Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008

2 Gündem Ülkesel l bazda stratejiler t ve yönetimi i Kamu kurumlarında strateji jy yönetimi

3 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : Küresel Gelişme ve Eğilimler Ekonomik Küresel ekonomik büyüme ve ekonomik bağlantıların artması (2020: C,I: 2,6*) Demografik Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı ve artan nüfus hareketleri Çevresel İklim değişikliği ve dünya kaynakları ve ekosistemleri üzerinde artan baskı Teknolojik Bağlantılılığı artıran iletişim teknolojileri, hayat kalitesini artıran yeni teknolojiler * China, India

4 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 2008 Yılı İtibarıyla Türkiye Ekonomisi Bir dönüşüm/normalleşme ü süreci yaşanıyor 35 yıllık enflasyonist ortamdan anti-enflasyonist ortama geçiliyor Hanehalkları ve firmaların edindiği davranış kalıpları değişiyor Asya-Pasifik ekseninde bir üretim üssü oluşuyor Uluslararası likidite (bolluğu) Tüm bu faktörler Türkiye deki üretim modelini etkiliyor Firmaların yapısı: Özelleştirme, devir, birleşme, yabancı katılımı vb. faaliyetlerle kurumsallaşma ve ölçek ekonomisi ön plana çıkıyor

5 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : Uzun Vadeli Strateji Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve Stratejisi ( ) 2023) temel değerlerimizi ve kimliğimizi koruyarak, bilgi toplumuna geçişin sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi üniter yapı korunarak devletin yeniden yapılandırılması, toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının düzeltilmesi, bilim ve teknoloji jy yeteneğinin ğ güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, altyapı hizmetlerinde etkinliğin artırılması çevrenin korunması sağlanarak ğ ekonomik ve sosyal yapıda dönüşüm 2023: ilk 10 ülkeden biri olmak

6 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 9. Kalkınma Planı: Yeni Yaklaşım Geniş kapsamlı ve ayrıntılı değil Temel gelişme eksenlerine odaklanan Çerçeve doküman: Orta Vadeli Program Bütçe AB ye sunulacak dokümanlar Bölgesel-sektörel sektörel dokümanlar İzleme ve değerlendirme ğ mekanizması olan

7 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 9. Kalkınma Planı Vizyon İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, ş AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye...

8 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 9. Kalkınma Planı Temel İlkeler-1 Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül yaklaşım Kamusal hizmet sunumunda şeffaflık hesap verilebilirlik katılımcılık verimlilik vatandaş memnuniyeti

9 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 9. Kalkınma Planı Temel İlkeler-2 Devletin: ticari mal ve hizmet üretiminden çekilmesi politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin l i i güçlendirilmesi il i Politikaların oluşturulmasında, kaynak kısıtını göz önünde bulunduran önceliklendirme

10 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : 9. Kalkınma Planı Gelişme Eksenleri 1. Rekabet Gücünün Artırılması 2. İstihdamın Artırılması 3. Beşeri ig Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 5. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

11 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ ( ) 2013) Vizyon İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye EKONOMİK İ SOSYAL GELİŞME İ EKSENLERİ İ Rekabet Gücünün Artırılması İstihdamın Artırılması Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Bölgesel Gelişmenin Sağlanması Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 2. İş Ortamının İyileştirilmesi 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi 10.Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması 1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının l ğ Artırılması 3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 3. Gelir Dağılımının ğ İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 5. Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 2. Yerel Dinamiklere ikl ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi 2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 4. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi 6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi

12 Ülkesel bazda stratejiler ve yönetimi : Orta-Kısa Vadeli Uygulama Araçları Orta Vadeli Program Yıllık Programlar Eylem Planları (Hükümet Eylem Planı, Yıllık Program Tedbirleri, Sektörel/Tematik stratejiler ve eylem planları) Kamu Kurumlarının Stratejik Planları ve Performans Programları Bütçe ve Yatırım Programı

13 Ülke ve Kurum Düzeyinde Strateji Yönetimi Bölgesel Planlar Ulusal Planlama/ Uygulama/ İzleme/ Denetleme Kalkınma Planı Orta Vadeli Program Sektörel/Tematik Stratejiler Ot Orta Vadeli Mali Plan İl Planları Kuruluş uluş Düzeyinde Stratejik Planlama/ Uygulama/ İzleme/ Denetleme Performans Esaslı Bütçe

14 Kurum Düzeyinde Stratejik Yönetim : Temel amaçlar Ulusal düzeyde: Politika oluşturma ş ve uygulama kapasitesinin artırılması Kaynakların etkin ve etkili kullanımı Kurumsal düzeyde: Geleceğe ğ yönelme, yön çizme, kurumsal amaçların sürekliliği Çalışanları ve çalışmaları ortak hedeflere yönlendirme Stratejik yönetim kültürünün oluşturulması (performans odaklılık) Yararlanıcı odaklılık Şeffaflık, demokratiklik

15 Kamu kurumlarında strateji yönetimi : Neden Stratejik Planlama? Stratejik Planlama bir araç Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının geliştirilmesi Amaçta-algıda-duyguda duyguda birlik Performansın öne çıkarılması Stratejik yönetim ve düşünce Sonuçlara odaklanma

16 Kamu kurumlarında strateji yönetimi : Geri Plan Stratejik Planlama Kılavuzu: 2003 Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003; 2004 Kuruluşlarda Pilot Çalışmalar: Ocak 2004 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Aralık 2003 Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Temel İlkeleri Hakkında Kanun Tasarısı: 2004 Yerel Yönetim Kanunları: Kamuda Stratejik Yönetim Araştırması: 2005 Stratejik Planlama Yönetmeliği: 2006 Strateji Geliştirme Birimlerinin Kuruluşu: 2006

17 Kamu kurumlarında strateji yönetimi : Durum Değerlendirmesi Pilot Uygulamalar TUİK, HSSGM, KGM, HÜ, DİÖİ, KBŞB, İB, TKB Kılavuz, Yönetmelik (2006) SP Geçiş Takvimi 31 Aralık kuruluş 31 Mart kuruluş 31 Ocak kuruluş 31 Ocak kuruluş Ayrıca: 208 B l di 81 İl Ö lid i KİTl Ayrıca: 208 Belediye, 81 İl Özel İdaresi, KİTler

18 Kamu kurumlarında strateji yönetimi : DPT Müsteşarlığı nın Rolü Planların değerlendirilmesi Üst politika belgeleri ile uyum Usul ve esaslara uyum Kurumsal stratejik planlar arası uyum Gelişmeler ş doğrultusunda ğ sistem tasarımının iyileştirilmesi, mevzuat düzenlemeleri Geçiş sürecinde destek Araştırma, bilgi paylaşımı, ağ oluşturma, kapasite ve yetkinlik geliştirme

19 Kamu kurumlarında strateji yönetimi : Kritik başarı faktörleri Üst yönetimin i sahiplenmesi i Kapasite oluşturma Durum analizi Katılımcılık Sürecin iyi yönetilmesi Planın hayata geçirilmesi il i

20 Sonuç Olarak Ülkesel Bazda : Stratejilerin hazırlanma, uygulama, izleme-değerlendirme, gözden geçirme (revizyon) şekli ve kapsamına ilişkin yaklaşım toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik Kurumsal Bazda : Yönetim kültüründe değişim Kurumu tanıma, kurum içi/dışı iletişimi sağlayabilme Üst yönetim sahipliğini sağlayabilme Stratejik yönetim konusunda yöntem bilgisi ve uygulama becerisi SP ile bütçeleme ve uygulama bağlantısını kurabilme E-dönüşüm ile koordinasyon sağlayabilme

21 Teşekkürler Kamuda Stratejik Yönetim

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı