VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------"

Transkript

1 ı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI Sayı: V L Resimli Posta M3.ıtıbaası Ltd. Şirketi ANKARA _j

2 . -ANADOLtJ'D~ SAN'AT DEGERi OLAN AHŞAP. fv1inber LER, KİTA BEL~ Rİ YE Ti\RİHÇELERİ. M. ZEKİ ORAL Minher keliniesi ve tarihi. l\1ipber,kelimesi Arapçadır. Kaldırı:nak:.. y~. yuksel~mek manasma olan (n e.b r) kökünden üretilmiş, mekan adı olarak (M i n b er) denilmiştir. Minber; üzerine çıkılacak yükseeilc yer demektir. Çağulu (M e na b i.r) dir. Çarnilerde Cuma günleri hatiplerin hutbe okumak!çin üzerine çıktıkhırı merdivenli.yüksek kürsüye İslam dünyasında (M i. n b e r) denilmiştir. Fİ az ret-i M u ha mm e d (S.A.) M e s c i d- i S a a d e t 1 e r inde es.:. hab~ı kirama A ll a h ı n emirlerini duyururken hep ayakta dururlardı. Eshab da o Yüce Peygamberlerine hürmeten hurma ağ2lcından bir direk dikerek ona yas.:. lanmalarını istemişierdi Sonra Ilgın ağaenidan her kademesinde 40 cm. kadar ge~ ııişliğin.de bir fasılası bulunan üç veya dört basamakh bir. M i n b e r yapılmış 7 tır. Bu minberin arkasında dayanacak üç tane de sütunıi vardı. H a z. r e t - i M u h am m e d (S. A.) üçüncü hasarnağa oturqp ayaklarını ikinci hasarnağa koyduğu riva:yet olunmaktadır. H a z r e t" i M u. ha m m e d (S. A.) Cuma hutbe İer.lni ı.:e diğer emir ve nasihatlari~ı esha b-ı kirama buradan söylerlerdi.. H a z r e.t- i M u h am m e d (S. A.) vefat edince H a z r e t- i E b u b e k i r (R. A.) da bu Minbere cıkmıs eshab ona biat -..::0, etmişler,. H a z r e t - i E b u b e k i r (R. A). da meshur hutbelerini oradan o ku~uşlaf: (1), diğer Halifeler de - bu geleneğe uymuşlard~r,_. 1 Ahmet C eve! e[ : Kasi2S ı Gnbiy<ı. Sayfa 51 7; Sa ii _. Paş~ :. Mira i' ü!-ibei' Cilt 5. Sayfa 273' Camilere Minher konması E m e ~ v. i 1 e.r i n:' so:o. senelerindedir Hic~ ret yılında bütün camilere birer M i n.:. b e:r. konmuştur. İlk. M i n b e r 1 er 4--5 basama~la çıkılan bir sahanlıktan ibaretti. Bu M i n b e r 1 e r ahşaptan yapılırsa yanlarında birer korkuluk ile sahanlığin. üstüne bir sayvan ilave olu.:. mirdu. K uzey Afrika'da hükumet kurmuş olan A ğ 1 e b O ğ u ll a r ı ndan II. İ b r a 'h i m (26ı 298 H.) zamanında onyedi hasarnaklı ve sanatka~ tane yapılan M i n b e r, süsleri basit olmasına, kapı. üzerinde tacı bulunma~ masina rağrrie:ı;ı. bugünkü anla:yışmm:a göre kat'i şeklini almıştır... ~ A h b a s i 1 e r zamanında aynı şekilde yapılmış ve üzüm hevenkleriyle. süs- ~ lenmiş M i n b e r tipleri M ı s ı r. ve S u r i y e'ye yayılmış~ı. F a t i m i I e r ı17ı ( H.) devrinde ya~ pılan M i n b e r 1 e r i n kapılan, taçları, şerefleri ile tekemmül etmiş bulu~ nuyordu..m!inberlerin esas kısımlan ve yapılışlan Şu. izahat ile dereettiğimiz şeinasından (Kroki. I) anlaşılacağına göre. M i n b e r 1 e r de üç esas kısım vardır : ı. - Kapı, 2.- Gövde, 3 -. şerefe yahut taht. ı - Kapı : Yan söveleri, aynalığı, tacı ve kapı. kanatiarım ihtiva eder. 2 - Gövde : Merdiven, korkulük ve yanlada şerefe. altı, süpürgelik buna dahildir Şerefe : Yahut taht dediğimiz bu kubbe, külah, alem var: kısımda sahanlık, dır.

3 24 M. ZEKİ ORAL Namaz salonlannın kıble tarafına ve mihraplann sağına konulan M i n b e r ı e r camiierin en ö.nemli ve müzeyyen kısmını teşkil ederler. M i n b e r 1 e r i n yapı taşından, mermerden, tuğladan yapılmış herbir parçası dikkat ve itina ile süslenmiş olanları vardır. Konumuz ahşap M i n b e r 1 e r olduğu için bunlar üzerinde durmuyoruz. Ahşap M i n b e r 1 e r i n kapı söveleri, merdiven korkulukları, şerefe altları ile yan satıhların alt kısırnlarında boydan boya uzatılmış ekseriya dikdörtgen prizrnası şeklinde hazırlanmış abanoz, ceviz, elma, armut gibi sıcağa rutubete dayanabilen sert ağaçlar kullanılarak minberin iskeleti (Çatısı) kurulur. Bu çatı arasında kalan yüzlerin, dayanıklı sert ağaçlardan yapılmakla beraber, zaman~a çatlayıp çarpılmamaları için küçük parçalarla daldurulması esas olarak kabul edilmişti. Bu parçalar çok köşeli yıldızlar ve türlü hendesi şekillerde kesilir; kenarları yuvalı, dişli olarak hazırlanır; birbirlerine geçme olarak yerlerine yerleştirilir, bu suretle çatıların arasındakj yüzler de tamamlanırdı. İlk S e 1 ç u k M i n b e r 1 e ri (12. Asır) bu teknikte yapılmıştır. A n a d o 1 u S e 1 ç u k i - 1 e r i nin son zamanlariyle B e y 1 i k 1 e rin ilk devirlerinde (13, 14. Asır) yapılan M i n b e r 1 e r de yıldız ve hende5. I parçaların kalın talıta bloklar üzerine kaplama olarak çakıldıklan görülür. Minherlerde Bezerne : M i n b er 1 er i n çatısı dediğimiz ağaçların yüzleri uzun dar bir halde oldukları için buralarda en çok nebnti süsler arasına yazılmış ayetler, hadisler, kitabeler veya bordür tezyinatı görülür. Korkuluk aralanna yine ekseriyetle pek muhtelif ve mütenevvi hendesi şekillerden meydana gelmiş şebekeler konmuştur. Şerefe aldariyle gövdenin yan satıhlannda ise yukarıda yazılan yıldızlar ve hendesi şekillerde kesilmiş parçalann yüzleri Rumiler, asma dallarından ince kabartmalar, çiçekler bazan da hendesi veya hayvan! asıldan motiflerle bezenmiştir. 2 Kapı aynalığı yazılar, Runıiler, hendesi şekiller, çiçekli oymalada süslenir. Ekseriya istelaktitlerle genişletilen bir taçla tamamlanır. O s m a n lı devri m i n b e r 1 e r i nde ise kalın tahta bloklar kullanılarak şerefe altı ve yan satıhlar meydana getirilmiş, tezyinat ve yazılar bunların üzerine oyma olarak işlenmiştir. M i n b e r I e r i n süslemelerinde en çok KUfi ve çiçekli KUfi kullanılmıştır. Anlatmıya çalıştığımız M.i n b e r I er i n işçiliklerine (k ün d e kar i) denir. Bu sanat, marangozluğun ince ve ayrı bir şubesidir. Şu yazdığırnız vasıflarda An a d ci 1 u'da kaç minher vardır? Bunlann kaç!. m üzelere nakledilrniştir? Kesin olarak bilmiyoruz. Burada ele alın mış olan 24 M i n b e r i n 17 sini bizzat gördüm. Dördü M a n i s a, ikisi Ç o r u m, birisi K ür e'de bulunan yedi m i n b e r i n de kitabelerini fotoğraflanndan okumak suretiyle dercettim. Bulundukları yerieri haber aldığım halde mahalline gidip henüz tesbit edemediğim M i n b e r I e r de vardır. Zaman ve fırsat elverirse, inşallah onları da ikinci bir makale yapmak müyesser olur. M i n b e r 1 e r i n yapılışlan ve tezyinat unsurları hakkında genel bilgi vermekle iktifa ettik. Her minberin yapılış tarzı ve bezemelerini ayrı ayrı incelerneyi sanat tarihçilerimize bırakrnıs biz M i n b er I er i, kitabe ve tanh~ leri yönünden ele almış olduk. Minherler üzerindeki yazılar dort kısımda mütalaa olunabilir : 1) Ayet-i kerimeler : ı\11 i n b e r 1 e r e yazılmış olan ayet-i kerimeler K u - r a n - ı K e r i mde bulundu. Hangi stlrenin, hangi ayeti oldukları isaret olundu. Okuyuculara bir kolaylık oimak üzere manaları da yazıldı. Tekerrür eden ayetler bulundukları minberin hangi kısımlanndan başlayıp nasıl devam ettiklerini göstermek için bir daha yazıldı. Tercüme- 2 Bu parçalar yan satıhlar üzerine Poligonlar teşkil edeeek şekilde çakılmış; muahhar minber Ierde yüzleri kalernkari nakışlarla bezenmiştir.

4 Aı."l:ADOLU'DA SAN' AT DEGERi OLAN AHŞAP MİNBERLER, KİTABELERi VE TARİHÇELERİ 25 lerinin evvelce yazıldığı bahisler gösterildi, tekrarlanmadı. -2) Hadisıi şerifler: M i n b e r 1 e r i n ekserisiride hadis yoktur. Bir çoklannda ise ancak 1-2 tane hadis vardır. D i v r i ğ i m i n b e r i ile B i r g i m i n b e r i n e emsalinden çok fazla: hadis-i şerif yazılmıştır. Bu hadis-i serifieri (Şerh-i meşarık Li-İbn-i Melekı (S ahih-i Buhar.i Tercümesi Tecrit-i sari/ı), (S ahih-i Bııharı 1315 Matbaa-i Amire tab'ı), (Sıhah, yazma nüsha) ile karşılaştırmağa çalıştım. Bulduklarıma işaret ettim.. Bulamadıklarımı ehliyetlerille inandığım kimselerle İstişare ederek kaydet-. tim.. 3) İnşa kitabeleri : Hükümdar, vüzera ve hayır sahiplerinin isimlerini ihtiva eden inşa k i t a b e - 1 e ri mümkün olduğu kadar hatas~z tesbit olundu, mealen tercümeler yapıldı. Hükü.p:ıdar kitabelerinde hükfunetlerinin kuruluşundan başlayarak uniu:ml malumat verilmiş, sonra kitabelerde adı geçen hükümdarların zamanına ait vukuat en kısa bir şekilde yazılmıştır. Yalnız K o n y a ve A k s a r a y m i n b e r I e r i dolayısiyle A n a d o I u S e I - ç u k 1 u 1 a r ının ilk hükümdarlan hakkında bildiklerimi ve bulduklarımı biraz uzunca yazmayı faydalı buldum. Zira S e 1 ç u k tarihinin o kısmı henüz kafi ""'~-- derecede aydınlatılmamış olmakla bera ber nice nice müşküllere göğüs gererek A n a d o 1 u'yıi Anavatan yapan sonra T ü r k san'atının en. parlak devrini açan bir çok şaheserlerle bu vatanı süsleyen S e 1 ç u k 1 u lara karşı her vesile ile minnet ve saygılanmizı. açıklamak borcumuzdur. Diğer ümera ve hayır sahiplerinin hal tercürtıeleri de. mehazlarda bulunabildiği kadar yazıldı. Fakat acı bir hakikat olarak ifade etmek lazımdır ki henüz mükemmel yazılmış bir san'at tarihimiz olmadığı gibi (San'atkcirlar Tarihi) miz de yoktur. An a d o 1 u S e I ç u k 1 u 1 a r ı, B e y 1 i k I e r İ hatta ilk O s m a n I ı devri eserlerini yapmış, üzerlerine imzalarını koymuş olan mimarlarımızın, benna (mühendis) lerimizin, çinileri işleyen çinicilerimizin, yazılarını yazmış hattatlarıniızın, süslerini yapmış nakkaşlarımızın, hülasa marimgozlanmızın ve taşçılarımızın hal tercümelerini bulmak imkanı yoktur. Bugüne kadar gördüğüm kitabelerde adı geçen ve sayısı yüzü tecavüz eden san'atkar adı tesbit etmis bulunuyorum. Bunları hiç oimazs~ ın;_zalan bu İunan eserierine bakarak kıymetlendirmek suretiyle san'atkarlarınhza ait bi~ ~ broşür meydana getirmek suretiyle ilk adımı atmak başlıca emellıiıdir.. Tevfik Allahtandır. ---OÜOI----

5 26 M. ZEKi ORAL AKSA..lt.AY ULU CAMİ'İ Mİ:N"'BERİ -1- Bu minher büyük boy, eski ve muhteşem tiplerdendir, kündekarl tarzında yapılmıştır, bilhassa kapı aynahğı ve taç kısımlan tamirlerde bazı değişiklikler görmüştür. "Resim 1 Minher kapısındaili kitaheler I - Miı--ıberin aynalık kısmında üç satırlık bir kitabe vardır. Birinci satır sağda aşağıdan yukarıya, ikinci satır üstte ufki olarak, üçüncü satır solda yukandan aşağıya doğru yazılmıştır. Aynen şudur :,)\k.ui 1 lı_lj- ~...,.-11_, 1 ;L~1 1 ~ 0_..JI_, L::-:...ıJ\_;..JI - 2 ~--..._.o c.2ı_,.ı 0.o)Jı_, rjji ~:>~ ~~.A ~9 0. ıjt:.o _;J. 1..ı::"' 1.r<>L. 0)t...) -- 3 Türkçesi : (Bu minber) emir'iil-miiminin, ( A b b a' s ı H a l if e s i ) nin, yardımcısı K ı l ı ç as l an. o[jlıı, men.~~c;ketier zap,teden Rum :ve Er m e n mer;ıleketle rinin padişahı, 1slam ve müslimlerin temeli ve istinatgalıı. din ve dünyanın azızı S ıı lt an M e s'u d u ri günlerinde (yapıldı) II - Minher kapısının sol sövesinde yukarıdan aşağıya, sağ sövesinde aşağıdan yukarıya ve aynalık kısmının alt tarafında ufki bir satır olarak devam eden üç satırlık şu ilcinci inşa kitabesi vardır: wl,j':'"';ı.tı J'YL~-YI... -:"YI ;}P o...i.ıı. - 1 _,~-'!i i)l...,yi '-: J,,; -:r..j\jl~ J,L.JI..ı::-:-CJ\ <1.\.l \ ~Lı,.ıd 3..J ı V" i L"YI...ı;,..; r l.., 'J' \.J"" ~ ı:_~ ;Ll 1..;.:J }ll..j.f'!-.\.9 yj,.. \ ;..1.? - 2.:_ı{ f:l 1 _, ; _,.ACJ \ L" G -:: 2... L_l\,_; J:":" e t:.._ı..,_.ı ı 0.o) yı_, i,jı 0 ıjr. ),..:ı ı ~t.r Klı?cl:s "L. ı.,;:.ol -\ı)"' 0 )L) ~,lj es j\i:- ~,..., Y. \ }.ai 1 :ıı lt? 1 U::-" jll Türkçesi : «Bu ima1 et (cami, minber) ordular kıımandanı, yüce, adaietli, dinin cemcili, Islamın kutbu, immnın yani Abbast Halifesinin yard-ımcısı, halkın ifti,har ettiği, devletin azizi, milletin kıymeti, hilafeün direği. sultan ve padişahların şerefi, miiswman askerlerinin ya?'d,ımcısı, miişrik ve kafiı Zeri kalıı-eden, vatan sınırlar.ının direği, R u m ve E 1 m e n diyarının pehlivanı, aıp, inanç kııtluğ. bilge, sayıt babası, gazi ve Emirv.!l-mii'minin tarafından desteklenmiş olan K ı Z ı ç as l an - Allah aziz ve muzaffer eylesin (zamanında yap ıldı)». III.- Minberin sağ yanındald küçük kapılardan birinin etrafında üç satırlık bir kitabe daha vardır. Birinci satırı sağda aşağıdan yukan, ikinci satın üstte ufki olarak yazılmışhr, üçüncü satır ise yukarıdan aşağıya doğru devam eder. <\l_,..ji ~""'-~;:ll_,.j.:;-l.l )b- ı ~!\;'(;..:.,i "-::--.J;,.(.LJ.. 1 0) -- 2.ıJ_,..J\_, li}ij _j... JI ~i ).o il~ jl~l -. 3 Türkçesi : «Minb~r ve mescidin ~1imarı, devletin salahı (devlet işlerini diizenley~n. islah eden), hacılan ziyneti~ C e mal ı ailesinelen H o ca ( 3 ) Niiştekin'~ dir, Onım muııaffakiyeti, izzeti, bakası ve devleti devamlı olsıın.» 3 ( <1.> Y""" ) şeklinde yazılmış olan bu ke limeyi (Hoca) olarak okuduk. Gerçi eskiden bu far: si kelime ( "-::-- 1_,;... Hvıke ) yazılır ( -<~.:-.J;._ Ho~a) oh"unurdu. Burada eski imiaya riayet edilmeden yazılmış, aradaki ( \ ) harfi kanmamıştır. Aynı Jı:elimenin ( -<~.> _,..> Havlıa ) şeklinde okunmaeı da müın:kündiir. Bu takdirde kelime, odanın ışık aldığı hacası iki ev arasındaki geçlt, komşu deliği denilen yer manasınadlr. (Ahterl-i Kebir, Sayfa. 368, l(amus Tercümesi, ci't. 1 s:;yfa. 1013). Kitabenin başında nwscit ve minberin miman olduğu yazılı ve büyük sıfatlarla anılan N ü ş t e k i n'e hoca sıfatı daha uygun düşmektedir. Eski zelıginlere, tüccarlma da hcca denilmekteydi.

6 ANADOLU'DA SAN' AT DEGERi OLAN AHŞAP MİNBERLER, KİTABELERi VE TARİHÇELERİ 27 rdinberin kapı kanatlanndaki yanlar : Minberin kapısı iki kanatlıdır. Her iki kanat ikişer parça tahtadan yapılmışhr. Sol kanat üzerinde yukandan aşağıya doğru, aşağıdaki Fatiha ve İhlas siıreleıinin altı tek çizgi ile yazılan kısımları gayet güzel işlenmiş, nebati süsler arasına S e 1 ç u k i sülüslü ile kabartma olaral:( yazılmıştır. Sağ kanat üzerine ise altı çift çizgi ile çizilmiş olan kelimeler, yukandan aşağıya ve aşağıdan yukanya olarak aynı tip yazı ile yazılmıştır. 1"~ '-:"J.:a..tl...ı:_.i ~ ~i\ 0'_..i.JI.1.\.r"" ~,;~ ~l.:sl\_, *-~......ııl\.üıl * -1.-l ~I_,P> ı.j; f:.> jl,:;;;-jl ~Ir-! * -~.,..1 \_,S.ıJ ~ f-' *..J j_ t-' -\.tı_ ~ Fatiha süresinin Türkçesi : «Hamd, GJemlerin Rabbi Ralıman Ra,him ve kıyamet giiniiniin salıibi olan Aliaha malısustu?-. Ya Rabbi sana ibadet ederiz ve senden yardım ve muaver-,et isıe1iz, bi.zi doğru yola hidayet b uyur. O vol üzerlerine gazab eylediğin ve dalat.ete düşmüş/erin yo- lunu.n gayri ve kendilerine:. in am ve ihsan bııyurduklarının yoludur.» ' 4 Tercümeli Kur'en.ı Kerim. s::ıvfa 2. Bu sürede iki :kelime yanlış k~zılmı'ştır. Birisi ( ('i:.l..:..... i 1 )diğeri ( ~_,...l.;j.i ) dır. İkinci yanlı~lı:k bize S e 1 ç u k devrinde ( ı/ ) harfinin ( ; ' Z ) sesi ile okunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Zira İslam ı:ıleması arası nda bu lıarfin süyleniş :şekli lıakkmda ihtilaf vardır. Kadı, Kazı = L5.:.l9, Ra~ mazan' Ramadan = 0l~A J gibi. Rivayet ıolunur ~d: Bektaşinin birisine <<Ni~in camiye gitnı::yorsun... demişler. O da : -Şu ( ıf) meselesi lhallalunduktan som:a gideceğim.. demhtir. İhlas suresinin manası : «Rahmet ve inayet sahibi Aıiahın adı ile başlarım. 1 - Deki Allah birdir. 2 - Aılah samettir (doludıtr, (.ıj _,...;::--':1 ) yani ondan boşhı1c. hali yer yoktıır. ) 3 - Doğurmad-ı, doğrulmadı, evladı, anası, babası yokt-ıır. Ve bir kimse ona küfüv, eş ve emsal olamaz» 5 demektir. Minher korkuluklanndaki. yazılar : M i n b e r in giriş istikametine göre sağ korkuluğu üzerinde ve nebati süsler arasında killi yazı ile üç satır olarak Fe~ tih sures-inin ı.:.5 inci ayetleri yazılmıştır. i..üi la ;lj1 c.ij..lıi;.:l * ~.4 l,..j ı.!.ul.::-_j ~~ cl_..y. J ~le- ı..:-woi f. J j> \," L,-' ~-3 ıf * 1.. "'ı...j_:?.r.e.ı...ıı -,1 _, '. * 'i --, rı, f"4..._-' ':.4..--A U:> r 'J~bjJ - ~;tl.._._foj..i.:..cıı J_;:l <S..Uiy-... dj':jij,:)_,..._ll Jf-"'; ~J..;ı.d>A t~ıl 1 -~ı... "'.:.:l:.o_jll_, ı)"_:a.. )11 ı.j>--1.j - *\~"'~c.....;:).1 0(, }r':1 1 t;i 0 A ıs jf...:)_::-- Türkçesi : «1 - Biz sana aşikar bir fe tilıle fii.'tühat verdik. 2-Allah senin tekaddüm ve teal~hür eden geçmiş ve. gecikmiş gii~ahlannı mağfiret etmek, bağışlamak ve.. senin iizerine nimetini itmam eylemek ve seni doğrıı yola hidayet buyurmak için 3 - Ve sana galip ve kadir bir nusrat ile nusrat etmek için bıı fii,tfıhatı verdi imanlarına iman cm tması icin mü'minlerin kalplerine sükuneti inzal eden O'dur. Gök_!erin ve yerin biitün askerleri O'nundur. Allah alım ı.ıe hakim.oldıı. 5 - Erkek ve kadın mv/minle ri orada daim'i kalmak üzere ağaçları altından nehirler akan cennetle? e sokmak için ve onların günahlarını mağfiret etmek üzere bıı siikuneti indir. di. V e bu Allah yanında büyük fevz oldu».' M i n b e r in sol korkuluğu üzerinde ve aynı tipte «Bakara sfıresi» nin 255, 256. Ayetleri yazılıdır. (_y"'j J 4_:_. o..i.> li 'Y ( J:Al 1 cf. 1 y:> ':J 1.ıJ 1 ':J -Üı \ c_i.!.~<s..i.ll 1_;.:r fj'y\j l..j.::,i_,... Jij l..'\1 5 Tercümsli Kuran-ı Kerim, SB.hife: 576. G Ter::ilmeH Ktırsn-ı Karim 1 S9:1ı1fe: 478.

7 . 28. M; ZEKİ ORAL "XJ. r~ l... J rı~"~\ ~ lo il.~...,.;4 'YI o.ı..:,ç.. "-:-' ' (:;" J. l.:. k. :J\ ~ 0"' _.'\S~ (.).>b.!-. jj 1 Y') ~!.ü:,...,,;~ 'i J if }'1 IJ..:.ı 1 _,...:..J 1 *~ll: 0~ ifll 0"'...t..:.JI ~:" ~ 0:..Jij oi.}i'y ci-~ w :ıı l.... t,..:.ı &lk.j_4.a-c_ (..) J J J..1. *. f-l"' c:;:-.wl_, 4.1 il.aa; 1 y ~_,ll ÖJ~4 Bu ayetlerin Türkçesi : Ayet 255, «Ondan gayri izah olmayan Allah hayy_ ve kayyıımdur. Onu uyuklama ve uyku ah?etmez. Göklerde ve yerde olan şeyler onundur. İzni olmaksızın onun indinde şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı, is.tikbal ve maziyi bilir. İns.anlar onun ilminde'itj onun istediğinden. başkasını ihata edemezler. K:ürsüsü gökleri ve yeri alır. Onların hıfzı, onu yormaz, o pek yüksek ve büyüktür. Bu 255. Ayet «Ayet el - Kürs"i meşhurdur. diye 256. Ayetin Türkçesi ise : «Dinde ikrah ve ic_bar yoktur. Rüşt küfürden ve gayçlan _ayrılc1ı. Şeytaiıc{ küfredip, Allaha itjıan eden öyle. sağlam bir ipe sarılmıştır ~. ki CY(Lda ek yeri ve kopuk yoktur. Allah işitir ve bilir.»' Tarih : Şu k:itahelerde üç isim geçmektedir. Bunlar A n a d o 1 u S e I ç u k I u devletinin- dö:ı;düncü hükümdan olan I. G ı y a sü d - d i n M e s ';_ u t ve oğlu beşfuci hükümdar II. K ı I ı ç a s I a n ile mescit ve minberin mimarı olan N ü ş t -e k i n ' ü I - C e- m a I i'dir. Adı geçen hükümdarların zamanlanpa ait olaylar K o n y a M i n b e r i dolayısiyle ve mümkün olduğu kadar kı ~altılarak yazılacaktır.. Orada görüleceği için burada tekrarlanmadı. Su kadarını ilave edelim ki. A k s a r a y. M i n b e r i, birinci kltabedeki sarahate göre M e s ' u d'un hükümdar olduğu gllnlerde yapılmıştır. MalUnı olduğu üzere M e s ' u d son zarp.anjarında oğl:u Ş e- ' Tercümeli Kuran-ı Kerim, Sa.hife: 37..h i n ş a h'a Ankara~. Ka st am o n u taraflarını vermiş 'idi. K a y s e r i,. S iv as, M a 1 a t y a'da S e ı ç u k 1- lere tabi olmak şartiyle D a n i ş m e n t l i lerde idi. K ı 1 ı ç a s 1 a n ise ve. -Iiaht tayin edilmiş ve memleketin diğer: aksarnı buna bırakılmiş_ di:anektir. Zira A k s a r a y'da yapdan in i n b e r deki ikinci kitabeye en yüksek ve şaha,. ne elkap ile K ı ı ı ç a s 1 a n'ın aclı ya'- zılmış tır. 8 Üçüncü kitabe, mescit ve minberin mimarı olduğu anlaşılan N ü ş t e k i n, ü'i - C e m a 1 l'ye aitti. Bu san'atkar hakkında maalesef bir kelime bilmiyoruz. Şimdiye kadar bu kabil san'atkarlann hal tercümeleri hakkinda yazılmış bir eser görmedim.. Burada kayda şayan noktalardan birisi de san'atkarın C e m a 1 i sıfatıdır. P i r i M e h m e t P a ş a da dahil olduğu halde C e - m a 1 ü 'd - d i n A k s a r a y'ı ahfadına C e m a 11 denilmektedir. Minberde bazı tadilat olmuş, yazılarda sahrlanh yerleri değişmiştir. Bu itibarla minberin O s m a n 1 ı devrinde tamir edilmis ve bu kitabeyi de adı geçen. Ce m a 1 i~ierden birinin. yazmış olduğu hatıra gelmekte ise de kitabedeki yazı ve tezyinat karakteri işin S e l.ç u k devrine ait ol~ duğunda şüphe bırakmaz. Esasen minher ve mescidin mimarı olarak kendisini takdim eden H o c a N ü ş t e k i n'in S e 1 ç u k i 1 e r zamanında C e m a 1 yahut C e m a 1 ü d - d i n adında birinin yetiştirmesi yahut bu namda bir. tarikata mensubiyeti dolayısiyle s ~-k s ıi r a.y M İ' n b e r i ndeki ıki~ tabelerde tarif). yoktur. Üzerinıde H. 550 taribi bulunan K -o n y a M i n b er i nde ll. K ı I ıça s 1 a n'ın lıü'ı,."fundarlık titri yazilmış idi. Bunda i:se şe;lız;!delik, veliahtlik zamanına ait s_ıfatla[' kayıtjıdır. Bu itibarla A. k s ~ r a y M i.n, b e r ini O r t a A n a d o ı u'daki minber:erin en eskisi olarak 'kabul edebiliriz. HiÇ şüphe yok iki: A k s a.r a y' m i n ıb ıe,ı inin tari:hi f!. 550 den ev:veldir. Taıkiribi olarak 'bu :ıı:ıi.nb~rin tarihi H diyebiliriz. Bahse konu olan minher K a r a m a n :O ğ u 1 ı a r ı devri eseri o'arak mütalaa edilmiştir. (Anadolu Beylikleri, İ s m a i 1 Ha k k ı Uz u n ç a r ş ılı Resim:

8 ANADOLU'DA SAN'AT DEGERi OLAN AHŞAP MiNE ERLER, KİTABELERi VE TARİHÇELERİ 2~ bu sıfatı. almış olması kuvvetli ihtimallerdendir ;--- KONYA ALA lil)-din CAMİ'İ MİNBERİ -.2- Bu minher orta boy minberlerdendir. Kapı kanatlan yoktur. Şerefe altınl.i! kıs sağ yan tarafında bir kısım ile külalı mı tamir görmüştür. (Resim 2) vardır. Kitabeler ve Tarih : M:i,nber Üzelinde ve altı yerde yazı Wıinber Kapısındaki Yazılar: 1 - Kapının taç kısmında tezyinat arasında killi ile yazılmış şu ayet vardır. 10 )i}.a.j\..b- \_;ll.til i}:ll d\tl ul Türkçesi : «Bııgün mülk kimindir denilir,. Yine bir ve kahhar oları Allah'ındır, diye nida ol'ııniır» ıı II - Kapının aynaiık kısmında cami'in ilk hanisi olan S u ı. t a n M e s u d a ait, seçkin ve güzel bir kfıfi ile yazılmış şu kitabe vardır, 0)t...) el.9 j_ ~y--" &1 J'_ı j_..dij ~-..Jıı/'.. ~ 2 0. Türkçesi : «Din ve dünyanın azizi, sevgil isi, fetih babası, memleketler zapteden, mii'minle:r beyinin (Ab b ası halifelerinin) yardımcısı " K ıl ı ç as ı an o ğ lu M e s' u d» demektir..... ~ ~J 1 -'::"' 1 rl. 9 Bu min'her ve kitabeleri hakkında peık isabetli olmame.ıkla. beraber :bazı malılmat vardır. M u a 1 I i m H ü s nı ü - Hasan Dağında ilmi Cevelan, Alesaray Tarihçesiyle asarı atikası, Salıife: ıo Sılre: 40, ayet: 16. dan bir parça. n Tercümeli Kur'an-ı Kerim, Sayfa: Bu kitabe Dr. J. H. Löytved Konia Sayfa 23 de aynen neşredilıniştir. 13 Orta zaman İslam devletleri hükümdar Iarına Abbasi H2Hfeleri tarafından gelen menşurlara Nasu üd-din, fzz tid-din, Sultan ül-a~am gibi ünvanlar yazılır, o hükümdarlar da bu elkabı uğurlu sayarak ki:abelerinde, fermanlarında kullanırlardı. Bu elkabm Türkçeye çevrilmesi pek uygun dü~mezse de her seviyedeki okuyucuların faydalanmaları düşünülerek böyle yapılmıştır. J.II -. Bu kitabe minbe,r k~p~sının ~trafında ve çukur bir silme içlıide S.e I ç u k neshi ile yazılmış cil up hiriiı;d sit!r kapının sağından yukarıya, ikind s atı~ kapı üstün.de ~ki, üçüncü satır kapi~ın. ;& lundan aşağıya doğru devam eder. 0;1~-:' ~ r~\11 ol:.~l:. ~~.J~.:JI ~.. ~. 0:..u ı_, ~..t 11 y:- f \11 '-7' li)..:ıı Lo r::-..j ~ j '-7' :.J.~~:" 0 ::1)l.JI_,!l}il _;>-j 0 ::-l--li.j.ry...ıyi 0 ~J~:ı 0f' _rj.ij ~_;.a.cj\ji"lğ ~l)l! 0J..\ ~.d~ ;~i 0::.-A :ııı~~ :r-ı:.til\.:>)\;.kil,:-- 0~~~Ji.:ıl/.. :; 0A.) \1\ J. i J)l _:,}{! 0lk.L,...:'.til 1 4_~::-6:- - 3 i :~..:ı: 0!\.~'J\ ~ c:::all..r.l'i~\j ii.}~ll~ ;u 1 i 1.~ 1 0 ~ ;L 1 _,-:-1 rı; 0 y._..,) e~ j.. : o)..ci\ ~l.;;, J. <~.U..o -l.b-j :.,'lk.\~_,. Türkçesi : «Sultanların '!.ılusu; şq,hlq,~ şahının yücesi, A r. ap ve A c e m. hiikj.i'lii;~t darlarının efendisi. milletler yöneten, din ve dünyanın sevgilisi, islam ve miisliiman Iarm desteği, pq,dişa~ılq,r ve. sııltaniarın sevdiği ve öğdüğü, doğruluğa çok yardım ettiği d~liljeriyle anla ılan, kafir ve mii.şrikierin katili, Tanrı yolunda savaşanlann. Tanrı-ku.llarının yardımcısı, Tanrı i~1erinin ~ (Tü1 k-islam diyarının) koruyucusu, Şam, E f r e n ç, Ermen, Rum iukeierinin sv,ltanı Fetih babası (memle'f\.etler açan) K ı- ı ı ç a 8 ı a n oğlu M e 8 u d oğlu K ıl ı ç a.s ı an. Allah onun kuvvetini kat kat, rriemleketini. sonsuz, sultanlığinı :sü~ekl~ eylesin>> de~ektir. ı< - Minberin sağ tarafındaki yazılar + M i n. b e r kprkuluğunun sağ tarafına. ve yukarıdan aşağıya.doğru iki. sa tır. ha~ linde nebati tezyinat arasına şu ayetler ktıfi ile yazılmıştır. ( Sure: 3, Ayet: 17, 18 ve 19.)'dan bir 1cısım. 0 ~aci tij L.rÇ~l.a.JI_, 0 }J~\J j _;~J\- ı ~\1~ <\IIY ~\.&l...ı.? * };.ı:-~ 1 l; j_..ıio.::_l\ 3 1 tj ı./~ı 3 ;s:::. u ı J u Löytved : Konia. Sayfa. 23 de.bu kitabe neşro:unmuştur, doğrudur. Yalnız kilibenin son 'cl:elimesi ( <\1 ~ğ 1) yazılmıştır.. ~;

9 3.0 M. ZEKİ ORAL * r.cı 1 J.. _;...ı 1 Y> \ll 41 ı\'.h...al4 t;g - 2.iJI i.j_.all.. ;.1:::..\ L.J i')l\'1.ı:iı\..ı...:.&. 0'_..JI ı:;l ~ ~ ~~~.,~ta ~ 0A \'1._,l:.,(JI..)AS;: 0AJ Türkçesi : «17- onlar, sab1 edenler, sa dı1dar, kanitle-ı (çok ibadet edenler> sadaka verenler ve seher vaktinde istiğfar edenlerdir. 18- AHalı melekler ve ilim sahipleri şahadet ederler ki onelan başka adil ile ktıim ilah yoktur ve aziz, hak2mdi.r Allah indinde din, din-i islarndır. Ehl-i kitap kendilerine ilim geldikten sonra aralarında haset ile ihtilaf eylediler. AHalı seri'ü'l-hesaptır. u Minbeıin sol tarafındaki yazılar Minber korkuluğunun sol tarafından başlı.yarak devam eden ve nebati süslerle tezyin edilmiş bulunan ild satır kufi yazı ile «Ayet el - Kürsi» den bir kısım yazılmıştır. ' y. YI 411 \'.&1 f. Jl ı./" Jl.Wir - ı..:.. 1 _,.._ı lj L. 41 i_,; \' J ;;_;...,,_\;..\; 'lj i r.all c./ 1 d') 'Yij t..,_;. ~'"!_ ~.,;4 y"' \.,.J...:.&. c!-.':.j.. t>..i.l A - 2 tf s-.,.<..'j~ ı) Jb.!-. \' j f~.ô_l::.. ta) ("f".ı: 1 ıj::'. L. ıf_;'lij.:..l_, ll ~r L'-'.l!l~_YI.ı...1:. Bu ayetin tercümesi A k s a r a y M i n b e r inde yazılmıştır..)t:...l J? - ı ı.j.j. i yc.;. - 2 'YI c.?."ll-1-3 lsh)\>. - 4 "..:.A t)j- 5 "-.:... '-;-"::--JJ- 6 ı~ TercümeJi Kur'an-ı l<ertm, Sa:rfa : 45. ~...:r-7 '""' J u. Minberin taht kısmındaki kitabe : Taht kısmının sol taraf cephesinde kabartma nesih. ile yazılmış şu seldz satırlık usta kitabesi vardır. Türkçesi : {{Üstat Ahlatlı Hacı Mengümberti yaptı", H. 550 yılı recep ayında ta.mamladı» demektir. 17 Bu kitabe, minberi yapan usta ile yapıldığı tarihi göstermesi hakımmdan çok önemlidir. K o n y a abideleri üzerindeki en eski tarih te budur. Atıcak kitabenin ikinci satın olan M e n g ii m b e r t i ( ı.j-j'. i JG ) kelimesinin okunuşu şüpheliclir. Merhum A b d ii ı k a d i r E r d o ğ a ri ( j y..:> 5-e ) şeklinde kaydetmiş ve «bu usta aslen M:ekke'liymi.ş, sonra Ahlatlı olmuş ve sanatında mahir bir arap oidıığu taayyiin edebilmiştir.» mütalaasını yürüt müştür. (*) Tarih : Minber kitabelerinde adı geçen şahıslann hal tercümeleri : I) I. Kılıç as 1 an : K o n yi kitabelerinde adı geçen ilk S e 1 ç u k hükümdan ve A n a d o ı u' da T ü r k ıa lviengi, Mengü, ebedi, drum demektir. H ii s e y i n K a z ı m K a d r i - Türk ıo. gatı Cilt. 4, Sayfa,: 41. Mengümberti Tanrı verdi demektir. B e s i m A t a I a y - T ü r k a3üyükleri veya Türk adları Sayh 105. ı; Minberin abanoz veya tek ağacından yapılmış olduğu yazılıdır. C. H u a r t'dan tercüme eden S a i t S u n.g u r - Konya Dergisi, Sayı 64-65, Sayfa: 16. Ceviz ağacından Olduğunu yazanlar da vardır. Islam Ansiklcpec!isi (Minber) maddesi. 1 ' Bu isim Tarih-i Osmani Em:ümeni Mecmuası Sayı. 33, Sayfa. 531, Kon.ya ve rehberi Sayfa 72 de ( J.1 J ({.. ) Löytved: Konia kita bmda ve bir nurnarada bu kitabeyi neşretmiıı ve ( ı$j.j ı:;. ) C 1 e m a n H u a r t. Epigrafia. Araba kitabında Sayfa. 49, No. 32 de yine (.J.f.) 5..) olarak <>1.'Lillluş ve yazmış.. la rdır. Bunlar görüldükten ve kltabe bir çok defalar yerinde incelendikten sonra bu ismin Tanrım verdi manasma gelen M e n g ii m- b e r t i ( J J. i y('.:...o) olduğu kanaatı h asıl oldu. Birinci kelimenin son ild harfinin ıbozul mu~ olınnsı bu ihtilil.f!arı {!oğurmtı<>tnr.

10 ANADOLU'DA SAN'AT DEGERİ OLAN AHŞAP MİNBERLER, KİTABELERi VE TARİHÇELERİ 31 hakimiyetini tesis için çok çalışmış bir kahraman olan I. K ı 1 ı ç a s 1 a n'ı derin bir ihtiramla anmak vazifemizdir. s e ı ç u k devletinin müessisi I. s u ı e y m a n (K u t u 1 m u ş o ğ 1 u s ü ı e y m a n) 1086 da vefat edince oğulları ve bu arada K ı 1 ı ç a s 1 a n tutulup H o r a s a n'a M e 1 i k ş a h ı n yanına gönderildi. A n a d o l u, M e ı i k ş a h tarafından gönderilen valilerle idare edilmek isteııiyordu. Fakat An a d o Lu'ya gelen ümera İstiklaHerini ilan etmeye başladılar. Böylece birinci S e 1 ç u k D e r e b e y 1 i ğ i kuruluyordu. Çok geçmeden 1092 de M e 1 i k ş a h vefat etti, yerine oğlu B e r k y a r u k hükümdar oldu. Diğer prensler de hükümdarlık sevdasında idi- ler. B e r k y a r u k mevkiini tahklın etmek için kendisine taraftar gördüğü şehzadeleri vilayetlere vali gönderiyordu. Bu arada K ı 1 ı ç a s 1 a n da A n a d o 1 u'ya geldi. A n a d o 1 u' da islahata başladı. Ümeradan M e h m e t B e y'i kendine Beylerbeyi yaptı. Ç a k a B e y'in kızı ile evlendi. İstanbul ve adaları zaptetmek için gemiler yapılmasını emretmiş, kendisi de M a 1 a t y a'ya giderek şehri muhasara eyleınişti. Tam bu sırada (sene 1095) ilk H a c lı S e f e r I e r i başladı. Sapları yüz binleri aşan H a ç 1 ı 1 a r bir insan seli halinde A n a d o 1 u'ya akın ediyorlardı. A n a d o 1 u'da T ü r k Beyleri ile ittifak eden K ı ı ı ç a s 1 a n yedi sene H a ç lı 1 a r 1 a çarpıştl., A I1 a d o ı u'yu onlara mezar yaptı. T ü r k :kudretini A v r u p a'ya ilk defa o tanıttı, büyük şöhretler kazandı, kend:isine (E" b ü 1- m a g a z i = G a z a D e s t a n ı a r ı n ı n B a b a s ı) denildi: K ı 1 ı ç a s ı a n A n a d o ı u işlerini yoluna koymuştu de damadı B. a l a k'ı.. S u r i y e harplerine memur. etti.. S u r i y e' de tutunmuş olan H a.ç 1 ı 1 a r ı temizletiyordu de kendisi İ z n i k ve etrafını tekrar ele geçirdi. Payİtahtını K o n y a'da kurmuştu. Oradan Doğuya-Batıya akınlar yaparak"' A n a d: o I u'yu bir bayrak altında toplamağa çalışıyordu. U r f a'- yı kuşatmış orada hastalanarak M a l a t y a'ya dönmüştü. Bu sırada büyük S e ı ç u k devleti idaresinde husule gelen kanşıklıklara K ı ı ı ç a s 1 a n da karıştı. Oğlu Ş e h i n ş a h'ı K o n y a'da, A r a p ş a h'ı A n k a r ~. M e s ' u d'u K a y s e r i, T u ğ r u I as 1 a n'ı M a 1 at y a'da bıraktı, küçük oğlu M e 1 i k ş a h'la D i y a r b a k ı r'a gitti. Şark vil&yetlerinde de ümera ile ittifak ederek, büyük S e ı.. ç u k S u 1 t a n ı M e h m e d'i tahttan indirmek istedi, M u s u I'u da zap~ tetınişti. S u 1 t a n M e h m e t K ı~ 1 ı ç a s 1 a n'la harp edilmesi için üıne~ rasına fermanlar gönderdi. S u r i y e~ de K ı 1 ı ç a s ı a n aleyhine hazırlık başlamıştı. M e 1 i k ş a h;ı M u s u I' da bırakarak dört bin kadar askerle S u r i y e üzerine yürüdü, H a b iı r nehrini geçip Ş e m s a n i y e köyü~ ne gelin~e Ç a v 1 ı askeri görüildü. 15/Tem:rnuz/1106 da çöl ortasında muharebe başladı. Harbiı1 ilk saatlerinde K ı 1 ı ç. a s 1 a n tarafı galebe. çalınıştı. S u r i y e askeri ade:.çe pek üstün ol duğu.için neticede K ıj i ç as 1 a n mağlup.~:üdu. Canını kurtanna endişesiyle atını Ha b u r nehrine sürdü, burada boğuldu. 35 yaşında idi. Cesedi M e y y a f a r i k i n (Silvan) e 18 getirilerek defnolundu. Hiç şüphe yok ki I. K ı I ı ç a s 1 a n Türk milletmin yetiştirdiği hüylik kahramanlardandır ~.. II) Sultan İzzü'çl-din Mes'ud: A n a d o 1 u 'da bugfu:ıe kadar yaşıyabileri s e ı ç 'u. k abidelerl.; nin ilk kurucuları arasında M e s., u d (H , M; ). u göiüyoru.z~. B undari anla.şılıyor ki - A n a d o ı ıi'da. imar hareketleri M e s ' u d zamanmda başlamıştır. M e s ' u d hükümdar olunca kardeşi Ş e h i n ş a h 'ı: ber-. ıs l<:amus Tercümesinıde 'böyle harekelen- miş' ir Cilt.: 4, Sayfa : ıv Anonim Selçukname.K ı 1.1 ç.a s- ı a n'ın avda at koştururke!ı Ş a ı- 'nehrine. düşüp ümera raı afından li.i.rtarılbmadı'ğı idn H. 52ı7 de boğulduğunu yazar... : '

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

bir çok ortak hususiyet gösteren Selçuklu devri türbe kitabelerinin özellikleri üzerinde kısaca durmak uygun olacaktır.

bir çok ortak hususiyet gösteren Selçuklu devri türbe kitabelerinin özellikleri üzerinde kısaca durmak uygun olacaktır. D.E. ü.nahiyat Fakültesi Dergisi sayı \li, İzmir 1989, ss. 307-343 OSMANl.,I TÜRHELERİNİN KİT ABELERİ P...AKKII'iDA Doç.Dr.Hakk1 ÖI'lliAL Kitabe, bilindiğ;i gibi, arapçayazmak anlamındaki "ketben" kökünden

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Eski Eserler Ansiklopedisi

Eski Eserler Ansiklopedisi Tercüman 1001 TEMEL ESER Eski Eserler Ansiklopedisi Nurettin Rüştü Büngül Tercüman gazetesinde hazırlanan bu eser Kervan Kitapçılık A. Ş. ofset tesislerinde basılm ıştır 1001 Temel Eseri iftiharla sunuyoruz

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi www.cepsitesi.net ÖNSÖZ Neden Barnaba Müslümanlar tarafından tarihte Hıristiyanlık üzerine yazılanlar genellikle reddiye edebiyatıydı.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Ensarullah Yayınları www.ahmedelhasan.wordpress.com KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Yazan: Ahmed el Hasan İmam Mehdi a.s ın Elçisi ve Vasisi Bu kitap, Yabancı dilden Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın orijinali

Detaylı

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi Ç E N G İ Z (İ155-1227) H A N O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi T ogan 1969-70 Kış Söaestresi GİRÎŞ 13.11.1969 Fakülteye intisabımdan beri (1927) Çengi2 Han'ın tarihini bir defa, 1962 ve Temürünkini de yine

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER SÛRE-İ FETH VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (19) 1 ÖN SÖZ BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM: Muhterem okuyucularım, uzun zamandır oluşturmağa çalıştığım

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1]

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1] KURTULUŞ ÖNSÖZ Muztarip bir insan cemiyeti var. Bu cemiyet; yaşayabilmek ve aklı selîmini kaybetmememek için, bir kurtuluş ümidine muhtaçtır. Ve ümit bağı ne derece sağlam bir hakikate bağlanır, ve ne

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 1 Temmuz/ July 2011, 201-233 SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ Fuat KÖPRÜLÜ Aktaran: Tülay METİN ** (s. 193) Osmanlı saltanatının

Detaylı