T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Tapu Müdürlüğü Stratejik Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Tapu Müdürlüğü. 2015-2019 Stratejik Planı"

Transkript

1 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Tapu Müdürlüğü Stratejik Planı 1

2 İÇİNDEKİLER VALİ SUNUŞU... 3 TAPU MÜDÜR SUNUŞU... 4 ŞEKİLLER LİSTESİ... TABLOLAR LİSTESİ... KISALTMALAR... KALİTE ( Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ).. 5 I-GENEL BİLGİLER... Stratejik Planlama Süreci.6 Hazırlık ve Altyapı Süreci 7 Stratejik Planlama Kurulu 8-9 Yöntem 10 Stratejik Plan Çalışma Takvimi.11 II- BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARIN ÇİZİLMESİ Tarihçemiz Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi 14 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün görevleri 15 Niğde Tapu Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar TAKBİS Organizasyon Yapısı Teşkilat Şeması 22 Şube Müdürlükleri Görevleri.23 Müşteri, Ürün ve Hizmetler Niğde Tapu Müdürlüğüne Bağlı Mahalleler ve Köyler.25 III- MEVCUT DURUM ANALİZİ Mevcut Durum Analizi..26 İç Çevre Analizi.27 Birimin Yapısı 27 Müdürlük Birimleri 27 İnsan Kaynakları Fiziksel Kaynaklar.32 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...32 Paydaş Analizi İç Paydaşlar 35 Dış Paydaşlar..35 Güçlü Yönler..36 Zayıf Yönler...36 Fırsatlar..37 Tehditler.37 IV- MİSYON-VİZYON Misyon-Vizyon V - AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaçlar

3 VALİ MESAJI Niğde ilimizdeki taşınmaz mallarla ilgili her türlü alım, satım ve tescile yönelik değişiklik işlemlerini yürütmek Niğde Tapu Müdürlüğü nün faaliyet alanını oluşturmaktadır. Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, sektöründe lider bir kurum olan Niğde Tapu Müdürlüğü nü, daha amacıyla dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Niğde Tapu Müdürlüğü ve bağlı birimler ile iç ve dış paydaşlarımızın azami katılımı sağlanarak gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir özen ve fedakârlıkla yapılmıştır. Gerçekleştirilen dönemi Stratejik Plan çalışmalarının gelecek beş yıllık döneme ışık tutarak Niğde Tapu Müdürlüğü nü vizyonuna ulaştırması dileğiyle çalışmalara emek verenler ile tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; uygulamanın başarılı olmasını dilerim. Necmeddin KILIÇ Vali 3

4 TAPU MÜDÜR SUNUŞU Küreselleşen dünyamızda istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye hedefine ulaşabilmek ve karşılaşılan problemlerin üstesinden gelebilmek için planlı çalışmanın önemi anlaşılmıştır. Devlet güvencesi altında, taşınmazlara ilişkin hizmet sunan Niğde Tapu Müdürlüğümüz, Tapu ve kadastro Genel müdürlüğünün vizyon ve misyonu çerçevesinde ilimizde, taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olabilmek için sunulan kamusal hizmette şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı, verimliliği ve vatandaş memnuniyetini önemseyerek temel ilke kabul etmiştir. Kamu idarelerinde geleceğe yönelik stratejik düşünme ve kalite yönetimine geçişte önemli bir aşama olan stratejik plan gereğince, ülkemizin milli stratejisi ve kalkınma planları doğrultusunda ileriye dönük planlar yapılması, bu planlara uygun çalışmalar yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi Niğde Tapu Müdürlüğümüze çok önemli kazanımlar ve açılımları beraberinde getirecektir. Niğde Tapu Müdürlüğümüzce sunulan tapu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz, güvenli ve kaliteli verilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilerek ilimizdeki Kamu idarelerince yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Niğde Tapu Müdürlüğümüz çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm Stratejik Planının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm personelimize, iç ve dış paydaşlarımıza titiz ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür eder, hazırlanan bu stratejik planımızın başarıyla uygulanmasını ve ilimize faydalı olmasını dilerim. Hasan Basri EKŞİLER Tapu Müdürü 4

5 KALİTE SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ile idarenin çalışma verimliliğinin ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, Kurumda başlatılmış olan gelişim ve yeniden yapılandırma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, tüm Kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Öncelikli stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanmasına, uygulanmasına ve gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması amacıyla Kurum genelinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş Kurum çalışmaları ile ilgili süreçler belirlenerek iş akış şemaları, formların standart dokümantasyonu oluşturulmuştur. Ayrıca proje kapsamında kurum personeline yönelik Kalite Yönetim Sistemi eksenli eğitimler verilmiş ve eğitim çalışmaları artarak devam etmektedir. Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ile vatandaş ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere, kamu yönetiminin temel unsurlarından biri olan Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu sisteminin kamu kurumlarınca sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uluslararası hizmet standartları ve kalitesinin yakalanması, katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetim anlayışının yerleştirilebilmesi için gelişen ve değişen ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması önem arz etmektedir. İyi işleyen bir kamu yönetiminin, aynı zamanda iyi işleyen vatandaş odaklı hizmet sunumu rejimiyle mümkün olabileceği gerçeği de dikkate alındığında, çağın gereksinimlerine cevap verebilen, işlevsel ve çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi zorunluluğu aşikardır. Modern yönetim anlayışı kapsamında 166 yıllık bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı gelişen teknoloji ile entegre ederek, değişen talepleri karşılama noktasında müşteri memnuniyeti adına vatandaş odaklı hizmet sunumu nu ilke edinmiş durumdayız. Kurumsal başarımızı belirleyen en önemli unsurlardan olan kalite anlayışımız, kurumsal ilerleyişini hız kesmeden sürdürmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kurumsal stratejik plan kapsamında yürütülen projelerin altlığını oluşturmakta ve uygulama birliği sağlamaktadır. SKGP kapsamında Kurumumuzca yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sonucunda 2010 yılında 13 merkez birimi, 2011 yılında 242 taşra birimi, 2012 yılında 454 taşra birimi, 2013 yılında ise 364 taşra birimi olmak üzere toplam 1073 birimimiz 5

6 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve IQNET Belgelerini 21 Mayıs 2013 tarihinde almıştır. BÖLÜM I 1 Stratejik Planlama Süreci Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle, kamu yönetiminde radikal sayılabilecek bir reform çabası göze çarpmaktadır. Bu reformlar yeni kamu yönetimi ilkeleri ve AB hedefleriyle uyumlu bir biçimde, yerel ve merkezi idareleri yeni araç ve yöntemlerle tanıştırarak onları stratejik düşünmeye, sonuç odaklı ve performansa dayalı bir hesap verme sorumluluğuna yöneltmektedir yılında kabul edilerek 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu Kanun maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü işlevleri görebilmek için, Kalkınma Bakanlığı (DPT nin) Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ile Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te açıklanan kapsam ve yöntem gereklerini yerine getirebilecek bir stratejik planlama sürecinin tasarlanması ve işletilmesi gerekmektedir. Niğde Tapu Müdürlüğü nün geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin, tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde, iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması, stratejik plan çalışmalarında temel prensip olarak benimsenmiştir. Ayrıca güçlü ve gelişmeye açık yönlerimizi irdeleyerek stratejik amaç ve hedeflerle gelişmeye açık yönlerimizi ortadan kaldırmaya çalışan, güçlü yönlerimizi öne çıkartan bir çerçevedir. Aslında Stratejik Plan, kurumumuzun vizyonuna ulaşma yolunda ilke ve değerlerimizi de gözeterek oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda Niğde Valiliği web sayfası aracılığıyla kamuoyuna sunulacak olan bu belgeyle, ilgililerin Niğde Tapu Müdürlüğünün misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları, hedefleri ve yıllarında gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerine ilişkin bilgilenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 6

7 1.1 Hazırlık ve Altyapı Süreci Niğde İlinde tüm kamu kurumlarına yönelik Aralık 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasında Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiş olup İl Müdürlüğümüz personeli de bu eğitime iştirak ederek gerekli bilgi ve eğitimi almıştır. Niğde İli Kamu Kurumları arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla Niğde Üniversitesi danışmanları tarafından Niğde Valiliği Kurumlar Stratejik Plan Çalışmaları adıyla (http:// /nsp/ )internet sayfası açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu sayfada stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir. 7

8 1.2 Stratejik Planlama Kurulu Müdürlüğümüz stratejik planlama hazırlıkları kapsamında çalışmaların süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve Müdürlük içi koordinasyonun sağlanması, süreç içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere son şeklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüşü oluşturmak ve onay vermek için Stratejik Planlama Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 8

9 STRATEJİK PLANLAMA YÖNLENDİRME KURULU Hasan Basri EKŞİLER Yunus KARA Hakan YILDIZ Ayhan GÜNDÜZ İlker AKPINAR Hamza ÇAMSARI Havva ATEŞ Tapu Müdürü Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadastro Teknisyeni Bilgisayar İşletmeni Memur STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GURUBU Nagihan ÇALI Aynur YILMAZ Mukaddes ŞAHİN DENER Şenda CİN Çiğdem DİRİK Mehmet AYDOĞDU Özlem YILMAZ AŞIK Pınar KENDİR Aslı YILMAZASLAN Kemal GENÇER Fulya ÇİĞDEM Selda DÜNTAŞ Uğur GÜK Nalan KİRAZ Erdoğan DEMİR Yavuz KARABAŞ Aydın EREN Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Memur Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Arşiv Memuru 9

10 1.3 Yöntem Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmüştür. Stratejik plan felsefesinin gereği olan katılım, kurum içinde ve bağlı birimler düzeyinde Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formları ile sağlanmıştır. İç paydaş olarak Müdürlük personelinin katılımı; Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan personele uygulanan İç Paydaş Anketi ile sağlanmıştır. Dış paydaşlar düzeyinde hazırlanan anketler, görüşlerin alınması amacıyla paydaşlarımıza gönderilmiştir. Bu planda yer alan bilgiler bu anketlerden elde edilmiştir. 10

11 1.4 Stratejik Plan Çalışma Takvimi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1. FAALİYET ADIMLARI Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu ve Çalışma Grubunun Oluşturulması 2. BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ *Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi *Birimleri Faaliyet Alanlarının, Ürün ve Hizmetlerinin İncelenmesi 3.1. DEĞERLENDİRME VE DANIŞMANLIK 3.2. İç Çevre Analizi *Birimin Yapısı *İnsan Kaynakları *Fiziksel Kaynaklar *Kurum Kültürü *Teknolojik Yapı * Paydaş Analizi *Güçlü Yönler *Zayıf Yönler 3.3. Dış Çevre Analizi *Fırsatlar *Tehditler *SWOT (GZFT) Analizi *GZFT/TFZG Matris Analizi 3.4.DEĞERLENDİRME VE DANIŞMANLIK 4. GELECEĞİN TASARIMI * Misyon * Vizyon * Temel Değerler *Stratejik Amaçlar * Stratejiler *Performans Göstergeleri 4.1. DEĞERLENDİRME VE DANIŞMANLIK 5. MALİYETLENDİRME 5.1. DEĞERLENDİRME VE DANIŞMANLIK 6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 11

12 BÖLÜM II 2- BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ 2.1. Tarihçemiz Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa, 22 Kasım 2002 tarihinde ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Teşkilat, 25 Kasım 2010 yılında çıkarılan 6083 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Türkiye'de TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazetenin tarih ve 1030 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 3. Maddesinde, eski harflerin 1929 haziran ayı sonuna kadar kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, Niğde Tapu Müdürlüğünde tapu kayıtlarında Türkçe harflerle tutulmaya başlanılan 1 numaralı kayıt, 08 Haziran 1929 tarihinde, Tapu müdürü İhsan bey, Memur Eyup Efendizade Nurullah bey ve Başkatip Azmi Efendizade Hayrettin beyler tarafından Türkiye Cumhuriyeti tebaasından Ahmet oğlu Hasan mahdumu Ali ağanın olup, mahallesinin ilmuhaberi ve varidatın ruhsatiyesi mucibince madeni yirmi lira bedelle temellükünden şeklindeki edinim şekli ile Türkiye Cumhuriyeti tebaasından Kasap Hacı Mehmet ağa ya Yenice Mahallesi Çekiç deresi mevkiindeki muhdes Bağ vasıflı taşınmazın satış işlemi yapılmıştır. Bu günkü kullanılan tapu kayıtları mahalle ve köylerin tapulama-kadastro çalışmaları sonucu teşekkül ettirilmiştir. İlimiz içerisinde ilk olarak tarihinde Sırali mahallesinde ve daha sonra tarihinde Şahsüleyman ve Esenbey mahallelerinde tapulama çalışmaları tamamlanarak, halen kullandığımız tapu kayıtları oluşturulmuştur yılında işlem sayısına ulaşan müdürlüğümüzde, işlem sayıları önceki yıllara oranla her yıl % oranında artış göstermekte, ülkemiz ve şehrimizin gelişmesine 12

13 paralel olarak yapılan işlem sayısı ve çeşitliliği artış göstermektedir yılı sonu itibariyle civarında işlem sayısına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. 13

14 2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi 14

15 2.3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün görevleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Yetki, görev ve sorumluluklarımıza, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesi dayanak teşkil etmektedir sayılı Kanunla Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmiş yetki, görev ve sorumluluklar şunlardır; a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak. b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek. c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek. ç) Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak. d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak. e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek. f) tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak. h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Olarak belirlenmiştir. 15

16 2.4 Niğde Tapu Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Yetki ve yetkilendirildiği alanlarda, mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akitli ve akitsiz her türlü tescil, düzeltme, terkin işlemlerini yapmak, b) Mevzuata aykırı istemleri, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde gerekli evrakları yedi gün içerisinde Bölge Müdürlüğüne göndermek, c) Cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek talimatları geciktirmeden yerine getirmek, ç) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait tescil bildirimi düzenlenmesini gerektiren işlemlere ilişkin talepleri, hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, işlemin mahiyetine göre Kadastro Müdürlüğüne veya LİHKAB na iletmek, d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak, e) Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme sonucunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında devralmak, f) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında gerekirse komisyon marifetiyle devralmak veya devretmek, g) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak, ğ) Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgi ve belge örneklerini mevzuata uygun olarak süresinde vermek veya göndermek, h) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak, ı) Müdürlüğün personel, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde Bölge Müdürlüğüne, ödenek ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek, i) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, j) Yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini gerçekleştirmek için karşılıklı yetki almak vermek, k) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek, l) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya mülki amirce verilen benzeri işleri yapmak. 16

17 Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) TAKBİS NEDİR? Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir. Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde hizmet sunulması mümkün olmaktadır. TAKBİS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan; Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran; İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar Destekli Eğitim imkanı getiren, Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri Türkiye nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan; Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayan, Memur insiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu, vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek, Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten, Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek, Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek, 17

18 Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan, Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak, ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren ENTEGRE BİR BİLGİ SİTEMİDİR. TAKBİS Projesi 2006 Yılı etr Ödüllerinin Kamudan Vatandaşa ehizmetler Kategorisi Birincisidir yılı Mayıs Ayında Tüm Tapu Müdürlükleri TAKBİS e geçmiştir. 18

19 TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedeflenmektedir. TAKBİS Projesinin Yararları; Verilerin kayıtlı olduğu sicil veya benzeri materyalin eskimesinden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkmakta, Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda standart sağlanmakta, Eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıklarının ortadan kaldırılmakta, Akıllı uygulamalarla memur hatalarının önüne geçilerek memurların da zarar görmeleri engellenmekte, Belge sahteciliklerinin önüne geçilmekte, Geçmişten gelen muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen giderilmekte, Muhtemel vatandaşın hak kayıpları tamamen ortadan kaldırılmakta, Bu sayede ülkemizde var olan tapu kayıtlarına olan sarsılmaz güven pekiştirilmekte, 19

20 Kamu veya vatandaş alacağı tahsilatının sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmekte (sgk, icra, sağlık bakanlığı, vb), Mahkemeler veya hazırlık soruşturmalarında bilgi araştırmasıyla geçen zamanın azaltılarak Adalet Bakanlığının yükünün hafifletilmesine katkı sağlanmakta, Kurumların veya vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan kalkmakta, Yazışmalardan doğan harcamalar e-imza uygulaması ile en aza indirgenmekte, Yeşil kart ve benzeri uygulamalarda hak sahibinin doğru tespiti ile hizmetin amacına ulaştırılması sayesinde haksız kazançların önüne geçilmekte, Vergi kayıpları engellenmekte, Doğru, güvenilir, standart ve takip edilebilir bilgiye ulaşılmaktadır. 20

21 Halihazırda on-line olarak veri paylaşımı yapılan kurumlar şunlardır ; Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS) Adalet Bakanlığı (UYAP) Maliye Bakanlığı ; Mali Suçları Araştırma Kurumu Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP) Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Milli Savunma Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Belediyeler 21

22 2.5 Organizasyon Yapısı Niğde Tapu Müdürlüğü Müdür, Müdür yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kadastro Teknisyeni, Arşiv Memuru ve İşçi Kadrolarından meydana gelmektedir. Niğde Tapu Müdürlüğünün görev alanı il merkezi Mahalleler ve merkeze bağlı Kasaba ve Köylerin Kadastral sınırlarıdır. NİĞDE TAPU MÜDÜRLÜK TEŞKİLAT ŞEMASI 22

23 2.6 ŞUBE MÜDÜRLÜK GÖREVLERİ 23

24 2.7 Müşteri, Ürün ve Hizmetler Sıra No Müşteri Arşiv ve Bilgi Paylaşımı Hizmetleri Ürün- Hizmet Tapu Hizmetleri 1 Kurum Çalışanları 2 Mülki Amirler 3 Niğde Üniversitesi 4 Belediyeler 5 Askeri Birimler 6 Emniyet Müdürlüğü 7 İl Müftülüğü 8 Cezaevleri 9 Mahkemeler 10 İcra Müdürlükleri 11 Aile ve Sos. Po. İl Müd 12 Bilim-San. ve Tek. İl Müd 13 Organize Sanayi Yön.Krl. Bşk. 14 Sosyal Güven. Kur. Müdürlüğü 15 Çalışma ve İş Kurumu Müd 16 İl Çevre ve Şehir. Müd. 17 Kadastro Mdr. 18 MEPAŞ İl Koordinatörü - Teiaş - Tedaş 19 Gençlik Hiz.ve.Spor Mdr. 20 Yurt-Kur Müdürü 21 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 22 İl Ticaret Müdürü 23 İl Öz.İdr. 24 İl Afet ve Acil Durum Mdr. 25 İl Nüfus ve Vat. Müdürü 26 Kültür Turizm Müdürlüğü 27 Defterdarlık 28 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 29 Kamu Hast. Bir. Gn. Sek. 30 İl Telekom Müdürü 31 PTT Baş Müdürlüğü 32 Karayolları 33 Devlet Demir Yolları 34 Devlet Su İşleri 35 Orman İşletme Müdürlüğü 36 Resmi ve Özel Banka ve Finans Kuruluşları 37 Meslek Kuruluşları 38 Esnaf Kuruluşları ve temsilcilikleri 39 Sendikalar 40 Kamu Yararına Çalışan Dernekler 41 Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler 42 Emlakçılar 43 Lisanslı Ölçme Büroları 44 Köy ve Mahalle Muhtarlıkları 45 Noterler Bilirkişilik, Hukuki ve Teknik Destek 24

25 Niğde Tapu Müdürlüğüne Bağlı Mahalleler ve Köyler İl İlçe Mahalle Adı Kod İl İlçe Mahalle Adı Kod NİĞDE MERKEZ AĞÇAŞAR K NİĞDE MERKEZ İÇMELİ ( BAHÇELİEVLER ) K NİĞDE MERKEZ AHİPAŞA M NİĞDE MERKEZ İÇMELİ ( GÜZELYURT ) K NİĞDE MERKEZ AHMETPINARI M NİĞDE MERKEZ İÇMELİ ( SERİNEVLER ) K NİĞDE MERKEZ AKTAŞ K NİĞDE MERKEZ İNLİ K NİĞDE MERKEZ ALAADİN M NİĞDE MERKEZ KALE M NİĞDE MERKEZ ALAY K NİĞDE MERKEZ KARATLI K NİĞDE MERKEZ AŞAĞIKAYABAŞI M NİĞDE MERKEZ KAYAARDI M NİĞDE MERKEZ AŞLAMA K NİĞDE MERKEZ KAYIRLI K NİĞDE MERKEZ BAĞLAMA ( CUMHURİYET) K NİĞDE MERKEZ KAYIRLI-CEVİZLER M NİĞDE MERKEZ BAĞLAMA ( HÜRRİYET) K NİĞDE MERKEZ KAYIRLI-İNÖNÜ M NİĞDE MERKEZ BALHASAN M NİĞDE MERKEZ KAYIRLI-KARA MUSTAFA M NİĞDE MERKEZ BALLI K NİĞDE MERKEZ KAYIRLI-PINARCIK M NİĞDE MERKEZ BURHAN M NİĞDE MERKEZ KIRBAĞLARI M NİĞDE MERKEZ ÇARIKLI K NİĞDE MERKEZ KIRKPINAR K NİĞDE MERKEZ ÇAVDARLI K NİĞDE MERKEZ KIZILÖREN K NİĞDE MERKEZ ÇAYIR M NİĞDE MERKEZ KİÇAĞAÇ K NİĞDE MERKEZ ÇAYIRLI K NİĞDE MERKEZ KİLEDERE ( CUMHURİYET ) K NİĞDE MERKEZ DEĞİRMENLİ K NİĞDE MERKEZ KİLEDERE (HÜRRİYET ) K NİĞDE MERKEZ DİKİLİTAŞ ( ÇARŞI ) K NİĞDE MERKEZ KONAKLI K NİĞDE MERKEZ DİKİLİTAŞ ( KALE) K NİĞDE MERKEZ KOYUNLU K NİĞDE MERKEZ DİKİLİTAŞ ( YUKARI) K NİĞDE MERKEZ KÖMÜRCÜ K NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ( CUMHURİYET ) K NİĞDE MERKEZ KUMLUCA K NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ( FATİH ) K NİĞDE MERKEZ KÜÇÜKKÖY K NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ( YENİCE ) K NİĞDE MERKEZ NAR K NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ( ZAFER ) K NİĞDE MERKEZ ORHANLI K NİĞDE MERKEZ EDİKLİ K NİĞDE MERKEZ OVACIK K NİĞDE MERKEZ EFENDİBEY M NİĞDE MERKEZ ÖZYURT K NİĞDE MERKEZ ELMALI ( CUMHURİYET ) K NİĞDE MERKEZ PINARCIK K NİĞDE MERKEZ ELMALI ( KALE) K NİĞDE MERKEZ SARI KÖPRÜ M NİĞDE MERKEZ ELMALI ( KARŞIYAKA ) K NİĞDE MERKEZ SARUHAN M NİĞDE MERKEZ ELMALI ( MENDERES) K NİĞDE MERKEZ SAZLICA K NİĞDE MERKEZ ESENBEY M NİĞDE MERKEZ SIRALİ M NİĞDE MERKEZ ESKİSARAY M NİĞDE MERKEZ SONGUR M NİĞDE MERKEZ FERTEK K NİĞDE MERKEZ ŞAHİNALİ M NİĞDE MERKEZ FESLEĞEN K NİĞDE MERKEZ ŞAHSÜLEYMAN M NİĞDE MERKEZ GÖLCÜK K NİĞDE MERKEZ ŞEHİTLER M NİĞDE MERKEZ GÖSTERLİ K NİĞDE MERKEZ TAŞLICA K NİĞDE MERKEZ GÜLLÜCE K NİĞDE MERKEZ TEPE M NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER K NİĞDE MERKEZ TEPEKÖY K NİĞDE MERKEZ HACIABDULLAH K NİĞDE MERKEZ TIRHAN K NİĞDE MERKEZ HACIBEYLİ K NİĞDE MERKEZ ULUAĞAÇ K NİĞDE MERKEZ HAMAMLI K NİĞDE MERKEZ YAĞDAN M NİĞDE MERKEZ HANÇERLİ K NİĞDE MERKEZ YARHİSAR K NİĞDE MERKEZ HASAKÖY K NİĞDE MERKEZ YAYLA YOLU K NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK M NİĞDE MERKEZ YENİCE M NİĞDE MERKEZ HİMMETLİ K NİĞDE MERKEZ YEŞİLBURÇ K NİĞDE MERKEZ HÜYÜK K NİĞDE MERKEZ YUKARIKAYABAŞI M 25

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı