SAYISAL SA AT VE SERGĐLE ME ORTAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL SA AT VE SERGĐLE ME ORTAMLARI"

Transkript

1 SAYISAL SA AT VE SERGĐLE ME ORTAMLARI REFĐYE ENDEZ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü ÖZET Bu çalışmada, teknolojinin yaygınlaşan kullanımı ve getirdiği yeni olanakların sanata yansıması ile ortaya çıkan yeni tanımlamalar ele alınacaktır. Makale içinde sayısal sanat kavramı, sayısal sanatın gelişimi ve sınıflandırılması ele alınırken, sergilenme süreçleri ve sayısal sanat eserlerinin sergilenme mekanı ile olan ilişkisi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Sayısal Sanat;Sanat ve Teknoji; Sergileme; ABSTRACT In this performance, new definitions will be discussed which have been broken through with the spread usage of internet and its bringing up new opportunities reflecting on art. While the concept of digital art in the article, the development and classification of digital art being discussed; exhibition process and the exhibition place of digital art will be examined. Key Words: Digital Art, Art and Technoligies, Exhibition 1.GĐRĐŞ 19.yy sonrasını kapsayan, Endüstri devrimini takip eden süreçte, makineleşme ve sosyo-kültürel değişim dönemin sanat anlayışını ve sanatçıların kullandığı malzemenin değişimini etkilemiştir. Geleneksel sanat malzemelerinin yanında çağın teknik olanakları da sanatın ifade biçimleri arasına katılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısı, büyük bir sanatsal verimlilik dönemidir: Pop Sanat, Fluxus Happening,, Kavramsal Sanat ve Minimalizm hemen hemen aynı dönemlerde başlamıştır. Bu yaklaşımlar, sanatçıların atölyelerinde üretim yapan yaratıcı deha imajlarının yerine popüler kültüre, gündelik malzemelere, gündelik yaşamın bir parçası olarak çalışan bir sanatçı imajına odaklanan, tamamen yeni bir yaratıcılık kavramına kucak açmıştır (Schubert, 2004) lı yıllarda karşımıza çıkan postmodern hareketler (Pop-art, Fluxus, Kavramsal sanat, Enstalasyon, Body art vb.) sanatın metalaşmış yapısını eleştirmiş ve özellikle sanatta hazır nesne kullanımı ile sanat eseri ve estetik gibi kavramları sorgulamışlardır; bunun sonucunda ortaya çıkan temel unsur, üst yapı-alt yapı ya da sanat ve zanaat arasındaki ayrımdan beslenen modern estetiğin yerini alan post modern estetiktir. Tüm bu süreçler günümüz sanatına zemin hazırlamış ve böylesine postmodern bir izlek üzerinden temellenen mevcut teknoloji kendi sanatını yaratmıştır. Sayısal sanat, çoklu ortam sanatı ya da yeni medya sanatı gibi farklı terimlerle adlandırılan bu sanat biçimi elektronik ortamda üretilen sanat olarak tanımlanır. Sanat ve teknoloji kavramları arasındaki ayrımın ortadan kalktığı bu yeni disiplinde gerçek görüntünün yerini sayısal kopyalar almış, sanat eserinin orijinal biricikliği çoğaltma teknolojisi ile ortadan kalkmıştır. Sanatsal eylemin temel esası bir süreç tasarlamaya dönüşmüş ve bu sürece izleyici ve mekanda dahil olmuştur. 2. SAYISAL SA AT Sayısal sanat geniş bir çalışma alanını ve süreci kapsayan bir kavramdır. Teknolojinin hayatımızdaki yerinin gün geçtikçe artması ile bilgisayar sanat eyleminin de önemli bir parçası haline gelmiştir. Sanatçı teknolojiyi eserinde konu olarak ele alabileceği gibi; hem yardımcı bir araç, hem de yaratıcı bir ortam olarak kullanabilir. Sayısal sanatın bu çok yönlü özelliği tanımını etkilemiştir. Yaygın kabul gören tanımına göre sayısal sanat, " sayısal teknolojiyi şu üç yoldan en az biriyle kullanan sanat işlerini içerir. Birincisinde ürün ün kendisi sayısaldir; örneğin yazılım sanatı veya ağ sanatında olduğu gibi. Đkincisinde, sayısal teknolojiler sürecin bir parçası olarak kullanılır; söz konusu sanat işi, sayısal teknolojiyle veya onun yardımıyla üretilmiştir. Buna verilecek örnekler arasında bilgisayar destekli tasarım yazılımları veya sayısal çalışan 3D yazıcılar bulunur. Sonuncusunda, sayısal teknolojiyi ve onun sanat ve genel anlamda toplum üzerindeki etkilerini kendine konu edinen sanat işleri söz konusudur. Bu kategoriye giren işler, genelde sayısal sanatın geniş kapsamlı tanımına dahil edilir"(url-1) Bilgisayar tabanlı, sayısal sanat; Sayısal heykel, Yazılım, veritabanı ve oyun sanatı, Sayısal enstalasyon ve sanal gerçeklik Net sanatı olarak sınıflandırılabilir: 2.1. Sayısal Heykel Teknoloji kullanılarak üç boyutlu formlar yaratılması, bilgisayar destekli tasarım ve imalatın

2 gelişmesi ile doğmuştur. CAD/CAM teknolojisisayesinde hızlı prototipleme, kolay erişilebilir ve kısa zamanda sonuç alınabilir şekilde gelişmiştir. Heykeltraşların fiziksel etkenler nedeni ile sınırlı olan imkanları, sanal dünyanın kuralları ile değişmiştir. Sanatçıların ebat, ölçü, form, renk, doku ve malzemeleri bir yazılım programı ile kolayca oluşturabildiği, her türlü bakış açısına göre irdeleyip, değiştirebildiği ve sonsuz sayılarda üretebildiği sanal heykeller, tercih edildiğinde bir bilgisayar dosyası şeklinden fiili bir fiziksel nesne formuna da dönüşebilmektedir (Wands, 2006). Şekil 3. Don Ritter "Fit" 2.3Yazılım, veritabanı ve oyun sanatı. Şekil 1. Charles Csuri, "Frozen Moment" 2.2. Sayısal enstalasyon Çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekân için yaratılan, mekânın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. Çağdaş sanat alanında sanatçının mekanının farkındalığına varılması ve sanat eserinin sergilenme mekanından bağımsız olamayacağı fikri oluşmuştur. Eserinin sergileme veya gösterim aşamalarını vurgulayan enstalasyon sanatı birçok sanat disiplininden de destek alır. dijital enstalasyon ise ses, video, internet ve bilgisayar gibi teknolojilerden de destek alır. Yazılım ve oyun sanatı, bir sanatçının ya tek başına ya da bir bilgisayar programcısıyla işbirliği halinde yazdığı çalıştırılabilir kod eserleri şeklinde tanımlanabilir. Sanat eserini yaratan olgu, programın işletilmesi, yani uygulanmasıdır. Yazılım ve oyun sanatı örnekleri arasında etkileşimli çizim ve müzik yazılımını, algoritmaya dayalı ve üretilebilir eserleri, veri dönüşümünü, net sanatını, sanatsal oyunları sayabiliriz. Veritabanı sanatı, eserin özünü oluşturacak şekilde mevcut verilere bağlı olan bir yazılım sanatı varyasyonudur. Yazılım sanatı, bir programın uyguladığı komutlara dayanırken, veritabanı sanatı sanatçının ya veritabanlarına uyumlu ya da kendi veritabanı yarattığı, elde mevcut veriler kümesini yorumlamaya yoğunlaşmaktadır(url -2). Şekil 2. Benjamin Fry," Valence"

3 2.4 et sanatı Sayısal enstalasyon, sayısal heykel gibi sanat pratiklerinin aksine geleneksel sanat formlarıyla kökensel bir bağlantısı olmayan net sanatı tamamen bilgisayar ortamında üretilen ve var olabilen sayısal sanat pratiğidir."net sanatı, Đnterneti birincil medya olarak kabul ederek üretilen her türlü sanat, kültür etkinliği veya olay olarak tanımlanabilir. Zaman zaman da bu işlemi yapmak için kullandığı medya yı, yani interneti, amaç haline getiren bir sanat kavramı diye özetlenebilir" (Kutup,2011 ). Küresel bir izleyici kitlesine ulaşma, izleyici ile iletişim ve etkileşim kurabilme, bu eserlerin üretiminde ve sergilenmesinde internetin temel medya olarak kullanılması bu disiplinin internet teknoloji gelişmeleriyle gelişip öne çıkmasını destekler niteliktedir. Bu özelliği ile net sanatının gelişimi internet teknolojilerinin gelişimiyle paralellik gösterir. "Net sanatının öne çıkması netscape ve internet explorer gibi grafik tarayıcıların geliştirildiği 1990'lı yılların ortasında gerçekleşti'(wands 2006). ossilloskop kullanan Laposky öncelikle yüksek kaliteli lenslerle ve yüksek kalite filmlerle oluşan görüntüyü fotoğraflayıp daha sonra renkli filtreler içine adapte ettiği görüntülerle etkileyici renklere sahip çalışmalar yaptı.bu örnekler teknolojinin sanatsal pratiklerde ilk kez kullanılması bakımından önemlidir. Şekil 4. Ben Laposky,"Electronic abstraction" Nam Jun Paik video teknikleri kullanarak sanat eserleri yaratan ilk sanatçılardan biridir yılında, galeriye gelenlerin ses üretmek için taktıkları manyetik kaset başlığı şeritleri kullanarak Random Access i sergiledi. Bu eser izleyici etkileşimi açısından önemli bir örnektir. Đzleyiciye ses dizilerini değiştirerek kendi komposizyonlarını oluşturma imkanı sağlamıştır. Şekil3.. JODĐ (Sanat Kolektifi) SAYISAL SA ATI KISA TARĐHÇESĐ Sayısal sanatın gelişimi, sanatçıların, geleneksel sanat üretim biçimlerinin dışında teknolojinin olanaklarını da birer araç olarak benimsemeleri ile başlatılabilir. ilk örnekler sayısal sanat yada yeni medya sanatı olarak adlandırılamaz ama süreci anlamak açısından önemli bir yer teşkil eder. Fotoğraf ile birlikte başlayan; bilgisayarla üretilmiş grafikler,robotlar ve resim yapan makinelerle devam eden bu sürecin ilk örneklerini aşağıdaki kronolojik sırayla örneklenebilir. Ben Laposky, 50 li yıllarda oskiloskop üstüne dalga formlarından elektronik görüntüler yarattı, daha sonra bunları fotoğrafladı adete yakın

4 Şekil 7. Bernhard Leitner, "Head Spaces" Şekil 5. Nam Jun Paik "Random Access Study Đn Perceptıon bilgisayar grafiğinin ilk örneklerindendir Leon Harmon ve Ken Knowlton,elektronik semboleri kullanarak Study Đn Perceptıon adlı çalışması sergilendi. Bilgisayar üretimi baskı olan bu eser bir Stromberg Carlson 4020 mikrofilm baskı makinası ('charaton' tüpü ve vekörleri sayesinde karakter üreten bir makina) kullanarak 3.5 mm'lik 8 kare mikrofilmden oluşturulmuştu. Kareler daha sona yazıcıda basılmış ve yeniden fotoğraflandırılarak büyütülmüştür (Wands,2006). Đlk örneklerin izleyici ile karşılaşması ; 1965 de Almanya Stuttgart ta Technische Hochschule Ve New York Howard Wise Gallery de ilk bilgisayar sanatı sergileri açılmasıyla başlar. 1968'de Londra da Sibernetik Serendipity: Computer And Arts (sibernetik karışılaşma: bilgisayar ve sanat) Çağdaş Sanatlar Enstitüsü nde düzenlenmiştir. Aynı yıl New York'ta MoMA, Mekanik Çağın Sonunda Görüldüğü gibi Makina isimli sergi acılmış Bu sergileri yine New York MoMA' da 1970 tarihli "Information" ve 1972 Londra Whitechabel Galerisi'nde "Sistemler" sergisi izlemiştir. Sanatçı ve mühendislerin ortak çalışmasıyla gercekleşen bu sergiler izleyeciyle sayısal sanatın karşılaşması açısından önemli örneklerdir. Ayrıca teknolojinin yalnızca mühendislik alanında değil, sanatçıların farklı ve yeni sanat biçimleri oluşturmakta kullanabileceği bir ortam olarak da kullanılabileceğini gösteren ilk projelerdendir. Şekil 6. Leon Harmon ve Ken Knowlton "Study Đn Perceptıon" 1987 te Bernhard Leitner, stereo kulaklıklarla dinlenen işlenmiş elektronik seslerden şekillenen bir dizi işitsel heykelden oluşan Head Spaces i piyasaya sürmüştür. Şekil 8. Sibernetik Karışılaşma Afiş'i

5 Sayısal Sanat Ve Sergi Ortamları 18. yüzyıldan bu yana mimari olarak değişim sürecine giren sergi mekânlarının, 1960 sonrası sanatsal anlayışın etkisiyle biçim ve anlam bakımından da büyük değişimler geçirmeye başlamıştır. 20. yüzyılın başındaki erken modernitede sergiler salon adı verilen alanlarda gerçekleştirilmekteyken, 1950 li yıllardaki postmodern süreçle birlikte, mekânın sanatın çerçevesini oluşturduğunu düşünen sanatçılar, galerileri eserlerinin tamamlayıcısı olarak görmeye, daha da açıkçası artık birer "hayvanat bahçesi" olarak gördükleri modern sergileme biçimlerini radikal bir eleştiriye tabi tutmaya başlamışlardır. Sanatçıya göre artık mekân sanatı, sanatçıyı ve izleyiciyi bütün gücüyle içine almaktadır. Sanat müzeleri, artık sanat yapıtının saklandığı değil, üretildiği bir mekan olarak yeni bir rol üstlenmeye başlamıştır. Sanat biçimlerinin değişmesiyle birlikte, sanatın sergilenme koşulları da değişmiştir. Dolayısıyla, müzelerin günümüzde kamusal birer kurum olarak sanat üretiminde araçsal bir konuma gelmesi, 1950'lerden beri gelişen postmodern sürecin bir sonucudur; Yani, artık üst-seçkinci kültür ve popüler kültür arasındaki modern ayrımın ortadan kalktığı ve orjinal-biricik olanın yerini kopyanın-çokluğun aldığı ve buna paralel olarak sanat ile zanaat arasındaki ayrımın da buharlaştığı bir yeni estetik düzlemde, sanatın tasarımsal boyutu, izleyeni de yaratım sürecine dahil eden bir bağlamda yeniden tanımlanmıştır. Bunda hiç kuşkusuz en önemli olgu, yaratımlarını takip edilmesi gereken birer paradigma olarak gören modern "deha" öznelere artık postmodern düzlemde ihtiyaç duyulmamasıdır. Modern özne ve onun Hakikat tasarımlarının "meta anlatılar" olarak ölümü ilan edilmiştir ve yeni postmodern özneler, izleyeni ve mekanı da yaratım sürecine dahil eden herhangi bir sabit-katılaşmış bir "hakikat" tasarımı yerine, kendiliğinden-o an-oluş halinde bir tamamlanmamışlık üzerinden ilerleyen tasarımlarını bir "süreç" olarak ortaya koymaya başlamışlardır. Yukarıda bahsedildiği gibi bir dönüşüm süreci geçiren müze ve galeri kavramı teknoloji ile değişen ve gelişen sanat disiplinlerine adapte olabilmek için yeni gereksinimlere ihtiyaç duyar. Etkileşimsel uygulamalar, projeksiyonlar, ekranlar ve robotlar gibi teknolojilerden yararlanan galeriler izleyiciyi deneyimsel olarak pek çok uygulamayı yeniden keşfetme olanağı vermiştir. Sayısal sanat eserlerinin izleyiciyle olan bağını mekansal unsurlarda destekler. Eseri yeniden üretmek için onunla etkileşime giren kullanıcı(izleyici) ses ve hareketleri aracılığıyla mekanı etkinleştirir. Rafael Lozano nun Pulse Tanki ve Voice Array isimli çalışmaları bu etkileşimden yararlanan önemli örneklerdendir. Rafael Lozano nun Pulse Tanki isimli çalışması hem izleyici katılımı hemde mekanın eseri desteklediği bir çalışmadır. Đzleyicilerin parmaklarını tankın kenarındaki dört silindirden birinin içine soktuğunda bilgisayar, katılımcıların nabzını ölçer ve solenoid (sarmal bobin) sayesinde katılımcının kalp atış hızını tanka yansıtır. nabız hızının alıcılar tarafından ölçülüp, su dolu bir tankta dalgalara dönüştürüldüğü interaktif bir yerleştirme de oluşan dalgalardan ve dalgaların etkileşiminden bir ışık gösterisi ortaya çıkar (Borusan Contemporary). Şekil 9. Rafael Lozano "Pulse Tank" Rafael Lozano-Hemmer, Voice Array isimli eserinde ise, ziyaretçiler bir diyafona konuştuğunda, sesleri otomatik olarak ışık parıltıları haline gelir. Işık dizisinin ilk adımında, yanıp sönen benzersiz bir ışık örüntüsü, tekrarlanacak biçimde kaydedilir. Her yeni kayıt, daha önceki kayıtları bir konum aşağı iter ve zamanla tüm kayıtlar bir arada duyulur. Daha sonra, dizinin dışına itilen ses tek başına duyulur (Borusan Contemporary). Şekil 10. Rafael Lozano" Voice Array"

6 Teknoloji sayısal sanat eserlerinde üretim ortamı yada sanatçıyı yeni sorular sormaya yönelttiği bir konu olmasının yanı sıra sergilenme ortamı olarak da kullanılır. Ekmel Ertan,theCube çalışması kavramsal olarak ters-yüz edilmiş (içi dışına çıkmış) bir galeri metaforunu kullanmaktadır. Kübün üç yüzündeki kodlar akıllı mobil cihazlar vasıtasıyla izleyiciyi sanal galeriye bağlar. thecube galeriyi sokağa, kamusal alana taşır, tam anlamıyla kamusallaştırarak gelip geçenlere teklifsizce sunar. Şekil 11 Ekmel Ertan"The Cube" Đzleyicilerin thecube ün bağlı olduğu sanal galeriye ulaşarak eserleri izleyebilmeleri için akıllı bir mobil cihaza sahip olmaları gerekmektedir. BlackBerry, iphone veya Android tabanlı akıllı telefonlar yaygın ve ücretsiz olan QR-kod okuma yazılımı ile kübün yüzünün fotoğrafını çektiklerinde galerinin bağlı salonlarına ulaşırlar ve sergilenen eseri izleyebilir veya dinleyebilirler. Bir odadan diğerlerine geçmeleri ve örneğin Lahey deki küpten galeriye girip Antalya da sergilenen eseri izlemeleri de mümkündür (URL3). 3.SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Teknoloji ile iç içe geçmiş sanat anlatım biçim olan sayısal sanat elektronik ortamda üretilen görsel yada işitsel eserlerdir. Bilgisayar destekli tasarım, yazılım, internet gibi teknolojilerden destek alan sayısal sanat;üç boyutlu formların yaratımında teknoliden yararlanan sayısal heykel, ses video, internet gibi teknolojilerden destek alan sayısal enstelasyon, yazılım ve bilgisayar programlaması ile oluşturulan yazılım veri tabanı sanatı, interneti temel üretim kaynağı olarak kullanan net sanatı olarak sınıflandırılır. Sayısal sanat ve teknoloji arasındaki ilişki (bağ) sadece üretim sürecinden ibaret değildir. Teknolojinin estetik kavramı ve sanat eserinde yarattığı değişim kopya-orjınal, sanat-zanaat gibi ayrımların yanı sıra tasarımsal süreç ve izleyiciyi de eserin bir parçası haline gelmesidir. Sayısal sanat eserlerinde önemli bir yer utan etkileşim faktörü bu değişimin en belirgin örneklerindendir.etkileşim ve izleyici ile bütünleşme izleyicinin katılımıyla var olma-oluşma- tamamlanma gibi temel ihtiyaçlar bu eserlerin sergilenme ortamlarında da değişimlere sebep oluştur. dolayısıyla sayısal sanat eserlerinin sergilenme ortamları da teknolojiden bağımsız düşünülemez. Projeksiyonlar, dokunmatik ekranlar, ses sistemleri gibi sanatçı tarafından belirtilen ve eseri destekleyen malzemelere ihtiyaç duyulur. Sergilenme ortalarında ki değişim yalnızca teknolojik malzeme açısından bir gereksinim değildir. eserin(izleyicinin katılımıyla) mekanı yeniden şekillendirmesi bakımından fiziksel uygunlukta bu eserler için belirleyici bir unsurdur. Sayısal sanat biçimlerinin dünyada yaygın bir şekilde kabul görmüş ve bir çok sanatçı tarafından üretimlerinde kullandığı bir disiplindir. Ancak ülkemizde halen gelişmekte olan bir sanat biçimidir. Çoğunlukla teknoloji ile ilgilenen genç sanatçılar tarafından izlenmektedir. Birçok sanat müzesi, galeri ve çağdaş sanat merkezi, sayısal sanata karşı farkındalığa varmakta ve bu disiplinin sanat eserlerini sergilemektedirler. 4.KAYNAKLAR Schubert, Karsten Küratörün Yumurtası. Ed. Tomur Atagök. çev. Rana Smith. Đstanbul: Đstanbul Sanat Müzesi Vakfı. Đnternet ve, Yeni Medya ve net.art Nejat Kutup Đzmir Ekonomi Üniversitesi Tizgöl, Kemal Sanatçı Đçin Sınırsız Bir Mekan Yaratma Alanı Enstalasyon. YTÜ Sanat-Tasarım Dergisi Germaner, Semra 1960 Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar (Đstanbul: Kabalcı Yayınevi 1996) Wands, Bruce Dijital Çağın Sanatı. çev. Osman Akınhay. Đstanbul: Akbank Yayınları URL1http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/med/str/ tr htm URL2http://www.bthaber.com/yeni-cagin-tanigisayisal-sanat/ URL3 Wands, Bruce Dijital Çağın Sanatı. çev. Osman Akınhay. Đstanbul: Akbank Yayınları. Yücel, D. (2008). Dijital Sanat Pratiklerinin Müzeolojik Bağlamda Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal

7 Bilimler Enstitüsü GÖRSEL KAYNAKLAR pity/ nic-abstractions-oscillons (Benjamin Fry," Valence") https://csuriproject.osu.edu/index.cfm?fuseaction=c ollections.seeitemincollection&collectionid=60a8 6da3-62a ab88- a8dbf9d36e75&itemid=b432b e-43edacb1-f5989b056a6c (Don Ritter "Fit")

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education 52 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2010), 52-62 TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN GEREKLİLİĞİ VE GELECEĞİ Necessity and Future of Computer Technology in Basic

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK A NEW FORMATION OF POSTMODERNISM: SITUATIONAL AESTHETIC

POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK A NEW FORMATION OF POSTMODERNISM: SITUATIONAL AESTHETIC POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK Tuğba RENKÇİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Bölümü trenkci@yildiz.edu.tr ÖZET Estetiğin günümüze kadar olan süreçte

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI

HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI DOI: 10.7816/ulakbilge- 02-03- 05 HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI Burak POYRAZ Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Sanat Yönetimi

Detaylı

Derleme Makalesi / Review Paper OYNARKEN TASARLAMAK: DİJİTAL TASARIM OYUNLARI

Derleme Makalesi / Review Paper OYNARKEN TASARLAMAK: DİJİTAL TASARIM OYUNLARI Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET i YAZAR ADI-SOYADI: YASĐN ACAR BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET Bu çalışmada tiyatroya gelen izleyicinin profili ve tiyatro talebini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları N. Emel DİLMEN, Sertaç ÖĞÜT İletişim Fakültesi,Marmara Universitesi,Nişantaşı, İstanbul,Türkiye edilmen@marmara.edu.tr,sertacogut@marun.edu.tr New Face

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği

Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 11-24 Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Örneği Uğur YAVUZ (*) Hatice LELOĞLU (**) Özet: İletişim ve çoklu

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ 1 Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011 Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 2, (54-66) Sedat Özel (Arş. Gör. Dr.) Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİ ÇAĞI, ÖRGÜTLERDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTLERE SUNDUKLARI DEĞİŞİM VE OLANAKLAR

BİLGİ ÇAĞI, ÖRGÜTLERDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTLERE SUNDUKLARI DEĞİŞİM VE OLANAKLAR Aykut BEDÜK BİLGİ ÇAĞI, ÖRGÜTLERDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTLERE SUNDUKLARI DEĞİŞİM VE OLANAKLAR Arş.Gör Aykut BEDÜK Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. abeduk@hotmail.com 1. GİRİŞ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı