UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR"

Transkript

1 UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenler. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlkeler Madde 4-(1) Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. (2) Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. (3) Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek, (4) Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. Tanımlar Madde 5- Bu Yönetmelikte adı geçen; Belediye : Uşak Belediyesini, Başkanlık : Uşak Belediye Başkanlığını, Başkan : Uşak Belediye Başkanını, Meclis : Uşak Belediye Meclisini, Encümen : Uşak Belediye Encümenini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIK MAKAMI Başkan Madde 6- Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkanın Görev ve Yetkileri Madde 7- Belediye başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

2 (1) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, (2) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. (3) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. (4) Meclise ve encümene başkanlık etmek. (5) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. (6) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. (7) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. (8) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. (9) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. (10) Belediye personelini atamak. (11) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. (12) Şartsız bağışları kabul etmek. (13) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. (14) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. (15) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. (16) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Başkan Vekili Madde 8- (1) Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. (2) Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. Başkan Yardımcıları Madde 9- (1) Başkan yardımcıları, belediye başkanı tarafından uygun görülmek kaydıyla kendilerine bağlanan birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan kamu görevlileridir. (2) Başkan yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişinden başkana karşı birinci derecede sorumludurlar. (3) Belediye başkanı uygun gördüğü yetkilerini başkan yardımcılarına devredebilir. (4) Belediye başkanı uygun gördüğü işlemlerde imza yetkisini belediye başkan yardımcılarına devredebilir Belediye Birimleri Madde 10- Belediye birimleri; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimleri olmak üzere üç gruba ayrılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANA HİZMET BİRİMLERİ Ana Hizmet Birimleri

3 Madde 11- Uşak Belediyesi ana hizmet birimleri şunlardır: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (2) Fen İşleri Müdürlüğü, (3) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, (4) Temizlik İşleri Müdürlüğü (5) Zabıta Müdürlüğü, (6) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (7) Mali Hizmetler Müdürlüğü, (8) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (9) Veteriner İşleri Müdürlüğü (10) Mezarlıklar Müdürlüğü (11) (Mülga: Uşak Belediye Meclisinin tarih ve 2001/162 sayılı kararı) (12) İşletme Müdürlüğü (13) İtfaiye Müdürlüğü (14) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (15) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (16) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Madde 12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır. (1) Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü planlama işlerini yürütmek, bunların uygulama planlarını hazırlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak, (2) 2981, 3290 ve 3366 sayılı imar affı yasaları uyarınca, gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah imar planları yaparak, bunların belediye meclisine havalesini sağlamak, (3) Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri, avan mimari proje, analiz çalışmaları işlerini yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak, (4) Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak, (5) Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemleri yürütmek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara kullanma izni (iskân) vermek, (6) Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek denetim firmasının 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde; her türlü denetimini yapmak, hesaplarını tetkik etmek ve yapı denetim hizmet bedellerinin tahsil ve ödemesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek, (7) Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak, (8) Belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine ilişkin işlemlerini Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarına uygun olarak yürütmek, (9) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

4 (10) Hak sahiplerine veya fazla talep olması halinde kura ile belirlenecek hak sahiplerine arsa ve daire tahsisi yapmak. (11) 2981, 3290 ve 3366 sayılı yasalar uyarınca hak sahiplerine arsa tahsis yapmak (12) Sıhhi ve sair işletmelere ruhsat vermek, (13) Yasaların verdiği yetki dâhilinde gayrisıhhî müesseselere ruhsat vermek, (14) Sıhhi ve gayrisıhhî işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak, (15) Sıhhi ve gayrisıhhî işletmeler dışında kalan işletmelere işyeri açma izin belgesi vermek, (16) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat ve mesul müdürlük belgesi vermek, (17) Gıda üretimi yapan gayrisıhhî müesseselere gıda sicil izin belgesi vermek, (18) Belediye sınırı ve mücavir alan sınırı içersindeki cadde ve sokakların tespiti ve numaralandırılması işlemlerini yapmak, (19) Asansörlerin mevzuata uygun olarak kullanımına izin vermek ve düzenli olarak kontrollerini yapmak, (20) Tarihi ve kültürel yapıların korunması, restorasyonu ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Fen İşleri Müdürlüğü Madde 13- Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a)kuruluşu: Fen İşleri Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır. (1) Kendi hizmet alanı içine giren işlerin, yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, (2) Meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yapmak veya yaptırmak, (3) Çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, söz konusu araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, (4) Asfalt ve beton parke kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, (5) Yeni yollar açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, (6) Fen işleri müdürlüğünün programına alınan her türlü inşaat ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek ve bu inşaatlara ait etütleri, plan ve projeleri hazırlamak, (7) Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan binaların yıkım işlemlerini yapmak veya yaptırmak, (8) Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren her türlü elektrik, metal ve ahşap işlerini yapmak veya yaptırmak. (14) Belediye sınırları içerisinde trafik kazalarını önleyici tedbirleri saptamak ve gereği için ilgili mercilere teklifler götürmek, (16) Teklifi Müdürlükçe hazırlanan trafikle ilgili işlerde uygulamanın projeye uygunluğunu denetlemek,

5 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Madde 14- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Park ve Bahçeler Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır. (1) Yeni yapılacak park ve bahçe alanlarını ve bu alanların mülkiyet durumlarını belirlemek, (2) Parklar için proje hazırlamak ve hazırlatmak, (3) Park ve bahçe yapmak veya yaptırmak, (4) Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, (5) Kişi başına düşen yeşil alan miktarını uygar kent görünümünü sağlayacak şekilde artırmak, (6) Park ve bahçelerde kullanılacak doğal ve yapay ağaç ve bitki örtüsünü belirleyerek projelerde kullanmak, (7) Çocuk oyun alanları yapmak veya yaptırmak, (8) Çocuk oyun alanlarında kullanılacak çocuk oyun elemanlarını belirleyerek hizmete sunmak (9) Ağaçlandırma alanlarını belirlemek, (10) Ağaçlandırma konusunda kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile çalışmalar yapmak, (11) Belediye fidanlığı kurmak ve işletmek, (12) Çağdaş ve yeşil alanları kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemler kurulmasını sağlamak, d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için norm Temizlik İşleri Müdürlüğü Madde 15- Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Temizlik İşleri Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Temizlik İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir. (1) Belediye sınırları içerisinde temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, (2) Katı atıklar ile tıbbi atıkların toplanması ve nakliyesi ile ilgili yapılan programların vatandaşlara duyurulmasını sağlamak, (3) Sahipsiz inşaat atıklarının kaldırılarak, çöp sahasına naklini sağlamak, (4) Hemşehrilerden gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek çözümlemek, (5) Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda çevre kirliliği, atık piller ve geri dönüşümün önemi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak,

6 Zabıta Müdürlüğü Madde 16- Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Zabıta Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Zabıta Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır. (1) Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma araçları olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturacakları birimleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek, (2) Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak, (3) Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma ve süre saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek, (4) Gayri meşru ölçü ve tartı aleti kullanılmasını engellemek, (5) Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye yasaklarına uymayan esnaflar hakkında kanuni işlem yaparak encümene sevk edilmesini sağlamak, (6) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket standartlarına uygun satılmasını sağlamak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde belediyeyi temsil etmek, (7) Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araştırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan raporların encümene sevk edilmesini sağlamak, (8) Gürültü kontrol ölçümlemeleri yapmak, belge düzenlemek, (9) Canlı müzik yayın ruhsatı düzenlemek, (14) Ramazan Ayında Ramazan davulcularını belirlemek ve davulculara kimlik kartı düzenlemek (15) Belediyeye ait Türk Bayraklarının bakımını, sayımını, kontrolünü yapmak, ilgili yerlere asmak, astırmak, (16) 1 Eylül Uşak ın Kurtuluş Günü kutlamalarında Uşak ın Kurtuluşu nu canlandıracak kişileri belirlemek etkinliği organize etmek, (17) Şehrimizde kurulan bütün pazaryerlerini denetlemek, (18) 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Kanun çerçevesinde tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimleri yapmak, (19) Çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak, (28) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı) Hal yasasının verdiği görevleri yerine getirmek, kendi konusu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile yazışmalarını yapmak, (29) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Yas sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, (30) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Üreticinin ( müstahsilin) ürününü en iyi şekilde değerlendirilmesini, üretici, tüketici ve komisyoncunun çıkarlarını gözetmek, (31) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Hizmetlerin karşılığı olarak toptancı halinde ve pazarlarda satılmış olan sebze ve meyvelerin miktarı ile işlem fiyatından rüsum tahsil etmek, (32) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Halde bulunan, üretici birliği, komisyoncu, kendi nam ve hesaplarına yas sebze ve meyve ticareti yapacak kişilere satış yerleri tahsisini yapmak, tahsisi yapılan işyerlerinin denetimleri ile yol denetimlerini yapmak, (33) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Belediye mücavir alanları içerisinde toptan satışların

7 halde yapılmasını sağlamak, şehrin giriş ve çıkış noktalarında, pazaryerlerinde denetim yapmak, (34) (B.M. 2011/162 sayılı Kararı ) Hal Hakem Kurulu ile diyalog içersinde çalışarak ihtilaflı konuların çözüme ulaşmasını sağlamak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Madde 17- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır; (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün büro hizmetlerini yürütmek, (2) Kültür, sanat, eğitim, müzik ve spor amaçlı çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve gerekli personel, araç ve gereçleri temin etmek, belirli gün ve hafta kutlamaları, fuar ve festival organizasyonları, hobi amaçlı etkinlikler düzenlemek ve gerekli personel, araç ve gereçleri temin etmek, (3) Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basınyayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapmak, (4) Belediye çalışmalarının halka duyurulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bilgi edinme kapsamında gelen başvuruları kayda almak, ilgili birimlere iletmek ve ilgililere bilgi vermek, (5) Evlendirmeye dair müracaatları kabul ederek, evlendirme ile ilgili hizmetleri yürütmek ve sonuçlandırmak, (6) Yetişkin, çocuk, halk eğitimi, okul dışı eğitim, radyo, televizyon ile eğitimler düzenlemek, olgunlaşma kursları düzenlemek, yeni tutum, davranış ve usullere uyumda yardımcı olmak, gazete, radyo, televizyon vb. kitle haberleşme araçlarından faydalanarak halkın eğitilmesini sağlamak, sosyal faaliyetlerden halkı haberdar etmek, (7) Belediyemizin kurumsal gelişimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, (8) İlimizin marka değerlerini ulusal ve uluslar arası boyutta tanıtımını yapacak fuar, festival, konferans, seminer, panel, sergi, kermes vb. organizasyonlar düzenlemek, (9) Dezavantajlı gruplar ile ilgili çalışmalar ve sosyal yardımlar yapmak, (10) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi çalışmaları yapmak, (11) Sosyal risk grupları için danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, eğitsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, kurslar düzenlemek, kurslar için gerekli her türlü araç, gereç, bina personel temin etmek, hizmet satın almak, kurslar için resmi ve özel kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile protokol yapmak, kursları bitirenlerin iş sahibi olabilmeleri için girişimlerde bulunmak, (12) Belediye sınırları içinde yaşayan fakir, düşkün, kimsesiz, yoksul vatandaşların; giyim, gıda, kırtasiye, eğitim, barınma, yakacak, ev eşyaları vb. asli ihtiyaçlarını karşılamak üzere organizasyonlar oluşturmak ve bu düzenlemeleri kapsayacak yönergeler hazırlamak. (13) Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin kupür, fotoğraf, slayt ve kasetlerini

8 temin ederek cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak. (14) Uşak Belediyesi nin belediye hizmetleri ile ilgili olarak etkileşim içinde bulunduğu yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları, birlik, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler, kardeş şehir, Avrupa Birliği Projeleri iş ve işlemlerini yürütmek, (15) Katılımcılığı geliştirmek amacıyla Kent Konseyi çalışmalarını yürütmek, sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek, belediye hizmetlerine gönüllü katılımı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, Mali Hizmetler Müdürlüğü Madde 18- Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Mali Hizmetler Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır. (1) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, (2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, (3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, (4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak, (5) Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek, (6) İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek, (7) Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapmak, (8) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak, (9) Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak, (10) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, (11) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, (12) İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, (13) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek, (14) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, (15) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, (16) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, (17) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,

9 (18) Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, bakanlar kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak, (19) Dengelenmiş ve kesinleşmiş bütçe ve yıllık çalışma programları ile kalkınma plan ve programlarının uygulamaları sırasında belediyenin karşılaşacağı güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ilgili ve yetkili kuruluşlarla temas kurarak giderici ve iş akımını hızlandırıcı tedbirleri tespit ederek başkanlık makamına sunmak, gerekli onayı alarak izlemek, (20) Belediye hizmetleri sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek (21) Otobüs terminal işletmesi yapmak, yaptırmak, terminal ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (22) Belediyemize ait taşınmazların kiralanması, ecrimisil tahakkuk ve tahsili ile tahliyesine ait iş ve işlemleri yürütmek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Madde 19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, (2) İşgücü verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, (3) Belediye personelinin özlük işlemlerini yürütmek, (4) Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek, (5) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, (6) Belediye personelinin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla seminer, konferans, panel, gezi vb. etkinliklere katılımlarına ve başka kurum ve kuruluşlarda bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla gönderilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, (7) Belediye personelinin eğitim programını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları yapmak veya yaptırmak, (8) Belediye personelinin maaş, ücret ve sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yapmak (9) Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları bireylerin muayene, tedavi veya sevk işlemlerini yapmak, Veteriner İşleri Müdürlüğü Madde 20- Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Veteriner İşleri Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Veteriner İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

10 c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan tüm hayvanları karne, küpe, mikroçip v.b yöntemlerle kayıt altına alarak bu hayvanlara veterinerlik hizmetleri sunmak, (2) Geçici Hayvan Bakımevi kurmak, sahipsiz ve başıboş hayvanların Geçici Bakımevinde Tedavilerini yaptıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakmak, (3) Sahipli hayvanların ücreti karşılığında, sahipsiz hayvanların ise ücretsiz olarak ilk yardım, tedavi, ameliyat ve aşılarını yapmak, (4) Isırılma olaylarında ısıran hayvanı 10 gün süreyle müşahede altına almak, ilgili kişi ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlarını takip etmek, (5) Hayvanla ilgili şikâyetleri kayıt altına alarak incelemek ve sonuçlandırmak, (6) Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ile ilgili çalışmaları ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, (7) Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetleyerek sağlığa uygun şartlarda işletilmesini sağlamak, (8) Hayvan hareketleri zabıta aracılığıyla izlemek, menşei şahadetnamesi düzenlemek, mevzuata aykırı işleri ilgili makamlara iletmek, (9) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki evcil hayvanların kayıt ve kontrollerini yapmak, mevzuata aykırılıkların giderilmesini sağlamak, (10) Zoonotik hastalıklarla mücadele etmek ve gerekli önlemleri almak, (11) Toplum sağlığı bakımından risk oluşturan etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla kapalı ve açık alanların ilaçlamasını yapmak, (12) Hayvan Mezarlığı oluşturmak ve işletmek, (13) Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve hemşerileri bilgilendirmek, (14) Veterinerlik hizmetleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile ortak projeler üretmek ve yürütmek, (15) Poliklinik, diş polikliniği, laboratuar, radyoloji ünitesi, psikolojik danışma merkezi birimleriyle koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak, (16) Belediye sınırları içinde belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek, (17) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler almak, (18) Fakir vatandaşların ücret almamak kaydıyla muayene ve tedavisini yapmak ve ilaçlarını vermek, (19) İlgili mevzuat çerçevesinde; ölüm işlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak ayrıca Ölülerin Nakli Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek, Mezarlıklar Müdürlüğü Madde 21-Mezarlıklar Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Mezarlıklar Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Mezarlıklar Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1)Belediyenin sorumluluğu altındaki bütün mezarlıkların ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bakım ve onarımını yapmak ve korumak. (2)Cenazelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre tekfin, techiz ve defnedilmesini sağlamak (3)Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak. (4)Cenaze nakil otoları ve levazımların temin edilmesini sağlamak, mezarlarda kullanılmak

11 üzere beton lahit yapmak veya yaptırmak, (5)Mahallinde hizmet verebilmek için, gasilhane ve morg tesislerini yapmak, yaptırmak ve hizmete hazır bekletmek. (6)Mezar yeri olarak tespit edilen yerle ilgili komisyonlara katılmak, yazışmasını yapmak, mezar yeri olarak seçilen yerin düzenlenmesi, kazılması, mezar haline getirilmesi için ihale açmak. (7) Mezarlıktaki ada, parsel ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek. (8)Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak. (9) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak. (10)Mezar inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçlarını tahsis ettirmek, (11) Günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporları düzenlemek, raporları ilgili müdürlüklere ve yerlere ulaştırmak, (12) Alo Cenaze Servisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. (13) Mezarlık ve Cenaze iş ve işlemleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerektiğinde işbirliği yapmak, (14) Mezarlıklar ve cenaze işleri ile ilgili olarak stratejiler ve projeler üretmek Başkanlığa teklifte bulunmak, (15) Aile Mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis belgesi verilmesini sağlamak, (16) Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek, (17) Mezarlıklar içerisinde mezar yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi vermek, (18) Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak, (19) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak, (20) Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapmak, (21) Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek, yazışmalarını yapmak, (22) Mezarlıkların sıra mezar, aile mezarları, şehitlikler ve azınlık mezarları olarak gerekli iç dağılımını yapmak, (23) Talep halinde cenaze yıkanması ve defnedilmesi ile ilgili olarak bilgi ve eğitim vermek, (24) Kimsesiz cenazeleri kaldırmak, sahipsiz mezarlarda düzenleme yapmak veya yaptırmak Madde 22 (Mülga : Uşak Belediye Meclisinin tarih ve 2011/162 sayılı kararı) İşletme Müdürlüğü Madde 23-İşletme Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: İşletme Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: İşletme Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Kente verilen suyun her ay düzenli olarak el terminalleri ile tahakkukunu yaparak

12 ihbarnamelerini dağıtmak ve bilgisayar sistemine aktarmak, (2) Her yılın mayıs ve kasım aylarında düzenli olarak kuyu suyu kullanan mükelleflerin atıksu bertaraf ücretlerinin tahakkuklarını yapmak, ihbarnamelerinin dağıtılmasını sağlamak, (3) Su borçlarını ödemeyen abonelerin sularını kullanıma kapatmak, (4) Arızalanan ve soğuktan dolayı patlayan su sayaçlarını yenisi ile değiştirmek, (5) Sayaç tamir, bakım ve ayar atölyesinde arızalı sayaçların tamirini yapmak ve sayaçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak, (6) Abonelere verilen hizmetin adil ve en hızlı şekilde müşteri memnuniyetini sağlayarak yapmak, (7) Hizmetlerin daha kaliteli ve devamlı yapılabilmesi için adil ve sağlıklı bir ücret politikası izlemek, (8) Mükerrer veya fazla ödemeden kaynaklanan iade işlemlerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek, (9) Su aboneliği için müracaat eden özel ve tüzel kişilerin müracaatlarını kabul ederek mevzuata uygun olarak abonelik vermek, abonelikte kiracı giriş-çıkış işlemleri ve devir işlemleri yapmak, depozitlerini iade etmek, (10) Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek. (11) Birimle ilgili yazışmalar yapmak, İtfaiye Müdürlüğü Madde 24 -İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: İtfaiye Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: İtfaiye Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1)Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, (2) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve (3) İlk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, (4) Su baskınlarına müdahale etmek, (5) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, (6) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, (7) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, (8) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, (9) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, (10) Görev alanı ile ilgili olarak talep gelmesi halinde Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

13 (11) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, (12) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, (13) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, (14) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda ilgili mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, (15) Belediye meclisince tespit edilen ücret karşılığındaki görevleri yapmak, (16) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Madde 25 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak (2) Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, (3) Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, (4) Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, (5) Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, (6) Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, (7) Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, (8) Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. (9) Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, (10) Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, (11) Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek, (12) Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, (13) Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek. (14) Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, (15) Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak. (16) Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak. (17)Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak. (18) Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek (19) Personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Madde 26 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

14 a) Kuruluşu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2886 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin verdiği yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak (2) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek (3) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek (4) Atıkların, ilgili mevzuat çerçevesinde kaynağında azaltılması, ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, konu ile ilgili plan ve proje hazırlamak, uygulamak ve denetlemek (5) İlgili mevzuat kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak (6) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak (7) Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişin dilek ve şikayetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek (8) Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak amacıyla ilgili eğitim faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek (9) Çevre ve çevre sağlığını korumaya ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak, yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak (10) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vs.) Belediyeyi temsil etmek (11) Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlikler düzenlemek, çevre ile ilgili yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak (12) Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans programını hazırlamak DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ Danışma ve Denetim Birimleri Madde 27- Uşak Belediyesi Danışma ve Denetim Birimleri şunlardır: (1) İç Denetim Birimi, (2) Hukuk İşleri Müdürlüğü. İç Denetim Birimi Madde sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü Maddesine istinaden kurulan İç Denetim Biriminin kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: İç Denetim Birimi; İç Denetçiler ve şeflikten oluşur.

15 b) Teşkilatlanma: İç Denetim Biriminin teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: (1) Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. (2) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. (3) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. (4) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. (5) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. (6) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. (7) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için norm Hukuk İşleri Müdürlüğü Madde 29- Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Hukuk İşleri Müdürlüğü; müdür, avukatlar ve alt birimlerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Hukuk İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Uşak Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Başkan tarafından verilen, vekâletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmek, (2) Başkan adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde, avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhe kararları temyiz etmek, (3) Başkanlık makamı ve müdürlüklerin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtmek. BEŞİNCİ BÖLÜM YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ Yardımcı Hizmet Birimleri Madde 30- Uşak Belediyesi Yardımcı Hizmet Birimleri şunlardır. (1) Özel Kalem Müdürlüğü, (2) Yazı İşleri Müdürlüğü, (3) Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

16 (4) Sivil Savunma Uzmanlığı. (5) Bilgi İşlem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Madde 31- Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Özel Kalem Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Özel Kalem Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Belediye Başkanının emirlerini ve ilgili birimlere iletmek, (2) Belediye Başkanına gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip Ubim-Bilgi Edinme Birimine sevk etmek, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmak, (3) Başkanın, ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlere yönelik yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin etmek, (4) Başkanın, protokolle ve vatandaşla olan görüşmelerini bir program içerisinde ayarlamak, (5) Başkana gelen randevu taleplerini başkana liste halinde iletmek, (6) Başkanlık makamına gelen vatandaşların sorunlarını ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek. (7) Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak, her türlü kutlama, tebrik mesajlarını başkan adına iletmek. çiçek ya da çelenk gönderme işlerini yürütmek. (8) Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak, (9) Başkanın özel resmi yazışmalarını ve müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmek ve sonuçlandırmak, (10) Başkanlık Makamı ile ilgili yazılı ve görsel haberli oluşturmak ve Belediye İnternet Sayfasına aktarmak Yazı İşleri Müdürlüğü Madde 32- Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Yazı İşleri Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Yazı İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak, (2) Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek, (3) Meclis toplantı gündemlerini hazırlatıp gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak, (4) Meclis ve encümenin toplantı gündemlerini hazırlamak, ilgililere dağıtmak ve raportörlük hizmetlerini yürütmek, (5) İhtisas komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (6) Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak ve ilgili birimlere dağıtmak.

17 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Madde 33 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Destek Hizmetleri Müdürlüğü; müdür ve şefliklerden oluşur. b) Teşkilatlanma: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır: (1) Belediyenin mal ve bazı hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde temin etmek üzere çalışmaları yürütmek, (2) Belediye birimlerince alımı gerçekleştirilecek olan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ihalelerde, ihale ilanlarının yayınlanması, ihale dokümanlarının görülmesi, satışı ile ihale sürecinde ihale komisyonlarına sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak, (3) Belediye birimlerince alımı gerçekleştirilecek mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) fıkrasına göre doğrudan temin ve istisnalar başlıklı 3 üncü maddesine göre temin edilmesinde piyasa araştırmasının yapılması ve sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak, (4) Satın alınan veya bağışlanan malzemelerin Demirbaş ve ambar zimmetlerinin kayıtlarının tutulması işlemlerini gerçekleştirmek, (5) Hurdaya ayrılan malzemeleri usulüne uygun bir şekilde kayıtlardan düşürülmesini sağlamak ve imha etmek, (6) Mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaları hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, (7) Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak, (8) Makine, teçhizat ve taşıtların yedek parçalarının özelliklerine göre alımını gerçekleştirmek (9) Birim ile ilgili yazışmaları yapmak, (10) Birim personelinin özlük işlemlerini yapmak, (11) Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek. Sivil Savunma Uzmanlığı Madde 34- Sivil Savunma Uzmanlığının kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kuruluşu: Sivil Savunma Uzmanlığı; uzman ve şeflikten oluşur. b) Teşkilatlanma: Sivil Savunma Uzmanlığının teşkilatlanma yapısı yönergesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. c) Görevleri: Uzmanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir. (1) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak sivil savunma ve afet ve acil durum yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek (2) Belediye binalarının güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak ve belediye binalarının güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak, (3) Belediye telsiz hizmetlerini yürütmek,

18 (4) Belediye Ana Hizmet Binası temizlik hizmetlerini koordine etmek. ALTINCI BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER Bütçe tasarısı Madde 35- Belediye birimleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamında, yılı bütçe tasarılarını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek zorundadır. İhtiyaçların temini Madde 36- Belediye birimleri, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, piyasa araştırması yaparak, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satın almak veya kiralamak, birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri yok etmek veya satmak bunlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmakla görevlidir. Madde 37- Belediye birim amirleri, kendi birimlerinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde başkanlık makamından onay alınması gerekir. Öngörülmeyen görevler Madde 38- Bu Yönetmelikte ya da yönergelerde öngörülmeyen görevlerle karşılaşıldığında, bu görev hangi birimin faaliyet alanıyla benzerlik arz ediyorsa o birim tarafından yerine getirilir. Öngörülmeyen görevlerde Başkanın talimatı yeterlidir. Yazışmalar Madde 39- Belediye birimleri; birbirleri arasındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Birimlerin diğer kurum ve kuruluşlardaki yazışmalarını kendilerinin takip etmesi gerekir. Ortak Görevler Madde 40- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir. Yönerge Madde 41- Bu Yönetmelikte sayılan tüm belediye birimleri; görev ve yetkilerin kullanılması ile ilgili hususlar hakkında daha ayrıntılı olarak Yönergeler hazırlar. Bu Yönergeler Başkan onayıyla yürürlüğe girer. Değişiklik Teklifi Madde 42- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifleri belediye meclisine ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Yönergelerde yapılacak her türlü değişiklik teklifleri ise Başkan onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.

19 Ek Madde-1 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 1-İdarenin talimatı doğrultusunda belediye trafik komisyonu toplantılarını sağlamak, gündemde alınan kararları uygulamak, İl Trafik Komisyonu ve diğer Trafik Komisyonlarında belediyeyi temsil etmek, görüş ve öneriler sunmak, alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya geçmek. 2- Belediyemizce hazırlanıp İl Trafik Komisyonunca onaylanan kent merkezi ve çevresi trafik planlama- kavşak düzenleme projesinin (Şehir içi ulaşım planı) mahallinde uygulaması yapmak. 3- Belediye sorumluğunda ve denetiminde olan şehir içi yaya ve araç yollarında trafik tanzim, uyarı ve ikaz levhalarının yerlerinin tespit edilmesi, sinyalizasyonların montajı, bakım ve onarımına yapmak veya yaptırmak. 4- Araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla yol çizgisi, yaya geçitlerinin tespiti, bordürlerin boyanması işlerini yapmak ve yaptırmak. 5- Belediyenin yol, kavşak, alt yapı vb. çalışmalarda trafik güvenliği için alınacak önlemlerden yardımcı olmak. 6- T plaka ticari taksiler, M plaka ticari minibüsler, S plaka servis araçlarının, toplu ulaşım halk otobüsleri, şehir içi nakliye araçlarının durak yerlerini tespit etmek, denetim ve ikazlarını yapmak, vatandaşlardan gelebilecek talepleri incelemek ve ikazlarda bulunmak. 7- Özel servis araçlarına (s plaka) ruhsat vermek, vizelerini yapmak, taşıt uygunluk ve güzergah belgesi vermek, devir işlemlerini yapmak. 8- Şehir içi denetimli özel halk otobüsü (H/M plaka) ruhsatını vermek, devir işlemlerini takip etmek ve yapmak. 9- Ticari taksilerin ruhsatlarını vermek (T plaka) devir işlemlerini yapmak. 10- Şehir içi yük ve çekici araç taşıma (K plaka) ruhsatlarını vermek, devir işlemlerini yapmak. 11- Toplu ulaşım hizmetlerini yapma veya yaptırmak, bu konuda vatandaşlardan gelebilecek talepleri değerlendirip Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak. 12- Şehir içi yollarda ( yaya kaldırımları, yaya geçitleri, otobüs ve minibüs durakları, yaya bölgesi vb.) park yasağına uymayan araçların denetimini yapmak ve trafik denetleme ekiplerince ikaz etmek, ikaz edilmesini sağlamak ve gereken durumlarda cezai işlem uygulamak, trafik akışının düzenini sağlamak. 13- Okullarda şehir içi ulaşım ve trafik eğitimi konularında bilgilendirme çalışmaları yapmak. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarının sürücülerine eğitim verilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak. 14- Şehir içi yolcu otobüsü, minibüs, ticari taksiler ile okul, fabrika ve servisli marketlere ait servis araçlarının belgelerinin düzenlenmesi, kontrollerinin sağlanması. 15- Yapılması düşünülen raylı sistem ile ilgili çalışmalarda bulunmak, otogar hizmetlerine yardımcı olmak. 16- Otobüs, minibüs cebi ve tretuvarların tanzim edilmesine ve yaya geçitlerinin düzenlenmesinin sağlanması. 17- Şehrin tüm trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri yerinde incelenmesi için etüd yapmak, vatandaşların ve kuruluşların trafik, yol, otopark vb. sorunları içeren talepleri inceleyerek çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurup sorunun çözümlenmesini sağlamak. 18- Şehir içi ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik etüt, proje ve planlama yapmak, yaptırmak ve uygulanmalarını sağlamak. 19- Yol çizgi çalışmaları yapmak ve yaptırmak Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p bendini 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine uyarlanmasını sağlamak, 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri (14. Madde, 15. Madde vb.) gereğince belediyelere verilen yetkilerin kullanılmasını sağlamak.

20 21- Şehir içi toplu taşıma araçlarının sürücülerine eğitici sempozyum ve seminerler vererek bilinçlendirilmesini sağlamak. 22- Trafiği ve çalışmayı engelleyen yasak yerlere park etmiş araçları gerektiği hallerde çekici marifetiyle çekilmesi, çektirilmesini sağlamak. 23- Toplu taşıma araçların (H/M plaka, S plaka, T plaka) ve şehir içi nakliye araçlarının (K plaka) yönetmeliklerinin ulaşım hizmetleri müdürlüğü bünyesinde hazırlanmasını sağlamak. Ek Madde-2 Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Belediye birimlerinden bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları temin etmek, diğer birimleri bilgisayar alımlarında teknik danışmanlık hizmeti vermek. 2- Belediye birimlerinin kullanmış olduğu bilgisayar donanımlarının ve yardımcı makinelerinin tamir bakımını yapmak veya ilgili birimler tarafından yaptırılmasını sağlamak. 3- Yazılım programlarında çıkan eksiklikleri gidermek. 4- İletişim merkezi ve resepsiyon servisinin E- Belediye ve T- Belediye sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak. 5- Belediyemizde kullanılmakta olan Oracle programını güncellemeleri ve bakımı sağlanması için yıllık bakım sözleşmesi yapmak. 6- Veri güvenliği için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması ve düzenli bilgi yedeklerinin alınması. YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER Kaldırılan hükümler Madde 43- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; (1) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Personel Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (2) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, (3) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev-Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (4) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğü Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (5) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (6) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (7) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (8) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, (9) tarih ve 11 karar sayılı Uşak Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği,

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER, TANIMLAR VE BAĞLILIK 1-AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı