Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem: 23 Yasama Yılı: 3"

Transkript

1 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 414) Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/840) T.C Sayıştay Başkanlığı Sayı: Gen. Krl. RapJ / /6/2009 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, halen açık bulunan 6 Sayıştay üyeliğine yapılacak seçim için ilk ilan tarihli Resmi Gazete'de yapılmış olup, son başvuru tarihi tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 161 'inci maddesi hükmü uyarınca günü olmuştur. Başvuran aday adaylarının niteliklerinin incelenmesinden sonra, Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 62 aday, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 22 aday ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 15 aday arasından Sayıştay Genel Kurulunca yapılması gereken seçim, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz işgünü içerisinde, günü mesai saati bitimine kadar tamamlanamamıştır. Bu durum karşısında, 832 sayılı Kanunun değişik 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki, "Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları, seçimi takip eden üç iş günü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Otuz iş günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü kontenjan gruplarını da belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. " hükmü uyarınca, aday adaylıkları kabul edilen Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için 62, Malîye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 22 ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için de 15 kişiden oluşan aday adaylarını gösterir liste, her bir aday için ayrı ayrı düzenlenen fotoğraflı bilgi formları ile adayların sicil özetlerini de muhtevi başvuru dosyaları ekte sunulmuştur. Bilgi edinilmesini ve gereğine müsaadelerini arz ederim. Mehmet Damar Sayıştay Başkanı

2 -2- Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No.: 3/840 Karar No.: 52 24/6/2009 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayıştay Başkanlığınca 18/6/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 3/840 Esas Numaralı "Sayıştayda Açık Bulunan 6 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi", 19/6/2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Bilindiği gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 nci maddesinde, boşalan üyelik sayısının beşi bulması halinde Sayıştay Genel Kurulunca, boş bulunan üyelikler için aynı Kanunun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, her boş üyelik için dörder adayın seçileceği, seçim sonuçlarının Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Tezkere incelendiğinde; 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 nci maddesi hükmü uyarınca, halen açık bulunan 6 Sayıştay üyeliğine yapılacak seçim için ilk ilan 31/3/2009 tarihli Resmi Gazetede yapılmış olup, son başvuru tarihi 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 161 inci maddesi uyarınca 30/4/2009 günü olmuştur. Başvuran aday adaylarının niteliklerinin incelenmesinden sonra, Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 62 aday, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 22 aday ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 15 aday arasından Sayıştay Genel Kurulunca yapılması gereken seçim, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz işgünü içerisinde, 15/6/2009 günü mesai bitimine kadar tamamlanamamıştır. Bu durum karşısında, 832 sayılı Kanunun değişik 6 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, "Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları, seçimi takip eden üç iş günü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Otuz iş günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü kontenjan gruplarını da belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar." hükmü uyarınca, aday adaylıkları kabul edilen Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için 62, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 22 ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için de 15 kişiden oluşan aday adaylarını gösterir liste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2009 tarihinde yaptığı 38 inci Birleşiminde, Sayıştay Kanununun ek 8 inci maddesi uyarınca, kendi üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsil güçleri oranında ve ad çekme usulü ile onbeş kişiden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturmuştur. Bu şekilde oluşturulan Ön Seçim Geçici Komisyonunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan 9 üye, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3 üye, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan 2 üye ve Demokratik Toplum Partisi Grubundan 1 üye yer almıştır. Kanun gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı kendi siyasi parti grubunun kontenjanından Ön Seçim Geçici Komisyonuna katılarak başkanlık etmektedir.

3 -3- Ön Seçim Geçici Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan üyelikler için, boş üyelik sayısının iki katı olmak üzere; Sayıştay Meslek Mensuplarından, Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından ve Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan diğer adaylar arasından, Sayıştay Kanununun 6 nci maddesindeki kontenjan oranlarına göre adayları belirlemek üzere 24/6/2009 tarihinde toplanmıştır. Yapılan bu toplantıya ve gerçekleştirilen 1 inci tur oylamaya onbeş Komisyon üyesinin tamamı katılmış, gizli oylama sonucunda Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan 8, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan 2 ve diğer adaylar kontenjan grubundan 2 olmak üzere toplam 12 aday belirlenmiştir. Belirlenen adayların kontenjan grupları itibariyle soyadları, adları ve aldıkları yeterli oylan gösteren liste ile adaylara ilişkin bilgi formları ekte sunulmuştur. Raporumuz, Genel Kurulun takdirine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Üye Üye Sait Açba Necdet Ünüvar Cahit Bağcı Afyonkarahisar Adana Çorum Üye Üye Üye Alaattin Büyükkaya Tuğrul Yemişçi Mustafa Kalaycı İstanbul İzmir Konya Üye Üye Üye Hasan Fehmi Kinay Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay Kütahya Malatya Manisa Üye Üye Üye Ali Er Hasip Kaplan Faik Öztrak Mersin Şırnak Tekirdağ Üye Üye Üye Osman Demir M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun Tokat Trabzon Van

4 -4- ÖN SEÇİM GEÇİCİ KOMİSYONUNCA BELİRLENEN SAYIŞTAY ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Oy 1. DURSUN Hicabi ÖZDEMİR Beyami PARLAK Nükrettin ŞİMŞEK Abdullah GÜLEÇ Rıdvan 9 6. OKUR Ahmet 9 7. TEZCAN Ahmet 9 8. AYAZ Sait 8 MALİYE BAKANLIĞI MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Oy 1. ÖZYER Mehmet Ali KIZILKAYA Eyüp 9 DİĞER ADAYLAR KONTENJANINDAN SEÇİLENLER Soyadı ve Adı Aldığı Oy 1. AYDIN Rıdvan 9 2. KARAKAYA Ali 9

5 -5- Doğum Yeri ve Tarihi Öğrenim Durumu : HİCABİ DURSUN : BAYBURT : ÎST. ÜNİV. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : Bulunduğu Görevler ve Süresi: SAYIŞTAY İÇİ DENETÇİ BASDENETÇİ UZMAN DENETÇİ 2005 : UZMAN DENETÇİ : 17 YEL 11 AY 17 GÜN : 17 YEL II AY 17 GÜN : EVLİ SAYIŞTAY DIŞI Todai Uzm. Takdirname ödül Cezalar: İNGİLİZCE SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU

6 -6- : BEYAMt ÖZDEMİR : Doğum Yeri ve Tarihi :K.MARAŞ Öğrenim Durumu Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : Bulunduğu Görevler ve Süresi: : OJXT.U. İ.İ.B.F. (KAMU YÖN.) : UZMAN DENETÇİ : 16 YIL 9 AY 16 GÜN : n YTL 11 AY 17 GÜN : EVLİ SAYIŞTAY İÇt SAYIŞTAY DIŞI DENETÇİ BDDK. DAİRE BŞK. 1 YIL 1 AY 29 GÜN BAŞDENETÇİ UZMAN DENETÇİ 2000 Todai Uzm. Takdirname 1 ödül Cezalar: İNGİLİZCE KPDS (B) İNGİLTERE/LONDRA 1 AY G.KORE/SEUL ÇİN/PEKİN AVUSTRALYA/CANBER 20 GÜN 21 GÜN 12 GÜN SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KURSU EĞİTİM UZMANLIĞI KURSU

7 -7- : NÜKRETTtN PARLAK : Doğum Yeri ve Tarihi : ERZİNCAN öğrenim Durumu : ANK ÜNİV. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Kadro Unvan» Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : Bulunduğu Görevler ve Süresi: : UZMAN DENETÇ1 : 16 YTL 9 AY 10 GÜN : 16 YTL 9 AY 10 GÜN. : EVLİ SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI DENETÇİ BAŞDENETÇ t UZMAN DENETÇİ 2005 T od a i Uzm Takdirname Ödül Cezalar: Yurtdışı GOrevleri ve Süresi PAKİSTAN İNGİLTERE PER. DEN. EÖT. DİL EĞİTİMİ 3 AY SAYIŞTAY DEN. YRD. YET VE MES. KURSU DEVLET LİSAN OKULU İNGİLİZCE EĞİTİMİ

8 -8- Doğum Yeri ve Tarihi öğrenim Durumu Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : : ABDULLAH ŞİMŞEK : : GERCÜŞ : ANADOLU ÜNİV. İ.İ.B.F. İŞLETME : UZMAN DENETÇİ : 16 YEL 4 AY 14 GÜN :20YH,5AY19 GÜN :EVLİ Bulunduğu Görevler ve Süresi: SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI DENETÇİ MALİYE BAKANUOl - MEMUR BAŞDENETÇİ VERGİ DEN. UZMAN DENETÇİ 2004 Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Basan Durumu Todai Uzm. Takdirname Mastar ödül Cezalar: SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA KURSU HAKEDİŞ UYGULAMALARI KURSU BİLGİSAYAR KURSU

9 -9- : RIDVAN GÜLEÇ : Doğum Yeri ve Tarihi : SİVAS Öğrenim Durumu Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZİR İDARİ GÖREVİ : Bulunduğu Görevler ve Süresi: SAYIŞTAY İÇİ DENETÇİ BAŞDENETÇİ UZMAN DENETÇİ 2004 : İST. ÜNV. İKT. FAK. : UZMAN DENETÇİ : 17 YTL 11 AY 17 GÜN : 17 YEL 11 AY 17 GÜN : EVLİ SAYIŞTAY DIŞI Todai Uzm. Takdirname 1 ödül Cezalar: tng. -KPDS - 89 JAPONYA TEMEL JAPONCA DİL KURSU 45 GÜN SAYIŞTAY DEN. YRD.YET. VE MES. KURSU TEK DÜZEN HESAP PLANI KURSU, ÇAĞDAŞ DENETİM TEK. KURSU YETİŞKİN EĞİTİMİ UZMANLIĞI KURSU

10 -10- Doğum Yeri ve Tarihi öğrenim Durumu : ANKARA ÜNİV. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih : : UZMAN DENETÇİ Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HÂLİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Süresi: SAYIŞTAY İÇİ DENETÇİ BAŞDENETÇİ UZMAN DENETÇİ 2004 : AHMET OKUR : :TAŞOVA : 16 YEL 9 AY 10 GÜN : 21 YEL 3 AY 16 GÜN :EVLİ SAYIŞTAY DIŞI Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Basan Durumu Todai Uzm. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1999 Takdirname ödül Cezalar: İNGİLİZCE-81 Meslek İçi Eğitim ve Kurstan : SAYİŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU

11 -11- : AHMET TEZCAN : Doğum Yeri ve Tarihi : ANKARA Öğrenim Durumu : A.Ü. S.B.F Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZER. İDARİ GÖREVİ : Bulunduğu Görevler ve Söresi: : UZMAN DENETÇİ : 17 YEL 7 AY 26 GÜN : 17 YEL 7 AY 26 GÜN : EVLİ SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI DENETÇİ TCDD GEN. MD. EKONOMİK ARŞ. UZ. BAŞDENETÇt UZMAN DENETÇİ 2003 Todai Uzm. Takdirname G.O. S.B.E. İŞLETME ABD. FİNANSMAN BÖL. Ödül Cezalar: Yabancı DUi ve Derecesi İNGİLİZCE - 50 SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU SAYIŞTAY EĞİTİM UZMANI SERTİFİKASI MUHASEBE EĞİT. SERTİFİKASI

12 -12- :SAİT AYAZ : Doğum Yeri ve Tarihi : AKYAZI/SAKARYA Öğrenim Durumu : ANK. ÜNİV. S.B.F. Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: Meslek Mensupluğunda Geçen Hizmet Süresi HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ Bulunduğu Görevler ve Süresi SAYIŞTAY İÇİ DENETÇİ BAŞDENETÇİ UZMAN DENETÇİ 2005 : UZMAN DENETÇİ : 16 YIL 9 AY 10 GÜN : 16 YIL 9 AY 10 GÜN :EVLİ SAYIŞTAY DIŞI Todai Uzm. Takdirname Ödül Cezalar: İNGİLİZCE İNGİLTERE GENEL VE İŞ İNGİLİZCESİ SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE M ES. KURSU

13 -13- Adı ye Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi öğrenim Durumu Kurumu MEHMET Alt ÖZYER KARAMAN/YEŞİLDERE ANKARA ÜNtV. S.B.F. İKTİSAT MALİYE BAKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRİ 22 YEL 4 AY 9 GÜN Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi: b) önceki Görevleri ve Süresi: ANKARA OBV. YATIRIM BANK. UZM. YRD. 1. MALtYE BAKANLIĞI HES. UZM YRD. HESAP UZM 2. OELtRLERGEN. MOD. DAÎRE BAŞKANI, GEN. MOD. YRD. 3. EMEKLİ SANDIĞI GEN. MÛD. GENEL MÜDÜR VB YON. KUR. BŞK. 4. MALİYE BAK. BAKANLIK MÜŞAVİRİ Son Üç Yıllık Tesklye Ortalaması Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Koılusu Basan Durumu Tadat Dam Takdirname ABD LINCOLN MEMORIAL ÜNTV. ödül İNGİLİZCE Yurtdışı GOrevleri ve Süresi SUUDİ ARABİSTAN İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNDE İÇ DENETÇİ 6 AY.

14 -14- Doğum Yeri ve Tarihi öğrenim Durumu Kurumu SİVAS/HAFİK DOKUZ EYL.Ü LLB.F. KAMU YÖN. MALİYE BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR YRD. 22 YIL 6 AY 9 GÜN EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi: b) önceki Görevleri ve Süresi: 1. SAĞLIK BAKANLİĞİ - ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ 2. MALİYE BAKANLIĞI MUH. KONT. MEMURU, STAT MUH. KONT. 3. MUHASEBAT KONT. 4. BASKONTROLÛR 5. DAİRE BAŞKANI 6. OENBL MUDUR YARDIMCISI Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması Todal Uz m. Takdirname Ödül İNGİLİZCE Meslek tçi Eğitim ve Kursları:

15 -15- Doğum Yeri ve Tarihi Öğrenim Durumu Kurumu RIDVAN AYDIN AYDIN/GERMENCİK ANKARA ÜNİV. S.B.F. İKTİSAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ : 23 YIL 10 AY 20 GÜN : EVLİ Hizmeti a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi: b) önceki Görevleri ve Süresi: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - KAYMAKAM 1. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2. MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 3. MÜLKİYE BAŞ MÜFETTİŞİ Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması 1 Todai Uzm. Takdirname 2 ödül ABD./FLORIDA AMERİKAN İDARİ SİSTEMİ 6 AY Meslek tçi Eğitim ve Kursları:

16 -16- Doğum Yeri ve Tarihi öğrenim Durumu Kurumu AIİ KARAKAYA : BEYPAZARI : ANK. ÜNTV. S.B.F. İKTS-MALİYE : SANAYİ VE TİCARET BAK : BAŞMÜFETTİŞ : 33 YDL 7 AY 23 GÜN Hizmeti : EVLİ a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süresi: b) önceki Görevleri ve Süresi: ÇALIŞMA BAKANLIĞI - MEMUR 1. SAN. VE TEK. BAK. - MEMUR, MÜFETTİŞ, BAŞMÜFETTİŞ 2. ET VE BALIK ÜR. A.Ş GENEL MÜDÜR, MÜŞAVİR 3. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞ Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması [ Todai Uzm. Takdirname Tefekkür ödül İNGİLİZCE İNGİLTERE DEVLET LİSAN OKULU 1 YİL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ KURSU MALI MÜŞAVİRLİK. BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı