadece özel olarak asarlanmı oldu u amaçlar için kullanılmalıdır. unun dı ındaki herhangi bir kullanım, yanlı ve bu nedenle ehlikeli olarak de erlendirilir. mbalaj parçaları, olası ehlike kayna ı oldu undan, çocukların eri ebilece i yerlerde bırakılmamalıdır. u kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadele irilmi görünüsünü emsil emekedir. u emsili görünülerde, size emin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir.. KULLNM TLIMTLR. Giri Sayın mü eri Geli mi asarım, en son eknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kalieli yapım içeren, duvara mone FERROLI kombiyi seçi iniz için e ekkür ederiz. u kullanım alimaı kiapçı ında yer alan uyarıları dikkalice okuyunuz, çünkü bunlar emniyeli kurulum (yerle irme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler vermekedir. DIVop ST F do al ve sıvıla ırılmı perol gazı (LPG) ile çalı an ve elekronik ae lemeli bir brülör, havalandırmalı su geçirmez bölmeli, fan ayarlı, sisem konrolünü gerçekle iren bir mikroi lemci ile donaılmı, ısıma ve sıcak su üreimi amaçlı, - C'ye kadar (opsiyonel anifriz kii ile -0 C'ye kadar) dahili mekanlarla kısmen korumalı bir ekilde harici mekanlara mone edilebilen (EN 97/ uyarınca) yüksek verimli ısı jeneraörüdür. Sıcak su üreimi özel bir abakalandırmalı birikirme deposu vasıasıyla gerçekle irilir.. Komu paneli Panel ve göserge ile ilgili açıklamalar 7 9 mfor ek. - Konrol paneli çıklamalar = Sıcak musluk suyu ısı ayarını azalma u u = Sıcak musluk suyu ısı ayarını arırma u u = Isıma siseminin ısı ayarını azalma u u = Isıma siseminin ısı ayarını arırma u u = Göserge = Yaz / Kı modu seçim u u 7 = Ekonomi / Konfor modu seçim u u 8 = Reseleme u u 9 = Cihazı çalı ırma / kapama u u 0 = "Sıcaklık kı " menüsü u u = yarlanan sıcak musluk suyu ısısına ula ıldı ını beliren göserim = Sıcak musluk suyu sembolü = Sıcak musluk suyu fonksiyon göserimi = Sıcak musluk suyu çıkı ayarı / sıcaklı ı = Eco (Ekonomi) veya Konfor modu göserimi = Harici sensör sıcaklı ı (opsiyonel harici sensör varsa) 7 = Harici sensör veya Uzakan Kumanda (opsiyonel) ba lanısını göserir 8 = Oram sıcaklı ı (Opsiyonel Uzakan Kumanda varsa) 9 = Yanık brülör ve aküel güç göserimi 0 = nifriz fonksiyonu göserimi = Isıma sisemi basıncının göserimi = normallik göserimi = Isıma çıkı ayarı / sıcaklı ı = Isıma sembolü = Isıma fonksiyonu göserimi = yarlanan ısıma çıkı sıcaklı ına ula ıldı ını beliren göserim 7 = Yaz modu göserimi Çalı ma anındaki göserim Isıma Oram Termosaı veya Uzakan Kumanda aracılı ı ile gönderilen ısıma komuu radyaör üzerindeki sıcak hava lambasının yanması ile belirilir (kısım ve - ek. ). Isıma derecelerinin sembolleri (kısım - ek. ), ısıma sensörü sıcaklı ı ayarlanan de ere ula ıncaya kadar kademeli olarak yanmaya ba lar. ek. Sıcak su Tesisaan sıcak musluk suyu çekildi i anda gönderilen sıcak musluk suyu komuu muslu un alındaki sıcak su lambasının yanmasıyla belirilir (kısım ve - ek. ). Sıcak musluk suyu derecelerinin sembolleri (kısım - ek. ), musluk suyu sensörü sıcaklı ı ayarlanan de ere ula ıncaya kadar kademeli olarak yanmaya ba lar. ek. Isııcı kazanın devre dı ı bırakılması (ekonomi) Isııcı kazanın haznesinin ısıma yardımı/dese i devre dı ı bırakılabilir. Devre dı ı bırakma durumunda, sıcak musluk suyu da ıımı olmayacakır. Kazan ısııcısı devredeyken (varsayılan ayar), göserge üzerinde COMFORT (kısım - ek. ) sembolü göserilmekedir, devreden çıkarıldı ında göserge üzerinde (kısım - ek. ) sembolü göserilir. Kullanıcı, / u una basarak kazan bölmesini kapaabilir (ECO modu) (kısım 7 - ek. ). COMFORT modunu akive emek için, / dü mesine ekrar basınız (kısım 7 - ek. ).. çma ve kapama Kombiye elekrik beslemesi yok ek. - Kombiye elekrik beslemesi yok Cihaza gelen elekrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise ani-friz sisemi çalı mayacakır. Kı mevsiminde uzunca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki üm suyun (musluk suyu ve sisem suyunun) ahliye edilmesi önerilmekedir; veya sadece musluk suyunu ahliye ediniz ve uygun bir anifriz ekleyiniz. Kombinin yakılması Cihazın elekrik beslemesini açınız. ek. - Kombinin yakılması 0 Saniye boyunca göserge ekranında, ısıma siseminin hava bo alma i lemini beliren FH mesajı görünülenir. lk saniye süresince, gösergede kar yazılımının versiyonu da görünülenir. Kombi üzerindeki gaz valfını açınız. FH mesajı kayboldu u zaman, sıcak su çekildi i zaman veya oram ermosaı ısıma komuu aldı ı zaman, kombi oomaik olarak çalı maya hazır duruma gelmi demekir. TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

3 DIVop ST F Kombinin söndürülmesi On/Off u una (kısım 9 - ek. ) saniye basınız. ek. - Kombinin söndürülmesi Kombi kapaıldı ı zaman, elekronik kara halen elekrik akımı bulunmakadır. Sıcak su ve ısıma i lemleri devre dı ı bırakılır. nifriz sisemi akif kalır. Kombiyi ekrar yakmak için on/off (kısım. 9 ek. ) u una ekrar saniye basınız. ek. - Kompenzasyon e rilerinin paralel harekeine örnek Uzakan kumanda ile ayarlamalar E er kombiye bir Uzakan Kumanda (opsiyonel) akılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar abella 'de belirilen de erlere göre yapılır. yrıca, ko Oram sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel uzakan kumandalı zamanlayıcı ile) Uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolünü kullanarak sıcaklık de erini oda için isenen de ere ayarlayınız. Kombi üniesi, sisem suyunu isenilen oram sıcaklı ı de erine göre ayarlayacakır. Uzakan kumandalı zamanlayıcı konrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lüfen bu cihazın kullanıcı kiabına bakınız. Sıcaklık akı ı Harici sensörün mone edilmesi (opsiyonel) ile kumanda paneli göserge ekranında (kısım - ek. ) harici sensör arafından espi edilen güncel harici sıcaklık görünülenir. Kombi ayarlama sisemi "Sıcaklık kı ı" modunda çalı ır. u modda, ısıma siseminin sıcaklı ı harici çevre/iklim arlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sa lanırken enerjiden de asarruf edilmi olur. Özellikle, harici oram sıcaklı ı arı ı zaman sisem çıkı sıcaklı ı espi edilen "kompenzasyon e risine" göre dü ürülür. Sıcaklık kı ı modu akif durumdayken, ısıma ayar u ları kullanılarak sıcaklık ayarı, sisem çıkı ının maksimum sıcaklık ayarına e ilenir (kısım ve - ek. ). yarlama siseminin her zaman ekin ve faydalı bir ekilde çalı masını sa lamak için maksimum de erin ayarlanması avsiye edilir. Kombi, kurulum a amasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. ununla birlike, rahalı ın daha da arırılması amacıyla kullanıcı arafından ba ka ayarlar da yapılabilir. Kompenzasyon e risi ve e rilerin öelenmesi Tu una bir kez basıldı ında (kısım 0 - ek. ) güncel kompenzasyon e risi ( ek. ) görünülenir ve sıcak musluk suyu u ları kullanılarak (kısım ve - ek. ) de i irilmesi mümkündür. E riyi ile 0 saniye arasında isedi iniz gibi ayarlayınız ( ek. ). E ri 0'a ayarlandı ında, sıcaklık akı ı ayarlaması devre dı ı kalır. ek. 7 Sıcak su çekildi i zaman veya oram ermosaı ısıma komuu aldı ı zaman, kombi derhal oomaik olarak çalı maya hazır duruma gelmi olur.. yarlamalar Yaz/Kı yarı De i ikli i saniye süreyle yaz/kı (kısım - ek. ) u una basınız. ek. - Kompenzasyon e risi Tu larına basıldı ı zaman (kısım ve - ek. ) e rilerin paralel harekei ( ek. ) sa lanır ki bu da sıcak musluk suyu u larıyla ayarlanabilir (kısım ve - ek. ). ek. 8 Gösergede Yaz sembolü görünülenir (kısım 7 - ek. ): kombi sadece sıcak musluk suyu da ıımı yapacakır. nifriz sisemi akif kalır. Yaz modunu devre dı ı bırakmak için yaz/kı (kısım - ek. ) u una yeniden saniye basınız. Isıma sıcaklı ı ayarı Sıcaklı ı minimum 0 C ile maksimum 8 C arasında ayarlamak için ısıma u larını kullanınız (kısım ve - ek. ); bununla birlike, kombiyi C'nin alında çalı ırmamanız avsiye edilir. ek. - E rilerin paralel harekei Tu una yeniden basıldı ında (kısım 0 - ek. ), paralel e ri ayarlama modundan çıkılır. E er oram sıcaklı ı isenilen de erin alına dü erse, daha yüksek dereceden bir e ri ayarlanması veya ersi durumda bunun ersinin uygulanması avsiye edilir. ir derece arırma veya azalma yapınız ve oramdaki de i ikli i konrol ediniz ek. 9 Sıcak musluk suyu sıcaklı ı ayarı Sıcaklı ı minimum 0 C ile maksimum C arasında ayarlamak için sıcak musluk suyu u larını (kısım ve - ek. ) kullanınız ek. - Kompenzasyon e risi OFFSET = 0 OFFSET = ek. 0 Oram sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel oram ermosaı ile) Oram ermosaını kullanarak sıcaklık de erini oda için isenen de ere ayarlayınız. E er oram ermosaı mone edilmi de il ise kombi, sisemi ayarlanmı olan sisem çıkı sıcaklı ı de erinde uacakır cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR

4 Çizelge mu paneli gösergesinde (kısım - ek. ), Uzakan Kumanda ile ayarlanan güncel sıcaklık de eri görünülenir. Isıma sıcaklı ı ayarı Sıcak musluk suyu sıcaklı ı ayarı Yaz/Kı yarı De i ikli i ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi Sıcaklık akı ı yarlama i lemi, Uzakan Kumanda menüsünde, kombi komu panelinden yapılabilir. yarlama i lemi, Uzakan Kumanda menüsünde, kombi komu panelinden yapılabilir. Yaz modu ayarı, Uzakan Kumandadan yapılacak bir ısıma alebine/komuuna göre daha önceliklidir. Uzakan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu kapaıldı ında, kombi Ekonomi moduna geçer. öyle bir durumda, 7 u u (kombi paneli üzerindeki ek. ) devre dı ı kalır. Uzakan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu akive edildi inde, kombi Konfor moduna geçer. öyle bir durumda, 7 u u ile (kombi paneli üzerindeki ek. ) iki moddan birisini seçmek mümkündür. Gerek uzakan kumanda gerekse kombi karı, Sıcaklık kı ını yönemekedir; ikisi arasında, kombi karı Sıcaklık kı ının önceli i vardır. DIVop ST F Isıma devresinde bir a ırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek amacıyla emniye valfı çıkı ı, bir bacaya veya oplama borusuna ba lanmalıdır. E er bunu yapamıyorsanız, ahliye valfı haa verir ve odayı su basar, bu durumdan üreici irke sorumlu uulamaz. Elekrikli cihazları opraklamak amacıyla su sisemini asla kullanmayınız. Cihazın iyi bir ekilde çalı masını ekileyebilecek olan kalını veya birikinileri çıkarmak için monaj i leminden önce sisemin/esisaın büün borularını dikkali bir ekilde yıkayınız. a lanıları, ilgili ba lanı nokalarına ek. 'de belirildi i gibi ve cihaz üzerinde belirilen sembollere riaye ederek yapınız Ünie hidrolik basınç ayarı Sisem so uk haldeyken kombinin hidromeresinden okunan doldurma basıncının de eri yakla ık,0 de erinde olmalıdır. E er sisem basıncı belirilen minimum basınç de erinin alına dü erse, kombi karı F7 ( ek. ) haa sinyalini verir ek. - Su ba lanıları = Sisem çıkı ı = Sisem giri i = Sıcak su çıkı ı = Sıcak su giri i = Gaz giri i = Emniye valfı ahliyesi a lanı kii Serilerde a a ıda göserilen ba lanı kileri edarik edilmi ir ( ek. 7) C D E F ek. - Dü ük sisem basıncı anormalli i Doldurma muslu unu/vanasını kullanarak (Kısım - ek. ), sisem basıncını,0 de erinin üsüne geri geiriniz. Kombinin al kısmında, elekrik olmadı ı zaman basınç de erini görünülemeye yarayan bir manomere (kısım - ek. ) bulunmakadır. Cihazın basıncı geri yüklendiken sonra, kombi göserge ekranında FH ile belirilen hava ahliye döngüsünü 0 saniye içinde akive edecekir. lemin sonunda, doldurma muslu unu daima kapaınız (kısım - ek. ). KURULUM. Genel alimalar KOM, U TEKN K KULLNIM K TPÇI IND EL RT LMEKTE OLN ÜTÜN TL MTLR, YÜRÜRLÜKTE OLN LG L ULUSL STNDRTLR VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN R EK LDE, Ç L K KURLLRIN TM OLRK UY- GUNLUK Ç NDE VE SDECE KL F YE R PERSONEL TRFINDN MONTE ED LMEL D R.. Kurulum yeri Cihazın yanma devresi yalıımlı odadan amamen izole edilmi ir ve dolayısıyla bu ünie herhangi bir odaya mone edilebilir. ununla birlike, monajın yapılaca ı odanın, ufak bir gaz kaça ı durumunda bile herhangi ehlikeli bir durumun olu masını önleyebilmek açısından iyi havalandırmalı bir yer olması gereklidir. u emniye sandardı, bu ür bir yalıımlı odaya/hazneye sahip olan ipler de dahil olmak üzere üm gazlı cihazlar için geçerli 90/9 sayılı EEC Direkifince gerekmekedir. Cihaz, EN 97 par. uyarınca uygun bir ekilde asgari - C'de, kısmi olarak korumalı bir yerde çalı ırılmak üzere asarlanmı ır. Uygun bir anifriz kii ile donaılması halinde, sıcaklı ı minimum -0 C'ye kadar dü ebilen mekanlarda kullanılabilir. Kombinin, korunaklı bir ekilde, örne in bir saçak alına, bir balkonun içine veya korunaklı bir duvar oyu una mone edilmesi önerilir. Dolayısıyla kurulum/monaj yapılacak yer, oz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da oksilendirici gaz içermemelidir. Kombi, duvara mone edilmek üzere asarlanmı ır ve bir duvar monaj brakei ile birlike eslim edilmekedir. rakei kapakaki çizimde belirilen alimalara göre duvara akınız ve kombiyi mone ediniz. Duvara açılacak monaj deliklerinin yerini espi için meal bir ablon alep üzerine emin edilebilir. Duvara sabileme i lemi, jeneraör için sa lam ve ekili bir desek olacak ekilde gerçekle irilmelidir. E er cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına mone edilecekse, muhafazanın çıkarılabilmesi için ve normal bakım i leri için bir açıklık bırakılmalıdır. Su ba lanıları Uyarılar Cihazın ısıma kapasiesi, mevcu üzüklere göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak sureiyle ayarlanmalıdır. Sisem, do ru ve düzenli bir çalı ma için gerekli üm bile enlerle donaılmı olmalıdır. E er gerekirse, kombinin sisemden izolasyonunu sa layabilmek amacıyla kombi ile ısıma sisemi arasına bir açma-kapama valfının mone edilmesi önerilebilir. C D E F G Di i man on OT 8 Ucu O-Halka conası OT 8 Tuma halkası akır rondela OT 8 Kuplajı/Rakoru ilyeli musluk Sisem suyunun özellikleri ek. 7 - a lanı kii Suyun Fr serlik derecesinden ( F = 0ppm CaCO ) daha ser olması halinde, kombide ser suyun sebep oldu u kireç olu umlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. ununla birlike, yapılan i lemin su serli ini serli i F'nin alında bir de ere dü ürmemesi gerekmekedir (DPR /88 - nsanların su ükeimine yönelik kullanımlar için). Çok büyük sisemlerde veya sisemde suyun çok sık bir ekilde yeniden ikmal edildi i durumlarda suyu i lemden geçirmek gerekmekedir. u ür arlar alında sisemin kısmi olarak veya amamen bo alılması gerekir ise, sisemin ekrar i lemden geçirilmi su ile doldurulması avsiye edilir. ni-friz sisemi, ani-friz sıvısı, ekleniler ve inhibiörler C D E Kombi, sisem çıkı suyunun sıcaklık de eri C'nin alına dü ü ü zaman kombiyi ısıma moduna geçiren bir ani-friz sisemi ile donaılmı ır. E er cihaza gelen elekrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalı mayacakır. E er gerekirse, ani-friz sıvısının, kimyasal ek/kakı maddelerinin ve inhibiörlerin kullanımına (e er bu sıvıların veya kimyasal kakı maddelerinin üreici irkei, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun oldu unu ve bunların ısı e anjörüne veya di er bile enlere ve/veya kombi üniesi ile sisemin aksamlarına zarar vermeyece ini garani ediyorsa) izin verilebilir. Isıma sisemlerinde kullanımlarının uygun oldu u ve kombi üniesi ile sisemlerinin aksamları ile uyumlu oldu u açıkça beyan edilmeyen normal/sıradan anifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibiörlerin kullanılması yasakır. Harici monaj için anifriz kii (opsiyonel) Cihazın korunaklı bir yere mone edilmesi halinde, sıcak musluk suyu devresinin donmasını önlemek için uygun anifriz kii ile donaılması gereklidir. Ki, bir ermosa ve dör ade elekrikli ısııcıdan olu makadır. Ki ile ilgili alimalara riaye ederek, kiin elekronik karına ba lanısını yapınız ve ermosa ile ısııcıları musluk suyu borularının üzerine mone ediniz. G F TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

5 DIVop ST F Güne enerjisi sisemlerine ba lanı u cihaz güne enerjisi sisemleri ile birlike kullanılacak ekilde asarlanmı ır ( ek. 8). u ip bir kurulum gerçekle irmek isedi iniz akdirde a a ıdaki alimalara riaye ediniz:. Cihazı ilk çalı ırma i lemine ayarlamak için Mü eri Teknik Servis Merkezi ile emas kurunuz.. Cihaz üzerinde yakla ık 0 C'lik bir sıcak su ayarı yapınız.. FERROLI Özel hidrolik kilerinin kullanılması önerilmekedir.. Elekrik ba lanıları Elekrik ebekesine ba lanı Cihazın elekriksel güvenli i sadece, e er mevcu sandarlara uygun bir ekilde verimli ve ekin opraklama sisemine do ru bir ekilde ba lanırsa garani edilmekedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, opraklama siseminin verimlili ini ve de uygunlu unu konrol eiriniz; imalaçı, opraklama sisemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı sorumlu olmayacakır. ynı zamanda, elekrik siseminin, kombi bilgi levhasında belirilen, ale arafından maksimum (en yüksek) çıkı gücüne uygun ekilde ayarlı olup olmadı ını da konrol ediniz. Kombinin elekrik kablolarının esisaı önceden yapılmı ve elekrik haına ba lanı için bir Y-kablo ve de fi ile birlike emin edilmi ir. na ba lanılar kalıcı bir ba lanı ekliyle yapılmalı ve minimum açıklı ı en az mm olan konaklara sahip bir ek-kuuplu siviç ile donaılmalı ve kombi ile ha arasına maksimum de erinde bir ara sigora yerle irilmelidir. Elekrik ba lanılarında kuupların do ru olmasına dikka edilmelidir (FZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRK: sarı - ye il kablo). Monaj i lemi esnasında veya güç kablosunu de i irirken, opraklama kablosu di er kablolara göre cm daha uzun bırakılmalıdır. Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla de i irmemesi gerekmekedir. E er kablo hasar görürse, cihazı kapaınız ve bu kablonun sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman arafından de i irilmesini sa layınız. E er elekrik güç kablosunu de i irecekseniz, sadece maksimum dı çeper çapı 8 mm olan bir HR H0 VV-F x0.7 mm kablosunu kullanınız. Oram ermosaı (opsiyonel) D KKT: ORTM TERMOSTTININ KONTKLRI TEM Z DURUMD OL- MLIDIR. 0 V VOLTJIN, ORTM TERMOSTTININ TERM NLLER NE LNMSI, ELEKTRON K KRTT TM R MÜMKÜN OLMYN RIZ- LR NEDEN OLCKTIR. ir uzakan kumanda veya zamanlayıcı akarken, bu cihazlar için elekrik beslemesini bunların konak kesim nokalarından yapmayınız. unlar için elekrik/ güç emini için, cihazın ipine ba lı olarak direk olarak ana haa veya akülere ba lanı yapılmalıdır. Elekrik erminaline eri im Kombinin ön panelini çıkardıkan sonra (bkz. ek. 7), harici sensörün ba lanısı (kısım ek. 9), oram ermosaı ba lanısı (kısım ek. 9) veya uzakan kumanda ba lanısı (kısım ek. 9) için erminal borduna eri im mümkündür. ek. 8 - Güne enerjisi sisem eması Duvar ipi kombi Sıcak su akümülaörü C Sıcak musluk suyu çıkı ı D So uk musluk suyu E Karı ım. Gaz ba lanısı a lanı i lemini yapmadan önce, cihazın mevcu yakı ipi ile çalı mak üzere ayarlanmı oldu undan emin olunuz ve kombinin iyi bir ekilde çalı masını ekileyebilecek olan herhangi bir kalınıyı emizlemek amacıyla gaz siseminin büün borularını dikkalice emizleyiniz. Gaz, yürürlükeki sandarlara uygun olarak ilgili bulunan konneköre (bkz. ek. ) ser meal borular ile veya devamlı esnek s/çelik duvar boru esisaı ile ve de sisem ile kombi arasına bir gaz muslu u yerle irmek sureiyle ba lanmalıdır. Tüm gaz ba lanılarının sıkı bir ekilde ba landı ından emin olunuz. Gaz ölçerin kapasiesi, kendisine ba lanmı olan büün ekipmanların e -zamanlı kullanımı için yeerli olmalıdır. Kombiden çıkan gaz borusunun çap de eri cihaz ile gaz ölçer arasındaki borunun çapını belirleyici de ildir; bu borunun çapı uzunlu una ve basınç kaybına göre ve yürürlükeki mevcu sandarlara göre seçilmelidir. Elekrikli cihazları opraklamak amacıyla gaz borularını kullanmayınız.. hava/duman Uyarılar ek. 9 - Elekrik erminaline eri im Ünie, hava-geçirmez odalı ve güçlendirilmi çekimli bir "ip C" ipidir, hava giri i ve duman çıkı ı a a ıda yazılı olan çekme/emme sisemlerinden birisine ba lanmalıdır. Cihaz, eknik veri eikeinde belirilen üm Cxy baca konfigürasyonlarıyla çalı mak üzere onaylanmı ır (bazı konfigürasyonlar kolay anla ılabilirlik açısından örnek olarak verilmi ir). ununla birlike, bazı konfigürasyonların yerel kanunlar, sandarlar veya üzükler uyarınca kısılanmı veya onaylanmamı olması mümkündür. Kurulum i lemine ba lamadan önce, ilgili uyarıları ve alimaları konrol ediniz ve uyunuz. yrıca, duvara ve/veya avana erminallerin ba lanısını yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havalandırma açıklıklarıyla arada bırakılacak minimum mesafelere riaye ediniz. u C-ipi cihaz, UNI-CIG 79/9 uyarınca üreici irke arafından emin edilmeke olan duman çıkı kanalı ve emme kanalları ile birlike mone edilmelidir. unların kullanılmaması halinde, üreici irkeinin üm garani ve yükümlülükleri oomaik olarak oradan kalkar. Genle me Duman kanalının bir mereden uzun olması halinde, cihazın çalı ması sırasında malzemelerin do al genle me payları monaj a amasında göz önünde uulmalıdır. Deformasyonları önlemek için, kanalın her bir merelik kısmında - mm'lik bir genle me payı bırakılmalıdır. Dönü ürücü vanilaör Cihaz, geli mi bir hava / duman kapasiesi ayarlama sisemi, dönü ürücü vanilaör ve basınç sensörü ile donaılmı ır. u eriba sayesinde cihaz, kurulum a amasında ayar yapılmasına veya yanma devresinde diyaframların kullanılmasına gerek kalmadan baca ipine ve uzunlu una göre çalı masını oomaik olarak ayarlamakadır. Günlük çalı ması sırasında cihaz ayrıca, ermik yüke ba lı olarak hava / duman kapasiesi seviyesini sürekli olarak oomaik ayarlar. u ekilde, yanma ve ısı alı veri i daima en iyi ko ullarda gerçekle ir ve cihazın üm çalı ma arlarındaki ermik verimi yüksek kalır. cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR 7

6 DIVop ST F Koaksiyal borularla ba lanı Çizelge - yrı kanallar için maksimum uzunluk yrı kanallar DIVop ST F DIVop ST F zin verilen maksimum uzunluk 0 m e d 8 m e d Çizelge - ksesuarlar C C C C C C m e d cinsinden kayıp ek. 0 - Koaksiyal borularla ba lanıya örnek ( = Hava / = Duman) Koaksiyal ba lanısı için, cihaza a a ıdaki çıkı aksesuarlarından birisini akınız. Duvara açılacak deliklerin yükseklikleri için kapakaki ekle bakınız. Olu acak yo u ma ürünlerinin geri cihazın içine do ru akmasını önlemek için, duman ahliye kanalına yaay olarak dı arıya do ru e im verilmesi gerekmekedir X0 000X X0 ek. - Koaksiyal kanallar için çıkı aksesuarları Kurulum i lemine ba lamadan önce, abloda belirilen koaksiyal dirsek indirgeme uzunluklarını dikkae alarak, izin verilen maksimum uzunlu u geçmemeye dikka ediniz. Örne in, Ø 0/00'lük bir kanalda, bir ane 90 'lik dirsek + mere yaay uzamayla oplam e de er uzunluk mere olacakır. Çizelge - Koaksiyal kanalların maksimum uzunlu u yrı borularla ba lanı 80 Koaksiyal 0/00 Koaksiyal 80/ zin verilen maksimum uzunluk m 0 m 90 dirsek indirgeme fakörü m 0. m dirsek indirgeme fakörü 0. m 0. m Hava Duman ahliyesi emmesi Dikey Yaay Ø 80 ORU 0. m M/F KWM8 0, 0,,0 m M/F KWM8,0,0,0 m M/F KWM0K,0,0,0 D RSEK F/F KWM0K,, M/F KWM,, 90 F/F KWM0K,0,0 90 M/F KWM8,, 90 M/F + Tes çıkı ı KWM70U,, TIRNKLI es çıkı lı KWMU 0, 0, KL PS yo unla ma ahliyesi için KWMU -,0 TEE yo unla ma ahliyeli KWM0K - 7,0 TERM NL duvara hava çıkı ı KWM8,0 - rüzgar-kesicili duvara KWM8 -,0 duman çıkı ı C 80/80 Hava/duman ayrık KWM8U -,0 ba lanı Sadece Ø80 duman çıkı ı KWM8U + KWM8U -,0 Ø 00 ND RGEME Ø80 ile Ø00 arası KWM0U 0,0 0,0 Ø00 ile Ø80 arası,,0 ORU m M/F KWM08K 0, 0, 0,8 D RSEK M/F KWM0K 0,,0 90 M/F KWM0K 0,8, TERM NL duvara hava çıkı ı KWMK, - rüzgar-kesicili duvara duman çıkı ı KWM9K -,0 Toplayıcı duman kanallarına ba lanı C8 C C C C C C ek. - yrı borularla ba lanıya örnek ( = Hava / = Duman) yrı kanallarla ba lanı için, cihaza a a ıdaki çıkı aksesuarlarını akınız: X0 ek. - yrı kanallar için çıkı aksesuarları Kurulum i lemine ba lamadan önce, basi bir hesaplamayla izin verilen maksimum uzunlu u geçmemeye dikka ediniz:. Tahliye kanallı sisemin genel halarını, aksesuarlar ve çıkı erminalleri de dahil am olarak anımlayınız.. a ıdaki abella 'e bakarak her bir bile enin kayıplarını, monaj konumuna göre m e d (e de er mere) olarak espi ediniz.. Toplam de erin, abella 'de belirilen izin verilen maksimum de ere e i veya daha alında oldu undan emin olunuz. 80 ek. - Duman kanalına ba lanı örne i ( = Hava / = Duman) Dolayısıyla, e er DIVop ST F kombisini do al çekimli olan bir oplayıcı bacaya veya ekli bacaya ba layacaksanız, yürürlükeki normlar uyarınca bacanın asarımının kesinlikle profesyonel açıdan kalifiye bir personele yapırılması ve fan ile donaılmı yalıımlı yanma odası olan cihazlar için uygun olması gerekmekedir. Özellikle de, ahliye bacalarının ve kanalların a a ıdaki özelliklere sahip olması gerekir: Yürürlükeki sandara belirilen hesaplama yönemine uygun ebalarda belirlenmi olmalı. Yanma ürünleri için hava-geçirmez nielike olmalı, duman ve ısıya dayanıklı ve birikinileri geçirmemesi için su-sızdırmaz olmalıdır. Dikey geli imli ve daralmaları olmayan, dairesel veya dikdörgen kesili olmalıdır. Sıcak dumanları uygun bir ekilde uzakla ıran veya yanma ürünlerinden izole edilmi olan kanallara sahip olmalıdır. Daire/zemin ba ına sadece bir cihaz ba lanmalıdır. Sadece aynı ipe cihazlar ba lanmalıdır (sadece duman çekme akviyeli cihazların amamı veya sadece do al çekimli cihazların amamı). na kanallarında hiçbir mekanik emme cihazı bulunmamalıdır. Sabi çalı ma arlarında üm uzunlu u boyunca dü ük bir basınça olmalı. Kaı maddeler veya yo unla malar için aban kısmında bir meal kapaklı ve havageçirmez yapıda bir oplama odası bulunmalıdır.. SERVIS VE K M çıklanan üm ayarlama ve dönü ürme, servis alma, bakım i lemleri, sadece Kalifiye bir Personel (yürürlükeki sandarların öngördü ü profesyonel eknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir personel) veya Mü eri Teknik Desek Servisinden gelen personeller arafından gerçekle irilmelidir. FERROLI Cihazın yekisiz ki iler arafından kurcalanmasından kaynaklanan insanlara ve/veya e yalara gelebilecek her ür hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul emez. 8 TR cod. 0S70-0/009 (Rev. 00)

7 DIVop ST F. yarlamalar Gaz emini dönü ümü u cihaz hem Do al gaz ile hem de sıvı gaz (LPG) ile çalı abilmekedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile çalı mak üzere gerekli ayarları, ambalaj ve veri-plakasında da açık bir ekilde göserilmi oldu u gibi fabrikada yapılmakadır. Cihaz, kullanılmak üzere ayarlanmı oldu u gaz üründen farklı bir gaz ile çalı ırılaca ı zaman, bir gaz dönü üm kii gerekmekedir, lüfen a a ıda açıklandı ı ekilde uygulamalar yapınız:. na brülör alev uçlarını de i iriniz ve kullanılmaka olan gazın ipine göre sez.. eknik veri ablosunda belirildi i ekilde uçları akınız.. Gaz ipi için verilen paramereyi düzenleyiniz: kombiyi uyku moduna geiriniz Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) 0 saniye süreyle basınız: gösergede "TS" mesajı yanıp söner. Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) basınız: gösergede "P0" mesajı görünülenir. Paramere 00 ayarı (mean gazıyla çalı ması için) veya paramere 0 ayarı (LPG gazıyla çalı ması için) yapmak için u larını kullanınız (kısım ve - ek. ). Rese dü mesine (kısım 8 - ek. ) 0 saniye süreyle basınız. Kombi uyku moduna geri dönecekir. R H F L I S C D E G F. Kullanılmaka olan gaz ipine göre eknik veriler ablosunda verilen de erleri ayarlamak sureiyle brülör minimum ve maksimum basınç de erlerini (ref. ilgili paragraf) ayarlayınız. Dönü üm kii içerisinde bulunan eikei, dönü üm i leminin kanıı olarak veri plakasının yakınına yapı ırınız. + TEST modunun akive edilmesi TEST ek. modunu akive emek için ısıma u larına (kısım ve - ) aynı anda saniye boyunca basınız. Kombi, müeakip paragrafa belirildi i gibi maksimum ısıma ayarında çalı ırılır. Gösergede, ısıma (kısım - ek. ) ve sıcak musluk suyu (kısım - ek. ) sembolleri yanıp söner; daha sonra, sırasıyla ısıma gücü ve ae leme gücü görünülenecekir. N M ek. - TEST Modu (ısıma gücü = %00) TEST modundan çıkmak için, akive eme prosedürünü uygulayınız. Her halükarda, TEST modu dakika sonra oomaik olarak devre dı ı kalır. rülör basıncının ayarlanması Kombi üniesinde bir alev modülasyonu bulundu undan, iki sabi basınç de eri mevcuur: minimum ve maksimum ayarları, bunlar gaz ipine göre eknik veriler ablosunda belirildi i ekilde ayarlanmalıdır. Gaz valfından akı yönünde, basınç nokasına uygun bir manomere akınız. asınç emin borusunun "N" ba lanısını kesiniz. Koruyucu kapa ı "D" çıkarınız. Kombiyi TEST modunda çalı ırınız. "G" vidasını, basınç de erini arırmak için saa yönünde ve azalmak için ise saain ersi yönde döndürünüz. Gaz valfı üzerinde bulunan "F" modurgden iki "C" konnekörden birisinin ba lanısını kesiniz. "E" vidasını, arırmak için saa yönünde ve azalmak için de saain ersi yönünde döndürerek, minimum basınç de erini ayarlayınız. Minimum basıncın sabi durumda oldu unu konrol ederek brülörü söndürünüz ve yakınız. Gaz valfı üzerindeki "F" modurgden ba lanısı kesilen "C" konnekörü ekrar ba layınız Maksimum basıncın de i memi oldu undan emin olunuz "N" basınç emin borusunu ekrar akınız. "D" koruyucu kapa ını ekrar akınız. TEST modunu sonlandırmak için, akivasyon için uyguladı ınız i lemleri ekrarlayınız ya da dakika bekleyiniz. asıncı konrol eiken veya ayarladıkan sonra, ayarlama vidasının boya veya belirli bir cona ile sızdırmaz hale geirilmesi i lemi zorunludur. C D E F G H I L M N R S Kar ı akını basınç nokası kı yönünde basınç nokası Modureg elekrik ba lanısı Emniye ba lı ı Minimum basınç ayarı Modureg Minimum basınç ayarı Temin borusu ba lanısı Gaz valfı elekrik ba lanısı Yanma odası Manomere Temin borusu Gaz çıkı ı Gaz giri i Isıma çıkı ının/gücünün ayarlanması ek. - Gaz valfı Isıma gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez..). Gücü arırmak veya azalmak için (minimum = 00 - maksimum = 00) ısıma u larına (kısım ve - ek. ) basınız. RESET u una saniye içinde basıldı ında, maksimum güç ayarlandı ı de erde kalacakır. TEST i leim modundan çıkınız (bkz. sez..). e leme gücünün ayarlanması e leme gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez..). Gücü arırmak veya azalmak için (minimum = 00 - maksimum = 0) sıcak musluk suyu u larına (kısım ve - ek. ) basınız. Tu una saniye içinde basıldı ında, ae leme gücü ayarlandı ı de erde kalacakır. TEST i leim modundan çıkınız (bkz. sez..).. Servise alma lk çalı ırma anında ve sisemden ba lanının kesilmesi veya emniye cihazlarında ya da kombinin di er aksamlarında bir bakım i leminin de dahil oldu u üm bakım i lemlerinden sonra yapılacak konroller: Kombiyi yakmadan önce Kombi ile sisem arasındaki açma-kapama valflarından herhangi birisini açınız. Gaz siseminin hava-sızdırmazlı ını, çok dikkali bir ekilde ve ba lanılardaki olası bir kaça ı espi amacıyla bir sabun ve su solüsyonu kullanmak sureiyle konrol ediniz. Genle me ankı ön-dolum basıncının do ru oldu undan emin olunuz (bkz. sez..) Su sisemini doldurunuz ve kombi ile sisem içerisinde bulunan üm havanın kombi üzerindeki hava ahliye vanasını ve sisemdeki hava ahliye vanalarından herhangi birisini açarak bo alılmasını sa layınız. Sisemde veya kombide herhangi bir su kaça ı olmadı ından emin olunuz. Elekrik siseminin do ru bir ekilde ba lanmı oldu undan ve opraklama sieminin i levsel oldu undan emin olunuz Gaz basıncı de erinin ısıma için gerekli olan seviyede oldu undan emin olunuz Kombinin yakınlarında alev alıcı özellike sıvılar veya malzemeler olmadı ından emin olunuz cod. 0S70-0/009 (Rev. 00) TR 9

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 A. Yanma B. Yanmanın şarları: B.a)Yanıcı Madde B.b)Oksijen B.c)Isı C. Yanmanın

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros Đçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Özetler... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik notları... 12 2.1 Ürün sorumluluğu:... 12 3 Montaj ve Kurulum... 13 3.1 Talimatlar... 13

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu K 2715 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD

Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müșterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiș olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı