T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/03/2013 Pazartesi günü saat 14.oo de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Sadullah YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Bayram SABAH, Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN ve Mustafa BAKIR katıldılar. Meclis üyesi Remzi RuĢen AYAN ve Ömer IġIK mazeret bildirdiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca izinli sayılmalarına karar verildi. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2013 Yılı Döneminin Mart ayı Meclis toplantısının 1.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 04/02/2013 tarihli Belediye Meclis toplantı tutanakları okundu, kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Kararların bir kopyası üyelere dağıtıldı. BaĢkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesindeki Belediye personeli Belediye BaĢkanı tarafından atanır, Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur hükmüne istinaden Belediyemiz norm kadrosunda boģ bulunan Zabıta Müdürlüğü kadrosuna 18/02/2013 tarihinden itibaren Ahmet Nuri TOKER in, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne 01/03/2013 tarihinden itibaren Mustafa TEPE nin asaleten atandıklarını, ayrıca Zabıta Müdürü Ahmet Nuri TOKER in Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten görevlendirildiği ile ilgili olarak Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi. BaĢkan, gündeme geçmeden önce Sindelhöyük Belediye BaĢkanlığının yazısının olduğunu, yazının gündeme alınıp alınmamasını gündeme alındığı takdirde gündem sırasının yeniden belirlenmesini talep etti. Yapılan müzakere ve iģaretli oylama neticesinde, Sindelhöyük Belediye BaĢkanlığının 28/02/2013 tarih ve 52 sayılı yazısının gündemin dördüncü maddesi olarak, imar konularının ve komisyon raporunun gündemin beģinci maddesi olarak görüģülmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündeme geçildi, gündemin birinci maddesi, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüģülmesi olup, 21/02/2013 tarih ve 1264 sayılı yazısı okundu, yazıda, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kadro unvan ve derecelerinde halen 4.dereceli olan Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü kadro derecelerinin 1.dereceye indirilmesi ve 11.dereceli zabıta memuru kadrosunun ise 7.dereceli olarak kadro derecelerinin değiģtirilmesi talep edilmektedir.

2 Karar No : 10 Sayfa No: 2 Karar Tarihi : 04/03/2013 Belediye ve Bağlı KuruluĢları Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden, personelin müktesebi, personelin öğrenim düzeyi, personelin hizmet süresi ve dolu kadro değiģiklik gerekçesiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) fıkrası gereğince Belediyemiz Norm Kadrosu cetvelinde bulunan III Sayılı dolu kadrolarda aģağıdaki Ģekilde kadro derece değiģikliğinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. DOLU KADRO DEĞĠġĠKLĠK CETVELĠ ( MEMUR ) KALDIRILMAK ĠSTENĠLEN KADRONUN Unvan Kodu Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi GĠH Ġnsan Kay ve Eğt. Müdürü GĠH Zabıta Müdürü GĠH Destek Hizmetleri Müdürü GĠH Strateji GeliĢtirme Müdürü GĠH Kültür Sosyal ĠĢler Müdürü GĠH Zabıta Memuru 11 1 DOLU KADRO DEĞĠġĠKLĠK CETVELĠ ( MEMUR ) ALINMAK ĠSTENĠLEN KADRONUN Unvan Kodu Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi GĠH Ġnsan Kay ve Eğt. Müdürü GĠH Zabıta Müdürü GĠH Destek Hizmetleri Müdürü GĠH Strateji GeliĢtirme Müdürü GĠH Kültür Sosyal ĠĢler Müdürü GĠH Zabıta Memuru 7 1 Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ

3 Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 11 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/03/2013 Pazartesi günü saat 14.oo de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Sadullah YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Bayram SABAH, Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN ve Mustafa BAKIR katıldılar. Meclis üyesi Remzi RuĢen AYAN ve Ömer IġIK mazeret bildirdiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca izinli sayılmalarına karar verildi. Gündemin ikinci maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin görüģülmesi olup, 25/02/2013 tarihli yazısı okundu, Belediyemizde yeni kurulan Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne ekli listede belirtilen diğer birimlerin bütçe kalemlerinden ödenek verilerek, yeni kurulan birimlerin bütçesinin oluģturulması için Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden ödenek aktarılması talep edilmektedir. Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden aģağıda ekli listede yazılı ödeneklerden Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne toplam ,00 TL ödenek aktarılmasına, 5393 Sayılı Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliğiyle karar verildi _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 9.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 1.800,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 4.600,00 TL _ _5_ den _ _5_ ye ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 3.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 1.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ ye 5.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ a 5.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 3.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 6.500,00 TL _ _5_ den _ _5_ ye ,00 TL Toplam ,00 TL

4 Karar No : 11 Sayfa No: 2 Karar Tarihi : 04/03/2013 Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden aģağıda ekli listede yazılı ödeneklerden Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne toplam ,00 TL ödenek aktarılmasına 5393 Sayılı Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince, oybirliğiyle karar verildi _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ ye ,00 TL _ _5_ dan _ _5_ a ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ dan _ _5_ a ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 6.350,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 2.500,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 1.000,00 TL _ _5_ den _ _5_ e ,00 TL _ _5_ den _ _5_ ye ,00 TL _ _5_ den _ _5_ e 1.000,00 TL Toplam ,00 TL Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ

5 Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 12 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/03/2013 Pazartesi günü saat 14.oo de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Sadullah YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Bayram SABAH, Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN ve Mustafa BAKIR katıldılar. Meclis üyesi Remzi RuĢen AYAN ve Ömer IġIK mazeret bildirdiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca izinli sayılmalarına karar verildi. Gündemin üçüncü maddesi, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün teklifinin görüģülmesi olup, 15/02/2013 tarihli yazısı okundu, yazıda, ilçemizdeki alt yapısı tamamlanan mahallelerimizde 2013 yılı içerisinde yirmi bin ton sıcak asfalt çalıģması, parke ve bordür yapım iģi yapılacağından Ġller Bankası A.ġ den kredi kullanılması ayrıca sıcak asfalt yapım iģi için Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığıyla protokol yapılması ve Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN a yetki verilmesi talep edilmektedir. ilçemizdeki alt yapısı tamamlanan mahallelerimizde 2013 yılı içerisinde yol yapım çalıģmalarında kullanılmak üzere ( yirmi bin ton sıcak asfalt çalıģması, parke ve bordür yapım iģi için) gerekli olan maliyetin karģılanması amacıyla, Ġller Bankası A.ġ den ,00 TL kredi kullanılmasına, Ġller Bankası A.ġ tarafından belediyemize kullandırılacak krediye iliģkin olarak her türlü belgeyi ve sözleģmeyi imzalamak ve tüm iģlemleri yerine getirmek üzere Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın yetkilendirilmesine, ayrıca yol yapım çalıģmalarında kullanılmak üzere sıcak asfalt yapım iģi için Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığıyla protokol yapılmasına, protokolü imzalamaya ve tüm iģlemleri yerine getirmeye Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin dördüncü maddesi, Sindelhöyük Belediye BaĢkanlığının 28/02/2013 tarih ve 52 sayılı yazısının görüģülmesi olup, yazıda, beldelerindeki bazı yollara kilitli parke ve asfalt serim iģi yapılacağından, malzemelerin alımı için Ġller Bankası A.ġ den ,00 TL borçlanma yolu ile kredi talebinde bulunacaklarından, kullanacakları krediyle ilgili izin verilmesi talep edilmektedir. Sindelhöyük Belediye BaĢkanlığına kilitli parke ve asfalt malzeme alımı amacıyla Ġller Bankası A.ġ den kullanmak istediği ,00 TL kredi için 6360 Sayılı Kanunun ilgili maddesi ve Belediyemiz ilgili birimlerince denetlenmesi Ģartıyla izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ

6 Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 13 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 04/03/2013 Pazartesi günü saat 14.oo de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Sadullah YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Bayram SABAH, Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN ve Mustafa BAKIR katıldılar. Meclis üyesi Remzi RuĢen AYAN ve Ömer IġIK mazeret bildirdiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca izinli sayılmalarına karar verildi. Gündemin beģinci maddesi, Ġmar konularının ve komisyon raporunun görüģülmesi olup, 1-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait hisselerin metre kare satıģ fiyatlarının yeniden belirlenmesi teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, ReĢadiye mahallesinde yapılacak Küçük Sanayi Sitesine, sanayi esnaflarını teģvik edebilmek ve Ģehir merkezindeki sanayi alanının taģınmasını hızlandırabilmek amacı ile yeni sanayi sitesinde bulunan taģınmazlardan Belediyemiz Gelir Tarife Cetvelindeki inģaat ruhsat harçlarının yeniden değerlendirilerek belirlenmesi teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Harman mahallesi sınırlarında, Develi Jandarma binasının bulunduğu alanda ve etrafında, Akaryakıt istasyonları arası mesafe Ģartı sağlamadığı gerekçesiyle mahkemenin ruhsatları iptal ettiğinden, mesafe Ģartının sağlanması ve bahse konu alanda düzgün bir yapılaģmaya gidilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarında Revizyon yapılması teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 4-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Aksu Mevkiinde turizm amaçlı ve ticari kullanımların yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değiģikliklerinin yapılması teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7 Karar No: :13 Sayfa No: 2 Karar Tarihi : 04/03/ Ali ÇOBAN ın 18/02/2013 tarihli dilekçesinde, Camicedit mahallesinde bulunan 571 ada 46, 56, 57 ve 63 nolu parsellerin imar nizamının bitiģik nizam ticari konut alanına tahsis edilmesi ile ilgili talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 6-Kamil ÇELĠK in 13/02/2013 tarihli dilekçesinde, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan ve imar planında yolda kalan su kuyusunun, plan tadilatının yapılarak su kuyusunun kendi parseli içerisinde bırakılması ile ilgili talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7-Aysel KURUOĞLU adına Ahmet KURUOĞLU nun 14/02/2013 tarihli dilekçesinde ReĢadiye mahallesindeki 528 ada 98 nolu parsele çay bahçesi açma ile ilgili talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 8-Ali KOCAMAN ın 01/02/2013 tarihli dilekçesinde, Yeni mahallede bulunan 1870 ada 1 parsel, 1869 ada 2 parlel, 1866 ada 2 parsel, 1865 ada 1 parsel ve 1862 ada 2 parselde inģaat yoğunluğu sabit kalmak Ģartıyla bina yüksekliğinin olarak belirlenmesi talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Ġlçemiz Yeni mahalledeki 2130 nolu hastane adasında bulunan Develi Belediyesine ait olan hisselerin ve parsellerin hastane yapmak üzere Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.ve 24.maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, Ġmar Komisyonunun konu hakkında hazırlayacağı raporunu görüģmek üzere, Belediye Meclisinin 08/03/2013 Cuma günü saat 11.oo de yapacağı ikinci birleģiminde görüģülmesine oybirliğiyle karar verildi. 10-Kayseri Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25/02/2013 tarih ve 1614 sayılı yazısı okundu, yazıda, Kayseri Ġli, Develi Ġlçesi, Yeni mahallesinde 3402 sayılı kadastro kanununca yapılacak olan, 22-a uygulaması iģlemlerinde, uygulama ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 2013 yılı ġubat ayı Meclisinde bilirkiģi olarak seçilenlerden, 40 yaģından küçük ve nüfustaki isminin yazılmadığı ve bazılarında bilirkiģi olarak görev yapmak istemediklerinden yeniden dört kiģinin isimlerinin belirlenmesi ve seçilen kiģilerin isimlerinin bildirilmesi talep edilmektedir Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince, Kayseri ili Develi Ġlçesi Yeni mahallede 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22-a uygulaması iģlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte tapulama ve kadastro çalıģmalarında bilirkiģi olarak görev yapmak üzere, Mustafa oğlu Zafer ERDEM, Mahir oğlu Yusuf ÖTÜNÇ, Mehmet oğlu Yusuf KILIÇKAYA ve Ahmet oğlu Ġbrahim ġġġlġ nin seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8 Karar No : 13 Sayfa No: 3 Karar Tarihi : 04/03/ Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 21/02/2013 tarihli teklifi okundu, Ġbrahimağa mahallesi 599 ada 3,4 ve 14 nolu parseller üzerinde hazırlanan konut-iģyeri-spor merkezi projesinin kat karģılığında ihaleye çıkılması, ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Ġbrahimağa mahallesi 599 ada 3,4 ve 14 nolu parsellere yapılmak üzere hazırlanan konut-iģyerispor merkezi projesinin kat karģılığı ihaleye çıkartılmasına, kararı uygulanması ve ihale Ģartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclis üyesi Ömer IġIK, Belediye Meclis toplantı salonuna girerek, Belediye meclis toplantısına katıldı. 12-Develi Kaymakamlığı Ġlçe Malmüdürlüğünün 20/12/2012 tarih ve 668 sayılı yazısı okundu, yazıda, Fenese Yukarı mahallesi Kelpin mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 718 ada 157 parselin üzerine beton santrali kurmak ve mıcır - toprak stok sahası olarak kullanmak üzere mevzi imar planına alınması talebi ile ilgili hazırlanan 15/02/2013 tarih ve 2 nolu imar komisyon raporu okundu. Ġmar Komisyon raporu ve ilgili kamu kurum ve kuruluģlarının görüģü doğrultusunda bahse konu alanın tüm teknik alt yapı ihtiyaçlarının (Yol, Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon vs.) kendileri tarafından karģılanması Ģartıyla, Fenese Yukarı mahallesi Kelpin mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 718 ada 157 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım ve 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama imar planının onaylanmasına, 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi gereğince ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.madesinin (c) bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi. BaĢkan, gündem harici ve gündemdeki konuların görüģüldüğünü, baģka söz almak isteyen olup olmadığını sordu, baģka söz alan olmadı, baģkan bunun üzerine imar komisyonuna havale edilen Yeni mahalledeki 2130 nolu hastane adasında bulunan Develi Belediyesine ait hisselerin ve parsellerin hastane yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması ile ilgili teklifi ve konu hakkında imar komisyonunun hazırlayacağı raporunu görüģmek için, 08/03/2013 Cuma günü saat 11.oo de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 2013 yılı Mart ayı toplantısının birinci birleģimi kapattı. Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ

9 Karar Tarihi : 08/03/2013 Karar No : 14 Belediye Meclisi 04/03/2013 tarih ve 13 nolu kararına istinaden, 2013 yılı Mart ayı toplantısının 2.birleĢimindeki gündemdeki konuyu görüģmek için Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği nin 6.ve 7.maddesine istinaden, 08/03/2013 Cuma günü saat 11.oo de Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN, Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR katıldılar. Belediye Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Mart ayı Belediye Meclis toplantısının 2.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. Gündeme geçildi. Gündemde 07/03/2013 tarih ve 3 nolu hazırlanan Ġmar Komisyon raporunun görüģülmesi olup, 1-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Ġlçemiz Yeni mahalledeki 2130 nolu hastane adasında bulunan Develi Belediyesine ait olan hisselerin ve parsellerin hastane yapmak üzere Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması ile ilgili olarak, Belediye Meclisinin 2013 yılı Mart ayı toplantısının birinci birleģiminde, Ġmar Komisyonuna havale edilen ve konu hakkında hazırlanan Ġmar komisyonunun 07/03/2013 tarih 3 nolu raporu, Ġmar Komisyon BaĢkanı Ġsmail DEVELĠOĞLU tarafından okundu. Yapılan müzakerelerden sonra, 5393 Sayılı Kanununun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Ġmar komisyonu raporu doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince, Yeni mahalledeki 2130 nolu hastane adasında bulunan Develi Belediyesine ait olan hisselerin ve parsellerin, hastane binası yapılmak Ģartıyla Sağlık Bakanlığı adına devrinin veya tahsis iģleminin yapılabilmesi için Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesi amacıyla, bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak devrinin yapılmasına yada karģılıklı olarak takas/trampa edilmesine, kararı uygulaması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. BaĢkan gündemdeki konuların görüģüldüğünü, baģka söz almak isteyen olup olmadığını sordu, baģka söz alan olmadı, baģkan bunun üzerine 2013 yıl Mart ayı birinci ve ikinci birleģiminde alınan kararların hayırlar getirmesi dileğiyle, birleģime katılan üyelere teģekkür ederek 2013 yılı Mart ayı toplantısını kapattı. Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 05/11/2012 Karar No : 36 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 30/10/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2012 yılı Döneminin Kasım ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, 5393

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 22 Develi Ziraat Odası Meclis üyelerinden Ahmet KAPUSUZ, Mehmet ġahġn, Gani BAYDUR, YaĢar BALCI, Mustafa TEYREK, Ġbrahim AVCIL Meclis toplantısına katıldılar. Diğer meclis üyelerinin toplantıya

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 30/05/2011 tarihli gündemi

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 62 : Gündem harici konular BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Aralık ayı toplantısının 14.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 04/11/2013 tarihli

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 28/02/2011 tarihli gündemi

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. Karar Tarihi : 03/01/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 01 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 27/12/2010 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar No : 15 T.C. BaĢkan mevcudun tamam olduğunu açıklayarak, 2013 Yılı Döneminin Nisan ayı Meclis toplantısının 1.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 04/03/2013 tarihli Belediye Meclis

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Kamil MÜDERRĠSOĞLU Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Meclis 1.BaĢkan Vekili Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Kamil MÜDERRĠSOĞLU Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Meclis 1.BaĢkan Vekili Meclis Üyesi Meclis Üyesi T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar No : 06 Standart Dosya No : 301.05.02 YazıĢma Kodu : M.38.3.DEV.0.05.01.00 Ġdari Birim Kimlik Kodu: 37176038 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 29/01/2013

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 03/12/2012 Karar No : 40 Standart Dosya No : 301.05.02 YazıĢma Kodu : M.38.3.DEV.0.05.01.00 Kurum Kimlik Kodu : 2AADDCE2ECC148 T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Belediye Meclisi; Belediye

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 05/03/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 09 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın 27/02/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2012 yılı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 04/07/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 29

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 04/07/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 29 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 04/07/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 29 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 28/06/2011 tarihli gündemi

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 07/05/2012 Karar No : 17 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanı Recep ÖZKAN ın 30/04/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2012 yılı döneminin Mayıs ayı toplantısında gündemdeki konuları görüģmek

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı

Karar Tarihi : 06/07/2009 Karar No : 21

Karar Tarihi : 06/07/2009 Karar No : 21 Karar Tarihi : 06/07/2009 Karar No : 21 Belediye Meclisi; nın yazılı daveti üzerine 29/06/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Recep ÖZKAN ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın Meclis Üyesi Tahir SARIOĞLU

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No: 29 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : Ġlçemiz, KemalpaĢa Mahallesi, 1223 ada,7 nolu parsel (PĠN: 4260,27) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ üyeler Haluk

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER MECLİS I SAYISI : 01 TARİHİ : 03/01/2017 IN KONUSU : OLAĞAN MECLĠS TOPLANTISI Gündemin 1.maddesinin görüģülmesine dair karar. (AçılıĢ, yoklama, birleģim, oturum ve bir önceki toplantıya ait karar özetlerinin

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

Karar Tarihi : 04/05/2009 Karar No : 12

Karar Tarihi : 04/05/2009 Karar No : 12 Karar Tarihi : 04/05/2009 Karar No : 12 Belediye Meclisi; nın yazılı daveti üzerine 27/04/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Recep ÖZKAN ın Başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın Toplantıya üyelerden; İsmail

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye Meclisi 2014 yılı üçüncü olağan toplantısı için 11/06/2014

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

Karar Tarihi : 05/10/2009 Karar No : 28

Karar Tarihi : 05/10/2009 Karar No : 28 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 05/10/2009 Karar No : 28 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 28/09/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 04/04/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 18

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 04/04/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 18 T.C. Karar Tarihi : 04/04/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 18 Adnan YAVAN, Ömer IŞIK ve Mustafa BAKIR katıldılar. Meclis üyesi Halil ÖZDEMİR mazeret bildirerek Başkan çoğunluğun mevcut olduğunu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR ÖZETİ Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarihli Ağustos ayı olağan meclis

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 02.09.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmıģ olduğu Eylül

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 57 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR-Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN- İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 87 Özü: Serdivan Ġlçesi Esentepe Mahallesi 1/1000 Karar Trh : 01.07.2015 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı na askı süreci içinde yapılan itirazlar.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ T U T A NA K Karar Tarihi : 01.08.2016 Divan Hakan Recep AYKUT, H.Osman ÖVÜÇ, Ömer PINAR, Belediye Meclisi 01.08.2016 Pazartesi günü saat 16.00 da 2016 dönemi 8 inci Toplantı 1 inci oturumunu yapmak üzere

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 0/ 07/ 20 20 / 23 KARAR 23: yapılan meclis toplantısında alınan 23 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : a) Plan ve Proje Müd nün 26/ 05 / 20 tarih ve M.4.3.GEB.0.34.00.00/ sayılı yazısı. b) Meclisimizin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar No : 40 Standart Dosya No : 301.05.02 Ġdari Birim Kimlik Kodu: 37176038 Konu : Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçe tasarısı hakkında Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.11.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 04/ 01/ 2012 2012 / 1 KARAR 1 : meclis toplantısında alınan 1 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : a) Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.06.2011 tarih ve M.41.6.GEB.0.34.00.00-1997 sayılı yazısı. b) Meclisimizin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı