DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI"

Transkript

1 DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR Özeti : Yayımlanan bir makalede, tez çalışmasını kaynak göstermeden kullanmanın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı olduğu hakkında. KARAR Şüpheli : - İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.Öğretim Üyesi Suç : Dergisinde yayınlanan bir makalesinde Dr. 'in tez çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak suretiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı davranmak Suç Tarihi : 2004 yılı İncelenenen Karar : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun günlü 2007/25 sayılı lüzum-u muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : vekili Av. Ali İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün günlü, sayılı yazısı ile gönderilen soruşturma dosyası, yukarıda belirtilen Kurul kararı ve şüpheli vekili itirazı Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Şüphelinin, üstüne atılı suçu işlediğini doğrulayacak ve hakkında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun günlü, 2007/25 sayılı lüzum-u muhakeme kararının onanmasına, eylemine uyan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Fatih Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ve itiraz eden vekiline gönderilmesine gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/1024 Karar No : 2007/1073 Özeti : Yargı yerlerinde görülmekte olan ya da karara bağlanmış bulunan dava konularıyla ilgili olarak, 1

2 istişari görüş bildirilmesine olanak bulunmadığı hakkında. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun günlü, 368 sayılı, günlü, 415 sayılı ve günlü 616 sayılı kararlarının Danıştay 13 üncü Dairesince iptal edilmesi üzerine tesis edilecek işlemler konusunda düşülen duraksamanın giderilmesine yönelik istişari düşünce bildirilmesi istemine ilişkin Başbakanlığın günlü, KKG/ /3336 sayılı yazısına ekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun günlü sayılı yazısında aynen;" "4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda, fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek, doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifeleri onaylamak veya tarife revizyonları hakkında karar almak yetki ve görevleri Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna verilmiştir. Bu kapsamda Kurul, tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve gerektiğinde revizyonu işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili ve görevli kılınmıştır. Bu çerçevede alınmış olan 27/09/2004 tarih ve 368 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak, BURSAGAZ 2005/4522 E. numarası, ESGAZ 2005/5676 E. numarası, AGDAŞ 2005/4523 E. Numarası ile yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 13 üncü Dairesi nezdinde dava açmıştır. Akabinde 2005, 2006 ve 2007 yılı parakende satış tarifeleri ile ilgili olarak alınan 415 sayılı Kurul Kararının 1/B-a ve 3/1-c maddeleri ile 616 sayılı Kurul Kararına ilişkin de yürütmenin durdurulması ve iptali talebi ile dava açılmıştır. 368 sayılı Kurul Kararı (Ek-2), 415 sayılı Kurul Kararının (Ek-4) 1/B-a ve 3/1-c maddeleri ve 616 sayılı Kurul Kararının tamamı (Ek-6) Danıştay 13 üncü Dairesinin 23/01/2007 tarih ve sırasıyla 2007/291 (Ek-3), 2007/292 (Ek-5) ve 2007/293 (Ek-7) sayılı Kararları ile iptal edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu mahkeme kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, dosyanın incelenmesi halen sürmektedir. İptal edilen 27/09/2004 tarih ve 368 sayılı Kurul Kararı ile daha önce 27/01/2004tarih ve 291 sayılı Kurul Kararının (Ek-1) 8 inci maddesinin (a) bendinde TL/m3 olarak tespit edilen ve TEFE ile güncelleneceği hükme bağlanmış olan taşıma bedeli üst sınırı 01/10/2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere TL/m3 olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu üst sınır yalnızca 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sadece taşıma hizmeti alan toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere ve CNG şirketlerine uygulayacakları taşıma bedeli için geçerlidir. İptal edilen 415 sayılı Kurul Kararının 1/B-a ve 3/1-c maddeleri ile 616 sayılı Kurul kararlarında davaya konu olan taşıma bedeli üst sınırı ise söz konusu bedelin TEFE (01/03/2005 tarihinden itibaren ÜFE) ile güncellenmesi ile belirlenmiş bulunmaktadır. İptal davasının, idari işlemin tesis edilmesinden önceki durumun iadesini sağlamak amacıyla açıldığı ve herhangi bir idari işlemin iptal edilmesi sonucunda bu konuda önceden tesis edilmiş olan idari işlemin yürürlük kazanacağı gerek idare hukuku ilkeleri gerekse Danıştayın bu hususta yerleşmiş içtihatları nedeniyle bilinmektedir. Her ne kadar bu nedenle, 291 sayılı Kurul Kararının 8 inci maddesinin (a) bendinde değişiklik yapan 368 sayılı Kurul Kararı iptal edildiğinden, 291 sayılı Kurul Kararının (a) bendinin ayrıca bir işlem tesis edilmeksizin yürürlük kazanacağı ve buna bağlı olarak da 291 sayılı Kurul Kararının 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen taşıma bedeli ile bu bende atıf yapan 291 sayılı Kurul Kararının 10 uncu maddesinin B bendi kapsamında yapılan uygulamaların 2004, 2005 ve 2006 yılları için geçerli olacağı düşünülebilirse de aşağıda değinilecek olan hususlar nedeniyle konuya ilişkin tereddütler oluşmuştur. Öncelikle, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun tarifelerle ilgili düzenlemeleri içeren 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bulunan "Bu maddede belirtilen esaslar 2

3 doğrultusunda Kurum bütün tarife türleri için tarifeler yönetmeliği hazırlar. Hazırlanan yönetmelik esasları doğrultusunda ilgili tüzel kişilerce hazırlanacak fiyat tarifeleri, her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur. Kurul bu başvuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar..." ifadesi ile Kurulun bütün tarife türleri için yıllık olarak karar alacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda hazırlanmış olan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinde, "İlgili tüzel kişilerce hazırlanacak tarifeler ve 8 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler, her yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kuruma sunulur. Kurul bu başvuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar. Tarife esasları ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar göz önüne alınarak yeniden ayarlanabilir." hükmü ile tarifelerin hazırlanmasında izlenecek olan yöntem belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu hükümler kapsamında tarifeler her yıl dağıtım şirketlerinden alınan veriler doğrultusunda belli bir metodolojiye dayalı olarak belirlenmektedir. Tarifelerin yıllık olarak belirleneceği hususundaki açık hükümlerin varlığı nedeniyle 2004 yılı için alınmış olan 291 sayılı Kurul Kararının hukuken sonraki yıllar için uygulanıp uygulanamayacağı konusunda tereddüt hasıl olmuştur. Zira söz konusu hükümlerin varlığı nedeniyle Kararın sonraki yıllarda uygulanamayacak olması durumunda 2005 ve 2006 yıllar için bir boşluk doğacak ve iptal edilen Kurul Kararlarının yerine ilgili yıllar için geçerli olmak üzere geçmişe yönelik bir Kurul Kararının alınması gerekecektir. İptal edilen Kurul Kararlarının yerine 291 sayılı Kurul Kararının kendiliğinden yürürlüğe girmesi ile ilgili sorun yaratacağı düşünülen diğer bir husus da, 291 sayılı Kurul Kararında iletim, depolama, toptan satış ve perakende satış tarifelerinin tümüne ilişkin bir düzenleme getirilmiş olmasıdır. İlgili Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (a) bendinde toptan satış fiyatı üst sınırı belirlenmekte ve (c) bendinde ise BOTAŞ'ın serbest tüketiciler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine satış yapması durumunda, toptan satış fiyatının, BOTAŞ'ın kendi serbest tüketicileri için belirlendiği toptan satış fiyatından, aynı Kararın 8 inci maddesinin (a) bendine göre hesaplanan taşıma bedeli düşülerek belirleneceği düzenlenmektedir. Diğer taraftan aynı Kararın 8 inci ve 9 uncu maddelerinin (c) bendlerinde, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilerin dağıtım şebekesi vasıtasıyla BOTAŞ ya da diğer toptan satış şirketlerinden doğal gaz satın almaları durumunda, uygulanan toptan satış fiyatına dağıtım şirketlerine ödenecek taşıma bedelinin dahil olduğu düzenlenmektedir. Ancak, 2006 yılı için alınan 596 sayılı Kurul Kararı ve sonrasında yapılan düzenlemeleri ile toptan satış fiyatları taşıma bedeli hariç belirlenmiş, dağıtım bölgeleri içerisindeki serbest tüketicilere satış yapılması durumunda ilgili dağıtım şirketi için geçerli olan taşıma bedelinin ekleneceği öngörülmüştür. Taşıma bedelinin BOTAŞ tarafından ilgili dağıtım şirketlerine ödendiği ve 291 sayılı Kurul Kararında bu bedelin toptan satış fiyatı içerisinde değerlendirildiği düşünülürse, taşıma bedeli olarak 291 sayılı Karul Kararı'nın devam etmesi durumunda, BOTAŞ'ın 2004, 2005, 2006 yıllarında uyguladığı toptan satış fiyatlarının değişmesi ve bu kapsamda gerek BOTAŞ gerekse son kullanıcıların katlanması gereken ilave maliyetlerin oluşması kaçınılmazdır. Buna ek olarak, 368 sayılı Kurul Kararı kapsamında taşıma bedeli belirlenen dağıtım şirketleri, bu bedeli aynı zamanda gaz alım bedeline ilave ederek kendi serbest tüketicilerinin perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanmaktadır. Bunun sonucu olarak dağıtım şirketlerinin serbest tüketicilerine uyguladıkları perakende satış fiyatlarında da geçmişe yönelik bir farklılık söz konusu olacaktır. Bu kapsamda bir değerlendirme yapıldığında söz konusu fiyat farklılıklarının ve oluşacak ilave maliyetlerin piyasanın işleyişinde aksamalara ve yıkıcı etkilere yol açacağı aşikardır. Oysa dağıtım şirketlerinin fiili gerçekleşme verilerine bakıldığında ilgili yıllarda uygulanmış olan taşıma bedellerinin şirketlerin zarar etmesine sebebiyet vermediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 368 sayılı Karardan farklı olarak 415 ve 616 sayılı Kurul Kararlarının yalnızca taşıma bedeli üst sınırını değil 2005 ve 2006 yılları için perakende satış tarifelerini düzenleyen kararlar olmasıdır. 415 sayılı Kararın yalnızca dava konusu olan taşıma bedeline 3

4 ilişkin maddeleri iptal edilirken, 616 sayılı Kurul Kararına karşı açılan davanın kapsamı nedeniyle Kararın tamamı iptal edilmiş ve bunun sonucunda 2006 yılı perakende satış tarifelerinin taşıma bedeli ile birlikte diğer unsurlarının hukuki geçerliliği sona ermiştir. Ancak, gerek dava dilekçesinde yer alan taleplerden gerekse mahkeme kararlarından aslında diğer unsurlara ilişkin bir talep olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda değinilen hususlar, aynı şekilde 415 sayılı Kurul Kararının iptal edilmeyen hükümlerinin 2006 yılı için geçerli olup olmayacağı ile ilgili olarak da tereddütler yaratmaktadır. İptal kararlarının niteliği göz önüne alınacak olursa 415 sayılı Kurul Kararı kendiliğinden 2006 yılı için de yürürlüğe girecek ve konu ile ilgili herhangi bir ihtilaf olmamasına karşın 2006 yılı perakende satış tarifelerinin yerine 2005 yılı perakende satış tarifeleri uygulanacak ve uygulama sonucunda bedeller arasında oluşacak farklar piyasada çeşitli sorunlara yol açacaktır. Ancak, tarifelerin yıllık olarak belirlenmesine ilişkin hükmü nedeniyle 415 sayılı Kurul Kararının 2006 yılı için geçerli olmaması durumunda Kurulun bu hususta yeni bir karar alarak bu durumun önüne geçmesi mümkün olacaktır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; a) Kurulun iptal edilen Kurul Kararları ve ilgili maddelerinde belirlenen taşıma bedelinin yerine geçmek üzere ilgili yıllar için yeni bir taşıma bedeli üst sınırına ilişkin bir işlem tesis edilmesinin mümkün olup olmadığı, b) Tümüyle iptal edilen tarih ve 616 sayılı Kurul Kararında dava konusu olan taşıma bedeli dışında belirlenen ve ihtilaf konusu olmayan diğer unsurlara (birim hizmet amortisman bedeli) ilişkin düzenlemelerin Kurul tarafından aynı şekilde belirlenmesinin mümkün olup olmadığı, hususlarında, ileride çıkabilecek sorunların önüne geçilebilmesi ve yorum farklılıkları nedeniyle hukuk dışı uygulamalara yol açılmaması amacıyla 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca Danıştay 1. Dairesinden istişari mahiyette görüş alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Gereğini arz ederim." denilmektedir. Dairemizce yapılan çağrı üzerine gelen Başbakanlık Uzmanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Daire Başkan vekili, aynı kurumda Avukat, Uzmanlar ve, BOTAŞ Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri Vekili ve Avukat 'ın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra konu incelenerek; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : İstem, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun günlü, 368 sayılı, günlü, 415 sayılı ve günlü 616 sayılı kararlarının Danıştay 13 üncü Dairesince iptal edilmesi üzerine tesis edilecek işlemler konusunda düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkindir. Anayasanın 138 inci ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddeleri uyarınca idare;danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğundan, istişari kararların niteliği gereği, yargı yerlerinde görülmekte olan ya da karara bağlanmış bulunan dava konularıyla ilgili olarak istişari görüş bildirilmesine olanak bulunmamaktadır. Yargı yerlerince verilen bir kararın belirsiz ve açık olmayan yönleri ya da birbirlerine aykırı hüküm fıkraları varsa, taraflardan birinin istemi üzerine 2577 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan "Açıklama" hükümleri çerçevesinde, kararın açıklanmasına ya da aykırılığın giderilmesine kararı veren yargı yerince karar verilebilir. Danıştayın istişari nitelikte görüş bildirme görevi, idarenin genel ve objektif konularda düştüğü duraksamaların giderilmesiyle sınırlıdır. İdarenin yukarıya metni alınan istem yazısından da açıkça anlaşıldığı üzere duraksama konusu, Danıştay 13 üncü Dairesinin günlü K: 2007/291, K: 2007/292, K: 2007/293 sayılı kararlarının uygulanmasından doğacak sorunlardan kaynaklandığından Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca istem hakkında görüş bildirilmesine olanak 4

5 bulunmadığına ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/739 Karar No : 2007/1088 Özeti : Bakanlar Kurulu değişikliğinden önce hazırlanarak, Danıştayın incelemesine sunulan tüzük tasarılarının incelenmesi aşamasında, Bakanlar Kurulu değişikliği nedeniyle incelenmeye devam edilebilmesi için, yeni Bakanlar Kurulunun, tasarı hakkındaki görüşünün saptanması gerektiği hakkında. ÖZÜ : Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü Tasarısı Hakkında. TUTANAK Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığın günlü, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 2677 sayılı yazısı ekinde gönderilen "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü Tasarısı" incelenerek; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Tüzükler" başlıklı 115 inci maddesinde, Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabileceği, tüzüklerin Cumhurbaşkanınca imzalanacağı ve kanunlar gibi yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulunun kollektif bir işlemi olması nedeniyle tüzüklerin, tasarı aşamasında tüm bakanlıkların görüşlerinin alınması suretiyle hazırlanması yerleşmiş bir idari uygulama olduğundan, Bakanlar Kurulu değişikliğinden önce hazırlanarak Danıştayın incelemesine sunulan tüzük tasarılarının incelenmesi aşamasında Bakanlar Kurulu değişikliği nedeniyle incelenmesine devam edilebilmesi için yeni Bakanlar Kurulunun Tasarı hakkındaki görüşünün saptanması gerekmektedir. Dosyanın incelenmesinden, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü Tasarısının Dairemizce incelemesi devam ederken günlü, sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamının günlü, B.01.0.KKB sayılı kararıyla yeni Bakanlar Kurulunun atandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü Tasarısının Bakanlar Kurulunca benimsenip benimsenmediğinin öğrenilmesi, Bakanlık görüşlerinin alınarak aynen veya değiştirilerek benimsenmesi halinde Danıştay incelemesine sunulması için Tasarının Başbakanlığa iadesine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. 5

6 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/872 Karar No : 2007/1124 Özeti : 5018 sayılı Kanun hükümleriyle katma bütçeli idare olmaktan çıkarılarak, genel bütçeli idare haline getirilen Karayolları Genel Müdürlüğünün, kendi görev alanlarına ilişkin olarak imzaladığı sözleşmelerdeki değişiklikle ilgili olarak, diğer tüm genel bütçeye dahil kamu idarelerinde olduğu gibi, davaya veya icraya intikal etmemiş alacaklar bakımından, 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hakkında. Bozüyük-Mekece Yolu İyileştirme Projesi, Kısım II (Km: ) için Karayolları Genel Müdürlüğü ile İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşmede değişiklik yapılması hususunda 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesine göre görüş bildirilmesi istemine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğünün günlü, sayılı yazısında aynen; "İdaremizin faaliyet ve sorumluluk alanında bulunan "Bozüyük-Mekece" yolunun iyileştirilmesi için gereken maddi kaynağın % 80 (yüzdeseksen)'i, Japon uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından sağlanan krediden karşılanmaktadır. Söz konusu kredi; Hükümetimiz ile Japon Hükümeti arasında akdedilen ikili anlaşma çerçevesinde temin edilmiş olup, kredi kullanımını konu alan TK-P14 no(lu ikraz anlaşması İdaremiz ile adı geçen Banka arasında akdedilmiştir. İdaremiz; yukarıda belirtilen iyileştirme projesine konu yolu, başlangıç ve bitim noktalarını esas alarak 2 (iki) kısma ayırmış ve bu kısımlar için 2 (iki) ayrı yapım ihalesinin yanı sıra; bu ihalelere konu işlerin yapımı aşamasında gerekli olan 1 (bir) müşavirlik ihalesini 2002 yılı içerisinde gerçekleştirmiştir. Her 3 (üç) ihale konusu iş de; aynı yolun iyileştirilmesi için kullanılan söz konusu uluslararası kredinin kapsamı içerisinde kalmaktadır. İş bu muvafakat talebimize konu olan ve bahse konu iki ayrı yapım ihalesinden ikincisini oluşturan "Bozüyük-Mekece Yolu İyileştirme Projesi Kısım II. (Km: )" işine ait ihale istekli " İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." tarafından JPY (Onmilyarbeşyüzaltmışmilyonaltıyüzdoksansekizbinyediyüzaltmış-üç Japon Yeni) tutarındaki ihale bedeli ile kazanılmış ve bu işe ait istisna sözleşmesi (EK-1) tarihinde aktedilerek ANKARA Altıncı Noterliği tarafından 4457 Yevmiye No ile tasdik edilmiştir. Söz konusu ihale; her ne kadar 2886 sayılı "Devlet İhale Kanunu"nun yürürlükte olduğu dönemde yapılmış ise de; İkraz Anlaşmasının gereği olarak aynı Kanunun 89. maddesi gereğince kapsam dışına alınmıştır. Bir başka ifadeyle; bahse konu ihale ve devamındaki istisna sözleşmesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'na tabi değildir. Bu nedenledir ki; Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve kamu ihale uygulamasında geçerli olan diğer düzenlemeler, inceleme konumuzu oluşturan istisna sözleşmesinin ekleri içerisinde yer almamışlardır. Söz konusu istisna sözleşmesi; Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (Federation Internationale Des Ingenıeurs Conseils) tarafından hazırlanan ve bu kuruluşun Fransızca isminin baş harflerinden oluşan "FIDIC" kısaltmasıyla anılan nevi şahsına münhasır bir sözleşmedir. Bu sözleşme, gelişen ihtiyaçlara dayalı olarak sürekli değişen versiyonlara sahip olan ve 2886 sayılı Kanuna ve bu kanun uyarınca oluşturulan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'ne oranla çok daha özel hükümler içeren bir sözleşmedir. (Söz konusu iş için geçerli olan metin; FIDICsözleşmesinin 6

7 1987 yılı, 4 baskısıdır.) Bu nedenle; talebimize ilişkin tüm değerlendirmelerin, genel kamu ihale uygulamasına dayanak oluşturan hukuki düzenlemeler dışında, ancak aşağıda da açıklayacağımız üzere; söz konusu sözleşmenin özel hükmü uyarınca, Türk Borçlar Kanunu'na göre yapılması gerekmektedir. Sözleşme dosyası incelendiğinde İhale Belgelerinin 6 bölümden Bölüm 1 Teklife Davet Bölüm 2 Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölüm 3 Bölüm 4 Kısım I Genel Şartlar Kısım İl Özel Uygulama Şartları A- Değiştirilen ve Tamamlanan Maddeler B- İlave Maddeler Bölüm 5 İhale Örnek Formları Bölüm 6 Sözleşme Örnek Formları oluştuğu görülecektir. Bölüm 3 Kasım I Genel Şartlar'da "Sözleşme Şartları Kısmı I Genel Şartlar, Uluslararası Mühendisler-Müşavirler Federasyonu (FIDIC) tarafından hazırlanıp 1987 dördüncü baskı yapılan, 1992 yılında yapılan değişikliklerle tekrar yayınlanan "İnşaat MühendisliğiYapım İşleri Sözleşme Şartları"nın I. Kısmını oluşturmaktadır. Bu şartlar, burada "Özel Uygulama Şartları başlığı altında verilen II. Kısımdaki değişikliklere ve ilavelere tabidir" denmektedir. Ayrıca Kısım İl Özel Uygulama Şartları madde 5.2 de de bu durum yansıtılmıştır. Ek-1 deki istisna sözleşmesi ve kapsamı (ihale şartnamesi vs) incelendiğinde de görüleceği üzere; söz konusu işin ihale aşamasında, ihaleye katılan isteklilerin tamamı, iş muhtevasındaki tüm iş kalemleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla kendi tekliflerini hazırlamışlardır. Bir başka ifadeyle; İdaremiz, iş muhtevasındaki iş kalemlerini ve bu iş kalemlerinin keşifteki miktalarını belirlemiş, ancak ihaleye katılacak isteklilere, gerek bu iş kalemleri için ayrı ayrı ve gerekse işin tümü için muhammen bir bedel bildirmemiştir. Bununla birlikte İdaremizin, kendi iç işlemlerde kullanılmak üzere, her iş kalemi için belirlemiş olduğu muhammen bir bedel elbetteki bulunmaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimz gibi bu muhammen bedeller, ihale aşamasında isteklilere bildirilmemiş ve kendi bünyemizde tutulmuştur. İstekliler, birim fiyat şart ve tarifeleri ile İdaremizce hazırlanan metrajda yer alan iş miktarlarına vakıf olmuşlar ve her iş kalemini ayrı ayrı ne kadarlık bir bedel ile yapacaklarına ilişkin tekliflerini sunarak ihaleye katılmışlardır. Dolayısıyla her iş kalemine sunulan teklif fiyatları ile bu fiyatlara konu işlerin keşifteki tutarları çarpıldığında ortaya çıkan sonuç; tüm iş için geçerli toplam teklif fiyatını oluşturmuştur. Bu toplam teklif fiyatları bazında yapılan değerlendirme sonucunda da ihaleyi kazanan istekli belirlenmiştir. İhale aşamasında sunulan teklif fiyatları, ihale şartnamesinin hükümleri uyarınca Japon Yeni bazındadır. İstekliler her bir iş kalemi için, kendi iç hesapları ile belirledikleri teklif fiyatlarını, ihale şartnamesi uyarınca, münhasıran Japon Yeni bazında sunmuşlardır. Bu şekilde sözleşme bedeli de; kendiliğinden aynı para birimi ile belirlenmiştir. İşe ait FIDIC sözleşmesinin, İnşaat İşleri İdari Şartnamesi I. Kısım, Genel İdari Şartname m.70.1 hükmü, "Maliyet artışı ve Azalışı" alt başlığı altında aynen şu ifadeleri içermektedir. "İşçilik ve/veya malzeme maliyetlerindeki yükseliş ve düşüşlerle, işlerin gerçekleştirilmesi maliyetini etkileyen diğer hususlara ilişkin maliyetlerdeki yükseliş ve düşüşlerle ilgili olarak, iş bu şartnamenin II. Kısmı uyarınca belirlenebilecek miktarlar, sözleşme bedeline eklenir veya sözleşme bedelinden düşülür" Bu açıklama ışığında; yukarıda bahsettiğimiz maliyet artışı ve azalışına ilişkin hükmün işlerlik kazanabilmesi için II. Kısımda özel bir düzenleme yapılması gerekli olmaktadır. Daha açık bir anlatımla; istekli tarafından sunulan teklif fiyatlarının, sözleşme süresi içerisinde değişen ekonomik koşullar uyarınca kendisini yenileyebilmesi ve bir şekilde 7

8 maliyetlerdeki değişimi yansıtabilmesi için II. kısımda özel bir fiyat güncelleme formülünün veya açık bir hükmün bulunması gerekecektir. Talebimize konu olan sözleşmenin II. kısmında ise; böylece bir fiyat ayarlama formülü veya muadil bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu İdari Şartnamenin II. kısmında, genel nitelikli 70.1 maddeye ilişkin özel bir hüküm yoktur. Dolayısıyla sunulan teklif fiyatları, I ve II. kısmın birlikte değerlendirilmesi neticesinde, sözleşme süresince, birim fiyat bazında sabit (götürü) fiyatlar olarak kabul edilmiştir. Uygulamada da bu şekilde hareket edilmiş ve sözleşme süresi içerisinde, sunulan teklif fiyatları esas alınarak müteahhide ödeme yapılmıştır. Söz konusu iş bugüne kadarki uygulamamızda, birim fiyat bazında sabit fiyatlı iş olarak kabul edilmiştir. Müteahhidin yaptığı işler ölçülmüş, bu işlerin miktarı,. o iş kalemleri için sunulan Japon Yeni bazındaki sabit teklif fiyatları ile çarpılmış ve ödeme yapılmıştır. Dolayısıyla yerli girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında teklif fiyatlarının güncelliğini koruması, Japon Yeni'nin, Türk Lirası/Yeni Türk Lirası karşısında aynı oranda değer kazanması şartına bağlı kalmıştır. İhale tarihinden önceki dönemde, uzun yıllar gözlemleri ile elde edilen tecrübeler, Japon Yeni'nin, Türk Lirası karşısındaki değerinin, en azından Ülkemizdeki enflasyon oranı kadar arttığını göstermektedir. Bu nedenle müteahhit; Japon Yeni bazındaki teklif fiyatlarının sabit fiyat olarak kabul edilmesinde, kendi ticari yapısı için bir sakınca görmeyerek teklif sonmuştur. Gerek teklif sunan istekliler ve gerekse İdaremizin, Japon Yeni bazındaki sabit fiyat uygulamasını uygun görmesi; Japon Yeni'nin, enflasyon oranındaki artışa paralel olarak değer kazanması ön kabulüne dayanmıştır. Bununla birlikte; ihale tarihinden, aşağıda ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz sözleşme süresinin bitim tarihi olan tarihine kadarki mevcut gelişim tam aksine bir seyir izlemiş ve işin yapımı için zorunlu olan temel girdi kalemlerinde meydana gelen büyük fiyat artışlarına karşılık, Japon Yeni'nin değerinde artış değil, bilakis azalış yaşanmıştır. İhalenin temel yaklaşımına ters yönde gelişen bu durum sonucunda bir yol inşaatının temel girdileri olan demir, çimento, bitüm ve akaryakıt fiyatlarında ve işçilik ücretlerinde oluşan maliyet artışları açık bir şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Rayiç Fiyatı 2007 Rayif Fiyatı Artış Oranı (A) Demir YTL/ton YTL/ton Çimento YTL/ton YTL/ton 2.04 Bitüm YTL/ton YTL/ton Akaryakıt 0,917 YTL/kg YTL/kg 2.02 İşçilik YTL/saat 2.75 YTL/saat 2.53 Yukarıdaki tablodan da açık olarak görüleceği üzere; sözleşme süresi olan 50 (elli) aylık sürede bir yol inşaatının maliyetini oluşturan ana girdilerde A=2.02 ila 2.68 katlık artışlar oluşmuştur. Buna rağmen; yukarıda belirtildiği şekilde ihale tarihinden sözleşme süresinin bitim tarihi olan tarihine kadar geçen sürede Japon Yeni'nin Türk Lirası karşılığı devamlı olarak düşmüş ve tarihi itibariyle; B= (ihale tarihindeki değer) / ( tarihindeki değer) = 1.28 oranında azalmıştır. Bu durumda, girdilerdeki reel maliyetler AxB = 2.50 ila 3.32 misli seviyesine çıkmıştır. Yol inşaatında temel girdi maliyetlerindeki değişimin sözleşme konusu işe olan etkisini açıklamak için bazı değerlendirmeler yapılacak olursa; (EK 2) de sunulan hesap raporlarında da görüleceği üzere; Bozüyük-Mekece II. Kısım işinde; İhale 2002 yılında yapıldığı için Kurumumuz 2002 Yılı Birim Fiyatlarına göre (İkinci İşler hariç olmak üzere iş gruplarının ortalaması ve ihale tarihindeki Yen kuru 1 JPY= TL esas alınarak) ortalama % 43,35 tenzilatla işin alındığı görülmektedir. Ancak bugün gelinen noktada 2007 yılı Kurumumuz Birim Fiyatlarına göre ortalama ( tarihli Yen kuru 1 JPY= TL dikkate alınakak) % 78,69 tenzilatlı duruma gelinmiştir. 8

9 NOT : Söz konusu iş her ne kadar tenzilat esasına göre değil birim fiyatlara teklif usulü ile ihale edilmiş olsa da genel bazda değerlendirme yapabilmek için tenzilat karşılaştırmasının yapılması doğru bir yaklaşımdır. Bu tablodan görüleceği gibi ihale tarihinde söz konusu işin yapılması ile müteahhit firmanın ihale tarihi itibarı ile 81,7 Milyon YTL temin edeceği, yukarıda açıklanan ana girdi maliyetlerindeki ortalama 2,35 katlık artışla 191,9 Milyon YTL temin etmesi beklenirken bu gün itibarı ile söz konusu ana girdilerdeki maliyet artışlarına rağmen 65,9 Milyon YTL temin eder konumuna gelinmiştir. Bütün bu yüksek maliyet artışları sebebiyle müteahhit, teklif birim fiyatlarının çok altındaki reel fiyatlarla işini sürdürmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen müteahhit; sözleşmeye göre işin bitim tarihi olan tarihine kadarki dönemde uğradığı kayıplarının telafi edilmesi ve fiyat güncellemesi yapılması yönünde herhangi bir ihtilaf yaratmamış ve bu olumsuz şartlarla işine devam etmiştir. Bu aşamada; "sözleşmeye göre işin bitim tarihi" konusuna da değinmek gerekmektedir. Sözleşmenin, İnşaat İşleri İdari Şartnamesi- II. Kısım, Özel Uygulama Şartları, m.43.1 hükmü, "İşlerin Bitim Tarihi" alt başlığı altında aynen şu ifadeleri içermektedir. "İşlerin tamamı, işlerin başlama tarihinden itibaren 50 (elli) ay veya Madde 44'e göre uzatılmış süreler sonunda tamamlanacaktır." Sözleşme hükümlerine göre düzenlenen işe başlama tutanakları uyarınca, söz konusu 50 (elli) aylık sürenin bitim tarihi 'dir, Buna rağmen, söz konusu işin bu süre içerisinde bitirilmesi, tamamıyla İdaremizden kaynaklanan sebeplerle mümkün olmamıştır. Gerçekten de İdaremiz, sözleşyme konusu işin bitirilebilmesi için gereken ödenekleri temin edememiş ve yukarıda belirtilen 50 (elli) aylık sürede temin edilebilen ödenek tutarı ile söz konusu işin ancak % 27'lik kısmı tamamlanabilmiştir. Her ne kadar zihinlerde; "Finansmanın dış kaynaktan sağlanması nedeniyle ödenek sorununun olmaması gerekir" şeklinde bir düşünce yerleşebilir ise de, fiili durum bu düşünceyi geçersiz bırakmaktadır. Zira; Hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda, bir iş, dış kredi ile yapılacak olsa ve bu kredi de her an kullanıma müsait bulunsa dahi, o iş için yapılacak yıllık harcama; o yıla ait milli bütçede İdaremize ayrılan ödeneğin, o işe tahsis edilen kısmını geçememektedir. Bir başka ifadeyle; her an kullanıma müsait bir dış kredinin bulunmasına bakılmaksızın, her iş için milli bütçede yer alan ödenek sınırlamaları geçerli olmaktadır. Bütçeden Kurumumuza ayrılan ödenekler ihtiyaçların çok altında gerçekleşmekte bu da taahhüde bağlanan işlerdeki devamlılığın ve yapılması zorunlu olan imalatların gerçekleştirilmesinde büyük problemler yaratmaktadır. İdaremiz, kendisine ayrılan milli bütçedeki ödeneği, halen yapım sorumluluğunda olduğu işler arasında, kamu çıkarına ve hakkaniyete uygun bir biçimde dağıtmak zorunda kalmaktadır. Bu dağıtım sonucunda; sınırlı bir milli bütçe ödeneğinden, sözleşme konusu işe ayrılan kısım ne kadar ise, kullanıma her an hazır olan dış kredinin sadece o kadarlık kısmı fiileri kullanılabilmekte ve müteahhit de, İdaremizin talimatları ile söz konusu işin sadece o yılki ödenek miktarının yettiği kısmını yapmaktadır. Dış kredili işlerin de, milli bütçe içerisinde yer alması nedeniyle yukarıda belirttiğimiz fiili durum söz konusu olmaktadır. Mevcut durum budur ve bu husus İdaremizin bağlı olduğu Hükümet kararlarının uygulanmasından doğmaktadır. Tamamıyla İdaremizin hukuki sorumluluk alanında kalan bu fiili ve hukuki zorunluluk nedeniyle; sözleşme konusu işin, 50 (elli) aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlanması mümkün olamamıştır. Bu gelişim karşısında müteahhide, İdaremizden kaynaklanan bu sebebe dayalı olarak tarih ve sayılı olur ile 598 günlük bir süre uzatımı verilmiştir. (EK-3) Ancak; müteahhit; İdaremize vermiş olduğu 17/05/2007 tarihli dilekçesinde (EK-4) özetle; "sözleşme süresinde meydana gelen ekonomik değişimler çerçevesinde, söz konusu işi, mevcut Japon Yeni bazlı birim fiyatlar ile yapabilme imkanının kalmadığını, işe devam 9

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER)

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) Murat SEZGİNER * ÖZET İdari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmeleri şeklinde klasik bir ayırım kabul edilmektedir.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı