Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi"

Transkript

1 flora K Lİ NİK Ç A L IŞ M A / R E S E A R C H A R T I C L E Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of Patients Treated by Pegylated Interferon Alpha Therapy Çiğdem PAPİLA 1, Müge ÖZGÜLER 1, Türkkan KAYGUSUZ 1 1 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye ÖZET Giriş: Siroz, hepatik dekompansasyon ve hepatoselüler kanser (HSK) gibi ciddi komplikasyonlara sahip olan kronik hepatit B infeksiyonu, dünya genelinde ciddi bir sağlık problemidir. Etkin antiviral ilaçların geliştirilmesiyle, sadece hepatit B virüsünün değil, aynı zamanda karaciğer sirozu ve HSK nın da önlenmesi ve kontrol altına alınması sağlanmıştır. Günümüzde kronik hepatit B tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar; pegile interferonlar (Peg-IFN ler) ile oral antiviral ilaçlardır. Bu çalışmanın amacı; Peg-IFN tedavisi alan hastalarda tedaviye yanıtın ve nüks oranlarının değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: Ocak 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimize başvuran kronik aktif hepatit B tanısıyla Peg-IFN-α tedavisi başlanan 64 hasta geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastalarla ilgili veriler SPSS 15.0 programına kaydedilmiştir. İstatistiksel olarak parametrelerin sıklığı ve aralarındaki ilişkiler SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 23 ü kadın, 41 i erkek toplam 64 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 44 yıl idi. Hastaların 19 (%30) u HBeAg pozitif, 45 (%70) i HBeAg negatifti. HBeAg pozitif 19 hastanın 10 unda, HBeAg negatif 45 hastanın 34 ünde tedavi yanıtı alınmıştır. Gruplar arasında istatistiksel bir fark gözlenmemiştir (p= 0.73). Hastaların 42 (%65) sine Peg-IFN-α2a, 22 (%34) sine Peg-IFN-α2b uygulanmıştır. Peg-IFN-α2a alan hastaların 29 (%69) unda tedavi yanıtı alınmış, 13 (%31) ünde yanıt alınamamıştır. Peg-IFN-α2b alan hastaların 15 (%68) inde tedavi yanıtı alınmış, 7 (%32) sinde tedavi yanıtı alınmamıştır. Grupların istatistiksel karşılaştırılmasında istatistiksel bir fark gözlenmemiştir (p= 0.94). Hastaların 28 (%47) inde tedavi bitiminden sonra nüks gözlenmişken, 34 (%53) ünde nüks görülmemiştir. Nüks gözlenen hastalardan 17 sinin Peg-IFN-α2a, 11 nin ise Peg-IFN-α2b aldığı gözlenmiştir. Sonuç: İmmünmodülatör ve antiviral etkinliğe sahip olan Peg-IFN ler; kronik hepatit B hastalarında süreli kullanımı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Tedavinin amacı; kalıcı viral baskılanmanın sağlanabilmesidir. Bizim çalışmamızda, hastalarımızın yaklaşık yarısında, tedavi bitiminden sonraki ilk bir yıl içinde nüks gelişmiştir. Bu sonuç; Peg-IFN tedavisiyle kalıcı viral baskılanma sağlanmış olsa dahi, viral yükün belirli aralıklarla takibinin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Bu konuda daha fazla hasta grubunu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B; pegile interferon; Tedavi yanıtı; Nüks Geliş Tarihi/Received: 20/01/ Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26/08/

2 Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi SUMMARY Evaluation of the Results of Patients Treated By Pegylated Interferon Alpha Therapy Çiğdem PAPİLA 1, Müge ÖZGÜLER 1, Türkkan KAYGUSUZ 1 1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Elazig Training and Research Hospital, Elazig, Turkey Introduction: Chronic hepatitis B infection is a serious health care problem in the world wide which has serious complications such as cirrhosis, hepatic decompensation and hepatocellular carcinoma. With the development of effective antiviral drugs, not only hepatitis B virus, but also the prevention and control of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma are provided. Nowadays, it can be used in the treatment of chronic hepatitis B drugs are oral antiviral medication and pegylated interferon (Peg-IFN). The aim of this study to evaluate the response of Peg-IFN therapy and relapse rates. Materials and Methods: We evaluated 64 patients who have chronic active hepatitis B and treated with Peg-IFN-α and which reffered to our clinic in January 2006 and December 2013 retrospectively. Datas about patients has been recorded to SPSS 15.0 program. The frequency and relationships between parameters was evaluated with non parametric tests, Anova and Mann-Whitney U tests in the SPSS 15.0 program. Results: 23 women, 41 men s total of 64 patients were included in the study. The average age of the patients was 44. Nineteen (30%) of patients with HBeAg positive, 45 (70%) to HBeAg negative. Treatment response were taken at 10 patients of 19 patients with HBeAg positivity and 34 patients of 45 patients with HBeAg negativity. A statistical difference between groups hasn t been observed (p= 0.73). Peg-IFN-α2a were applied to 42 (65%) patients and Peg-IFN-α2b were applied to 22 (34%) patients. Treatment response was taken at 29 (69%) patients but it wasn t obtained at 13 (31%) patients in Peg-IFN-α2a group. Treatment response was taken at 15 (68%) patients but it wasn t obtained at 7 (32%) patients in Peg-IFN-α2b group. A statistical difference wasn t observed in the comparison of statistical groups (p= 0.94). While recurrences hasn t been found at the 34 patients (53%), the recurrence was observed 28(47%) patients after the end of the treatment. Recurrence has been observed at 17 patient which was treated with Peg-IFN-α2a and 11 patients which was treated with Peg-IFN-α2b. Conclusion: In conclusion; Peg-IFN s which have Immunomodulatory and antiviral activity is preferred due to their term use in chronic hepatitis B patients. The purpose of the treatment is to be permanent at the viral supression. In our study, recurrence had been developed approximately half of our patients within a year after the end of therapy. This results supports that periodically viral load monitoring required even if provided permanent viral supression with Peg-IFN treatment. The studies with more patients group required about this topic. Key Words: Chronic hepatitis B; Pegylated interferon; Treatment response; Relapse GİRİŞ Kronik hepatit B, dünya genelinde yaklaşık milyon hastanın etkilendiği önemli bir hastalıktır. Siroz ve hepatoselüler kanser (HSK) gibi komplikasyonlara yol açarak, yılda 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır [1]. Kronik hepatit B de tedavinin amacı; siroz, son dönem karaciğer hasarı, HSK ve karaciğer ilişkili ölümlerin azaltılmasıdır [1,2]. Günümüzde kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalar için iki farklı tedavi stratejisi vardır. Bunlar kısa dönem veya küratif tedavi ile uzun dönem veya süpresif tedavidir. Uzun dönem süpresif tedavide amaç; hızlı ve uzun süreli viral süpresyonun sağlanmasıdır. Bu amaç için günümüzde kullanılabilecek ajanlar, nükleoz(t)id analogları (NA) dır. NA lar direkt etkili antiviral ajanlardır. Hepatit B virüsü (HBV) yaşam siklusunda önemli bir yere sahip olan viral polimeraz ve revers transkriptaz enzimini inhibe etmektedir. Bunun sonucunda, NA lar yeni virion oluşumunu bloke etmekte ve serum HBV-DNA yı progresif olarak saptanamaz seviyelere azaltmaktadır. Fakat, infekte hepatositlerin nükleusunda bulunan cccdna üzerine etkileri bulunmamaktadır. NA tedavisine ara verildiğinde, hepatosit DNA sına entegre olmuş olan cccdna, HBV replikasyonunun reaktivasyonuna sebep olmaktadır [1-3]. Kısa dönem küratif tedavide ise amaç; immün kontrolün indüklenmesiyle kalıcı viral süpresyonun sağlanmasıdır. Bu tedavi, interferon temelli tedavi stratejisidir. Pegile interferon (Peg-IFN) hem antiviral hem de immünmodülatör etkili bir sitokindir. Bu nedenle; immün aracılı HBV kontrolü sağla- 134

3 Papila Ç, Özgüler M, Kaygusuz T. maktadır. Bu avantajı nedeniyle, tedavi kesiminden sonra da kalıcı virolojik yanıtın devam etmesi için fırsat sağlamaktadır. Uygun hasta grubunda, Peg-IFN 48 hafta süreyle uygulanmaktadır. Günümüzde Peg-IFN-α2a ve Peg-IFN-α2b olmak üzere iki tür Peg-IFN bulunmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda, her iki molekülün de benzer etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir. İlerlemiş karaciğer hastalığı olmayan genotip A veya B (genotip C ve D ye göre), düşük HBV-DNA (< 10 6 IU/ ml), yüksek alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi (> 40 IU/mL) olan hastalar Peg-IFN için uygun adaylardır [4-7]. Orta endemisite bölgesinde yer alan ve baskın genotipin genotip D olduğu ülkemizde Peg-IFN, uygun hasta grubunda etkili tedavi ajanlarından biri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; kliniğimize başvuran ve Peg-IFN tedavisi başlanmış olan kronik hepatit B li hastalar geriye dönük olarak taranmış ve hastalarda elde edilen tedavi yanıtları değerlendirilmiştir. MATERYAL ve METOD Çalışmamızda, ALT düzeyi normalin üst sınırının üstünde, HBV-DNA düzeyi ise orta düzeyde saptanan ve Ocak 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 64 kronik hepatit B hastası retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Peg-IFN tedavisi uygun kriterleri taşımasının yanı sıra, tedaviye uyum sağlayabilecekleri ve yan etki yönetiminin rahatlıkla sağlanabileceği ön görüldüğü için bu hastalara Peg-IFN tedavisi başlanmıştır. Hastalar, tedavi başlangıcında mikro ELISA yöntemiyle saptanmış olan HBeAg pozitiflik ve negatiflik durumuna göre gruplandırılmışlardır. Tedaviye yanıt kriterleri 12. haftada HBV-DNA düzeyinde en az iki log azalma ve 24. haftada HBV-DNA düzeyinde negatifleşme olarak kabul edilmiştir. Nüks ise; tedavi bitiminden sonraki 24. haftadan sonra HBV-DNA düzeyinde yükseklik olarak kabul edilmiştir. Hastalara 48 hafta boyunca haftalık Peg-IFN kliniğimizde gözlenerek uygulanmıştır. Hastalar en az üç, en fazla yedi yıl boyunca takip edilmiştir. Hastalarla ilgili veriler SPSS 15.0 programına kaydedilmiştir. İstatistiksel olarak parametrelerin sıklığı ve aralarındaki ilişkiler; non-parametrik testler, Anova ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan tüm hastalarda genotip D HBV saptanmıştır. Tedavi öncesinde tüm hastalarda ALT düzeyi normalin üst sınırının üzerindedir. Hastaların cinsiyet, yaş, HBeAg durumu, anti-hbe durumu, anti-hdv durumu, HBV-DNA ve HDV-RNA durumu, HAI, Fibroz skoru, kullanılan Peg-IFN-α tipi, tedavinin 12. haftası ve tedavi sonu altıncı aydaki HBV-DNA düzeyi, nüks varlığı, nüks sonrası kullanılan oral antiviral tipi ve nüksün geliştiği yıl değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınma kriterleri olarak; hastanın 18 yaş ve üzerinde olması, altı aydan uzun süre HBsAg pozitifliğinin devam etmesi, HBV-DNA pozitifliği olması, HBV-DNA düzeyinin tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ve 12. aylarında ölçülmüş olması olarak belirlenmiştir. Çalışmaya alınmama kriterleri olarak; herhangi bir sebeple Peg-IFN tedavisinin daha önce kesilmiş olması, hepatit A, hepatit C, hepatit D ve HIV ile koinfeksiyon olması, eş zamanlı metabolik hastalık ve böbrek yetmezliği olması, serum HBV-DNA düzeyinin tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ve 12. aylarında ölçülmemiş olması olarak belirlenmiştir. BULGULAR Çalışmaya alınan hastaların 23 ü kadın, 41 i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 44 yıl idi. Hastaların 19 (%30) u HBeAg pozitif, 45 (%70) i HBe- Ag negatifti. HBeAg pozitif hastaların 5 i kadın, 14 ü erkekti. HBeAg negatif hastaların 18 i kadın, 27 si erkekti. Histolojik aktivite indeksi (HAI) 4-13 (7 ± 2) idi. Ortalama ALT düzeyi 53 ± 8 IU/ ml olarak saptanmıştır. Tedavi öncesinde HBV- DNA 12 hastada 10 4 kopya/ml, 13 hastada 10 5 kopya/ml ve 17 hastada 10 6 kopya/ml, 7 hastada 10 7 kopya/ml, 6 hastada 10 8 kopya/ml, 8 hastada 10 9 kopya/ml ve 1 hastada kopya/ml saptanmıştır. HBeAg pozitif 19 hastanın 10 (%53) unda, HBeAg negatif 45 hastanın 34 (%75) ünde tedavi yanıtı alınmıştır. Tedaviye yanıt kriterleri 12. haftada HBV-DNA düzeyinde en az iki log azalma ve 24. haftada HBV-DNA düzeyinde negatifleşme olarak kabul edilmiştir. Nüks ise; tedavi bitiminden sonraki 24. haftadan sonra HBV-DNA düzeyinde yükseklik olarak kabul edilmiştir. Hastaların 42 (%65) sine Peg-IFN-α2a, 22 (%34) sine Peg-IFN-α2b uygulanmıştır. Kırk sekiz 135

4 Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi hafta süreyle Peg-IFN verilen 44 (%68) hastada tedavi yanıtı alınmıştır. Peg-IFN-α2a alan hastaların 29 (%69) unda tedavi yanıtı alınmış, 13 (%31) ünde yanıt alınamamıştır. Peg-IFN-α2b alan hastaların 15 (%68) inde tedavi yanıtı alınmış, 7 (%32) sinde tedavi yanıtı alınmamıştır. Her iki grupta da yanıt oranları benzerdir. Tedavi yanıtı alınamayan grupta 6 hastada HBV-DNA nın 10 9 kopya/ml, 4 hastada 10 8 kopya/ml, 2 hastada 10 7 kopya/ ml, 5 hastada 10 6 kopya/ml ve bir hastada 10 4 kopya/ml olduğu saptanmıştır. Tedavi yanıtı alınan 44 hastanın 33 (%75) ünde HBV-DNA nın < 10 6 kopya/ml olduğu gözlenmiştir. Kırk dört hastanın 39 unda 12. hafta HBV-DNA düzeyi negatif saptanmıştır. Yirmi (%32) hasta ise Peg-IFN tedavisine yanıtsız kabul edilmiş ve bu hastalarda oral antivirale geçilmiştir. Yirmi sekiz (%47) hastada tedavi bitiminden sonra nüks gözlenmişken, 34 (%53) hastada nüks görülmemiştir. Nüks gözlenen hastaların 8 i kadın, 20 si erkekti. Bu hastaların 21 (%75) inin HBV-DNA sı > 10 6 IU/mL olarak saptanmıştır. Nüks gözlenen 28 hastanın 17 sinin Peg-IFN-α2a, 11 inin ise Peg-IFN-α2b tedavisi aldığı gözlenmiştir. Nüks gözlenen 17 hastanın HBeAg negatif hasta grubunda, 11 hastanın ise HBeAg pozitif hasta grubunda olduğu saptanmıştır. HBeAg negatif hasta grubunda Peg-IFN-α tedavisiyle %38 oranında nüks gözlenmiş, HBeAg pozitif hasta grubunda %62 oranında nüks gözlenmiştir. İki (%3) hastamızda HBsAg kaybı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 1 de sunulmuştur. Yirmi bir hastada tedavi bitiminden sonraki ilk bir yıl içinde nüks gözlenmişken, yedi hastada sonraki iki yıl içinde gözlenmiştir. Nüks gözlenen hastaların sekizine lamivudin, üçüne adefovir, on ikisine entekavir, yedisine tenofovir başlanmıştır. TARTIŞMA Kronik hepatit B, uzun dönemde ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olan, tedavisi oldukça maliyetli ve zor bir hastalıktır. Kronik hepatit B tedavisinin esas amacı; HBsAg nin serokonversiyonudur. Fakat, interferon tedavisiyle bu oran %3-5, oral antivirallerle ise %1 dir. Diğer tedavi amaçları ise; HBV-DNA nın negatifleştirilmesi ve HBeAg pozitif hastalarda anti-hbe serokonversiyonudur [1]. Tablo 1. Pegile interferon tedavisi ile elde edilen sonuçlar Parametreler n % Yaş (erkek/kadın) 41/23 64/36 HBeAg pozitiflik/negatiflik durumu 19/45 30/70 Peg-IFN-α2a/α2b durumu 42/22 65/35 Tedavi yanıtlı hastalarda 10/34 23/77 HBeAg pozitif/negatif durumu HBeAg serokonversiyonu 10/19 53 Peg-IFN-α2a da yanıt 29/42 69 Peg-IFN-α2b de yanıt 15/22 68 Nüks varlığı 22/64 47 Peg-IFN-α2a da nüks 17/40 43 Peg-IFN-α2b de nüks 11/22 50 HBeAg pozitif hastalarda nüks 11/19 62 HBeAg negatif hastalarda nüks 17/45 38 HBsAg kaybı 2/64 3 Peg-IFN tedavisine yanıtı olumlu yönde etkileyen faktörler; tedavi öncesi düşük serum HBV- DNA düzeyi, yüksek ALT seviyesi, HBV genotip A veya B ile infeksiyon, ileri yaş, orta veya şiddetli karaciğer nekroinflamasyonu ve kadın cinsiyet şeklindedir [4-7]. Bu özellikleri taşıyan hasta grubunda, Peg-IFN tedavisi sonlu süreli bir tedavi olması nedeniyle, önerilen tedavi yaklaşımlarından biridir. Bununla beraber, hastaların bir kısmında (%20-30) Peg-IFN etkili olabilmektedir. Ayrıca, hastaların Peg-IFN tedavisine tolerabilitesi zayıftır. Tedavinin maliyeti yüksektir. Tedavi öncesi yüksek serum HBV-DNA düzeyi (> 10 6 IU/mL), düşük ALT seviyesi (< 40 IU/mL), HBV C veya D genotipi, erken yaş, erkek cinsiyet, düşük karaciğer nekroinflamasyon skoru ve prekor veya kor mutant suşla infekte olunması gibi durumlarda tedavi yanıt oranları da azalmaktadır [8]. Buster ve arkadaşları, ALT değeri normalin üst sınırının iki katından yüksek olan ve viral yükü < 9 log 10 kopya/ml olan genotip A, B ve C ile infekte olan hastalarda hem ALT yüksekliği, hem de düşük HBV-DNA varlığında kalıcı viral yanıt oranlarının yüksek olduğunu saptamışlardır [6]. 136

5 Papila Ç, Özgüler M, Kaygusuz T. HBeAg negatif hastalarda, Peg-IFN-α2a ile tedavi edilen hastaların tedaviden bir yıl sonra %31 inde kalıcı immün kontrol sağlandığı saptanmıştır [1]. Bu hastalarında %88 inde beş yıllık takip boyunca bu durum korunmuş, tedavi bitiminden beş yıl sonra %28 inde HBsAg klerensi gözlenmiştir [7]. Yang ve arkadaşlarının hazırladığı bir metaanalizde, HBV-DNA negatifleşmesi, HBeAg kaybı ve aminotransferazlarda normal değere ulaşma açısından Peg-IFN nin, %35 e varan başarı oranına sahip olduğu belirtilmiştir [9]. Yine bu çalışmada, tedavi almayanlarda HBsAg kaybı %2.7, Peg-IFN verilen hastalarda %9.5 olup, anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalarla, her iki Peg-IFN molekülünün farmakokinetik ve farmakodinamik olarak benzer olduğu belirtilmiştir [10]. Literatürde, bulunan çalışmalarda, HBeAg pozitif hastalarda bir yıllık tedavi sonrası HBV-DNA negatifleşme oranları %10-43 olarak saptanmıştır [11,12]. HBeAg negatif hastalarda ise tedavi sonunda virolojik yanıt oranları %62-63 olarak bildirilmiştir [12,13]. Yapılan çalışmalarla HBeAg serokonversiyon oranının tedavi bitiminde %27 iken, tedavi bitiminden altı ay sonra %32 lere, tedaviden bir yıl sonra ise %42 ye ulaşmakta olduğu belirtilmiştir. Peg-IFN-α2a nın tedavi sonrası dönemde artan kalıcı immün kontrol sağladığı vurgulanmıştır [14,15]. Bununla beraber; Peg-IFN tedavisi alan hastaların %80 inden daha fazlasında serokonversiyonun zamanla stabil kaldığı belirtilmiştir [5]. Ayrıca, uzun dönem takip sonuçlarıyla, Peg-IFN ile %30 dan daha fazla hastada HBsAg serokonversiyonunun da sağlanmış olduğu belirtilmiştir [6]. Bizim çalışmamızda; 48 hafta süreyle Peg-IFN verilen 44 (%68) hastada tedavi yanıtı alınmıştır. Peg-IFN-α2a alan 29 (%69) hastada tedavi yanıtı alınmış, 13 (%31) hastada yanıt alınamamıştır. Peg-IFN-α2b alan 15 (%68) hastada tedavi yanıtı alınmış, 7 (%32) hastada tedavi yanıtı alınmamıştır. Her iki grupta da yanıt oranları benzerdir. Sonuçlarımız yurt dışında yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi, iki molekül arasında yanıt açısından bir fark olmadığını göstermiştir. HBeAg pozitif 19 hastanın 10 (%52.6) unda, HBeAg negatif 45 hastanın 34 (%75.5) ünde tedavi yanıtı alınmıştır. Bu sonuçlar literatürde verilen sonuçlara göre yüksek saptanmıştır. Hastalarımızda, Peg-IFN yanıtlarının yüksek saptanmasının yanı sıra nüks oranlarının da literatürle kıyaslandığında %45-50 oranıyla yüksek olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak; bazı hastalarda yüksek viral yük ve normalin hafif üzerinde ALT değerinin olması ve bu durumun oranlarımızı değiştirmesi ile ülkemizdeki hakim genotipin, genotip D olması olabileceği düşünülmüştür. İki hastamızda HBsAg kaybı saptanmıştır. Bizim hastalarımızda HBsAg serokonversiyonu yurt dışında yapılan çalışmalara göre düşük saptanmıştır. Yine bu durum genotip farklılığına bağlanabilir. Yurt dışında yapılan çalışmalara benzer şekilde, hastalarımızda viral yükün düşük olduğu hasta grubunda tedavi yanıtının yüksek ve nüks oranının düşük olduğu saptanmıştır. HBsAg kaybı gözlenen her iki hastada da viral yükün düşük, tedavi öncesinde ALT nin yüksek ve hastaların genç yaşlarda olduğu gözlenmiştir. Ülkemizde de bu konuda yapılan birkaç çalışma bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; Peg- IFN-α2a ve Peg-IFN-α2b alan toplam 51 hasta geriye dönük olarak taranmış ve hastalarda kalıcı yanıt oranları ve tedavilerin etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, 24 hastanın Peg-IFN-α2a, 27 hastanın ise Peg-IFN-α2b tedavisi aldığı belirtilmiştir. Peg-IFN-α2a tedavisi alan grupta %25, Peg-IFN-α2b alan grupta ise %29.6 oranında kalıcı yanıt saptanmış olduğu vurgulanmış ve gruplar arasında bir farka rastlanmamış olduğu belirtilmiştir. Bu gruplardan yalnızca Peg-IFN-α2b grubunda üç hastada HBeAg serokonversiyonuna rastlanmıştır. Tedavi bitiminden sonraki 24. haftada saptanamayan HBV-DNA düzeyi, Peg-IFNα2a grubunda %20.8, Peg-IFN-α2b grubunda ise %22.2 saptanmıştır [16]. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada, HBe- Ag negatif olan 153 hasta çalışmaya alınmış ve hastalar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 81 (%53) inin Peg-IFN-α2a grubunu, 72 (%47) sinin Peg-IFN-α2b grubunu oluşturmakta olduğu belirtilmiştir. Tedavi başarısı Peg-IFNα2a grubunda %17.2, Peg-IFN-α2b grubunda ise %18 olarak saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda iki molekül arasında etkinlik farkı olmadığı vurgulanmıştır [17]. 137

6 Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi Akhan ve arkadaşlarının çalışmasında, 140 (%84) ı HBeAg negatif, 27 (%16) si HBeAg pozitif toplam 167 hasta değerlendirilmiş ve Peg- IFN tedavisi sonrası 70 (%42) hastada relaps olduğu ve tedaviye oral antivirallerle devam edildiği gözlenmiştir [18]. Yörük ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 79 hasta (54 HBeAg negatif ve 25 HBeAg pozitif) değerlendirilmiş, HBeAg pozitif hastalardan 1 (%4) inde ve HBeAg negatif hastalardan 38 (%70.4) inde tedavi sonu virolojik yanıt saptandığı belirtilmiştir [19]. Bu çalışmada, HBeAg serokonversiyonu HBeAg pozitif 16 olgunun 10 (%62.5) unda görülmüştür. HBeAg negatif olgularda; tedavi sonu yanıtlı olanlarda, yanıtsız olanlara göre tedavi öncesi serum HBV-DNA düzeyinin daha düşük ve tedavinin üçüncü ayındaki virolojik yanıt oranının daha fazla olduğu, HBeAg pozitif olanlarda tedavi öncesi serum HBV-DNA düzeylerinin daha yüksek olduğu vurgulanmıştır. Virolojik yanıtlı, HBeAg negatif olguların %52.6 sında, yanıtsız olguların %37.5 inde ALT yüksekliği saptanmış ve bu çalışmada tedavi öncesi ALT yüksekliğinin tedavi sonu yanıtı belirlemede istatistiksel olarak anlamının olmadığı belirtilmiştir. Tedavi sonu virolojik yanıt gelişen HBeAg negatif olguların %76.3 ünde, tedavinin üçüncü ayında erken virolojik yanıt gelişmiş olduğu, tedavi sonu virolojik yanıt gelişmeyenlerle karşılaştırıldığında erken virolojik yanıt gelişen hastalarda tedavi yanıt oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda belirttiğimiz tedavi yanıt oranları yurt içinde yapılmış diğer çalışmalara göre daha yüksektir. Bunun nedeni; çalışma grubumuzda olan hastaların hepsinin genç yaşta olması, ALT yüksekliklerinin olması ve düşük viral yüke sahip olmaları olabilir. Çalışmamızda tedavi yanıtı olan hastalar ile yanıtsız hastalar karşılaştırıldığında viral yükün yanıtsız olgularda daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bizim sonuçlarımız, klinik kullanımda, her iki Peg-IFN molekülünün etkinliğinin benzer olduğunu doğrulamaktadır. Tedavi yanıtlarımız yurt içinde yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslandığında, HBeAg negatif olgular için benzer, HBeAg pozitif olgular için yüksektir. Bunun nedeni, çalışmaya alınan gruplar arasındaki farklılıklar olabilir. Bizim çalışmamızda; 28 (%47) hastada nüks gözlenmiştir. Nüks oranlarımız, ülkemizde yapılan çalışmalardaki oranlara benzerdir. Sonuç olarak; Peg-IFN ler uygun hasta grubunda, sonlu süreli tedavi olması ve yanıt oranları nedeniyle tercih edilmesi gereken tedavi seçeneklerindendir. Tedaviye uyum yanıt oranlarını değiştirebilmektedir. Hastayla iletişimin sağlanabilmesi ve tedavi açısından bilgilendirilmesi yanıt oranlarını artırabilir. Yan etkiler açısından gerekli eğitimin verilmesi önerilmektedir. Yan etkilerin azaltılması yanıt oranlarını artıracaktır. Her iki Peg-IFN molekülü arasında etkinlik farkı gözlenmemiştir. Bu konuda daha fazla hasta içeren yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR 1. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012;57: Lok ASF, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: Update Hepatology 2009; Liaw YF, Kao J, PiratvisuthT, Chan HLY, Chien R, Liu C, et al. Asian-Pacific consensus statement on the management of chronic hepatitis B: a 2012 update. Hepatol Int 2012;6: Lau GKK, Piratvisuth T, Luo HX, Marcellin P, Thongsawat S, Cooksley G, et al. Durability of response and occurrence of late response to peginterferon alpha-2a (40KD) [Pegasys] oneyear post-treatment in patientswithhbeagpositivechronichepatitis B. J hepatol 2006;44: Buster EH, Flink HJ, Cakaloglu Y, Simon K, Trojan J, Tabak F, et al. Sustained HBeAg and HBsAg loss after long-term followup of HBeAg-positive patients treated with peginterferon alpha-2b. Gastroenterology 2008;135: Buster EH, Hansen BE, Lau GK, Piratvisuth T, ZeuzemS, Steyerberg EW, et al. Factors that predict response of patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B to peginterferon-alfa. Gastroenterology 2009;137: Piratvisuth T, Marcellin P, Brunetto M, Bonino F, Farci P, Yurdaydin C, et al. Sustained immune control 1 year posttreatment with peginterferon alfa-2a [40KD] (Pegasys) is durable up to 5 years post-treatment and is associated with a high rate of HBsAg clearance in HBeAg-negative chronic hepatitis B. Hepatol Int 2010;4:Abs Tseng TC, Yu ML, Liu CJ, Lin CL, Huang YW, Hsu CS, et al. Effect of host and viral factors on hepatitis B e antigenpositive chronic hepatitis B patients receiving pegylated interferon-α-2a therapy. Antivir Ther 2011;16: Yang YF, Zhao W, Xia HM, Zhong YD, Huang P, Wen J. Long-term efficacy of interferon alpha therapy on hepatitis B viral replication in patients with chronic hepatitis B: a metaanalysis. Antiviral Research 2010;85:

7 Papila Ç, Özgüler M, Kaygusuz T. 10. García-García I, González-Delgado CA, Valenzuela-Silva CM, Díaz-Machado A, Cruz-Díaz M, Nodarse-Cuní H, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of two pegylated interferon alpha-2 formulations in healthy male volunteers: a randomized, crossover, double-blind study. BMC Pharmacol 2010;10: Janssen HL, van Zonneveld M, Senturk H, Zeuzem S, Akarca Us, Cakaloglu Y, et al. Pegylated interferon alfa-2b aloneor in combination with lamivudine for HBeAg-positive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005;365: Marcellin P, Lau GK, Bonino F, Farci P, Hadziyannis S, Jin R, et al. Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2004;351: Gish RG, Lau DT, Schmid P, Perrillo R. A pilot study of extended duration peginterferon alfa-2a for patients with hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B. Am J Gastroenterol 2007;102: Janssen HL, vanzonneveld M, Senturk H, Zeuzem S, Akarca US, Cakaloglu Y, et al. Pegylated interferon alfa-2b alone or in combination with lamivudine for HBeAg-positive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005;365: Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX, Marcellin P, Thongsawat S, Cooksley G, et al. Peginterferon alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic hepatitis B. N Engl J Med 2005;352: Dogan UB, Golge N, Akin MS. The comparison of theefficacy of pegylated interferon α-2a and α-2b in chronic hepatitis B patients. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013;25: Karabay O, Tuna N, Esen S; PEG-HBV Study Group. Comparative efficacy of pegylated interferons α-2a and 2b in the treatment of HBeAg-negative chronic hepatitis B infection. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012;24: Akhan S, Gürel E, Sayan M. Kronik hepatit b hastalarının beş yıllık tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2009;22: Yörük G, Fincancı M, Ceylan B, Müderrisoğlu C, Eren G, Soysal F. Pegile interferon tedavisi alan kronik hepatit b infeksiyonlu olgularda tedavi sonu virolojik yanıtı belirleyen bağımsız değişkenler. Istanbul Med J 2012;13: Yazışma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Müge ÖZGÜLER Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Elazığ-Türkiye E-posta: 139

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Pınar Korkmaz ve Ark. Klinik Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Kimleri tedavi edelim? HBeAg Negatif EASL HBV-DNA > 2000 IU/ml ALT Normalin 1 kat ve üstü KC hastalığının şiddeti Orta-ciddi

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):72-78 doi: 10.5505/1304.8503.2011.63935 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI Dr. Bahadır Ceylan, 1 Dr. Muzaffer Fincancı, 1 Dr. Cüneyt Müderriso lu, 2 Dr. Ferda Soysal, 1 Dr. Gülhan Eren

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):234-237 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM Tansu YAMAZHAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR tansu.yamazhan@ege.edu.tr

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis B

KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis B ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):203-207. KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV Kemalettin AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON kemalettinaydin@yahoo.com

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Assessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis B İbrahim BAŞARIR 1, Sevil

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi

Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (1): 31-35 Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi Lamivudine monotherapy, interferon alpha

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

Variables Associated with Relapse in Cases with Chronic HBV Infection who had Virological and Biochemical Response to Adefovir Treatment

Variables Associated with Relapse in Cases with Chronic HBV Infection who had Virological and Biochemical Response to Adefovir Treatment İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):53-60 doi: 10.5505/1304.8503.2011.60362 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Adefovir Tedavisi ile Virolojik ve Biyokimyasal Yanıt Alınan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi #

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Hakan LEBLEBİCİOĞLU*, Mustafa SÜNBÜL*, Kemalettin AYDIN**, Bilgehan AYGEN***, Ayhan AKBULUT****, Salih

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM Dr. Bahar Örmen Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir SUNUM PLANI Delta hepatitinde

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Pegile İnterferon Alfa ile Lamivudin Monoterapilerinin Karşılaştırılması

Kronik Hepatit B Tedavisinde Pegile İnterferon Alfa ile Lamivudin Monoterapilerinin Karşılaştırılması Research Article /Araştırma Makalesi Kronik Hepatit B Tedavisinde Pegile İnterferon Alfa ile Lamivudin Monoterapilerinin Karşılaştırılması Comparison of Peg-Interferon Alpha Monotherapy to Lamivudin Monotherapy

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

Pegile İnterferon Tedavisi Alan Kronik Hepatit B İnfeksiyonlu Olgularda Tedavi Sonu Virolojik Yanıtı Belirleyen Bağımsız Değişkenler

Pegile İnterferon Tedavisi Alan Kronik Hepatit B İnfeksiyonlu Olgularda Tedavi Sonu Virolojik Yanıtı Belirleyen Bağımsız Değişkenler İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):19-28 doi: 10.5505/1304.8503.2012.60352 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Pegile İnterferon Tedavisi Alan Kronik Hepatit B İnfeksiyonlu Olgularda Tedavi Sonu

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Kronik Hepatit B Tedavisi Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı ABSTRACT Hepatitis B virus remains a major cause of liver-related morbidity and mortality

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Dünyada en sık ölüme neden olan 10 enfeksiyon

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi

Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi Mehmet AKKUfi 1, Mustafa SÜNBÜL 1, fiaban ESEN 1, Cafer ERO LU 1, Hakan LEBLEB C O LU 1 1 Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of lamivudine treatment results in naive chronic hepatitis B patients Galip Muzaffer ÖZDEMİR

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 39 Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Treatment Results of Patients with Chronic Hepatitis C Followed for Five

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DİYARBAKIR Hepatit D Virüs

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ Prof. Dr. M. Cemil Savaş Kronik hepatit B virüs (HBV) tedavisinde iki ana grup tedavi alternatifi mevcuttur. Bunlardan birincisi immünmodulatuvar tedavi olarak

Detaylı

Hepatit C. Doç.Dr.Nail ÖZGÜNEŞ

Hepatit C. Doç.Dr.Nail ÖZGÜNEŞ Hepatit C Doç.Dr.Nail ÖZGÜNEŞ Hepatit C 1989 yılında izole edildi Dünya ölçeğinde 300 milyon kişi Hepatit C ile infekte 1990 yılında etkili test yöntemleri geliştirildi en önemli bulaş yolu kan transfüzyonlarıyken

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 47-53 47 KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI PRELIMINARY RESULTS OF INTERFERON

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepatit B de virolojik göstergeler HBsAg anti-hbc anti-hbs

Detaylı

HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI CURRENT TREATMENT STRATEGIES IN HEPATİTİS B VIRUS INFECTIONS Ömer COŞKUN, Ümit SAVAŞÇI, Can Polat EYİGÜN GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları)

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya, 17.10.2015

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):208-212. KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV Hakan LEBLEB C O LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN. hakanomu@omu.edu.tr

Detaylı

ÜLKEMİZDE ASEMPTOMATİK "SAĞLIKLI" HBsAg TAŞIYICILIĞI*

ÜLKEMİZDE ASEMPTOMATİK SAĞLIKLI HBsAg TAŞIYICILIĞI* ÜLKEMİZDE ASEMPTOMATİK "SAĞLIKLI" HBsAg TAŞIYICILIĞI* Sebati ÖZDEMİR, Emire KURAL SEZER, Abdullah SONSUZ, Metin BAŞARANOĞLU, Hakan ŞENTÜRK, Gülşen ÖZBAY, Perihan AKIN Background and Design. This study

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Kronik hepatit B enfeksiyonuna müdahale: Neden, ne zaman ve nasıl? Jean-Michel Pawlotsky, MD, PhD Université Paris XII Créteil, Fransa Vaka incelemesi: HBeAg-pozitif

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Mustafa ERTEK VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ PROFLAKSİ VE TEDAVİ HCV enfeksiyonu

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı