T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin meslek derslerinde almış oldukları teorik bilgileri uygulama alanlarında yürütebilmelerini amaçlayan zorunlu stajlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam ve dayanak MADDE 2 - (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmış olup, Samsun Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu yönergede yer alan tanımlar ve kapsamları aşağıdaki gibidir: a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, b) Yüksekokul: Samsun Sağlık Yüksekokulunu, c) Yüksekokul Müdürü: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürünü, d) Bölüm Başkanı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanını, e) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulunu, f) Uygulama Yeri: Uygulamanın yapılacağı resmi ve özel sağlık kuruluşlarını, g) Uygulama Sorumlusu: Uygulamanın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim elemanlarını, ğ) Uygulama Süresi: müfredatta belirlenmiş süreyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Üçüncü Sınıf Yaz Stajı ile İlgili Hükümler BES 322 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı (0 40 0) MADDE 4 - (1) a) Toplum Sağlığında Beslenme (TSB) Stajı, III. sınıfı izleyen yaz aylarında en az 4 ve en fazla 6 hafta süreyle (20-30 iş günü), haftada 40 saat, sorumlu öğretim elemanları veya önceden belirlenen kurumun sorumlu diyetisyeni denetiminde sahada yapılır. b) Bu staj öğrencilerin Toplum Sağlığı ve Beslenmesi alanında edindiği bilgileri Toplum/Halk Sağlığı Diyetisyeni nin çalışma alanlarına uygulayarak, sahada gözlem yaparak, yaşayarak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek, toplumun beslenme durumunun iyileştirilmesi için halka beslenme eğitimi vererek bilgi ve beceri kazanmasını amaçlar. 1

2 c) TSB stajının alt hedefi; öğrencilere, bebek, çocuk, adölesan, gebe, emzikli, yetişkin, yaşlı, işçi ve sporcu gibi özel grupların beslenme durumlarını belirlemek ve iyileştirmek üzere saha araştırması yapma, değerlendirme ve verileri yorumlama konusunda beceri kazandırmak ve halk sağlığı personeli ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneği edinmelerini sağlamaktır. d) TSB stajı; kırsal ve kentsel bölgelerde, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü aile sağlığı merkezleri, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, kreş, gündüz bakımevleri, anaokulları, spor merkezleri, spor kulüpleri, fabrikalar ve işçi sağlığı ile ilgili kuruluşlarda veya sahada bizzat ev ziyaretleri ile yapılır. III. BÖLÜM IV. Sınıf Stajları ile İlgili Hükümler BES 401 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı I (2 4 4 ) ve BES 402 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II (2 4 4) MADDE 5 - (1) a) Toplu Beslenme Sistemleri (TBS) Stajları, öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerini, toplu beslenme sisteminde bilimsel esaslara uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına kadar tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda yapılır. b) TBS Stajları, öğretim elemanları ile varsa staj yapılacak kurumlardaki sorumlu c) TBS Stajları, 84 saatten (56 saat pratik, 28 saat teorik) az olmamak kaydıyla bir BES 403 Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı I (2 4 4) ve BES 404 Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı II (2 4 4) MADDE 6 - (1) a) Çocuk Hastalıkları Klinik (ÇHK) Stajları öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerini, hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazanmalarını, diyetisyenlik mesleğini öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve bunların çözüm yollarına ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amaçlarıyla resmi veya özel sağlık kuruluşları ile sosyal hizmetlere ait kurumlarda yapılır. b) ÇHK Stajları, öğretim elemanları ile staj yapılacak kurumlardaki sorumlu c) ÇHK Stajları, 84 saatten (56 saat pratik, 28 saat teorik) az olmamak kaydıyla bir BES 405 Yetişkin Hastalıkları Klinik Stajı I (2 4 4) ve BES 406 Yetişkin Hastalıkları Klinik Stajı II (2 4 4) MADDE 7 - (1) a) Yetişkin Hastalıkları Klinik (YHK) Stajları, öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerini, hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazanmalarını, diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek 2

3 elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve bunların çözüm yollarına ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amaçlarıyla resmi veya özel sağlık kuruluşları ile sosyal hizmetlere ait kurumlarda yapılır. b) YHK stajları, öğretim elemanları ile staj yapılacak kurumlardaki sorumlu c) YHK stajları, 84 saatten (56 saat pratik, 28 saat teorik) az olmamak kaydıyla bir DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Staj Çalışma Süresi, Çalışma saatleri MADDE 8 - (1) Her bir staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya kurumun çalışma saatlerine göre uygulama sorumlusu tarafından belirlenir. Staj yapılan hastane veya kurumun çalışma saatine göre staja 30 dakikadan fazla geç gelen öğrenci yarım gün telafi yapar. Telafi nöbetçi diyetisyenin bulunduğu hastanelerde veya kurumlarda staj danışmanının onayı ile hafta sonu da yapılabilir. Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya reddedebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Staj Sınavları Hakkında Hükümler Staj değerlendirmesi MADDE 9 - (1) Öğrencilerin başarısı her staj sonunda, staj danışmanlarının gözetiminde gerçekleşen klinik ve poliklinik çalışmaları, vaka sunumları, yazdıkları hasta diyetleri, hastalarla iletişimleri ve mesleki becerileri yönünden sözlü ve yazılı sınav ile değerlendirilir. Öğrencinin staj süresi içerisindeki çalışma durumu, vaka sunumu vb. uygulamalardan aldığı notların dönem sonu sözlü ve yazılı genel sınav notuna katkısı %50 dir. Stajların tekrarı MADDE 10 - (1) Dördüncü sınıf sonunda stajlardan başarısız olan öğrenciler, yaz aylarında veya takip eden güz ve bahar dönemlerinde stajlarını tekrarlarlar. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Görevli öğretim elemanı MADDE 11 - (1) a) Uygulamalı derslerin teorik kısmını yürüten öğretim elemanı, aynı zamanda uygulamaların da planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. b) Uygulama yapılacak kurumların koşulları ve uygulamaya katılacak öğrenci sayısı dikkate alınarak uygulamalar için birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Staj tarihi MADDE 12 - (1) Stajların başlangıç ve bitiş tarihleri, Bölüm Başkanı nın önerisi ile akademik takvime uygun olarak Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenir. Ön şart MADDE 13 - (1) a) BES 301 Anne ve Çocuk Beslenmesi ve BES 302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme kodlu 3. sınıf derslerinden sınava giriş hakkı alınmadan, BES 403 Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı I ve BES 404 Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı II kodlu 4. sınıf stajları alınamaz. 3

4 b) BES 307 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I ve BES 308 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II kodlu 3. sınıf derslerinden sınava giriş hakkı alınmadan, BES 405 Yetişkin Hastalıkları Klinik Stajı I ve BES 406 Yetişkin Hastalıkları Klinik Stajı II kodlu 4. sınıf stajları alınamaz. Öğrencilerin görev ve sorumlulukları MADDE 14 - (1) a) Öğrenciler staj yaptıkları kurumun çalışma esasları ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler. b) Staj yaptıkları kurumda çalışan diğer personelle işbirliği ve uyum içinde çalışırlar. c) Sorumlu oldukları işleri zamanında ve eksiksiz yaparlar. d) Staj yaptıkları kurumdaki her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya azami özen gösterirler. e) Staj süresince staj sorumlusu öğretim elemanı ve kurumun yetkilisinden habersiz çalışma yerlerinden ayrılamazlar. f) Uygulama yerlerini değiştiremezler. Gerek duyulması halinde staj sorumlusu öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı nın onayı ile yer değişikliği yapılabilir. Öğrencilerin genel görünüşü ve giyim şekli MADDE 15 - (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyim şekli, çalışılan hastane veya kurum ile diyetisyenlik mesleğinin özel koşullarına uygun olmalıdır. Staj süresince öğrenciler beyaz önlük giyerler. Öğrenciler, Toplu Beslenme Sistemleri I ve Toplu Beslenme Sistemleri II stajlarında beyaz önlüklü ve başlarında bone takılı olarak uygulamaya katılırlar. Staj süresince genel görünüş ve kıyafetleri izlenir ve değerlendirilir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin staj esnasında karşılaştıkları sorunlar MADDE 16 - (1) Öğrencinin staj esnasında karşılaştığı sorunlar öncelikle ilgili staj danışmanına ve sorumlu diyetisyene, gerekli görüldüğü takdirde Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı na iletilir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar o bölümün sorumlu diyetisyenleri ve/veya danışmanlarıyla işbirliği yapılarak çözümlenir. Öğrenci bu sorunları kendi başına hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına giremez. Öğrencilerin stajla ilgili görüşleri MADDE 17 - (1) Öğrenciler stajla ilgili görüşlerini, hastane veya kurumun çalışma düzeni hakkındaki düşüncelerini her stajın sonunda, staj sınavından önce bir rapor halinde ilgili staj danışmanlarına teslim ederler. Sigorta ve Mali Yükümlülükler MADDE 18 - (1) Staj yapan öğrenciler staj süresince çalıştıkları birimlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından sigortaları yapılarak çalışacaklardır. (2) Öğrenciler staja başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilir. (3) Her bir öğrenci için varsa önceki SGK numarası yoksa yeni alınacak SGK numarası üzerinden sisteme giriş yapılır. (4) Zorunlu staj için öğrencilerin pirim ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve öğrenci bütçesinin oluşturulabilmesi için staj yapacak öğrenci sayıları (yıllık / aylık), stajın ne kadar süreli olacağı ve hangi dönemlerde yapılacağı Rektörlüğe bildirilir. 4

5 Yürürlük MADDE 19 - (1) Bu staj yönergesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 - (1) Bu yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Müdürü yürütür. 5

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı