Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu"

Transkript

1 Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu TÜSİAD-TÜRKONFED-REF-UİG Bölgesel İnovasyon Merkezleri İşbirliği Ağı Projesi Şirin Elçi Technopolis Group Türkiye Direktörü Selçuk Karaata TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktör Yardımcısı 8 janvier

2 Kapsam BİM Kapsamında Kullanılan İnovasyon Tanımı BİM in Odağı: Bölgesel İnovasyon Sistemleri BİM Tanım ve Modelleri (ülke örnekleri) BİM Yapısal Modeli BİM ler için Öneriler 8 janvier

3 İnovasyon Tanımı 8 janvier

4 İnovasyon 1911, Schumpeter: inovasyon, ekonomik kalkınmanın itici gücüdür... girişimciler, inovasyoncu rolleriyle pazarda dengeyi bozar...ekonomide sürekli dinamizm yaratır , Drucker: inovasyon girişimcilerin özel aracıdır; girişimciler bu araç sayesinde farklı bir iş veya farklı bir hizmet için değişim fırsatını kullanırlar. Girişimci olmayı öğrenen işletmeler ve toplumlar da zenginleşir. [inovasyon] Bir disiplin olarak sunulma, öğrenilme ve uygulanma özelliğine sahiptir. 8 janvier

5 İnovasyon... Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. 4 ana tür: Ürün (mal veya hizmet), Süreç, Pazarlama ve Organizasyonel Oslo Kılavuzu (2005), OECD ve Avrupa Komisyonu İnovasyonun bölgesel düzeyde ele alıyor olmasından dolayı: Toplumsal inovasyon ve eko-inovasyon 8 janvier

6 İnovasyon... İnovasyon/icat/Ar-Ge Ar-Ge, euro ları bilgiye dönüştürmektir... ancak inovasyon, bilgiyi tekrar euro lara dönüştürmek anlamına gelir.... Esko Aho İnovasyon için sahip olunması gereken tamamlayıcı strateji ve yetkinlikler İnovasyonda işbirliği riskleri ve maliyetleri azaltmak, süreleri kısaltmak, ölçek ekonomisi sağlamak... Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. Managing Innovation: Integrating Technological, Market, and Organizational Change, janvier

7 İnovasyonda Sistem Yaklaşımı ve Bölgesel İnovasyon Sistemleri 8 janvier

8 Bölgelerin inovasyon performansı Kaynak: Technopolis Group, Strategic Evaluation of Innovation and Knowledge in the Structural Funds: perspectives for DG REGIO of the European Commission, janvier

9 Farklılıklar Neden Kaynaklanıyor? İşletmeler izole bir ortamda inovasyon yapmazlar. İşbirliği ve etkileşim ne kadar yoğunsa inovasyon performansı o derece yüksektir. [Bölgedeki] Rekabet, sürekli inovasyon yapma ihtiyacını doğurdu; sürekli inovasyon ise firmalar arasında işbirliğini zorunlu hale getirdi. Saxenian, A. L. (1994) Regional Advantage:Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 Dış kurumlar, ortam ve teşviklerin oluşturduğu inovasyon sistemi performansın belirleyicisidir. 8 janvier

10 İnovasyon Sistemi Kökeni: 1841, Friedrich List, Ulusal Politik Ekonomi Sistemi 1985, Lundvall inovasyon sistemi 1987, Freeman ulusal inovasyon sistemi inovasyon, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları gibi farklı aktörlerin oluşturduğu ağyapı ve bunlar arasındaki ilişkiler ve etkileşim sayesinde gerçekleşir 1998, bölgesel, yerel ve sektörel düzeye uyarlama (Braczyk, H.-J., Cooke, P, Heidenreich, M.) Bir bölgesel inovasyon sisteminin etkinliği, bu aktörler arasındaki ilişkilerin kalitesi ve yoğunluğuna bağlıdır. 8 janvier

11 İnovasyon Sistemi 8 janvier Arnold ve Kulhman, Technopolis 2001 (OECD, 205)

12 Bölgesel inovasyon sistemlerinin etkin şekilde işlemesini engelleyen faktörler Organizasyonel zayıflık : Gerekli aktörlerin eksikliği -örneğin, araştırma kurumlarının olmaması, inovasyon aracı kuruluşlarının bulunmaması... Kabuğunu kıramama: Bölgedeki sanayi kuruluşlarının yıllardır aynı teknolojiyle aynı pazarlar için çalışıyor olması ve uzun vadeli stratejik hedefler ortaya koyup yeniden yapılananaması... Sistemin aktörleri arasındaki parçalanmışlık: Bölgedeki kuruluşlar arasında iletişim, koordinasyon, işbirliği, güven ve ortak vizyon eksikliği... 8 janvier 2009

13 Parçalı bölgesel inovasyon sistemi: Tercih edilmeyen yapı 8 janvier 2009 Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2004

14 İyi yapılandırılmış bölgesel inovasyon sistemi ve küme 8 janvier 2009 Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2004

15 İnovasyon Ağları ve Kümeler İnovasyonla gelen rekabet avantajı, ağlar ve kümelenmeler temeline oturan bölgesel ve yerel inovasyon sistemlerinden kaynaklanır. OECD: inovasyon ağlarının varlığının istisnadan ziyade kuraldır (gerekliliktir) ve inovatif faaliyetlerin çoğu, birden fazla aktörün katılımını gerektirir. AB: İnovatif kümeler, küresel ekonomik rekabetin anahtarıdır. Bölgesel inovasyon ağları ve kümelerde işbirliği, kaynak, enformasyon ve bilgi alışverişiyle şekillenir. Bölgede yaratılan ortam ve kurulan sosyal ağlardan dolayı, sadece bir üniversitedeki, Massachusetts Institute of Technology deki (MIT), inovasyonlarla kurulan şirketlerle bir ulus oluşturulsaydı, bu, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından en büyük 24. ekonomisi olurdu. Ada, K (2006) 8 janvier

16 BİM Tanım ve Modelleri 8 janvier

17 Çıkış noktası... Bölgesel kalkınma ve rekabetçilik için inovasyon performansının artmasını sağlayacak unsur, inovasyon için işbirliği. Bu işbirliğinin gerçekleşeceği oluşum, rakiplerle ve bölgedeki tüm diğer paydaşlarla kollektif dinamizmi yakalamak için kurulacak ve zaman içinde inovatif bir kümelenmeye dönüşecek olan inovasyon ağı. Ağın oluşumunu ve işlerliğini sağlayacak kilit yapı ise bölgesel inovasyon merkezi. 8 janvier

18 Dünyada Bölgesel İnovasyon Merkezleri Farklı isimler ve yapılanmalar teknoloji destek merkezleri, iş ve inovasyon merkezleri, inovasyon kutupları gibi... bulunduğu ülkenin hukuki mevzuatından, finansmanı sağlayacak kuruluşların niteliğine (kamu kurumu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşu) kadar farklı şartlara göre yapılandırılmış oluşumlar... İnovasyon için gerekli ağları oluşturan ve güçlenmesini sağlayan, ilgili kuruluşların ortak çıkarlar için birlikte hareket etmesine ön ayak olan uzmanlaşmış aracı kuruluşlar... 8 janvier

19 Devlet desteğinin önemi Merkezlerce sunulan hizmetler başlangıçta sadece bir potansiyeli ifade eder ve piyasada yeterli talep bulmakta zorluk çekebilir. Talepteki belirsizlikler geçerli bir fizibilite yapılmasına imkan vermediği için, özel sektör hizmet vermek üzere piyasaya girme konusunda istekli olmaz. İşletmelerin bu tür hizmetleri almak için organizasyonel olarak yeniden yapılanmaları gerektiğinden ve bu tür değişikliklere direnç gösterebildiklerinden uzun süre sürdürülebilir bir talep oluşturmakta zorluk yaşanabilir. Bu tür hizmetlerin verilmesi aşamasında, müşteri işletmelerle güvene dayalı bir ilişki kurmak gerektiğinden ve bu tür ilişkilerin kurulması zaman aldığından ilk yatırım maliyetinin miktarı büyük olabilir. UNIDO 8 janvier

20 Bölgesel İnovasyon Merkezi Uygulamaları: Güney Kore Kamu girişimi: Kyongbuk-Taegu Bölgesi elektronik, tekstil, çelik Pazar, inovasyon hizmetlerini almak veya oluşturmak için yeterli talebi yaratamıyor, gerekli mekanizmaları geliştiremiyor. Bölgede sağlanan inovasyon destekleri: 1. Genel bilgilendirme, 2. Teknolojik danışmanlık, 3. Ortak Ar-Ge ve inovasyon projelerinin geliştirilmesi Üniversitelerin araştırma altyapısını iyileştirmek ve KOBİ lerle ortak araştırma projeleri gerçekleştirmelerini teşvik etmek Talebin henüz oluşmadığı alanlarda inovasyon altyapısını geliştirmek KOBİ lerin inovasyon süreçlerinde iyileşme sağlanamakla birlikte birbirleri arasındaki işbirliği ağları arzu edilen ölçüde güçlenemedi. 8 janvier 2009

21 Bölgesel İnovasyon Merkezi Uygulamaları: Brezilya Özel sektör girişimi Santa Catarina bölgesi 1. Tekstil ve konfeksiyon 1997 krizi sonrası danışmanlık alınmasına karar verildi En iyi 7 firma Avrupa nın en başarısızlarınıngerisinde İnovasyon bir gereksinim, fakat başarıyla uygulanamıyor Temel Neden: şirketlerin kolektif çalışma yerine bireysel çalışmayı tercih etmeleri 2. Elektro-mekanik mühendisliği 3. Seramik Teknolojileri Merkezi: Test ve sertifikasyon, teknoloji geliştirme Sonuç: Sistemin gelişimi konusunda önemli bir açılım yaşanamasa da ortak inovasyon faaliyetleri arttı... 8 janvier 2009

22 Başarı Örneği Snowpolis-Finlandiya Özel sektör-kamu işbirliği Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund) 2000 lerin başında ekonomik gerileme, işsizlik artışı Amaç: Bölgenin kış sporlarına yönelik ünü ve altyapısına, inovasyon ve teknolojik birikimi ekleyerek rekabetçi bir iş ortamının yaratılması ve bölgede yerleşik işletmelerin rekabet gücünün artırılması Bölgenin güçlü yönleri? -kış sporları altyapısı -spor enstitüsü -biyoteknoloji laboratuvarı Zayıf yönler: İşletmelerde ve bölgede inovasyon ve Ar-Ge yetersiz 8 janvier 2009

23 Snowpolis-Finlandiya Gençler ve öğrencilerin bölgeye çekilebilmesi -insan kaynakları potansiyelini oluşturma Spor, sağlıklı yaşam, kış --- SNOWPOLIS yaşam tarzı Snowpolis Ltd. teknoloji merkezi sürdürülebilirlik Aynı sektör için birden fazla teknoloji alanına odaklanılması Bölgesel değerlerin inovatif yöntemlerle birleştirilmesi bölgeye gelen gençlere yaşam tarzını benimsetme fikri Tüm taraflarla etkin işbirliği Cesaret ve geniş vizyon yerel politikacı ve yöneticiler Doğru zamanlama 8 janvier 2009

24 BİM Yapısal Modeli 8 janvier

25 Bölgesel İnovasyon Merkezleri Merkezlerin vizyonu, misyonu, amaçları, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri, hizmetleri başta olmak üzere temel unsurları, dünyadaki başarı ve başarısızlık örneklerinden çıkarılan dersler ve BİM Projesi kapsamında gerçekleştirilen bölgesel çalıştaylarla belirlendi. 8 janvier

26 BİM lerin Vizyon ve Misyonu Merkezlerin vizyonu, bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bölge için kritik sektörlerin inovasyona dayalı sürdürülebilir rekabet gücü kazanmasını mümkün kılacak lider kurumlar olmaktır. Merkezlerin misyonu, odaklandıkları sektörlerde faaliyet gösteren firmaların küresel düzeyde rekabet gücüne sahip; daha hızlı ve sağlıklı büyüyen, daha çok değer ve daha fazla istihdam yaratan firmalara dönüşmelerini sağlamak için inovasyona dayalı ihtiyaçlarını karşılamak ve inovasyon için işbirliklerini oluşturmaktır. 8 janvier

27 BİM lerin Amaçları Merkezlerin temel amacı, bölgede odaklanılan sektörlerin küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelmesi için inovasyona ilişkin fırsatları yaratmak ve bu amaçla bölgedeki inovasyon potansiyelini harekete geçirmektir. 8 janvier

28 BİM lerin Amaçları Özel amaçlar: Sektörlerdeki tüm bölgesel paydaşları (büyük firmalar, KOBİ ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) inovasyon performansının artırılması için işbirliği yapma konusunda cesaretlendirmek ve yönlendirmek, Odaklanılan sektörlerdeki işletmelerin inovasyon yeteneğini artırmak; sektörde inovasyona dayalı yeni firmaların kurulmasını sağlamak, Odaklanılan sektörlerin inovasyon faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için gerekli altyapı ve imkanların oluşmasını, mevcut ve kurulacak olan altyapıların etkin kullanılmasını sağlamak. 8 janvier

29 BİM lerin Hizmetleri İnovasyon Farkındalığı Yaratma Faaliyeti (başarı öykülerini, yayınlar, seminerler, inceleme gezileri, basın toplantıları, paydaş ziyaretleri,...) İnovasyona İlişkin Veri ve Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti (bölgesel inovasyon altyapısı ve olanakları veritabanı, teknoloji izleme, inovasyona ilişkin gelişmeleri izleme ve duyurma, sektörel göstergeler, nitelikli insan kaynağı özgeçmiş veritabanı 8 janvier

30 BİM lerin Hizmetleri İnovasyon Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (ihtiyaç analizi ve projelendirme, fikri haklar yönetiminden iş planı hazırlamaya kadar inovasyonu ilgilendiren farklı alanlarda...) İnovasyon Ortaklıkları Oluşturma Hizmeti (Ortak Ar-Ge ve İnovasyon Projesi İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Projelerin Hazırlanması, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Proje Pazarları Düzenlenmesi, Sektörün İnovasyon Faaliyetlerinin Tanıtılması ve İnovasyon Sonuçlarının Pazarlanması, İnovatif Kamu Alımlarının Gerçekleşmesi Yönünde Çalışma, Ulusal ve Uluslararası İnovasyon Ağlarına Entegrasyon, Laboratuvar Hizmetleri ve Ortak Altyapı Kullanımı) 8 janvier

31 Kurumsal Statü ve Yönetim Yapısı İki önemli başarı faktörü: sahiplenme ve sürdürülebilirlik Sahiplenme, bölgedeki tüm ilgili paydaşların merkezlerin kurulmalarında ve faaliyet göstermelerinde aktif rol oynamalarını gerekli kılarken, sürdürülebilirlik için profesyonel ve adanmış bir yönetim kadrosu, kurumsal yönetişim ilkelerini gözetme, uzun dönemli finansman kaynaklarının yaratılması ve korunması gibi konular ön plana çıkmaktadır. Yönetim ve maliyet etkinliği İdari ve bürokratik yüklerin azlığı Kâr amacı gütmeyen yapılar olarak faaliyet gösterme zorunluluğu Hizmetleri tamamlayıcı kuruluşlarla yakın işbirliği Yönetim yapısı; yönetim ekibi; yönetici ve çalışanlarda aranacak nitelik ve yetkinlikler; görev tanımlarının ana unsurları; performans ölçütleri; finansal projeksiyonlar için öneriler... 8 janvier

32 Öneriler Bölgesel inovasyon, herşeyden önce bölgedeki tüm aktörlerin (özel sektör, üniversite, kamu, sivil toplum kuruluşları,...) etkin işbirliğini ve katılımını gerektirmektedir. Bu nedenle tüm paydaşların üzerinde anlaştığı, ortak bir hedefe doğru harekete geçmeyi sağlayacak bir temayla yola çıkılmalı ve mümkün olan en üst düzey sahiplenme ve en geniş katılımın sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Faaliyetler belirlenip gerçekleştirilirken tüm paydaşların çıkarı gözetilmeli; düzenli aralıklarla merkez çalışmaları açısından tüm paydaşlar bilgilendirilmelidir. Alınacak kritik kararlarda tüm paydaşların karar alma sürecine katılımları sağlanmalıdır. 8 janvier

33 Öneriler Bölgenin, odaklanılacak sektörlerde yurtiçi ve dışında olumlu ve çekici bir imaja sahip olmasını sağlama yönünde çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır. Paydaşlar arasındaki iletişim kanalları sürekli açık tutulmalı ve çok çeşitli olanaklarla (web tabanlı forumlar, sosyal etkinlikler gibi) desteklenmelidir. Yürütülecek tüm faaliyetlerin bölgedeki sektörel işletmelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanması ve uygulanması sağlanmalıdır. 8 janvier

34 Öneriler Merkezin başarısının ve sektör ve bölge olarak arzu edilen hedeflere ulaşılmasının birinci şartının merkez yönetim ekibinin doğru ve yetkin kişilerden oluşturulmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Merkez yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerine dikkat edilmelidir. 8 janvier

35 Öneriler Ortak inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi sermayeye erişimle mümkündür. Bu nedenle, mevcut kaynakların tespit edilip erişim için gerekli adımların atılmasının yanı sıra, oluşturulacak bölgesel ortaklıkla, bölge ve sektöre özel girişim sermayesi fonu ve iş melekleri ağı gibi finansman mekanizmalarının geliştirilmesi yönünde de çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. Faaliyetlerin etkinliğinin ve merkezin yarattığı etkinin düzenli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda daha kuruluş aşamasında, etkin bir izleme ve değerlendirme sürecinin oluşturulması şarttır. 8 janvier

36 Öneriler Merkezlerin, bölgedeki inovasyon alanındaki gelişmelere ve talebe bağlı olarak orta veya uzun vadede sektörel odaklı inkübasyon faaliyetlerini desteklemeleri ve inovatif kümelenmeye doğru ilerlerken yeni sektörel şirketlerin kurulmasını özendirmeleri yararlı olacaktır. Bölgesel ve sektörel odaklı çalışılırken dünyanın geri kalanında olup bitenler yakından izlenmeli ve inovasyon faaliyetlerine fayda sağlayacak gelişmeler bölgeye taşınmalıdır. 8 janvier

37 Öneriler Merkezlerin sektör için tasarlayıp uygulanmasını koordine edecekleri projelerin yanı sıra, kendi kapasitelerini geliştirecek ve fon imkanları yaratacak ulusal ve uluslararası projelere başvuruların yapılması da yararlı olacaktır. Farklı sektörler/bölgelerde yer alan merkezler arasında işbirliklerinin gerçekleştirilmesi ve kurulacak olan tüm merkezlerin ulusal düzeyde sürekliliği sağlanacak bir ağla birbirine bağlanması sürekli bilgi ve deneyim paylaşımı ve etkin koordinasyon açısından önem taşımaktadır. 8 janvier

38 Teşekkürler Technopolis Group'un Amsterdam, Ankara, Brighton, Brüksel, Paris, Stokholm, Talin ve Viyana'da ofisleri bulunmaktadır. 8 janvier

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ NİSAN 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Türkiye ekonomisi son otuz yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmiştir. İhracatını arttırması ve zenginleşmesinin yanı sıra,

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nihat IŞIK 1 Efe Can KILINÇ 2 Özet: İnovasyonun firmalar, sektörler ve

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER Ankara, 2012 TTGV, 2012 ...Efendiler, bugün artık milli pazar yoktur. Çünkü beynelmilel hayata kapılmış bir milletin mübadele esasına istinat etmesi

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi

inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı Hakkında Ne Dediler? Şirin Elçi bize küresel rekabet ortamında başarılı olmanın anahtarını veriyor. Bunun

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı