Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*)"

Transkript

1 TÜRK ÜROLOJi DERGiSi Cilt: 9, Sayı: 3, HYPOSPADIAS: 12 OLGUDA KLiNI(;iMizDE UYGULADI(;IMIZ YONTEM Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*) Erkekleri kadınlardan ovrrcn özelliklerden biride ayakta işeyebilmedir. ı'eri Hvpospodiosh olqulorm cömelerek Işeme durumlonnın Ürologlarca başarılı bir operasyon sonucu evektc işeme durumuna getirilebilmesi o cerrahiyi çok kutsal bir seviyeye getirebilir. Operasyonun bcşcnsızhk!o sonuclanması aynı cerrahiyi çok aşağı bir seviyeye indirebilir. Eski vımcnccdcn kökenini olan Hypospadias: Hypo-olt, spcdon-vorık anlemlarındaki kelimelerden oluşmuştur. Her iki Ürogenital kıvnrnlorm birleşmelerindeki yetmezhkdurumu, bu yetmezl.iğin seviyesine bağlı olarak, raphede üretra measının perineden glansa kadar herhangi bir yerde oluşması ile sonlanır. Bu durum hypospadias olarak tanımlanır. Böylece hypospadias klasifikasyonunda meanın bulunduğuyere göre; perineal, skrotol, perinoscrotal, mldpenil. distal penil, glanüler hypospadias tiplerinden bahsedilebilir. ( ) erkek doğumda bir gö- Değişik kaynaklara göre her iki yüz veya ücvüz rüldüğü belirtilmektedir. ( ) Glanüler veya koroneal tipleri %87 oranında en çok rastlanılan şekildir. Penil % 10, perineol ve penoscrotot tip ise % 3 oranında görülmektedir, ( ) EMBRiVOLOJi: Seks döllenme ile belirlenmiş olsa bile gebeliğin ilk altı hcttosı seks yönünden belirsiz dönem olarakkabul edilir. Bu dönemden sonra erkek fetüste genitol tüberkül uzayocak penlsi oluşturacaktır. Aynı anda üretml kıvrımlar, üretroı oluğun üzerinde birleşerek penil üretrayı yapacaktır. Keza glansın başından ice doğru bir epitelyol büyüme glandüler üretroyı yapacaktır. (*) ıst. Kasımpaşa Deniz Hastanesi üroıo]: Uzmanı Türk Üroloii Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3,

2 Bu tüplerin birleşme yeri foesoncvtküıortsttr. Böylece dış genital organların gel,işimi gebeliğin 12. 'haftası'ndatamamlanmış olur. 14. hottcdo üretra glansa kadar ulaşır ve üretra glans içinde normal anatomik pozisyonunu alır. Ventral sünnet derisinin oluşumunda, normal üretral gelişme ile yakından ilgh'idir.oretl"o,n1oglansın ooşmouıcşmosındckt yetersizhk,kaçınllmaz olorok ventral sünnet derisininyokluğuile beraber olur. Penisin vantrale büküntüsü veyakordi denil'en durum birkaç faktöre bağlı olabilir. Pentsln alt vüzündekı derinin normal dortos tabakasına sahip olmamasından yetersiz olarak oluşmuş spongiozumun fibrozisinden veya her iki faktörün beraberce bulunmasından ve üretranın kısa oluşmosındun olabilir. ( ) ETVOLOJj %8-10 oranında herediter faktörler betlrttlmekteolr. Aynı şekılde hypospadias ve prematüre doğum arasında yakın ilişki mevcuttur. Eksternal genltoı organların oluşmasında, fötal testisin yaptığı erkek hormonunun etkisi Olduğundon tötol hayatta bu hormonun erken olorok kesilmesi, Hvpospcdiasla sonuclcnobltlr. Hypospadiaslı olgularınkesin olaraık seks tayininde bazen sorunla 'korşllaşobihnir. Özellikle, palpe edilemeyen testisli perineal hypospadiaslı olgulara kesinlikle Buccal Smear yapılmalıdır. (8) Çok küçük penisli hypospadias olguların cerrahi onarımı yapılmadan önce penisin testesterona cevabı saptonmalıdır. Veya horicen gonodotropin uygulayara'k testislerin mevcut olup olmadığı, testesteren oluşturup oluşturmadığı belirlenebilir. Eğer bel,irli ölçüde penil büyüme scptcnomozso doırno cocuğun kız elabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Değişik literatür verilerine göre hypospadias ve ürıner sistem anomalisinin beraber olması % 5,5-33 arasında değişme,ktedir.(8-12) Anomclüerm çoğu klinik olarak fazla önem taşımaz. Cünkieksternal genital organlar üriner sistem gelişti'kten sonra gelişmektedir/er. Diğer taraftankriptorsizm % 16 oranında hypospadiasla müşterek bulunmoktodrr. (9-11) Konjenital kalp ha,stalığı,mesone boynu sklerozu, posterler üretral valf diğer müşterek onomaliler arasındadır. Çok basit tiplerinin dışında bütün hypospadiaslı olgularda az veya çok kordi mevcuttur. Kordinin derecesi hypospadiatik meanın perineye doğru olmasıyla artar. ileri derecede olan kordı rudimenter corpus spongiozumundan oluşur. Dartosun gelişmediği kordi durumunda ise, normal doku mobllitesi söz konusu değildir. Devine ve Horton 973'de hypospadias olmadan kordinin mevcut olabileceği durumları tanımlamıştır. (10) Birinci durumda corpus sponqlozum kordinin başladığı yerden itibaren yoktur. Üretranın kendisiince bir yaprak şeklinde dokudan oluşmuştur. j'ki,ncidurum do ise, üretra tam anlamıyla gehşmiştir. Burada kordi nedeni dartosun mevcut olmomcsıdrr. (8-7-10) 224 Hypospodios'ta UYQuladlı}lmız Yöntern/Y. Önal

3 TANI: Fizik muayene ile konur. Meototomi gerektirecek bir meotal stenoz söz konusu ise, proksima-i üretrada bir zarara neden olmamak için, meatotomi meomn distalkenan boyunca yapılmalıdır. Bu çocuklar kesinlikle sünnet edtlmerneltdir. Diğer anomahlerle olabilmeleri nedeniyle, ileri hypospadiaslı olgular I.V.P. ve slstoskopl ile ürogenital sistem lr-celernesi yapılmalıdır. Keza perineal hypospadiaslı olgularda kromozom anal-izi ile kesin seks tayini yapılmalıdır. TEDAVI: Hipospadias cerrahisinde amaç elverişli bir işeme kcnou oluşturulabilmenin yanında, penilkurvatürü (büküntüyü) de düzelterek cinsel biı leşmeyi en uygun şeklide sağlayabilmek olmalıdır. Aynı ölçüde önemli bir noktada, hastayı psikolojik yı'kıntıdan korumaktır. Bunun için çocuklar ileri ülkelerde okul çağından önce, hatta tekel enkontinans durumu kaybolduktan hemen sonra, 1-2 yaşında, opere edilmektedir. (5) Ameliyat öncesi topik veya enlektabı androjenler uygulayamk, penil büyüme sağlanması pek çok vczcrıcrco önerilmiş ve uygulama alanına girmiştir. Dexon gibi sentetik nonreaı<tif metaryaılerin, vazokonstriktör ajanların kullanılması mtkroelektrlk kuagülasyon, atravmatik teknik, perineol üretrostorru gibi idrarın geçici olarak saptırılması operasyon sonucuna tesir eden tcktörfer arasındadır. Sütürler arasındaki gerilimi önlemek için flap uzun ve geniş tutulmalı flapın beslenmes yeterli olmclıdır. Iki safhada onarımda; birinci safhada kordiyi düzeltmek ve sünnet derisini iki-nci safhadakullanmak üzere, penis gövdesine uygun şekılde kaydırmuktır. Bukaydırma Nesbit'In önerdiği şekilde, sünnet derisinde düğme defiği şeklinde defekt oluşturmak, bu delikten glans penisi geçirerek prepltiumu ventral yüze aktarmak şeklinde yapllabihr. Zamanımızda ise pek çok cerrah B yars lateral flaplan oluşturarak sünnet derisini ventral yuze taşımayıkozmotik açıdan dcho uygun görmektedirler ay sonra yapılacak ikincisafhada ise Denis-Browne, Cecil, Duplay, BeIt gibi yöntemlerle üretral tüp oluşturuıcccktır. ( ) Tek safhada onarım: Son 15 senede gelişme göstermiş, Hypospadias onarımında yerini bulmaya başlamıştır. Tüp şekline getirilmiş flapın beslerımeslnikoruyara:k üretrenın yerini olabileceği prensibine dayanarak Hodgson, (1970) Hamllton (1969) Toksu (1970) kendi tekniklerini yayınlamışlardır (10). 1897'de Nove-Josserend serbest dert grefti kullanarak üretre oluşturmuş, fakat operasyon sonucu oluşan ileri striktür o zamanla-r için yöntemin uygulama alonı bulmaması'na neden olmuştur. (2-10) Devine-Horton (1955)'de inguinal veya a'kslller bölgedeki deriden, 1961'de Prepetiumdan oluşturdukları Türk ÜrololI Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3,

4 serbest greftlerle uzun üretral defektierin onarılabileceğini göstermişlerdir. Mutlak asepsi, titiz bir onostomoz tekniği, bu yöntemde zaten yüksek olan fistül oluşma ihtima'hnien aza indirecektir. : Il:ili. ',;,;. 'E l]jl",..,ij.;,;...6-,.... '-'- "'.... MA YERYAL ve METOD Mayıs 1980"Nisan1982 tarihleri arasında Kasımpaşa Deniz Hastahanesi Üroloji kliniğinde 12 Hypospadias olgusu opere edilmiş. 10 olgufa Modifiye Mustarde, 1 olçuvo Baran, 1 olguyada Mustarde yöntemi uygulanmıştır. (Tablo-1) Hypospadias onarımı için pek çok sayıda yöntemler tanımlanmıştır. Şu gün için te,k başına bir yöntemin Hypospadiasın bütün tiplerinin onarımında başarılı olduğunu söylemek çok güçtür (13). Bizim olgulanmız yalnız bir tanesi diğer tip yöntemlerle daha önce ikikez ameliyat edilmiş ve başarısız kotmrmşn. Olgularımızm hepsi coroneal ve distal penil tipte hypospadiaslı hastalardı. Yukarıda da belirtildiği şekilde. proksimal penil ve perineol tipte hypospadiash olqulor erkek doğumda bir görüldüğünden bu zaman sürecinde yalnız bir perineoi hypospadiaslı olgu kliniğimize başvurdu ve iki safhada onarım için planlamaya alındı. Hastalarımızın biri hariç. hepsi 20 yaşın üstünde yetişkin olgulardır. Bütün olgularda tam bir üriner sistem taraması yapılmamıştır. 12 olgumuzun birinde iki tarflı, bir diğerinde ise tek taraflı retorıtlo testis mevcuttu. Bu da literatür verilerindeki hypospadias ve tnmemış testis a;rasındoki 'ilişkiye paralel bir sonuçtur. Olgulornmzın ikisi hariç diğerıerinde genel anestezi yöntemi kullanılmıştır. Dorsal litotomi pozisyonunda önce perineal üretrostomi şek'inde üriner saptırıma yapılarak. Idrcnn cnostomoz bölgesinden bir süre için uzak kalması sağlanmıştır. Per.inaal üretrostomide daha pratik olan şu yöntemi 'kullanmaktayız. Hipospadik meadan F nelaton sondası mesaneye sokulmoktcdır. Pertnede bulbar üretra üzerinde nelaton hlesedileres, orta hattan 1,5-2cm. lik kesl yapıldıktan sonra sırasıyla tabakalar geçilmekte, bulber üretraiki yanda askı sütürlerle asılmakta ve bulbo kavernöz adale ve üretra kesilereknelatona ulaşılmaktadır. Bu kesiden nelatonun distal, yani penis tarafındaki ucu, çekilerek doğurtulmaktadır. (Resim i) Nelatan mesaneyi uygun drene edecek şekilde perinedeki cilde tesbit edilmektedir. Bu yöntem ameliyat süresi yönünden zaman kısalttığından avantaj sağlamaktadır.paha sonra, normal sırt üstü pozisyonuna alınıp gerekli operasyon hazırlığı yapılan hastanın, glans penisine ipek askı sütürü uygulanmaktadır. Böylece hem operasyon esnasında kanama kontrolü yapılmaıkta hem de oslstcns sağlanmaktadır. Gerçekten bu askı sütürünün iyi mcnüpülosvonu operasyon esnasında kanoma kontrolü yaparak ameliyatta büyük kolaylık sağlar. Hipospadik meanın altından, meanın, glans penisde normal'de 01- Hypospadias'ta UygUladığımız Yöntem/Y. Önel

5 Karontlna, klınık Sıra No. protokol No: / / /39 Adı' Soyadı D. Veri Tarihl Rütbesi Kemal SA~ER 1958/Samsun Dı. Eri Sabri ÖZDEMIR 1959/Elôıığ P. Eri Şahin ALTUN 1959/Sinop Dz. Eri Sabahattin Teşhis V8 Ameliyat tarıh tamamlayıcı ve no'su: bilgiler Koroneal Hypas' 72/ padias (Sünnetsiz) Sünnet'i 4/ (uzun bırakılmış) Koroneal bölgede Penil 46/ Hypospadioe Sünneti; Haydarpaşa Abdullo'ı SÜlÜ Ask. Hostotıc- 1960/MCilatya nesi 1769/5~ / / / /4 K. Eri 95/ Güray KUŞLUK 1971/is~anbul 104/ Cocuk Turgut MUMCU 1961/Tmbzon 110/ Dz. Er,i Necdet KARTAL 1959/Adana 142/ Dz. Eri Aziz DEMIRel 1961/Acıyamon 2/ Hv. Eri 11 Paşa CEPO~LU 1961/Artvin Dz. Eri 25/ Alp G1RAY /72 19S1/Adana 37/ Dz. Eri 258/10 MORGÖZ 47/ Sünnetli 1960/Canakkale Dz. Eri Modifiye metodu BARAN ile Mustafa GÜVEN Sünneti; (Meamid 2159/1i3 1959/Antalya 78/ penil-) Hstül oluş' Dz. Er: tu. Soı.ro onertldı. 23/ Sünnetli iki kez Hypospadias operasyonu geçirmiş, Fistül oluştu Mid repenll bölgede Sünnetsiz (Fistül oluştu.) Distal penll Sünnet!: Distal Penll Sünnet!i DistQI penll Sünnetsiz Koronecl bölgede Sünnet'l Distal penh böl de Sünnetf KoroneaJ bölge Türk Orololl Dergisi. Cilt: 9. Sayı: 3,

6 Resim 1 Resim 2 ması gereken uzaklığa bağlı olmak üzere, bu uzaklıktan şeklinde kesi yapılır. (Resim ii) Bu flap diseke edilerek ters cevrthr. Uzu1 oluşturmanın yorundo diğer önemli noktada, flapı mümkün olduğu kadar geniş tutmaktır. Böylece oluşması muhtemel striktür önlenecektir. Bu flap Dexon kullanılarak, /<:aidesihypospadik meada olan bir tüp şeklinde getirilir. Üretra proksirnnle doğru 1-1,5 cm. serbestleştirilir. (Resim III) Distaı bölümde kordl, kavernöz cisimlere girmemeye özenlenerek ve fakat, tam olarak giderilmeye cotışıtır. Bu esnada radi,ks penise bandaj uygulayara:k gerekirse kanoma kontrolü yapılabilir. Glans penlse Y şeklinde kesı yapılır. Böylece Glons uç bölüme ayrılmış olı«. V şeklindeki parça inceltilir. Bu üretra measının dersal dudağını vcpcccktır. Daha önce oluşturulmuş tüp, glans başına yine dexon sütürterle cnostomoz edilir. Bizim olgularımızın büyük bir ekserlveti sünnetli ol'gula,r eldu'klarından, ventral yüzde oluşmuş olon defekti kapamada önceleri sorunlc karşılaşılmıştır. Ülkemizde genellikle Hypospadlaslı olguların 228 Hypospadias'la Uyguladığımız Yöntem/v. Önal

7 Resim 3 Resim 4 sünnetlerinde çekimser 'kalındığı, bu nedenle ventra!deki defekti kapatacak yeterlikte sünnet derisi bırakıldığı saptanmıştır. Bundan sonra yapılacak işlem, sulcus coronaryusun 1/2 cm. ötesinden çepeçevre kesi yaparak, sünnet derisinden Byars lateral flapları oluşturmaktır. Bu flaplar ventral yüze, sütür hatları ortaya gelmeyecek şekilde, taşınacaktır. Sünnet derisinin veterli olmadığı durumlarda, penis derisi her iki yandan diseke edilerek ventraldeki defekt uygun şeklide kapatılır. Ameliyat sonrası oluşacak ereksivonun dikiş hatlarını germesini önlemek icin perusin dorsal yüzüne, kaldırım taşı şeklinde gevşetici ensizvonlor yapılır. (Resim IV) Operasyon tamamlandıktan sonra üretredeki splint glansa tesbit edilir (Resim V). Penis sıkı bir bondele alınarak ameliyat sonlandırılır. Ameliyat sonrası bir hafta-ongün müddetle hastaya antibiotik uygulanır. Üretradaki spiint 4-5. gün alınır. Günde bir-iki kez 10 F nelaton, meadan sokularak üretranın temadiyeti kontra! edilir. Perinecl Üretrastomi gün çıkarılarak normal yolla işemeye terkedlllr. OLguların bir kaç gün çatallı işedikleri gözlenmiştir. Üretradaki ödem koybolduktan sonra normal işeme sağlanmış olacaktır (Resim VI). SONUCLAR: 12 olguluk serirnlzde, tlstü) 3 olguda oluşması, operasyon sonunda hematom görülmemiştir. Komplikasyon oranı % 25'tir. Fistül oluşan bir olgu, 8 ay sonra başarılı bir şekilde repara edilmiş olup diğer iki olgu, daha sonraki tarihte opere edilecektir. Türk Ürololi DergiSi, Cılt: 9, SOYl:

8 Resim 5 Resim 6 ılk yaptığımız olguda retrangüler (dikdörtgen) flap daha sonrakilere nazaran dar tutulduğundan hastaya ameliyat sonu müteaddit kez dilatasyon yapmak gerekmiştir. Bütün olgularda kordi tamamiyle giderilmiş, tam bir ereksiyon sağlanmıştır. Oc olgumuzda sünnet derisinin yetersizliği nedeniyle ventral defekti kapama da güçlükle karşılaşılmış ve bunlara gevşetici ensizyonlarda yapılmadığından glans etrafındaki deride ödem kalıcı olmuştur. TARTIŞMA: Flapın geniş ve uzun tutulması, beslenmesinin yeterli olması operosvor.un başarısına etki eden en önemli faktörlerdir. Ne yazıkki ülkemizde olgular geç dönemlerde doktora baş vurduklarından böyle bir rahatsızlığın hasta üzerindeki pslkclollk defekti, büyük olmaktadır. ileri ülkelerde olguların okul çağında'n önce hatta gaita kontrolüne başladıktan hemen sonra opere edilmeleri önerilmektedir. Diğer yönden ülkemizde mecburi askerlik hizmetinin, böyle olgulara tedavi edilebilme şansı verdiği, hastalarımızın onbirinin er olmasından açıkca görülmektedir. Sunmaya çalıştığımız 12 olguluk serimizle hypospadias cerrahisinde 230 Hvpospcdios'to Uyguladığımız Yönterrı/Y, Önal

9 sünnet edilmiş olgularda bile başarılı sonuclar alınabileceğini göstermeye calıştl~_ ÖZET Hipospadyas konusunde kıso bir bilgi sunulduktcn sonra, Mayıs 1980 ve Nisan 1982 tarihleri arasında opere ettiğimiz, 9'u daha önce sünnet edumiş, toplam 12 hipospadyas olgusunu yayınlıyoruz. Olgulonn üçünde operesvonden sonra üretral fistüı oluşmuştur. Daha sonra iki fistül olgusu başarılı şekilde onarılmıştır. SUMMARY Af ter hawing presented some short information on the subject of Hypospadios, we report 12 cases that we operoted between the date of May 1980 and April 1982, Nine of which had been cırcumsızed before. But ofter the operation urethral fistulas have been observed on three of the casesı. Loter on two f istulo ccses have succesfully been repaired.... ','. ~(..':.~.:::?~_~::.,~,:... ~,{~."~~7r:~~~~~ı KAYNAK LAR.,J.I~:,... :;) '. ~.~,.:':.. ;i i.:.:. '. 1- Charles J. Devlne. J,R.M.D Surgerv of the penis and urethrc. Cmpbell's Urology Fourth edition 1979 VOL: 3 W, B Saunders company P ceıemen John W.: The Bladder mucasal graft technique for Hypospa dias rapair. J. of UrL. May 1981 Num 55 Vol 125 P Crawford B. S.: Hypospadias. Operative surgery-urology Butter-worths 1978 P Creevy C.D.: Operations on the perıls and Orethra. Urologic Surgery. Harper and Row P Ebatatn Edwin. S. Manley Charles B: Early Hvpospodlas repoir. J.of Ural-May Num. 5 Vol 125 P Flocks R.H. Culp. A. David: Surgical Urology Fourth edition P Horton E,Charles M.D.: Plastic and Reconstructive Surgery of the ge' nital Area. P Kelalls P.P: Hypospadias Surgical pediatric Urology, Ge')rg Thieme Pubfishers 1977 P King lowell R. Bellman Barry: Urethra. CNnical pediatric Ürology Vol: 1 P Türk Üroloji Dergisi. Cilt: 9, Sayı:

10 1C - Noonam D, John: HYPo8padias operative Surgey. Plastic Surgery Butter Worths P. 514' Nonnan B. Hodgson M.D: Hypospadlas and urethral Duplicatlons. Campbell's Urology fourth edition 1979 Vol: 2 W.B Sounders Company Plnck D, Bemard King R lowell: Surgical Repa'lr of Hypospadlos Current operative Urology Harperand Row 1975 P Swlnnery John M.D.: Hypospadias RepaIr Reconstrlctive Urologic Surgery pediatric and A duh. Williams and Wilkings Company 1977 P ~32 Hypospodlas'ta Uyguladıi!ımız Yôntem/V. Önal

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU İst. Tıp Fak. Mecmuası 64:4,2001 PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU Ayhan OKUMUŞ, Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Orhan ÇİZMECİ, İsmail ERMİŞ, Serdar TUNÇER, Erdem GÜVEN,

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

Dişi Genital Sistem Anomalileri

Dişi Genital Sistem Anomalileri Dişi Genital Sistem Anomalileri KLEİNEFELTER SENDROMU 47,XXY karyotipine sahip (XXXY gibi diğer varyasyonlar da olabilir) 1:500 erkek insidanla cinsiyet farklanmasıyla ilgili anomaliler içinde en sık görülenidir.

Detaylı

Proksimal Hipospadias Cerrahisi Proximal Hypospadias Surgery

Proksimal Hipospadias Cerrahisi Proximal Hypospadias Surgery 197 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Proksimal Hipospadias Cerrahisi Proximal Hypospadias Surgery Cenk Murat Yazıcı 1, Selçuk Yücel 2 1 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

Detaylı

Distal Hipospadias Cerrahisi Distal Hypospadias Surgery

Distal Hipospadias Cerrahisi Distal Hypospadias Surgery 190 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Distal Hipospadias Cerrahisi Distal Hypospadias Surgery Cenk Murat Yazıcı 1, Selçuk Yücel 2 1 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ 2 Akdeniz

Detaylı

Bir halk sa l sorunu olarak eri kin ya hipospadias onar m : 112 olgudaki deneyimimiz

Bir halk sa l sorunu olarak eri kin ya hipospadias onar m : 112 olgudaki deneyimimiz Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):405-410 405 Genel Üroloji General Urology Bir halk sa l sorunu olarak eri kin ya hipospadias onar m : 112 olgudaki deneyimimiz Hypospadias repair

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY

TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY İhsan M. KARAMAN*, Cevdet KAYA*, Ünsal ÖZKOVANCI**, Tayfun

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ REKONSTRÜKSİYON. Cilt16 / Sayı 2

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ REKONSTRÜKSİYON. Cilt16 / Sayı 2 REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt16 / Sayı 2 HİPOSPADİAS CERRAHİ TEDAVİSİNDE ÜRETRA REKONSTRÜKSİYONU İÇİN KORDİ - URETRAL PLATE ÜRETRA OLUŞTURABİLİR Mİ?, VEYA PENİS

Detaylı

Murat Yahya UĞRAŞ, Hüseyin ERGİN, Süleyman KILIÇ, Ali GÜNEŞ, Can BAYDİNÇ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, MALATYA

Murat Yahya UĞRAŞ, Hüseyin ERGİN, Süleyman KILIÇ, Ali GÜNEŞ, Can BAYDİNÇ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, MALATYA ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology ORTA VE AŞAĞI PENİL HİPOSPADİYAS CERRAHİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN ETKENLER: MATHIEU VE TIPU TEKNİKLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA FACTORS AFFECTING SUCCESS IN SURGERY

Detaylı

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME MEME KÜÇÜLTME Meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik bir ameliyat gibi bilinmekle

Detaylı

OROLOJiDE DEOlşiK BiR CERRAHI GiRIşiM: POSTERloR TRANSVERS LOMBOTOMi. 11 VAK'A RAPORU

OROLOJiDE DEOlşiK BiR CERRAHI GiRIşiM: POSTERloR TRANSVERS LOMBOTOMi. 11 VAK'A RAPORU TÜRK ÜROLOJi DERGISI Ci lt : 12. Sayı: 1. 83-87 1986 OROLOJiDE DEOlşiK BiR CERRAHI GiRIşiM: POSTERloR TRANSVERS LOMBOTOMi. 11 VAK'A RAPORU CA DIFFERENT APPROACH FOR KIDNEY AND UPPER URETER: POSTERIOR TRANSVERS

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 161-167, 1985 BILATERAL DUDAK YARıKLARıNıN VEAU YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ ııı AMELIYAT Galip ERGEN* Nejat SAYAN** Bilateral dudak yarıklarında maksiller segmentler

Detaylı

HİPOSPADİYASTA ÖRTÜCÜ FLEP KULLANMADAN YAPILAN TIPU SONUÇLARI TIPU RESULTS IN HYPOSPADIAS WITHOUT USING COVER FLAP

HİPOSPADİYASTA ÖRTÜCÜ FLEP KULLANMADAN YAPILAN TIPU SONUÇLARI TIPU RESULTS IN HYPOSPADIAS WITHOUT USING COVER FLAP ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology HİPOSPADİYASTA ÖRTÜCÜ FLEP KULLANMADAN YAPILAN TIPU SONUÇLARI TIPU RESULTS IN HYPOSPADIAS WITHOUT USING COVER FLAP Hüseyin TARHAN, Faruk KAZANCI, Ayşe UÇAN Uşak Devlet

Detaylı

Prostat kanserine karşı erken teşhis için

Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat Erkeğin hassas noktasi Sayın Erkekler, Almanya da her yıl 40.000 den fazla erkek yeniden prostat kanserinden hastalanıyor. Ancak tüm erkeklerin % 15 ile

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

S. Tekgül (e -ba kan), H. Riedmiller (e -ba kan), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara,.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein

S. Tekgül (e -ba kan), H. Riedmiller (e -ba kan), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara,.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein (Metin güncelleme Mart 2009) S. Tekgül (e -ba kan), H. Riedmiller (e -ba kan), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara,.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein Burada sunulan bilgiler geni letilmi Pediatrik Üroloji

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali Görülme Sıklığı kadında % 4.5-53 erkekde %1.6-24 Üroloji ve Jinekoloji Polikliniklerine İdrar Kaçırma Yakınması Dışında

Detaylı

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl.

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Sözlük Anlamları Diversiyon : saptırma, yoldan çevirme Heterotopik, : olmaması gereken bir yerde oluşmuş

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.) Göbek Kordonu 2.) Fetus ve Fetal Dolaşım Fizyolojisi 3.) Fetusun Aylara Göre Gelişimi Slayt No: 10 2 7.) FETUS Üçüncü gebelik

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Hipospadias Tarihçesi History of Hypospadias

Hipospadias Tarihçesi History of Hypospadias 162 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Hipospadias Tarihçesi History of Hypospadias Tolga Karakan, Murat Bağcıoğlu, Cankon Germiyanoğlu Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, Ankara

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA Olgu Sunuları Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA FM - Normal görünümlü erkek - Testisler normal hacim ve kıvamda - Vasdeferensler bilateral palpabl - DRM de anormal bulgu saptanmadı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU DOĞUM-TRAVAY İZLEME STAJ DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

Üriner Sistem Anomalileri (ortaya çıkış)

Üriner Sistem Anomalileri (ortaya çıkış) Üriner Sistem Anomalileri (ortaya çıkış) Üriner sistem anomalileri genellikle 5 ana gurupla karşımıza gelirler Görünür anomaliler İşeme sorunları İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) Kitle Böbrek yetmezliği Üriner

Detaylı

RADİKAL PROSTATEKTOMİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

RADİKAL PROSTATEKTOMİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU RADİKAL PROSTATEKTOMİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Tanı: İşlem/Girişim: Tarih/Saat: Hasta, veli veya vasinin onamı açıklaması: Doktorum bana sağlık durumum ve hastalığımın

Detaylı

İNTERSEKS. KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet

İNTERSEKS. KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet İNTERSEKS KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet İNTERSEKS İNTERSEKS GELİŞİMİ KROMOZOMLAR HORMONLAR GONADLAR NASIL ERKEK OLUNUR? 7. haftaya kadar embryonun eksternal ve internal genital

Detaylı

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ Prostat kanserinin tedavisinde sık olarak uygulanan robotik radikal prostatektomi ameliyatında, cerrah tarafından yönetilen bir robot aracılığıyla

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON. Soyadı: Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON. Soyadı: Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON Hastanın Adı, Soyadı: Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Cerrahi, mesane tümörü nedeniyle yapılıyorsa erkeklerde mesane, prostat,

Detaylı

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım 203 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Hipospadiyas Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Başarısız Hipospadiyas Onarımında Reoperasyon Complications in Hypospadias Surgery and Reoperation in Failed Hypospadias Repair

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Cerrahi öncesi

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

REGENERATION INSIDE US

REGENERATION INSIDE US SUCCESSFULL METHOD TO GIVE ENERGY AND BRIGHTNESS TO HAIR REGENERATION INSIDE US PROGRAMMA INNOV ATIVO CONTRO CAL VIZIE E DIRADAMENTI INNOVATIVE PROGRAM TO REDUCE THE FALL OF HAIR 0476 AUTOLOGOUS CELLULAR

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Tanı: İşlem/Girişim: Tarih/Saat: Hasta, veli veya vasinin onamı açıklaması: Doktorum bana sağlık durumum ve hastalığımın

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 3.GRUP 2 I.HAFTA 01.10.2012 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alim Koşar 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi www.sifa.edu.tr FUE SAÇ EKİMİ Saç ekimi, çeşitli nedenlerle saç açıklığı ya da seyrekliği oluşmuş alanlara, kişinin kendi saç köklerinin nakledilerek saçsız

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

Sarkma daha da aşağıda olursa, aşağıda belirtilenlerin farkına varabilirsiniz:

Sarkma daha da aşağıda olursa, aşağıda belirtilenlerin farkına varabilirsiniz: VAJİNA (VEYA PELVİS ORGANI) SARKMASI NEDİR? Pelvis organlarınız idrar torbanızı, döl yatağınızı (rahim) ve rektumu (arka çıkış) içerir. Bu organlar bağdoku ve bağ denilen dokularla yerlerinde tutulur.

Detaylı

Dr.M.İhsan Karaman Haydarpaşa Numune EAH 2.Üroloji Kliniği

Dr.M.İhsan Karaman Haydarpaşa Numune EAH 2.Üroloji Kliniği Dr.M.İhsan Karaman Haydarpaşa Numune EAH 2.Üroloji Kliniği Pediatrik Androloji Hipospadias-İnmemiş testis-varikosel- Herni-Hidrosel John Duckett Memorial Lecture (hipospadias) Point-counterpoint (non-palpabl

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

ÜROLOJİ. Özel LİDER HASTANESİ ÜROLOJİ ( BEVLİYE ) Uzmanı Opr. Dr. Ahmet KOLSUZ

ÜROLOJİ. Özel LİDER HASTANESİ ÜROLOJİ ( BEVLİYE ) Uzmanı Opr. Dr. Ahmet KOLSUZ ÜROLOJİ Erkek çocuklarda çocuk sahibi olamama problemi olan İNMEMİŞ TESTİS HİPOSPADİAS (Peygamber Sünneti ) Nedir? Böbrek ve İdrar Yolu Taş Hastalıkları Böbrek ve idrar yolu organlarında görülen taş hastalığı

Detaylı

Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler

Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler Çocuk Cerrahisi Dergisi 30(Ek sayı 2):127-133, 2016 doi:10.5222/jtaps.2016.127 Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler Nizamettin KILIÇ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Vulva, vajina ve rahim ağzı bölgelerini etkileyebilir. Ancak rahmin diğer taraflarına, karnın içine ve yumurtalıklara gitmez.

Vulva, vajina ve rahim ağzı bölgelerini etkileyebilir. Ancak rahmin diğer taraflarına, karnın içine ve yumurtalıklara gitmez. HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Vulva, vajina ve rahim ağzı bölgelerini etkileyebilir. Ancak rahmin diğer taraflarına, karnın içine ve yumurtalıklara gitmez. HPV bulunduğu yerdeki hücreleri bazen

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

İçindekiler. XIII. Pediatrik üroloji. 13.1 Fiṁoziṡ, parafiṁoziṡ ve sünnet //Cem Aygün. 13.3 Kriptoşidizm //Berk Burgu

İçindekiler. XIII. Pediatrik üroloji. 13.1 Fiṁoziṡ, parafiṁoziṡ ve sünnet //Cem Aygün. 13.3 Kriptoşidizm //Berk Burgu İçindekiler XIII. Pediatrik üroloji 13.1 Fiṁoziṡ, parafiṁoziṡ ve sünnet //Cem Aygün 13.1.1 Tanım 13.1.2 Sünnetin potansiyel avantaj ve dezavantajları 13.1.3 Sünnetin rölatif ve kesin kontrendikasyonları

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

BÖBREK PELVisi VE ÜRETERiN PLASTiK CERRAHisi. Plastic Surgery of Renal Pelvis and Ureter Dr. i. GÜNALP(0), GiRiş

BÖBREK PELVisi VE ÜRETERiN PLASTiK CERRAHisi. Plastic Surgery of Renal Pelvis and Ureter Dr. i. GÜNALP(0), GiRiş TÜRK ÜROLOJiDERGiSI (T. Urol. Derg.) Cilt: 2.4. S: 285-292.1976 BÖBREK PELVisi VE ÜRETERiN PLASTiK CERRAHisi Plastic Surgery of Renal Pelvis and Ureter Dr. i. GÜNALP(0), Dr. O. GÖGÜŞ(o'), Dr. Y. Z. MÜFTÜOGLU(.)

Detaylı

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Preoperative Yaklaşımlar ve Hormon Kullanımı. Selahattin Çalışkan, Cevdet Kaya

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Preoperative Yaklaşımlar ve Hormon Kullanımı. Selahattin Çalışkan, Cevdet Kaya 185 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Hipospadias Cerrahisinde Temel Prensipler, Preoperatif Yaklaşımlar ve Cerrahi Sonrası Bakım Basic Principles, Preoperative Approaches and Postoperative Care in Hypospadias

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

Hipospadias tedavisinde uygulanan cerrahi tekniklerin retrospektif karşılaştırılması

Hipospadias tedavisinde uygulanan cerrahi tekniklerin retrospektif karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / H. Zeytun ve ark. Hipospadias tedavisi 2013; 40 (2): 269-274 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0268 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hipospadias tedavisinde

Detaylı

Autologous Tissue Regenating Kit

Autologous Tissue Regenating Kit 93/42/EEC Kapsamında ClassIIb Tıbbi Cihaz Autologous Tissue Regenating Kit 0476 Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

Çocuk Cerrahisinde En S k Uygulanan Cerrahi Giriflimler (Kas k Kanal Ameliyatlar, Sünnet, Hipospadyas)

Çocuk Cerrahisinde En S k Uygulanan Cerrahi Giriflimler (Kas k Kanal Ameliyatlar, Sünnet, Hipospadyas) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 33-40 Çocuk Cerrahisinde En S k Uygulanan Cerrahi Giriflimler (Kas k Kanal Ameliyatlar,

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur?

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur? OVER KANSERİ Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over hücrelerinden kaynaklanan kanserdir. Kadınlarda yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN Doğum Tarihi: 22.01.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

EKSTROFİ VEZIKALİS Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:...

EKSTROFİ VEZIKALİS Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... EKSTROFİ VEZIKALİS Hastanın Adı,Soyadı:......... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Genel anestezi kullanılır. Mesane ekstrofisinin tedavisi tipik

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Estetik ve Plastik Cerrahi

Estetik ve Plastik Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Zamana karşı savaşı kazanarak sağlıklı, güzel bir yüz ve vücuda sahip olmak sizin elinizde Gözünüze güzel gelmeyen 'değişmeli' dediğiniz vücudunuzun

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA.

An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA. TÜRK ÜROLOJI DERGISI (T. Urol. Derg.) Ci lt : 2. 4. S: 241-246. 1976 PROFÜZ MESANE KANAMALARINDA ACiL TEDAVI (6 SENELiK BiR UYGULAMANıN SONUCLARI) An Urgent Treatment of Profuse Bleeding Bladder CA. GIRIŞ

Detaylı