Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001)"

Transkript

1 Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001) Makaleler: 1. Göstergebilimsel İşlevler Açısından Ninniler, Milli Folklor (Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi), Sayı 61, Ankara 2004, ss Çocuk Felsefesi ve Çocuk Eğitimi, Cilt: VI Sayı:1, Online Dergi 2006, ss Oyundaki İfade Ve Gösterim Düzlemleri Arasındaki Geçişmeler, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 137, İstanbul 2008, ss Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri, Sayı 2, Online Dergi 2006, ss Fantasies in Children Stories through Confusion (Hollins University: Childeren s Literature Journal USA: (Hakemde). 6. Karşılaştırmalı Edebiyat: Alman Şiirinde Gazel Örneklerinin İncelenmesi, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 14, Samsun 2003, ss df. 8. Çocuk Felsefesi ve Çocuk Edebiyatı Hece Dergisi (Çocuk Edebiyatı Özel sayısı), Sayı: , Ankara 2005, ss Çocuk Anlatılarında Katmerli Fantastikler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri, İstanbul 2007, ss Yabancı Dil Öğretiminde Bir Ders Modeli: Öğreterek Öğrenme, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 174, Ankara 2007, ss Bilimsel Kitap: Dil Edinimi (Okul Öncesi Çocuklarda Dil ve Oyun Eğitimi), E-Yazı Yayınları, Samsun Baskı: (ISBN: ). Çeviri (Kitap): C. Gotthilf Salzmann, Nerede Hata Yaptık, Etüt Yayınları, Samsun 2004, 2. Baskı. (ISBN ). Yurtdışı bilimsel etkinlikleri: Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi: Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien: Nonverbaler Erzählformen literarischer Texte (Frankfurt am Main: 16 Ocak 06). Konferanslar: 1. Samsun Aydınlar Ocağı: Çocuk Felsefesi (Samsun: 24 Nisan 2004). 2. Samsun Türk Ocağı: Almanya da Türk Olmak: Almanya da ki Türklerin Kimlik Sorunları (Samsun: 23 Şubat 2008).

2 2 Kitap: DİL EDİNİMİ (OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA DİL VE OYUN EĞİTİMİ) E-Yazı Yayınları, Samsun Baskı: (ISBN: ).

3 3 ÖNSÖZ Anakarnında başlayan dilsel gelişim süreci doğumdan sonra belirli evrelerle devam eder. Dil gelişimi önce edinme, sonra öğrenme yoluyla gerçekleşir. Bu süreçte çocuk, temel dilsel yeti ve becerilerini olağanüstü bir şekilde geliştirir. Yeti ve beceri dönüşümü aynı zamanda dil eğitiminin başladığını gösterir. Ülkemizde okulöncesi dil eğitimi çok yaygın değildir. Daha doğrusu; insanların birçoğunun dil ediniminin ve buna bağlı olarak dil eğitiminin varlığından haberi yoktur. Çünkü bu dönemde dil edinimi yemek, içmek, nefes almak ve düşünmek gibi kendiliğinden gerçekleştiği düşünülür. Ancak bir sorunla karşılaşıldığında dil eğitiminin farkına varılır ve arayış içine girilir. Ana dili, kimlik, kişilik ve eğitim bakımından çok önemlidir. Zamanında ana dili iyi edinen ve dil destek eğitimi alan kişilerin daha özgüvenli, başarılı, daha sosyal ve huzurlu oldukları bilinmektedir. Ayrıca ülkemizde yaşanan bölgesel sosyal sorunların temelinde dil edinimindeki ve dil eğitimindeki yetersizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle okulöncesi dönemde iyi bir dil eğitimi almak gereklidir. İyi bir dil eğitimi modern araç, yöntem ve teknikleri kullanmakla mümkün olabilir. Günümüzde oyun, hem iyi bir araç, iyi bir teknik, hem de iyi bir metottur. Oyun adeta gelişmenin zengin bir kaynağı gibidir. Oyun sayesinde birçok yeti ve beceriler kolaylıkla geliştirebilmektedir. Bu nedenle bu kitapta okulöncesi dönemde dil edinimi, dil ve oyun eğitimi incelenecektir. Arzumuz kitabın insan yetiştirme düzenine katkıda bulunması ve güzel düşünen, güzel konuşan, hayatından zevk alan insanların yetiştirilmesidir. Bu çalışma içerisinde yer alan programları uygulayan ve eksikliklerimizi gideren "Manavgat Tomurcuk Yuva" çalışanlarına teşekkür ederiz. Zeki KARAKAYA (2008)

4 4 KıSALTMALAR ÖNSÖZ GIRIŞ I. BÖLÜM: DİL 1.1. Dil nedir? 1.2. Dilin mahiyeti 1.3. Anadil kavramı 1.4. Anadilin önemi 2. BÖLÜM DİL EDİNİMİ 2.1. İlk dil edinim süreci 2.2. İlk konuşma edinimi süreci 2.3. Dil Edinimi Teorileri a. Sınıflandırma b. Bilimsel teoriler ve eleştirileri 2.4. Dil edinme ve dil öğrenme 2.5. Dil ediniminin temel şartları 2.6. Dil ediniminin dilbilimsel temelleri a. Sesletim (fonetik, fonoloji) b. Ek, kelime (biçimbirim, morfoloji) c. sözdizimi (sentaks) d. Anlam ve sözcük bilgisi (semantik, leksikoloji) e.edimbilgisi ve iletişim; (pragmatik ve komünikasyon) 2.6. Dil ediniminin dilbilgisel temelleri 3. BÖLÜM DİL GELİŞİMİ VE EVRELERİ 3.1. Anakarnı 3.2. Piaget in dil gelişim evreleri 3.3. Algı gelişimi 3.4. Bilişsel gelişim 3.5. Bilişsel gelişim dönemleri A. Piaget in bilişsel gelişim dönemleri B. Bruner in bilişsel gelişim dönemleri 3.6. Bilişsel gelişme ve kavram öğrenme 3.7. Dil gelişimini etkileyen diğer faktörler a. Dil ve duygu b. Dil ve zekâ

5 Dil gelişimiyle ilişkili alanlar a. Dil, düşünce ve kültür b. Dil ve edebiyat c. Dil ve Müzik d. Dil ve sanat 4. BÖLÜM DİL VE OYUN EĞİTİMİ 4.1. Okulöncesi eğitim nedir? 4.2. Okulöncesi dil eğitimi nedir? 4.3. Dil destek eğitimi nedir? 4.4. Dil eğitiminin stratejileri 4.5.Dil eğitiminde hedefler 4.6. Dil eğitiminin işlevleri 4.7. Dil yetisinin tespiti 4.8. Yeti ve beceriler a. Konuşma b. Dinleme c. Telaffuz d. Kelime hazinesi (seçme) e. Cümle kurma f. Dil melodisi: Ritim g.sözeylemler h. sözlü ve sözsüz İletişim kurma j. Dil duygusu k. Tecrübe edinme l. İnşa etme 4.9. Ağırlıklı metotlar a. Doğal metot b. İletişim metodu c. Direkt metodu d. Kültür aktarım metodu e. İşitsel ve görsel metot f. Oyun g. Drama Okulöncesi üstdil becerileri a. Dinleme becerisi b.konuşma becerisi c. Okuma becerisi d. Yazma becerisi e. Tümleşik beceri f. Estetik beceri h. Bilişsel beceri: Sayı sayma Eğitici görevleri a. Çocuğu tanıma b. İletişim kurma

6 6 c. isteklendirme d. Eğitici davranışları e. Dil eğitimi destek planı f. İstişare g. Okul, aile işbirliği h. Hizmet içi eğitim Okulöncesi dönemde kitap A. Okulöncesi dönemde kitap okuma evreleri B. Okulöncesi dönemde kitap çeşitleri a. Resimli kitapların faydaları b. Resimli kitaplara bakma metotları c. Resimli kitaplarla çalışma teknikleri 5. BÖLÜM DİL BOZUKLUKLARI 5.1. Fizyolojik Nedenler 5.2. Sosyal nedenler 5.3. Kalıtımsal nedenler 5.4. Normal dilsel bozukluklar a. Belirli seslerin çıkartılamaması b. Sesleri karıştırma c. Burundan konuşma nedeniyle oluşan ses bozuklukları d. Kekemelik e. Öksürerek konuşma f. Anlama bozuklukları g. Anlatım bozuklukları h. Doğru cümle kuramama i. Geç konuşma j.dil kaybı k.ses kaybı 6. BÖLÜM TESTLER 6.1. H-S-E-T 6.2. BISC 6.3. BÄRENSTARK 6.4. OTZ 7. BÖLÜM OYUN 7.1. Oyun nedir? 7.2. Oyun gerçekliği 7.3. Oyunun işlevleri 7.4. Oyun teorileri 7.5. Piaget in oyun sınıflaması

7 Oynama faaliyetinin gelişimi 7.7. Çocuklarda oyun gelişimi 7.8. Oyunlarla etkileşim gelişimi 7.9. Oyunların çocuk gelişimine etkileri Oyun ve öğrenme Oyun eğitimi Oyun eğitimi tarihi a. Antik b. Rönesans c. 20. Yüzyıl Oyun çeşitleri Dil ve oyun eğitiminde etkili oyunlar a. Dil oyunları b. Rol oyunları 1. Rol oyunu örneği 2. Rol oyununda sosyal öğrenme 3. Rol oyununda sosyal etkileşim gelişimi 4. Rol oyununda dilsel gelişim 8. BÖLÜM PROGRAM 8.1. Program tanımı 8.2. Programın Temel İlkeleri 8.3. Programın bölümleri Plan Etkinlik Bir etkinlik örneği 8.4. Programda yer alan önemli etkinlikler Dilsel etkinlikler Edebi etkinlikler Müziksel etkinlikler Oyun etkinlikleri Sanatsal etkinlikler: Boyama ve resim yapma Okuma ve yazma etkinlikleri Gezi ve gözlem 9. BÖLÜM PROGRAM ÖRNEKLERİ 1- Sonbahar 2. Evimiz 3. Ramazan Bayramı 4. Giysi 5. Vücudumuz 6. Besinler 7. Doktor

8 8 8. Arkadaş 9.Oyuncaklar 10. İstasyon 11. Resimli Kitaplar 12. İlkbahar 13. Tavuk 14. Kedi SONSÖZ Giriş Sosyal bir varlık olan insanın iletişim kurmaya, düşünmeye ve öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu doğal ihtiyaçları yerine getirmenin ilk ve temel şartı ana dili edinmekten geçmektedir. Ana dili, toplumun çekirdeği olan aile ve bireysel kültüre dayalı sosyal bir çevre içinde edinilir. Anadili gelişiminde okulöncesi dönem çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü dilsel gelişiminin büyük bir kısmı bu dönemde tamamlanmakta ve kazanılan dilsel yeti, beceriler davranışa dönüştürülmekte ve davranış modelleri hayat boyu kullanılmaktadır. Bu nedenle insan hayatında bu kadar önemli olan dilsel gelişim sürecinin eğitimsiz geçiştirilmesi veya tesadüfe bırakılması doğru değildir. Günümüzde okulöncesi dönemde dil eğitimini gerekli kılan; başta iyi bir dil edinme, iletişim kurma olmak üzere, bilişsel, kişisel, eğitimsel, sosyal ve ekonomik gelişim gibi pek çok önemli neden vardır. Bilindiği gibi dil bir iletişim aracıdır ve kişilerarası iletişimi sağlamaktadır. İletişim bugün her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü etkileşimin, diyalog ve iletişimin çok yoğun olduğu küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada iletişim araçları sayesinde sürekli yeni etkili öğrenme biçimleri meydana gelmekte ve insan hayatını değiştirmektedir. Dilin görev alanı sadece bildirme işleviyle sınırlı değildir. Dil, aynı zamanda düşünceyi meydana getiren ve düşünceyi taşıyan en önemli araçlardan birisidir. Bu anlamda dil, zihinsel gelişmenin temel taşıdır. Dil ile eğitim arasında doğrudan ilişki vardır. Eğitim, dil ile yapılabilir. Yani eğitim iletişimini sağlayan en önemli araç dildir. Burada bir başka önemli husus ise; eğitim sonucu meydana gelen istendik davranışların dil ile ifade edilmesi ve dilsel davranışlarla gösterilme gereğidir. Ayrıca dil öğretimi de eğitimsiz yapılamaz; dili öğrenmek için eğitim gerekmektedir. Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal nedenler dil eğitimini gerekli kılmaktadır. Geçmişten günümüze bakıldığında; köyden kente göç, aile yapısının değişmesi, annenin çalışması, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar, okulöncesi dil eğitimini gerekli hale getirdiği görülecektir. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin değişik bölgelerindeki bazı illerde okulöncesi eğitimde hizmete duyulan ihtiyaçların tespit edilmesi ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma yapılmış ve araştırmanın sonuçları bir rapor halinde yayınlanmıştır. Rapora göre: 1. Çocuğun okula başlamadan önce yeterli düzeyde dil becerisi edinmiş olması gereklidir. Dil yetkinliği, doğal olarak, milli eğitimin hedeflerinden birini oluşturan bilişsel yetkinliğin gelişmesiyle yakından ilgilidir.

9 9 2. Toplumda sosyo-ekonomik ve bölgesel eşitsizlikler vardır. Eşit olmayan koşullarda yaşayan ve risk grubuna giren çocukların dilsel olarak yaşıtlarının gerisinde kalma ihtimali yüksektir. Okulöncesi eğitim ve özellikle erken zenginleştirme programları, elverişsiz koşulları olan çevrelerden gelen çocukların okula hazırlanmasında son derece önemlidir. 3. Çocuklar arasında dil gelişim düzeyindeki farklılıkların il değişkeni ile temsil edilen çevresel faktörlere ve denek statüsü ile temsil edilen yaş, cinsiyet ve okullaşma faktörlerine bağlı olduğu görülmüştür. 4. Her üç ilde de çocuklar tarafından tercih edilen söylem türü resim betimleme olmuş, öyküleme söylem türü ise çok daha az oranda gözlemlenmiştir. Bu bulgu, örneklemedeki çocukların büyük bir kısmının anlatı becerilerinin tam olarak gelişmemiş olduğunu göstermiştir. 5. Ana sınıfı eğitiminden geçen çocukların geçmeyenlere kıyasla daha çok örgün eğitimin beklentilerini yerine getirdiği; daha kolay okuma yazma öğrendikleri, okula daha iyi uyum sağladıkları ve dil gelişiminin daha iyi düzeyde olduğu görülmüştür. 6. Tüm illerde öğretmenler, Türkçe kullanımı açısından ana sınıfına giden çocukların daha çok düzgün ve kurallı konuşabildiklerini ve daha iyi anlatım gücüne sahip olduklarını belirtmişlerdir. 7. İki dilliliğin yaygın olmasının, iller arası farklılığın temel nedenlerini oluşturduğu görülmektedir. Bu iki ilde (Diyarbakır, Van) en yüksek oranda annenin eğitimsiz ve çocukları okula hazırlayan anasınıfı eğitiminin yetersiz seviyede olması, çocukların dil gelişim düzeyini olumsuz etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmıştır. 8. Ülkemizde okulöncesi eğitimde müdahale ve dil destek programları olmalıdır. Ana sınıfı düzeyindeki bu destek programlarının; okula hazır olma, öğrenme ve okul başarısı üzerinde çok yönlü olarak olumlu etkileri vardır. Bu şekilde çocuk okul ortamına sosyal, bilişsel ve fiziksel uyum sağlamak açısından hazırlıklı olacak ve birinci sınıf okuma-yazma faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan dil gelişim düzeyine sahip olarak ilköğretime başlayacaktır (Ayrıca bkz. Harrell 1983; Hubbell 1983; McKey 1985; Campbell & Ramey, 1994; Kağıtçıbaşı, 1997; Kağıtçıbaşı, Sunar & Bekman, 2001). Buraya kadar yapılan bilimsel, eğitsel, sosyal ve ekonomik değerlendirmelerin sonuçlarını üç maddeyle özetlenebilir: Birincisi; okulöncesi eğitim şarttır, ikincisi; dil eğitimi gereklidir, üçüncüsü; dil destek eğitimi faydalıdır. Ülkemizde dil edinimini, okulöncesi dil ve oyun eğitimini kapsamlı olarak inceleyen bir eser kaleme alınmamıştır. Bu nedenle bu alandaki boşluğu dolduracak bir kitap yazma ihtiyacı doğmuştur. Bu kitap, dil edinimi, okulöncesinde dil ve oyun eğitimini içermektedir. Oyun; okulöncesi dil ediniminin ve eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olduğu için birlikte ele alınmıştır. Kitap, esas itibariyle üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde dil edinimi, ikinci bölümde dil ve oyun eğitimi üçüncü bölümde dil ve oyun etkinliklerinin bulunduğu uygulanabilir program örnekleri yer almaktadır. Çalışmada seçmeci yöntem izlenmiş; bir programda birçok metot bir arada kullanılmıştır. Ancak her programın kendine göre ağırlıklı bir metodu vardır. Prensip olarak hemen hemen her programda yaparak, yaşayarak öğrenmeye dayalı metotlar tercih edilmiştir. En çok kullanılan metot doğal metottur. Çocuklar, serbest oyunlarda ve bilinçli olarak planlanan birçok etkinlik içinde dili doğal olarak geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Bu dönemde dil eğitiminin çoğunu konuşma gelişimi oluşturduğu için en fazla kullanılan metotlardan birisi de iletişim metodudur. Hemen her etkinlik

10 konuşmaya ve iletişim kurmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca programlarda işitsel, görsel, direkt, kültür aktarımı ve tiyatrosal çerçeveye dayanan metotlar da (drama) kullanılmıştır. Okulöncesi eğitim denilince akla ilk gelen eğitim aracı oyundur. Artık günümüzde oyun, bir eğitim şekline dönüşmüş ve adına oyunla eğitim denilmiştir. Dil eğitimde oyun hem araç, hem de amaçtır. Oyunlar çoğu zaman dilsel hedefleri gerçekleştirmek için bir araç, bazen de çocuğun oynama yeti ve becerilerini geliştirmek için bir amaç olarak kullanılmaktadır. Programlarda oyunlar kendi başına bir faaliyet örneği olarak yer aldığı gibi, aynı zamanda diğer faaliyetlerin öğretilmesinde teknik ve metot olarak da kullanılmıştır. Yani oyun yoluyla eğitim uygulamaları yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda tiyatrosal çerçeveye dayanan oyunlar (dramatizasyon, eğitsel drama, yaratıcı drama ve rol oyunları, doğaçlama, pandomim vb.) önemli işlevler görmektedir. Özellikle konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmek için sosyal rol oyunları ve dil oyunları çok faydalı olmaktadır. Programlar hazırlanırken sadece çocuğun sözel dili değil, aynı zamanda sözsüz dil ve iletişim biçimlerinin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kitapta yer alan, anaokulu ve anasınıfı dil eğitimi programları doğrudan uygulanabilir nitelikte hazırlanmıştır. Programlarda; dili aşamalı olarak geliştirecek ve zevkle uygulanacak etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler kısaca şöyledir: Dilsel etkinlikler, edebi etkinlikler, müzik ve sanat etkinlikleri, oyun etkinlikleri. Dilsel, edebî, müziksel ve sanatsal etkinlikler; dil, dinleme, anlama, düşünme, anlatma, konuşma, estetik, okuma ve yazma yeti ve becerilerini geliştirmeye yönelik; sohbet, karşılıklı konuşma, masal, öykü, fıkra, espri, bilmece, şiir, şarkı, tekerleme, şarkılı oyun, el işleri, boyama ve resim gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Oyunlar, başlı başına bağımsız bir birer faaliyet örneği olarak yer aldığı gibi, diğer faaliyetleri desteklemek için araç olarak da kullanılmaktadır. Bunlar fiili çocuk oyunları, rol oyunları, serbest oyunlar ve dil oyunları olarak genellenebilir. Kısaca; dil eğitimi esnasında bütüncül edinme ve öğrenme hedeflenmiştir. Bir taraftan dilsel yeti ve beceriler gelişirken, diğer taraftan bilişsel ve fiziksel motor becerilerin geliştirilmesi öngörülmüştür Kitapta yer alan programlarla etkili bir eğitim amaçlanmaktadır. Öncelikli hedef dil edinimini sağlamak ve dili işlevsel olarak kullandırmaktır. Seçilen konular zengindir. Konular, çocukların ilgisini çekecek güncel konu alanları arasından seçilmiş olup toplumsal ve kültürel içeriklidir. Kitapta ayrıca batılı ülkelerde uygulanan program ve faaliyetlerin örneklerinden de yararlanılmıştır. Kitabın belirli teknik özellikleri vardır: Hemen her bölümde özet bulunmaktadır, ayrıca etkinlikler içinde eğiticilere yönelik didaktik ve metodik yönlendirici bilgiler verilmektedir. Bu çalışmadaki hedef kitle sadece çocuklar değil, okulöncesi eğitimin tüm hedef grupları olan: Çocuk, aile, üniversite öğrencisi ve eğitimcilerdir. Bu nedenle programlarda ana-baba, öğrenci ve eğitici kişilere yönelik yol gösterici özel bilgilere de yer verilmiştir. Çalışma, aynı zamanda üniversitelerde dil edinimi, dil ve oyun eğitimiyle ilgili derslerde okutulabilecek ders kitabı özelliği taşımaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında öncelikli amaç; çocukların iyi bir dil eğitimi almalarını sağlamaktır; çünkü iyi bir dil eğitimi alan çocuk; güzel düşünecek, güzel konuşacak, iyi iletişim kuracak, olumlu dilsel davranış sergileyecek ve dolayısıyla hayatından zevk alacaktır. İkincil amaç ise, çocuk eğitimiyle uğraşan herkesi (ana-baba, öğrenci, eğitici) bilinçli bir eğitici olmaya sevk etmektir. Çünkü eğitimde yapılan hatalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. 10

11 11 MAKALELER: 1. Oyundaki İfade Ve Gösterim Düzlemleri Arasındaki Geçişmeler, Akademik Araştırmalar Dergisi. Sayı 37, İstanbul 2007, Sayı 137, ss Abstract In this article, the transition processes between expression and representation in the children s game are examined. In the introduction, we tried to explain the meaning and the motives of the work. In the main part of the article, we dealt with the linguistic reality of the (play) game. In this context a new linguistic reality exists that Jürgen names Seewald "Phantasmatische Wirklichkeit" and that we illustrated through examples. After that, transition area between the sphere of the expression and the sphere of the representation are pointed out. In concluding part, the sequences of the transition area between the sphere of the expression and that of the representation are examined. Keywords: game, linguistic reality, phantasmatische Wirklichkeit, expression, representation, transition processes. Özet Bu çalışmada dilsel gerçeklik bağlamında ifade ile gösterim arasındaki geçişme süreçleri araştırılmıştır. Giriş bölümünde çalışmanın gerekçeleri ve önemi üzerinde durulurken, ana bölümde oyunların dilsel gerçekliği ele alınmıştır. Bu bölümde önce oyun gerçekliği ve oyun ile dil arasındaki bağlantılar sonucu ortaya çıkan ve Jürgen Seewald ın adını verdiği Fantasmatik Gerçeklik örneklerle açıklanmıştır. Daha sonra oyun gerçekliği içinde yer alan ifade ile gösterim düzlemleri arasındaki geçiş süreçleri incelenmiştir. Son bölümünde ise geçişmeler sonucu ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: oyun, dilsel gerçeklik, fantasmatik gerçeklik, ifade, gösterim, geçişme. Giriş Oyun, dil ve çocuk, çok uyumlu bir üçlüdür. Dil, oyunun hem sebebi hem de sonucudur: Çünkü oyun, önce dilsel bir faaliyet olarak başlar, sonra dilin oluşum sürecinin aracı olarak devam eder ve dilsel bir dönüt olarak sona erer. Elde edilen sonuç da her şeyden önce dilseldir. Bilindiği gibi çeşit çeşit oyunlar vardır. Bu oyunların dilsel olarak gerçekleşmesi de farklılık gösterir. Küçük yaştaki çocuklar somut düşünce geliştirme döneminde bulundukları için oyun sayesinde somut göstergeleri veya olguları algılarlar, daha sonra bunları sırasıyla önce kısa vadeli sonra da uzun vadeli belleklerine yerleştirirler. Çocukta somut düşünceden soyuta geçiş devri daha sonra başlar. Soyut kavram geliştirme aşamasına geçmek kolay olmaz. Bu dönemde kurgusal olay ve durumlar gerçek yâda gerçeğe çok yakın olarak algılanır. Özellikle sosyal rol oyunlarındaki oyun kurgusu ve rol, çocuklar tarafından gerçek olarak algılanabilir. Çocuk somut kavram geliştirme sürecinden sonra görerek algıladığı nesneye anlam vermeye başlar: Yani imajlama yoluyla anlamlama yapmaya ve onları ifade etmeye başlar. Bunun sonucu olarak da algıladığı göstergeleri kısa vadeli bellekten uzun vadeli belleğe aktarabilir. Kısa vadeli bellekte anlamlanması bitmemiş göstergeler yer alır. Burada kavramlar oyun alıştırmaları ile

12 12 kavranmaya çalışılır. Kavranılan yâda anlamlanması tamamlanan göstergeler uzun vadeli belleğe dilsel imaj olarak kaydedilir. Uzun vadeli bellekte bulunan dilsel göstergeler içselleştirilmiş demektir ve bu kavram veya göstergeler yeri ve zamanı geldiğinde çağrıştırılıp kullanılabilir. İşte bu süreç esnasında oyun çok önemli bir işlevi yerine getirir; hayal ile gerçek göstergeler arasında bir köprü görevi görür ve kısa vadeli bellekten uzun vadeli belleğe geçişi kolaylaştır. Aynı zamanda dilsel edim ve edinç sürecine aracılık yapar (Bkz. Wygotski 1973: 17). Küçük çocukların severek oynadıkları oyunlar arasında dil oyunları da vardır. Bu oyunlarda kullanılan dil, yapılan faaliyetin ya tümünü yâda bir kısmını oluşturur. Bunlardan bazıları; kelime oyunları, bilmece, atışma, tekerleme ve düzmece gibi oyunlardır. Dilsel oyunlarda daha çok dilin kurallarıyla oynanmaktadır. Küçük çocuklarda pratik deneysel düşünme yâda dil ile oynama becerisi çok fazla gelişmediği için dil oyunları klasik şartlanma veya ezberleme yoluyla oynanmaktadır (Bkz. Max, Halder 1988: 295). Oyun çeşidi ne olursa olsun aşağı yukarı çocuk oyunlarının birçoğu herhangi bir şekilde gösterime dayanmaktadır. Burada özellikle iki çeşit gösterimden bahsedilebilir. Oyunun kendisi ve kurgusu bir çeşit gösterimdir. Oyun içindeki dilsel davranışların sergilenmesi de başka bir gösterim çeşididir. Yani gösterimler içinde de dilsel gerçeklikler vardır. Dilsel göstergelerde gösteren ile gösterilen; ifade ile sergileme arasında sürekli geçişler bulunur. Bu da dilsel gelişimin motoru demektir. Bu nedenle çalışmada ifade ile gösterim arasındaki geçişmeler araştırılacaktır. Çalışmada oyun gerçekliğine, oyun içindeki dil gerçekliğine değinildikten sonra ifade ile gösterim arasındaki geçiş süreçleri incelenecektir. KAYNAKÇA Brand, Gerd (1975): Die grundlegenden Texte von Ludwig Wittgenstein. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Cassirer, Ernst (1972): Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil. Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Rora, Constanze (2000), MÄERZ": http: //www. oase. udk- berlin.de/~merz. Habermas, Jürgen (2001): İletişimsel Eylem Kuramı. (çev.) M. Tüzel, İstanbul: YKY. Huizinga, Johan. (1995): Homo Ludens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. (çev.) M. A. Kılıçbay. İstanbul: İmge. Karakaya, Zeki (1999): Edebi Bir Söylem Olarak Sözsüz Aktarım. Samsun: Etüt. Müller, Max / Halder, Alois (1988): Kleines Philosophisches Wörterbuch. Freiburg, Basel, Wien: Herder. Rüssel, Arnulf (1965 2, 1977): Das Kinderspiel. Grundlinien einer psychologischen Theorie. Darmstadt. Scheuerl, Hans ( ): Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen. Weinheim: Beltz. Seewald, Jürgen (1992): Leib und Symbol. Ein sinnverstehender Zugang zur kindlichen Entwicklung. München: Fink. Winnicott, Donald W. (1979 2) : Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart: Klett Cotta. Wittgenstein, Ludwig. (1998): Felsefi Soruşturmalar. (çev.) D. Kanıt, İstanbul: Küreyel. Wygotski, Lew S. (1973): Das Spiel und seine Rolle für psychischen Entwicklung des Kindes. Ästhetik und Kommunikation.

13 13 Wygotsky Lew S. (1980): Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. Edit. D. Elkonin: Psychologie des Spiels. Köln. Wyss, Dieter (1973): Beziehung und Gestalt. Entwurf einer anthropologischen Psychologie und Psychopathologie. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. ÇOCUK ANLATILARINDA KATMERLİ FANTASTİKLER Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, İstanbul MULTI-LAYER FANTASTICS IN CHILDREN LITERATURE Abstract: Fantastic, as it is commonly known, does not mean that it is a type which forms its story with the combination of fact and fiction, it is rather a type contributing new layers and frames to narration. These new frames, in a dialectical formation, complete new fantastic types with a range of inner frames. Andreas Jaggi named this approach as Schachtelrahmenerzählung, which is likely to translate this into Turkish as Katmerli Çerçeve Anlatım (multi-layer narration). In this article, it is aimed to study the fantastic findings through multi-layer narrations. Firstly, a theoretical background about fantastic and multi-layer fantastic is given, and then a case study is examined. Keywords: Fantasic, Children Literature, Multi-Layer Narration, Literary Communication, Lippel s Dreams (Lippels Traum). Özet: Fantastik artık bilindiği gibi sadece gerçek bir olayın hayali bir olayla birleştirilerek olağanüstü bir şekilde anlatılmasıyla meydana gelmemektedir; anlatıya yeni anlatım düzlemleri ve yeni çerçeveler eklenmektedir. Diyalektik bir biçimde iç içe eklenen bu yeni çerçeveler yeni fantastik çeşitlerini oluşturmaktadır. Andreas Jäggi bu çerçeve anlatım tekniğinin adına Schachtelrahmenerzählung demiştir. Bu terim, anlatı içerisinde gördüğü işlevi göz önünde bulundurularak, Türkçeye Katmerli Çerçeve Anlatım olarak çevirilmiştir. Bu makalede katmerli çerçeve anlatım sayesinde ortaya çıkan fantastikler incelenmiştir. Çalışmada önce fantastik ve katmerli fantastiğin oluşumu hakkında teorik bilgi verilmiş; daha sonra bu yeni fantastik çeşidi bir örnekle açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Fantastik, Çocuk Edebiyatı, Çerçeve Anlatım, Edebi İletişim, Lippel in Rüyaları, (Lippels Traum).

14 14 I. GİRİŞ Modern çocuk anlatılarında fantastik sürekli gelişim gösteren bir kavramdır. Fantastik, ister bir anlatıyı cazip hale getirmek için bir üslupsal araç, ister kendi başına edebi bir tür olarak kullanılsın; her ikisinde de gerçekliğe olağanüstü yeni özellikler kazandırmaktadır. Fantastik artık bilindiği gibi sadece gerçek bir olayın hayali bir olayla birleştirilerek olağanüstü bir şekilde anlatılmasıyla meydana gelmemektedir; anlatıya yeni anlatım düzlemleri ve yeni çerçeveler eklenmektedir. Diyalektik bir biçimde iç içe eklenen bu yeni çerçeveler yeni fantastik çeşitlerini oluşturmaktadır. Andreas Jäggi bu yeni çerçeve anlatım çeşidine Schachtelrahmenerzählung demiştir. Biz bu terimi anlatı içerisinde gördüğü işlevi göz önünde bulundurarak Türkçeye Katmerli Çerçeve Anlatım olarak çevirdik (Andreas Jäggi fantastik anlatılardaki iç içe geçen çok katlı çerçeve anlatım biçimine Almanca Schachtelrahmenerzählung terimini kullanmıştır [1]. Bu kavram işlevsel anlamına uygun olarak Türkçeye Katmerli Çerçeve Anlatım biçimi olarak çevrilmiştir. Bu teknik sayesinde anlatım düzlemleri arasına konuşma dilinin dolaylı ve dolaysız düşünce aktarım biçimleri girmiş ve böylece anlatım imkanları artmıştır [2]. Bu çalışmada katmerli çerçeve anlatım sayesinde ortaya çıkan fantastikleri incelenecektir. Çalışmada önce fantastik ve katmerli fantastiğin oluşumu hakkında bilgi verilecek; daha sonra bu fantastik çeşidi bir örnekle açıklanacaktır. YARARLANILAN KAYNAKLAR [1] Jäggi, A. (1994). Die Rahmenerzählung im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur Technik und Funktion einer Sonderform der fingierten Wirklichkeitsaussage. Bern: Lang. (http://de.wikipedia.org/wiki/ Rahmenerzählung). [ ]. [2] Rahmenerzählung. (http://infomia.com/wiki,index,goto,rahmennovelle.html). [ ]. [3] Müller, E. (1983). Du spürst unter deinen Füßen das Gras-Autogenes Training in Phantasie- und Märchenreisen. Frankfurt am Main: Fischer. [4] Todorov, T. (2004). Fantastik. (Çev.: Öztokat, N.). İstanbul: Metis Eleştiri Yayınları. [5] Vax, L. (1974). Die Phantastik. (Ed.: Zondergeld, R.A.). Almanach der phantastischen Literatur. Frankfurt am Main: Insel. [6] Patzelt, B. (2001). Phantastische Kinder- und Jugendliteratur der 80er und 90er Jahre. Frankfurt/Main: Lang. (http://www.ph-heidelberg.de/wp/rank/fantastik/ theorien/patzelt/pat_02.htm.). [ ]. [7] Wünsch, M. (1991). Die fantastische Literatur der frühen Moderne ( ). Definition, denkgeschichtlicher Kontext. Strukturen. München: Fink Verlag.

15 15 [8] Klingberg, G. (1974). Die phantastische Kinder- und Jugenderzählung. Kinder- und Jugendliteratur, Zur Typologie und Funktion einer literarischen Gattung. Stuttgart: Compl. Gerhard Haas. [9] Pludra, B. (1985). Herz des Piraten. Berlin: Kinderbuchverlag. [10] Haas, G. (1978). Struktur und Funktion der phantastischen Literatur. Wirkendes Wort, 28(5), [11] Doderer, K. (1984). Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Dritter Band P Z, Weinheim: Beltz Verlag. [12] Maar, P. (2002). Lippels Traum. 4. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

16 16 ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EDEBİYATI Hece Dergisi (Çocuk Edebiyatı Özel sayısı), Sayı: , Ankara 2005, ss Giriş Günümüzde çocuk adeta yeniden keşfedilmiştir. Tüm bilim dallarında çocukla ilgili bölümler oluşturulmuştur. Artık bize çocuk edebiyatı, çocuk sanatı, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi, gibi kavramlar hiç yabancı değildir. Yalnız eksik olan çok önemli bir alan vardır: O da çocuk felsefesidir. Felsefe dünden bugüne insanların korkulu bir rüyası olmuştur. Bilhassa çocuk felsefesi hakkında konuşmak cesaret ister. Fakat bugün sonradan fark edilen yeni gerçekler vardır. Çocuk gerçekliği de onlardan birisidir. Ama maalesef bu gerçekliğin felsefesi yoktur. Çocuk hakkında veya değişen çocuk gerçekliği hakkında felsefenin söylemesi gereken çok şey vardır. Şirin in dediği gibi felsefe için çocuk tek başına ciddi bir sorudur (Şirin 1998: 115). Maalesef bu ihtiyacı ortaya çıkaran ve bilime önderlik yapan felsefe değildir. Çocukla ilgili bilim geliştiren edebiyat, psikoloji, teoloji, sanat, eğitim, sosyoloji gibi alanların bilim adamları ihtiyaca binaen felsefeden böyle bir talepte bulunmaktadırlar. Bu gelişmeler üzerine son yıllarda çocuk felsefi üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa 1990 lı yıllardan sonra felsefe klasik anlamının dışına çıkarak insan hayatına girmeye başlamıştır. Her alanda faydacı felsefeler meydana getirilmiştir. Bu yapılanlar sınırlı yapılan işlerin önünün açılarak vizyonunun geliştirilmesi ve sınırsız hale getirilmesidir. Kısaca bu değişmeye ve gelişmeye ayak uydurma çabasıdır. Temel ilke, prensip ve hedefler üzerinde yeniden değerlendirme anlayışını kazandırma; dolayısıyla sorunu düşüncede halletme ve bu vesileyle düşünce ve eylem ilişkisine yeni bir boyut getirme çabasıdır. Çocuk felsefesi her şeyden önce kavram bazında kolay kolay kabul görmeyecektir. Ancak çocuk edebiyatı kavramı üzerinde yapılmış olan tartışmalar aynen çocuk felsefesi hakkında da yapılacak ve sonunda kabul edilerek kullanılacak gibi görünmektedir. Bugün hiç kimse çocuk edebiyatı kavramını yadırgamamaktadır, yarın da çocuk felsefesi kavramı yadırganmayacaktır. Bu gelişme kendiliğinden olacaktır, ancak önemli olan kavramın bilimsel disiplin çerçevesinde geliştirilmesidir. Çocuğun doğasını ve sosyal yapısını inceleyen bazı bilim adamları çocuk ile felsefe ve filozof arasında benzerlik olduğunu tespit etmişlerdir. Jostein Gaarder, Sofi nin Dünyası nda çocukla filozof arasındaki benzerlikleri şöyle açıklamıştır: İyi bir filozof olabilmek için gereken tek şey hayret etme yeteneğidir. Küçük çocukların hepsinde de bu yetenek vardır. Çocuklar doğduktan birkaç ay sonra yepyeni bir gerçeklikle karşı karşıya geliverirler. Büyüdükçe hayret etme yetenekleri kaybolur gibi olur. Büyüdükçe dünyaya hayret etme yeteneğimizi yitiririz. Bu yitirdiğimiz şey (hayret etme) çok önemli bir şeyimizdir. Filozofların bizde canlandırmaya çalıştıkları şey de budur. (Şirin den alıntılanmıştır 1998: 114; Gaarder 1996: 23). Ona göre bir filozof ömrü boyunca duyarlı bir çocuk olarak kalır.

ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG

ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG Zeki KARAKAYA ÖZET: Bu çalışmada çocuk felsefesi ile çocuk eğitimi arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı