Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85."

Transkript

1 ISSN Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) Uçak Grup Baflkan Özcan Ertem, yerli insans z hava arac AN- KA'n n prototiplerinin belirli seviyeye geldi i görüldükten sonra Türk Hava Kuvvetlerinin 10 uçakl k seri siparifl verdi ini belirterek, bunun üzerinde çal flt klar n söyledi. HABER 6. SAYFADA D fl ticarette TL kullan m nda art fl Y l n ilk 5 ay ndaki d fl ticaretin 7,5 milyar dolar TL karfl l yap ld. Bu dönemde TL kullan m geçen y l n ayn dönemine göre ihracatta yüzde 29, ithalatta yüzde 7 artt. HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu yüz güldüren yan Do u da tar m ve hayvanc l k patlad KURTARICI SÜREÇ Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan bafllat lan çözüm süreci, en büyük etkisini Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerindeki illerde gösteriyor. Bölgede hayvanc l n yeniden canlanmas n n yayla ve meralar da yok olmaktan kurtard n ifade eden üreticiler, Çözüm süresi asl nda Türkiye'de hayvanc l k sektörünün gelece ini de kurtarm fl oluyor" diyor. YAZIK! Sigaraya 10 y lda 100 milyar dolar harcad k Türkiye K rm z Et Üreticileri Merkez Birli i Baflkan Bülent Tunç, "Çözüm Süreciyle birlikte bölgedeki hayvanc l k yüzde 20 oran nda artarken, ülke genelindeki küçükbafl hayvan say m z 40 milyona, büyükbafl hayvan say m z ise 14,5 milyona ulaflt " dedi. Tunç, "Bu bölgede hayvanc l n daha da yayg nlaflmas et fiyatlar n n ucuzlamas n sa layaca gibi Türkiye'nin yeniden et ihraç etmesinin de önünü açacakt r. Ülke olarak geçmiflte bütün Arap ülkelerinin k rm z et ihtiyac n karfl lard k. Bunu yeniden sa layabiliriz" diye konufltu. TARIMA LG ARTTI Çözüm sürecinin ard ndan huzur ortam n n sa land bölge illerinde tar m ve hayvanc l kta yaflanan art fl hem çiftçinin hem de yöre halk n n yüzünü güldürdü. Diyarbak r'dan Mufl'a karpuz ekmeye gelen Sinan Yükler, "Bar fl süreci yerine oturursa insanlar daha rahat ve ekonomik bak mdan daha iyi olur" dedi. HABERLER 7. SAYFADA Taksit yasa Trabzon has r için iyi olmad her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Sigara, sa l m z tehdide devam ediyor. Türkiye'de y llar nda sigaraya harcanan para 206 milyar lira oldu. Bu dönemde iç piyasada sat lan sigaran n adedi ise 1 trilyon üzerine ç kt. Türkiye'de 2004 y l nda 108,8 milyon adet sigara için 11,2 milyar lira harcama yap l rken, 2013 y l nda 91,6 milyon sigara için 32,6 milyar lira harcama gerçeklefltirildi. HABER 12. SAYFADA Her y l 800 pilota ihtiyaç var THK Genel Baflkan Y ld r m, "Türkiye'nin 2020 y l na kadar her y l 800 pilota ihtiyac var. Bu rakam çok ciddi bir rakam" dedi. Y ld r m, "Türkiye'deki uçaklarda yabanc pilotlar uçuyor ama flu anda onlara ihtiyaç var. Zaman gelince Türk pilotlar da yabanc havayolu flirketlerinde uçacak. Bunun THK Üniversitesi sayesinde çok k - sa süre içinde olaca na inan yorum" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Kad nlar n el eme i göz nuruyla bir asr aflk nd r üretti i, sektörde makineye girmemifl tek el sanat Trabzon has r sat fllar nda, kuyumculukta kredi kart na taksitli al flveriflin yasaklanmas yla düflüfl yafland bildirildi Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Yaz c, "15 bin liradan bafllayan has r tak mlar vatandafllar n nakit almas neredeyse imkans z" dedi. HABER 6. SAYFADA Afl r s cak afeti Uzmanlar Ramazan ay yla artan s caklar do al afete dönüflebilir Yerel yönetimler, afl r s caklara karfl flehrin belirli bölgelerinde serin ortamlar yaratmal dedi. 6 DA

2

3

4

5

6

7

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 14 Temmuz 2014 Pazartesi 9 Ege'nin iki yakas n n belgesellerini yine iki yakan n ö rencileri çekiyor ZM R - 1 ki yakan n ö rencileri, birbirlerinin kültürünü belgesel filmler çekerek ö reniyor. zmir Ekonomi Üniversitesi ( EÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü ile Midilli'deki Aegean Üniversity Kültürel Teknoloji ve letiflim Bölümü ö rencilerinin bulufltu u belgesel yaz okulunda, zmir ve Midilli nin yaflayan kültür ö eleri k sa filmlere konu oluyor. EÜ letiflim Fakültesi nde belgesel yap m teknikleri üzerine e itimini tamamlayan ve zmir de dört k sa belgesele imza atan 14 ö renci, Midilli sokaklar nda kültür dokular n n peflinde kofluyor. Etkinlik hakk nda bilgi veren EÜ letiflim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ebru Uzuno lu, iki yakan n ö rencilerinin biraraya geldi i yaz okulunda, yerel temalar n incelendi ini belirterek, E itimler, üniversitemiz letiflim Fakültesi bünyesinde uluslararas alanda deneyimli e itmenler ve profesyoneller eflli inde verildi. EÜ Sinema ve Dijital Medya Ö retim Eleman Andreas Treske, zmir ve Midilli den kat lan 14 ö rencimize belgesel yap m teknikleri hakk nda bilgiler aktard. Ö rencilerimiz, projenin ilk etab nda zmir sokaklar nda kendi k sa belgesel filmlerini üretme imkân yakalad. dedi. Ö rencilerin, her iki ülkede de yerel ve bölgesel temalar araflt rarak konseptler gelifltirdi ini ifade eden Dekan Uzuno lu, 14 ö rencinin küçük gruplar Semerkand görülmesi gereken 50 flehir aras nda yer ald TAfiKENT - Özbekistan n tarihi pek Yolu güzergah üzerinde yer alan Semerkand flehri, dünya genelinde görülmesi gereken 50 flehir aras nda gösterildi. Amerikan Huffington Post internet sitesi taraf ndan yap lan bir de erlendirmede, Semerkand, dünyada gezip görülmesi gereken ilk 50 flehir aras nda yer ald. Geçmifli M.Ö 14. asra dayanan Semerkand da Ulu Bey, fierdor ve Tilla- Qari medreseleri, Ulu bek Rasathanesi, Timur'un türbesi Gor- Emîr ve fiah- Zinda türbesi gibi önemli tarihi eserler yer al yor. Ulu Bey, fierdor ve Tilla-Qari üçlü medreselerinin yer ald Registan Meydan yla dikkatleri üzerine çeken Semerkand dünyan n her ülkesinden turist çekiyor. Baflkent Taflkent ten yaklafl k 280 kilometre uzakta olan Semerkand, 712 y l nda Müslüman Araplar taraf ndan fethedilir y l nda Cengiz Han' n kontrolüne geçen flehir, 1499 y l nda Özbekler taraf ndan al n r. (CHA) halinde zmir yaflam na iliflkin k sa belgesel filmler çekti ini kaydetti. Uzuno lu, Ö rencilerimiz marangozluk, Kadifekale, Atatürk, zmir de yaflayan insanlar n birbirleriyle iletiflimi, Kemeralt nda kostüm tasar m üzerine k sa belgeseller haz rlad. fiimdi de Midilli de, bu adan n halk na iliflkin ayr nt lar peflinde çal flmalar n sürdürüyorlar. Fragmanlar üreten ve çal flmalar n kamerayla çekip kurgulayan ö rencilerimiz farkl bir deneyim yaflad. ki yakan n birbirine benzer kültürlerine tan k oldular ve bunlar belgelendiriyorlar. diye konufltu. (CHA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Türk demek, Türkçe demektir. Türk milleti fluurlu, uyumlu, tarihe hat ralar yla, gelece ine tahayyül ve tasavvurlar yla ba l, iradeli bir millet olarak var olacaksa, bu öncelikle kimlik dili ve millî kültür flifresi demek olan Türkçesine sahip ç kmakla mümkün olacakt r. Türkçeye sahip ç kmak demek, onu korumak, gelifltirmek ve yaymak demektir. Dünyan n dengesini sa layan ve dünyaya nizam veren bir millet oluflumuzdan rahats z olan modern haçl cepheleri ve onlar n yerli iflbirlikçileri, öncelikle ve a rl kl olarak millet kimli imiz olan Türkçemizi yok etmeye çal fl yorlar. Türkçemizi bizim duygu, düflünce ve hayal dünyam z ifade eden bir dil olmaktan ç karmakla Türk millet bütünlü ünü çözmüfl olacaklard r. Dili yaflamayan, insanlararas dolafl mda olmayan, kültür, sanat, medeniyet, bilim, siyaset, ticaret alanlar n ifade eden bir kurum olmaktan ç kan bir millet, yok olmufl demektir. E itim kurumlar m zda Türkçe yerine ngilizceyi hâkim k lma çabalar, Türkçemizin yap s n bozma, yabanc dillerden pek çok söz varl alma, ifl yerleri ve di er kurumlara yabanc isimler verme denemeleri, yeni Anayasa çal flmalar kapsam nda Türkçemizi tek resmî ve e itim dili olmaktan ç kar p baflka dilleri ortak etme teflebbüsleri, hep Türkçemiz üzerinden Türk millet varl n çözüp tasfiye etme projeleridir. Bu ba lamda öncelikle Yrd. Doç. Dr. Nazl Rânâ Gürel in Türkçemizin fluurunu veren bir fliirini alal m ve onun üzerinden Türkçe hassasiyetimizi vurgulamaya devam edelim: Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRK ÜN K ML K BELGES : TÜRKÇE - 1 TÜRKÇEM Türkçe sevdâl s gençlerimize Atam n miras n bana aktaran dilim Onunla hislerimi duyup bildi sevgilim Ben onunla anlat r, anlar m kâinat fademin zihnimden âzâd olufl berât Ona gelen her darbe düflünceme gelmifltir Yiten kelimelerim an be an tükenifltir Ben onunla tan r m bin bir çeflit duyguyu Onunla renklendirir rüyalar m uykuyu O binlerce flâirin gönlünü gezer gelir O ilâhî s rlarla m sralar dizer gelir Onun sustu u yerde, susar yürekler, durur Çünkü kalpten kalbe his aktaran p nar kurur Çin den tâ Balt k a dek gezdim de çok ülke ben Daha lâtif tatl ses duyamad m Türkçeden Baflka dil ö renme e aralar kap dilim Keflfeden hayret eder mükemmel yap dilim Yüzlerce dil ö rensem mant m seni arar Sana sahip ç kt kça milletim dünyada var. Nazl Rânâ Gürel, bu fliiriyle Türkçemizin önemini çok boyutlu olarak ortaya koyuyor. Öncelikle Türkçemiz, yüzy llar boyunca atalar m z n üretti i evrensel düzeydeki yüksek kültür, sanat, medeniyet ve bilim miras m z nesiller aras nda aktara gelen en sa lam arac kurumumuz ve temel kayna m zd r. Ta Köktürk kitabelerinden günümüze kadar üretti imiz kültür ve medeniyet miras m z Türkçemize kodlanm fl olarak okuyabiliyoruz. Böylece atalar m zla manevi, duygusal, kültürel ba Türkçemiz sayesinde kurabiliyoruz. Bu ba lamda Türkçemiz, bizim kimlik belgemizdir. (Devam Edecek) Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: BULMACA Soldan sa a: 1. lerisini gerisini düflünmeden davranan, rastgele konuflan, patavats z. 2. Tütün sergisi. Tar ma elveriflli olan toprak parças. 3. Kum fal. Kiloamperin simgesi. 4. Eski dilde yaz hokkas. Piston. 5. Ravel in ünlü bir eseri. drardaki azotlu madde. 6. Suçu ba fllama. Plan. 7. Ad belirtilerek yap lan. 8. Bir sesin yar m ton kal nlaflt r laca n belirten müzik iflaret. Karn doymufl olan kimse. 9.Ayn biçimde, sürekli olarak. 10.Tembellik. 11. Güzel, hofl. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç. 12. Bir ba laç. Kan toplanmas yüzünden deride görülen k rm z l k. 13. Do ru ve hakl olmayan, çürük, temelsiz. Nikelin simgesi. 14. Notada durak iflareti. Bafl, kafa. Taneli bir meyve. 15.Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. Donuk renkli. Voltamperin simgesi. 16. Vilayet. Afrika da bir ülke. 17. Ö ütülmüfl tah l tozu. Sih dininin kurucusu. 18. Lahza. slam n befl flart ndan biri. 19. Çam a ac n n meyvesi. Uzakl k anlat r. 20. Araz. Yukar dan afla ya: 1. Kalp için vurma, vurufl, at fl. Uzakdo u ülkelerinde B vitamini eksikli inden ileri gelen bir hastal k Yapma, etme. 2. Yaln zl k korkusu. Yeni olgunlaflmaya bafllam fl meyve. 3. Mikroskop cam. Metin olma, dayan kl l k. Alman faflisti. 4. Kay nbirader. Kat halden s v hale geçme. Sahip, iye, malik. Kimileri u ur sayar. 5. Mitolojik bir çalg. Parlakl birdenbire artan, de iflen y ld z. Ö e, unsur. Lityumun simgesi. 6. Küçük ve de ersiz bitki. Bütüncül. Oruç tutulan ay. 7. Laka ile cilalanm fl. Bir renk. Eski dilde sa lam ve kesin bilgi. Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac. 8. Bir gezegen. Bir tür sa lam, yumuflak dana veya öküz derisi. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. 9. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. Do um iflini yapt ran kad n. Davalara bakan hukuk adam. 10. Akaryak t ürünleri tafl yan gemi veya kamyon Birbirine ba l iki tekneden meydana gelmifl gezinti teknesi. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 014 Temmuz 2014 Pazartesi - SAGLIK Afl r s caklar kalp sa l n tehdit ediyor KAYSER - Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. Nam k Kemal Eryol, afl r s caklara ba l olarak kalp krizlerinde de art fl gözlendi ini belirterek, s cak havayla birlikte geniflleyen damarlar n, kalp at fllar n h zland r p kalbin ifl yükünü art rd n ve buna ba l olarak da kalbin daha çok efor harcad n ifade etti. Eryol, yapt yaz l aç klamada, ramazan ay n n da uzun yaz günlerinde yaflanmas nedeniyle özellikle kalp hastalar n n günefl fl nlar n n etkili oldu u saatleri aras nda d flar ç kmamas gerekti ini belirtti. Yaz aylar nda vücutta oluflan afl r s v kayb n n özellikle ramazan döneminde 2 kat daha artt n ifade eden Eryol, flunlar kaydetti: Uzun süreli açl k sonras vücudun susuz kalmas kalbin daha çok yorulmas na neden olur. Bu durum böbreklerin çal flma sistemini etkiler ve zehirli maddelerin kandan at lmas na engel olur. Bu nedenle ramazan ay nda özellikle kalp hastalar n n tedavileri, yaz döneminde uygun hale getirilmeli ve ilaç al m saatleri yeniden düzenlenmelidir. Ani s de ifliklikleri kalp krizi riskini tetikler. Çok s cak bir havada d flar da uzun süre kald ktan sonra bir anda klimal bir ortama girmek, denize ya da havuza ani dal fllar da kalp krizi riskini tetikleyen faktörlerdir. Özellikle kalp ve damar hastalar n n s caklardan korunmas ve günefl fl nlar na direkt maruz kalmamas çok önemlidir. Il k dufl yan s ra vücudun s s n yavafl yavafl de ifltirerek kalp krizi riskini düflürmek mümkündür. S cak havalarda özellikle tansiyon yükseklikleri ve düflüklükleri de gözlemlenmektedir. S cak havan n etkisiyle damarlarda oluflan geniflleme tansiyonun düzensiz seyrine yol açar. Ö le saatlerinde serin ortamlar n tercih edilmesi gerekti ini belirten Eryol, özellikle günefl fl nlar n n dik geldi i ve genel vücut sa l n olumsuz etkileyen, saatleri aras nda d flar ç k lmamas gerekti ini, bu saatler aras nda d flar da bulunmas gereken kifliler ise günefl gözlü ü, flapka, flemsiye, aç k renkli ve terletmeyen kumafltan yap lm fl giysiler ile afl r s caktan korunabileceklerini vurgulad. Yaz aylar nda afl r tempolu sporlar yap l rken dikkat edilmesi gerekti ine dikkati çeken Eryol, flöyle devam etti: Ramazan ay nda kalp sa l aç s nda baz sporlar yaparken daha hassas davranmal d r. ftardan ve sahurdan hemen sonra temposu yüksek koflu ile mide-bel egzersizleri yap lmamal d r. Ö leden sonra yap lan spor, uzun süre aç kal nd için kan flekeriyle ve metabolizmayla ilgili baz problemlere yol açabilir. Bu nedenle oruç tutanlar ancak sahur ya da iftardan 2-3 saat sonra egzersiz yapabilir. Daha önce herhangi bir spor yapmayan kiflilerin Ramazan da spora bafllamas sak ncal d r. Spora yeni bafllamak isteyenler, bunu ramazan sonras na erteleyerek yürüyüfl gibi hafif sporlar tercih etmelidir. (AA) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNDEN Çumra-Kark n-(konya-ere li)ayr l Yolu harita mühendislik dan flmanl k hizmetleri, yersel yöntemle say sal halihaz r harita üretimi hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Karayollar Genel Müdürlü ü smet nönü Bulvar No: Yücetepe ÇANKAYA/AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Çumra-Kark n-(konya-ere li)ayr. l Yolu Km: (Km: aras alternatifli) harita mühendislik dan flmanl k hizmetleri, yersel yöntemle say sal halihaz r harita üretimi ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Karayollar 3. Bölge (KONYA) Müdürlü ü; Çumra-Kark n-(konya-ere li)ayr. l Yolu Km: (Km: aras alternatifli) c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 210( kiyüzon) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Karayollar Genel Müdürlü ü D Blok 1.Kat 115 Nolu Oda ( nönü Bulvar No:14 Yücetepe/ANKARA) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 6235 say l TMMOB Kanunu ve 4958 say l Mühendislik ve Mimarl k Hakk nda Kanun ve ilgili di er mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdü ünü ve teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren Harita Mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odas ndan, ihale veya son baflvuru tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl tescil belgesinin sunulmas zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Yap mla ilgili hizmet ifllerinde son onbefl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Otoyol, Devlet Yolu veya l Yolu projelerine altl k olacak say sal fleritvari halihaz r haritalar n yersel yöntemle üretimi, (An lan projelerin dan flmanl k/mühendislik hizmetleri kapsam nda üretilmifl olan ifl kalemlerinden sadece harita mühendislik hizmetleri kaleminin parasal tutar dikkate al nacak olup, yukar da tan mlanan haritalardan sadece TUTGA sistemine dayal olarak üretilmifl olanlar dikkate al nacakt r.) 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Liras ) karfl l Karayollar Genel Müdürlü ü D Blok 1.Kat 114 Nolu Oda ( nönü Bulvar No:14 Yücetepe/ANKARA) adresinden sat n al - nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollar Genel Müdürlü ü D Blok 1.Kat 117 Nolu Oda ( nönü Bulvar No:14 Yücetepe/ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KEÇ ÖREN VERG DA RES MÜDÜRLÜ Ü H ZMET B NASI KISM ONARIM filer ANKARA VERG DA RES BAfiKANLI I DESTEK H ZMETLER GRUP MÜDÜRLÜ Ü DAR VE MAL filer MÜDÜRLÜ Ü Keçiören Vergi Dairesi Müdürlü ü hizmet binas k smi onar m iflleri yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : RÜZGARLI CAD. NO: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : nflaat ve elektrik iflleri Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Fatih Cad. No:124 Keçiören / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (K rkbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Vergi Dairesi Baflkanl Destek Hizmetleri Grup Müdürlü ü dari Ve Mali fller Müdürlü ü Rüzgarl Cad. No:12 Ulus - Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m flleri Benzer fl Gruplar Listesinde yer alan B III Grup fller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Mimarl k veya nflaat Mühendisli i Bölümleri 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Vergi Dairesi Baflkanl Destek Hizmetleri Grup Müdürlü ü dari Ve Mali fller Müdürlü ü Rüzgarl Cad. No:12 Ulus - Alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Vergi Dairesi Baflkanl Destek Hizmetleri Grup Müdürlü ü dari Ve Mali fller Müdürlü ü Rüzgarl Cad. No:12 Ulus - Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Rusya: Ukrayna ya bar fl gücü operasyonu haz rl m z yok MOSKOVA - Ukrayna da ordunun federasyon yanl s milis güçlerin elinde bulundurdu u kentleri ele geçirmeyi sürdürmesi üzerine, Rusya n n bölgeye bar fl gücü gönderece i yönündeki iddialar yalanland. Rusya D fliflleri Bakan Sözcüsü Aleksandr Lukafleviç, Ukrayna ya yönelik herhangi bir bar fl gücü operasyonu planlamad klar n söyledi. Bir gazetecinin yüzde 60 Rus askerlerinden oluflan bölgeye yönelik bir bar fl gücü operasyonu haz rl olup olmad ile ilgili sorusuna yan t veren Lukafleviç, Bunu kendi kaynaklar ndan okumufl olmal s n z. Böyle bir fley yok. Birileri Rusya y Ukrayna ya karfl k flk rtmak için çabal yor elefltirisinde bulundu. Lukafleviç, Rusya n n AG T misyonu ile bölgede etkinlikleri destekledi i ve bu misyonu önemli bir izleme mekanizmas olarak gördüklerini ifade etti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Andriy Parubiy de yapt aç klamada ordunun ilerleyiflinin sürdü ünü, Donbas ta 36 yerleflim biriminden 23 ünde kontrolün sa land n kaydetti. Ukrayna Sa l k Bakanl da yapt aç klamada do u Ukrayna da yaflanan iç savaflta 478 sivilin öldü ü ve 1392 sivilin de yaraland bilgisini verdi. Ukrayna da yeni seçilen Cumhurbaflkan Petro Poroflenko ateflkes sürecinin 1 Temmuz da sona ermesinin ard ndan bölgede terörle mücadele operasyonlar n n bafllat lmas emrini vermiflti. Poroflenko, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri ile de görüflerek kal c bar fl için çal flmalar n sürdürüyor. Almanya ve Fransa liderleri ile görüflen Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin de bir an önce ateflkesin yeniden sa lanmas ve Temas Grubu nun çal flmalara bafllamas ça r s nda bulundu. (CHA) Rusya D fliflleri Bakan Sözcüsü Aleksandr Lukafleviç Temmuz 2014 Pazartesi11 BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D E L D O L U T A R A N T A R L A R E M L K A N A M E T E N E K B O L E R O Ü R E A F R T A S A R N O M N A L T B E M O L T O K B T E V Y E A E A A T A L E T R A N A E K A B A L E E R T E M B A T I L N A E S S E R N A R R U M M A T V A L K A M E R U N U N N A N A K A N Z E K A T K O Z A L A K T A A L N E K N 2014 YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 33 ANKARA L M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü NfiAAT VE EMLAK fiube MÜDÜRLÜ Ü 2014 YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 33 yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark Caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : MUHTEL F ONARIMLAR 2 ADET OKUL ONARIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : KEÇ ÖREN AYDINLIKEVLER T CARET MESLEK L SES, MAMAK YUNUS BÜYÜKKUfiO LU ANADOLU L SES c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/III, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. veya Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 32 ANKARA L M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü NfiAAT VE EMLAK fiube MÜDÜRLÜ Ü 2014 YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 32 yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark Caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : MUHTEL F ONARIMLAR 2 ADET OKUL ONARIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : YEN MAHALLE YAKACIK ANADOLU L SES, YEN MAHALLE YAHYA KE- MAL ANADOLU L SES c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/III, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. veya Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

12

13

14

15

16 14 Temmuz 2014 Pazartesi Seyyar enerji ZM R - RAMAZAN ERCAN - zmir Dam zl k Koyun Keçi Yetifltiricileri Birli i, alt yap hizmetlerinin bulunmad k rsal, da l k bölgede hayvanc l k yapanlar ile çobanlara günefl enerjisinden elektrik üreten sistemi hayata geçirdi. Yerine göre yerleflik, yerine göre de seyyar olarak eflek s rt nda tafl nabilen sistem sayesinde çobanlar cep telefonlar n, diz üstü bilgisayar n flarj edip radyo dinleyebiliyor, elektri in her türlü nimetinden faydalanabiliyor. zmir Dam zl k Koyun Keçi Yetifltiricileri Birli i Baflkan Özer Türer, AA muhabirine yapt aç klamada, birkaç ay önce özellikle k rsaldaki üreticiler ve çobanlar için günefl enerjisinden elektrik üreterek hem hayatlar n kolaylaflt rmak hem maliyetleri azaltmak hem de verimlili i artt rmak için proje çal flmas bafllatt klar n, bunu özel bir firmayla birlikte hayata geçirdiklerini anlatt. Ulafl m n olmad, kimsenin ç kamad yerlerde, meralarda yap lan küçükbafl hayvanc l n orada çal flanlar için baz s k nt lara neden oldu unu, insanlar n elektri e, elektrik kullan m yla sa layabilece i birçok faydaya, televizyon izleme gibi sosyal yaflama ihtiyaç duydu unu dile getiren Türer, bunu da günefl enerjisinden elektrik üreterek sa lad klar n kaydetti. Günefl enerjisiyle elektrik üretiminin çok kolay ve basit bir yöntemle gerçeklefltirildi ini, üretim alan n n büyüklü üne ve ihtiyaca göre bir, iki, 5, 10 günefl panelinin kurularak 1-10 kilovat aras nda elektrik üretiminin gerçeklefltirilebilece ini dile getiren Türer, aküde depolanan enerjinin kullan ma haz r hale geldi ini ifade etti. A l n çat s na veyahut herhangi bir yerine kurulan sistem sayesinde hemen elektrik üretimine geçilebildi ini ve hayat n kolaylaflt n belirten Türer, flöyle konufltu: "Bu projeyle birlikte art k da n bafl na da a llara da teknoloji girdi. K rsalda, alt yap hizmeti olmayan yerlerde kurulan bu sistem sayesinde verimlilik, süt ürünlerinin kalitesi de artt. Çünkü eskiden iflletmede elektrik olmad için süt saklanam yordu. fiimdi günefl enerjisiyle sa lanan elektrik sayesinde so utma tanklar, süt depolama tanklar al nd. Süt gayet iyi bir flekilde muhafaza edilmeye ve tüketiciye kadar sa l kl flekilde ulaflmas sa land. flletmenin geceleri ayd nlatmas sa land, televizyon, buzdolab gibi elektrikli aletlerle yaflam kolaylaflt r ld. Çal flanlar n s cak suyla banyo yapmas sa land. Ayr ca hayvanlar n do um mevsiminde k rsalda elektrik olmad için do umu göremedi iniz, farkedemedi iniz ölümler yaflan yor. Bu da iflletmeye zarar demek. Geceleri ayd nlatmada tüp kullan l yordu ki bu da ayr bir masraft. Bu proje sayesinde iflletmenin maliyetleri de azalt ld. Sabaha kadar ayd nlatma sa land. Bu sayede h rs zl klardan, yabani hayvanlardan, bir hayvan n z n a ldan kaçmas ndan korunuyorsunuz. En önemlisi de bizim üreticilerimizin iletiflim problemi. Herkesin cep telefonu var. Da da yaflayan, k rsalda yaflayan çobanlar n da bu sorunu var. Da da, k rsaldaki üreticilerimizin 4-5 hatta 10 tane telefon bataryas olanlar var. Bunlar günde bir flehire inip flarj edebiliyorlar, iletiflim sorunu yafl yorlar. fiimdi bu sorun da kalkm fl oldu, günefl enerjisinden elde edilen elektrikle flarj edebiliyorlar." Günefl enerjisini elektri e dönüfltüren sistemin seyyar olarak da kullan labildi ini dile getiren Türer, "Üreticilerimiz mevsime göre yer de ifltiriyorlar. Bu bölgede ot bitti mi baflka bölgeye gidiyorlar. Onlar n kulland klar daha küçük panel. 1-2 panel ve bataryas yla birlikte yanlar na al p götürebiliyorlar. Ulaflamad m z, tafl yamad n z yerlerde eflekle tafl yabiliyorsunuz. Teknik kurulumu da çok basit, al p, tafl y p kurabiliyorsunuz. Öyle bir profesyonelli e de gerek yok" dedi. Devletin k rsal kalk nma desteklerinin içine günefl enerjisi sistemini de almas n n sevindirici bir geliflme oldu una dikkati çeken Türer, sistemi kullanan üretici say s n n her geçen gün artt na iflaret etti. Günefl enerjisi sistemini üreten firman n genel müdür yard mc s U ur Polat ise, zmir Dam zl k Koyun Keçi Yetifltiricileri Birli i'nin iste i üzerine flebekenin olmad yerlere elektrik götürmeye bafllad klar n anlatt. Ar-Ge çal flmalar sonucunda üreticilere hitap edecek flekilde tasar mlarda bulunduklar n, "Çoban Çantas ", "Göçer Set", "Çiftlik Seti" diye 8 ayr model ürettiklerini belirten Polat, "Çoban Çantas " setinin tamamen portatif oldu unu ve istenilen yere tafl nabildi ini kaydetti bin lira civar nda olan yeni nesil çoban çantas na flarj cihaz, iki tane priz ve radyo eklediklerini ifade eden Polat, flunlar söyledi: "Çobanlar m z bundan oldukça memnunlar. Elektri in olmad yerde günde 5-6 saat televizyon izleyebiliyor ve dünyadan haberleri oluyor. Radyosunu aç p müzi ini dinleyebiliyor. Telefonunu flarj edebiliyor, ayr ca bilgisayar tablet alanlar da oldu onu da kullanabiliyor. Sürüsünü görmesi için ayd nlatma büyük önem tafl yor. O ihtiyac n da karfl l yor. Bu setin ilk teslimat nda arac n ç kmad bir yere eflekle tafl d k. Daha sonra çoban bunu her yere efle iyle götürmeye bafllad. Efle in heybesine aküyü koyuyor, semere de paneli sar yor. Gitti i yerde hem flarj n yap yor hem de ihtiyaçlar n görüyor. Çok da maliyetli birfley de il." Seferihisar ilçesi k rsal ndaki a l nda 500 keçisi bulunan brahim Özo ul ise a l na kurdurdu u günefl enerjisi sisteminden oldukça memnun oldu unu dile getirdi. Eskiden karanl kta olduklar n, elektrikli hiçbir fleyi yapamad klar n, sütlerini sa d ktan sonra hemen arabayla mand raya götürmek zorunda olduklar n anlatan Özo ul, "Bu sistemden sonra çiftli imizin komple ayd nlatmas n yapt k. Buzdolab m z, televizyonumuz çal fl yor. Süt so utma tank ald k ve sütümüzü muhafaza etmeye bafllad k. Eskiden tafl ma suyu kullan yorduk flimdi hidroforla her yere otomatik su veriyoruz. Ayr ca 6'l sa m makinesi ald k. Keçileri daha önce elle sa yorduk flimdi sa m makinesiyle. Çok büyük rahatlama sa lad k" dedi. (AA) Tarihi saatlerle zamana yolculuk BURDUR - GÖKMEN YÜCE - Burdur Arkeoloji Müzesi'nde bulunan çeflitli tarihi saatler, saat olgusunun eskiden günümüze nas l geldi ini gözler önüne seriyor. Burdur Valili i, l Kültür Turizm Müdürlü ü ve Burdur Arkeoloji Müzesi'nin yapt çal flma sonucu aralar nda MS 2.yy'da yap lm fl günefl saati ile 1900'lü y llarda üretilen saatler bir araya getirildi. Bak mlar büyük bir özenle yap lan saatler, müzede ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergilenen saatler aras nda yer alan yaklafl k 1800 y ll k günefl saati, aslan aya formunda bir kaide üzerine 60 derecelik bir aç da halka fleklinde tafltan yap lm fl. ç k sm dilimli, d fl k sm n ise bitkisel bir sarmal motifin süsledi i saatin halkas n n kenar nda yapt ran kiflinin ad yaz yor. Saat içinde bulunmas gereken sabit gösterge çubu u (gnomon) ise eksik. Ahflap kasal, gong çalabilen, kurmal, üzerinde eski Türkçe ve Roma rakamlar bulunan saatlerin büyük bölümü çal fl yor. Müze Müdürü Hac Ali Ekinci, AA muhabirine yapt aç klamada, insanlar n yaflam n bafllang c ndan bu yana zaman dilimini tayin etme arzusunda oldu unu ve bunun sonucunda ilk günefl saatlerinin ortaya ç kt n anlatt. Bu saatlerin Mezopotamya'dan, M s r'dan ve Anadolu'daki di er kültürlerden günümüze geldi ini belirten Ekinci, "Anadolu'da yaflayan kültürler içerisinde antik kentlerin bir ço unda günefl saatleri vard r. Burdur'da da Sagalassos Antik Kenti kaz s nda ç kar lan günefl saati bunlara güzel bir örnektir" dedi. nsanlar n günefl saatinden sonra gecenin de zaman n bilmek istediklerini ve bunun için su, kum ve mum saatleri gibi saatler ürettik- 120 numara ayakkab görenleri flafl rt yor I DIR - I d r'da ayakkab satan ifl yerinde sergilenen 120 numara kundura ayakkab, görenlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezinde ayakkab sat fl yapan Celal Gülflen, daha fazla müflterinin ilgisini çekebilmek için çareyi farkl bir yöntemde buldu. ran'da çal flan bir ayakkab ustas yla irtibata geçen Gülflen, 120 numara ayakkab siparifli verdi. Siparifl üzerine 10 ayakkab n n üretiminde kullan lan malzemeyle tek bir ayakkab yap ld. Gülflen'in ifl yerinin önünde sergilenen ayakkab, küçük yafltaki çocuklarla da ayn uzunlu a sahip. Gülflen, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de daha önce 60 numara ayakkab üretildi ini, kendisinin de bunun iki kat boyutunda bir ayakkab yapt rd n anlatt. Ayakkab n n büyüklü ü sayesinde insanlar n ilgisini çekebildi ine iflaret eden Gülflen, "Günde en az 100 kifli bu ayakkab yla foto raf çekiliyor. Benim için çok iyi bir reklam oldu. nsanlar n ilgisini fazlas yla çekmeyi baflard m" dedi. "Bu ayakkab da kullan lan malzemeyle 10 ayakkab daha yap labilir" diyen Gülflen, "Ben gayet memnunum. Dükkan ma olan ilgi ve gelen müflteri say s nda büyük bir art fl yakalad k. Bunu sat n almak isteyen müflteriler bile ç k yor ama asla satmay düflünmüyorum" fleklinde konufltu. (AA) lerini ifade eden Ekinci, flöyle konufltu: " nsano lu 15. yy'dan itibaren mekanik saate geçmifl. Osmanl döneminde de saatler genellikle 19.yy'da camilerimizin duvarlar nda görülmüfltür. Mekanik saatler geliflince kentlerimizin bir ço unda saat kuleleri oluflmaya bafllam fl. Osmanl döneminde padiflahlar tren garlar nda, camilerde büyük duvar saatleri ya da ayakl saatler yapt rarak Anadolu'ya da bunlar yayg nlaflt rm fllar." Ekici, saat olgusunun eski ça lardan günümüze geldi ini, günümüzden sonra da gelecek kuflaklara aktar laca n kaydetti. Ekici, "Tafltan mermerden yap lm fl günefl saatiyle bafllayan serüven, bugün dijital sisteme kadar geldi. fiimdi insanlar n büyük k sm n n kolunda saat yok. Çünkü cep telefonunda da, bilgisayarlarda da dijital saatler var. Ama saate olan ihtiyaç her zaman sürecek" dedi. (AA)

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı