Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*)"

Transkript

1 TÜRK ÜROLOJi DERGiSi Cilt: 9, Sayı: 3, HYPOSPADIAS: 12 OLGUDA KLiNI(;iMizDE UYGULADI(;IMIZ YONTEM Hypospadias : The method which we appled on 12 Cases Dr. ş, Yavuz ÖNOL (*) Erkekleri kadınlardan ovrrcn özelliklerden biride ayakta işeyebilmedir. ı'eri Hvpospodiosh olqulorm cömelerek Işeme durumlonnın Ürologlarca başarılı bir operasyon sonucu evektc işeme durumuna getirilebilmesi o cerrahiyi çok kutsal bir seviyeye getirebilir. Operasyonun bcşcnsızhk!o sonuclanması aynı cerrahiyi çok aşağı bir seviyeye indirebilir. Eski vımcnccdcn kökenini olan Hypospadias: Hypo-olt, spcdon-vorık anlemlarındaki kelimelerden oluşmuştur. Her iki Ürogenital kıvnrnlorm birleşmelerindeki yetmezhkdurumu, bu yetmezl.iğin seviyesine bağlı olarak, raphede üretra measının perineden glansa kadar herhangi bir yerde oluşması ile sonlanır. Bu durum hypospadias olarak tanımlanır. Böylece hypospadias klasifikasyonunda meanın bulunduğuyere göre; perineal, skrotol, perinoscrotal, mldpenil. distal penil, glanüler hypospadias tiplerinden bahsedilebilir. ( ) erkek doğumda bir gö- Değişik kaynaklara göre her iki yüz veya ücvüz rüldüğü belirtilmektedir. ( ) Glanüler veya koroneal tipleri %87 oranında en çok rastlanılan şekildir. Penil % 10, perineol ve penoscrotot tip ise % 3 oranında görülmektedir, ( ) EMBRiVOLOJi: Seks döllenme ile belirlenmiş olsa bile gebeliğin ilk altı hcttosı seks yönünden belirsiz dönem olarakkabul edilir. Bu dönemden sonra erkek fetüste genitol tüberkül uzayocak penlsi oluşturacaktır. Aynı anda üretml kıvrımlar, üretroı oluğun üzerinde birleşerek penil üretrayı yapacaktır. Keza glansın başından ice doğru bir epitelyol büyüme glandüler üretroyı yapacaktır. (*) ıst. Kasımpaşa Deniz Hastanesi üroıo]: Uzmanı Türk Üroloii Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3,

2 Bu tüplerin birleşme yeri foesoncvtküıortsttr. Böylece dış genital organların gel,işimi gebeliğin 12. 'haftası'ndatamamlanmış olur. 14. hottcdo üretra glansa kadar ulaşır ve üretra glans içinde normal anatomik pozisyonunu alır. Ventral sünnet derisinin oluşumunda, normal üretral gelişme ile yakından ilgh'idir.oretl"o,n1oglansın ooşmouıcşmosındckt yetersizhk,kaçınllmaz olorok ventral sünnet derisininyokluğuile beraber olur. Penisin vantrale büküntüsü veyakordi denil'en durum birkaç faktöre bağlı olabilir. Pentsln alt vüzündekı derinin normal dortos tabakasına sahip olmamasından yetersiz olarak oluşmuş spongiozumun fibrozisinden veya her iki faktörün beraberce bulunmasından ve üretranın kısa oluşmosındun olabilir. ( ) ETVOLOJj %8-10 oranında herediter faktörler betlrttlmekteolr. Aynı şekılde hypospadias ve prematüre doğum arasında yakın ilişki mevcuttur. Eksternal genltoı organların oluşmasında, fötal testisin yaptığı erkek hormonunun etkisi Olduğundon tötol hayatta bu hormonun erken olorok kesilmesi, Hvpospcdiasla sonuclcnobltlr. Hypospadiaslı olgularınkesin olaraık seks tayininde bazen sorunla 'korşllaşobihnir. Özellikle, palpe edilemeyen testisli perineal hypospadiaslı olgulara kesinlikle Buccal Smear yapılmalıdır. (8) Çok küçük penisli hypospadias olguların cerrahi onarımı yapılmadan önce penisin testesterona cevabı saptonmalıdır. Veya horicen gonodotropin uygulayara'k testislerin mevcut olup olmadığı, testesteren oluşturup oluşturmadığı belirlenebilir. Eğer bel,irli ölçüde penil büyüme scptcnomozso doırno cocuğun kız elabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Değişik literatür verilerine göre hypospadias ve ürıner sistem anomalisinin beraber olması % 5,5-33 arasında değişme,ktedir.(8-12) Anomclüerm çoğu klinik olarak fazla önem taşımaz. Cünkieksternal genital organlar üriner sistem gelişti'kten sonra gelişmektedir/er. Diğer taraftankriptorsizm % 16 oranında hypospadiasla müşterek bulunmoktodrr. (9-11) Konjenital kalp ha,stalığı,mesone boynu sklerozu, posterler üretral valf diğer müşterek onomaliler arasındadır. Çok basit tiplerinin dışında bütün hypospadiaslı olgularda az veya çok kordi mevcuttur. Kordinin derecesi hypospadiatik meanın perineye doğru olmasıyla artar. ileri derecede olan kordı rudimenter corpus spongiozumundan oluşur. Dartosun gelişmediği kordi durumunda ise, normal doku mobllitesi söz konusu değildir. Devine ve Horton 973'de hypospadias olmadan kordinin mevcut olabileceği durumları tanımlamıştır. (10) Birinci durumda corpus sponqlozum kordinin başladığı yerden itibaren yoktur. Üretranın kendisiince bir yaprak şeklinde dokudan oluşmuştur. j'ki,ncidurum do ise, üretra tam anlamıyla gehşmiştir. Burada kordi nedeni dartosun mevcut olmomcsıdrr. (8-7-10) 224 Hypospodios'ta UYQuladlı}lmız Yöntern/Y. Önal

3 TANI: Fizik muayene ile konur. Meototomi gerektirecek bir meotal stenoz söz konusu ise, proksima-i üretrada bir zarara neden olmamak için, meatotomi meomn distalkenan boyunca yapılmalıdır. Bu çocuklar kesinlikle sünnet edtlmerneltdir. Diğer anomahlerle olabilmeleri nedeniyle, ileri hypospadiaslı olgular I.V.P. ve slstoskopl ile ürogenital sistem lr-celernesi yapılmalıdır. Keza perineal hypospadiaslı olgularda kromozom anal-izi ile kesin seks tayini yapılmalıdır. TEDAVI: Hipospadias cerrahisinde amaç elverişli bir işeme kcnou oluşturulabilmenin yanında, penilkurvatürü (büküntüyü) de düzelterek cinsel biı leşmeyi en uygun şeklide sağlayabilmek olmalıdır. Aynı ölçüde önemli bir noktada, hastayı psikolojik yı'kıntıdan korumaktır. Bunun için çocuklar ileri ülkelerde okul çağından önce, hatta tekel enkontinans durumu kaybolduktan hemen sonra, 1-2 yaşında, opere edilmektedir. (5) Ameliyat öncesi topik veya enlektabı androjenler uygulayamk, penil büyüme sağlanması pek çok vczcrıcrco önerilmiş ve uygulama alanına girmiştir. Dexon gibi sentetik nonreaı<tif metaryaılerin, vazokonstriktör ajanların kullanılması mtkroelektrlk kuagülasyon, atravmatik teknik, perineol üretrostorru gibi idrarın geçici olarak saptırılması operasyon sonucuna tesir eden tcktörfer arasındadır. Sütürler arasındaki gerilimi önlemek için flap uzun ve geniş tutulmalı flapın beslenmes yeterli olmclıdır. Iki safhada onarımda; birinci safhada kordiyi düzeltmek ve sünnet derisini iki-nci safhadakullanmak üzere, penis gövdesine uygun şekılde kaydırmuktır. Bukaydırma Nesbit'In önerdiği şekilde, sünnet derisinde düğme defiği şeklinde defekt oluşturmak, bu delikten glans penisi geçirerek prepltiumu ventral yüze aktarmak şeklinde yapllabihr. Zamanımızda ise pek çok cerrah B yars lateral flaplan oluşturarak sünnet derisini ventral yuze taşımayıkozmotik açıdan dcho uygun görmektedirler ay sonra yapılacak ikincisafhada ise Denis-Browne, Cecil, Duplay, BeIt gibi yöntemlerle üretral tüp oluşturuıcccktır. ( ) Tek safhada onarım: Son 15 senede gelişme göstermiş, Hypospadias onarımında yerini bulmaya başlamıştır. Tüp şekline getirilmiş flapın beslerımeslnikoruyara:k üretrenın yerini olabileceği prensibine dayanarak Hodgson, (1970) Hamllton (1969) Toksu (1970) kendi tekniklerini yayınlamışlardır (10). 1897'de Nove-Josserend serbest dert grefti kullanarak üretre oluşturmuş, fakat operasyon sonucu oluşan ileri striktür o zamanla-r için yöntemin uygulama alonı bulmaması'na neden olmuştur. (2-10) Devine-Horton (1955)'de inguinal veya a'kslller bölgedeki deriden, 1961'de Prepetiumdan oluşturdukları Türk ÜrololI Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3,

4 serbest greftlerle uzun üretral defektierin onarılabileceğini göstermişlerdir. Mutlak asepsi, titiz bir onostomoz tekniği, bu yöntemde zaten yüksek olan fistül oluşma ihtima'hnien aza indirecektir. : Il:ili. ',;,;. 'E l]jl",..,ij.;,;...6-,.... '-'- "'.... MA YERYAL ve METOD Mayıs 1980"Nisan1982 tarihleri arasında Kasımpaşa Deniz Hastahanesi Üroloji kliniğinde 12 Hypospadias olgusu opere edilmiş. 10 olgufa Modifiye Mustarde, 1 olçuvo Baran, 1 olguyada Mustarde yöntemi uygulanmıştır. (Tablo-1) Hypospadias onarımı için pek çok sayıda yöntemler tanımlanmıştır. Şu gün için te,k başına bir yöntemin Hypospadiasın bütün tiplerinin onarımında başarılı olduğunu söylemek çok güçtür (13). Bizim olgulanmız yalnız bir tanesi diğer tip yöntemlerle daha önce ikikez ameliyat edilmiş ve başarısız kotmrmşn. Olgularımızm hepsi coroneal ve distal penil tipte hypospadiaslı hastalardı. Yukarıda da belirtildiği şekilde. proksimal penil ve perineol tipte hypospadiash olqulor erkek doğumda bir görüldüğünden bu zaman sürecinde yalnız bir perineoi hypospadiaslı olgu kliniğimize başvurdu ve iki safhada onarım için planlamaya alındı. Hastalarımızın biri hariç. hepsi 20 yaşın üstünde yetişkin olgulardır. Bütün olgularda tam bir üriner sistem taraması yapılmamıştır. 12 olgumuzun birinde iki tarflı, bir diğerinde ise tek taraflı retorıtlo testis mevcuttu. Bu da literatür verilerindeki hypospadias ve tnmemış testis a;rasındoki 'ilişkiye paralel bir sonuçtur. Olgulornmzın ikisi hariç diğerıerinde genel anestezi yöntemi kullanılmıştır. Dorsal litotomi pozisyonunda önce perineal üretrostomi şek'inde üriner saptırıma yapılarak. Idrcnn cnostomoz bölgesinden bir süre için uzak kalması sağlanmıştır. Per.inaal üretrostomide daha pratik olan şu yöntemi 'kullanmaktayız. Hipospadik meadan F nelaton sondası mesaneye sokulmoktcdır. Pertnede bulbar üretra üzerinde nelaton hlesedileres, orta hattan 1,5-2cm. lik kesl yapıldıktan sonra sırasıyla tabakalar geçilmekte, bulber üretraiki yanda askı sütürlerle asılmakta ve bulbo kavernöz adale ve üretra kesilereknelatona ulaşılmaktadır. Bu kesiden nelatonun distal, yani penis tarafındaki ucu, çekilerek doğurtulmaktadır. (Resim i) Nelatan mesaneyi uygun drene edecek şekilde perinedeki cilde tesbit edilmektedir. Bu yöntem ameliyat süresi yönünden zaman kısalttığından avantaj sağlamaktadır.paha sonra, normal sırt üstü pozisyonuna alınıp gerekli operasyon hazırlığı yapılan hastanın, glans penisine ipek askı sütürü uygulanmaktadır. Böylece hem operasyon esnasında kanama kontrolü yapılmaıkta hem de oslstcns sağlanmaktadır. Gerçekten bu askı sütürünün iyi mcnüpülosvonu operasyon esnasında kanoma kontrolü yaparak ameliyatta büyük kolaylık sağlar. Hipospadik meanın altından, meanın, glans penisde normal'de 01- Hypospadias'ta UygUladığımız Yöntem/Y. Önel

5 Karontlna, klınık Sıra No. protokol No: / / /39 Adı' Soyadı D. Veri Tarihl Rütbesi Kemal SA~ER 1958/Samsun Dı. Eri Sabri ÖZDEMIR 1959/Elôıığ P. Eri Şahin ALTUN 1959/Sinop Dz. Eri Sabahattin Teşhis V8 Ameliyat tarıh tamamlayıcı ve no'su: bilgiler Koroneal Hypas' 72/ padias (Sünnetsiz) Sünnet'i 4/ (uzun bırakılmış) Koroneal bölgede Penil 46/ Hypospadioe Sünneti; Haydarpaşa Abdullo'ı SÜlÜ Ask. Hostotıc- 1960/MCilatya nesi 1769/5~ / / / /4 K. Eri 95/ Güray KUŞLUK 1971/is~anbul 104/ Cocuk Turgut MUMCU 1961/Tmbzon 110/ Dz. Er,i Necdet KARTAL 1959/Adana 142/ Dz. Eri Aziz DEMIRel 1961/Acıyamon 2/ Hv. Eri 11 Paşa CEPO~LU 1961/Artvin Dz. Eri 25/ Alp G1RAY /72 19S1/Adana 37/ Dz. Eri 258/10 MORGÖZ 47/ Sünnetli 1960/Canakkale Dz. Eri Modifiye metodu BARAN ile Mustafa GÜVEN Sünneti; (Meamid 2159/1i3 1959/Antalya 78/ penil-) Hstül oluş' Dz. Er: tu. Soı.ro onertldı. 23/ Sünnetli iki kez Hypospadias operasyonu geçirmiş, Fistül oluştu Mid repenll bölgede Sünnetsiz (Fistül oluştu.) Distal penll Sünnet!: Distal Penll Sünnet!i DistQI penll Sünnetsiz Koronecl bölgede Sünnet'l Distal penh böl de Sünnetf KoroneaJ bölge Türk Orololl Dergisi. Cilt: 9. Sayı: 3,

6 Resim 1 Resim 2 ması gereken uzaklığa bağlı olmak üzere, bu uzaklıktan şeklinde kesi yapılır. (Resim ii) Bu flap diseke edilerek ters cevrthr. Uzu1 oluşturmanın yorundo diğer önemli noktada, flapı mümkün olduğu kadar geniş tutmaktır. Böylece oluşması muhtemel striktür önlenecektir. Bu flap Dexon kullanılarak, /<:aidesihypospadik meada olan bir tüp şeklinde getirilir. Üretra proksirnnle doğru 1-1,5 cm. serbestleştirilir. (Resim III) Distaı bölümde kordl, kavernöz cisimlere girmemeye özenlenerek ve fakat, tam olarak giderilmeye cotışıtır. Bu esnada radi,ks penise bandaj uygulayara:k gerekirse kanoma kontrolü yapılabilir. Glans penlse Y şeklinde kesı yapılır. Böylece Glons uç bölüme ayrılmış olı«. V şeklindeki parça inceltilir. Bu üretra measının dersal dudağını vcpcccktır. Daha önce oluşturulmuş tüp, glans başına yine dexon sütürterle cnostomoz edilir. Bizim olgularımızın büyük bir ekserlveti sünnetli ol'gula,r eldu'klarından, ventral yüzde oluşmuş olon defekti kapamada önceleri sorunlc karşılaşılmıştır. Ülkemizde genellikle Hypospadlaslı olguların 228 Hypospadias'la Uyguladığımız Yöntem/v. Önal

7 Resim 3 Resim 4 sünnetlerinde çekimser 'kalındığı, bu nedenle ventra!deki defekti kapatacak yeterlikte sünnet derisi bırakıldığı saptanmıştır. Bundan sonra yapılacak işlem, sulcus coronaryusun 1/2 cm. ötesinden çepeçevre kesi yaparak, sünnet derisinden Byars lateral flapları oluşturmaktır. Bu flaplar ventral yüze, sütür hatları ortaya gelmeyecek şekilde, taşınacaktır. Sünnet derisinin veterli olmadığı durumlarda, penis derisi her iki yandan diseke edilerek ventraldeki defekt uygun şeklide kapatılır. Ameliyat sonrası oluşacak ereksivonun dikiş hatlarını germesini önlemek icin perusin dorsal yüzüne, kaldırım taşı şeklinde gevşetici ensizvonlor yapılır. (Resim IV) Operasyon tamamlandıktan sonra üretredeki splint glansa tesbit edilir (Resim V). Penis sıkı bir bondele alınarak ameliyat sonlandırılır. Ameliyat sonrası bir hafta-ongün müddetle hastaya antibiotik uygulanır. Üretradaki spiint 4-5. gün alınır. Günde bir-iki kez 10 F nelaton, meadan sokularak üretranın temadiyeti kontra! edilir. Perinecl Üretrastomi gün çıkarılarak normal yolla işemeye terkedlllr. OLguların bir kaç gün çatallı işedikleri gözlenmiştir. Üretradaki ödem koybolduktan sonra normal işeme sağlanmış olacaktır (Resim VI). SONUCLAR: 12 olguluk serirnlzde, tlstü) 3 olguda oluşması, operasyon sonunda hematom görülmemiştir. Komplikasyon oranı % 25'tir. Fistül oluşan bir olgu, 8 ay sonra başarılı bir şekilde repara edilmiş olup diğer iki olgu, daha sonraki tarihte opere edilecektir. Türk Ürololi DergiSi, Cılt: 9, SOYl:

8 Resim 5 Resim 6 ılk yaptığımız olguda retrangüler (dikdörtgen) flap daha sonrakilere nazaran dar tutulduğundan hastaya ameliyat sonu müteaddit kez dilatasyon yapmak gerekmiştir. Bütün olgularda kordi tamamiyle giderilmiş, tam bir ereksiyon sağlanmıştır. Oc olgumuzda sünnet derisinin yetersizliği nedeniyle ventral defekti kapama da güçlükle karşılaşılmış ve bunlara gevşetici ensizyonlarda yapılmadığından glans etrafındaki deride ödem kalıcı olmuştur. TARTIŞMA: Flapın geniş ve uzun tutulması, beslenmesinin yeterli olması operosvor.un başarısına etki eden en önemli faktörlerdir. Ne yazıkki ülkemizde olgular geç dönemlerde doktora baş vurduklarından böyle bir rahatsızlığın hasta üzerindeki pslkclollk defekti, büyük olmaktadır. ileri ülkelerde olguların okul çağında'n önce hatta gaita kontrolüne başladıktan hemen sonra opere edilmeleri önerilmektedir. Diğer yönden ülkemizde mecburi askerlik hizmetinin, böyle olgulara tedavi edilebilme şansı verdiği, hastalarımızın onbirinin er olmasından açıkca görülmektedir. Sunmaya çalıştığımız 12 olguluk serimizle hypospadias cerrahisinde 230 Hvpospcdios'to Uyguladığımız Yönterrı/Y, Önal

9 sünnet edilmiş olgularda bile başarılı sonuclar alınabileceğini göstermeye calıştl~_ ÖZET Hipospadyas konusunde kıso bir bilgi sunulduktcn sonra, Mayıs 1980 ve Nisan 1982 tarihleri arasında opere ettiğimiz, 9'u daha önce sünnet edumiş, toplam 12 hipospadyas olgusunu yayınlıyoruz. Olgulonn üçünde operesvonden sonra üretral fistüı oluşmuştur. Daha sonra iki fistül olgusu başarılı şekilde onarılmıştır. SUMMARY Af ter hawing presented some short information on the subject of Hypospadios, we report 12 cases that we operoted between the date of May 1980 and April 1982, Nine of which had been cırcumsızed before. But ofter the operation urethral fistulas have been observed on three of the casesı. Loter on two f istulo ccses have succesfully been repaired.... ','. ~(..':.~.:::?~_~::.,~,:... ~,{~."~~7r:~~~~~ı KAYNAK LAR.,J.I~:,... :;) '. ~.~,.:':.. ;i i.:.:. '. 1- Charles J. Devlne. J,R.M.D Surgerv of the penis and urethrc. Cmpbell's Urology Fourth edition 1979 VOL: 3 W, B Saunders company P ceıemen John W.: The Bladder mucasal graft technique for Hypospa dias rapair. J. of UrL. May 1981 Num 55 Vol 125 P Crawford B. S.: Hypospadias. Operative surgery-urology Butter-worths 1978 P Creevy C.D.: Operations on the perıls and Orethra. Urologic Surgery. Harper and Row P Ebatatn Edwin. S. Manley Charles B: Early Hvpospodlas repoir. J.of Ural-May Num. 5 Vol 125 P Flocks R.H. Culp. A. David: Surgical Urology Fourth edition P Horton E,Charles M.D.: Plastic and Reconstructive Surgery of the ge' nital Area. P Kelalls P.P: Hypospadias Surgical pediatric Urology, Ge')rg Thieme Pubfishers 1977 P King lowell R. Bellman Barry: Urethra. CNnical pediatric Ürology Vol: 1 P Türk Üroloji Dergisi. Cilt: 9, Sayı:

10 1C - Noonam D, John: HYPo8padias operative Surgey. Plastic Surgery Butter Worths P. 514' Nonnan B. Hodgson M.D: Hypospadlas and urethral Duplicatlons. Campbell's Urology fourth edition 1979 Vol: 2 W.B Sounders Company Plnck D, Bemard King R lowell: Surgical Repa'lr of Hypospadlos Current operative Urology Harperand Row 1975 P Swlnnery John M.D.: Hypospadias RepaIr Reconstrlctive Urologic Surgery pediatric and A duh. Williams and Wilkings Company 1977 P ~32 Hypospodlas'ta Uyguladıi!ımız Yôntem/V. Önal

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım 203 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Hipospadiyas Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Başarısız Hipospadiyas Onarımında Reoperasyon Complications in Hypospadias Surgery and Reoperation in Failed Hypospadias Repair

Detaylı

TEMMUZ JULY HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS. Hasan Cem IRKILATA. Konuk Editör / Guest Editor

TEMMUZ JULY HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS. Hasan Cem IRKILATA. Konuk Editör / Guest Editor Electronic ISSN: 1309-7199 HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS TEMMUZ JULY Konuk Editör / Guest Editor Hasan Cem IRKILATA Editör Yard mc s / Associate Editor Emre Huri Yay n Kurulu / Editorial Board Cenk Acar, Murat

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Klinik Şefi: Dr.L.İhsan KURU VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

Detaylı

1) Burun Estetiği 2) Göz çizgilerinin yok edilmesi. 3) Göz kapağı ameliyatları 4) Kol germe 5) Meme büyütme ve küçültme 6) Liposuction 7) Karın germe 8) Varis tedavisi 9) Botoks Bütün bu konu başlıkları

Detaylı

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle Sağlığınıza kasteden hiçbir şey olmadan vücudunuza bir işlem yaptırmanızın, hele hele bir ameliyatı göze almanızın kararını vermek hiç de kolay değildir. Bu yüzden en güvenilir ellerde olmak sizin en doğal

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ REHBER

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER 6. BASIM / ANKARA - 2008 DANIŞMANLIK Danışmanlık verildikten sonra bu sayfaya

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Yüz Estetiği. Üst Yüz Gençleştirme ve Kaş Kaldırma İşlemleri

Yüz Estetiği. Üst Yüz Gençleştirme ve Kaş Kaldırma İşlemleri Yüz Estetiği Yüzümüz vücudumuzun dış dünyaya en açık olan kısmıdır. Diğer insanlarla yüzümüzle iletişim kurarız, kendimizi onunla ifade ederiz. Birisi hakkındaki ilk izlenimi yüzüne bakarak ediniriz. Sağlıklı

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR YL 2013 0002 BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI Vet. Hek. Ali GÜLAYDIN

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ GĐRĐŞ: Günümüz Türkiye sinde her konuda alınan bunca gelişmelere karşılık bilinçli anlamda cinsellik

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı